Skip to main content

Full text of "Euripides"

See other formats


ΤΗΕ ΟΒΚΑΚΥ 

ο£ 

νίΟΤΟΚΙΑ υΝΙΥΕΚδΙΤΥ 

ΤοΓοηΐο €Χ Ιί\)ή8 

ΚΑΤΗίΕΕΝ ΟΟΒυΚΝ ΤΗΕ Ι.ΟΕΒ αΐΑδδΙΟΑΙ- ΠΒΚΛΚΥ 

ΕΟΙΤΕΟ ΒΥ 

Ε. €ΑΡΡ8, ΡΗ.η., ι.ι..β. Τ. Ε. ΡΑΟΕ, μττ.ο. 
Λν. Η. Ό. ΚΟυδΕ, ι,ιττ.ϋ. ΕϋΚΙΡΙΌΕδ 
Ι Ρΐν^{ ρ>-ίηίίά 191 2. 
ΚερΗηίΜ ι<^ΐ6, 1920, 1925. 

Ε υΚΙΡΙΒΕ3. 
Βυ5Τ ΙΝΤΗΕ ΝΑΤΙΟΝΑΙ. ΜυΖευΜ , ΝΑΡΙ.Ε5. ΕϋΚΙΡΙϋΕδ 

\νΐΤΗ ΑΝ ΕΝΟΙ,ΙδΗ ΤΚΑΧδΙ,ΑΤΙΟΧ Β Υ 
ΑΚΤΗϋΚ δ. ΛΥΑΥ, ϋΧπ. ΙΝ ΓΟυΚ νΟΕϋΜΕδ 
Ι 1ΡΗΙ0ΕΝΕ1Α ΑΤ ΑϋΕΙδ 

ΚΗΕδϋδ ΗΕΟυΒΑ 

ΤΗΕ υΑϋΟΗΤΕΚδ ΟΕ ΤΚΟΥ 

ΗΕΕΕΝ 
Ι.ΟΝΒΟΝ : \νΐ1.Ι.ΙΑΜ ΗΕΙΝΕΜΑΝΝ 
ΝΕνν ΥΟΚΚ : Ο. Ρ. ΡϋΤΝΑΜ'δ δΟΝ3 

ΜΟΜΧΧν Ρτΐηίίά ϊη Οηαί Βηίαϊη. ΟΟΝΤΕΧΤδ ΡΑΟΕ 
ΙΡΗΙΟΕΧΕΙΑ ΑΤ ΑϋΙ.13 1 

ΚΗΕ3υί> 153 

ΗΕΟϋΒΑ . 243 

ΤΗΕ ΒΑϋΟΗΤΕΚδ ΟΕ ΤΚΟΥ 351 

ΗΕΤ.ΕΝ 461 ΙΝΤΚΟΌυΟΤΙΟΝ 

Τηε Ιΐίβ οΓ ΕαΓίρίάθδ οοίηοίάβδ Λνί1:1ι Ιΐιβ ηιοδί δίΓβη- 
υουδ αηά ηιοδί ίηαιηρίΊΕηΙ: ρβηοά οί" ΑΐΗεηίαη ΚίδΙοΓγ, 
δ^Γβηυοαδ αηά Ιηυηιρίιαηΐ ηοΐ οηΐ^'^ ίη ίΐοΐίοη^ ΐ3υί; ίη 
ίΗου^Ηΐ, & ρβηοά οί ά^Γίησ εηΙβΓρπδβ^ &1ΐ1ί:6 ίη 
ΓΠίΐΐεη&Ι οοη(ΐυ6δ1; Ηηά άενείορηιεπί, ίΐηά ίη &ϊ±, 
ροβίτγ, αηά ρΐιίίοδορίιίο δρεοαίίΐΐίοη. Ηβ Λ\'ίΐδ 1)0Γη ίη 
480 Β. ο., ΐΐιε γ6Εΐ' ο£ ΤΙιεΓηιορνΙαβ αηά δαίαηιίδ. 
Αΐΐιεηδ Λναδ εΙ Ιΐιε Ηεί^ΙιΙ ο£ 1ι6γ §1θΓγ αηά ροΛνει-, 
αηά ΛΥίΐδ γ^ΆΤ \)γ γ^Άτ Ι36θοιηίη§ ηιοι*6 αηά ηιΟΓβ Ιΐίβ 
ΟίΙν Βε&αϋίυΐ, Λνΐιεη Ιιίδ ^βηίυδ Λναδ ίη ίΐδ βΐ'δΐ ΗυδΗ 
οί ΟΓείΐΙίοη. Ηβ Ιιαά Ι366η Λνη1ίη§ ίοΓ ηιοΓβ ΙΙίβπ 
ίοΓίγ }'β&Γδ 1)6ίοΐ"6 Ιΐΐ€ ΙΐΈ^βά^ οί ίΐιβ δίοίΐίαπ 
Εχρεάίϋοη ΛνΗδ εηαοΐεά ; Άηά, ^βΐίχ ορροΗηηίΙαΙβ 
ηιοΗΐε, 1ΐ6 Λναδ δρ&Γβά ΐΗβ 1ίηοΛ\Ί€ά§6 οί ΐΗβ δΐιαπιβίυΐ 
δ€ς[υ€ΐ οί ΑΓ^ίηιΐδαβ^ ΐΗε πιίδ^ΓαΜβ άίδίΐδΙβΓ οί 
Αε^οδροΙαηιί, ΐΗβ Ιπδΐ 1ίη§6ΐ•ίη§ 3§οηγ οί ίαπιίδΐιβά 
Αΐΐιεηδ. Ηβ άίεά ηιΟΓβ Ιΐΐίΐη α 76αΓ ΐ36ίοΓ6 ΐΗβδβ 
ο&ΐαηιίΐίβδ Ιΰΰίεΐΐ. 

νϋ ΙΝΤΚΟϋϋΟΤΙΟΝ 

Ηίδ ίαΗιβΓ Λναδ πΗπίθίΙ ΜηβδϋΓοΙιϊθοδ, Ηίδ ιηοίΗθϋ 
ΚΙβίΙο. ΤΗθν ηιυδί Η^νβ 1)66η ΛνβΒίΐΗν, ίοι• ΐΗβΐΓ δοη 

ρθ556886(1 ΠΟί Οπίν ΟΟΠδίίΙβΓίΐΜθ ρΐΌρβΓί^ (1ΐ6 1ΐΒ(1 3ίΙ 

Ιθ^δΙ οηο6 ίο (1ΐδθ1ιαΓ§6 α '' Μϊχιγ^γ," ^ &ηά Λναδ 
"ρΐΌΧ6ηιΐδ/' ΟΓ οοηδίιΐ, ίοι* ΜΗση^δΐα, οοδίΐν άιιΐί^δ 
1)θ11ι), 1)ΐιί; αίδο, \\ΊιαΙ λναδ εδρεοί»!!}^ γ&γ6 Ιΐιεη, α 
ν^1αίΐΙ)ΐ6 ΙίΙϊΓίίΓν. Ηίδ ίΗπιΐΙν ηιυδί Η^νβ 1)66η \ν•6ΐ1- 
1>0Γη. ίοΓ ίί; ΐδ οη Γβοοί'ά Ιΐιαΐ Ηβ Ιοοίί ρ&ΓΪ αδ α 1)ον ίη 
οβιΊ^ίη ίβδϋναΐδ οί Αροΐΐο, ίοΓ ΛνΗϊοΙι οΐϊγ οηβ οί 
ιηεαη 1)ίΓί1ι Λνουΐά Ιιανβ 1)66η ίηεΙί^ίΗβ. 

Ηβ ΛρρεαΓβά ίη Ιΐιβ άΓαηιαΙίο αΓεηα άϊ & Ιίηιβ 
Λνΐιβη ίΐ Λναδ ΙΙίΓοη^είΙ ΛνίίΗ οοιηρείίΙοΓδ, απά \νΗ6η ίϊ 
ηιπδΐ Ιιανβ 1)6€ΐι ηιοδί άίίϋοαίί; ίοΓ β. ηβ\ν ΛνηΐβΓ ΐο 
αοΗίενβ α ροδίΐίοη. ΑβδοΗνΙιΐδ Ηίΐά ^ιιδΐ θίεά, εΛθγ 
1)6ίη^ Ι^είοΓβ Ιΐΐ€ ρυΐ3ΐίο ίοι* 45 τεαΓδ : δορίιοοίβδ Ηαά 
1)66η ίοΓ ίεη }'6αΓ3 ίη Ιΐιβ ίτοηΐ; Γβ,ηΐί, αηά Λναδ Ιο 

ΛνΓΐΙβ ίοΐ' ήΐίγ ΥθαΓδ 1θ秀Γ, Λνΐΐίΐβ ί1ΐ6Γ6 ΛνβΓβ ΟίΗβΓδ, 

ίοΓ^οΐΐβη ηοΛν, Ιίΐιΐ; σοοά εηοιισίι ίο ΛντεδΙ Ιΐιε νίοΙοΓγ 
ή'οπι ΐΗβδβ ΆΪ ΐΛΆΪί ί1ΐ6 αηηιιαΐ άΓΕΠιαΐίο οοηιρείίΐίοπδ 
«αί Ιβαδΐ. ΜθΓ€ον6ΐ•_, Ιΐιβ πβλν ροβΐ; λναδ ηοΐ οοηΐβηί; 
ίο αοΐιίβνβ εχοείίβηοβ αίοησ ίΐιβ Ιίηεδ Ιαίά άοΛνη \)γ 
Ηίδ ρΓβάβοβδδΟΓδ απά αίΓββάν ΓηαιΊνθά Λνίίΐι ίΐιβ δίαπιρ 
οί" ρυΜίο αρρΓοναΙ. Ηίδ §6ηίιΐδ Λναδ οη^ίηαΐ, αηά Ηε 

^ ΡβΓΐΐ£ΐρ9 ί;Ηβ θχρβηββ, ογ ρ&Γί-θχρβηββ, οί ©(^τιίρρϊη^ λ 
\ν&Γ-3ΐιίρ. 

νϋί ΙΝΤΚΟΟυΟΤΙΟΝ 

ίοΙΙοΛνβά ϋ ίεΕΓίθδδΙ^, αηά δο 1)6οαηΐ€ αη ίπηονα1:οΓ ίη 
Ηϊδ 1ΐΕη(11ΐη§ οί ίΐιβ Γβΐίσίουδ απ(1 εΐΐιίοαΐ ρι•οΙ)ΐ€πΐδ 
ρι•€δ6ηΐ6ά 1)7 ΐΗβ οΜ Ιε^βηάδ, ίη Ιΐΐ6 Πΐβι-αη- δεϊΐΐησ 
Η© ^Εν6 Ιο ΐΗβδβ, αηά βνεη ίη ΐΗε ΙεοΗηίοαΙίΐίεδ οί 
δΐ&^β-ρΐ'εδβηΐίΐΐίοη. Αδ ΟΓΪ^ίηαΙίΐ^ ηι&ΐίβδ οοη(][υ6δ1; 
οί Ιΐΐ6 οίΚοίαΙ ίυά^βδ οί ΙίίβΓαΐυΐ'β ΙαδΙ^ αηά &δ Ηίδ 
ΛνοΓίί ι•&η οουηΙθΓ Ιο & ΗοδΙ οί ρ^^^υά^^€δ, Ηοηεδί; ^ηά 
οΐΐιεηνίδβ,^ ίΐ; ίδ Ηαι-άΐν δαΓρίΊδίη^ Ιΐιαΐ; Ηίδ ρΐανδ 
^πίηεά ΐΐιε βΐ'δΐ ριήζβ οηΐν βνε ίίηΐΘδ ίη ίίίΐγ γεαι-δ. 

Βυί Ιΐιβ ηιιηιΐ3βΓ οί Ιΐΐ6δ6 οίϊιοίαΐ Γβοοδ^ηίΙίοηδ ίδ ηο 
ίηάβχ οί Ηίδ γθεΙ ροραΐαηΐν, οί Ηίδ ΗοΜ οη ΐΗβ Ηεαι-ΐδ, 
ηοί οηΐγ οί Ηίδ οοηηίπτηβη^ Ηιιί οί α11 λνΗο δροΐίβ Ηίδ 
ηιοίΗϋΓ-ίοη^ε. Ιί ίδ ΐοΐά ΗοΛν οη ίΛνο οοοαδίοηδ ίΗβ 
ΗίΙΙβΓβδΐ βηεηιίβδ οί ΑΐΗεηδ δο ίαι* γίβΐάβά Ιο Ηίδ 
δρβίΐ, ΐΗαΙ ίοΓ Ηίδ δαίίβ ΐΗβ^ δραιχά ίο Ηίδ €θηο[ΐΐ6Γ€ά 
οοαηίΓγπιβη^ Ιο οαρΐαΐ'θά ΑίΗβηδ, ΐΗβ Ι&δί ΗοπΌΓδ οί 
λνατ, ΐΗβ Ιαδί: ΗαηιίΗαΐίοη οί ΐΗβ ναη(][υίδΗ6ά. ΑΛει* 
άείΐΐΗ Ηε Ηβοδπιβ, &ηά τθίπαίπεά^ δο Ιοη^ αδ Οΐ'βοΙ: 
Λναδ Ά Ηνίη§' Ι&η^χΐΆ^β, ΐΗβ πιοδΐ ροριιίαι• Άπά ΐΗε 
πιοδί ίηίΙυεηΙίΕΐ οί ΐΗβ 1;Ηγ66 §Γ6αΙ ηιαδίβΓδ οί ΐΗβ 
(Ιταπια. Ηίδ ηίη6ΐ;66ηΐΗ-06η1;αι•7 βοΗρδβ Ηαδ Ηβεη 
ίοΙΙοΛνεά Η)^ Ά Γβαοίίοη ίη ΛνΗίοΗ Ηβ ίδ Γθοο^ηίδεά &δ 

^ " Ηβ ■«'£ΐ3 Ηβϊίβίΐ ϊηοβδ33,ηϋγ 1»γ & τβΜ^Ιβ ο£ οοιηίο \νηΙ;βΓ3, 
Επα οί οοιίΓδβ Η7 ίΗβ §Γβ£ΐί; ραοΐζ ο£ ΐΗβ ΟΓίΙιοίΙοχ άπα Ιΐιβ 
νυΙ^αΓ." — ΜυκκΑΥ. 

ίζ ίΝΤκοΒυετιοΝ 

ρΓ€56ηΙΐη§ 0116 οί ΐΐιβ ηιοδί ΐηΐ6ΐ•6δ1ίη§ δίαάίβδ ίη 2ΐ11 
1ίΐ€ΐ'αΙυΓ6. 

Ιη Ιιΐδ δενεηΐν-ίΐιίι-θ νβ3ΐ• Ιιβ Ιβίΐ ΑίΗεπδ αηά Ιιίβ 
οΙ^ηιΟΓοιίδ βηεηιϊβδ, Ιο 1)6 &η ΙιοηοαΓβά §υ6δί; αί Ιΐΐ6 
οουΓΐ οί" 1:1ί6 Ινίπ^ οί Μίΐοοάοη, Τ1ί6Γ6, υηΙΐΗΐ'αδδβά 
ϊ^γ Ιΐΐ6 ηι&ΐίοΐουδ ν6ΧΕϋοηδ^ ΐ1ΐ6 ροΐΐΐΐοαΐ υηΓ6δ1;, άπα 
1116 ηοΛν Ϊιηηιΐη6η1 ρεηΐδ οί" Αΐ1ΐ6ΐΐδ, 1ΐ6 Λνΐ'οΙβ μϊΙΙι ά 
ίτβεάοιιι, α ΓΕρΐάΐΙν, ά άβρίΐι αηά ίβΓνοιίΓ οί Ιΐιοα^ΐιΐ, 
αηά α δρίβηάουι• οΓ άΐοΐίοη, Λνΐιίοΐι βνεη 1ΐ6 Ιΐϋά 
εοαί'ΟθΙ}- αϋβίηεά 1)6ί"οΓ6. 

Η6 (ϋ6(1 ίη 406 β.ο., Άηά, ίη η Γβνιιΐδίοη οΓ Γβρβηί;- 
&ηΙ αάηιίι-αΐίοη αηά 1ον6, αΐΐ Αΐ:1ΐ6ηδ, ίοΠοΛνίη^ 
δορίιοοίβδ' 6Χ8πιρΐ6^ ρυΐ οη ηιουΓηίη^ £ογ Ιιίηι. ΡουΓ 
ρΐανδ;, Λνίιίοΐι Λν6Γ6 ρανί οί ΐ1ΐ6 ή'υίΐδ οί" Ιιίδ 
Μαοεάοηίαη ΐ6ίδυΓ6, Λν6Γ6 τεριτδβηίβά αΙ ΑϊΗεηδ 
δΙιοιΊΐγ ίΐίίει' Ιιίδ άεΕΐΙι, απά Λν6Γ6 ΟΓΟΛνηεά Ιι^ 
αοοίαηι&ϋοη Λνίΐΐι Ιΐιε ίίΓδΙ: ρΐ'ίζΘ^ ίη δρίΐε ο£ Ιΐιε 
&Ιΐ6ηιρΙ ο£ Αΐ'ίδίορίι&ηβδ^ ίη Ιιίδ οοιηεάγ οί Τίιε Ρτοξα, 
α ίβλν ηιοηΐΐΐδ 1)6ίοι•6^ ίο ΙίεΙίΙΙΙε Ιιίδ §6ηίυδ. 

Ηίδ οΙιαΓ&οίεΐ'ίδΐίοδ, 3δ οοηιρ£ΐΓ6(1 Λνίΐΐι ίΐιοδε οί Ιιίδ 
1%νο §Γ6αΙ 1)ΐ•οΐ1ΐ6ΐ*-άΓ8ηια1;ίδΙδ, ηιαγ 1)6 6οηοίδ6ΐ^ δίαΐεά 
ΐΐιυδ : — 

Αεδοΐι^ΐυδ δεΙδ ίοΓίΙι ί:1ΐ6 ορεί'αίίοη οί ξνβαί ρήηάρΐβ^, 
6δρ6θί&1ΐ7 οί ΐ1ΐ6 06Γΐ:Είη1ν οί άίνίηε Γ6ΐηΙ)υΙίοη^ Άπά 
οί Ιΐΐ6 ρ6Γδίδ1:6ηο6 οί δίη αδ αη ίη6Γ3(1ίοαΙ)ΐ6 ρΐΕ§υ6- 

X ΙΝΤΚΟΟυΟΤΙΟΝ 

Ιαίηΐ;. Ηβ 1)6ΐί€ν68 αηά 1;Γ6ηιΙ)ΐ68. δορίιοοίβδ (Ιερίοίδ 
ξτεαΐ οΗαΓαείο-χ : }ΐ6 ΐ^ηοΓ€3 Ιΐιβ ιη&ΙενοΙεηοΘ οι 
ύ^δΐΐην &ηά Ιΐιε ρβΓδίδίβηΙ ρο\ν6Γ οι βνίΐ : Ιο Ηίιη 
"ιπαπ ΐδ ιη&η, Άπά ηΐίΐδίει• οί Ηΐδ ί&ΐ€." Ηε Ιίβΐίενβδ 
λ^'ίίΐι υη(|ΐΐ€δ1:ΐοηίη§ ίαϋΥι. Ευηρίάβδ ρΓορουηάδ §Γ6αί 
νιΟΓαί ρνοΙ)ΐ€?η3 : 1ΐ6 αηα1^δ€δ ΙιυπίΕη ηαίαΓθ, ίΐδ 
ΐηδϋηοΐδ, ίίδ ρ&δδίοηδ, ίΐδ ηιοΐίνβδ ; 1ΐ6 νοίοβδ ΐΗε ονγ 
οί ΐΗβ Ηυηιαη δουΐ α^αίπδΐ: Ιΐΐ6 Ι^Γαηη}^ οί" Ιΐιβ δυρει•- 
ΠΕίυΓ&Ι, Ιΐιβ δβΙβδΗηβδδ αηά ΟΓυβΗ^ οί ιηαη, ΐΗβ 
€Γυδ1ιίη§ Λνεΐ^ΙιΙ οί βηνΪΓοηιηβηΙ:. Ηβ ^υοδϋοηδ : 
"Ηβ Λ\ϋ1 ηοΐ ηιαί^β Ηίδ ^ι1(^§η1^η^; 1)1ίη(1." 

Οί ηιοΓβ Ιΐι&η 90 ρΐ&νδ \\'1ιϊο1ι Εαηρίάεδ \νι•οΐ6, 
ίΗβ ηαιηβδ οί* 81 1ιαν•6 1)66η ρΓβδβΓνβά, οί Λνΐιΐοΐι 
19 αΓ6 βχίαηΐ; — 18 1ι•α§β(1ϊ€δ, ειηά οηβ 8Εΐ}^ι•ίο άΐΈπια, 
ίΐιβ 0/ο/ο/?ί. Ηίδ βι•δΙ ρΐ^γ, Τ/ιβ ΌαιίξΙιΙβΓε ο/ ΡβΙΐαε 
(Ιοδί;) Λναδ ΓβρΓβδβηΙβά ίη 455 β. ο. ΤΗε βχΐίΐηΐ ρΐαγδ 
τΆΆγ 1)β ΆΎΥΆπ^^ά, &οοοι•(1ίη§ Ιο Ιΐιβ ΙίΐΐβδΙ αυΐΗοπϋβδ, 
ίη ΐΗβ ίοΙΙοΛνίη^ οΙίΓοηοΙο^ΐοαΙ οΐ'άβΓ οί ΓβρΓβδβηΙαΐίοη, 
1}ιβ άαΐβδ ίη 1)Γ8€ΐί6ί;δ Ηβίηι^ ^οη^^^ιυ^α1 : (1) Ε/ισχαχ 
(ρΓθΙ}&1>1}' Ιΐΐ6 βαΓίΐβδί) ; (2) Οι/βΙορ^ ; (3) ΑΙααϋί,•, 438 
(4:)Μ6ά6α, 431 ; (5) ΟΗιΙάνβη ο/ Ηβταη 16^,(^29-4:21) 
(6) ΗίρροΙίΐΙυΕ, 428 ; (7) ΑηάτοηιαοΗβ, (430-424) 
(8) Ηεοιώα, (425); (9) ^ηρρίίαηίε, (421); (10) Μαά- 
η€33 ο/ ΗβΓεηΙε^, (423-420); (11) /ο«, (419-416) ; 
(12) Όαιφεη ο/ Τγοι/, 415; (13) ΕΙβοίνα, (413); ΙΝΤΚΟΒϋΟΤίΟΝ 

(14) ΙρΙιίσβηεϊα ίη Γλ^/πγ^, (414-412); (15) ΗεΙβη, 412 ; 
(16) ΡΗοβηίάαη Μαιάβηε, (41 1-409) ; (17) Ονεείβε, 408 ; 
(18) ΒαααΙιαηαΙβ, 40δ ; (19) ΙρΜσβηβΐα ίη ΑηΙϊε, 405. 

Ιη ΐ1ιΐ5 εάίΐίοη Ιΐιβ ρΐΛν8 εγθ ^ιταησ^ίΐ ίη ΐΙΐΓββ 
ηιαϊη §Γθυρ5^ 1)α5€(1 οιι Ιΐιείΐ' οοηηεχίοη Λνΐΐΐι (1) ίΐιβ 
δϊοΓ}- οί Ιΐΐ6 ΤΓθ3£ΐη \ναι% (2) Ιΐιβ Εβσβηάδ οί ΤΙιεΒβδ, 
(3) 11ΐ6 Ι,β^εηάδ οί ΑΐΗβηδ. Τΐιβ ΑΙοεβίΪΞ ίδ α δίοΓγ 
οί" οΐά Τ1ΐ655Εΐν. ΤΗβ ιταάθΓ ηιυδί, ΗοΛνβνβΓ^ 1)6 
ρΓ6ρίΐι•€(1 Ιο βη(1 ΐΗίΐΙ ΐΐιβ ΤΓ0]αη \ν&ι• δ6ΓΪ6δ άοβδ ηοί; 
ρΓ6δ€η{; α οοηΐίηποιίδΐγ οοηηθο1:(?(1 δΙοΓΥ^, ηοι% ίη δοπιβ 
άείαίΐδ^ 3. οοηδίδίβηί οηβ. ΤΗβδβ ρΐ^νδ, ρΐ'οάαοεά άΙ 
Ιίηΐθδ Λνΐάβΐ}- αρι^Γί, αηά ηοΐ ίη Ιΐιβ ογοΙθγ ο£ ΐΐιβ δίοι•^, 
δοπιεΐΐηΊβδ ρΓ€δ6ηΙ δίΐυΗΐίοηδ (αδ ϊη Ηεοιώα, ΌαηξΜβια 
ο/ Τγοι^, αηά ΗβΙβιί) ηιηίιιαίΐγ βχοΙιΐδίνΘ, ΐΚβ ροβΐ ηοΐ 
Ηανΐηο; ίΌΙΙοΛνεά Ιΐιβ δαηιβ ΐε^^ηά ΐΙηΌυ^ΙιοπΙ Ιΐΐθ 

5βΓί6δ. 

Τ1ΐ6 θΓ6β1ί: ίεχί οί ίΐιίδ βίΐίΐίοη ηιαγ 1)6 οα1ΐ6(1 
εοΙεοίίΟ;, 1)6ίη£^ Ιίίΐδεά υροη ΛνΚαΐ &ρρ6Ηΐ•6(1^ 8ίΐ:6ΐ• οαΓβ- 
ίαΐ οοηδίά6Γ&ΐϊοη, Ιο 1)6 £1ΐ6 δουηά6δΐ οοηοίπδίοηδ οί 
ρΓ6νίουδ εάίΙοΓδ αηά οηίΐοδ. Ιη οηΐν α ίβΛν ίηδΐαηο65, 
αηά ίογ δρεοίαΐ Γ6Ηδοηδ^ Ηανβ ίοοΐ-ηοΐ68 οη ιχαάίη^δ 
ΐ366η αάηιίΐΐβά. Ναιιοΐν'δ αιτΕη§6ηΐ6ηί; οί ίΐιε οΙιΟΓυδβδ 
Ιιαδ 1)66η ίοΙΙοΛνεά^ Λνίΐΐι ί6Λν 6χθ6ρ1;ίοηδ. 

Τ1ΐ6 ΐΓαηδΙαΐίοη (ίίΓδΙ; ρηΜίδΙιεά 1894-1898) Ιιαδ 
1)66η Γ6ν1δ6ά ΐΙίΓΟίισΙιοιιΙ, Λνί1:1ι ΐΛνο 6δρ6€ία1 αίιπδ, 

χϋ ΙΝΤΚΟΟυΟΤΙΟΝ 

ο1οδ€Γ βάβΐίΐ^ Ιο ΐΗε ογϊ^ιπεΙ. Επά §Γ6αΐ6Γ Ιιιαϊίΐϋ^ ίη 
βχρΓβδδίοη. Ιϊ 15 1ιορ6(1 Ιΐι&ΐ ΐΗβ ΐϊΐ&ηγ ΗυηάΓβάδ οί 
οοΓΓβοίίοηδ Λνίΐΐ 1)6 ίουηά Ιο 1)ηη§ ϋ ηο&ΓβΓ ίο Ιΐΐ6 
3ΪΐΗίηηΐ6ηΐ οί ΐΙιεδε οι)^^^15. ΤΗε νβΓδΐοη ο£ ΐΗβ 
Οι/ϋΙορ^, Λνΐιϊοΐι Λν^δ ηοΐ ϊηοΐαάβά ΐη Ιΐΐ6 ηιιΙΙιογ'β 
ΐΓ&ηδΙίΐΙίρη οί Ιΐΐ6 Τΐ'β^^ίΐΐεδ, Ιι&δ ΐ366η ιϊιςκΙθ ίοι* Ιΐιίδ 
βάίΐίοη. Τΐιίδ ρίπγ 1ΐ3δ 1)€6η §€η6Γίΐ11}' ηε^ΐεοίοά 1)γ 
Εη^ΐίδΐι ΐΓαηδΙ&ίοΓδ^ ίΐιβ οηΐν 6χΐδίΐη§ Γβηάβΐ'ίη^δ ίη 
ν€Γδ6 1>6ίη§ ίΐιοδε οί δΐΐΰΐΐβ^ (1819)^ αικί λΥοίΙΗυΙΙ 
(1782). ΑΚσυΜΕΝΤ 

\νΗΕΝ ΐΗβ ΗοεΙβ 0^/ ΗβΙΙα^ ΐυβιχ νιπείενεά αϊ ΑηΙί8 Βεβιάβ 
ΐΗβ ηαΐΎΟΐν 8€α, τνίΐΗ ρηνροββ ίο βαϊΐ α^αίπεί Ττοι/, ΐΗβί) 
ινβνβ ΗΊηάβΊ'εά β^οιη άβραΗίη^ ΐΚβηοβ Λ^/ ίΐιβ ινί'αΐΗ ο/ 
Ανίαπΐε, τνΐιο χη^βτβά ηο /ανοητΊη^ ?νίηά ίο ΰίοτν. ΤΙιβη, 
τνΗβη ί}ΐ6\) 6η(]ηΪΓ6ά οοηαβνηίη^ ΐΜβ, ΟαΙν/ια^ ί/ιβ ρνορΚβί 
ρτοοίαίιηεά ϋιαΐ ΐΗβ αη§6Γ οβ Ιΐιβ Οοάάε88 τνοιιΐά ηοΐ 1)6 
ηρρεαεβά 8ανε ί•^ ίΐιε εαενίβοε ο/ ΙρΜ^εΐΐεία, εΙάε8ΐ 
άαιι^ΗίεΓ ο/ Αξαιηειηηοη, ααρίαίη ο/' ίϊιε ίΐ08ί. Νοτν 8Η6 
αΙ)θά6 ι/εί ηήΐΗ Ηεν ιηοί/ιε?' νι Μι^οεηαε ; ΙηιΙ ΐΗβ ^ΐη§ 
τνΓοίε α Ιΐ/ϊη§ ΙεΙίεν Ιο Ιιεν ιηοίΠεν, 6ίάάί?ι§ ίιεν 8εηά Κεν 
άαηφίεν Ιο ΑηΙΪ8, ΐΗεί'β Ιο δβ ινεάάεά ίο Α€ΗΐΙΙε8. ΛΙΙ 
ΙΜ8 άΐά Οάί/88ειΐ8 άενίδε, Βηί Α€ΜΙΙε8 Ιίηειυ ηοΐΜη^ 
ί/ιεκεοβ ΤνΚεη ίΗε ίίηιε άνειυ ηεαν ίΐιαί 8}ιε 8}ιοηΙά εοτηε, 
Α^ωηενιηοη τερεηΐεά Κίηι 807'6ΐι/. Αηά ΚενεΊη Ϊ8 ΙοΙά 
ϊιοτυ Ιιε 80ίΐ§Ηί ίο ηηάο ίΗβ ενίΐ, αηά ο^' ΐΗβ τηαίάεηχ 
εοτηίη^, αηά Κοιν ΑϋΙύΙΙε8 ε88αί/εά ίο 8ανε Ηεν, αηά /ιοτν 
8}ΐ6 τνιΙΙίη^Ιί^ οβεκεά Ηεΐ'8εΙ/ ^^ο^ Ηε11α8* 8αΙίε, αηά ο/ ί/ιβ 
νιαί'νβΐ ΐΗαί 1>ε/εΙΙ αϊ ίΗβ χαΰτί/ιεε. β 2 ΤΑ. ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤ0:$ ΠΡ02ΩΠΛ 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

ΠΡΕ2ΒΤΤΗ2 

Χ0Ρ02 

ΜΕΝΕΛΑ02 

ΚΑΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

ΑΧΙΛΑΕΤ2 

ΑΓΓΕΛ02 ι ΒΚΑΜΑΤΙ8 ΡΕΚ80ΝΑΕ 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ, ϋαρίαίη ο/ ίΤΐβ }ΐ08ί. 

Οι,Β Βεκυαντ ο/ Αρα7η€77ΐηοη. 

ΜΕΝΕΐ.Αϋ8, Ινοίΐιεν ο/ ΑςαΜειηηοη, ΆιΐδΙαηά ο/ ΗβΙβη. 

Οι,γτΕΜΝΕδτκΑ, χνί/β ο/ Α^'χπίίηιηοη. 

ΙΡΗίαΕΝΕΐΑ, άαη^Μί^τ ο/ Α^αιηεηιηοη. 

Α0ΗΙΙ.Ι.Ε8, 8011 ο/ ΐΑβ 86α-^0ίΙά€86 ΤΚβίϊβ. 
ΜΕδδΕΝΟΕΚ. 

0ιΐ0ϊΐϋ8, €0118181171(1 ο/ ιοοιπεη ο/ 0Καΐ€Χ8 ίη ΐΗβ ίβΐβ ο/ Είώοβα, 
■ωΚο ?ιαν& €νθ886ά ονβν ίο ΑηΙϊ& Ιο 866 ΐΚεβεεί. 

0/'68ί68, ΐη/αηΐ 8οη ο/ Αρατηεηιηοη, αίίβηάαηΐβ, αηά ρηανά^ ο/ 
Ιλβ οΐιίβ/δ. 

8θΕΝ3 : Ιη Ιΐιβ ΟΓββΙί οαπιρ αί Α\ι1Ϊ8, οηίδϊάθ ΙΙιβ Ιβηί, ο{ 

Α^αιηβΐϊΐηοη. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

Ώ Ίτρίσβυ, Ζόμων τώνΒβ ττάροίθεν 

ΠΡΕ2ΒΤΤΗ2 

στβίχω. τι δε καίνονρ'γεΐς, 
^ Κ'^άμβμνον άναζ ; 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

ΠΡΕ2ΒΤΤΗ2 

σττεύΒω. 
μά\α τοί 'γήρας τονμον άνπνον 
καΐ €7Γ* οφθαλμοΐς οξύ ττάρβστίρ. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

τις ΤΓΟτ' άρ* άστηρ οδε ττορθμβύβι / 

ΠΡΕ2ΒΥΤΗ2 

^6ί'/3ί09 βγγυ^ της βττταττόρου 
ΤΤλ€ίαδθ9 άσσων βτί μ€σσγ}ρη<;. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

οΰκονν φθό'γ^ος γ' <^^'^' ορνίθων 
10 οντ€ θαΧάσσης' σί^αΐ δ' άνεμων 

τόν^ε κατ Ένριττον βγουσίν. ΙΡίΙΙΟΕΝΕΙΑ ΑΤ Αυΐ.13 

Νί§/ιί. Α Ιατηρ Ιηιτηϊη^ ίη Αβαηΐβηιηοη8 ίεηί. οι,η 

δΕϋΥΑΝΤ ιναίύησ τνΊίΙιοηΙ. αοαλιεμνον αρρεατε 

αί βηίΓαηοβ ο/ Ιβηί, 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

Ανγιεντ^ ΙιβίοΓβ Ιΐιίδ Ιεηΐ: οοηιε δίαηά. 

ΟΙ.Ο δΕΚΥΑΝΤ (οοΊηίησ β)7Ίνα?'ά). 
ι οοΐΏΘ. \νΐΐίΐΙ ριΐΓρο86 Ιιαδΐ ΐΗοιι ΐη Ιΐίΐηοΐ, 
Α^αηιβιηηοη^ ηΐ}^ Ι^ίπβ' ? 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

Αηά \νί1ΐ ΐΐιοιι ηοΐ ΙΐΕ8Ϊ6η ? 

ΟΙ.Ο δΕΚΥΑΝΤ 

Ι ΙιαδΙβ. 
ΡοΓ Ιΐΐ6 ηεεοί οί" ιηίηβ εΜ 8οαηΐ δίββρ ρΓονΐίΙβΐΙι — 
Τΐιίδ εΐά ο'βΓ ιηΐηε ε^εΐίάδ Ιίΐίε νί^ϋαηΐ δεηΐΓ^ ίδ ρΐαοβά. 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

λ\'1ι&1 δίΕΓ ίη ΐΐιβ Ιιεανεη'δ Ιιεί^ΐιΐ; γοηθεΓ ι•ί(3ε11ι ? 

ΟίΌ δΕΚΥΑΝΤ 

δίηπδ : ηΐ§1ι Ιο Ιΐιε Ρΐείίΐάδ δενεη 

Ηε 18 δαίΐίησ γ^ΐ 1;1ιγοιι§;1ι ΐΗε πιίάδΐ οί Ιιε&νεη. 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

δοοίΐι^ νοίοε ΐΗεί'ε ίδ ηοηε, ηοΓ δ1αηιΙ)εΐΌυ8 οΐιεερ 

Οί* \)ίγά, ηοΓ •ν\Ίιίδρει• οί δεα ; ίίικί άεερ 10 

Ιδ Ιΐιε ΙιπδΗ οί* Ιΐιε -ννίΓκΙδ οη Ειιπρυδ ίΐιαΐ δίεερ. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ 

ΠΡΕ2ΒΥΤΗ2 
τί δε συ σκηνής βκτος αίσσ€ίζ, 
^Α^άμβμνον άναζ ; 
€Τί ο ησυ-χ^υα ΤΊ]οε κατ ΑυΧιν, 
και ακίνητοι φνΧακαΙ Ί^ιγβων. 
στβίχωμεν έσω. 

ΑΓΑΜΕΜΝΠΝ 

ζν;λω σ€, η^ρον^ 
ζη\ώ δ' άνΒρών ο<ζ άκίνΒυνον 
βίον ί^εττερασ ά^νως άκΧεής' 
τους δ' εν τίμαΐς ησσον ζηΧω. 
ΠΡΕ5ΒΤΤΗ2 
20 καΐ μην το καΧόν γ' ενταύθα βίον, 

ΑΓΑΜΕΜΝΠΝ 

τοντο δε 7* ^στϊν το καΧον σφαΧερόν 

καΐ το πρότιμον 

<γΧυκν μεν, ΧύτΓΤ) 8ε ττροσίστάμενον* 

τότε μεν τα θεών ουκ ορθωθεντ 

ανέτρεψε βίον, τότε δ' άνθρώττων 

ιγνώμαί ττοΧΧαΙ 

καΐ δυσάρεστοι Βιεκναισαν. 

ΠΡΕ2ΒΥΤΗ2 

ουκ ά'^/αμαι ταυτ άνΒρος άρίστεως' 
ουκ εττΐ ττάσίν σ εφύτευσ' ά^αθοΐς, 
30 *Α^άμεμνον, Άτρεύς. 

Βεΐ δε σε γ^αίρείν καΐ Χυττεΐσθαί' 
θνητός ^αρ εφυς. καν μη συ θεΧης, 
τα θεών οΰτω βουΧόμεν' εσταί. 
συ δε Χαμτττήρος φάος άμττετάσας 
ΖεΧτον τ ε γράφεις 
την8' ην ττρο χερών ετί βαστάζεις, 
και ταύτα ττάΧιν γράμματα συ^χεΐς 
καΐ σφραγίζεις Χύεις τ οττίσω, 

8 ΙΡΗ10ΕΝΕΙΑ ΑΤ ΑϋΟδ 

ΟΙ.Ο δΕΚΥΑΝΤ 

ΥβΙ λνίΐΗοιιΐ Ιΐιγ ΙεηΙ, Α§;αιη€πιηοη ιη^ 1ογ(1, 
ννΐιγ οίοδί: ίΐιου ραοβ ΐΐιυβ ίβνεπδΐιΐ^ ? 
ΟνβΓ Αυ1ί3 γοηί^βΓ ίδ ηί§1ι1'8 ρβαοβ ροαΓ€(1 : 
Τΐιβγ αΓ6 Ιιαδίιεά λνΐιΐοΐι α1οη§ ΐΚβ \να1ΐ8 1^66ρ λν3,ΐ'(3. 
Οοιηο^ ρα83 \ν6 \νί1:1ιίη. 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

Ι 6ηνγ 1}ΐ66^ 
Αηοΐεηΐ:, Άπά \ν1ιο8θ αηρβπΐΐβίΐ ιηα^^ ραοβ 
ί.ί£6'δ ρ&ίΐίλναγ ιιηΐιβεάεοί απά υπΓοηοΛνηείΙ : 
ΒιιΙ Ηΐΐΐε Ι εηνγ Ιΐιβ Ιιί^Κ ίη ρΐέΐοε. 

οι.η 8ΕηνΑΝΤ 

ΥεΙ Ιΐιβ Ιίίβ οί ί;Ιΐ€δ6 ίδ §1οι•γ-οΐΌ\νη€ί3. 20 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

Α1ι^ δΐϋΐ \νίΙ;1ι Ιΐιβ §Ιογγ ίδ ρβιίΐ 1)οιιη(1. 

δλνβεΐΐγ ίΐηιΜίίοη ΐειηρΐβίϊι^ Ι ίΓΟλν ; 

ΥεΙ ίδ ίΐ η6ίσΗΙ)ουΓ ίο δοΐ'β (ϋδί^υίεΐ. 

ΡοΓ Ιΐιβ Οοάδ' -ννίΐΐ οΙαδΙίθΐΚ Λνίίΐι ιτιαη'δ \νί11 ηολν, 

ννΓβοΙίίη^ Ιιίδ Ιίίβ : \)γ ιηεη ΙΥιάΙ τίοΐ 

\νί11ι (3ίν6Γ3 άεδίΓβδ, Λνΐιοιη οηβ οαηηοΐ οοηίεηί;, 

Νο\ν ίδ ϋιε \νεΙ) οί" α Ιίίε'δ \νοΓΐί τεπί. 

ΟΙ.Ο δΕΗΥΑΝΤ 

Νε}^, ίη α Ινϊπ^ Ι Ιονε ηοί Ιΐιίδ Γερίηίη^. 

Αΐΐ'εαδ 1)ε§αΙ Ιΐιεε, Α^αιηειηηοη^ ηοΐ 
Οηΐγ ίο 1)αδ1ί ίη άαγΒ α11 οίουάΐεδδ-δΐιίηίη^ : 30 

Νεεάδ ηιιΐδΐ Ιίε ]ογ α,ηά δοπΌλν ίη Ιΐι^ ΙοΙ. 
ΜοΓίίΐΙ Ιΐιοα ΆΥί : ΐΐιου^ΐι πΐίίΓΓείΙ 1)ε ίΗγ άεδίβ-ηίη^, 

δΐίΐΐ ίο ίΊιΙήΙπιεηΙ ίδ Ιΐιε Οοάδ' \νί11 1)Γου§1ιί. 

ϊΐιου Ιΐιε δΙαί'-^ΙίηιηιεΓ οίΐΐιγ Ιαηιρ ΙιαδΙ Ιίΐίεη, 
\νηΐ6δΙ: 3, ΙεΐΙεΓ — ίη ΐΐιίηε Ιιαηά γεί ^ι•αδρεά, — 

Τΐιεη ίΐιοα ει-αδεδΐ Ιΐιαΐ: >ν1ιίο1ι ΐΗοιι ΗαδΙ: ΛνηΐΙεη, 
δεαίεδί;, αη(1 1)Γεα1νεδί; ΐ3αη(1δ &8 δοοη αδ οΐαδρεά ; ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ 

ρίτΓΤβις τ€ ΊτβΒω ττεύκην, θαΧβρον 
40 κατά, Βάκρυ χ^ων, 

και των άττόρων ονΒενος ενΒβΐζ 

μη ου μαίνβσθαι. 

τί τΓονεΐς ; τί νίον ττερί σοι, βασίΧβΰ ; 

φέρε κοίνωσον μΰθον €9 ημάς. 

ττρος δ' άνΒρ' ά^αθον ττιστον τβ φράσβί^ί• 

στ) γάρ μ άΧόχω τότε Ύνΐ'Β(ίρ€ω<ζ 

ττίμιτεί φβρνην 

συνννμφοκόμον τε Ζικαιον, 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

ε<^ίνοντο Αη^α ^εστίάΒί τρεις παρθένοι, 
δΟ Φοίβη ΚΧυταιμνήστρα τ ε μη ζννάορος 

'Έ^Χενη τ€• ταύτης οι τα ττρώτ ώΧβισμενοι 
μνηστήρες ηΧθον ΈΧΧάδος νεανιαι. 
Βειναι δ' άττειΧαΙ καΐ κατ άΧΧήΧων φόνος 
ζυνίσταθ\ όστις μη Χάβοι την τταρθενον. 
το ττρά'^/μα δ' άττόρως είχε ΎννΒάρεω ττατρί, 
Βονναί τε μη Βουναί τε, της τύχης οττως 
αψαιτ άθραυστα} και νιν εΙσηΧθεν τάΒε, 
όρκους συνάψαι Βεξιάς τε συμβάΧεΙν 
μνηστήρας άΧΧήΧοισι καϊ Βι εμττύρων 
60 στΓονΒάς καθεΐναι κάτταράσασθαι τάΒε, 

ότου <^/υνη γένοιτο ΎυνΒαρΙς κόρη, 
τούτω συναμυνεΐν, ει τις εκ Βόμων Χαβων 
οϊχοιτο τόν τ εχοντ άττωθοίη Χεχους, 
κάττιστρατεύσειν καϊ κατασκάψειν ττόΧιν 
"ΕΧΧην ομοίως βάρβαρόν θ' οττΧων μετα, 
εττεί δ' εττιστώθησαν, ευ δε ττως ηερων 
υττήΧθεν αυτούς ΎυνΒάρεως πυκνή φρενί, 
ΒΙΒωσ εΧεσθαι θυ^ατρί μνηστήρων ενα, 
οτΓΟί ττνοαι φβροιεν ΆφροΒίτης φίΧαι. 

^ ΗβηίδΙβΓΗη^'β : ίοΓ άριστα οί Μ88. 
ΙΟ ίΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΑΤ Αυΐ.Ιδ 

Ο&δίβδί; Ιο ε&ΓίΙι Ιΐΐ6 ρΐηε-δϋρ, βνεΓ δίΓβαηιΐη^ 40 

ΤβαΓδ ίΊ-οιη Ιΐιϊηβ βγβδ ; ηοΓ Ιίΐοΐ^εΐΐι αη^ίΐιϊη^ 

Οί ΓΠΕίΙηβδδ ίη ίΐϊγ ιηΐβη άβδραίΐ'ί'αΐ-δβειηϊη^. 
\νΐιαΙ ΐδ Ιΐΐ7 §ΥΪ^ί, Ιΐΐ7 δίΓαησβ αίίϋο1:ΐοη^ 1<:ϊη§ ? 

€οιη6_, ΙοΙ ιηβ δΙι^Γβ Ιΐιγ δίοΐ'γ : ίο ίΗβ ΙογαΙ 
Τΐιοα \νΐ1ΐ; Γβνβαΐ ϋ, Ιο Ιΐιβ ΐηιβ αηά ϊγίβά, 

ννΐιοηι, ίΐΐ Ιΐιγ 1)π(3α1^ Λνΐΐΐι Ιΐιβ άο\νβΓ Γογαΐ 
Τ^ηάίΐΓβυδ 8€ηΙ Ιο λναϋ: υροη ϊΐϊγ 13Π(16. 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

ΤΙΐΓβε (ΙαιίβΙιΙβΓδ Σ,βάίΐ, οΐΊΪΐίΙ οί Τΐιβδϋιΐδ, 1)αΐ'β, 

Ρ1ΐ06ΐ)6, Εΐΐίΐ €1^ΐ6ΐηη6δΐΓα πιίηβ ο\νη Λνίίβ^ 50 

Αη(1 Ηείεη. λΥοοΐη^^ Ιΐιίδ Ιαδΐ^ ρηηοβδ ο&ηιβ 

Ιη ίοΓίιιηβ ίοΐ'βιηοδί: ίη &11 Η6ΐ1&8-1ίΐη(3. 

\νϋ;Η ίβ&ΓίιιΙ ΐΙΐΓβαΙβηΐη^^δ Ι^ιτΕΐΠεά Ιΐιε^ ηιιη•ά6ΐ•_, βαοίι 

Α^αίηδΙ Ιιίδ ήν&ΐδ, ί£ 1ΐ6 \νοη }ι6γ ηοΐ. 

Τΐιβη 80Γ6 ρεί'ρίβχβά Λν&δ Τ^ηάίΐΓβιΐδ 1ι6γ δίι-β, 

Ηολν^ §ίνΐη^ ΟΓ Γβίίΐδΐη^, Ιιβ δΐιοαίά 'δοαρβ 

δΙιϊρΛνΐ'εοΙί : αηοΐ ΐΐιΐδ ίΐιίη;^ οαηιβ ΐηίο Ιιίδ ηΊΐηά, 

ΤΗαΙ; εαοΐι ίο θΗοΙι Ιΐιε δπίίοΐ'δ δΐιοιιΐίΐ ηι&1ν6 ο&ΐΐι, 

Αηά οΐ&δρ ι•ϊ§1ιί Ιι&ηοΐδ^ αηοΐ Λνίΐΐι Ι^ιίΓηΙ δαοήβοε 

81ιοιι1(1 ροιίΓ άηηΐί-οίϊβηη^δ^ αηά δλνβ&τ ίο Ιΐιΐδ : — - 60 

\νΐιοδ6 Λνίίε δοενβΓ Τ^ηά&Γβυδ' οΐιϊΐά δΐιουΐά 1)6, 

Ηΐπι ίο άείεηά : ίί &ηγ ίι-οηι Ιι6γ Ιιοηιβ 

δίοΐβ ΙιβΓ Άηά ή^ά, αηά ΐΗπίδΙ 1ΐ€ΐ• Ιοι-ά αδί(3β. 

Το ηιανοΐι Ε^ίΐίηδΐ ΐΊίπι_, Ηηά Ιο Γβζβ Ιιίδ ΐοΛνη, 

Ηβΐίβηε ΟΓ &1Ϊ6η_, Λνΐΐΐι Ιΐιβίΐ' ηιαΐΐεά ΆΥΥΆγ. 

8ο λνΚθη ΐΐιβγ ]ΐΗά ρΐεά^^εά ίΗβηι ΐΗυδ^ Άπά ουηηίη^Ι^ 

Οΐά Τ}'η(ΐΕΓβυ5 Ιιαά 13}' οταίΐ οηίλνΐΐΐβά ΐΗεπι, 

Ηε Ιβΐ Ιιίδ άαυο-ΙιΙθΓ ηιίάδΐ ΐ1ΐ6 δΐιϋοΓδ οΐιοοδβ 

Ηΐπι πηΐο Λνΐιοηι Ι^ονε'δ δΛνβεί Λνΐηάδ λναίίεά ΙιβΓ. II ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΛΙ 

70 η δ' ε'ίλβθ', 09 σφε μηττοτ' ωφελεί^ Χαββΐν, 
ΜβνβΧαοι^. ίΚθων 8' έκ Φρνγών 6 τα<ζ θβας 
κρίνων 6Β\ ως 6 μνθος Άρ^βίων εχβί, 
Αακ€Βαίμον\ άνθηρο<; μβν ειμάτων στολτ} 
'χρυσω τ€ Χαμττρος βαρβάρω ■χΧ.ώήματί, 
€ρών ερωσαν ωχβτ εξαναρττάσας 
'ΈΧενην ττρος'ΊΒης βονσταθμ, εκΒημον Χαβων 
^ΙενεΧαον 6 δε καθ' Έλλαδ' οίστρήσας Βρόμω 
όρκους τταΧαιούς ΎυνΒάρβω μαρτύρεται., 
ως 'χρη βοηθεΐν τοΐσιν ήΒίκημενοις. 

80 τούντευθβν οΰν'^ΚΧΧηνες αξαντβς Βορί, 

τενχ^η Χαβόντες στενόττορ ΑύΧίΒος βάθρα 
ηκουσι τήσΒε, ναυσΧν άστησιν θ' ομού 
ίΤΓΤΓΟίς Τ€ τΓοΧΧοΐς άρμασίν τ ησκημένοί, 
κάμε στρατη^είν Βήτα ^ίενελεω χάριν 
ειΧοντο, σνηηονον ηε, τάζίωμα Βε 
άΧΧος τις ώφβλ' άντ εμού Χαβεΐν τόΒε. 
ηθροισμενου Βε καΐ ^υνεστώτος στρατού, 
ήμεσθ' άττΧοία -χρώμενοί κατ ΑύΧΐΒα. 
ΚάΧχας δ' ό μάντις άττορία κεχρημενοις 

90 άνεΐΧεν 'ϊφί^ένειαν ην εσττειρ' εγώ 

ΆρτεμίΒί θΰσαι ττ} τόδ' οίκονστ} ττεΒον, 
και ττΧούν τ εσεσθαί και κατασκαφάς Φρν^ών 
θύσασι, μη θύσασί δ' ουκ είναι τάΒε. 
κΧύων δ' ε'γώ ταϋτ, ορθίω κηρύ^/ματι 
ΎαΧθύβίον εΙτΓον ττάντ άφίεναι στρατόν, 
ώς οΰτΓοτ αν τΧάς θυγατέρα κτανείν εμήν, 
ου Βή μ άΒελφος ττάντα ττροσφερων Χό'^ον 
εττεισε τΧήναι Βεινά. καν ΒεΧτου τττυχαΐς 
ιγράψας εττεμψα ττρος Βάμαρτα την εμην 
100 στεΧΧειν ΆχιΧΧεΐ θυ^ατερ' ώς '^αμουμενην, 
τό τ αξίωμα τάνΒρος εκηαυ ρου μένος, 

12 ι ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΑΤ ΑΟΕΙδ 

δΚε ο1ιθ86 — Ο Υιαά δΐιβ ηενει* οΐιοδοη Ιιίιη ! — 70 

Μβηβίαιίδ. Τΐιβη ίΐ'οηι ΡΙΐΓ^^ΐίΐ Ιιβ λνΐιο ]υ(3§6ά 

Τ1ΐ6 Οοί1οΐ€55€5, &5 ΑΓ§ΐν6 Ιβ^εικί Ιεΐΐδ, 

Το δρίΐΓΐα οαηΐ€, Ιιίδ νβδΐυΓΟ βοΛνεΓ-Ι^οδΙαιτεά 

Οΐβαηιΐπ^ Λνΐΐΐι §ο\ά, 1)αΓΐ)&ηο \)νΆνβτγ, 

ίιονβά Ηείεη^ αηά Λνεΐδ Ιονεά^ δίοίε Ιιβί' αηά θεά 

Το Ιάα'δ δΐ€&(ϋη^δ_, Λνΐίθη ίΐ-οηι Ιίοπιθ ίΐίαι• 

Μεηεί&υδ \ναδ. Τ1ΐΓου§1ι ΗεΙΙ^δ ίτεηζ^-δίυη^ 

Ηε δρε(1_, ίηνο1νίη§ Τ^ικίΗΓευδ' αηοίεηΐ οαΐΙι_, 

€1αίιηϊη§ οί α11 ΙΙιείΓ Βοηά Ιο Ιιείρ ΐΚε Λνΐ'οη^εά. 

ΤΙιεΓεαί υρ δρι•3η§ ΐΗε Ηεΐΐεηεδ δρεαΓ ίη Ιιαηά, 80 

ΌοηηεΗ ιηβ,ΐΐ οί ίίξΙ^Ι, &ηά ίο Ιΐιϊδ η&ιτοΛν ^οτ^ε 

Οί Αα1ΐ8 οΒίηε^ Λνίίΐι ^αΐΐεγδ αηά \νϊ11ι δΗϊεΙάδ, 

Αηά ιηαπ}/- & ΗοΓδε αη(1 οΐι^ποΐδ ιηαη^ ατναγ^ά. 

Αη(1 ιηε ίοΓ ΜεηείΕΐΐδ' δαί^ε ί;1ιε7 οΐιοδε 

ΓοΓ εΐιίεί, Ιιίδ 1)ΓθΙΐΊεΓ. λΥοιιΜ δοπιε οΐΗεΓ ηιαη 

Μί^ΐιί 1)ΐιΐ Ηανε \Ν^οη 1;1ιε ΙιοηουΓ ίη πιγ δίεαά ! 

ΝοΛν Λνΐιεη ίΗε ^αΙΙιεΓείΙ ΙιοδΙ Ιο^είΗεΓ οαιηε, 

Αι Αυΐϊδ άίά Λνε ϊΆΥτγ Λνε&ΐΚεΐ'-Ι^ουηά. 

ΊΊιεη Ιΐιε δεεί' Οαΐοΐιαδ 1)αάε ίη οπγ άεδραΐΓ 

δίαγ Ιρ1ιί§εηεΪ3^ Ηει* Λνΐιοπι Ι Βε^αΙ^ 90 

Το ΑΓΐεπιίδ Λνΐιο ά\νε11εΙ}ι ίη Ιΐιίδ Ι&ηά ; 

δο δΐιοιιΐοΐ Λνε νογ&σο^ αηά δο ΡΙη-γ^ΪΕ δηιΐΐε ; 

Βιιΐ ίί Λνε δΙεΛν Κει* ηοΐ^ ΐΐ δΐιουΐά ηοΐ 1)ε. 

Ι, Λνΐιεη Ι Ιιεαί'ά ΐΗΐδ^ 1)ίΐάε Τ^,1^:11^ι>^υδ 

ϋίδηιίδδ Ιΐιε ΗοδΙ Λνίΐΐι ρΓοοΙαηιαΐίοη Ιοικί^ 

δίηοε Ι Λνοαίά ηενεΓ Ι^γοοΙ^ Ιο δίαγ ηιγ οΐιίΐά. 

\νΐιεΓε&1: ηι^- ΐ3Γθ11ιεΓ^ ρΐε^άΐησ ηιαηίίοΜ ρΐε&δ. 

Το Ιΐιε ΙιοΓΓΟΓ Ιΐιηίδΐ: ηιε. Ιη & ΙβΗεΙ'δ ίοΐάδ 

Ι ΛνΓοΐε^ Άπά Ι33.άε ΐΐιεί'είη πιγ Λνίίε Ιο δεηά 

ΟαΓ άαυ^ΙιΐεΓ, &δ Ιο 1)ε Αοΐιίίΐεδ' 1)Γί(1ε, 100 

ΕχΙοΙΙεά Ιΐιειείη Ιΐιε Ηεΐ'ο'δ Ηί^ΐι τεραίε, 

13 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ 

σνμπΧβίρ τ Ά'χαίοϊζ οΰνβκ ου θβλοι \€>γωρ, 
εΐ μη ιταρ ημών εϊσιν €ΐς Φθίαν Χβχος• 
7Γ€ίθώ <^αρ είγον την^β ττρος Βάμαρτ' €μηρ, 
ψενΒή σννάψας άμφΐ τταρθίνου ηάμον. 
μόνοι δ' ^ Κ\αιων ϊσμεν ώς βχ^βί ταδβ 
Καλχα.?, ^ΟΒυσσενς, Ί^ίενελβώς θ\ α δ' ου καΧως 
€<γνων τότ, αΰθις μεταγράφω καλώς ττάΧίν 
βίς τήν^β ΒίΧτον, ήν κατ εύφρόνης σκιάν 
110 Χύοντα και συνΒοΰντά μ βΙσειΒβς, ^/ερον. 
άλΧ' εία 'χωρει τασδ' βττιστοΧάς Χαβών 
ττροζ ' Α/ογο9. α δε κβκβυθβ ΒεΧτος εν Ίττυγ^αΐς, 
λόγω φράσω σοι ττάντα ταηηεηραμμενα' 
Ίτιστός ^άρ άΧόγίο τοις τ' εμοΐς Βόμοισιν βΐ. 

ΠΡΕ2ΒΤΤΗ5 

λέγε και σήμαιν , ϊνα και ^Χώσση 
σύντονα τοις σοις ηράμμασιν αυδώ. 

ΑΓΑΜΕΜΝΠΝ 

Ίτεμιτω σοι ττρος ταΐς ττρόσθεν 
ΒβΧτοις, ώ Αή^ας ερνος, 
μη στεΧΧβιν τάν σαν Ινιν ττρος 
120 τάν κοΧττώ^η τττε/ουγ' Εύβοιας 
ΑΰΧιν άκΧύσταν. 
€ΐς άΧΧας ώρας γα/) δ>; 
τταιΒος Βαισομεν ύμεναίους. 

ΠΡΕ2ΒΤΤΗ2 

καϊ ττώς Ά'χ^ιΧ€ύς Χεκτρων άττΧακών 

ου μβ^α φυσών θυμον ετταρεΐ 

σοι ση τ' άλό^ω ; 

τόδε καϊ Ββ^νόν. σήμαιν 6 τι φη^, 

14 ΙΡΗ10ΕΝΕ1Α ΑΤ ΑϋΕΙδ 

δαίά Λνϋΐι Αοΐιαεα'δ ΙιοδΙ 1ΐ6 \νου1ά ηοΐ δαΐΐ^ 
ΕχοερΙ Ά \>ήά€ οί ουί' Ιιοαδβ οαιηε Ιο ΡΗΐΗία. 
Υ63., ΐΐιΐδ Ι οοηηΐςά δΙιουΜ ρβΓβααάθ ιηγ Λνϊίβ, 
δαοΐι ίι•αιηίη§ οί" £€Ϊ§η€ί1 δρουδ^ΐδ ίοΓ Ιΐιβ ηιαίά. 

ΤΗίδ ηοηε Αοΐιαείΐη Ινηοννεΐΐι Λνίΐΐι ιηβ^ δανβ 

Οαΐοΐι&δ, 0(1}'δδ6ΐΐδ^ Μεηείϋΐΐδ. Νολν 

ΤΙίαΙ ΛνΐΌη§ Ι 1ΐ61'6 ΓβνοΙνΘ, Άηά Λνΐ'ΐίβ ΙΙΐΘ ΐΓαίΙι 

νΥ'ίίΙιίη Ιΐιίδ δΟΓοΙΙ^ Λνΐιΐοΐι ΐη Ιΐιε §1οοπι οί ηΐ^ΐιΐ: 

ΤΗου δ3.\ν'δ1: ηιβ^ αηοίεηί;^ ορεη αηά ΓΟδβαΙ. 110 

ϋρ, §0, ΐΚίδ ΙβΐΙβΓ ιιηΐο Αι-σοδ 1)6&γ ; 

Αηά Λνΐιαΐ Ιΐΐ6 ΐαΗεί; Ιιίάεΐΐι ΐη ΐΐδ ίοΐάδ, 

Α11 Ιΐιίη^δ 1ΐ6Γ€ Λνηΐΐεη, Λνίΐΐ Ι Ιεΐΐ Ιο Ιΐΐ6β, 

ΓοΓ Ιο^αΐ Ιο τηγ Λνϊίε &ηά Ιιουδβ 3.1*1: ΐΐιου. 

ΟΙ.Ο δΕΗΥΑΝΤ 

δρεαίί^ βηά άθοΙαΓβ, ϊΥιάΙ ιηγ ίίΐΐε Ιιεανά 
Κΐη§ 1ι•ιΐ6 ΙίΟδίάβ Ιΐιε λνηΐΐεη Λνοΐ'ά. 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

(Εεαάβ) — " ΤΜε αάά Ι Ιο τη^ ΙβΙίβτ τντίί Βε/οτβ : — 
Ο οΜΙά ο/ Σ,εάα, άο ΐΗοιι 867ΐά 
Τΐιχι άαιι^ΐιΐβν 7ΐοΙ ιιηίο ίΐιβ ινανεΐ688 εΐιονε 

0/ ΛίΐΓΐ8, ινΙιβΓβ ΐΗβ 1)6ηά 120 

0^' ίΐιαΐ εεα-'ρ'ιηίοη ο/' ΕιιΒοβα Ιϊεβ 
θηΙβ-8Ηαρ67ΐ. Ετε ινβ οεΙεδΓαίε 
Οαν άαη§ΙιίεΓ8 τηαΓήα^ε-ύάε 8θΙε7ίΐηΐ(ί68, 
Α 8ε(ΐ80?ι 7ηη8ί ινε 7ναίί." 

ΟΙ.Ο δΕΚΥΑΝΤ 

Υεΐ;^ ίί Αο1ιΐ1ΐ6δ Ιοδβ Ιιϊδ ρΐί^ΐιΐβά βρουδβ^ 

\νΐ11 ηοί Ιιΐδ ΕΠ^βΓ'δ Ι6ΐηρ6δΐ δλνϋΐΐ 
Α^ίΐίηδί ΐ1ΐ€6 αηά Ιΐιγ ^νΐΓε ? δυι•6, ρεηίοαδ 
Ιδ Ιΐιίδ ! — Ιΐΐ7 ιηεαηίη^ ϊ&\\. 

15 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΛΙ 

ΑΓΑΜΕΜΝΠΝ 

6νομ\ ουκ βρ^ον τταρεγων Άχ6λ€ΐ'? 
ουκ οΙΒβ ι^άμους, ουδ' 6 τι ττράσσομεν, 
130 ούΒ' ΟΤΙ κβίνω τταΐ^' ζττεφήμίσα 

νυμφβίους βίς αγκώνων 
€ύνας €κΒώσ€ίν Χέκτροίς. 

ΠΡΕ2ΒΤΤΗ2 
Ββινά γ' βτόΧμας, Ά'γάμβμνον άι>αξ, 
09 τώ της θεά<ζ σην τταΐΒ^ άΧογον 
φατίσα<ζ '^γ€9 σφαγίον Ααναοΐ<ζ. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 
οίμοί, '^ΐ'ώμα<ζ ζζβσταν, 
αίαΐ, ττίτΓτω δ' 669 αταν. 
αλλ' ϊθ' Ιρβσσων σον ττόΖα, '^/ηρα 
μη^βν υιτείκων. 

ΠΡΕ2ΒΤΤΗ2 
140 σττεΐ'δω, βασιΧβυ. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

μι] νυν μητ άΧσώΒβις ΐζον 
κρηνα<ί, μήθ' ΰττνω θβΧχ^θζς. 

ΠΡΕ2ΒΤΤΗ2 
βΰφημα θρόβί. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 
ττάνττ) δε ττόρον σχίοτΌν (ΐμζίβων 
Χβΰσσα, φυΧάσσων μη τΐ9 σε Χάθτ} 
τροχάλοΐσιν οχοίς τταραμζίΛΪταμένη 
τταΐδα κομίζουσ βνθά^' άιτήνη 
Δαναών ττρο'; ναΰ<;, 
150 ηι^ '^ό.ρ νιν ΊτομτΓαί<ζ άντήστ)<;, τταΚίν Εξορμά, σβΐε χαΧινούς, 
€7γΙ ΚυκΧώττων ίβΐς θυμβλαζ. ι^ ι ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΑΤ ΑϋΙ^ίδ 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

Ηΐ5 ηαιηε, ηο ηιοΓβ, ΑοΗΠΙβδ Ιεηάδ^ — Ηαίΐι 1<ηοΛνη 

Νοιι^ΐιί; ο£ 8. 1>ήά^, ηοΓ αυ^ΐιί Λνε ρΐίΐηηεά, 
ΝοΓ Ηο\ν Ιο Ιιΐιη Ι Ιιανε, ΐη Λνοιχΐ αίοπε, 130 

Οίνεη τηγ (Ιαιι^Ηίει-'δ Ιιαηά. 

ΟΙ.Ο δΕΚΥΑΝΤ 

ΤβΆγί\ύ\γ, Α^ίΐηιειηηοη^ Λν&δ Ιΐιίδ άοηβ, 

Τΐιαΐ; Ιΐιοιι δΐιουΐάδΐ: Ι^πηβ; Ιΐιν οΐιίΐθ, Ο Κίηε:, 
Ηϋ1ΐ€ΐ% ηαιη€(1 13Π(16 ιιηΐο ίΐιβ Οοάάεδδ' δοη, 
Υεΐ Ά \>\ΐΥΏΪ-ο^&γϊη§ ! 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

\νο6 ! Ι ΆΏ1 αϊ ι άϊδίΓ&ιι^ΙιΙ : 
Ι 3Π1 Γββϋη^ Γυΐη-Λν&ΐ'ά ! 
δρββά ίί\γ ίοοΐ_, αηοίεηΐ^ δίαοΐίίη^ ηου^ΐιί 
ΡοΓ οΐά. 

ΟΙ.Ο δΕΚΥΑΝΤ 

Ι δρεεά, ιη^ 1ογ(3. 140 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

δϋ 11ί66 ηοΐ άοΛνη ΛνΗβΓβ Ιΐιβ ίοΐ'6δΙ-ίοαπίδ Ιεαρ^ 
Νβίΐΐιβι• 1)6 1)ουηά 1>γ ύϊ& δρείΐ οί δίεβρ. 

0Ι>0 δΕΚΥΑΝΤ 

ΒΓβαΙΙιε ηοΐ δποΐι άουΐ)!: &1)1ιογγ6(1 ! 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

\νΐΐ6η Ιΐιου οοιηοδί \ν1ΐ6Γ6 -ννα^δ ρηνΐ:^ Ιίβεηΐ^ ίΐιεη 
λ^'^αΐοΐι, ΙβδΙ 3, οΙΐίΐΓίοί βδοαρθ ϊ\\γ Ι^βη, 
\νΐΐ0δ6 Γθ11ίη§ Λν1ΐ66ΐδ ρβΓΕάνβηΐιιΐ'ε ηιαγ Ι^οάυ 
Μγ άαυσΙιΐβΓ Ιιϋίιεην&Γά, ενεη Ιο \υ1ι61•6 

Ββ Ιΐιε δΐιίρδ οί ΐΐιε Οαηααη πιεη. 
Έογ, ΐί ΐΗοα Ιΐ^Ηΐ οη 1ι6γ 6δ0θΓΐ;-Ιι*ΕΪη, 150 

Τΐιεη Ιυιτι ΐΐιετη αΙ^ΆοΙζ., §Υ9.5ρ, δΐιαί^β ΐΐιε Γβϊη : 
Το Ιΐιο Λλ-^αΐΐδ Ονοίορβαη δρεεά Ιΐιειη α^αΐη. 

17 
νοι.. 1 Ο ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛ1ΛΙ 
ΠΡΕ2ΒΤΤΗ2 €σται ταό€. ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 
κ\-ρθρων δ' εξορμά} 

ΠΡΕ2ΒΤΤΗ2 
ΤΓίστοζ δε φράσας τάδε ττώ^ βσομαι, 
\€^€, τταίΒΙ σέθεν ττ] στ) τ αλόχω ; 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

σφρα^ιΒα φύΧασσ ην ίτη δελτω 
τήν^ε κομίζει^;, ϊθί. Χευκαίνει 
τόδε φώ9 η^η Χάμττουσ' ηως 
ττΰρ τ€ τββρίτΓττωρ των Άελ/ου* 
160 σύΧλαββ μόχθων. 

θνητών δ' οΧβίος 669 Τ€λθ9 ουδβΐς 

ουο βυοαιμων 

οϋττω Ύαρ εφυ τις αΚνττο^. 

Χ0Ρ02 
βμοΧον άμφΐ τταρακτίαν στρ. α 

■ψάμαθον ΑνΧίΒος εναΧίαζ, 
Έίί'ρίΤΓου 8ια γευμάτων 
κεΧσασα στενοττόρθμων, 
Χαλ/ίί,δα ττόΧίν εμαν ττροΧιτΓοΰσ, 

α^γχίάΧων νΒάτων τροφον 
170 τα9 κΧεινας Άρεθονσα<ί, 

Αχαιών στρατιαν ώζ ΙΒοίμαν 
αηανών τε ττΧάτας νανσΐ7ΓΟρου<; 
ημίϋεων, ους εττι ιροί- 
αν εΧαταί<ζ χιΧίόναυσίν 
τον ξανθον ^ΙενεΧαον 
άμετεροι ττόσεις 

^ Αάορϋηβ Νβ,αοΐκ'δ απ'ίΐηβεαιοηί. β,ηά Γβειάίη§ £ογ 11. 149-152. 
ι8 ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΑΤ ΑϋΙ^Ιδ 

ΟΙ^Ο δΕΚΥΑΝΤ 

Υεα, Ιΐιΐδ Λνίΐΐ Ι (Ιο. 

ΛΟΑΜΕΜΝΟΝ 

ΓΐΌΐη Ιΐΐ6 §&ΐ€δ ίοΐ'ΐΗ βο. 

ΟΙ.Ο δΕΚΥΑΝΤ 

ΥοΙ ΙιοΛν δΙίίΐΠ Ιΐι^ Λνίίε αικί ΐΐιγ άΒα^Ηίει• 1ίηο\ν 
Μ^• ίαΐΛ Ιιενείη, Ιΐιαί Ιΐιε ΐΐιίη^ ίδ δο ? 

ΛΟΑΜΕΜΝΟΝ 

Κβερ Ιΐιου Ιΐιίδ δ€α1, Λνΐιοδβ ίιηρΓεδδ Ιίεδ 
Οη ΐΐιβ ΙεΐΙεί' Ιΐιου 1)βαΓβδί:. Α\ν&^ ! — ΐΗε δΐίίοδ 
Α1ι•6&(ΐ7 αΓ6 §ΐ'&γ, ίΐηά Ιΐιβγ Ιίΐηάΐε αίαΐ' 
λνΐΐΐι Ιΐΐ6 ά&Λνη'δ ίίΓδΙ βιΐδΐι, αηά Ιΐιε δυη-§οά'δ οαΐ". 
ΝοΛν Ιιείρ Ιΐιοα πι^ δΐΐ'αΐΐ; ! 

[Εχϋ ΟΙ,ϋ δΕΚΥΑΝΤ. 

Νο ΐΉΕΠ Ιο Ιΐΐ6 611(1 ίδ ίθΓΐιιηαΐ6^ 160 

Ηαρργ ίδ ηοηβ : 
ΡοΓ Ά Ιοί υηΥ6Χ6(1 ηενβΓ ηιαη γ^ί λνοη. [ΕχΗ. 

ΚηΙβν €Ηθΐιυδ 

εΗοκυδ 
Ι Ιιανε οοηιε Ιο ΐΐιβ Αυΐΐαη δβα-^ιιΙΓδ νει-^β^ (βίν. 1) 

Το 1ΐ6ΐ• §ΐ63.ηιίη§ δαηάδ : 
Ι Ιιανβ νο7α§6(1 Ειιήρυδ' ΐ'υδ1ιίη§ δΠΓ^β 

Ρι•οιη Ιΐΐ6 οίΐγ Ιΐιαΐ δίαπίΐδ 
^υ^^η οί" Ιΐιε §ε8,-§ίΐ1ε^ Οΐι^ΐοίδ ηιίηβ^ 

Οη Λνΐιοδβ 1)θδοιη-ίο1(1 
Ατεΐΐιπδα ^Ιεαιηείΐι, ΐΐιε ίοιιηΐβίη (Ιίνίηε, — 

Ηανε εοιηε ίο 1)6ΐιο1ά 170 

Τΐιε Αοΐΐίΐεαη ΆχΥΆγ, &ηά Ιΐιε Ιιεί'οεδ' οαΐ'δ 

Τΐιαΐ δΐιαίΐ οπΛΥΕΓί! δρεείΐ 
Α Ιΐιουδ&ικί ^αΐΐεγδ Ιο ΤΐΌγΙαικΙ'δ δΙιΟΓεδ. 

ΤΙιεδε Ιλυο Ιίίη^δ Ιεαίΐ : 
Υεα, \νί11ι ρΓΐηεε Μεηείαυδ Ιΐιε §ο1(1εη-1ιαΪΓε(1, 

Αδ ουί' ΟΛΥη 1θΓ(1δ Έ,Άγ, 19 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ 

€ν€7Γονσ Αγαμέμνονα τ βνττατρίΒαν 
στάΧλβιν 67γΙ ταν 'ΚΧβναν, αττ 
Ευρώτα Βονακοτρόφον 
180 Τ1άρί<; 6 βουκόΧος αν βλαββ, 

Βώρον τάς ΆφροΒίτας, 
οτ €7γΙ κρηναίαισι Βρόσοί<ζ 
"Ηρα Παλλαδύ τ εριν βριν 
μορφά^ ά Κύ7Γ/3ί? ^σχ^βν. 

ΤΓοΧύθντον δε δί' άλσος Άρ- άντ. ά 

τεμώος ήΧνθον ορομενα, 
φοίνίσσουσα τταριϊΒ' €μάν 
αίσ'χύνα νεοθαΧβΐ, 
άαττίΒος βρυμα καΐ κΧισυαζ 
190 όττΧοφόρους Ααναών θίΧονσ* 

ϊτΓττων τ οχΧον ΙΒίσθαι. 

κατβΐΒον δε Βυ Αϊαντβ συνβΒρω 
τον ΟΙΧέως ΎβΧαμώνός τβ ^όνον, 
τον ^αΧαμΐνος στέφανον, 
ΐΙρωτβσίΧαόν τ βττϊ θάκοΐζ 
ΤΓβσσών ηΒομένους μορ- 
φαΐσί ΤΓοΧυττΧόκοίς, 
ΏαΧαμήΒβά θ\ ον τίκ€. τταΐς 6 Ποσεί- 
Βάνος, ΑίομήΒεά θ' ηΒο- 
200 ναΐς Βίσκον κεχ^αρημενον, 

Ίταρα δε ^Ιηριόνην, "Αρεοζ 
όζον, θαύμα βροτοΐσι, 20 ΙΡΗΙΟΕΝΕίΑ ΑΤ ΑϋΟδ 

Απα \νί1;1ι Κΐη§ Α^αηιοιηηοη ά\\ Ιΐιβδβ ΐαγοά 

Οη ΐ1ΐ6 ν6ησ6ίΐηο6-\να)Γ, 
Οη ίΐιβ (^ιιβδί οί 1ΐ6Γ Λνΐιοιη Ιΐΐ6 ΗβΓάΐϊΐαη άτβλν 

ΡγΟΙΠ 1)6δίά6 Ιΐΐ6 ΓίνβΓ 180 

0£ ΛνΗίδρβηη^ τεοίΐδ^ Ηίδ δίη-\να§6 <ίαβ_, — 

ΑρΙιΐΌάίΙβ Ιΐιβ ^ίν6Γ, — 
ΡΓθΐηίδ€(Ι_, Λνΐιεη ΐηίο ΐΐιβ ίουηίαίη (1ο\νη 

δρΓα}Γ-ν€ίΐ6ά δΐιβ άβδοβικίεά/ 
ννΐιεη \νϋ1ι ΗβΓα αικί Ραΐΐ&δ ίοΓ 1)6αυΐ;}/^'δ οιόλυπ 

Τ1ΐ6 Ογρηαη οοηΐεηάβά. 
Αηά 11ιΐΌΐι§1ι Αι-Ιβηιίδ' ^Όνβ οί δαοηβοβ (^Αηί. 1) 

Ηαδϋη§ Ι οαηιβ_, 
ννΐιϊΐο δΛΥΪίΙ ίη ηιγ οΐιεβίνδ άϊά ΐΗβ οπιπδοη πδβ, 

Τ1ΐ6 Γ0δ6δ οί δΗαηιβ : 
ΡοΓ ίο Ιοοίν οη ΐ1ΐ6 δΐιίεΐάδ, οη Ιΐΐ6 ίβηΐδ αβίβαπι 1 90 

ννίίΐι αΐ'ηΐδ^ Λναδ Ι ΐ-άΐη, 
Αηά οη ΙΙιΐΌη§ίη§ ΐεαιτι ιιροη οΐι&ποΐ-ίβίίπι. 

Τ1ΐ61'6 1ΉίΙΓΐν€(1 Ι Ιλν&ίη, 

Τ1ΐ6 Οιΐϊά Αΐαδ αηά ΤείΗΐτιοη'δ οΗΐΙά, 

δαίαηιίδ' ρΐ'ΐάο. 
Β^ Ιΐΐ6 δΙιϊΓΐίη^ ηιαζ6 οί" 11ί6 άΐ'αυ^Ηίδ ]ί6οιπΐ6(1 

δαί δίάε 1)γ δίάβ 
ΡΐΌίοδϋαυδ αηά Ιιβ ΐΐιαΐ Λναδ δρΓαη^ 

Οί" Ροδεϊάοη'δ δβεά, 
Ραΐαηΐϋάθδ : αηά ΐ1ΐ6Γ6, \)γ ΐΗε δίΓοη^ αΓηι βαη§ 

0£ ϋίοηιβάε,, 200 

Όίά ΐΗβ άίδουδ Ιεαρ, αηά Ηβ ίο^βά ΐΚοΓβίη ; 

Αηά ΙιαΓά Ι^βδίάβ Ιιίηι 
νΥαδ Μεποηεδ οίΊΚβ λΥαΓ-^οά'δ Ι^ίη — 

Μ€η \νοηά6πη§ β^βά Ιιϊπι. ^ Ιη Αηάτο')ηα€Η€, 284-5, Ιΐιβ τίναί Οο(1άβ88β9 &γθ άβ8οηΐ3β(1 
&8 1)3.1.1ιίη2 ίη β, ίοΓθΒί-ίοηηΙαίη Ι^βίοΓβ οοπιίη^ 1)β£θΓβ Ρη,γϊ» ίοι- 
ίηά^ηιβηΐ;. 

21 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ 

τον άτΓΟ νησαίων τ ορέων 
Ααίρτα τόκον, άμα δβ Νί- 
ρη, κάΧΚίστον ^Κγαίών. 

τον Ισάνεμόν τ€ ττοΒοΐν μ€σωΒ. 

Χαίψηρο^ρόμον Άχ^ιΧήα^ 

τον α ^ετί^! τεκβ καΙ 

Πείρων εξεττόνασεν, 
210 εΙΒον αΙ^ίοΧοΐσι 

•παρά τε κροκαλαι<; Ζρόμον έχοντα συν οΐΓΧοις* 

άμιΧΚαν δ* εττόνβί ττοΒοΐν 

ττροζ άρμα τετρωρον 

εΧίσσων 'ττερί νίκας. 

6 Βε Βιφρη\άτα(; εβοάτ 

Ένμ7]\ο(; ΦερητιάΒας, 

ω καΧλίστονς ΙΒόμαν 

'χρυσοΒαιΒάΧτονς στομίοί<; 
220 ττώΧους κεντρω θείνομέι>ου<ζ, 

τού^ί μεν μεσον<; ζνγίους, 

Χευκοστίκτω τριγϊ βαΧίού<ζ, 

τον<; δ' εξω σείροφόρονς, 

άντήρείς καμτταΐσί Βρόμων, 

ττνρσοτρι.'χ^ας, μονόχ^αΧα δ' νττο σφυρά, 

ΤΓΟίκιΧοΒερμοναζ' οίς τταρεττάΧΧετο 

ΤΙηΧείΒα<ζ συν οττΧοίσί τϊαρ άντν^α 
230 κα\ συ/0ίγγα9 άρματείου<ζ. 

ναών δ' €69 αριθμόν ηΧνθον στρ. β' 

καΐ θεαν άθεσφατον, 

ταν ιγνναίκεΐον ο^Ιην ομμάτων 

ώς ΎτΧησαίμί, μείΧινον άοονάν. 

κα\ κερα<ζ μεν ην 

Βεξιον ττΧάτας 6'χ^ων 

22 ίΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΑΤ ΛΌΟδ 

Αηά ί,α€ΐ•ΐ6δ' δοη ίΊ-οιη Ιΐιε ίδίβ-ΐιίΐΐδ Γαι• 

ΤΙιΐΌΐι^Ιι Ιΐιβ 5€α-1ιαζ6 ^Ιβίΐιηίη^ ; 

Αηά ΝίΓευδ, ο£ α11 ϊΥιαί ]\θ5Ϊ οι \ναΓ 
Τ1ΐ6 §οο(1Η€δΙ-δ66ΐηίη§. 

(Μεχοάε) 
ΤΗβΓβ "νν&δ Αοΐιίΐΐεδ, Λνΐιοδβ ίββΐ ανβ &δ \νίηά5 £ογ ϊΙιθ 

δΐοΓίη-ηίδΙι υηνείποά : 
Ηίιη Ι 1)€ΐΐ€ΐά Λνΐιο οί ΤΗεΙΐδ \ν&8 ΙίΟΓίι, \ν1)0 οί 

ΟΙιείΐΌπ \νΕδ ΪΓ^ίηβά ; 210 

α&ά ϊη Ιιΐδ αΐ'ΐηουΓ 1ΐ6 ταοεά, ονβΓ δαηθ_, ονβΓ δΐιίη^^ΐβ 

1ΐ6 δίΐ'ίΐίηεά, [οΗαήοί; οί ίουι•, 

Μαΐϋΐιϊησ ΐη οοηΐβδί οί δΛνίί{;η6δδ Ιιίδ ίεβΐ ΛνΐΙ;Ιι α 
Κουη(ϋη§ ΐΐιε δΛνεερ οί ΐΐΐθ οουΓδβ ίοΓ ΐΐιε νίοΐοΓ^ : — 

ΥΆΏ^ ενεπΉΟΓβ \ΐ\\αϊ Ιιβ 1)ογ6 

δΐιοαίδ ίΐΌΐη ΡΙιβΓβΙίά Ευηιείυδ^ αηά αγβ \νΐ1;1ι ΐΐιε §Όαά 
διηοίβ Ηβ Ιιίδ ΙιΟΓδθδ ηιοδί ^οοίϋ^ — Ι δαλν Ιΐιβιη. δανν 

§οΜ-§1ίΙΐ€Γ άβοΐί 
Κίοΐιΐ^ ΐΗείΓ 1)ίΙ;δ ; αικί Ιΐιε ηιίάηιοδί^ Ιΐιε οαΓ-γοΙ^β Λνΐιο 

ΐ30Γβ οη ίΗείι• ηεοΐί^ 220 

Όαρρίεά \ν6Γ6 Ιΐιε^^, \νί11ι α Ιι&ιγ ΗβΓβ αηά Ιΐιει-ε Ιίΐ^ε α 

δηοΛν-δίηϋΙεη ίΐεοΐί. [ΐυι•ηίησ-ροδΙ δ^ν^ρ^:, 

Τΐιβγ ΐ1ΐ3.1 ίη ΐΓαοβδ Λνϋΐιουΐ Γουπά Ιΐΐε ρεπίουδ 
Βίΐ^δ Λνεΐ'β ίΐιβγ, δροΐίεά ϊΙιθϊγ ίεΐΐοοί^δ : Ρείείίΐεδ 

1)65ΐά6 Ιΐΐ6ΐη οη-Ιεαρΐ : 
δΗεαΙΙιεά ΐη Ηίδ ΙΐΕΓπεδδ, \ιηή᧧}η§ Ι^γ οΗΓ-ι-αϋ αηά 

αχίβ 1ΐ6 Ι^ερΙ. 230 

Αηά Ι ο&ιηβ -ννΙιβΓβ Ιΐιβ ΙιοδΙ οί ΐΐιβ \ν&ι•-δΙιίρδ Ιΐθδ, — 

Α ηΐΕΓνεΙ ρΒδΙ: Ιεΐΐίη^, — 
Το βΐΐ ΛνίΙ:1ι Ιΐιβ νίδίοη α Λνοηιαη'δ 6^68 

Αηά & ΙιεαΓί 3ογ-δ\νβ11ίη^. 
Αηά ΐ1ΐ6Γ€, οη ίΐιε Γΐβ1ι1\ναι•(1 Λνΐη§ αη•α^εά, 

23 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ 240 250 260 Φθίώταζ 6 Μνρμι^ων "Αρης 
ΤΓβντήκοντα ναυσΐ θουρίαις. 
γ^ρυσβαίς δ' βΐκόσίν κατ άκρα Ν?;- 
ρ^^δες βστασαν θβαί, 
ττρύμναίς σημ Ά'χίΧλβίου στρατού. 
^Αρ'^βίων δε ταΐσΒ' Ισήρβτμοι, 
νάβς βστασαν ττελα^' 
ων 6 ^Ιηκιστβως στρατηλάτας 
τταΐς ην, ΎαΧαος ον τρεφβί ττατήρ' 
Κ,αττανβως τβ τταΐς 
Χθβνελοζ' ΆτθίΒος δ' άηων 
βξήκοντα ναΰ<ζ 6 Θτ^σεωί 
τταΐς €ξής ένανΧόχβί θβαν 
Παλλαδ' εν μωννχ^οις βχων τττερω• 
τοΐσιν αρμασίν θετον 
βΰσημόν Τ€ φάσμα νανβάταίς. 

Έοιωτών δ' οττΧισμα ττοντίας 
•πεντήκοντα νήας εΙΒομαν 
σημβίοίσιν εστοΧίσμβνας' 
τοϊς δε Κ,άΒμος ην 
•χρυσεον Βράκοντ ε-χ^ων 
άμφϊ ναών κόρυμβα' 
Αηί,τος δ' 6 ^^η'^ενης 
άρχε ναίου στρατού• 
ΦωκίΒος δ' άτΓο χθονός, 
Αοκρα'; δε τοΐσΒ' ΐσας ά^ων 
ην ναΰς ΟΙλέως τόκος κΧυταν 
©ρονιάΒ' εκΧιττων ιτοΧιν. άντ. β* στρ. γ "Μυκίίνας δε τάς ΚυκΧωττίας 
τταΐς Άτρεως εττεμττε νανβάτας αντ. 7 24 ΙΡΗ10ΕΝΕΙΑ ΑΤ Αυΐ.Ι8 
νν&δ ΡΗίΙιίΕ'δ Μγΐ'ΐηΐάοιι ΙίαίίΙβ-ΕΪά, 

Ρΐίΐγ §'λ116}'^8 δΛνίίί £θΓ ΐΐιβ ΛναΓ, 

\νΐ11ι {ΐΐ6 Γαηΐίδ οί ο&ΐ'δ Ι)^ ΙΙιεΪΓ 1)α1λναΓΐί8 δ\να}•6ά ; 
Αηά Ηΐσΐι οη Ιΐΐ€ίι• δΙβΓηδ ίη είΚ^ΐβδ ^οΐάβη 
ΤΙΐ6 Νεί'θϊά Οοάάβδδεδ σίεαιηβά αίαΓ, 240 

ΤΙιβ δί§η Ι)^ Αοΐιΐΐΐβδ' ΙιοδΙ υρΙιοΜβη. 

ΗαΓά \)γ, Ιίββίδ 6€[υΕΐ Ι)^ Ιαΐβ υηΐο Ιΐιεδβ (^Αηί. 2) 

ϋΐά ΐ1ΐ6 ΑΓ^ίνβδ σπΙΙιβΓ ; 
\νί1;1ι ΤΕίαύδ' ίοδί;6Γΐΐη§ ραδδβά ΐΗεγ ίΐιβ δβαδ, — 

Μεοίδΐεαδ Ιιίδ ίαΐΐιβι•, — 
Αιιά ΛνΐΐΗ 8ΐ1ΐ6η6ΐυ8_, ΟαρΛπεαδ' δοη, Άί Ιύδ δίάε. 
Αη(1 1:1ί6Γ6 άίά Ιΐιβ ^αΐΐεγδ ο£ ΑΐΙίοα πίΐε 
\νίί;1ϊ ϊΐιε δοίοη ο£ Τΐιβδβυδ, ίΐιε ιιεχί ίο ΐΐιε Ιείί;^ — 
δΗΐρδ 11ιι•ε6δοοΓ6_, — αηά Ιΐιε ρεεΗβδδ ρπάε 
0£ ίΚείΐ' \ΛΆΖοηγγ λναδ α Λνίη^εά οάυ, 1)6ίΐηησ 250 

Ρ&11&8_, Λνίΐΐι ΙιΟΓδεδ οί" Ιιοονβδ υηοΐείΐ^ 
Α Ηεδδβά δί^η υηίο £ο11ί δεπ-ίαπη^. 

ΒοεοΙΐα'δ Ι^αΛδ δβα-ρΐίΐδΐιίη^ (^8ίν. 3) 

¥ϊίϊγ ΐΙιεΓε Ι&γ : 
Ι ιπΕίΊ^εο! ΐ1ΐ6ΐι• βπδΐ^ηδ βαδίιϊη^. 

Οαάηιυδ Ιιαά ΐΐιε^, 
λνΐιοδβ ΟοΜεη Όγη^οπ δΗοηε 
Οη 6Ηθ1ι δίβΓπ'δ ί^&Γηίδοη ; 
Αηά Γ,ΘΪΐυδ ΕπΓΐΙι'δ δοη 

Εβά ΐΙιείΓ ίίΥΐ'Άγ. 260 

Οαΐΐε^δ ίΐΌηι Ρΐιοοίδ οίίπιε ; 
Ιη ίοοήαη 1)ίΐΓΐ<;δ^ ΐΐιε δίΐηιε 
Β^ Ιίΐΐβ^ Λνβηΐ ΤΙιΐΌηΐαηι'δ ίαπιβ 

'ΝεαίΚ Αίίΐδ' δ\νίΐγ. 

Αΐι•εί(1εδ' Τΐΐαη-ραΐίΐοβ, (Α?ιί. 3) 

Μ^^^η£ιε^ δεηϊ 

25 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ 

ναών εκατόν ηθροϊσμ€νους, 
συν δ' αδελφοί -"^ ην 
ταγός•, ώ<ζ φυΧοζ φί\(ύ, 
270 τά<ζ φυγούσα'ζ μάΧαθρα 

βαρβάρων χάριν ^άμων 
Ίτράζίν Έλλάί ώς \άβθί, 
€κ Πύλου δε Νεστορο9 
Τβρηνίου κατβί^όμαν 
7Γρνμνα<; σήμα ταυρόττουν οράν, 
τον ιτάροίκον ΆΧφβόν. 

ΑΙνιάνων δε ΒωΒβκάστοΧοί εττωδ. 

νάβς ήσαν, ων άναξ Τοννεύ*; 
αργε' τώζ^δε δ' αν 7Γ6λα<ζ 
280 Ηλίδο? Βυνάστορες, 

ους 'Κττείούς ώρομαζβ ττάς λεώς* 

Έυρυτος δ' ανασσβ τώζ^δε* 

Χβνκιφετμον δ' "Αρη 

Ύάφιον ψ/εν, ων Μεγ'^ς άνασσε 

ΦνΧεως Χόχενμα, 

τας 'Κχίνας Χίττων * * * * 

ν7ίσον<; νανβάταις άττροσφόρους. 

Αϊας δ' 6 ^αΧαμΐνος εντροφος 
290 Ζεξίον κέρας ττρος το Χαών ζύνα'^/ε, 

των ασσον ωρμει τϊΧάταισιν 
εσγάιταισι συμττΧεκων 
Βώοεκ ενστροφωτάταίσί νανσίν ώ9 
άϊον καΐ ναυβάταν 
εΙΕομαν Χεών 
ω τις εΐ ττροσαρμόσει 

^ Μ&ΓίεΙαηά : ίοΓ "Αδραστοχ ο£ Μδ8. ΤΙιΟΓβ ίβ ηολνΗβΓβ 
βίδβ αη^ ηιβηϋοη ο£ αη ΑάΓ3.3ίιΐ3 ίη 1.1ιί3 οοηηβοί,ΐοη. 

20 ΙΡΗίΟΕΝΕΙΑ ΑΤ ΑϋΟδ 

ΤΙιΐΌπ^β^ άεοΐίδ οί" βν€-8€θΐ•6 §α1ΐ6}'δ : 

Ηίδ 1)Γθΐ1ΐ6ΐ• λνεηί 
Αδ ίηβηά Λνίΐΐι ίπβπίΐ, Ιο ί&ΐίθ 
Η6Γ, "ννΐιο ΐΐιβ 1ιοιη6-1)οη(ΐ5 1>ι•ίΐ]νβ 270 

Ροΐ' ίΐΐίβη ^αΐΐαηί'δ εαΐ^β, 

ΓοΓ ϋΐιαδϋδεηίθηί;. 
ΤΙΐ6Γ6^ δΐιίρδ οί Ργίοδ' 1<ΐη§, 
ΟεΓβηϊαη Ν6δ1;(Η•, ΐ3ΓΪη^ 
Τ1ΐ6 ΛνείΓά ΐ3υ11-1)1ίΐζοηΐη^ 

ΤΗαΙ Αίρΐιουδ Ιεηί:. 

Οοιιηευδ, Κΐη§ οί" Αεηΐίΐη πιεη^ (^ΕροίΙβ) 

Μ&ΓδΙιαΙΙείΙ ^αΐΐεγδ ίλνο &ηά Ιεη : 

Ηαΐ'ά ΐ1ΐ6Γ6ΐ37 Ιΐιε 1)ΐι1λν&Γΐί5 ίο\ν6Γ 

Οί ΐΗβ ΙοΓίΙδ οί" ΕΗδ' ρο\ν6Γ^ 280 

λνΐιοηι ΙΐΊβ ΙιοδΙ: Ερείαιίδ η&ηιβ : 

Εαΐ'^Ιιΐδ Ιο ΐ6ίΐ(1 ΐΐιειη οπηιε ; 

Εεά Ιΐΐ6 Ταρίιίαηδ αΓ^εηΐ-οαΓβά 

ΤΙΐ€Γ6Λνΐί1ια1^ Λνΐιίοΐι ΟΛνηβά ίοΓ Ιοί'ά 

Ρΐιγίευδ' δοίοη Με^βδ^ λυΙιο 

Ργοιπ ΐΐιε ΕοΙηηαίΙ Ιδίεδ^ Λν1ιεΓε1:ο 

Νο ιη&η 8αΐ1δ_, Ιιίδ ΛναΓ-Ιιοδί (1ΐ'ε\ν. 

Αί&3, δαίαηηϊδ' ίΌδΙειΊίη^, 

ΙΙεΙά ίη ίοαοΐι Ιιίδ π^ΙιίΛν&ΓίΙ Λνίη^ 

\νί1:1ι ΐΙιεΪΓ ΙείΊ Λνΐιο ηεΕΓεδΙ Ιαγ : 290 

Ηε1πι-οΐ3ε^ίη§ Ι^εείδ -ννει-ε ΐΗεγ 

Τλνεΐνε, Λνΐιίοΐι^ πιαΓδΙιαΙΙεά αΙΐεηΐΊΟδί;, 

Οοδεά Ιΐιε Ηηε ίΐιαΐ ί"ηη§ε(1 ί;Ηε οοαβί, 

Αδ Ι 1ιεαι•(1, &η(1 ηο\ν ιηίσΐιΐ: ΓΠίΐΓΐί. 

\\^1ιθδθ \νίΐ1ι 1)ΗΓΐ)αηο \ίΆτ\ί 27 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔ1 

βαρβάρου^; βάριΒας 
νόστον ουκ άττοίσβται, 

ενθάΕί' οίον εΙΒομαν 
300 ναίον ττόρβυμα, 

τα δε κατ οίκους κΧύουσα συ'^/κΧήτου 
μνήμην σώζομαι στρατβύματος. ΠΡΕ2ΒΤΤΗ2 

Μίΐ^βλαβ, τοΧμας Β6ίν\ α σ ου τοΧμάν 'χρβών. 

ΜΕΝΕΛΑΟ 2 

άτΓβΧθβ' Χίαν Ββσττόταισί ττιστος βΐ. 

ΠΡΕ2ΒΥΤΗ2 

καΧόν γ€ μοί τοΰν€ίοο<ί βξωΐ'είΒισας. 

ΜΕΝΕΛΑ02 
κΧαίθί<; αν, βΐ ττράσσοις α μη ττράσσβίν σβ δβΐ. 

ΠΡΕ2ΒΤΤΗ2 

ου χρην σε Χΰσαι Ββλτον, ην βγω ^φβρον. 

ΜΕΝΕΑΑ02 

ου^ε 7^ φ^Ρ^ι^ν σε ττάσίν' ΕΧΧησιν κακά. 

ΠΡΕ2ΒΤΤΗ2 

αΧΧοίζ αμιΧΧω ταντ αφες οε τήνο εμοί, 

ΜΕΝΕΑΑ02 

310 ουκ αν μεθείμην. 

ΠΡΕ2ΒΤΤΗ2 
ουδ' βγωγ' άφήσομαί. 

ΜΕΝΕΛΑ02 

σκήτΓτρω τάχ α,ρα σον καθαυμάζω κάρα. 

ΠΡΕ2ΒΥΤΗ2 

αλλ' εύκΧεες του Βεσττοτών θντ]σκείν ύττερ, 

2δ ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΛΤ ΑϋΟδ 

ΜεβΙδ Ηίηι, ίΓοιη Ιΐΐ6 §ΓΕρρΐ6 δΙοΓπ 
Νενεΐ' Ιιοιηε δΐιαίΐ Ιιβ ΐ'εΐυηι. 

1^0, ί;1ΐ6 §00(11^ δεα-αιτα^ 

ΤΙιαΙ ιηίηο €^€5 Ηανε δεοη ίο ύαγ ' 

Εΐ'δΙ Ιΐΐ6 §Γ6αΙ \ναΐ'-ιηυδί;€ΐ''δ δίονν 300 

ΤΙηΌΐισΙι 1111116 Ιιοηιο ταη^ : ηο\ν ίΐδ ^Ιογ^ 

Ιη ιηίηο 1ΐ€3ΐ•ί; δΐιαίΐ Ιίνε ίοΓ Άγβ. 

ΕηΙβΓ 01>ϋ δΕΚΥΛΝΤ^ ξΓΟ^ρΐΗ^ (ΐί (Ι ΙβΙΙβΙ' ΤνΗίοΗ ΜΕΝΕΙνΛϋδ 

}ια8 ^ηαΙοΗβά ^^οηι Ηινι. 

ΟΙ,ϋ δΕΚΥΑΝΤ. 

Μβηείαυδ^ Ιΐιίδ ίδ οιιίΓα^ο ! — δΐιαιηβ οη ΐΗβε ! 

ΜΕΝΕΙ,Αυδ, 

δίδηά 1)8ο1ί ! ΤΗου αΗ α11 Ιοο Ιο^αΐ Ιο ΙΗ^ Ιοι-ά. 

ΟΙ.Ο δΕΚ,νΑΝΤ 

Α ρΓουά ΓβρΓΟ&οΙι Ιΐιου οαδΐβδΐ αροη ιηε. 

ΜΕΝΕΙ,Λυδ 

Ι£ί1ιοιι ο'εΐ'δίερ Ιΐιγ άυΐ^, ΐΐιου δΐιαίΐ πιο. 

ΟΙ>ϋ δΕΚΥΑΝΤ 

'Τΐδ ηοΐ ίοΓ Ιΐΐ€6 Ιο υηδβαΐ Ιΐΐ6 δΟΓοΠ Ι Ι^αΓβ. 

ΜΕΝΕΙ,Αυδ 

ΝοΓ γ^ϊ ίοΐ' Ιΐΐ€6 ίο 1)πησ ΐο ά\\ Οιεβί^δ Βαηβ. 

ΟΙ.Ό δΕΚΥΑΝΤ 

\νί11ι οί;1ΐ€ΐ•8 ΕΓ^υβ ΙΥϊάΙ ; Ι3υ1; Ιΐιΐδ Γεδΐοΐ'Θ, 

ΜΕΝΕΙ,Αυδ 

Ι \νί11 ηοΐ }?^ί6Μ ϋ υρ ! 310 

ΟΙ.ϋ δΕΚΥΑΝΤ 

ΝοΓ Ι ΙβΙ §0 ! 

ΜΕΝΕΙ,Αυδ 

δοοη Ιΐιβη 1117 δΐαβΤ δΐιαίΐ άαδίι Ιΐιίηβ Ιιε&ίΐ λνίΐΐι 1)1οο(1. 

ΟΙ.ϋ δΕΚΥΑΝΤ 

Οίοηοιίδ ϋ ΛνβΓΟ ίη τηγ ΙοΓά'δ οαυδβ Ιο άίβ. 

29 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ 

ΜΕΝΕΛΑΟΣ 

μέθβς' μακρού<{ δε δοΟλθ9 ων \β^€ί<ζ Χόλους, 

ηΡΕ2ΒΤΤΗ2 

ω δέστΓΟτ', ά^ίκούμβσθα. σας δ' ^ττιστοΧας 

εξαρπάσα'ζ οδ' €κ χ€ρών ίμων βία, 

^ Α'^άμβμνον, ούΖΙν ττ) Βίκ7] χ^ρήσθαι θύΧβί» 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

βα' 

τις ΤΓοτ' €ν ττυΧαισί θόρυβος και λόγωί' άκοσμία ; 

ΜΕΝΕΛΑ02 

θύμος ονχ ό τοΟδε μύθος κνρίώτβρος Χέ^βιν, 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 
σύ δβ Τί τωδ' €9 €ρίν άφΐξαι, Μ-βνβΧβως, βία τ 
ά'γβίς ; 

ΜΕΝΕΛΑ02 

320 βχ^ψον βίς ήμΛς, 'ίν αργας των Χό'γων ταύτας 
Χάβω. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

μών τρβσας ουκ άνακαΧύψω βλάφαρον, ^Ατρέως 
7€γώ9 ; 

ΜΕΝΕΑΑ02 
τήνο ορας ^βΧτοΐ', κάκιστων γραμμάτων νττηρέτίν ; 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

βισορω, καΐ ττρώτα ταύτην σων άττάΧΧαζον γέρων. 

ΜΕΝΕΛΑ02 

ον, ττρίν αν ^είζω γβ Ααναοΐς ττάσί τ αη'^ε'^ ραμμένα, 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

Ύ] ηαρ Όΐσθ' α μη σβ καιρός βΙΒβναι, σήμαντρ άνείς ; 3θ ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΑΤ ΑϋΙ^Ιδ 

ΜΕΝΕΙ^Αϋδ 

υηΙΐΗΐκΙ ! — Ά δΙανε, Ιΐιου αι•1 ονει-ίαΐΐ οί" \νοκ(35. 

0Ι.Ο δΕΠνΑΝΤ 

Ηο, ηιαδίοΓ Ι ουΐι•α§6 ! — 1ο^ Ιΐιίδ ηΐίΐη Ιιαίΐι δΐιαίοΐιεά 
Β ν νίοίβηοβ Ιΐιγ ΙοΙΙει* Γγοπι ηιίηε Ιιαηά, 
Α§ίΐιτΐ6ΐηηοη^ ηοΐ' ΛνΐΙΙ Ιιανβ Γβ^αΐ'ά Ιο π§Ηΐ Ι 

Ε?ΐί6Γ ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

αοαμεμνον 
Ηε! 
\νΐιαΙ Ιΐιΐδ ΙαιηαΗ άΙ ηιγ άοοΓδ^ αηά ϋιίδ υηδεοιι!}^ 
1)Γ&ννΊ υρδϋΓΐ•€(1 ? 

ΜΕΝΕΙ,Αυδ 

ΜΪ116 ίΙΐ6 Γί^ΙιΙ Ιο δρεαίί ίδ — ηιϊηε 1)ε£οΓ€ Ιΐιΐδ ίεΙΙοΛν 
ίο 1)6 Ιιε&ΓοΙ. 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

λνΐιεί'είοΐ'β άοδί ίΐιοιι δίΓίνβ ΛνΐΐΙι Ιιϊηι^ Μεηείαυδ^ Ηηά 
Ι)^ νίοίβηοε Καΐβ ? [μεν. ΓβΙεαεβ^ ο.δ., ινίιο βχϋ. 

ΜΕΝΕΙ,Αυδ 

ί,οοίί ιηβ ίη Ιΐιβ ίαοε, Ιΐιαΐ Ι ηιαγ ηιαίίε ^εσίπηίη^ οί" ^20 
Ιΐιβ Ιαΐβ. 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

δ-Η?ι11 Ι άΐ'εαά Ιο ΙίΛ ιηίηβ βγβΐίάδ;, λνΐιο οί άΐ'εαάΐεδδ 
ΑίΓευδ οΕΐηε ? 

ΜΕΝΕΙ>Αυ8 

δϋβδί; Ιίιου Ιΐιϊδ ΐαΜεί; — ΐΐιΐδ^ ΐΐιε 1)είΐ"εΓ οί" α Ιαίε ο£ 
δΐιαιηε ? 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

Ι 1)ε1ιο1(1 ΐϊ, — αηά ίΊ•οηι Ιΐιίηε Ιιαιιά βίδΐ άο Ιΐιου δΠΓ- 
ΓεπίΙεΓ ίΐ. 

ΜΕΝΕΐ,Αυδ [λυπΙ ! 

ΝενεΓ, εΓε Ι δ1ιο\ν Ιο α11 ΐΗε ϋαηβαηδ ίΐιαΐ Ιΐιει-είη ίδ 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

ΗοΛν ? — Επα άίίΐδΐ Ιΐιοιι 1)Γ6α1ί ιηγ δεαΐ, αηά Ι^ηολν'δΙ 
ΐΗοιι Λνΐιαί; ΐΗοιι δΐιουΐάεδί ηοϊ? 

31 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΛΙ 

ΜΕΝΕΛΑ02 

ώστ€ σ άΧ'^ΰναί <γ\ άνοί^ας, α συ κακ €ίρ'^/ασ(ύ 
Χαθρα. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

ΤΓον δ€ καΧαβές νίν ; ω θβοί, σή<ζ αναίσχυντου 
φρβνός. 

ΜΕΝΕΛΑ02 

ττροσ^οκών σην τταΖδ' άττ' "Αρτους, βΐ στράτευμ 
άφί^βται. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

Τι δε σ€ τάμα Ββΐ φυΧάσσβιν ; ουκ αναίσχυντου 
τόδε ; 

ΜΕΝΕΛΑ02 

330 οτί το βούΧ^σθαί μ βκνιζβ• σο? δε δούλος ουκ 
βφυν. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

ουχΙ ^βινά ; τον βμον οίκβίν οίκον ουκ 6ας εμέ ; 

ΜΕΝΕΛΑ02 

ττΧάηια ηαρ φρον€ί<;, τα μίν νυν, τα δβ τταΧαί, τα 
αυτίκα. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

βΰ κβκόμψευσαί' ττονηρών γλώσσ' βττίφθονον σοφή. 

ΜΕΝΕΛΑ02 

νους δ' ό μη βββαιο'ζ ά^ίκον κτ?ιμα κού σαφβς 

φίΧοίς. 
βούΧομαν δε σ εξεΧβ^ξαί, κίΐΐ συ μήτ 6ρ^/η<ζ ΰπο 
αιτοτρίττου τάΧηθβς, οΰτ€ κατατενώ Χίαν εγώ. 
οίσθ' οτ' βσττούΕαζες άρχβιν ΑαναΐΒαις ττρος 

"ΙΧιον, 
τω Βοκβΐν μίν ούχΙ χρίίζ^ον, τω δέ βουΧεσθαι 

θβΧων, 

32 ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΛ ΑΤ ΑϋΕΙΠ 

ΜΕΝΡ:ΐ.Λυ8 

Υεα^ ιιηΐο ί]\γ δοιτοΛν 1>ι•ίΐ1ν6 ίί, Ιΐκιΐ Ι ΙίΐιοΑν Ιΐιγ δεοΓεΙ 
ρίοΐ. 

ΑΟΑΜΕΛΙΝΟΝ 

Α^ ?— ,απ(1 Λν1ΐ6Γ6 (11(181: βηά ίΐ ? — Οο(ΐ8; ννΐι.αΐ; ίΐΌηί; οί 
ίηιρικίεηοε ίδ 1ι6Γ6 ' 

ΜΕΝΕ:ΐ.Αυδ 

\να1α1πησ ίί* ίΐι^ οΙιϊΗ Γγοιιι Αι•^ο8 Ιο Ιΐΐ6 Ηοδί: \ν€Γβ 
άΓα>νΐιι§ ηοείΓ. 

ΛΟΛΜΕΜΝΟΝ 

\\ΊιηΙ θοδί Ιΐιου Ιο δρ^ ιιροη ιηβ ? ίδ ηοΐ Ιΐιίδ (Ιοηβ 
δΗαηιεΙίϊδδΙ^'^ ? 

ΜΕΝΕΙ,Λυδ 

Μΐηο ο\νη ρΐεαδυτο Λνίΐδ ηιγ ννίΐιταηΐ. Ι αιη ηοΐ ϊΗ^ 
1)οη(1ηι;ιιι — Ι. 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

Ιδ ηοΙ: Ιΐιΐδ ουίΓίΐί^βουδ ? λΥουΙάδί Ιΐιου Ηηιϋ ΐη ιηίηβ 

ΗοΐΙδβ ηΐ^ ρθΛ\'€1' ? 

ΜΕΝΕΙ,Αυδ 

Υ*ία^ Ιΐΐ}^ 11ιοα«;1ιΙ:δ αΐ'ο δΐιΐίΐ^;, οΙίΕησϊη^ ενεΓ λνίΐΐι Πι ε 
ϋΐιαη^ΐησ ΙιοιίΓ. 

ΑίϊΑΜΕΜΝΟΝ 

8αΙ>11^ Ιιαδί: ΐΐιοα ^Ιοζεοί Ιΐΐ€ ενίΙ ! Ηαίίϊίιιΐ ίδ Ιΐιβ 
ίΐΓί£υ1 Ιοη^ϋβ ! 

ΜΕΝΕΙ,Αυδ 

Βαΐ Ιΐΐ6 ΐΓ6αο1ΐ€Γθΐΐδ Ιι^λγΙ^ Ιο Γΐ'ίβηίΐδ (Ιίδίο^αΐ^ ίδ λ 

ΙΐΟ^ΓίΙ οί* λνΐ'ΟΠίΤ. 

Ι Λνοιιΐίΐ €[υεδί;ΐοη 11ί66_, λικΙ άο ηοΐ Ιΐιοιι λνΐΐΐι δρίηΐ 

&ηο;βΓ-ίίΐιτ6(1 [ολ'^6Γ-1ι3.ι•(1. 

Γεηοβ &δΐ(ΐ6 ίΓοιη Ιΐιεε Ιΐιε ΐΓυΙΙι, ηοΓ Ι λ\ίΊ1 ρΓβδδ Ιΐιεε 

Η&δΙ ίοι-^οΙΙεπ ΙιΟΛν ΐΗοιιίβϊη ΛνοαΜδΐ Ιβίΐίΐ ΐΗε θΓ6ε1:8 

Ιο ΙΗΐΙΠί'δ δ1ΐ0Γ6, 

Ρ6ί§η6(1δϊ ηοΐ; Ιο Λνίδΐι Ιΐιο ΐΗίη§^ 1)αΙ ίη Ιΐιίηε ΗεαΓί 
άί(1δΙ ΟΓΒνε ίί δθΓ6, 

33 
νοι.. Ι ο ίΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΛΙ 

ώ<? τατΓβινος ησθα ττάσί, δ^^ί-άς Ίτροσθί'^'^άνων 
34υ κα\ θνρας €χ^ων άκ\τ}στον<; τω θεΧοντί δημοτών, 
και διδους ιτρόσρησιν ^ζή^ ττάσι, κβι μή τί9 θβΧοι, 
Τ069 τρότΓΟί'ζ ζητών ιτρίασθαυ το φιΧοτιμον €κ μέ- 
σον ; 
κατ έτΓβΙ κατβσχε^; άρχ^άς, μβταβαΧων άΧλονς 

τρότΓους 
τοις φίΧοισιν ονκετ ησθα τοις ττρίν ως ττρόσθεν 

φίΧος, 
Βυσττρόσιτος έ'σω τ€ κΧι^θρων σττάνίος. άνΒρα δ' 

ο ν γύρεων 
τον ά<^αθ6ΐ' ττράσσοντα μβ'γάΧα τους τρόττους μβθ- 

ίστάναι, 
άΧΧα καΐ βέβαιον είναι τότε μάΧιστα τοΙς 

φίΧοις 
ηνίκ ώφεΧεΐν μάΧιστα δυνατός εστίν εύτνχ^ών. 
ταντα μεν σε ττρώτ εττήΧθον, ίνα σε ττρώθ' ηνρον 

κακόν. 
350 ούς δ' 69 ΑΰΧιν ηΧθες αύθις 'χω Π,ανεΧΧηνων 

στρατός, 
ονοεν ησυ , αΧΧ εξεττΧήσσου ττ] τυχ^η ττ) των 

θεών, 
ουρίας ττομττης σττανίζων, Αανα'ί^αι δ' άφιεναι 
ναύς 8ίψ/'γεΧΧον, μάτην δβ μη ττονεΐν εν ΑύΧίΒι, 
ως άνοΧβον είχ^ες όμμα σύ'^/γυσίν τε μη νεών 
'χιΧίων άρ-χ^ων το ΐίριάμου ττεΒίον εμττΧησας 

8ορος. 
κάμε τταρεκάΧεις' τί Βράσω ; τίνα δε ττόρον εΰρω 

ττόθεν, 
ώστε μη στερεντας αρχής άττοΧεσαι καΧον Α:λ€θ? ; 
κατ εττεί ΚάΧχας εν ίεροΐς είττε σην θύσαι 

κόρην 

34 ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΑΤ Αϋί^Ιδ 

ΙΙονί Ιο α11 ιηοη ΛναβΙ Ιΐιοα 1ο\ν1γ^ ο1ίΐ5ρϊη^ ΙΐΛίκΙδ οΓ 

αηιϋ^, [ίο Ιΐιοβ, 

Κ«ορίη§ ο})οη (1οοι•8 ίοΓ \ν1ΐ050 οί ϋιο ίοΐΐν Λνοιιΐίΐ δ^-οΐν 340 
Ιϋίΐοΐϊπί^ ίΐΐΐ αοοοδί Ιΐτ€6 ίΓβεΙν, ο1ια11οη§ίησ ^Ιιο ιηούρδί 

1ΐ€ίΐΓΐ^ [ηιείΓί; ? 

δεείίίη^ 1)^ Ιΐιγ δΙιϊΓΐδ ϊο \^ηγ ίΐάν&ηοειτιεηΐ; αδ ίη ορεη 
Α1ι^ 1)υΙ λνΐιοη ίΠγ ροννβι* Λνα8 Λνοη, ΐΐιοιι οΗαησ6(1.ςΐ: αΐΐ 

ί\\γ ηιΪ6η : ηο πιοΓβ 
λΥαδΙ ΐΗου υηΐο ίπεπάδ οί ίΐίΐγδ ^οηε Ι)^ α ίΐ'ΐβικί η5 

11ΐ6ΐ'6ΐ:οίοι•6, — 
Ιηαοοεδδΐΐ^ΐε, 3.11(1 δείίΐοηι ίουηίΐ λΙ Ιιοιηε. Τΐιε ηοΐίΐο- 

δοιιίεά 
Οιι^ΐιΐ: ηοΐ^ ΓΕΪδβά ίο Ιιί^ΐι οδίαΐθ, Ιο ΐαι-η Ιιίηι ίΐΌΐη 

ίΐιε ραΐΐΐδ οί οΐά, 
Ν&γ, Ιΰυΐ: ηιοΓβ Ιΐιαη ενει• ΙογαΙ Ιΐιεη υηΐο Ιιίδ ίηοηάδ 

δΐιοιιΐά 1)6_, 
\ν}ΐ€η Ιιίδ ροΛνεΐ' Ιο Ιιείρ ίδ ιηοι•€ ΙΙιεπ ενει*, 11ιιόιι§1ι 

ρΓΟδρβηΐ^. 
ΓίΓδΐ 11ΐ6Γ€Ϊη, ΛνΙιβΓβ βΐ'δΐ Ι ίΌυηά Ιΐιεε 1>3δΡ-, Ι νί5ίΙ 

ΐΙιβΘ Λ\'ίΙ:Κ Ιίίαιηε. 
Τΐιεη, Λνΐιεη ΐΗου αηά α11 ΐΐιε Κοδΐ οί Ηοΐΐαδ υηΐο Αιιΐίδ 350 

€3ΐη6, [η^ίι^6^1^ 

Νουσίιΐ Λ^'3δ^ Ιΐιου^ αΐ Ηεανβη'δ νίδϋ:3ΐίοη υΙΙειΊγ άϊδ- 
\\ΊΊ6η ΐ1ΐ6 λναίΐΐησ ΐ3Γ€€Ζ€δ ίΉϋϋοΙ Ιΐιεβ^ Λνίιοη Ιΐιβ δοπδ 

οί Όαηαυδ Ι^&άβ [ϊη ναίη. 

δεηά ΐΐιε δΐιΐρδ άίδΙ)3η(ΐ€(1 ίΙίΘηοε, ηοΓ Ιοίΐ αΙ Αυΐίδ α11 

Ο ΐΚγ Γΐίοίιιΐ {α^€:, \:\\γ \ν[\ά&Υβά 6}'θ, Ιβδί: ΐΗου οη 

Ρηαηι'δ ρ1ηίη_, [ρου γ ϊΙί}^ δρρβί'δ ! 

Τίιοα^ Ιΐιβ οδρίίΐΐη οί' α ΐΙιοπδΗηά ^αΐΐβνδ^ ηε'ει* δΙιουΜδΐ 

"\νΐΐ3ΐ: δ1ΐ3ΐ1 1 οίο ? " άΐοΐδΐ Ιΐιου 3δ1<: πιε. ^^λνΐιαΐ 

άενίοε^ Άηά \ν}\&ηο&, αρρε^Γδ, [ηο\νη ^ " 

Τΐιαΐ: οί ΙοΓίΙδΙιΐρ Ι 1)6 ηοΐ \)βν&{\:, ηοι* Ιοδβ τηγ ί-άή- τε- 

Τΐιεη^ Λ\'1ιεη Οαΐοΐιαδ οη ΐΗε άΙϊάτ Ι^αάε Ιΐιεε Ιαγ ϊΐ^γ 

εΐιϋίΐ'δ Ιΐίε άολνη 

35 
ο 2 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΑΙ ΆρτβμΛ^ι, καί ΊτΧουν βσεσθαί ^αναί^αι^, ησθα,'^ 
φρ€ΐ>α<; 
.%0 ασμ€νος θύσβίν νττβστης τταΐ^α' καΐ Ίτίμ,ιτβΐ'; €κωι>, ου βία, μη τούτο λ(:'^,^?, σ^ Βάμαρτί, τταΐΒα σην 
Ββΰρ' άτΓοστεΧλβιν, ΆχιΧλβΐ ττροφασιν ώ^ ^αμον- 

μβνην. 
οντός αυτός βστιν αΙΘηρ 09 τάδ' ηκουσεν σίθεν} 
καθ' ν7Γοστρ6Λΐτα<ζ ΧέΧηψαι μ€ταβα\ών άΧλα<ί 

<^/ραφά<ζ, 
ώς φον€ύ<ζ ονκ€Τί θνγατρος σή<; εσβί. μάλιστα γβ. 
μνρίοί δε τοί ττεττόνθασ αντο' ττρο^ζ τα ττρά'^/ματα * 
βκτΓονονσ €κόντ€<ζ, είτα δ' έξβχ^ωρησαν κακώ<ζ, 
τα μεν νττο γνώμης ττοΧιτών ασύνετου, τα δ' εν- 

Βίκω<;, 
(ΊΒύνατοί γεγωτβς αύτοΙ ΒιαφυΧάξασθαι ττοΧιν. 
370 Έλλ«δθ9 μάΧίστ έ'γωγε της ταΧαΐ7Γθ)ρου στενω, 
η θεΧουσα Βράν τί κεΒνόν, βαρβάρους τους 

ούΒενας 
κατα'^/εΧώντας εξανησει Βια σε καΐ την σην 

κόρην. 
μηΒεν άρα χρέους βκατι ττροστάτην θείμην 

χθονός, 
μηΒ' όττΧων άρχοντα' νουν χρη τον στρατηΧάτην 

εχείν 
ΤΓοΧεος ως άρχων άνηρ ττάς, ζύνεσίν ην έχων 

τύχτ}. 

Χ0Ρ02 
Βεινον κασί'^/νητοισί '^ί'^/νεσθαι Χόλους 
μάχας θ\ όταν ττοτ' εμττεσωσιν εΙς εριν. 

^ Α(1ορ11η§ Ραΐβν'8 αΓΓαη^βιηβηΙι ο£ 1ϊηβ3. 
' \νβοΙίΐ6ίη'8 ριιιΐϋΙιΐΒ,Ι,ΐοη, 

36 360 ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΑΤ Αυΐ.15 

ϋηΐο Αι*ΐ€ΐϊΐΪ3, — Ιΐΐ6 Παπακίδ 5θ δΙιουΜ δαϋ, — ννίΐΐι 

§1α(1ιΐ053 ίίΐΐεά 
Ηΐΐϋιείγ ρΐΌΐιιίδβ^δΐ Ιΐιοιι ίο δΐίΐγ ϊΐιγ ά^υ^Ηίει- ; γοα, 

(Ιίοΐδΐ; δ6ηοΙ ή'ββ-λνίΠβά — 
Νοί οοηδΪΓαΐηεά^ Λοα ααιίδΐ; ιιοί δαγ ίΐ — Ιο Ιΐιγ ςυεεη^ 

δΐιο δΐιουΐά δβηά Ιΐιγ οΐιϋίΐ^ πδ λ\•1ιο δΙιοιιΜ Ιίΐΐ^ε 

ΑοΗΐΠβδ £οι• 1ΐ6Γ Ιοί'ά : — 
ΙνΟ, ίΐιε δείίδίΐιηβ δ1<ν ο'βΗιεΕά ννΐιίοΐι 1ιβ3Γ(1 Ιΐιοε Ιΐιεη 

Γ6€ΟΓά ίΐΐγ νΟΝν ! [ΐη65δ&^^6 ΠΟΜ^, 

ΝοΛν Ιΐιοα ΐυηι'δΐ αΐίουΐ^ αΗ ίοπηύ ΐ'βοαδΐίη^ ΐΐιαΐ ΐΥιγ 
δα}άησ ΐΐιοα ΛνϊΗ ηε'ει• 1)6 δ1ίΐ^€Γ ο£ Ιΐιγ οΐήΐά ! δο ίδ 

ΐΐ δΐϋΐ — [ίΐ&^^ίη^ λνΐΐΐ 

Μίΐη}^ Άϊΐά τπΆΏγ α ιηαη ίδ 1ί1<.6 ίΗεε^ ΐοϊ1&ΐ1ι \νϊ11ι υη- 
ϋρ ΐΗβ Ιιεΐο^ΙιΙδ οί ροΛνει* ; ΙΙιει-εαίΙεΓ ίΐΌηι ΐΐδ δυηιιηΐί 

ίίΐΐΐδ \νίΐ1ι δΐΐίΐιηβ^ [ΐΚειηδεΙνβδ Ιο 1)1ίΐηιβ, 

δοιηε ΙΙίΓουσΙι Ιίΐίπύηβδδ οί Ιΐΐ6 ρεορίβ, δοιηβ 1)6 αΐΐ 
ΤΙΐΡ)^ Λν1ιοδ6 ηεΐ'νείθδδ Ιι&ικίδ οάπ \νΆγά ί1ΐ6 οϋγ ηοί; 

ΐΐιαΐ Ιΐΐ6γ Ιιανβ λυοπ. [Ι^βηιοίΐη : 

ΒιιΙ, ίοΓ ηΐ€^ 'ΐίδ Ιΐίΐρίβδδ Ηεΐΐ&δ ιηοδί οί ά\\ ίΐιαϊ Ι :ί7<"> 
Ρ&ίιι δ1ΐ6 ίδ οί 1ιί§1ι &ο1ιί6ν6ϊη6ηί;^ γ€^ί δΐι&ΐΐ ο&ίΙίίΤβ,Ιίβηδ 

ηιαίνβ 
ΗθΓ α ιηοοίί, Λνΐιο 'δοίίρε 1ι6γ Ιιαηάδ ίοΓ Ιΐιίηε απά ίοΓ 

Ιΐιγ άαιΐ2^1ιΐ6Γ'δ δίΐΐίβ. [ΐΐιβ ΙαικΙ, 

Νβ'βΓ ηΐίΐ}' Ι ίοΓ Ινίηδίιίρ'δ οίΐυδβ εχαΐί α ηιαη Ιο νυΐβ 
ΧοΓ ίο Ιϋ&ίΐ α Ιιοδΐ ! Ηβ ηββάείΗ Λνίδίίοιη \ν1ιο Λνοαίά 

ηιβη ϋοπιηΐίΐηίΐ ; 
ΓοΓ 'ίίδ Ιιίδ ίο ΙιεΙιΐΊ α η&ίίοη \ν1ιο Ιιαίΐι Λνίί ίο υικΙβΓ- 

δΐαηά. 

€Ηοηυ8 

Ρεπνίαΐ 'ίΝνίχί 1)ΐ•β11ΐΓ6η ΛνοΓίΙδ οί Ιιί^ΐι (1ίδ(1αίη 
Ληά οοπΗιοί Λΐ•6_, \ν1ΐ6η ίηίο δίΐ'ίίβ ίΐιβγ ί&Π. 37 ΙΦΙΓΈΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΤΛΙ 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

βούΧομαί σ βιττβΐν κακώς αν, βρα'χ^εα, μη \ίαν 

άνω 
βΧίφαρα ττρος τάναώ€<; άγαγώί^, αλλά σωφρονβ- 

στ€ρω<ί, 
380 ώ9 άΒβΧφον 6νΊ\ άνηρ ^αρ ■χ^ρηστ6<; αΙΒεΐσθαί 

φίΧβΐ. 
εΙτΓβ μοί, τι ζβίνα φυσάς αίματηρον ομμ β'χ^ων ; 
τις ά8ίΚ€Ϊ σε ; του κβ-χρησαι ; Χβκτρα χρήστ βρας 

Χαβείν ; 
ουκ 6'χ^οίμ αν σου τταρασ-χ^βΐν ων <γαρ βκτησω, 

κακώς 
ηρχες- είτ' βγω Ζίκην Βώ σων κακών, 6 μη 

σφαΧβίς ; 
ή Βάκνβί σβ το φίΧότιμον τούμον ; αλλ' εν ά^κά- 

Χαις 
εύπρεττή γυναίκα χρ'ρζ^'^'ί, το ΧεΧο^ίσμενον τταρείς 
καΐ το καΧόν, εχειν ; ττονηροΰ φωτός ήΒοναΙ 

κακαί. 
εΐ δ' βγω ^νούς ττροσθεν ουκ ευ μετετεθην 

ευβουΧια, 
μαίνομαι ; συ μίίΧΧον, οστίς άττοΧεσας κακόν 

Χεχος 
390 άναΧαβεΙν θεΧεις, θεοΰ σοι την τύχην ΒίΒόντος ευ. 
ώμοσαν τον ΎυνΒάρείον 'όρκον οι κακοφρονες 
φίΧό^αμοι μνηστήρες, η^ε δ' εΧττίς, οΐμαι μεν, 

θεός 
καζεττραζεν αύτο μαΧΧον ή συ και το σον σθένος, 
ους Χαβών στράτευ'' ετοιμ,οι δ' είσϊ μωρία φρενών 
ου '^/αρ άσύνετον το θείον, άΧΧ' έχει συνιεναι 
τους κακώς τταηεντας όρκους και κατηνα^γκασμε- 

νους. 

38 1ΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΑΤ Αυΐ.18 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

Νονν λνουΐά Ι ΐη Ιανη ιιρΙ)Γ&ΐ(1 ϊ\\ββ, ΙηΛί^ϋγ, ηοί; 6χη11;- 

ϊη^ 1ιΐ§1ι 
81ΐίΐηΐ6ΐ65δ 1)ΐΌ\ν5 ο£ 1ιαυσ1ιί;γ δοοι-ηίη^, ηαγ, 1)αί; βνοΓ 

8οΙ)6γ1^, 
Α8 1)60011168 α 1)ιό1:1ι6γ ; ίοΓ Ιΐΐ6 ηοΙ)ΐ6 Ιιοΐά Ιιγ 

ο1ιίνίΐΐΓ7. 380 

χ\ιΐδΛν6ΐ% Λνΐι^ ΐΐιίδ 1)Γ6α1;1ι ΐ6ηιρ6δΙαουδ, λνΐι^ Ιΐιεδβ 

1)1οο(1δ1ιοΙ 676δ οί" δίηίβ ? 
\νΐιο άοΐΐι ΛνΐΌΐι§ Ιΐΐ66 ? \νΐΐίΐΙ (ΙοδΙ οΓανβ ? Οοδί; 

)^6αι•η Ιο Λνΐη α νϊΐ'ίυοιίδ ννΐί'ε ? 
Τΐιίδ Ι οίΐηηοΐ βηά Ιΐΐ66 : 1ΐ6ΐ' Ιΐιου §ίΐίη6(ΙδΙ_, νΐΐεΐγ 

Γαΐεάδΐ; Ιΐιου. 
ννΐΐίΐΐ ? — ηιυδί Ι, Λνΐιο Ιιανο ηοΐ βτν&ά^ ίοΓ ϊ\\γ Ιι-αηδ- 

β^Γβδδΐοη δυίΤβΓ ηο\ν ? 
Ογ ύοΐΗ ηιίηε &άναηο6ΐϊΐ6ηΙ βαΐΐ Ιΐΐ66 ? — παγ, 1)ΐιΙ; οηε 

(ΐ6δίι•6 Ιΐιου ΙιαδΙ, [ίΐιου οαδί, 

Ιιι ίΐιίηβ ίΐηΐΊδ ίο οΐπδρ 3. Ιονεΐγ ΛνοΐΏ&η ! — Γεαεοη άοδί; 
Υ6ίΐ_, 3ΐιά ΙιοηοαΓ Ιο ΐίιε \νίιΐ(3δ ! — Ιΐιο ρΐ6αδυΓ6δ οί Ιΐιβ 

νίΐβ ίΙΓ6 ΙίΕδβ. [ρ1ί106, 

], Λ\1ιο 6ΐ•δί Ιοοίε 6Λα1 οουηδβΐ^ ϊί Ι ηο\ν ^ίνβ \νίδ(Ιοηι 
Απι 1 πΐίΐ(1 ? Να^ ΐίΐΙΙιεΓ ΐΐιοα,, Λνΐιο^ 1ιανίη§ ΙοδΙ πη 

6νΐ1 δροπδ6^ 
λΥουΙάδΐ ι•6-\νϊη 1ΐ6ΐ•^ 11ιου§1ι Ιΐι^ Ιοδδ 1)6 §£ΐίη_, Οοά'δ 

Ινϊπάηεδδ ίο Ιΐιγ 1ιοιΐδ6. 390 

Τ1ιοδ6 ΐπίαΐπαΐε ΐϊΐαιτία§6-0Γανίιι^ δΐιΐίοΓδ δΛνοΓ6 αη 

οα1;1ι ίηάεβίΐ [Οοάάεδδ, Ιεαά 

ϋιιΐο Τγηά8ΐ•6υδ ; γβΐ Ιΐιεδβ άίά Ηορ6_, Ι ίΐΌΛν, Ιΐιε 
Οη^ αηά 1)ΐΌΐιο-1ιΐ ϋ πιοι•6 ίο ρ&δδ Ιΐιαη ΐΐιοιι &ηά άΜ 

ίΪΛγ δίΐΌπ^ 6οηΐΓθ1. [ΐΗεΐΓ δουΐ ! 

Ι.6ίΐ(ί ΐίιειη ΐΐιοιι — Ο Ιΐΐ6δ6 αι•6 τ^&άγ ίη Ιΐΐ6 ίΌΙΙ^ οί" 
Οοά ίδ ηοΐ απ υιΐ(ϋδ66ΐ•ηίπ§ ^ι1ί1§•6 ; Ιιΐδ εγεδ £ΐι•6 Ινββη 

ίο ίνγ [υη1•^§11^6οιIδ1^. 

Οαϋΐδ 6χαοΐ6(3 1>γ οοπδΐΐ'αίιιί, αιιά ΐΐΌΐΙι-ρϋ^ΙιΙ: Ιΐ6]ά 

39 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔ1 

τάμ,α δ' ουκ άττοκτβνω 'γώ τίκνα' κου το σον 

μβν βύ 
τταρα Βίκην βσται κάκιστης βύι^ιΒος τιμωρία, 
€μ€ δβ σνρτη^ουσί νύκτβς ημίραι τε ^ακρνοί<ζ, 
άνομα Βρώντα κου Βίκαια τταΐΒας ους έ^βιναμην. 
400 ταντά σοι βραχ^βα ΧεΧβκται και σαφή καΐ ράΒια' 
βΐ δε μη βού\€ί φρονβΐν βΰ, ταμ ε'γώ θήσω 

καΧώς. 

Χ0Ρ02 
ο'ίΒ' αυ Βι άφοροι, των ττάρος Χέλβ^μενων 
μύθων, καΧώς δ' βχ^ουσι, φείΒβσθαι τ€κνων. 

ΜΕΝΕΛΑ02 

αίαΐ, φίΧους άρ ούχΙ κβκτήμην τάΧας. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

ζΐ τους φίλους γε μη θέΧβις άττοΧΧύναί. 

ΜΕΝΕΛΑ02 

Ββίξβις δε ΤΓοΰ μοι ττατρος Ικ ταύτοΰ 'γβ'^ως ; 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

σννσωφρον€Ϊν σοι βούΧομ' , αΧΧ ου συννοσβίν. 

ΜΕΝΕΛΑ02 

€9 κοινον άΧ'γβΐν τοΐς φίΧοισι -χρη φίλους. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

€ν Βρών τταρακάΧβί μ', άΧΧα μη Χυττών βμε. 

ΜΕΝΕΛΑ02 

410 ουκ άρα Βοκβΐ σοι τάΒε ιτονβΐν συν Έλλαδί ; 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

Ελλάς δε συν σο\ κατά θβον νοσεί τίνα. 

ΜΕΝΕΛΑ02 

σκητΓτρφ νυν αΰχει, σον κασί'^νητον ττροΒούς. 
ε'γώ δ' εττ' άΧΧας εΙμί μηχανάς τίνας, 
φίΧους τ' ε'ττ' άλΧους. 

4θ ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΑΤ Αυΐ,Ιδ 

'Τΐ8 ηοΐ Ι \νί11 δΐίίγηι^οΐιΐΐάι-βη ! Νοΐ ίη ]α8ίίο6'δ ιίοδρΐΐο 
δο δΐιαίΐ Ιΐιΐη6 &ν6ΐι§ΐη§ οη α λνίίε ΐΏ08ί \\'όΐηΙοη δρββίΐ 
Ηη<^1ιί;, [οΐίΐγδ οί ΐΏΪδ6ΐ•ν, 

\νΐπ1ο Ι ΛΥΕδΙβ ΙΙίΓοα^Ιι ηί^ΐιΐδ οί \\'^€6ρΐπ ο•^ ρϊηε ΙΙίΓου^Ιι 
ΓοΓ ηιγ Ιαλνίοδδ^ ^οοΐΐεδδ άεαίίηο• \νί11ι Ιΐιο ο1π1(1ι•6η 1)οπι 

ίο Π16 ! [δΐΟΟ(1. 

ΙαΟ, ηιΐηε ΗΠδΛνβΓ,, 1>π6ί'^η(3 οΐ€3,Γ_, αηά 6ίΐδ7 Ιο 1)6 ιιηάει•- 400 
Ιί ϊΗοιι ΐιΐΓπ ΓΐΌΓη Λνί5άοιη_, γ&ί δΐιαίΐ ηιίηο Ιιουδ6 ίο11ο\ν 
ίΐίίει• §00(1. 

ΟΗοηυδ 
Τΐιίδ €0η1:ΐΌν€Γΐ;6ΐ:1ι ίΐΐίΐΐ ίΐιοα δαΐίΐδΐ; ΙικίοΓβ ; 
Υΰί: §οοά ίδ Ιΐι^ τεδοΐνε. Ιο δραι-β ΐΐιγ οίηΐίΐ. 

ΜΕΝΕΙ,Αυδ 

Αΐίΐδ ίοΓ ΛνΓ6ΐο1ιβ(3 1116 ! Ρη6η(1δ Ιιανβ Ι ηοη6 ' 

ΛΓγΑΜΕΜΝΟΝ 

Υρη — ί£ Ιΐιου δ66ΐί ιΐϋί; ίο άεδΙίΌ^ Ιΐι ^ ίπβηίΐδ. 

ΜΕΝΕΙ,Λϋδ 

Ηολν Λνΐΐΐ Ιΐιου ρνονο Ιΐι^δείί οιη• ί;ι11ΐ6Γ'δ δοη ? 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

Βγ 1)γο1;Ιι6γ1ιοο(1 ΐη λνΐδάοπι^ ηοΐ ϊη ίΌ1ΐ7. 

ΜΕΝΕΙ,Αυδ 

ΡΓΪ6ηάδ οιιοΐιΐ; Ιο £66ΐ ίπβηάδ' δοιτο\ν &δ ΐ1ΐ6ίι• ο\νη. 

ΑΟΑΜΕΛΙΝΟΝ 

Βγ Ινΐηοίηβδδ^ ηοΐ υηΐ^ΐηοίηεδδ^ οΐΐίΐΐΐδη^β πιβ. 

ΜΕΝΕΙ,Αυδ 

ν/ΐΐΐ: Ιΐιοιι ηοΐ Ιΐιεη ΛνίΙ;1ι Οι•6606 ΐΐιίδ Ιγ^υαιΙ δΙι&Γβ ? 410 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

Ηεΐΐίΐδ^ 1ΐ1ν6 ΐ1ΐ66, ΐιαίΐι Οοά'δ δΐΐ'οΐ^ε (Ιπνεη πΐΆά. 

ΜΕΝΕΙ,Αυδ 

ναυηΐ Ιΐιεη ΐΐι^ δ06ρΐι•6^ ΐΐ'αϊΐοι• ίο ΐΗ^ 1)ιό11ι6γ ! 

Ι Λνϋΐ Ι36ΐ:ίΐ1<6 ηΐ6 ιιηΐο οΐΐιεί' ιηεαηδ 

Αηά οί;1ΐ6Γ ίηεπίΐδ. (Εηίεν ΜΕδδΕΝΟΕΚ ΐη Ιιαίίε.^ 

41 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΛΐ 

ΑΓΓΕΛ02 

ώ ΓΙα^'ελλ7;ι^ωι^ άναξ, 
Ά^άμβμνον, ηκω τταΐ^ά σοι την σην ά'^ων^ 
ην 'Ιφί^ενείαν ωνόμαζβ<^ €ν Βόμοις. 
ίΐήτηρ δ' 6μαρτ€ί, σΡ]<ί ΚΧυταιμνηστρας Βύμας, 
καΐ τταί<ί Ό ρέστης, ώστε τβρφθείης ΙΒών, 
χρόνον ΤΓολαίον Βωμάτων βκΒημος ων. 

420 αλλ' 0)9 μακράν ετβίνον, εΰρυτον τταρα 
κρηνην άναψύχουσι θηΧύττουν βάσιν, 
αύται τ€ ττώΧοί τ'• €69 δε Χειμώνων χΧοην 
καθεΐμεν αντάς, ως βοράς '^βυσαίατο. 
βγω δε ττρόΒρομος σης τταρασκευης χάριν 
ηκω' ττεπνσται <^αρ στρατός, ταχεία ')αρ 
Βΐ7]ζε φήμη, τταΐΒα σην άφι^μβνην. 
'πάς δ' ε/9 θεαν 'όμιΧος έρχεται Βρόμω, 
σην ΊΓαΐΒ' οττως ϊΒωσιν οί δ' εύΒαιμονες 
εν ττάσι κΧεινοΙ κα\ ΊτερίβΧετττοι βροτοΐς. 

430 Χε^ουσι δ'• ύμεναίός τις ή τι ττράσσεται ; 
η ττόθον έχων θυ^ατρος ^ Α'^αμεμνων άναξ 
ε κόμισε τταΐΒα ; των δ' αν ηκουσας τάδε• 
ΆρτεμιΒι ττροτεΧίζουσι την νεάνιΒα, 
ΑύΧίΒος άνάσστ). τις νιν άξεταί ττοτε ; 
άΧΧ εΐα, τάτΓΐ τοισίΒ^ εξάρχου κανά, 
στεφανουσθε κράτα' καΐ σν, ^ίενέΧεως άναζ, 
ύμεναιον εύτρεττιζε καΐ κατά στέκας 
Χωτος βοάσθω καΐ ττοΒών έστω κτνττος• 
φως '^αρ τόδ' ήκει μακάριον ττ) τταρθενω, 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

440 εττηνεσ^ άΧΧα στεΐχε Ζωμάτων εσω• 

τα δ' άΧΧ' Ιο ν σης της τύχης εσται καΧως. 42 ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΛΤ Αυΐ.Ι8 ΜΕ8δΕΝΟΕΚ Ο Κίηί]^ οί* ΗβΠαδ' ΙιοδΙ, 
Α^ίΐιηβιηηοη^ 1ο^ Ιΐιγ οΐιίΐίΐ Ι 1)πη^ Ιο Ιΐιοβ, 
Νίηηεά οί Ιΐιββ Ιρίιΐ^θηβία ίιι Ιΐιΐηε Ιιαίΐδ. 
ΗοΓ ηιοΐΐιει• 01}Ί6ηιη6δΐΓ& οοηΊ68 Λνΐΐΐι 1ΐ€ΐ•, 
θΓ65ί63_, ΐοο^ Ιΐΐ6 1)αΙ)6^ ΐο ο'ΐαά ΐΐιίηε ενοδ 
ν\Ίιο ίΊ'Οΐιι Ιΐιΐηβ Ιιοηιβ Ιοηο- ίΐηιβ ΙταδΙ 5θ]οαΓη6(1 ίαΓ. 
Βιιΐ;^ &ίΐ€ΐ• ΛνβίΐΓγ ^0ΠΓη6^^η£^, ϋΐ α δρΓί秕 420 

ΓίΐΐΓ-ίΙοΛνϊη^^ ηο\ν ΐΐιε \νοηΐ6ΐι 1)ίΐΐΐΊ6 Ιΐιεΐι* ίβεϊ, 
ΤΙιεγ αηά ΐΐιβίι* δίβεάδ — ίοι* ιπΐάδί Ιΐΐ6 ιηεαίΙοΛν-^Γίΐδδ 
ννβ ϊυΓηεά ιΐιβηι Ιοοδβ^ΐΐΐϋΐ: Ιΐιογιηΐ^ΐιΐ ΐ3ΐΌλνδ€ ΙΙΐίίΓΰίη. 
ι, ΐο ρΓ6ραι•6 ΐ1ΐ66^ ΙΙιείΓ ίοΓβΓυηηβΓ οοιη6. 

ΚΟΓ Ιΐΐ6 ΙίΟδΙ 1νηθΛν€Ϊΐΐ ΪΙ, 50 δΛνίίΐΙ^ δρΓβίΙίΙ 

Τΐιβ Γαηιουι• οί" ΐΐιβ οοΓηίησ οί ΐΐιν οΐιίΐοΐ. 

Απά Ιο Ιΐΐ6 δϊσΐιΐ Γπηδ αΐΐ ΐ1ΐ6 ηιυΐΐϋιιάβ 

Το δ€6 Ιΐΐ}^ οΐιΐκΐ ; ίοι* ί'οΐΐν ϊη Ιπ^ΐι εδΐηΐο 

Γίΐηιβίΐ απίΐ οΐ3δ6Γνο(1 οί α11 οΙ)86ΐ'ν6Γδ πΓβ. 

" Α Ι^ΓΐάίΐΙ 13 ΐΐ ? " — ΐ1ΐ67 ^^^*^ — ^' '^^' "^νΐι&ΐ ΐδ ΙοΛναΓί] ? 430 

Ογ Ιιαΐΐι ΐΐιβ Κίη^^ οί ^ϋανηίησ ίοι• Ιιίδ ο1ιί1(1 

86ηΐ ίοΓ Ιιίδ άβ,υσίιΐβΐ' ? " Οΐΐιβί'δ ιηΐ<^1ιί:'δ1; Ιΐιοα Ιιβαι• — 

" Το ΑΓΐ6ΐηΪ8^ ΐο Αυΐϊδ' ^ιι6^η, ΐΐιβγ ρ^γ ^ 

Τ1ΐ6 Πϋΐΐάεη'δ δροπδ&Ι-ηΐεδ ! ΤΙιβ 1)ηά6§ΐΌοηι \ν1ιο ? " 

υ ρ ΐ1ΐ6η^ ρΓβραιε ΐ1ΐ6 ηιαυηάδ ίοΓ δαοΓίίιοϋ ; 

(τίΐι•1αη(3 γοαι* 1ΐ63.(1δ : — ΐΐιοιι ΐοο, ρηηοβ Μβηείαυδ^ 

8ΐη1ν6 υρ ΐ1ΐ6 Ι^πίΐαΐ Ηγιηη^ ο,ηά ΐΙίΓουί^Ιι ΐ1ΐ6 ΐεπΐδ 

ί-6ΐ ΐ1ΐ6 ί1αΐ6 ΓΪη^^ Λνΐΐΐι δοιιηά οί (1?.ηοίη§ ίεοΐ ; 

ΡοΓ §1έΐ€ΐδοηΐ6 άΛΛνηδ ΐΐιΐδ άαγ ιιροη ϊ1ί6 ιπαΐί]. 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

'Τίδ ΛνβΙΙ — Ι ΐΐΐίΐηΐν ΐ1ΐ66 : ραδδ ΐΐιου ηοΛν \^'^ΐ11^η. 440 

ννεΐΐ δΐιαίΐ ΐΐιβ Γ6δΐ δρεεά αδ Ραΐβ ιπίίΓοΙιεΐΙι οη. 

[Εαϋ ΜΕδδΕΝΓτΕΙΙ. 

^ α \να8 οιΐδίοηιαΓγ 1)β{οΓ6 α ιηαΓΓΐία^θ ίο ηΐίΐΐίβ οίϊθΓίι\ί^8 Ι,ο 
Αιίβηιϊδ οη Ι3β1ΐέΐ1ί ο£ Ιΐιβ ΒΓΪάβ. Τΐιβ ΐΓίΐ^ΐο ϊγοπ}^ ίδ οΐ3νϊοη8. 

43 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΛΙ 

υϊμοί, τι φώ Βύστηνοζ ; αρξομαί ττόθβν ; 
€69 οΐ' άνά^κη<; ζεύ'^ματ βμττετττώκαμεν. 
ύττηΧθβ δαίμων, ώστε των σοφισμάτων 
ητό\\ω γενέσθαι των εμών σοφωτερο^. 
η Βνσ^ενεια δ' ώ? ε-χεί τι γ^ρησι,μον. 
καΐ ^άρ Βακρΰσαί ρα^ιως αύτοί^ ^χει, 
άτταντά τ είττεΐν. τω δε 'γενναυω φύσιν 
άνοΧβα ταύτά' ττροστάτην δε του βίου 

450 τον ο'γκον ε-χ^ομεν τω τ οχΧω ΒονΧεύομεν. 

εγώ 'γαρ εκβαΧεΐν μεν αίΒονμαί Βάκρυ, 
το μη Βακρΰσαί δ' ανθις αΙΒονμαί τάΧα'ζ, 
€19 τα9 με^ίστα'ί συμφοράς άφΓ/μενο<;. 
εΊεν, τί φησω Ίτρος Βάμαρτα την εμην ; 
ττω'ζ Ζεζομαι νιν ; ττοΐον όμμα συμβαΧω ; 
και ΎίΊρ μ άττώΧεσ' εττΐ κακοίς α μου ττάρα 
εΧθοΰσ άκΧητος. εΐκότως δ' άμ' εσττετο 
θυγατρί νυμφεύσουσα καΐ τα φιΧτατα 
οώσουσ, Ιν' ήμά<ζ 6ντα<; ευρήσει κακούς. 

460 την δ' αΰ τάΧαιναν τταρθενον — τί τταρθενον ; 

"ΑιΒης νιν 0)9 εοίκε νυμφεύσει τάγα — 
ώ9 ωκτισ' οΐμαι γαρ νιν Ικετεύσειν τά8ε' 
ω πάτερ, άττοκτενεΐς με ; τοιούτους γάμους 
ιγήμειας αύτος γ^ωστις εστί σοί φίΧος. 
τταρών δ' Ό ρέστης ε^^ύς άναβοησεται 
ου συνετά συνετώς• ετι ηάρ εστί νήττίος. 
αίαΐ, τον ΈιΧενης ώς μ άττώΧεσεν ^άμον 
^ημας 6 Τίριάμου ΤΙάρις, ος εϊρ^ασταί τάδε. 

Χ0Ρ02 
κάιγω κατωκτειρ', ώς <)'υναΐκα Βεΐ ξενην 
470 ύπερ τυράννων συμφοράς καταστενειν. 

ΜΕΝΕΛΑ02 

αδελφέ, δθ9 μοί Βεξιάς τί}9 σης θΐ'γεΐν. 
44 ίΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΑΤ ΑϋΟδ 

ννοο'δ ηΊ6 ! ννΐΐΕΐ; οαη Ι 5ίΐ7, ογ Λνΐιβτε 1)θϋ;ίιι •• 

ΙηΙο λνΗ&Ι 1)011(^8 οί (Ιοοηι Ιιανο Ι 1)66η ο&δΐ ί 

Μα ΡοΓίυπίί Ιιαΐΐι οιιΙ\νίί;1(ί(1 : δΐιο ΗαΐΗ ρΐ'ονβά 

Τοο οαηηίη^ ΐαν ΐογ &11 ιη^ 5ΐΓαί;α<τ6ΐη8 ! 

Εο ηοΛν, ΛνΙΐΗΐ; ν3η1α§6 οίεανβδ Ιο Ιολνΐ^ 1)ίΓΐΗ ' 

ΡοΓ δυοίι ιηαγ Ιΐ^ΐιΐΐγ εαδβ ΙΙιθιγ 1ΐ€ίΐιΐ8 Λνϊΐΐι ΙοαΓδ, 

Αηςί ΙθΙΙ ουί α11 ΐΙιβΪΓ ^πεί. ΤΗο δ&ηΐ6 ρηη^δ ΙουοΗ 

Τ1ΐ6 1ιί§1ι-1)οι•η ; 1)ΐιΐ οιιγ Ιΐίβ ίδ ΙγΥΆηιύζαά 

Βγ άϊ^ηΐΐγ : Λνο αΓ6 ΐΐιβ ρεορίε'δ ΙΙίΓαΙΙδ. 450 

δο ΐδ ΐί; ΛνϊΐΗ ιη6_, ίον Ι δΐιαιηβ ίο Λνοερ, 

Αιΐ(1 γαΐ δΐι&ιηε ηοΐ Ιο ν. εερ^ Λνι-είοΐι ίΙΐΆΪ Ι αηι, 

\ν'Ιιο ειιη ίϋΠεη ϊηΐο θεερβδί; ιηΐδεΓγ ! 

ί,ο ηοΛν^ Λνΐιαΐ δ1ΐ£ΐ11 Ι δ&7 υηΐο ηι^ λνΐίε, 

Ογ ΙιΟΛν Γ€06ΐνθ 1ΐ6Γ ? — Λνίΐΐι Λνΐιαΐ οοιιηΐεηαιιοε 

111661 ? 

δΗβ ΙΐίΐίΙι υηάοηε ιηε^ οοηιίησ ιηίοΐδΐ ιηΐηε ϋΐδ 
υηΙ)ίθ(ΐ6η ! Υ6ί 'ϊΛνίΐδ Γ6ϋδοη δ1ΐ6 δΙιοιι1(Ι αοιηβ 
\νϋΗ ΗβΓ ολνη οΙιΐΜ, ίο τεικίει• Ιο 1:1ΐ6 ΙΰΓίάε 

Ι.Ονβ'δ δ6Γνί€6 Λν1ΐ61•6 Ι δ1ΐ&11 1)6 νΐΐΐ&ΐπ ίοπίκΐ ! 

Αη(1 Ιΐΐ6 υηΚ^ρργ ηιαίά — ^ν11γ ηαιηε 1ι6γ ιηαίά ? 460 

Ηίΐάεδ ιη6δ66πΐδ δΐιπίΐ ΐαΐ^ε 1ι6γ δοοη ίοΓ 1)Π(ΐ6. 
Ο ιηε, Ιΐΐ6 ρϊΐν οί" ίί ! Ι Ιιεαι- 1ι6γ ρΐ'ίΐγ — 
" ΑΙι^ ί£ΐΐ1ΐ6Γ^ λνίΐΐ: Ιΐιοα δία^ ιηε ! ΝοΛν δυοΗ ])Γί(ΐΗΐ 
Μ&)'δ1 ΐΗου Ιοο ήηά, αηά ε11 \\'1ιοιη ΐΐιοα άοοΐ 
Ιονε Ι " 

0Γ65Ϊεδ ΆΪ 1ΐ6Γ δίάβ δΐΐίΐΐΐ \\'ίΐί1 ΐ1ΐ6 ^'Ί&ί 

υηηΐ6Ηηίησ, (Ις^ρ \νΐ11ι ιηε&ηΐη^^ οί Ιΐιε ]^αΙ)6. 
ΑΙ&δ^ ΙιΟΛν Ρΐ'ΐ&ιη'δ δοη Ιι&ΐΗ Γυϊπ6(1 Ώΐβ, 
Ρ»ηδ^ \ν1ιοδ6 δΐη λνϊΐΗ Ηεΐ^η ΛνΐΌΐι^Ηΐ αΐΐ Ιΐιίδ 

ΟΗΟΗυδ 

ί αίδο — ίαΓ αδ αΐΐεπ Λνοιη&η τη^γ 

Μοαιη ίοΓ Ιΐιε §η6ίδ ο£ ρήποεδ — ρίΐ^ ^^^^ 470 

ΜΕΝΕΙ>Λυ8 

Βγο1;}ί6Γ, νουοΙίδΗίε Ιο πΐ6 Ιο §Γ£ΐδρ ίΗίηε ΗεικΙ. 

45 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΐ 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

ΒίΒωμί' σον <^αρ το κράτο'ζ, άθ\ίο<; δ' β^ω. 

ΜΕΝΕΛΑ02 

ΓΙελοττα κατόμνυμ', ος ττατηρ τούμοΰ ττατρος 
του σου τ' βκΧηθη, τον τεκόντα τ Άτρβα, 
η μην Ιρβίν σοι ταττο καρΒΙας σαφω<ζ 
και μη 'ττίτηζες μη^€ν άΧλ' όσον φρονώ. 
βγω Ο" ί^τΓ οσσων βκραλοντ ίθ(ι)ν οακρυ 
ωκτβίρα καυτός άνταψηκά σοι τταλιν, 
καΐ των τταΧαιών εζαφισταμαι Χο^ων, 

480 ουκ 619 σ€ Βεινό^;• βΐμΐ δ' ουττβρ βΐ συ νυν* 
καί σοί Ίταραινώ μήτ' ατΓΟκτευνβίν τβκνον 
μητ άνθεΚίσθαι τουμόν. ου <γαρ βνΒικον 
σε μβν στενάζβίν, τάμα δ' ?;δ€ω9 εγειν, 
θνγισκείν τε τους σους, τους δ βμούς οράν φόος. 
τι βουΚομαι ηάρ ; ου γάμους εξαίρετους 
άΧλους Χάβοίμ αν, εΐ ^άμων Ιμείρομαι ; 
άλλ,' άτΓοΧεσας ά^εΧφον, Όν μ ήκιστ εχ^ρήν, 
'Ε,Χενην εΧωμαί, το κακόν άντΙ τά'^αθοΰ ; 
άφρων νέος τ η, ττρίν τα Ίτρά^ματ εηηύθεν 

490 σ κοιτών εσεΐΒον οίον ην κτευνειν τέκνα. 

άΧΧως τε μ ελεο9 της ταΧαιττώρου κόρης 

εΙσηΧθε, συ^'^ενειαν εννοουμενω, 

η τών εμών εκατί θύεσθαι ηάμων 

μεΧΧεί. τι δ' Έλ6ζ^?;9 τταρθενω τη ση μετά ; 

ϊτω στρατεια ΒιαΧυβεΐσ' εξ Αύ\ί,δθ9. 

συ δ' όμμα τταυσαι 8ακρύοίς τε'^ηων το σον, 

άΒεΧφέ, κάμε τταρακαΧών εΙς δάκρυα. 

εΐ δε τί κόρης σης θεσφάτων μετεστί σοι, 

μη *μοΙ μετεστω• σοΙ νέμω τουμόν μέρος. 

500 σλλ' 6^9 μεταβοΧας ηΧθον άττό δεινών λόγωί'. 
6ίΑ:ο9 ττετΓονθα• τον όμόθεν ττεφνκότα 

46 ΙΡΗίΟΕΝΕΙΑ ΑΤ Αυυ8 

ΑΟΑΜΕΛ1ΝΟΝ 

Ι ^ίνβ ϋ. Τΐιίηβ Ιΐιο ίηϋηιρ1ι_, ηιΐηε Ιΐιβ ρπη^. 

Μ ΕΝ ΕΙ. Α υ8 

Ι δΛνεηΐ' Ι)}^ Ρείορδ, οί ιηγ 8Ϊγ6 ηγκΙ Ιΐιΐηβ 

Νηηιοίΐ ίαΐΐιει•^ ηικΙ 1)γ Αΐΐ'βυδ ουι* ολνη δΪΓε, 

Τ1ΐΛΪ ίΐ'οηι ηΊΐηο ΙιβίΐΓί'δ οογθ Ι ΛνίΠ 8ρ6α1<: Ιο Ιΐιοβ, 

Το 56Γν6 ηο εηά, 1)α1: &!! ΐΏΐηε ΐηιηοδΐ; ΙΙιοιι^Ηΐ:. 

Ι, δ€€ίη§ ΙιΟΛν Ιΐιίιιο βγβδ αΓ6 δίΓβ&ιηϊησ Ιεαί'δ, 

Ρϋ7 Ιΐιβ6, &η(1 Ιΐΐ6 &ηδ\ν6ηη^ ΐεαι- Ι δΐιεά ; 

Αηά ίΐΌΐη Ιΐιο Λνονάδ 6Γδ1; υΐΐοΓθά Ι (ΐΓΛ\ν 1)ίΐϋ1<, 

Τ1ΐ}' ίθ6 ηο Π10Γ6. Σ,ο, ίη Ιΐιγ ρΐαοο Ι δίαιιά ; 480 

Αη(1 Ι εχΙιοΓΐ ΐΚεβ^ ηοΐΐΗει• δϊαγ ΐΐιγ οΐιίΐά^ 

ΝοΓ οΗοοδβ ιηγ §οοά ίοΓ ΐΐιΐηβ. υη]ιΐδΙ ΐΐ Λνεΐ'β 

Τΐιαΐ ΐΐιοιι δΐιοιιΐάδΐ: §ΐΌαη_, Άηά α11 ιη^ οιη:) 1)ο 

δ'Λ'εεΙ^ 
ΎΥίΆΪ ϊ\\γ δ€6(1 (1ΐ6, &η(1 ηιίηβ 1>6ΐιο1ά ΐΗε ϋι^Ηΐ. 
ΡοΓ, \Ν'1ιαΙ ΛνουΜ Ι ? Οίΐη Ι ηοΐ ήηά ά Ι^Γΐάε 

ΡββΓίβδδ 6ΐδ6ΛνΙΐ6Γ6^ ίί Ι ίΟΓ ΠΐαΓΠίΙ^ε γ€&Γη ? 

Ηο\ν^ δΐιοϋΐά Ι Ιοδβ — ΛνΙιοΐΏ ΙβαδΙ Ι ου^Ηΐ Ιο 1οδ6 — 

Λ 1)Γθ1;Η6Γ, Λνΐη 3, Ηβίεη^ 1)<ΐ(1 ίοΓ §Όοά ? 

Μαά Λν&δ 1 αηά ΓαΛν-ΛνίΙΐεά^ ϋ11 Ι νίοΛνεά 

ΤΗϊησδ ηβαΓ, αηά δΠΛν ΛνΙια,Ι δία^ίη^ οΐιΐΐάΐ'βη ηιείΐιΐδ. 490 

Υε,α αίδο^ ρϋν ίοΓ ΐΐιβ Ιι&ρίβδδ ιη&ΐά 

Οοοηιεά Ιο 1)6 δΐΗυ^Ιιΐεΐ'θά ίοΓ ηιγ Ι^ηά&Γδ δαίίβ, 

8ΐ:οΐ6 ο'οΓ 1116^ οη ουι* Ι^ΐηδίιίρ Λνΐιεη Ι ίΗου^ΙιΙ. 

ΡοΓ Λ\Ίι&1 \νΐ11ι Ηείεη Ιιπΐΐι Ιΐιν οΙιΐΜ Ιο άο ? 

Ργογω Αυΐίδ Ιεΐ Ιΐΐ6 Ιιοδΐ (ΐί5}ΐ3η{ΐ6(1 ^^ο ! 

Βαΐ ΐΐιοιι ίοι•ΐ36ΕΓ ίο όΐ'ΟΛνη ΐίιΐηβ ε^βδ Λνϋΐι ΙεαΓδ, 

Ο Ι^ΐΌΐΙιβΓ ιηίηε, ηοΓ οΙι&Πβη,^ε ιηε Ιο νν^εβρ. 

Ιί ΐΗοιι Ηαδί; ραιΊ ίη ΟΓαοΙεδ Ιοίΐαΐηπ^ 1ι6γ^ 

Νο ραιΊ 1)6 ηιίηε ! — ηιγ δ1ΐΗΐ•ε Ι γΐεΐά Ιο Ιΐιεε. 

" δλνϊΓΐ ο1ιαη|σε ίδ Ιιεί'ε/' ΙΙιοιιΊΐ δίΐγ, '^' ίΊ-οπι Ιΐιοδε σιΜπΊ 500 

Λνοΐ'άδ Ι " 
Ν&)^, 1)υΙ; ηιοδί ηιεεί : ίοΓ Ιονε οί Ηίπι Λνΐιο δρΓίΐΐΐ^ 

47 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ 

στΕρ^ων μ€Τ€7Γ€σον. άνΒρο'ζ ου κακόν τρόττοί 
τοίΟίΒε, 'χ^ρησθαι τοΊσι ββΧτιστοί'^ άβί. 

ΧΟΡ02 

<γ€νναν €\€ξα<; ΎαντάΧίο τβ τω Αώς 
ττρβΤΓοντα' ττρο'γόνονς ου καταίσγυν€ΐ<^ σίθεν. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

αΙνω σε, Μει^εΧβως, ότί τταρα <γνωμ7]ΐ> εμην 
νΊΓεθηκα<ζ 6ρθώ<; τον<; Χόλους σου τ άξίω';. 
ταραχ^τ) δ' άδβλφωζ^' 8ίά τ' έρωτα ηΐ'^νεται 
ΊτΧεονε^ίαν τε Βωμάτων άττειττυσα 
510 τοιάνΒε συ^^/ενειαν αΚΧήΧοίν ττίκράν. 
άλΧ' ηκομεν ^αρ 669 αναηκαία'^ τύγα^^ 
θν^ατρο'ζ αίματηρον εκττράξαί φόνον. 

ΜΕΝΕΛΑ02 

7Γώ9 ; τί/9 δ' αναγκάσει σε την γβ σην κτανείν ; 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

α7Γα9 Άχ^αίών σύΧΧο^ος στρατεύματος. 

ΜΕΝΕΛΑ02 

ουκ, ην νυν εΙς "Αρ^ος η άττοστει,Χυς ττάΧίν. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

Χάθοίμί τοντ' αν άΧΧ' εκείν ου Χησομεν. 

ΜΕΝΕΑΑ02 

ΤΟ ΤΓοΙον ; οΰτοί γ^ρη Χίαν ταρβείν οχΧον. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

Καλχα9 ερεΐ μαντεύματ Αρχείων στρατω. 

ΜΕΝΕΑΑ02 

ουκ, ην θάντ) γ€ ττροσθε' τούτο δ' εύμαρε<;. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

520 το μαντίκον τταν σττερμα φιΧότίμον κακόν. 

ΜΕΝΕΛΑ02 

κούύεν γ' άρεστον ^ ουδβ γβησιμον τταρόν. \ ΛΓ Ναποΐί : ίοΓ 7« χρηστόρ, " ΓοΓ ηοΐΐιϊη^ βοοά." 48 ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΑΤ ΑϋΕΙδ 

Κγοιπ 11ί6 8Λ1Ώ6 ΛνοΐϊΐΙ), Ι οΙιαη^Θ. Νο Ιίηανβ'ί ΛνοηΙ 

Εν€Γ Ιο οίείΐνβ υιιΐο ΐΗβ ΙίβΙΙοΓ ραγϊ. 

ΟΗοηυδ 
Κΐ^ΙιΙ ηοΙ)ΐ6 δρββοΐι^ άπα -ννοΓίΙιγ Τίΐηίαίιΐδ, 
Ζϋΐΐ8' δοη ! ΤΙιοιι δΗαιηεδΙ ηοΐ Ιΐιΐηβ αηοοδΙΟΓδ. 

ΑΟΑΛΙΕΜΝΟΝ 

Τΐιπηίίδ, Μβηείίΐυδ, Ιΐιαΐ Ι^β^οηοΐ αΐΐ Ιιορβ 

ΤΙιοιι ΙΐΗδΙ; δροΐνεη η^ΐιΐΐγ, ΛνοΓΐΙιϋγ οί" ΐΗεβ. 

δίπίε 1)6ΐ\νίχΙ Ι^ΓβΐΙΐΓβη ίΌι• ά Λνοπιαη'δ δ^ΐνθ 

Μαγ ΐ'ίδβ, ΟΓ οί" ηηιΙ)ΐϋοη — ΟυΙ οη ϊΐ^ 

ΤΗΐδ Ινίηδίιίρ Ιΐιαΐ Ιίπη^δ 1)ΐΐ1;6Γη€δδ ίο 1)οΙΙι ! 510 

Ναν,, 1)αί; Λνε αΓβ ίαη^^Ιβά ΐη ΐΗβ ηεΐ οί ίαίε ! 

λΥο ηεοάδ ιηιΐδΐ λυοΛ ΐΐιβ ηιυΐ'άοΓ οί" ιηγ οΐιίΐά. 

ΜΕΝΕΙ>Αυ8 

Ηολν? — \ν1ιο δΐιαίΐ ίοΓοε ίΐιββ ίο ^βδίΓΟ}^ Ιΐιίηβ ο\νη? 

ΛΟΛΜΕΜΝΟΝ 

Τ1ΐ6 Λνΐιοΐβ ΆΥΥΆγ οί" Ιΐΐ6 Αοΐιαβαη ΙιοδΙ. 

ΜΕΝΕΙ,Λυδ 

Ν€ν^6Γ_, ίί Ιΐιου Ιο Αΐ'§οδ δβηά Ιιθγ ΐ3ίΐο1<:. 

ΛΟΛΜΕΜΝΟΝ 

Τΐιίδ ιηί^ΐιΐ Ι δεοΓβίΙγ. ΤΙιαΙ οαηηοΐ; Ι — 

ΜΕΝΕΙ,Λυδ 

λνΐΐΗΐ; ? ΡείΐΓ ηοΐ ϊΐιοα Ιΐιβ Γίΐΐίΐοΐβ ονεπτιαοΐΊ. 

ΛΟΛΜΕΜΝΟΝ 

Οπίοΐιαδ λνίΐΐ Ιθΐΐ ΐ1ΐ6 Ιιοδΐ Ιΐιβ οΓ&οΙβδ. 

ΜΕΝΕΙ,Αυδ 

ΝοΙ ι/ 1ΐ6 βτή Ιιανα άίαά — Ιΐιίδ ΛνβΓΟ ηοΐ ΙιαΓά. 

ΛΟΛΜΕΜΝΟΝ 
Τ1ΐ6 Λνΐΐοΐβ δ66Γ-ΐΓΪΐ)6 ίδ ΟΠβ ΗΠΐί^ϊΙΐουδ ΟΠΓδβ β20 

ΜΕΝΕΙ-Λυδ 

ΑΙ)0ΐηίιΐΗΐ)ΐ6 απά υδβίβδδ, — τυΜΙβ αΐίνβ. 49 
νοτ.. 1. 6 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔ1 

ΑΓΑΜΕΜΝΠΝ 

^κ€Ϊνο δ' ού ΒβΒοίκας οΰμ εσβρ'χβται ; 

ΜΕΝΕΛΑ02 

δ μη συ φράζ€ί<;, ττώς αν νττόΧάβοιμ €7γο9 ; 

ΑΓΑΜΕΜΝΛΝ 

ΤΟ %ίσνφ€ΐορ στΓξρμα ττάντ οΙΒερ ταδβ. 

ΜΕΝΕΛΑ02 
ουκ έ'στ' 'Οδυσσβυς ο τι σβ κάμβ ττημανεΐ. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

ΤΓΟίκίΧος άεΐ ττβφυκβ του τ οχΧου μέτα. 

ΜΕΝΕΛΑ02 
φιΧοτιμία μβν βνεχ^βται, Ζβι,νω κακω. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

οΰκουν Βοκβΐς νιν στάντ εν Αρ'/ειοις μεσοί^ 
Χβξβιν α Κάλχας θεσφατ β^η^γήσατο, 

530 κάμ ώς υιτεστην θύμα, κατά λΙτεύΒομαι, 

Άρτεμώί θύσειν ; οίς ξυναρττάσα^ στρατον, 
σ€ κάμ άτΓοκτείναντας Άρ^είους κόρην 
σφάζαί κεΧεύσει ; καν ττρο'ζ 'Άρ<^ο'ζ εκφύ'γω, 
ελθόντες αύτοΐς τεί-χεσιν Κ,υκΧωττίοίς 
ξνΐ'αρττάσουσί καΐ κατασκάψουσί <^/ή•ν. 
τοιαύτα τάμα ττηματ. ώ τάλας βγω, 
ώ9 ηττόρημαι ττρος θέων τα νυν τάδε. 
εν μοι φύΧαξον, ^ίενελεω<;, άνα στρατον 
ελθών, οττως αν μη ΚΧνταιμνήστρα τάδβ 

540 μάθη, ττρίν '^ΆιΒη τταιΒ' εμην ιτροσθώ Χαβών, 
ώς εττ' εΧαχιστοις Βακρνοις ττράσσω κακώς, 
ύμεΐς τε σι^ήν, ώ ξεναι, φυΧάσσετε. 

5ο ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΛΤ Λυυ8 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 
']Ίΐ6 ί(^.•1Γ ϋΐΛΐ δΙΟίΐΙδ Ο'ΟΓ 1116 15 ΐΐΐίδ ιιοί ΐΐιίιιο ? 

Μ ΕΝ Ε Ι. Α υδ 

Ι Γ Ιΐιοιι ΙεΙΙ ηοΐ, Ιιολν δΐιοιιΐοΐ Ι ιιηιΙοΓδΙαηιΙ ? 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

ΑΠ Ιΐιίδ Ιΐιε δβεά οί 8ΐδγρΙιιΐδ οΙοΐΗ Ι^ηολν. 

ΜΕΝΕΙ,Αυδ 

Οά^δδ€υδ οίΐηηοΐ ^11^ιι^^ ΐΐιοβ αικί ηιε. 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

Ηβ 18 Β,γβ δΐιίίΐ}^ — α ιηοΙ)-ραι•Ιίδαη. 

Μ ΕΝ ΕΙ. Α υδ 

ΤΙιΐ'αΙΙ Ιο αηιΙ)ϋ:ϊοιι ίδ Ιιβ — ρεπίουδ 1)ηιι& ' 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

\νΐ11 1ΐ6 ηοί ηδ6^ ίΐιίηΐν'δΐ Ιΐιου^ ίη Ιΐιο Α镧ίν€ ηιίάδί., 

Αη^ Ιβΐΐ Ιΐιο ΟΓίίαΙοδ Ιΐιαΐ Οαΐοΐιαδ δρηίνβ^ 

Αηίΐ ΙιοΛν Ι ρΐΌπιίδεά Αΐ'ίεηιίδ 1ι6γ νΐοΐίηι, 530 

Αικί ηοΛν ρΐα^ ίΉΙδΘ ? Αηά, Γοιίδίησ 5θ Ιΐιε ΙιοδΙ, 

δΐιαίΐ 1)1(1 ΐΐιειη δίαγ ΐΐιοβ^ ιηβ, αηά δ^οηβοε 

Τ1ΐ6 ηΐίΐΐάεη ? ΤΙιου^Ιι Ιο Αΐ'§οδ Ι βδοαρβ, 

ΥβΙ Λνϊΐΐ Ιΐιβγ οοηιο, ά6δΐ1Ό^ ϋ, ίο ΐΗο §Γοαη(1 

Κίΐζ6 ϋ Λνΐΐΐι ίΐΠ ίΐδ Ο7€ΐοροαη Λνπΐΐδ. 

Ενεη ΐΗίδ ίδ ηιϊηβ αίΗίοΐϊοη^, Λνο6 ίδ ηιε ! 

Ηο\ν Ι)}^ Ιΐΐ6 Οο(1δ Ι αηι Λνΐιείηιβίΐ αιπίάδί; άεδραίτ ! 

Τίΐ1ν6 1ΐ€€(1 ίοΓ οηβ Ιΐιίη^, Ι^ιόΙΙιογ, ΐΙίΓοιίβΙι Ιΐιο ΙιοδΙ 

Ρ<ΐδδίη§, Ιΐιαί ΟΙ^Ιεηιηεδΐΐ'Λ Ιιεαί' Ιΐιίδ ηοΐ_, 

ΤϋΙ Ι Ιο Ηίΐ(ΐ€δ δΐι^ΐΐ Ιΐίΐνβ δοαίεύ ιηγ οΙιίΜ, 540 

ΊΊιαΙ ηιίιΐΘ αίΗίοΙίοιι 1)6 Λνίΐΐι ίβΛνοδΙ ΐ6Ηΐ'δ. 

Αιΐ(1^ δίΓιίησεΓ (Ιαηίδείδ^ Ιιοΐοΐ ^οαΐ' ροαοε ΐΠει-οοί. 

Ε 2 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΤΔ1 ΧΟΡ02 μακαρ€<ζ οΐ μβτρίας θβοΰ στρ. 

μ€τα Τ€ σωφροσυνα<ζ μ€Τ€- 
σχον Χίκτρων ΆψροΒίτα^;, 
^αΧαρβία χρησάμενοι 
μαινοΧών οϊστρων, οθί δτ) 
8ί8νμ* 'Έρως 6 χρυσοκόμα^ 
τοξ' ίντβινεταί χαρίτων, 
550 το μεν έττ' εναιωνυ ττότμω, 

το δ' €7γΙ συγχύσει βίοτά<ς. 
άττενεττω νιν άμετερων, 
ΊίντΓρί καΧλίστα, θαΧάμων. 
εϊη Βέ μοί μετρία μεν 
χάρις, ττόθοί δ' όσιοι, 
κα\ μετεχοιμι τάς ΆφροΒί' 
τας, ΤΓοΧΧαν δ' άττοθείμαν. 

διάφοροι δέ φύσει<ζ βροτων, άντ. 

ιαφοροί όε τροττον το ο ορ- 
560 θω<^ εσθΧον σαφεζ αεί• 

τροφαί θ' αι τταώευόμεναι 

μεηα φερουσ εΙς ταν άρετάν 

το τε •γαρ αΙΒεΐσθαι σοφία, 

τάν τ εζα\\άσσουσαν έχει 

χάριν νίΓο 'γνώμα<ζ εσοράν 

το Βεον, ένθα Βοζα φέρει 

κΧέος ά^ηρατον βιοτα. 

μΑ^'/α τι θηρεύειν άρετάν, 

'^υναιζίν μεν κατά ίίύτΓριν 
570 κρντΓτάν, εν άνΒράσι δ' αν 

κόσμος ενΒον 6 μνριοιτΧη- 

θης μείζω ΐΓολιν ανξει. 

52 ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΛΤ Αυΐ.18 

€ΗΟΙΐυ8 

ο \ν€ΐ1 ίοΓ 1:1ΐ6πι ίοΓ Λνΐιοιη ίΐιβ ^ιι^θη (βίν.) 

ΟΓ Ινονε δΐιαίΐ Ιοιηρει• ρίΐ85Ϊοη'5 βτβ, 

Αικί 1)ηη^ ί"ι•αΐίΐοη οί" άεδΪΓβ 
νν'ϋΐι ^€η1ΐ6 ρ&0€ απά 8θΐ3βΓ ηιΐεη, 

ννΐιοδβ δουίδ &Γ6 δβίΐδ ΆΪ Υ&8Ϊ, {ΐΓ6 δραΐΈοΙ 
Τ1ΐ6 ίΐ'εηζν-ΐΐιηΐΐ, ΐΗο ίβνβΓ-ραίη, 
ΤΗβ δρβίΐδ Ιΐιαΐ οΐιαηη ΐΐιβ αη-ΟΛνδ Ινν^&ϊη, 

Τ1ΐ6 δΙιαΛδ οί" Σ,ονο: ΐΗβ βΌΜβη-ΙίΕίΓοά, 

ννΐιβι-εοί' οηβ ίϊίβΐΐι ϋρΐ Λ\'ΐ11ι 1)1ΐδδ, 550 

Αη<1 οηβ λνΐίΐι ταίπ οί* απΓεδΙ : — 

Ο ^αί;βη οί Βεα,αΐ^, ίΐΌΐη ηιγ ΙίΓβαδΙ, 
Μν 1)ΐ•ΐάαΙ ΐ3θ\ν6ΐ•, ΕνβιΊ Ιΐιοιι ΐΐιΐδ ' 

ΕβΙ Ιονβ'δ δ\ν66ΐ δρείΐδ ίη ηΐΘίΐδαΓβ ηιοεί 

ΚβδΙ οη ηΐ6 ; ριΐΓβ (ΙβδΐΐΈδ 1)θ ιήϊιιθ : 

Μ;ιγ ΑρΙιΐΌάίΐθ'δ (Ιίίγδρπη^' δΐιίηο 
Οη ιηε — αναυηΐ 1ι6γ ηιΐίΐηοοη Ιΐϋαί ! 
Τ1ΐ6 ΙΐθίΐΓίδ ο£ ηΐ6η 1)6 άίνεΐ'δβ-λνΐΌϋοΙιΐ:^ (^ΑηΙ.^ 

ΌΐνοΓδβ Ιΐΐθΐΐ' Ιΐνβδ : 1)αΙ^ βνει* ο1ο;ιι• 

ΤΗΐΌΐι^Ιι ίΐΐΐ^ ΐηιβ §οο€ΐη6δ8 δΐιαίΐ ίΐ])ρ63ΐ• ; 560 

Αηιΐ εαοΐι Ιιΐσΐι Ι^δδοη Ιΐιτουο^ΐιΐγ Ιίΐαοΐιΐ 

11.6η(1δ λνίη^δ ίο δοαι* Ιο νίΗιιβ'δ Ιιεανοη : 

ΓοΓ ίη δεΙί-ΓβνβΓεηοε \νίδ(1οηι ίδ ; 

Αηά Ιο (ϋδοεπι Ιΐιε ηοΐιΐ — ίο Ιΐιίδ 
Αη αΙΙ-ΐΓ&ηδίοηηίη^ οΙιαΓΠΐ ίδ οίνεη. 

Ρϋίΐοΐεδδ Γβηολνη ίδ δΐιβίΐ ίΙιεΓβΙ)^ 

Οη Ιίίε \)γ Ρίΐηιβ. Α1ι_, ^Ιοηοιίδ 

Τίΐ6 (][ΐΐ6δΙ οί νίΓΐυβ ίδ ! — ίοι• «ί 
Τ1ΐ6 οΙοίδΐβΓβά νίΐ'ΐαβ^ οΐιαεΐίΐ^ : 570 

Η αϊ, ίοΓ Ιΐΐ6 ηιαη — Ιιίδ ίηΙ)θΓη ^γλοθ 

Οί 1&\ν Ά,ηά οΐ'άβι• πΐίΐΐ^βΐΐι ^Γβαΐ, 

Βγ δ6Γνίθ6 οί 1ΐ6Γ δοηδ_, ΙΙίο δΐίΐΐβ : 
Ηίδ νΐΗυο Λνοι-ΐίδ 1)γ Ιΐιοιίδβηά Λν&^δ. 

?* 
5^ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΑ1 

€μο\€ς, ώ ΤΙάρις, γιτβ συ γβ ί'ττωδ. 

βουκόΧος άρ^βνναΐ'ί βτράφης 

ΊΒαίαΐζ τταρα μοσχοις, 

βάρβαρα συρίζων, Φρυδιών 

αυΧων ΌΧύμττον καΧάμοα 

μιμηματα ττνβων. 

βνθηΧοί Ββ τράφοντο /30€9, 
680 οτ€ σ€ κρίσί'ζ βμηνβ θεαν, 

α σ Ελλάδα ττβμττεί 
των βΧεφαντοΒβτων ττάροί- 
θεν Βόμων, δ? τάς 'ΚΧενας 
€Ρ άντωτΓοΐς βΧβφάροισιν 
€ρωτα ΒβΒωκας, 
€ρωτί δ' αύτο<ζ βτττοάθης. 
ου€ν €ρίς €ρίν 

Ελλάδα συν ΒορΙ ναυσί τ α<γ€ί 
€9 Ύροίας ττερ'γαμα, 

590 ίώ Ιού• μ€>γάΧαι αεγάλωι/ 

βυΒαιμονίαι• την τον βασίΧβωζ 

ϊΒβτ Ίφί^ένειαν άνασσαν 

την ΎυνΒαρεου τε Κ-Χνταιμρϊίστραν, 

ώ? €κ μβ'γάΧων €βΧασττ}κασ* 

εττί τ €υμηκεί<ζ ηκουσί τνγα^. 

θεοί τοί κρείσσους ο'ί τ οΧβοφόροι 

Τ069 ουκ ενΒαίμοσί θνατών. 

στωμεν, 'ΚαΧκίΒος εκ<^ονα θρέμματα^ 
την βασίΧειαν Βεξώμεθ^ ογων 
600 ατΓΟ μη σφαΧερω^ επΙ 'γαΐαν. 


1ΡΗ10ΕΝΕΙΑ ΑΤ Αυΐ.Ιδ 

Τΐιου οαηιβδί, ΡαΓίδ, 1)αο1<: Ιο λνΙιβΓβ, {Ερο(Ια.) 

Μίίΐ Ιίΐα'δ ΙιεΐΤϋΓδ δ110^ν -^ ύύτ, 

Α ηθίΐΙΙιβΓίΙ, ίΐιοιι (Ιίίϊδΐ; ρίρβ δαοΐι δίΐ'&ΐη 
Τΐιαΐ; ο1(1 ΟΙ^ηιραδ' δρίηΐ: ίΙΐθΓβ 
Αλνοΐνβ Ά^αΙη.^ 

Ρυ11-υ(1(ΐ6Γβ(1 Ινίπβ ίη άτοίΐηι^ ρ6ίΐοβ 

ΒΐΌλνδβά, λνΐίθη Ιΐΐβ δΐιιηηιοπδ ΟΕΐηε ίο Ιΐιβο 

Το ^ι1^I^^ Ιΐιαΐ Οοά(ΐ€δδ-Γίνίΐ1ι•ν 580 

\νΐιο56 ίδδυε δρβά Ιΐιββ υηίο Ογ66€6^ 

ΒβίοΓβ ί;1ΐ6 ΐνοΓ}^ ρίΐΐαοεδ 

Το δίαπίί. Ιο δ66 ίη Ηοΐεη'δ 6^η6 

ΤΙΐΗί 1)υι•π6(1 οη Ιΐιΐπε, ΐΐιβ Ιονβΐί^ΐιΐ; δΐιίηο. 

Το ΐΐη-ΐΐΐ Λνΐίΐι ΕΐΌδ' εοδΐαδΐβδ. 

Γυΐ* λνΐιϊοΐι οαιΐδ6 δίπίε ίδ Ιοίκΐΐη^ η11 

Η^ΙΙίΐδ^ Μ'ΐΐΐι δΐιΐρδ, Λνϋΐι δρβίΐΓδ^ ίο ία\\ 

ϋροη ΤΐΌ^'δ ίολνθί'-οοίΌηαΙ. 

ί^ο^ 1ο^ ΐΐιβ ^νο,ίύ. οηβδ οί ΐΐιε βίΐΓΐΙι, 

Ηο\ν 1)ΐ6δΙ ΐΙΐΘ^ 1)6 ! 590 

Ιρίιί^εηεία. ρΐ'ουά ίη 1)ίΓΐΙι 

ΡΐΌηι ρΐ'ίηοεδ^ δβε ; 
566 01νΐ6ηιη65ΐι•ίΐ^ 1ι6γ \\Ίιο 6;ιηΐ6 
ϋί ΤγηίΙϋΓβϋδ— Ο δ1α1:6ΐγ ηίΐηιβ 
Οι ηιίοΙιί^Γ δίΐ'6δ ! Ο 6Γθ\νη6(Ι \νϋ1ι £αηιβ 

ΤΗ 61 Γ ά65ΐίηγ ! 
Τ1ΐ6γ ΙΙιεΙ; 1)6 1ίί\6(1 1ιί§1ι ίη Λν6α1ΐ1ι_, ίη τηί(τ}ιί, 
Αγ6 βνεη αδ Οοάδ ίη ηΐ6Εη6Γ πιοιΊί^Ιδ' δί^ΐιΐ;. 

Εηΐ€Γ, ή(1ίη§ίη α αΐιαήοΐ, οι,ΥΤΕΜΝΕδΤΚΛ αιιά ιρηιοενκια, 

ινΐΐΗ αϋβηάαηΐΞ. δίαηά Λν6, Οΐι&ΐοίδ' άαυ^Ηΐβΐ'δ, ηεαί', 
8ΐι•6ΐ;ο1ιίη§ Ιΐίΐηάδ οί ΙνίηίΙΙγ ίΐίά : 
8ο υηδΙυηιΙ)1ίησ ίο ίΐιβ ^Γοαηά 

* ϊΐιο ιηγίΗίοΕίΙ ίαΥβηίκ)Γ οί ^Ιιβ ΒΐιβρΙιβΓά'8 ρίρο. 600 55 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΛΙ 

ά'^ανω'^ δε γβροΐν μαΧακτ} '^νώμ.Ύ}^ 
μη ταρβήσϊ] νβωστι μοι μοΧον 
κΧεινον τεκνον ^ Α.'^αμίμνονο^;, 
μη^€ θορνβον μηΚ βκττΧη^ιν 
ταΐς *Αρ^6ίαίς 
ξ^Ιναυ ξβίραις τταρβχωμβρ. 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

όρνιθα μεν τόϊ^δ' αϊσίον ιτοιούμεθα, 

το σον Τ€ 'χ^ρηστον και Χό^ων ενφημίαν 

εΧτΓί^α δ' 6'χω τιν* ώς βττ βσθλοΐσιν >^άμοί^ 

610 ττάρειμι νυμφα'^ω'^/ο^. αΧΧ ο'χ^ημάτων 

€ςω τΓορενεθ' α9 φέρω φβρνας κορτ}, 
καΐ ττεμιτετ εΙς μεΧαθρον εύΧαβονμενοί. 
συ δ', ώ τεκνον μοι, ΧεΙττε ττωΧικούς όχθους, 
άβρον τίθείσα κωΧον άσθεΐ'έ<; θ* άμα. 
υμεΐς δε, νεάνιΒες, νίν ά^κάΧαις εττί 
^βξασθε καΐ ττορεύσατ εξ οχημάτων, 
καί μοι χερό<; τις ενΒοτω στηρίγματα, 
θάκους άττηνης ως αν εκΧιττω καΧως. 
αΐ δ' εΙς το ττρόσθεν στητέ πτωΧικών ζν^ων, 

620 φυβερον 'γάρ άτταράμυθον όμμα ττωΧικόν 

καΐ τταϊΒα τόνΒε τον ^ Ατ^αμεμνονος ηόνον 
Χάζυσθ\ ^Ορεστην βτί '^άρ εστί νηττιοζ. 
τεκνον, καθεύΒεις ττωΧικω ΒαμεΙς οχω ; 
ε^ειρ* άΒεΧφής βφ' νμεναιον ευτυχώς• 
άνΖρος 'γάρ άβαθου κΡ]Βος αύτος εσθΧος ων 
Χη-\^εί, το της ^ηρτϊΒος ισόθεον <γενος. 
βξΡ/ς κάθησο Βεϋρό μου ττοδός, τεκνον, 
Ίτρος μητερ*, Ίφί<γένεία, μακαρίαν δε με 
ξεναισι ταΐσ^ε ττΧησία σταθείσα δ09, 

630 κα\ ^εΰρο Βη ττατερα ττρόσειττε σον φίΧον. 

56 1ΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΑΤ Αυΐ.18 

Πολνη ΐΐιβ ^α^^η δΐιαίΐ δίερ^ ηοι• ίβατ 
81ιλ11 Ιΐιβ ρΓΪηοεδδ 1νηο\ν, ιΐ})5ΐ:{ΐγ6(1, 
Α^ίΐηιβιηηοη'δ οίηΐιΐ Γ6ΐιο\νη6(1. 
8ΐ:Γαη^βΓ3 λνβ, ηο ΐιιιηιιΐΐ: 1ι6Γ6 

Μίΐ1<:6 Λνβ : εηΐΓίΐηοβ υη(1ΐδΐηΕ^6(1 
Ββ οί Αΐ'^οδ' δΐΓϋησ^Γδ ίΌυηά. 

0Ι.ΥΤΕΜΝΕ8ΤΗΑ 

Αη οιηεη οί" §οοά ίοιΊυηβ οοιιηί; Ι Ιΐιΐδ, 

Τ1ΐ)^ Ινΐικίηβδδ απίΐ ίαΐΓ §Γ€6ΐ:ίη^ οί ί;1ι^ δροεοΐι. 

Οοοίΐ Ιιορε 1ΐ3,ν6 Ι ϊϊιάϊ Ι επί οοηιε Ιο Ιβίκΐ 

ΤΙΐ6 1)ηά6 ίο 1ΐίΐρρ7 1)Γί(1α1. Ριόπι ΐ1ΐ6 οάυ 610 

Ταΐνβ }'6 Ιΐιβ άοΛνβι* ΐΐιαΐ ίοΓ Ιΐιβ ηιαίά Ι Ι^ι-ίη^^ 

Αιΐ(1 1)6ηι• ίο Ιΐιβ ρ.ινάΐίοη Λνίΐΐι βοοά 1ΐ66θ1. 

Αη(1 ΐΐιοα^ ηιγ ίίαιι^ΐιίει•, ίΐΌηι Ιΐιβ ΙιΟΓδβ-Λνίΐίη 

δίερ, 
Οαίηΐϊΐ γ δβΙΙίιΐδ; άο\νη Ιΐιγ ίβηάβΓ ίββΐ: ; 
Απα ^6 Γβοείνβ 1ΐ6ΐ•, ά&ηίδείδ, ίη γοαι* ίΐηιΐδ, 
Απά ίΓΟίη Ιΐΐ6 οΐιαι-ίοΐ Ιιοΐρ 1ι€γ δο,ίεΐ^ ίοΗη. 
Αηά ΙεΙ οηβ Ιεηά Ιο ηιβ ά ρΓορρίπ^ ίΐίΐικ], 
ΤΗαΙ Ι ηΐίΐ}Γ Ιοανε Ιΐΐ6 \ναίη-δ€α1: §ι•αο6ί'α1ΐ3\ 
δοιηο^ ρΐ'Λ}»- γοιι^ δίαηά 1)€ίοι•6 Ιΐιβ ΙιΟΓδβδ' γο]<.β, 
Ροΐ' ίίιηοΓουδ ίδ Ιΐιβ ΙιοΓδβ'δ ΓβδΙίνε 6^6. 620 

Αηά ΐΐιίδ οΐιίΐίΐ Ιαΐ^β ^β, Α^&ηιεηιηοη'δ \)ογ, 
θΓ6δΙ;68^ Λνΐιο ίδ γ^ί α ΛνοΓίϊΙεδδ 1)αΙ)β. 
ΗολνΡ — 1ιι1ΐ6(1 ϊο δίβερ^ οΐιίΐίΐ^ ]^γ ΐΐιβ δ\νίΐ}'ίη§ 

€3.1* ? 

\ν3.1<:6 ίοΓ Ιΐιν δί2ΐ!;βι•'8 }5ΐΊ(3α1 δηιίΐίη^ΐγ ; 

ΡοΓ Ιΐιίηε Ιι^Γοίο δΐΓαίη δΐιαίΐ §6ΐ ίοι* Ιίίη 

Α 1ΐ6ΐΌ^ ενεη ίΐιβ Νεί'οίίΐ'δ ^οάΐίΐίβ οΐιίΐά. 

ΗΐΙΙιβΓ^ ηιγ Γΐίΐυο•1ιΐ6ΐ•^ δβαΐ Ιΐιββ άΙ πιγ δίάβ : 

Ηαΐ'ά \)γ Ιΐιν ιώο11ι€γ^ ΙρΙιίβ-βηβΐΛ^ ίίΐΐίβ 

Τΐιγ ρΐαοο, αηιΐ ίο ΐ1ΐ6δ6 δΙί'ίΐηε^βΓδ δΙιοΝν ηΐ}' 1)1 ΐδδ. 

1.ο^ 1\\γ ]^^"1ον^(1 ίαΐΐιει* Ι — \ν<:Ίϋοπΐ6 Ιιΐιη. 630 

57 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΛΙ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

ω μητ€ρ, ύττοΒραμονσά σ\ 6ρ'γισθτ)<ζ ^β μη, 
Ίτρος στέρνα ττατρος στίρνα τάμα ττβριβαΧώ. 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

ώ σέβας βμοί μέ^ιστορ, Αγαμέμνων αναξ, 
ή/ίομ€ν, ΙφετμαΙς ονκ άττίστονσαυ σέθβικ 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

^^ω δβ βούΧομαυ τα σα στβρν , ώ ττάτβρ, 
ντΓΟ^ραμονσα ττροσβαΧβΙν δίά 'χρόνου. 
ΤΓοθώ γαρ όμμα 8η σον. 6ρ^ισθΐι<ζ δ€ μή, 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

αλλ', ώ τεκνον, ΧΡΨ φίΧοττάτωρ δ' αε/ νοτ' εΖ 
μάΧίστα τταΙΒων τωδ' όσους β'γω \€κον. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

040 ω Ίτάτβρ, βσβί^ον σ άσμίνη ττοΧΧω χρυνω. 

ΑΓΑΜΕΜΝΠΝ 

καΐ <γαρ Ίτατηρ σέ' τόδ' ίσον νττερ άμφοΐν Χέζεις. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

χαΐρ'' €1) δε μ* ά^α^ων ττρος σ βττοίησας, πάτερ, 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

ουκ ο18^ οττως φώ τούτο καΐ μη φ^, τέκνον, 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

εα• 

609 ου βΧ€7Γ€ίζ €κηΧον, άσμβνός μ ΙΒών, 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

ΤΓολλ' άνΒρΙ βασίΧβΐ και στρατηΧάττ] //ελβί. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

τταρ' €μοΙ γείσου νυν, μη VI φροντίΒας τρβττου. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

αλλ* βΐμϊ τταρα σοΙ νυν αττας, κουκ άΧΧοθί. 
5» ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΑΤ ΑϋΕΙδ 

ΕηίΰΓ ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ. 

ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ (ΐ'ΐιηηιηξ Ιο Μχ αηηίΐ) 
Ο ΐΏθ11ΐ6Γ_, Ι οΐΐΐηιη Ιΐΐ66 — 1)6 ηοΙ: λνΐΌΐΙι — 
Απίΐ ΙιεαιΊ Ιο ΙιβαιΊ: Ι οΐαδρ ηιγ ίαΐΐιει• οίοί,ε. 

είΛ'ΊΈΛΙΝΕδΤΚΛ 

ο ιηοδί; οί ηιβ Γ6ν6Γ6(3_, Α^αιπεπιποη Κίη§, 
\ν6 οοιίίε, οΐίβάίεηΐ υηΐο Ιΐ\γ 1)ίί1ΐ65ΐ. 

ΙΡΗίΟΕΝΕΙΛ 

Ρ;ΐΐιι ίΐηι Ι^ ίηΐΐιβι•, οη ΐΐιγ 1)ΐ•6α5ΐ Ιο ίηΐΐ, 
ΑΛβΓ δο 1οη§ ! Τΐιου^ΐι ο11ΐ(ίΐ•8 Ι οιιΐιαη, — • 
Ροι• Ο^ Ι ^6απι ίοι• ύ\γ ίαοβ ! — 1)6 ηοί; λνΐΌΐΙι. 

€Ι.ΥΤΕΜΝΕ8ΤηΑ 

ΟΗίΙίΙ, Ιΐιίδ 1:1ιοιι ηια^δΐ: : γαα, 6ν6Γ, ηιοδί οί' ίΐΐΐ 
Τ1ΐ6 6ΐιί1άι•6η Ι Ιιανε 1)0Γη6^ ΐΐιοα Ιον'δΙ Ιΐι^ δΪΓ6. 

ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ 

Γίΐ11ΐ6ΐ', δο 1οη§ ΐΐ Λναδ — δΟ §\αά αηι Ι ! 640 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

Αηά ^Ιαά αηι Ι : ΐ1ΐ)^ Λνοΐ'άδ δυίίΐοο ίοΓ ίλναΐη. 

ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ 

Η&ίΐ ! ΝΥεΙΙ Ιιαδί Ιΐιοπ άοη6_, ί'αΙΙΐ6Γ, 1)πηο;ίιισ ηιο. 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ (λ/λγ/λ) 

νν^βΠ ? — οΙιίΜ, Ι 1νηο\ν ηοΐ ΙιοΛν ΐο ίΐη8\\'^6Γ Ιΐιίδ. 

ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ 

Ηα' 

8ύ §'1αά Ιο δ6β ιη6 — ^61 Λνΐιαΐ ΐΓου1)ΐ6ά Ιοοίί ! 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

Οη Ιίϊησδ άπα οαρίαίηδ Λν6ί§;1ΐ6ΐ;1ι ηιαη^ » οαΓβ. 

ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ 

ΤΙιΐδ Ιιουΐ' 1)6 ηιίη6 — Ιΐιίδ οηε ! ΥίεΜ ηοΐ Ιο ο&γο ' 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

ΥβΆ, ι &π\ α11 Ιΐιΐηε ηο\ν : ηι^ ΐΙιου^Ηίδ δΐι-ίΐγ ηοΐ. 

59 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 
μιίθβς νυν οφρυν όμμα τ €ΚΤ€ίνον φίΧον. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

Ι^ον ^βγηθά σ ώ? ^ζγηθ' όρων, τεκνον. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

650 κάττβίτα Χβίββίζ Βάκρν' άττ' ομμάτων σεθβν ; 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 
μακρά ηαρ ημίν ή \ιοΰσ^ άττονσία. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

"^ονκ οίδ ο Τι φ7;9, ουκ ο18α, ή)ί\τατ βμοϊ ττίΐτβρ. 

ΑΓΑΜΕΜΝΠΝ 

σννετα Χζ'^ουσα μάΧλον 669 οίκτόν μ! ίΓ/βις. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

ασύνετα νυν βροΰμβν, εΐ σβ γ' ευφράνω. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

ττατταΐ. το σί'^άν ου σθβνω• σβ δ' '^νεσα. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

μεν\ ω ττατερ, κατ οίκον εττΐ τέκνοις σεθεν. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

θεΚω <γε• το θεΧειν δ' ουκ ε-χ^ων άΧ^ύνομαι, 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

οΧοίντο Χό'^/χαί καΐ τα ^ίενέΧεω κακά. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

αλΧους οΧεΙ ττρόσθ^ άμε ΕίοΧεσαντ ε^€ΐ. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

660 &)? ΤΓοΧύν άττήσθα -χ^ρονον εν ΑύΧυΒος μυχοΐς. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

και νυν 7€ μ ισχύει Βή τι μη στεΧΧειν στρατόν. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

ΤΓοϋ τους Φρυδάς Χε^ουσιν ωκίσθαι, ττάτερ ; 
6ο ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΑΤ Αυΐ.15 

ΙΡΗΙΠΕΝΕίΑ 

ϋηΐίηϋ Ιΐΐ}' 1)ΐ•υΛν Ιΐιοη : Ιεΐ: Ιονο ηιείΐ Ιΐιΐιιε βγ&. 

ΑΟΛΜΕΜΝΟΝ 

Εο, ο1ιΐ1(1_, Ι ίθ}'^ — αδ Ι ]ογ, 866ίη§ ίΐιεβ. 

ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ 

Απίΐ γ^ί — αηά γοϊ — Ιΐιΐηβ 6)^68 αΓβ ΛνοΠίη^ ΙείΐΓδ ! 650 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

Υβα^ ίοΓ ίΐιε αΙ)5€ηο6 γ&ϊ ίο οοιηβ ίδ 1οη§. 

ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ 

Ι Ινίιολν ηοΐ, ΙνηοΛν ηοΙ_, άεαΓ τηγ δίΓβ^ ΐΐιγ ιηεαηΐη^. 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

Τΐιγ Λνίδβ (1Ϊ506Γηπιεηί: δΐΐΐ'δ ηιγ ^ηεί" ΐΐιε ιώοι•6. 

ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ 
8ο Ι ΙΧΙΆγ ρΐ6ί156 11ί66_, ίοΐΐ^ Λνΐΐΐ Ι ίπΐΐί. 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

Α1ι ηιε ! {α,ύάβ) Τΐιίδ δίΐεηοε ί)Γ6£ΐ1<δ πΐ}' Ιιβ&Γΐ; ! (αίοιιά) 
Ι ΙΙΐΛπΙν ΐΐιοε. 

κ ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ 

δΐίΐ}""^ ίαΐΗβΓ^ Λνΐΐΐι Ιΐιγ οΐιίΐάΐ'εη δίπ}^ ίΐί Ιιοιτιο ! 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

Ι \νοιιΜ. Μ)^ Λνΐδίι ίδ 1)3.ιτ6ά : ΐΗβΓβ 1Ϊ6δ ηιγ ^πεί. 

ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ 

£. ΡοπδΗ ΐΗβίι• Λν&Γδ, Ηηά Μβηείαπδ' ΛνΐΌΠβ-δ Ι 

ΑΟΑΛ1ΕΜΝΟΝ 

Μγ ηιίη δΐιαίΐ 1)6 οΐΙιβΓδ' Γυΐη βΐ'δΐ. 

^ ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ 

" Εοη§ Εΐ)δ6ηο6 Ιΐιΐηο Ιιαίΐι 1>6βη ΐη Αυΐίδ' ^ιιΐί. 660 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

δϋΐΐ ΙιίηάεΐΈά ίδ Ιΐιβ απη^'δ δρ6€(1ίη§^ ίοιΊΗ. 

ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ 

\νΐιοΓ6 (1\νε11 ΐΐιε ΡΙΐΓ^'^^ϊα,ηδ,, ί&ΐΐιεί'^ αδ ηιεη δα)τ ? 

6ι ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΛΙ 

ΑΓΑΜΕΜΝΠΝ 

οϋ μ,ήτΓοτ^ οίκείν ώφβλ' ό ΙΙριάμου ΥΙάρι^. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

μακράν γ' άτταίρβι^;, ώ ττάτερ, Χίττων βμβ ; 

ΑΓΑΜΕΜΝΠΝ 

Ί'βιν ταντόΐ', ώ θύ^ατβρ, ηκείς σω ττατρί.^ 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

φβΟ• 

βί'^' ην καΚον μοί σοι τ ά^€ίν σνμττΧουν €μ€. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

€7Γ€στι και σο) 7?•λοθ9, ίνα μνήσβί ττατρος. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

συν μητρυ ττΧευσσ.σ η μόνη ττορβύσομαί ; 

ΑΓΑΜΕΜΝΠΝ 

μονη, μονωθβΐσ^ άττο ττατρό^; καΐ μητερο'ζ. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

670 οϋ ΊΓου μ €9 ά\\α 8ώματ οΐκίζβις, ττάτερ ; 

ΑΓΑΜΕΜΝΠΝ 

βασον. ου -χ^ρη τοίάδ' ζΙΒβναί κ6ρα<ί, 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

στΓβΟδ' βκ Φρν^/ών μοί, θεμενος €υ τάκ€ί, ττάτερ. 

ΑΓΑΜΕΜΝΠΝ 

θϋσαί μ€ θυσίαν ττρώτα Ε)€Ϊ τιν^ βνθάΒζ. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

αΧ\α ξνν ιβροΐς 'χρη τό γ' €ύσ€β€<ζ σκοττύν, 

ΑΓΑΜΕΜΝΠΝ 

εϊσ^ι σύ• γ^βρνίβων ^άρ εστηξβί ττέλας. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

στησομβν άρ άμφΐ βωμόν, ώ ττάτ^ρ, γορονΊ ; 

62 ι ίΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΛΤ ΑυΕΙδ 

ΑΟΑΜΚΜΝΟΝ 
ΙΡΙΠΟΕΝΕΙΛ 

ΓηΓ (Ιοδί Ιΐιοπ Λ'ογίΐ^θ^ ί"αΐ1ΐ6ΐ% Ιεανίη^ ιηε ? 

ΑΟΛΜΕΜΝΟΝ 

ΤΙιοη αιΊ ίη 1ϊ1ν€ ο&56 Λνϋΐι Ιΐΐ)^^ ίαΙΙιΟΓ, οΐιίΐίΐ. 

ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ 

(^8ί§ίιχ) \^^ου1(1 ΐΐΛν6Γ6 ηΐ€6ΐ Ιΐιαΐ; Ι ηιϊσΐιΐ; νογΆξΟ Λνϋΐι 
ΐΗοβ • 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

Τΐιοιι Ιοο ιηυδί νογα^^ -ννΙΐϋΓβ Ιΐιοιι δΙίίΐΗ ΐΗίηΙί οη ιηβ. 

ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ 

81κι11 Ι δαίΐ ΛνίΐΗ ιηγ ηιοΐΐιεί'^ ογ 8ΐοηο? 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

ΑΙοηβ, ίΐΌΐΐΊ ιηοΙίιεΓ δενβΓεοΙ αηά ίΐΌΐη δΪΓΟ. 

ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ 

Ηο\ν ? ΙιαδΙ ίΐιου ίοιπκΐ ηΐ€^ ίαΙΙιεΓ^ α ηβλν Ιιοηιε ? 670 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

Εηου^ΐι ! Η βίδ ηοΐ ηιαΐάθΐΐδ 1<:ιΐ0Λν δΐιοΐι Ιΐπη§3. 

ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ 

δροοοΐ 1)αο1ί ίΐ'οηι ΡΙΐΓ^^ία^ ίαΐΗεί'^ νϊοΙοΓ 11ι6Γ€, 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

Α δίΐοπβθ6 ηιιΐδΐ Ι βΐ'δΐ οίΤβΓ Ιιεί'β. 

ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ 

ΥνΆ, Ιΐιοα ιηυδί ΐ'βνβΓβηοε Ιιοίΐνοη Λνϋίι Ιιοί^ ηίοδ. 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

Τΐιΐδ Ιΐιοιι δΐιηΐΐ δοε — δΐιαίΐ 1)γ Ιΐιβ Ιανοί* δίαηΓΐ, ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ 

Γαίΐιεί', δΐιαίΐ Ι Ιοαά ίΐ3ηο€5 ΐΌΐιη(1 Ιΐιβ άΪϊάϊ ? 63 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 
ζηΧώ σε μάΧΧορ η 'μβ τον μη^βι^ φρονβΐν 
χώρβί δε μεΧάθρων βντος 6φθΡ]ναί κόραι^, 
ΤΓίκρον φίΧημα Βονσα Βεζιαν τ βμοί, 

680 μβΧΧονσα Βαρον ττατρο'ζ άττοικησειν χρονον. 

ω στέρνα και τταρτιΖε^, ω ζανθαΧ κομαι, 
ώ9 άχθος ύμΐν β^βνεθ^ ή Φρν^/ων 7ΓθΧί<; 
^ΕΧίνη Τ€• Ίτανω τους Χόλους• ταχεία ^αρ 
νοτίς Βίώκβί μ ομμάτων 'ψ'ανσαντα σου. 
ϊθ^ εΙς μεΧαθρα. σε δε τταραίτουμαι τάδε, 
Λ7;δα9 'γενεθΧον, εΐ κατωκτίσθην αηαν, 
μεΧΧων ^ΑχιΧΧεΐ θνγατερ^ εκΒωσευν εμην. 
άτΓοστοΧαΙ ιγαρ μακάριαι μεν, άΧΧ Όμως 
Βάκνονσυ τους τεκόντας, όταν άΧΧοις Βομοις 

690 τταΐΒας τταραΒίΒω ττοΧΧα μοχθήσας ττατήρ. 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

ούχ ώδ' ασύνετος εΙμί, ττείσεσθαυ δε με 
καύτην Βόκεί τάΒ\ ώστε μη σε νουθετεΐν, 
όταν συν υμεναίοίσιν ε^αγω κορην 
αλλ' ό νόμος αύτα τω χρόνω σννισχνανεΐ. 
τοΰνομα μεν ουν τταΐΒ οΙΒ οτω κατ'ηνεσας, 
γένους δε ιτοιου χωττοθεν, μαθεΐν θέΧω. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

ΚΙηινα θνγάτηρ ε'γει^ετ' Άσωττοΰ ττατρος. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

ταυτην δε Θνητών η θέων εζευξε τις ; 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 
Ζευς* Αίακόν δ' εφυσεν, ΟΙνώνης ττρόμον. 
ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 
700 τον δ' ΚΙακοΰ τταΐς τις κατεσχε Βώματα ; 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

ΤΙηΧεύς' 6 ΤΙηΧεύς δ' εσχε Ήηρεως κόρην. 
64 ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΑΤ ΑυΓΙ8 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

Ο ΙιαρρΐβΓ Ιΐιοα ίη ί§ηοι•αηο6 Ιΐιαη Ι ! 

Ρη55 Ιΐιοιι ΛνΐΗιίη Λν1ΐ6Γ6 110116 1)ΐι1: ηιαΐ(ΐ8 δΐιαίΐ 5€0. 

Οηε 8αά Ινΐ53 ίίΓδΙ^ οηε οία^ρ οι Ιΐιγ ΐ'ίί^ΐιΐ Ιιαικί, 

Εγ6 ΐΗγ 1οη£^ δθ]οαΐΊΐ £ιόιιι ΐ!ιγ ίηΐΙΐΘΐ• ίαι*. 630 

Ο 1)050111, Ο 3^6 θ1ΐ66ΐν8, Ο §θ1(ΐ611 ΙΐΗΙΓ ! 

Οιι γου Λνίκιΐ 1)ΐπ•ά€η ΡΙΐΓ^^ϊίΐ'δ ΐολνη 1ΐίΐί;Ιι Ιίΐΐά 

Απά Ηείεη ! ΒυΙ ηο ιιιοι•6 — Ιΐιε δΐιάοΐεη βοοά 

ΒιίΓδΙδ ο'βΓ ιηβ ίΊ-οιη ιηίηβ β^βδ αδ Ι ΐοαοΐι Ιΐιεε ! 

Ρίΐδδ ίηί;ο ίΐιβ ρανίΐίοη. (ΕχΗ ιΡΗ.^ Ραΐ'οΐοη ιηβ, 

Ο Εεάα'δ ο1ιΐ1(1, ϋ λνεΐΐ-ηΐί^ΐι 1)Γ6α1<:δ ιηγ Ιιεαι-ΐ 

Το γίβΐίΐ ίο ΑαΙιΐΠεδ' Ιΐίΐιιά ηιγ άαιισ1ιί;€Γ_, ιηΐπβ. 

δαοΐι ραι-ϋη^δ ηΐίΐΐνβ ίοΓ Ι^ΐΐδδ, Ι^ιιΙ ηοηβ ΐΐιβ Ιβδδ 

ΤΙιεν λνηπ;5 ΐΐιε 1ΐ6ίΐι•1;_, Λνΐιβη ί&ίΐιεί'δ ίο δίΓαπ^© Ιιοιηβδ 

Υίεΐά ϋΐιΐΐάΐ'611 ίοΓ λνΐιοδβ δαίνβ ίΐιβ^^ Ηανε 1αι3οα^6^ι 1οη§. 690 

€Ι.ΥΤΕΜΝΕ8ΤηΛ 

Ι 3ΐη ηοί 50 θιιΐΐ ; 1)6 δυΐ'β ΐΐιαΐ Ι ηο 1658 
δΐιαίΐ £661 ΐ1ιΪ8 ρ.ιη§ — Λν1ΐ6ΐ•6£οι•6 Ι ο1π(α6 Ιΐιεε ηοί — 
λνΐιεη Ι Λνίΐΐι ηιαΓπασε-Ιιγιηηδ Ιεαά ίοΓίΙι ΐ1ΐ6 ηιαίά ; 
Βαί οιΐδίοιτι ]οίη6(1 Λνίΐΐι ίίηΐ6 δΐι&ΐΐ άθΗθεη ρ^ϊη. 
Ηΐδ ιΐίΐιιΐ6, Ιο Λνΐιοηι ίΐιοιι ΙιαδΙ 1>6ίΐΌΐ:1ΐ6(1 ηι^ οΐιΐΐίΐ, 
Ι ΙνίιοΛν ; Ιιΐδ λαπά, Ιιίδ 1ϊιΐ6α§'6^ ΛνουΜ Ι Ιοηγιι. 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

Τ1ΐ6 Νγιτιρίι Αε^ΐπίΐ Λν&δ Αδοραδ' οΐιϊΐά : — 

0Ι.ΥΤΕΜΝΕ8ΤΚΑ 

Αηά άϊά ίΐ ηιοιΊαΙ Λνεά 1ι6γ, ογ α Οοά ? 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

Ζ6ΐΐδ. Αεαοϋδ 1ΐ6 1)6σαί^ Οεηοηε'δ Ιοί'ά. 

εΐ,ΥΤΕΜΝΕδΤΚΛ 

λνΐιΐοΐι δοη οί Αεαουδ ροδ86δδ6ά Ιήδ Ιιοιίδβ ? 700 

ΑΟΑΛΙΕΜΝΟΝ 

?6ΐ6ΐΐδ ; 3ηά Ρείοπδ ^V6(1^16(1 Νευειίδ' οΗϊΙά. 6ς νοί,. Ι. ρ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔ1 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

θβοΰ Βώόντος, ή βία θβών Χαβων ; 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

Ζευ9 ή^^ύησ€ καΐ ΒιΒωσ^ ο κύριος. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

'γαμ^ΐ δε ττον νιν ; ύ} κατ' οΐΒμα Ίτοντίον ; 

ΑΓΑΜΕΜΝΠΝ 

Χβφωζ^ ίν οίκύ σ€μνα ΐΙηΧιον βάθρα. 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

ου φασί Ινβΐ'τανρβιον ωκ,ίσθαι, ^εΐΌς ; 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

ενταυθ^ βΒαισαρ ΥΙηΧέω^ <γαμον<ζ θεοί. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 
Θ€Τί.9 δ' 6θρ€\\τ€ν η ττατηρ 'Α^ίλλεα ; 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 
Χβίοω/', ίν ηθη μη μάθοί κακών βροτών. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 
710 φαν- 

σοφό<; 7 ό θρ€ψα<ζ γΙο δίδουΫ σοφώτ€ρο<ζ. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

το/όσδβ τταιΒος σ?;9 άνηρ βσταί ττόσις. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

ού μβμτττό^;. οίκβΐ δ' άστυ ττοΐον Ελλάδο9 ; 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

ΆττίΒαρον άμφΐ ττοταμον βν Φθιας 6ροί<ς. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

€Κ€ίσ^ άττάζβί^ζ σην βμην τ€ τταρθύνορ ; 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

κβίιω μ€\ήσ€ί ταύτα τω κβκτημέρω. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

αλλ' βύτυχοίτην. τίνι δ' €ν ήμβρα <^/α/ί(^1 ; 
66 ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΑΤ ΛΌΕΙδ 

ΟϋΥΤΕΜΝΕδΤΗΑ 

Βγ Ιΐΐ6 Οθ(1 §ι•3.ηΐ€(], οι* ΐη Ιΐθβνεη'δ άβδρίΐβ ? 

ΛΓτΑΜΕΜΝΟΝ 

'Τλναδ Ζ6115 1)6ΐΐΌΐ1ΐ6ά 1ΐ€ΐ•, ίΐη<1 Ιιει* ΓβΐΙιβΓ ^ανβ. 

ΟΙ,ΥΤΕΜΝΕδΤΚΑ 

\νΗ6Γ6 (3ί(1 1ΐ6 \ν6ά Ιιβί' ? — 'ηεαίΐι ίΐιε Ιιοανΐη^ δο-ι ^ 

ΛΟΛΜΕΜΝΟΝ 

λνΐΐΘΓε €1ΐ6ίι•οη άλνεϋδ άΙ Ρείίοη'δ δ»οι•€(1 ΓοοΙ. 

ΟΙ,νΤΕΜΝΕδΤηΛ 

ννΗθΓο ΙπΙ)€δ οί" ΟεηΙίΐπΓδ Ιιανε Ιΐιβίΐ' ΙιαιιηΙ:^ ηιεη δίΐ)' ? 

ΛΟΛΜΕΜΝΟΝ 

Υοα,, ΙΙιβΓβ ϊ1ί€ Οοάδ ΙιβΜ Ρείβιΐδ' ιτΐίΐΐ'Πίΐ^ε-ίεαδΙ;. 

εΐ,ΥΤΕΜΝΕδΤΚΛ 

Όίά Τ1ΐ6ΐίδ_, ΟΓ Ιιίδ ίίΐΙΙιβΓ^ τεαι* ΑοΙιΐΠεδ ? 

ΛΟΛΜΕΜΝΟΝ 

ΟΙιείΓοη, ΐΐιρ.ί Ιιβ πιΐ§;1ιί Ιε^νη ηοΐ νίΐε πιεη'δ λνίΐ^δ. 

εΧνΤΕΜΝΕδΤΗΑ 

Αν 50 ! 710 

ννίδε Λν&δ Ιΐιε ΙεαεΙιει*, Λνΐδεν ^εΐ Ιΐιε δΪΓβ. 

ΛΟΛΜΕΜΝΟΝ 

8υοΗ ΙιείΌ ίδ ίο 1)ε Ιΐΐ}^ άαιι^ΙιΙεΓ'δ 1ογ(1. 

αΐ.ΥΤΕΜΝΕ5ΤΚΛ 

Νοηε ΙίεΙτΙεΓ. Ιη ΛνΗίΐΙ Οιτείν Ιολνη ίδ Ιιϊδ Ιιοπιε ? 

ΛΟΛΜΕΜΝΟΝ 

Οη Ρΐιΐΐιΐα'δ ηιανοΐιεδ^ \)γ ΑρίίΐΕπυδ. 

ΟΈΥΤΕΜΝΕδΤΗΑ 

ΤΗΐΙΙιει• Λνΐΐΐ ΐΗοιι Ιεαά Ιιεηοε Ιΐΐ}^ οΐιΐΐίΐ Άπά ηιίηε ? 

ΛΟΛΜΕΜΝΟΝ 

Ναγ^ Ιιίδ ρπΓί; Ιΐιίδ \ν1ιο ΐαΐίεΐΐι Ιιεί' Ιο Λνίίε. 

εΐ,ΥΤΕΜΝΕδΤΠΑ 

Βίεδδίη^δ οη Ιΐιειη Ι Οη Λνΐιαΐ ά^γ δΐι^ΐΐ ίΐιε}• Λν€(1 ? 

67 

Ρ 2 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

οταν σβΧήνη^ €ντυχ^η<ί βΧθΐ] κνκΧο^. 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

ττροτβΧβία δ' ήΒη τταώο'ζ €σφαξα<ζ θβα ; 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

μβΧλω' νΐ ταύττ] και καθέσταμεν τύχτ]. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

720 καττειτα Βαίσει^ του<; γάμους €? ύστερον ; 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

θνσας γβ θνμα& άμβ χρη θυσαι θεοΐς. 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

ημείς Ββ θοίνηυ ττοΰ ^υναίζΐ Θησομεν ; 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

ενθάΒε Ίταρ ευιτρύμνοισιν \ρηείων ιτλάταις, 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

καΧώς άνα^καίως τε•^ σννενε^κοί δ' όμως. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

οίσθ' ονν ο Βρασορ, ώ <γύναί ; ττιθον δβ μοί. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

τ[ χρήμα ; ττείθεσθαι ^αρ εϊθισμαί σεθεν. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

ημείς μεν ενθάΒ', οΰττερ εσ& ό νυμφίος, 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

μητρός τι χωρίς Βράσεθ', άμε Βράν χρεών ; 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

εκΒώσομεν σην τταΐΒα ΑαναϊΒών μετά. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

730 ήμας Βε ττοΰ χρη τηνικαύτα τυ^χάνειν ; 

^ ΓαΙηΐβΓ αηά Επί^ΐίΐπίΐ Γβ£1(1 κάλωί ά^' αΎκιΊρα$ τε ; *' ΛΙΐ(Ι 
1ιι\\'8βΓ8 αηά δΗίρδ' αηοΙιοΓβ ?" 

63 ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΑΤ Αυΐ.18 

ΛΟΛΜΕΜΝΟΝ 

ννΐιεη οοιηβδ ίυΐΐ-οι-ΐίβά ΐΐιε ιηοοη \νίΐ1ι 1)ΐ688ίη§ 
οΐΌλνηβά. 

€Ι.ΥΤΕΜΝΕ8ΤΙΙΑ 

Ηίΐδί δίαίη ίΐιο Οοάοΐβδδ' νίοΐίιη ίΌι• ουι• οΐιΐΐίΐ ? 

ΑΟΛΜΕΜΝΟΝ 

8ο ριΐΓρο56 Ι : ενεη Ιΐιΐδ Λνβ Ηανβ ίη Ιιαηοΐ. 

ΟΙ,ΥΤΕΜΝΕδΤΚΑ 

Τ1ΐ6ΐτα£ΐ;6ΐ' ΛνϊΗ Ιΐιοιι Ιιοΐά Ιΐιε Γηαιτίίΐ^ε-ί'βαδί; ? 720 

ΑΟΛΜΕΜΝΟΝ 

\νΐΐ6η Ιο ί1ΐ6 Οοίΐδ Ι Ιιανβ οίΤβΓβά οίϊ'επη^δ άχιβ. 

ΟίΥΊΈΜΝΕδΤηΛ 

Αηά Ι^ \ν1ΐ6Γ6 δΗαΙΙ Ι ιπίΐΐνε Ιΐιε Λνοηιεη'δ ίεαδί ? 

ΑΟΑΛΙΕΜΝΟΝ 

Ηεΐ'β^ 1)γ ΐΐιε Α镧ίν6 ^αΐΐε^δ' δΐαΐβΐγ δΐβπίδ. 

0Ι.ΥΤΕΜΝΕ8ΤΙΙΑ 

ΗβΓβ^ (][αοΐ1ια ! — γ&ϊ ϋ ιηαδί 1)6. Γαίΐ' Ιίβίϋΐΐ ! 

ΑΟΛΜΕΜΝΟΝ 

ΚηοΛν'δΙ ίϊιγ ρΆ\% Ιαάγ, ΐΐιβη ? Μγ 1)ΐ(3(ϋιι§ άο. 

ΓΙ.ΥΤΕΜΝΕ3ΤΚΛ 

\νΐΐΛΐ Ιΐιίη^ ? Ο1)6(ϋ6ηο6 ίδ ιηγ \νοηΙ Ιο ΐΐιεβ. 

ΑΟΛΜΕΜΝΟΝ 
Η€;Γ6^ Λν1ΐ6Γβ Ιΐΐ6 ΙίΓίάβ^ΙΌΟΠΙ ίδ^ \νϊ11 Ι ηΐ^δθΐί — 

€Ι.ΥΤΕΜΝΕδΤΗΑ 

ννΐιαΐ ιηοΙΙιβΓ'δ οίΗοβ ίη ιηΐηο αΐ3δ6η€6 (3ο ? 

ΑΟΛΜΕΜΝΟΝ 

\νίΐ1ι 1ΐ6ΐρ ο£ ϋαηααηδ §ΐνβ Ιΐιγ οΐιϋίΐ αλναγ. 

ΟΙ,ΥΤΕΜΝΕδΤΚΛ 

Βιιΐ Ι — \ν1ΐ6Γ6 ιηυδί Ι ί&γγγ ίΐΠ ίΐιίδ \νΙιΐΐ6 ? 730 69 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

χ<ί)ρ€ί Ίτρος 'Άρ'^ο'ζ Ίταρθβνου^; τ€ τημίΧβί. 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

Χίττοΰσα τταΐΒα ; τί,9 δ' άνασ'χήσβί φΧό'^α ; 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

εγώ τταρβζω φώ<; ο 7>νμφίοί<; ττρβττβί. 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

'\ούχ^ ό ν6μο<ζ οντο<ζ, συ δε γε φαύΧ /}γεΖ τάδε. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

ού καΧον εν ογΧω σ έζομιΧεΙσθαί στρατού, 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

καΧον τβκοΰσαν τάμα μ εκΒονναι τίκνα. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

κα\ τάζ γ' €ν οϊκω μη μόιας είναι κόρας. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

οχυροΐσί τταρθβνωσυ φρουρούνται καΧώζ. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

ΤΓίθοΰ. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

μα την άνασσαν Άρδευαν θεάν. 
740 έΧθών συ τάζω ττράσσβ, τάν Βόμοίς δ' εγώ, 
α χρη τταρεΐναι νυμφίοίσί τταρθβνοίς. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

οϊμοί' μάτην 7}ξ\ εΧττίΒος δ' άττεσφάΧην, 
εζ ομμάτων Βάμαρτ άττοστεΐΧαί θελων. 
σοφίζομαι δε κάττΐ τοΐσι φιΧτάτοις 
τε'χνας ττορίζω, ττανταγ^ΐ) νικώμ^ενος. 
όμως δε συν Κ,άΧχαντι τω θυηττόΧω 
κοιντ) το της θεού φιΧον, εμοί δ' ουκ ευτυχές, 
εξιστορήσων εΙμι, μοχθον Ελλ«δο?. 
χρη δ' εν Βομοισιν άν8ρα τον σοφον τρεφειν 
750 <^υναΐκα χρηστην κά<γαθην, η μη ^αμείν} ^ ΗβΓπΐίΐηη : £ογ τρίφ^ίν ο£ Μ88. 7ο ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΑΤ Αυΐ.18 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

Το Αι*σοδ §0 : ίοΐ' Ιΐιγ 70ΐιη§ ο1αυ^1ιΐ6ΐ•8 οίΐΓβ. 

εΐ,νΤΕΜΝΕδΤΚΛ 

Αη(3 Ιβανβ ιχιγ οΐιΐΐά ? — αηά \ν1ιο δΐιαίΐ Γ&ίδβ Ιΐιε ΐοΓοΙί ? 

ΑΟΛΜΕΜΝΟΝ 

Ι Λνίΐΐ ρΓονίάβ δΐιοΐι 1)γϊ(1ε1 ΙογοΙι αδ βΐδ. 

ΟΙ,λ'ΤΕΛίΝΕδΤΙΙΑ 

ΑΙΙ οιΐδίοιη ουΐκαο-βί! ! — ηου§1ι1: ίδ Ιΐιαΐ ίο Ιΐιββ ! 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

Το ηιΐη^ΐβ ΝνΊΐΙι αητιβοί Ιιοδίδ 1)€δ6€ηΊδ ηοϊ ΐΐιεβ^ — 

0Ι.ΥΤΕΜΝΕ8ΤΠΑ 

Ββδεεηΐδ ίΚαΙ ιηοΐΙιβΓ §ίν6 α\να}^ Ιιει* οΐήΐά ! 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

ΝοΓ ΐΐιαί ΙΐΊ0δ6 ηΐίΐίάδ άϊ Ιιοηιβ 1)β ΙβίΙ αίοηβ. 

ΟΙ,ΥΤΕΜΝΕδΤΙΙΑ 

Τΐιεγ ίη δαίβ ιηαϊ(ΐ6η-1)0Λν6ΐ'δ 1)6 Νναΐ'άεά ννεΐΐ. 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

Ναν, ΙιβαΓ ιηε — 

ΟΙ,ΥΤΕΜΝΕδΤΗΑ 

Νο ! Ι))^ ΐΐιβ Α镧ΐν6δ' Οθ(1(ΐ6δδ-€[πβ6η ' 
Οο, οΐ'άεΐ' ΐΐιΐησδ Λνΐΐΐιοιιί : Λνϋΐιίη (Ιοοί'δ Ι 740 

νν^ΐΠ οΐ'ίΙβΓ Λνΐιαΐ ίδ ίιίΐΐη§ ίοΐ' & 1)ηά6. [Εχϋ. 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

Α1ι πΐ6^ ναΐη ηιΐηβ βδδαγ ! Μ^ Ιιορε ίδ ίοΐΐεά, 
\ν}ιο οιιΐ οί δΐ^Ιιΐ Λναδ ίαίη ίο δβικί ηιγ Λνίίε. 
λνΐίΐι δΐιΜίΘ δοΐιειηεδ α^ίΐΐηδΐ πιγ ΐ36δΐ-1)6ΐον€(1 
Ι Λν63,ν6 ρίοΐδ^ }'6ί; αΐΏ β&ίτΐϋοΐ βνοΓγλνΙιεί'β. 
Βαί ηοηβ ΐΐιβ Ιβδδ Λνΐΐΐι ϋαΐοΐιαδ ΛνϊΙΙ Ι §ο, 
Τ1ΐ6 ρηεδΐ, ΐΐιβ Οοοίάβδδ' ρΙθαδίΐΓβ Ιο εικ^αίΐ'β — 

ΡΟΓ 1Τ16 ΐ11 (ΙΟΟΙΉ^ ίοΓ ΗβΠαδ ΐΓίΐν3Ϊΐ δΟΓ6. 

Τ1ΐ6 Λνίδβ ΐϊΐαη ίη Ιιίδ Ιιοιίδο δΗοπΙά Ι^εερ α Λνίίβ 

Ηείρίυΐ αηά §οο(1 — ογ ηενβι• ΐίΐΐίβ α 1)ΓΪ€ΐ6. [Εχϋ 750 71 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΑΙ 760 770 780 Χ0Ρ02 
ηξβί ση Αίμοβντα και 
Βινας άρ^υρο€ίΒ(:ΐ<; 
ά^νρίΐζ 'ΚλΧάνων στρατίάζ 
ανά τβ ναυσίν καί συν οττΧοΐζ 
ϊλιον €ΐ<; το Ιροία<ζ 
Φοίβιμον ΒάτΓβΒον, 
ταν Κ,ασάνΒραν ιν ακούω 
ρί7ΓΤ€ίν ξανθού<ζ ττΧοκάμους 
'χΧωροκόμω στβφάνω Βάφνας 
κοσμηθβΐσαν, όταν θεού 
μαντοσννοί ττνβύσωσ ανάηκαι, 

στάσονται δ' εττι ττβρ'^άμων 
Ύρουα<ζ άμψι, τβ τβίγιι 
Ύρώβς, όταν γ^ά\κασΐΓί<ζ "^ρ^'ζ 
7Γοντίθ<ζ εύττρωροίσί ττΧάταί^; 
είρεσια ττεΧάζυ 
ζ,ιμουντιοί<; ογ^ετοί^, 
ταν των εν αίθέρυ Βίσσών 
Αίοσκούρων 'Έ^X^ναν 
6Κ ΤΙρίάμου κομισαι θεΧων 
€ί<ζ 'γάν 'ΈίΧΧάΒα Βοριττόνοις 
άσπίσί καΐ Χό^χ^αις "'Κγαιων. 

ΥΙβρ'^αμον δβ Φρυ<γών ττόΧιν 
Χα'ίνονς ττβρί ττύρ^ονς 
κυκΧώσα<; "Αρει φονίω, 
Χαιμοτόμους κεφάλας 
σττασας, ττοΧισμα Ύροία<ζ 
ττερσας κατ άκρας ττόλιν, 
θήσει κορα<ζ 7ΓθΧυκΧαύστου<ζ 
Βάιχαρτά τε ΐίριάμον. στρ. αντ. εττω δ. 7^ ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΑΤ ΛυΟδ 
εΗοηυδ 

(5/Γ.) 

ΟπΙο 8ίηιοϊ8_, ιιηΐο Ιΐιβ δί1ν€ΐ•-8Λνίι•1ίη^ 

Ε(1(1ίβ8^ δΐιαίΐ οοιηβ ΐΐιβ ΗβΠειίβ Ιιοδί;, 
ννίΐΐι ^αΐΐβγδ^ Λν'ίίΐι ΙοαΙΐΙβ-^εαΓ οη\νΕΓ(1 ΙιυιΊΐη^^ 

Το ΐ1ΐ6 ρΐαίη οί Ρΐιοβίΰιΐδ^ Ιΐΐ6 ΤΐΌ^Ιαηά οοαδί^ 
ννΐιβΓβ ΐοδδβΐΐι Ο&δδαηάΐ'α ΙιβΓ ΐΐ'βδδβδ ^οΐάεπ 
ννΊίΙι Ιΐιβίι* §ίΐΓΐαη(1δ οι ^ι-εεη-ΐεανβά 1)3.γ βηίοίθεη, 
Αδ ΐΗβγ ΐεΐΐ^ Λνΐιεη 1)γ ιηί^ΐιΐ:^ οοιηριιΐδίοη Ηοΐάεη η^^ 

ΗβΓ δοιιΐ ΐδ οη δΙοΐΊΊΊ-ΛνίηίΙδ οί ρ1Όρ11^^^ ΐοδί. 

(Αηΐ) 
Οη Ιΐΐ6 1ΐ6ί§1ιΐ8 οί Ιΐιείι• ίολνεΐ'δ δΐιαίΐ ΐΐιβ ΤΓθ]αηδ^ 
επΓίη^ίησ 

ΤΗε ι•3.ηιρ&ΓΪδ οί Ύγογ, ϊιι ΙΙιείΓ Ιΐίίπιβδδ δΐ&η(1, 
ννΐιεη ονβΓ Ιΐιε λναΐεΐ'δ ΐΐιο \ν&Γ-§ο(3^ ΐ3Γίη§ίη§ 

Τΐιβ δΐαΐβΐγ ^αΐΐεγδ λνϋΐι ο&Γδ^ Ιο Ιΐιβ δΐι-αικί 
ΌΓα\νεΙΐΊ ηεαι*, λνΙιεΓβ ΐΐιε ηιηηείδ οί' δίηιοϊδ αΓβ δΐϊάίη^. 
Το Ιιαίβ 1ΐ6Γ, ίη Ρπαηι'δ Ιιαίΐδ Λνΐιο ίδ 1ιΐάίη§ — 
δΐδίει• οι Ζβιΐδ' δοηδ Ιιεανβη-αΙίΐάίη^ — «770 

ννϊΐΐι Ιίΐιοΐνίβν Άπά δρβαΓ υηΐο Ηεΐΐαδ-Ιαικί. 

(Εροάβ.) 
Απά ΐ1ΐ6 \ναι•-β6η(1 δΐιαίΐ §ίι•ά1β Λνίΐΐι δ1&υο;1ιΐ€Γ 
Ρεί'^αηιιΐδ' ίο\ν6ΐ•δ οί' δίοηε^ 

Αηά Ιΐιε οαρίίνβ'δ Ιιβαά Ιίαοΐί Ι36η(1 
ΤΙιαΙ ίΐιε ΐ1ιΐΌ3.1-δ1ιεαΓΪη§ Ηαάε νπΆγ άβδοβηιΐ, 
ννΐιεη Ιολυ ίη ΐΐιε άιΐδΙ: Ιιβ Ιιαίΐι Ι^γοποΙιΙ 1ι6γ, 

Ύγογ, ίΐΌηι Ιιει* Ιιεί^ΐιί ονβΐ'ΐΙιΐΌΛνη. 
Ηε δΗαΙΙ ηιαί^ε ίοΓ 1ιει• πιαίθδ α 1&ηιεη1ίη§, 

Αηά Ιΐιε (^^αεεη ο£ Ρπίΐηι δΐι^ΐΐ ηιοαη^ 780 

73 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ 

α δε Δί09 Έλεΐ'α κόρα 
7ΓΟ\νκ\αυτο<ζ Ισείταί 
ττόσίν ττροΧίΤΓονσα. μήτ βμοί 
μήτ εμοΐσί τβκνων τ€κνοί<ί 
ελττίί αδβ ΤΓΟτ' βλθοί, 
οίαν αΐ ττόλύχρυσοί 
ΑυΒαΙ καΧ Φρυ^ών άΧοχοι 
στησουσί τταρ Ιστοί<; 
μυθβυσαί ταδ' 69 άλλ7;λα9* 

790 τΐ9 άρα μ βύπΧοκάμου κόμας 

ρνμα ^ακρνόβν τανύσα<; 

τταΎρ'ώο<ζ 6\\υμενα<; άττοΧωτίβΐ ; 

^ια σβ, ταν κύκνου ΒοΧιχανχβνο'ζ ιγόνον, 

βί δ/) φ άτι ζ 6τνμο<;, 

ώζ €Τ€Κ€ν ΑηΒα σ 

ορνιθί τΓταμίνω 

Δί09 6τ άΧλάχθη ^εμας, 

βΓτ' €ν δ6λτο/.9 ΐΙΐ€ρίσίν 

μΰθοί Τίίδ' 69 άνθρώτΓονς 
800 ήνβ^καν τταρά καιρόν αλ\ω<ζ. 

ΑΧΙΑΛΕ*Τ2 
ΤΓοΟ των Αχαιών ένθαΒ' ο στρατηΧάτηζ ; 
τις αν φράσ€ί€ ττροσττοΧων τον ΐΙηΧεως 
ζητούντά νιν τταΐ^' εν ττύΧαις ΆχιΧΧεα; 
ουκ εξ ϊσου ^αρ μενομεν Έύρίττου ττεΧας. 
οΐ μεν <^αρ ημών οντες άζυ^ες αγάμων 
οίκους ερήμ.ους εκΧιττοντες ενθά^ε 
θάσσουσ ειτ άκταΐς, οι δ' έχοντες εΰνιΒας 
καΐ τταΐΒας' οΰτω Βεινος εμττετττωκ έρως 
τήσ^ε στρατειας Έλλαδ' ουκ άνευ θεών. 
810 τουμίν μεν ουν Βίκαιον εμε Χε^ειν χρεών, 

74 ι ι ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΑΤ Αυΐ.18 

Αη(1 ίΐιβ €ΐαυ^1ι1;€ΐ• οί Ζ6ΐΐ8 δΐιηΐΐ 1<ιιο\ν 
ίιι Ιΐιαί άαγ, αηά ΐΙΐ6 Ηοοά δΐιαίΐ ί1ο\ν 
ΟΓ Η^Ι^η'δ ίϋίΐΐδ οί Γ€ρ6πϋπ^, 

\νΐ]0 Ιΐϋΐΐι Ιέ-ίΐ ΙιοΓ 1ιυδΙ)αη(1 Ιοηβ. 
ϋν6Γ ηιβ^ ονεΐ' ηιίηβ^ ιηαγ 11ι€Γ6 Ιοοιη — 

Νο, ηοΐ ίη Ιΐιε Ηιΐιχΐ σ^η^Γαϋοη — 
Νενεΐ' δΐιοΐι δΙιαοΙοΛν οί άοοηι 

Αδ δΐιαίΐ ΙΐΛΐιηΙ: βίΐοΗ σοΐά-ίΐεοΐ^είΐ ααηιβ 
Οί ίΐιβ ί,}•(]ΐίΐη_, Ιΐιβ Ρΐιιτ^ίαη^ η&Ιϊοη, 
Αδ 1)0δΐ(ΐ6 Ιΐΐ6 Λνεανίη^-ίΓαηιε 
ΊΊΐίΎ δΐιπίΐ Λνίΐΐΐ ίο εποΐι οΐΐιει* ΐη ίβηι•^ ϊη άβδ});!!!• : 

'' ΑΙι, λνΐιο οη ΐΗβ 1)ΐ•&ϊ(1δ οί ηι^ δ!ιϊηΙη§ Ιιβϊγ 790 

Οίβηοΐιΐησ Ηίδ ^τΐρ ΐίΐΐ ηιν ίθίΐΓδ άοΛνη δ1ιθΛν(ϋ•^ 

Μθ ίΐΌΠΊ ηι^ ρθΓίδΙιΐπ^^ οοιιηίΐ'ν δΐιαίΐ Ιβ&ι* 
Αδ 0116 ρ1ιιο1ν€ΐ1ι α Λολνέγ ? — 

ΓοΓ ΙΗ^ δβ1<^6, οΐιίΐά οί 1;1ΐ6 δλναη αΓ€ΐι-η€ο1ν6(1, 
Ιί οΓβάεηοβ-ΛνοΓίΙΐ}^ Ιΐΐθ δίοι-γ 1)6 
ΪΙιεΙ Ι-ι6(1α 1)αι•β Ιο α Λνϊησβ(1 Ι3ϊι•{1 ΐΗεε, 

ννΐιεη Ζευδ Λνίΐΐι ΐΐδ ρΐυηιεδ ΙιαΛ Ιιϊδ ο1ι&秀(1 ίοηιι 

Ογ Λν1ΐ6ί]ΐ6ΐ' ίη δΟΓοΙΙδ οί ηιίηδίι-εΐδ}^ 
8ιιοΗ Ιίΐΐεδ ιιηΐο ηιοιΊαΙδ Ιιαίΐι ΡαΙ)ΐ6 ΙίΓουσ-Ιιί;, 
ΤοΜ οιιΐ οί δεαδοη, αη(1 αΐΐ ίοΓ ηοιιοΐιί;." 800 

ΚΐϊίαΓ Α0ΗΙΙ.Ι.Ε8 Α0ΗΙΙ.Ι.Ε8 

\νΊΐ6ΐ•6 ίδ Αο1ια68.'δ Ι^αίίΐε-οΐιϊεί 1ΐ6ΐ•6ΐ3ν ? 

\\Ίΐίΐί ΙιεηοΗιηαη ΛνΐΠ 1)6αι• Λνοι•(1 ΐΐιαΐ Ρείειίδ' δοη, 

Αο1ιί1ΐ6δ_, ΆΪ Ιιϊδ §&1;6£ ίδ δβδίίίη^ Ιιίιη ? 

Τΐιίδ Ιαιτ^'ίησ 1ι6Γ6 ίίΐΐΐδ ηοΐ α1ί1ν6 οη &11 ; 

Ρ'οΓ δοιηβ ΐ]ΐ6ΐ*6 αΓ6 οί αδ Λνΐιο, γβϊ υηΛνε^, 

Ηανε Ιείΐ ίΙιείΓ άλνεΐΐίησς ΛναΓάοηΙεδδ^ Άπά Η6Γ6 

8ίΙ ίίΐΐβ οη ΐ]ΐ6 δ]ιθΓ6^ δοιη6 Ιΐιαΐ Ιιανε \νίν68 

Αηά ο]ιί1θΐ'6η : δαοΗ δίΓαηο'ε Ιοηοίηβ^ ίοι* ίΐιίδ Λν&τ 

Ηαΐΐι υροη Ηεΐΐαδ ίίΐΐΐεη 1)ν Ιιε&νεη'δ ΛνίΙΙ. 

Μίηε ο\νη, ηι^ τίσΗΐεουδ ^πβναηοβ, πηίδΐ Ι δρεαίί, — 810 

75 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ 

άλλος δ' 6 γ^ρτ)ζων αντ6<; υττβρ αυτού φρασ€ΐ. 
<γήν <^αρ Χίττων ΦάρσαΧον ί)δ€ Π?;λ6ίΧ 
μβνω 'τγΪ Χ€7Γταΐς ταισίΒ' Ένρυττου ττνοαί^, 
^Ινρμί^6να<; Χσγων οι δ' άεΐ ττροσκειμβνοι 
λεγουσ'• Άγίλλβί), τι μενομβν ; ττυσον γρονον 
€τ' €κμ€τρήσαί 'χρη ττρός 'ίΧιον στοΧον ; 
Βρά δ', €Ϊ τι Βράσβις, ή ατταγ' οίκαΒε στρατον, 
τα των Άτρ6ΐΒών μη μίνων μ,βΧΧηματα. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

ώ τταΐ ^€αν Νί/ρτ^δος•, βΐ'Βοθεν Χο'γων 
820 των σων άκούσασ έξεβην ττρο Βωμάτων. 

ΑΧΙΛΛΕΤ2 

ώ ττότνι' αΙΒώ'ζ, τήνΒβ τίνα Χενσσω ττοτβ 
'^/υναΐκα, μορψην ενιτρειτη κεκτημενην ; 

ΚΑΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

ού θαύμα σ ήμά<ζ ά'^νοείν, οϊ<ζ μη ττάρος 
ττροσήκες' αινώ δ' οτι σεβεις το σωφρυνεΐν. 

ΑΧΙΑΛΕΤ2 

τις δ' €2 ; τί δ' ηΧθες ΑαναϊΒών εις σνΧΧο'^ον, 
^υνη ττρος άνΒρας άσττίσιν ττεφρα^μενους ; 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

Λτ^δας μεν εΙμι τταΐς, ΚΧυταιμνηστρα Βε μοι 
όνομα, ττόσις Βε μονστίν Αγαμέμνων άναξ. 

ΑΧΙΛΑΕΥ2 

καΧως εΧεξας εν βραχεί τα καίρια. 
830 αισχρον Βε μοι γυναιξί συμβάΧΧειν Χο'^ονς. 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

μεΐνον τί φεύγεις ; Βεξιάν τ εμτ} χ^ρΐ 
σύναψον, άρχην μακάριων νυμφενματων. 

ΑΧΙΛΛΕΤ2 
τί φης : βγω σοι Β^ζιάν ; αιΒοιμεθ' αν 
Ά^αμέμνον', ει ψανοιμεν ων μη μοι θεμι<ζ. 

76 ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΛ ΑΤ Αυυ8 

Εβί; Λνΐιοδο ΛνΐΠ Ι^εδίάε, 1ιΪ5 ο\νη ο&υδβ ρΐεπά : — 
ΡΙΐίίΓδΛΐίβ,'δ Ι^ηά ίΐηοΐ Ρείευδ Ιιανε Ι \^ίΙ, 
Αη(1 ίΙιΐΌΐιο;!! ΐ1ΐ05€ Ιϊσΐιΐ ειΪΓ5 οί Εαπραδ λναΐΐ, 
Οΐιεοΐίΐη^ ηιγ Μνηηίάοπδ : γβΐ υΓ;σ6η1; ανκ 
Τΐιε^ ΟΓ^, "λΥΙιν άίΐΐΐν, ΑοΙπΠεδ ? Ηον/ Ιυησ ϋηιβ 
ΥεΙ ηιυδί Ιΐιβ ΤΐΌ}ΛναΓ(1-]3οαικ1 αγγΆγ λν&ϋ οη ? 
ΑοΙ^ ϊ£ Ιΐιοα οαηδί; ; είδβ Ιβαά Ιΐΐ}' Λν&ι•-1ιοδΙ Ιιοιηβ, 
\νίΐίΐίη§ ηο Π10Γ6 οπ ΑίΓβυδ' δοηδ' άοΐαγδ." 

Ε?ΐί€ν εΐ,ΥΤΕΜΝΕδΤΚΑ. 

εΐ,ΥΤΕΜΝΕδΤΚΑ 

ΓΗϊΙά οί ΐΐιβ Νει-εϊά Οοάάβδδ^ Γιόπι λνίΐΐιίη 

ΎΙιγ νοίοβ Ι ΙιβίΐΓίΙ^ αικί αοηιβ λνίΐΗοαΙ Ιΐιε ΙεπΙ. 820 

ΛΟΗΙΙ.Ι.Εδ 

Ογ^ίΐϊ ^\1^^η οί 8ΐΊειιη6ίαδίη6δ5^ Λνΐιαΐ Ι&γΙυ 1ι6Γ6 
ΒεΙιοΜ Ι οΓΟΛνηεά Λνΐΐΐι ρεβιΊβδδ Ιογβΐΐηβδδ ? 

εΐ,ΥΤΕΜΝΕδΤΚΑ 

Νο πΐΒίγεΙ Ιΐιοα δΐιοιιΐίΐδΐ κποΛν ηιε ηοΐ,, υηδεβπ 
Εγ6 ΐΐιΐδ : — ΐΐιγ δΙίΓΪηΙίΐησ ηιοίΐεδίγ Ι ρι-αΐδθ. 

Α€ΗΙΙ.Ι.Εδ 

\νΗο αιΊ Ιΐιοιι ? ^V]Ί^ οίΐιη'δΐ ίΐιοα Ιο ΑοΙίΕΟίΐ'δ Ιιοδί — 
Α Λνοιπίΐη ιιηΐο ιηεη Λνΐΐΐι 1)α€ΐνΐ6Γδ ίβηαεά ? 

€Ι.ΥΤΕΜΝΕδΤΙΙΑ 

Ι αηι ΕεοΙα'δ άαιι§1ιΐβΓ ; ^1}^;^1ηη6δ1:^3, ιΐθΐηεά 
Αιη Ι : Κίπ^^ Α^ίΐιηειηηοη ίδ ηιγ Ιοί'ά. 

Λ€ΗΙΙ.Ι.Εδ 

ννεΐΐ ΙιαδΙ ΐΚοιι ΞΆ'ιά ίη Ιίΐ'ίεί λνΐι&ΐ ιηοδί: ΐηιροΓίδ : — 

Υεί; δΗαΐΏβ Λνεΐ'β ΐΐιϊδ^ Ιΐιαΐ Ι Λνΐΐΐι Λνοιηεη ί&ΙΙί Ι 830 

ΟΙ,ΥΤΕΜΝΕδΤΚΑ 

δίΕγ — ΛνΙιοΓείοΓε Ηεβ ? Ναγ^ ^ίνε ιηε Ιΐΐ}^ γϊ§\ιϊ Ιιαηά 
Το οΐαδρ,, ΐΐιε ρΓεΙυάε ίο εδροπδαΐδ Ιοίεδί. 

Α0ΗΙΙ.Ι>Ε8 

ΗοΛν^ δίΐ)''δΙ ? — ιηίηε 1ι?ιηά ίη ίΐιίηε ? Αδίΐίΐιτιεά ΛνεΓε Ι 
ΒείοΓε ΐ:1ΐ}' ΙοΓά οί δυοίι υηδΛποΙΐοηεά Ιουοίι. 

77 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΛΥΛΤΛΤ 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 
θβμΐ'ζ μάΧιστα, την €μην ε'τΓεΙ Ύαμβϊς 
τταΐΒ', ώ θ€ά<ζ τταί ττοντια^ Ν77/9ϊ;6δο?. 

ΑΧΙΛΛΕΤ2 
ΤΓΟίους γάμους φής ; αφασία μ βχε^, ^ύναι. 
εΐ μή Τί τταρανοούσα καινονρ'^εί^ Χο'γον. 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

ττάσίν τόδ' βμιτέφνκ&ν, αΐόεΐσθαι φίΧον<; 
840 καίνου<=; όρώσί καΐ '^άμου μβμνημβί'οις. 

ΑΧΙΑΛΕΤ2 
ουΊτώττοτ εμνηστενσα τταίΒα σην, <γνναί, 
οί'Β' έζ Ατραπών ηΧθβ μοι Xό^ος ^άμων. 

Κ^νΥΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

τί δί}τ' αν €ίη ; συ ττάΧιν αν Χορούς εμον^ 
θαύμαζα • βμοί ηαρ θ αν ματ βστί τάιτο σον. 

ΑΧΙΑΛΕΥ2 

εΊκαζβ' κοινον Ιστιν βΐκάζβιν τάΒβ' 

αμφω ^αρ ον -ψευΒόμϋθα τοις Χο^οις ίσως. 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

άλλ' η 7Γ€7Γθνθα ό€ίνά ; μνηστενο) '^/αμονς 
ονκ οντάς, ως εϊζασιν αίΒονμαι τά^€. 

ΑΧΙΛΛΕΤ2 
ίσως εκβρτόμησβ κάμε καϊ σβ τις. 
850 αλλ' άμβΧία δο? αντά καϊ φανΧως φερβ. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

χαΐρ' ' ον ^/λρ ορθοΐς ομμασιν σ έ'τ' βίσορώ, 
^Ιτεν^ης γενομένη κα\ τταθουσ άνάζία. 

ΑΧΙΑΛΕΤ2 
και σου τοο εστίν εξ εμον ττοσιν οε σον 
στεί-χω ματεύσων τώνΒε δωμάτων εσω. 

7δ ι ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΑΤ ΑυΕΙδ 

0Ι.ΥΤΕΜΝΕ8ΤΚΛ 

'Τίδ Λ\'Ηο11ν δίΐηοίΐοηοίΐ^ δϊηο6 ΐΗου αιΊ ίο Λνεά 
Μ^ αΐιΐΐίΐ, Ο δοη οί ΐΐιο Ι^Άάγ οί Ιΐιο δεα. 

λ\ΊΐΛί Λ\•6(3€ΐϊη§ ΐΗίδ ? Ι ΙνΠΟΛν ποί \ν1ΐίΐΙ ίο δαγ — 
Εχοορί οί €ΐ'<αζοά ΛνΐΙδ Ιΐιίδ δίππι^ε υΙΐβΓηηοβ οοηιο. 

0Ι.ΥΤΕΜΝΕ8ΤΚΑ 

'Τίδ ίΐΐΐ ηιεη'δ ηαΙιΐΓβ δο ΐπ δΐι^ηιο Ιο δΐιπηκ 

ΒοίοΓΟ ηβΛν Ιίίη &ηά Ιαΐΐν οί δροιίδαΐ-πίεδ. 840 

Λ€ΗΙΙ.Ι.Εδ 

Ι^αάγ, ϊ\\γ άΆ\ι§ΙιΙ&ν Ιιανο. Ι ηονεΐ' λνοοεά^ 
ΝοΓ λνοΓίΐ οί ΐΏ8,ΓΠ3§ο Λΐΐ'ουδ' δοηδ Ιιανϋ δίΐί(1. 

0Ι.ΥΤΕΜΝΕ8ΤΚΑ 

\νΊΐίΐί δΐΐίΐΐΐ Ιΐιίδ ιηβαη ? ΤΗοα ηιαΓνεΙ αϊ ιη^ λνοΓίΙδ 
Ιη ίιιιτι ; ίοΓ ραδδΐη^ δίΐ'£ΐη§6 ίΐΓ6 ίΐιίηβ Ιο πιο. 

ΑΟΗΙΙ.Ι.Εδ 

Τΐιίηΐ^ : — λυθ Ιιανε οοιτιηιοη οαιίδβ Ιο δβαΐ'οΐι οιιί Ιΐιϊδ. 
Ρειτίιαηοε ηοΓ ΐΐιου ηοι* Ι δρεαΐ^ ίαίδο ΙιβΓΘΪη. 

ΟΙ,ΥΤΕΜΝΕδΤΚΑ 

Ηο\ν ? — ΙίΕΥβ Ι 1)6611 ίΐΙ^ιΐδεά ? δοοΐ^ Ι ε Ι^ΐΊίΙαΙ 
\\Ίιΐο1ι ίδ ηοί^ Εδ άοΐΐι δεειη ? Ι επί οΓυδΙιεά λνΐίΐι 
δΐιαηιε 1 

ΑΟΗΙΙ,ίΕδ 

δοπΐ6 οηε ρειτΙίΕηοε ΙΐΕίΙι ιηοοί^εά Ι^οίΐι ίΙιβΘ Επθ 

Π16. 

Νε7_, ϋ^ΐιίΐγ Ιιοΐά ϋ, \ρ.γ ϋ ηοί Ιο 1ι6εγΙ. 850 

εΐ.ΥΤΕΜΝΕδΤΚΑ 

Ρεγ6μ^611. ι ΟΕπηοΙ Λνίίΐι ιιπδΐιηηΐνΐη^ 676δ 
ΜεεΙ Ιΐιίη€_, λυΙιο επί πίεοΙθ ε Ιιεγ, ουΙΐΈ^εοΙ δΟ. 

Α0ΗΙΙ.Ι.Ε8 

ΡΕΓ6\ν6ΐ1 Ι Ι3ΐά Ιΐιεε ίοο. Ι ρΕδδ Λνίΐΐιΐη 
ΥοηοΙεΓ ρΕνίΙίοη ηολν ίο δβεΐί ίΐι^ ΙοΓά. 

79 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ 

ΠΡΕ2ΒΥΤΗ2 

ώ ζβν, Χίακού >γ€ν€θ\ον, μβΐνον, ώ σε τοί λέγω, 
τον θ€ά<ζ '^ε'^ωτα τταΐ^α, και σβ την Αή^α<; κόρην. 

ΑΧΐ2\7νΕΤ2 

Τ69 6 καΧών ττύλαί 7Γαροίξα<ί ; ώς Τ6ταρβ)]κως καλβΐ. 

ΠΡΕ2ΒΤΤΗ2 

δοΟλος, ούχ^ άβρύνομαο τωδ'• ?; τυχ^^] 'γαρ ουκ ία, 

ΑΧΙΛΛΕΤ2 

τίνο<; ; €μο<; μίν ούχ^ί' χο)ρΙς τάμα κά^αμεμνονος. 

ΠΡΕ2ΒΤΤΗ2 

860 τΡ]σΒ6 της ττάροίθβν οϊκων,ΎυνΒάρβω Βοντο<; ττατρός, 

ΑΧΙΛΛΕΤ2 
βσταμβν φράζ\ βϊ τι χ^ριίζεις, ων μ Εττβσχ^βς ανβκα. 

ΠΡΕ2ΒΤΤΗ2 

η μόνω τταροντβ ^ητα τοΛσ^' εφβστατον 7Γν\αι<; ; 

ΑΧΙΑΑΕΤ2 
ως μόνοις \€^οις αν, εζω δ' ελθξ. βασιΧικων Ζόμων. 

ΠΡΕ2ΒΥΤΗ5 

Ο) τυγΊ] ττρονοια υ ημη, σωσαυ ους εγω ί/ελω. 

ΑΧΙΛΛΕΤ2 

ο λόγο? ε/'ς• μίΧλοντ άνοίσει 'χρονον βχ^βί δ' Ο'γκον 
τινά. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

δεξιάς βκατι μη μ€\\\ βϊ τι μοι χρρζ^ις Χβ'γαν. 
8ο ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΑΤ ΑϋΟδ 

ΟΙ.Ο δΕΚΥΑΝΤ (^β'Οΐη ιυ'ιΐΐύη ΐΗβ Ιβηί.) 
8ίι•&ιιμ;ρι•, Α^&ουδ' δοίοη^ Ιατγγ Ιΐιου : ηΐιαί; Ιιο, Ιο 
ΐΐιοε Ι οηΠ [ιιπίο ΐΐιεο ΛνϊΐΗαΙ. 

\νΐιοιη ΙΙίο Οοίΐάοδδ 1)ίΐΐ'6 ! — αικί ί,αάΆδ (1αυ§1ι1;&ι•_, 

ΑΟΉΙΙΧΕδ 

ννΐιο ΙΙπΌυ^Ιι άοοί'δ Ιΐίΐΐί'-ορεηεά οηΙΙοΙΙι ? — ϋαΐΐεΐΐι 
Λνϋΐι Λνΐιαΐ ίεείΓίαΙ 1)ΐ'6£ΐΐ1ι ? 

ΟΙ.Ο δΕΚΥΑΝΤ 

Βοικί αιιι 1 ; Ιΐιβ ηαιπΘ Ι δοοηι ηοΐ — πθίίΙιβΓ ΓοΓίιιηε 

5υίί6Γ€ΐ1ΐ. 

ΑεΗΙΙ.Ι.Εδ 

\νΐιοδ6 ? Νοΐ ηιϊηβ ίΐιΊ 1:1ιοιι_, ηο ραιΊ ϊη Α§3ηΐθηιηοη'5 
^οοάδ Ι Ιΐίΐνε. 

ΟΙ.Ο δΕΚΥΑΝΤ 

Ηεΐ'δ, Λνΐιο δίαηάδ ΙΰείοΓβ ϊΙίθ ΙεηΙ : ιηε Τ}'η(1βΓ€αδ 

1ΐ€ΐ* ίαΐΐιει• §&ν€. 860 

Α€ΗΙΙ.Ι.Εδ 

Γ,ο_, Ι δίαγ : ίΐ Άη^\\ϊ ΐΐιυπ ΛνουΙάδΐ, δροαίί ίΐιαΐ ίοΓ 
λνΐιίοΐι Ιΐιοιι 1)ίΐ(1'δΙ ηΐ6 Λν&ίΙ. 

ΟΙ,Ό δΕΚΥΑΝΤ 

δΐαηθ }'6 Ιλναΐη αίοηε — ηοηε οίΗθΓ ηβαΐ' ΙΐΘΓεΙ)}^ — 
1)€ίθΓ6 Ιΐιε §&16 ? 

ΑΟΗΙΙ,Ι,Εδ 

8ρ6α.1ί : αίοηε Λνε ανβ. Γΐ'οηι οιιΐ; Ιΐιε Ινίη^'δ ρβΥΐΗοη 
> οοηιε Ιΐιοπ ηί£!:1ιεΓ. 

■ οι.ο δΕΚΥΑΝΤ {βηίβήησ β'οτη Ιβηί) 

Γοΐ'ίαηε^. ίίικί ηΐ}" ί"θΓεδΐ§1ιΐ_, δ&νε γ^ ίίιειη Λνΐιοδε 
5ανίη§ Ι (Ιεδίΐ'β ! 

ΑΟΗΙΙ.Ι.Εδ 

δίαΐεΐ^' ίηνοοαίίοη Ιΐιίδ ! — ίΐ ηιαγ ίοΓ ηεεάδ Ιο εοηιε 

ανίΐίΐ ! 

ΓίΥΤΕΜΝΕδΤΚΑ (α8 Ο. δ. ΐχ οΒοπί Ιο ΙαιβεΙ Ιο Ηβν) 
Ι^ίη^εΓ ηοΐ Ιο ΙουοΙι ΐΉΪηε ί)αη(1^ ίί" Ιΐιοα Ιο ηιε 

ΛνοαΙάδΙ Ιεΐΐ Χ\ϊγ ίαΐε. 

8ι 
νοι.. Ι. α ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔ1 

ΠΡΕ2ΒΥΤΗ2 

οίσθα Βήτα μ 6στί<ζ ων σοΙ και τέκνοις βννους 
€φυν; 

ΚΛΥΊΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

ο2δά σ' οντ βγω τταλαιον Βωμάτων €μών Χάτριν, 

ΠΡΕ2ΒΤΤΗ2 

γ&>τί μ ίν ταΐς σαίσι φβρναΐς ελαβεν Αγαμέμνων 
ανα^; 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

870 ηΧθες €ΐς "Αρ^ο<; μεθ' ημών κάμος ησθ' άει ττοτε. 

ΠΡΕ2ΒΥΤΗ2 
ώδ' β^βί, καΙ σοι μβν εΰνους είμι, σω δ' ησσον 
ΤΓοσβι. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

€ΚκαΚν7ΓΤ€ νυν ττοθ' ημϊν ονστινας στέκεις Χόλους. 

ΠΡΕ2ΒΥΤΗ2 

τταΐΒα σην ττατηρ 6 φύσας αυτόγειρ μεΧΧει 
κτανεΐν. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

ττώς ; άττετΓτυσ, ώ ιγεραιε, μνθον ου <γαρ ευ 
φρονείς. 

ΠΡΕΣΒΥΤΗ2 

φασ'^/άνω Χευκην φονεύων της ταΧαιττωρου Βερην. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

ώ τάΧαιν €γώ. μεμηνως άρα τυηγάνει ττόσις; 

ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ 

άρτίφρων, ττΧην εΙς σε και σην τταΐΒα' τούτο Β' ου 
φρονεί. 

82 ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΑΤ Αυΐ.Ι8 

ΟΙ,Ο 8ΕΙΐνΑΝΤ 

Ι^ογαΙ Ιο ίΐιββ αη(1 Ιο Ιΐιγ οΙιϋάΓβη λνβΐΐ ίΐιοιι 1<ηο\ν€8ΐ 
1116^ Ι Λνβοη, — 

0Ι.ΥΤΕΜΝΕ8ΤΚΑ 

Υρλ, ι 1<^ηολν ΐΐιαΐ ίΐΌΐη οί οΜ πιίηε Ιιουεβ'δ εβι-ναπί; 
ϋιοα ΙιαδΙ ϋ^οη. 

ΟΙ,η δΕΗΥΑΝΤ 

Αικί Ιΐιαί; Α^πηιοιηποη §;ιΙ ιηε ΐη ρο5δ€55Ϊοιι ννϋΐι Ιΐι^ 
(Ιολνεΐ' ? 

ΟΊ,ΥΤΕΜΝΕδΤΗΑ 

Τΐιου ίο Αΐ'^οδ οίΐηΐθδΐ \νί1.1ι τηβ, 1ΐ3δΙ Βεεη πιίιιε ιιηΐο 

Ιΐιΐδ Ιιουι•. 870 

ΟΙ.Ο δΕΚΥΑΝΤ 

δα ϋ ίδ : Ιο Ιΐιεβ άενοίθά ιηοΓβ Ιΐΐ3η Ιο Ιΐι}" \ογά 
ατη Ι. 

ΟΙ.ΥΤΕΜΝΕδΤΚΛ 

Ρΐ'ϋΐιεβ ηολν ιιηνβϊΐ 1:1ι^ δβοΓεί;, ΛνΙΐΗίδοε'βΓ ΐΗβ 
ιη}^δΙ;€Γ^. 

ΟΙ.Ο δΕΗΥΑΝΤ 

Εο^ Ιΐιγ οΐιΐΐά ΗβΓ νοΓ)- ίΉΐΙιει• \\'ί11ι Ηίδ ολνη Ιιαικί 
δοοη δΐιαίΐ δία^. 

ΟΙ,Λ'ΤΕΜΝΕδΤΙΙΑ 

Ηολν ? — ανίΐιιηΐ Ιΐΐ6 δΐοΐ'}^, αηοίβηΐ ! δαΓβ ϊΐιγ λνϋ ίδ 
3.11 αδίΓα^ ! 

0Ι.Ο δΕΠΥΑΝΤ 

δ6Υ6πη^ ΐΐιίηε υηΐΐίίρργ άβ-υ^ΗΐεΓδ δηολν^ ηεοί^ λνίΐΐι 
ιηυΓ(ΐ€Γ'δ δΝνοΐ'ά. 

αΐ,ΥΤΕΜΝΕδΤΚΑ 

01ι^ ίΐΐαδ £θΓ ηΐ6 ! Νο\ν Ηαρίγ ιηιΐΓ(ΐ6Γ-ίι•6ηζΪ€ά ίδ ιη^ 
ΙοΓά. 

ΟΙ.Ο δΕΗΥΑΝΤ 

δ&ηε — δαγβ 1ουο1ιίη§ Ιΐιββ αηά ΐΗίδ 1\ιγ (Ιαυ^ΙιίεΓ : 
οηΐ^ ιη£ΐ(1 ΙιεΓβΙη. 

α 2 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

€« τινΌ<ζ \θ'^ον ; Τ69 αντον οΰττά^ων άΧαστορων ; 

ΠΡΕ2ΒΤΤΗ2 

θβσφαθ', ώ<ζ γ€ φησι Κ,/ιλ-χ^α^, Ινα ττορβύηται 
στρατός. 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

ΤΓοΐ ; ταΚαίν εγώ, ταΚαινα δ' ην ττατηρ μβλΧβι 
880 κτανβίν. 

ΠΡΕ2ΒΎΤΗ2 

ΑαρΒάνου ττρο^; Βώμαθ\ 'ΈΧενην Μ6ί'€λ€&)9 οπωζ 
Χάβΐ]. 

ΚΑΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

669 άρ' Ίφί'γύνβιαν 'Έ^\€νη(; νόστος ην ττατρωμβνος ; 

ΠΡΕ2ΒΤΤΗ2 

ττάντ €χ^€ί<ί' ΑρτεμίΒί θύσβίν τταΐΒα σην μβΧΧβι 

Ίτατηρ. 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

Ο δέ ^άμος Ίταρύγε ^ ττρόφασίν, ή μ βκόμισβν Ικ 
^όμων ; 

ΠΡΕ2ΒΥΤΗ2 

ιι/' άγάγοί.9 γαιρουσ^ Ά'χ^ίΧΧεΐ τταΐΒα νυμφζύσουσα 
σήν. 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

ώ θύ^ατερ, ηκβις €7γ' όΧεθρω κα\ συ κα\ μητηρ 
σύθεν. 

ΠΡΕ2ΒΤΤΗ2 

οΙκτρα ττάσγ^ετον διί' ονσαί' Ββινα δ' Αγαμέμνων 
€τΧη. 

' ΟοιηρβΓζ : £ογ τίν' €Ϊχ€ ο{ Μ88. 
84 ίΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΑΤ Αυυδ 

ΓΙ>ΥΤΕΜΝΕ8ΤΚΑ 

λνΐιαί; Ιΐιε Γβαδοη ? λΥΠαΙ ανβη^ίιι^ ϋειηοη (31Ίν^5 
Ιιίιη Ιο Ιΐΐ6 δίη ? 

ΟΙ.Ο 8ΕΙΐνΑΝΤ 

Οΐ'αοΐβδ, 38 Οα1ο1ια8 δα^βΐΐι^ ΐΐιαί Ιΐιβ Ηθ8ΐ; τηαγ ρίΐ83 
ΐ1ΐ6 86α. 

€Ι.ΥΤΕΜΝΕ8ΤΙ1Λ 

\νΐιϋ1ΐ6Γ ? \νοβ ίοΓ ηΐ6, ίοΓ Ιΐΐ€6_, ΛνΙΐ086 ίαίΙΐθΓ λνίΐίΐδ 

ίο ηιυι•(ΐ€Γ Ιΐιββ ! 880 

ΟΙ.Ό δΕΚΥΛΝΤ 

ϋπίο ΌαΓ(1οηιΐδ' Ιι^Πδ^ ΐΥιαί Μοηβΐίΐυδ π\8.γ Ιίπ'η^ 
Ηοΐ€:η Ιιοιηε. 

εΐ,ΥΤΕΜΝΕδΤΚΑ 

Ηϋ ! 18 Ηοίβη'δ Ιιοηιε-ΐΈίιΐΓπΐπ^ ίι-αιισίιί; \νΐΐ1ι Ιρίιϊ- 
^βηεϊα'δ άοοιτι ? 

ΟΙ.Ο δΕΚΥΑΝΤ 

Τΐιου Ιιαδΐ &11 : ΐΐιβ δΪΓβ ΛνϊΠ δαοπβοε Ιΐι^ οΐιίΐά Ιο 
ΑΗεηιίδ. 

€Ι.ΥΤΕΐνΐΝΕ8ΤΚΑ 

Απίΐ Ιΐιβ ηι&ιτί&οε ηιαάβ Ιΐΐ6 ρΐ'βίβχΐ ! — άι•6\ν ηιβ 
ίΐΌΐη ϊηγ Ιιοιηε ίο Ιΐιίδ ! 

ΟΙ.Ο δΕΚΥΑΝΤ 

δο ΐΐΐίΐΐ ΐΐιοιι δΐιουΐάδΐ ^ΐΒ,άΙγ 1>Λη§ Ιΐι^ οΐιϊΐίΐ Ιο \}^ 
ΑοΙιΐΠΰδ' 1)η(ΐ6. 

ΟΙ,ΥΤΕΜΝΕδΤΚΑ 

Βέΐυ§}ιΐ6Γ, Ιο άβδίΓυοΙΐοη οοιη'δΐ Ιΐιου^ αηά ϊϊιγ ηιοΐΙιβΓ 
Β.Ι ύΛγ δίάβ ! 

ΟΙ.Ο δΕΠΥΑΝΤ 

ΡΐΙεοιίδ Ιοί 18 Ιΐιίηβ, ΐδ ΙιβΓδ, απίΐ 8ΐ\νίιι1 θ€6(1 ί;1ΐ)Γ 1ογ£3 

6δ8£ΐνβί1. 85 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2τΡΑ 

οΐ,γομαι τάΧαινα, δακρύων νάματ ονκετί στβγω. 

ΠΡΕ2ΒΥΤΗ2 
€Ϊ7Γ€ρ ά\^€ΐνορ ΤΟ τβκνων στερομενον, Βακρυρροβί} 

ΚΛΤΤΑ1ΜΝΗ2ΤΡΑ 

890 σι» δε τάδ', ώ ^/βρον, ττόθεν φη<; εΙΖίναι ττεττυ- 
σμίνος ; 

ΠΡΕ2ΒΤΤΗ2 

ΒβΧτορ ωχόμην φέρων σοί 7ΓΡ09 τα ΊτρΙν ηεηραμμένα. 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

ουκ εων ή ξυ^κβΧεύων τταΐδ' ά^€ίν θανουμίνην ; 

ΠΡΕ2ΒΥΤΗ2 

μη μίν ονν ά^€ίν φρορών ^αρ βτνχβ σος ττυσις 
τοτ €υ. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

κατα ττώς φβρων 'γβ ΒβΧτον ουκ βμοί δίδω9 
Χαββΐν ; 

ΠΡΕ2ΒΥΤΗ2 

ΜβνβΧεω^ί άφβίΧβθ' ημάς, δ? κακών τώνΒ' αϊτιος. 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

ώ τύκνον 1^ηρτ}θος, ώ τταΐ Π?;λ6ω9, κλύβις τάΒβ ; 

ΑΧΙΛΛΕΥ2 
€κΧυον ουσαν άθΧίαν σβ, το δ' €μ6ν ου φαύΧως 
φέρω. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

ΐταΐΒά μου κατακτβνουσν σοίς ΒοΧώσαντες η/άμοίς. 

\νβΐ1 ; ίοΓ στίρομίνην ζακρυρρο^ΐν οί Μ88. 

86 ίΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΑΤ Αυΐ.18 

€Ι.ΥΤΕΜΝΕ8ΤΙΙΑ 

\νο6 15 ηιβ ! ϋικίοηβ 1 ΤΙιε ίοιιηίαίηδ οί ηιν Ιεαί'δ 
ϊΏΆγ ηοΐ 1)6 δΙα^εά ! 

0Ι.Ο δΕϋΥΛΝΤ 

Ιί 'ϋδ ραίη ίο ϋο 1)6ΐ•6ίΐ οί" οΙιϋίίΓεη, Ιθί Ιΐιε ΙβαΓ-Ηοοά 
ίϊο\ν. 

0Ι.ΥΤΕΜΝΕ8ΤΚΑ 

Ναγ, 1)ΐι1: αηοϊεηΐ;, ΛνΗεηοβ ΙΐΛδΙ Ιιβαΐ'ίΐ ϋ, δα^βδΐ: ΐΐιοα ? 

ΗοΛν άοδί ΐΗοιι 1^ηο\ν ? 890 

ΟΙ.Ο δΕΠνΑΝΤ 

\νϋ1ι Ά ΙβΐΙενΙουοΙιίη^ ΙΙιαΙ&ίΌι-είΐιτίβννπϋβη,Ιι&δΐβά Ι. 

ΟΙ,ΥΤΕΜΝΕδΤΗΑ 

€ουηΐ6ΐ•ηιαη(ϋη§, οι• ι•6-υΓ§ίη§ ιηε ίο ΐ3π秕 ιηγ οϊύΐά ίο 

ΟΙ,Ό δΕΚΥΑΝΤ 

Χ&γ_, ΓοΓίίϊάίϋησ ΐ1ΐ66 ίο 1)Γίη§ ; ίον Ιΐιβη ΐ1ι^ Ιοί'ά \ν£ΐ3 
δοιιηά ο£ λνίί. 

ΟΙ,ΥΤΕΜΝΕδΤΚΑ 

\νΐΐ)^ Ιΐιεη, 1)6Βπη§ δυοίι ε δΟΓοΠ^ Ιο ηιβ (ϋ(3δΙ ηοί άβΙίνβΓ 

ΟΙ.Ο δΕΗΥΑΝΤ 

Μθπβίαυδ δη&ίοΐιβά ϋ ίΐΌΐη ιηβ, οαιίδβ οί ά\\ ΐΐιβδβ 
ιηίδβΓίβδ. 

εΐ,ΥΤΕΜΝΕδΤΗΑ 

Οΐιίΐά οί" Τΐιεϋδ, 5οη ο£ Ρβίβυδ^ 1ΐ€&Γ€δΙ; ίΐιου ΐΐιβδβ 
ίηί&ηιίβδ ? 

ΑΟΙίΐυ,Εδ 

Υ&Ά, 1 ΙιβΕΓ ϊϊιγ δοηΌ\ν, ιιογ ηΐ}^ ραιΊ ΐΗβΓείη Ι ϊατηοΐγ 

0Ι.ΥΤΕΜΝΕ3ΤΒΑ 

ΤΗβ^λνίΙΙ δίαγ ιη^ θαυ«>•Ηΐ€Γ, δοίίΐη^ Ιΐιΐηβ ββρουδαΐδ ίοι- 
α δηαΓ6 ! 37 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΛ1 

ΑΧΙΛΛΕΤ2 

αβμφομαί κά^ω ιτόσεί σω, κουγ^ άττλωί οΰτω 

φβρω. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

900 ουκ ΕτταιΒβσθησόμβσθα ττροστΓβσβΐν το σον <γόνν, 
θνητοί 6Κ ^€«9 ^€^ώτα' τί 'γάρ εγώ σβμνύνομαί ; 
ττερί τίνος στΓουΒαστεον μοί μάΧλον ή τ€κνον 

7Γ€ρί ; 
άλλ' άμυνον, ώ θβάς τταΐ, ττ) τ βμτ) ^υσττραξία 
τη τ€ Χεχθβίσγι Βάμαρτί στ}, μάτην μέν, άλλ' όμως. 
σοΙ καταστβψασ' ε^γώ ην ψ/ον ως ^/αμονμίνην, 
νυν δ' Ιιτ\ σφαλάς κομίζω' σοΙ δ' ονβιΒος ΐ^€ταί, 
όστις ουκ ημυνας- βί γαρ μη ^άμοισιν εζύ^ης, 
άλλ' 6κ\ήθης <^οΰν ταΧαίνης τταρθβνου φίΧος 

ΤΓοσις. 
ττρος ^ενβίάΒος δε, ττρος σης Βεξίάς, ττρος μητερος• 
910 όνομα '^/αρ το σον μ άττώλβσ', ω σ άμυναθβΐν 

γύρεων, 
ουκ βγω βωμον καταφυ'^είν άΧλον η το σον ^ονν, 
ούΒε φίλος ονΒεΙς ττβλα μοι• τα δ' Αγαμέμνονος 

κΧύεις 
ώμα καΐ ττάντοΧμ' άφΐ^/μαί δ', ωσττερ είσορας, 

Γγυνη 
ναυτικον στράτευμ αναργον κά'ίτΐ τοις κακοΐς 

θρααύ. 
γοησιμ.ον δ', όταν θελωσιν. ην οε το\μησί)ς συ μου 
'χ^εΐρ ύττερτεΐναι, σεσώσμεθ'• ει δε μή, ου σεσω- 

σμεθα. 

Χ0Ρ02 

Βεινον το τικτειν καΐ φέρει φιΧτρον με'^α, 
ττάσίν τε κοινον ωσθ^ υπερκάμνειν τέκνων. 

88 ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΑΤ Αυΐ.Ι§ ΑεΗΙΙ.Ι.Ε8 

ννΓοΐΙι αηι Ι α^αίπδΐ ΐΗγ 1ογ(1 : Ι οοιιηΐ ϋ; ηοΐ 9, ΙΐΙϋβ 
ΐΐιίη^. 

0Ι.ΥΤΕΜΝΕ8ΤΚΑ 

Ι ΛνίΠ ηοΐ Ιΐιίηΐί δΐιαιηβ Ιο Ι30\νιη6 άοΛνη υηίο Ιΐιγ Ιίηεβε 900 

Ιο ο\ΐη§, — [ρηάβ Ιο ηιβ ? 

ΜθΓΐ:α1 ιιηΐο οΙιίΙΛ οί" Οοάάβδδ : — Λνΐιαΐ ϊδ ιηαΐΐ'οη- 
Εο^ ίοΓ Λνΐιοηι αΙ)ονβ ηιγ (1βυ§ΐΊί:6Γ δΐιουΐά Ι ΙαΙ^οαί' ίη- 
δ1;ίΐη1;1)' ? [ραΐΓ 

Α1ι^ 1)6 ΐΐιοπ^ Ο §οά(ΐ6δδ-1)θΓη^ ρΐΌΐεοΙοΓ υηΐο πιγ άβδ- 
Αηά αηΐο ΐΙιεπι&ΐάεηηαιηεάΐΙι^ΙΰΓίάε,,αΙΙνΛίηΙ^ΙΙιου^Ιι 

ϋ \\^61•6. [1)Π(ΐ6 Ι ΟΗΠΙβ — 

Α11 ΐογ Ιΐιβΰ Ι Λνι•6α11ΐ6(1 1ι6γ ; Ιβαάϊη^ 1ΐ6ΐ• ίο 1)6 ΐΐιγ 
ϋ3ηΐ6 ίο δΐ£ΐιι§1ιΐ6Γ ΙβΕίϋησ 1ΐ6Γ ! — 011 Ιΐΐ66 δΐιαίΐ £&11 

Γ6ρΓθ£ΐοΙι'δ δΐιαηιε,, [1ΐη1ί6(1 ίη ηΐ£ΐιτίΕ§6-1;Ϊ6δ^ 

ννΐιο (ϋάδί δΙιίβΜ 1ι6γ ηοΐ ; ίοι• ΐΐιοιι^ΐι γ& η6'6Γ Λν6ΐ•β 
Υεΐ ΐΐιβ Ιιαρίβδδ ιηαΐάεη'δ 1ιπδΙ)αηά λναδΐ ΐΐιοπ οαΐΐεά ίη 

Άπγ Λνίδ6. [ίΐ^ΐΐ^ ! — 

Βγ ϊ\ιγ 1>6&Γ{1 Ι ρναγ, ϊΪΛγ ΓΪ^Ιιί: Ιιαπά^ 1)γ ϊΗγ ιηοΐίΐ6ΐ•'δ 
δίη€6 ΐΐι^ η&ηΐ6 \ν&δ ηιίη6 υηάοΐησ^ δ66 Ιΐιγ ηαπιε υη- 910 

ΐίΐηιίδΐΊ6(1 1)6. [ΐ;Γ6δδ. 

ΑΙΙεγ Ιιανβ Ι ηοηβ ίο ίΐ66 ίο^ δανβ ίΐΐ}^ 1ίη66_, ίη πιγ άίδ- 
Νοί α ίΐ'ίεηά ίδ η6ΕΓ. Οί" Ασ^ηιεηιηοη'δ οι-αεί ι•6ο1ίΐ6δ8- 

η6δ8 [άοδί 1)6ΐιο1(1, — 

Τΐιοα Ιΐίΐδί Ηβαΐ'ά ; αηά Ι ^ηι οοπιβ — α Λνοηιαη^ &δ ίΗοιν 
ϋηίο ίΐιίδ αΐΎ&γ οί δ^αΐοΥΐί, 1α\νΐ6δ3, αηά ίο 6νί1 ΙίοΜ, 
Υεί, 80 ί!ΐ6ν 1)6 \νί11ίη§, 8ίΐΌη§ ίο }ΐ6ΐρ. Ιί" ίΐιοιι Ιίυί 

ά&γα 6χί6ηά 
0'6Γ πιίη6 Ιιεαά ίΐιίηε Ηαηά^, οπγ Ιίίβ ίδ 8αν6(1 ; ίί" ηοί^ 

οπΓ 1ίί*6 Ιιαίΐι 6η(3. 

ΓΗΟΚυδ 

Μί^ΐιίγ ίδ ηιοί1ΐ6ΐ•ΐΊθθ(Ι^ οί ροί6ηί δρβΠ : 
ΑΙΙ πιοίΗβΐ'δ ίοΓ Β. οΐιίΐά'δ 1ίί"6 ΛνίΠ β^ΐιί Ιιαι-ά. 

89 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛ1ΔΙ 

ΑΧΙΛΛΕΥ2 

ΰ^^ηΧόφρων μοι θνμο<; αϊρβται, ττροσω• 
920 βττίσταταϋ δβ τοΙ<; κακοΐσί τ ασγαΧαν 
μετρίως τβ γαίρειν τοίσυν εξω^κίομΕνοίς. 
ΧεΧο^ίσμβνοί 'γάρ οι τοωίΒ' βίσΐΐ' βροτών 
6ρθώ<; Βίαζήν τον βιον 'γνώμη'ζ μβτα. 
€στίν μβν ουν 'ίν ή8ύ μη Χίαν φρονεΐν, 
€στιν δε ^ωτΓου γ^ρήσιμον '^νώμην βχβίν. 
εγώ δ' βν άνΒρο<; ενσββεστάτου τραφβΐς 
Χείρωνος, βμαθον τους τρόττους άττΧοΰς €•χ€ίν. 
καί τοις ΆτρείΒαις, ην μεν η^ωνταυ καΧώς, 
ττεισόμεθ'• όταν δε μη καΧώς, ου ττεοσομαι. 
930 αλλ' ενθάΒ' εν Τροία τ εΧευθεραν φύσιν 
τταρεχων, "Αρη το κατ εμε κοσμήσω Βορί. 
σε δ', ω τταθουσα σγετΧια ττρος των φίΧτάτων, 
α Βη κατ άνΒρα ηίηνεται νεανίαν, 
τοσούτον οίκτον ττεροβαΧών καταστεΧώ, 
κοΰτΓΟτε κόρη ση ττρος ττατρος σφα^ησεταο, 
εμη φατίσθεΐσ' ου <^αρ εμττΧεκειν ττΧοκάς 
εγώ τταρεζω σω ττοσει τούμον Βεμας. 
τοΰνομα ^άρ, εΐ καϊ μη σίοηρον ηρατο, 
τούμον φονεύσει τταίΒα σην. το δ' αϊτιον, 
940 ττόσις σος' ά^νον δ' ούκετ' εστί σωμ εμόν, 
εΐ Βι' εμ' οΧεΙται Βιά τε τους εμούς γάμους 
ή Βεινα τΧάσα κούκ ανεκτά τταρθίνος 
θαυμαστά δ' ως άνάζυ ητιμασμενη. 
εγώ κάκιστος ην άρ Αρχείων άνηρ, 
ε'γώ το μηΒέν, Μ,ενελεως δ' εν άΐ'Βράσιν, 
ώς ούγϊ ΐΙηΧεως, αλλ' άΧάστορος γεγώί, 
ζϊττερ φονεύσει τούμον όνομα σω ττόσει. 
μα τον Βι ύ'^ρων κυμάτων τεθραμμενον 
Ί^ηρεα, φντουρ^ον θετιΒος ή μ ε-μίνατο, 

9ο ΙΡΗΙ0ΕΝΕ1Α ΛΤ ΑϋΟδ 

Α0ΗΙΙ.Ι.Ε8 

Μ}^^ λνΐιοίε δουΓδ οΠίναΙτν ϊδ Ιο ΕοΙϊοη δΐϊιτβά : — 

ΥεΙ Ιΐίΐ1:Η ιηγ δουΐ Ιβαηιΐ: ίβιηρβΓ&ηοβ ίη βΓΐβί" 920 

ΓοΓ ΙΐΌΐιΙ)ΐ65, Άΐϊά ίη ]ογ ίογ ίηιιηαρίΐδ \νοη : 

ΡοΓ δαοΐι ηιοη αΓ€ Ιίγ υ^άβοώ. δοΐιοοίβίΐ ίο ρ&δδ 

ΤΙίΓου^Ιι Ιΐί'β ΛνβΠ, ίη οοοΐ ^α^1§Iη^η1; δοΙί-ΓεΙΐαπί ; — 

Τηΐ6^ ρΗΐη δοηΐίΐΐηιβδ ι•6\νίΐΓί1δ ΐΗβ ον6Γ-λνίδ€_, 

Υβί; οίί ο Γ δθΙί-ΓβΙΐαηοε ρΓοΓιί οοιηβδ. 

ΓοδΙβι-εά Ιίγ 0Ιΐ6ίΐΌη_, οηε Ιΐιαΐ ίε&ΐ'εά Οοά ηιοδί, 

\\^α3 Ι^ αηά ΙεαΓπεά Ιο ΐΓβαά ηο ΐοΓίαοιίδ Λναγδ. 

Αηά Αΐτβυδ' δοη5_, ίί η^ΐιίεοιίδΐγ Ιΐιεγ ]€8.ά, 

ννϋΐ Ι οΙ)6^ ; είδβ \νΐ]1 Ι ηοΐ ο\:>βγ. 

Η^γ&, αδ ίη Τΐ'ογ, Γ11 Ινββρ ηιβ ίΥεβ ηΐίΐη δΐίΐΐ, 930 

Αη(Ι^ αδ Ι γηαγ, ΛνίΠ ^γ&06 α Ιιβνο'δ ραι-ΐ. 

ΤΗ 6 6^ ϊίΙί^Υ:, θαΐΓαο•6(1 \)γ Ι}\γ η6αΓ€δΐ Ιίίη, 

ννίΐΐ ι, δο ίίΐΓ &δ δΐιοΐι γοιιη^ οΐιαπιρίοη €Άη, 
Κίβΐιΐ ; δο δΗ^ΙΙ ηΐ)τ οοηιραδδίοη Ι^ιιείνίβι* Ιΐιεβ. 

Νβ'βΓ 1)}7 1ΐ6Γ ίαΐΙιβΓ δίαίη δΐιαίί 1)β ΐ1ι^ ο•1ιί1(1_, 

Οηο6 οαΐΐεά ηιγ 1)η(ΐ6. Ι \νί11 ηοΐ Ιεηίΐ ιη^δείί 

Το 1)6 1\ϊγ Ιοί'ά'δ Ιοοΐ ίη Ιιίδ δα1)1ΐ6 ρίοΐδ ; 

Είδβ ηΐ}^ ηΐ6Γ6 ηαηΐΘ, ΐΗου^^Ιι ίί Ιιανε (3Γ£ΐ\νη ηο 

δΛνοΐ'ά, 
δΐιαίΐ δΐίΐ}^ ϊΗγ ά&ιι§1ιΐ6Γ :— αηά Ιΐιε ΟΕυδβ 11ΐ6ΐ•θοί 
Τ1ι^ ΙοΓίΙ ! Μ ν νθΐ'γ 1)1οοά \νβι•6 πιπΓάβΓ-Ιαίηΐεά^ 940 

ί£ Ιΐιίδ ηι&ί(1_, δΐιίίεηη^ Λνι-οη^δ ίηΙοΐ€ΐ•αΐ3ΐ6^ 
ΡοΓ ηΐ}^ δαίίβ Άπά τηγ τηαγήΆ^β 1)6 ά6δΙΐΌ}'6(1, 
ννίΐΐι οιιΐΓ&^ε ραδί: Ι36ΐί6ί αηιηβηΐεά. 
δο \νβι•6 Ι 1)ίΐδ6δί; αηιοη§ ΑΓ^ίνβ ηιβη, 
Α Ιΐιίη^ οί ηοιίβΐιΐ^ — αηά Μεηβίαπδ α ηιαη ! — 
δρΓπη^ οί ηο Ρβίβυδ^ 1)αΐ δοηιβ ν^η^βίΐηοε-ίιβηίΐ^ 
Ιί ηιγ ηαηιε δΐιαίΐ άο 1>\ιΙο\ΐ(^γγ ίοτ ΐΗγ Ιοτά ' 
Νο, \)γ ΐ1ΐ6 ίοδΙβΓ-δοη ο£ Οοε&η'δ Λνανβδ, 
ΝβΓβυδ^ ΐ1ΐ6 δίΐΈ οί Τΐιείίδ λνΐιο Ι^&Γβ πιε, 

91 , ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΛΙ 

950 ούχ αψβταί σης θνγατρος Αγαμέμνων άραξ, 

ούΒ' 669 άκραν χ^ΐρ', ώστε ιτροσβαΚβΙν ττβττΧοις' 
η Ι,ίΤΓυΧος βσται ττόΧις όρισμα βαρβάρων, 
όθεν ΤΓβφνκασ οΐ στρατηΧάταί '^/βνος, 
ΦΘΙας δε τοΰνομ ονΒαμοΰ κ€κΧησ€ται. 
πτίκρους δε ιτρογυτας γ^^ρνιβάς τ' βνάρ^βται 
Κάλχας• ο μήνης, τίς δε μάντις εστ' άνηρ, 
ος 6\ίγ άΧηθή, ττοΧΧη δε ψευΒή X€^€ί 
τυχ^ών, όταν δε μη τνχη, Βίοίγεταυ ; 
ου των ^άμων βκατί — μυρίαυ κόραί 

900 θηρωσι Χεκτρον τουμόν — εϊρηται τόδε• 

άλΧ' νβριν βς ημάς νβρισ Αγαμέμνων άναξ' 
χρην δ' αυτόν αΐτβΐν τούμον ονομ εμού ττάρα, 
θήραμα τταίΒός• η Κ,Χυταιμνιίστρα δ' εμοί 
μάΧίστ εττείσθη βυηατερ εκΒοΰναι ττόσει. 
βΒωκά ταν "ΈιΧΧησυν, εΐ ττρος ^ΊΧιον 
εν τωδ' έκαμνε νόστος- ουκ ήρνούμεθ' αν 
το κοίνον αύξειν ων μετ εστρατευόμην. 
νυν δ' ούΒεν εΙμι τταρά γε τοΙς στρατηΧάταις^ 
εν εϋμαρεί τε Βράν τε και μη Βράν καΧώς. 

970 '^'^Χ εϊσεται σίΒηρος, ον ττρίν εΙς Φρύ'^ας 

εΧθεΐν, φόνου κηΧΐσιν αίματος χρανώ, 
εϊ τις με την σην θυηατερ εζαιρησεται, 
άλλ' ησύχαζε" θεός εγώ πτεφηνά σοι 
μέγιστος, ουκ ων άΧΧ' όμως '^ενήσομαι,. 

Χ0Ρ02 

εΧεξας, ω τταΐ Π);λεω?, σου τ' άξια 
καΐ της εναλίας Βαίμονος, σεμνής θεοΰ. ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΛ ΑΤ Αυΐ.Ι§ 

Κΐη^ Α|^αΓη6ΐηηοη δΐιαίΐ ηοΐ ΙουοΗ Ιΐι^ οΐιΐΐζΐ — 950 

ΝοΙ οη Ιιοΐ' ιόΙ)6 Ιο 1α}' α βη^^οΓ-ί,ΐρ ! 

Ρ2180 1ι&1ί'-1)Ηΐ•1)£ΐι•ίο 8ϊρ}•1π5 ^ λνοΓβ α οϋν^ 

ννΊΐ6ΐΐ€β δρΐ'ίΐη^ ίΐιο Ηηθ οί γοιιάει* λν&Γ-οΙιίείδ' 

Ιιουδβ, 
Αη(] ΡΙιΐΚία'δ ηαιηε ΛνβΓβ ηοΛνΗεί'β η&ηιεοί ο£ ιηεη. 
Ηίδ ιιι€ε1, Ιιΐδ 1αν6Γ-(1ΐ'ορδ οί δ^οπβοβ, 
ΓΛίοΗαδ Ιΐιβ δβοι• δΐΐίΐΐΐ ταο ! λΥΗπΙ ΐδ ά δ66ΐ• ? 
Α ηΐίΐη \ν1ιο δρβίΐΐίδ ίβνν ΐι-αΐΐΐδ^ ΒυΙ ηΐΕη}' Ιΐβδ, 
λνΐιεη Ιιΐδ δΗίΐίΐδ ΙιίΙ^ λυΙιο ΐδ ΐ'υίηεά ΐί' 1ΐ6 ιηίδδ. 
Ιΐ ΐδ ηοΐ ίοΓ Ιΐιο Ι^ΓΪοΙε'δ δ£ΐ1ί€ — 1^^^^1^δ υηίοΐά 
Αγ6 βα§6Γ £θΓ ηιΐηβ Ιιαηά — Ιΐΐίΐΐ: ΐΐιΐδ Ι δαγ. 960 

ΒιιΙ Κίη§ Α§αηΐ6ηιηοη Ιΐίΐΐΐι ίηδαΐΐεά ηΐθ. 
Ηβ ουσίιί ίο Ιιανο αδί^εά τηγ ηαπιε'δ ιΐδβ ίΐΐδΐ 

οί 1116 

Το ΙΐΉρ Ηίδ οΐιΐΐά. Οΐιίείΐ}^ Ιΐιΐ'οιι^ΐι ΙπίδΙ ΐη ηιε 

ϋΐ(1 ΟΙ^ΐΘΐϊΐηεδίΓα ρείά Ιιει* Ιοι-ά Ιιει• άαυ^ΙιΐεΓ. 

Ι Ιιαά ^ΐΈηίεά Ιΐιΐδ Ιο Οι-εεεε^ ίί οηΐγ δο 

Τΐιε νογα^ε ίο Ύτογ ηιΐ^ΐιΐ Ι3ε_, — Ιιαά ηοΐ Γείυδε(1 

Το 3.\ά ΙΙιείΓ οαυδε Λνΐΐΐι •νν1ιοιη Ι ιη&ΓοΙιεά Ιο Λναι*. 

ΒυΙ ηοΛν ίη γοη εΙιΐεΓδ ε^εδ Ι &πι &δ ηου§1ιΐ : 

Το ΙιοηοιίΓ ηιε ογ δΐιαηιε πιε ΐδ &11 οηε ! 

δοοη δΐιαίΐ πι^ δ\νοι•(1 1νηο\ν — εΐ'ε ΐΐ §ο ίο Ύτογ 970 

Ι Λνΐΐΐ άΐδίαίη ϋ Λνΐΐΐι άεαίΐι-άελνδ οί" 1)1οο(1 — 

Ιί αηγ ΐΊΐίΐη δΐιειίΐ ΛντεδΙ ί"ΐΌΐτι ιηε ΐΐιγ άαυοΙιϊεΓ. 

Οίΐΐηι ΐΐιεε : &δ δοιτιε Οοοΐ δΪΓθη§ Ιο δανέ Ι οοιπε, 

Τ1ιου§1ι Ι 1)ε ηοηε ; γαί \ν)11 Ι ρΐ'ονε ηιε δπείι. 

εΗοκϋδ 

Τΐιοιι δρεαίνεδί^ δοη οί" Ρε1ειΐ8_, ΛνοΓίΙιΐΙγ 

Οί* Ιΐιεε^ αηά οί" Ιΐιε δεα-Ι^οΐ'η Οοάάεδδ άι-εαίΐ. 

^ Ιη Ι/γάίει. ΤΗβ ΟΓββΙί, ίη νίβ-νν ο£ α11 1}\Άί Ιΐιβ -ννοΓά 7Γ(ίλΐ5 
ίηιρίίβά Ιο ΙήΐΏ, βοοι-ηβι! ίο αρρΐ}^ ϋ ίο Λνΐιαί 1ιβ τε^αΓάβά α3 
ηιοΓβ οοΐΐβοίΐοηβ οί (1\νβ111η§8 ο£ 86πιΐ-δαν&§β3. 

93 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 
φβΰ' 

ττώ•» αν σ ^τταινεσαυμί μη \ιαν λόγοί9ί 
μ,η^' βνδβάί τοΟδ' άττόλεσαιμί την χάρορ } 
αΐνούμβνοί ^αρ ά^αθοΙ τρόττον τίνα 

980 μίσουσί τού^ αίνοΰντας, ην αΐνώσ' ά^αν. 

αίσ'χυνομαί δέ τταραφβρονσ' οΙκτρου<ί Χορούς, 
ΙΒία νοσούσα• συ δ' άνοσος κακών γ' εμών. 
άΧκ ουν €γ€ί το ι σχ^ημα, καν άττωθβν 77 
άνηρ 6 χ^ρηστός, Βνστνχούντας ώφβΧΕίν. 
οϊκτ€ΐρ€ δ' ?;/χα9' οΙκτρά >γαρ ττβττόνθαμβν. 
ή ττρώτα μβν σβ <γαμβρ6ν οίηθεΐσ βχβιν, 
κβνην κατίσγον ελττιδ'• είτα σοί τάγα 
όρνις ^βνοίτ' αν τοΐσί μβΧλονσιν ^άμοις 
θανονσ €μη τταΐς, 6 σβ φυΧάξασθαί χρεών. 

990 άλλ' €ύ μβν αρχάς είττας, εν Ββ καΐ τελη' 

σου ^άρ θεΧοντος τταΐς εμη σωθησεται. 
βούΧει νιν Ικετίν σον ττερίτττύξαι ηόνυ / 
άτταρθενευτα μεν ταδ'• εΐ δε σοι Βοκεΐ, 
ηξει, οΰ αιοονς ομμ εχουσ εΧευυερον. 
εΐ δ' ου τταρούσης ταύτα τεύξομαι σεθεν, 
μενετω κατ οϊκους• σεμνά ιγάρ σεμνύνεται, 
6μω<ζ δ' όσον γβ Βυνατον αΙΒεΐσθαι χρεών, 

ΑΧΙΑΑΕΥ2 

συ μήτε σην τταιο εξα'γ ογιν ει,ς εμήν, 
μητ εΙς οΐ'ειΒος άμαθες εΧθωμεν, '^υναί' 
1000 στρατός γά/ο αθρόος άρ'γος ων των οϊκοθεν 

Χεσχας ιτονηράς καΐ κακοστόμους φίΧεΐ. 
ττάντως δε μ Ικετεύοντες ήξετ εΙς ϊσον, 
εΐ τ' άνικετεύτως' εις εμοί γα/ο εστ ά^ων 94 ΙΡΗίΟΕΝΕΙΑ ΑΤ Αυυδ 

€Ι>ΥΤΕΜΝΕ8ΤΚΑ 

ΗοΛν 03η Ι ρΓ&]'56 Ιίιεο, αηά ηοί; ονβΐ'ρΓ&ίδβ, 

Απίΐ γο^ί ηοϊ ιηαι• ίΐιβ ^Γαοβ \)γ δΐΐηΐ; ΙΙιεί'εοΓΡ 

ΓοΓ §οοά ιηεη ρΓαίδβά άο ίη α ηιαηηεί' 1ΐ£ΐΐ;Θ 

Τ1ΐ€ ρΓίΐίδβΓ ίί 1ΐ6 ρΓ3.ϊδ6ΐ:}ι ονεΓπιποΙι.^ 980 

Ι }3ΐυδ1ι Ιο ΙΙίΓαδΐ οη ΐΐιεε πΐ)'^ ριΐεουδ Ιαΐβ. 

Μ^ ραίη 15 ιηΐηε ; ηιίηε αη^υΐδίι Λνπιι^δ ηοΐ ΐΗεο. 

ΥεΙ ΐδ α ηοΐ^ΐγ άοηε^ Λνΐιεη ίΐΌτη Ιιΐδ Ιιεί^ΙιΙ 

Τΐιε §00(1 Π1ΗΠ δίοορδ Ιο Ιιείρ ΐΐιε δίπόΐίεη οηεδ. 

Ρίί}^ ηιε^ ίοΐ' ίη ρΐΐεοιίδ οαδε 3ΐη Ι, 

ννΐιο^ ίίΓδΙ:, Ιιαά θΐ'είΐιηεοί ΐΗίΐΙ ΐΐιοα δΙιοαΜδΙ Λνεά ιη^ 

οΗΐΜ, — 
ναΐη Ιιορε Λν^δ ιηίηε !— ηεχΐ^ Ιιειρί}" ιιηΐο Ιΐιεε 
111 οηιεη ίοι• ΐΗν Ιίποΐαΐ γεί Ιο οοηιε 
δΐιοιιΐά 1)ε πΐ}' οΐιίΐά'δ (Ιεαΐΐι : Ιβΐίε Ιΐιου Ηεεά 

Ιΐιεί'εοί. 
νΥεΙΙ δραΐνεδί Ιΐιου^ Ιΐιε βΐ'δΐ Ιΐιΐη^δ &δ Ιΐιε Ι^δΙ. 990 

ΓοΓ, ίί ΐΐιοα Μ'ΐΐΐ α, δΐιαίΐ ιηγ οΙίϊΜ 1)ε δ&νεά. 
νΥοαΙάδΙ: ίΐιου δΗε αΐαδρεά Ιΐιγ Ι^κεεδ, ά δυρρΙίαηΐΡ 
Νο ηιαΐ(1εη'δ ραΐ'ΐ ΐΐιίδ — γ&ϊ, ίί Ιΐιου Ιΐιΐηΐ^ ννεΐΐ, 
8]ιε δΐιειίΐ οοηιε^ 1ίί1ίη§ ίηηοεεηΐ ίΓ&ηΙν εγεδ. 
Βπΐ ίί Λνΐΐΐιουΐ Ιιεί' Ι πΐΆγ Λνίη πιγ δυίί, 
Ιη ηιαίίΐεη ρηάε Ιεΐ Ηεΐ' &1)ΐ(1ε Λνΐΐΐιΐη ; 
ΥεΙ ηιοάεδί}^ 1)θλνδ ίο 1ι&ι•ά ηεοεδδΐΐγ. 

Α0ΗΙΙ.Ι.Ε3 

Ναγ, 1)ηη§ ηοΐ ίοΓίΙι ΐΐιγ (1αιι§1ιΙεΓ ίη ηι^ δί^ΐιί^ 

Ν 01% ΐΆάγ, πδΐί -ννε Ιΐιε τερΓΟΕοΙι οί ίοοίδ : 

ΡοΓ Ιΐιίδ ΙΙίΓοη^εοΙ ΙιοδΙ^ οί &11 Ιιοηιε-ίΓαηιιηεΙδ ίι•εο, 1000 

Ι.ονεδ ενίΐ 1)Λί)1)1ε οί ηΊίΐΙίοίοπδ Ιοη^ιιεδ. 

Ιη Άπγ λνίδε Ιΐιε δαηιε εηά δΐιαίΐ γε §3,ίη 

νΐ'ΆγΪΏ^ ΟΥ ρΐ'θ,γεΓίεδδ ; ίοΓ οηε ηιί^ΐιΐγ δΐηίε 

' Εχοθδδίνθ ρΓ3,Ϊ8β ΛνΕ8 Ι^βΐΐβνβά ίο ρΓονοΙίβ ΐΗβ Οοίΐβ' 
^^£ν!οιι8^. ΙίβηοΘ ηο Ιηιβ ίηβηά Λνοιιΐά ϊγκΙμΙ^ο ίη ίΐ;. 

95 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ?Ι ΕΝ ΑΥΛΙΔ1 

μ^'γιστος νμα<; βξατταΧλάξαί κακώρ. 
ώς €ν γ' άκούσασ' ϊσθί, μη ψβνΒώ^ μ βρβΐρ' 
ψβνΒή \€^ων δβ καΐ μάτην ΕΎΚΕρτομών 
θάνοιμί' μη θάνοίμυ δ', ην σώσω κορην. 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

οναιο σνν€γω<ζ Βνστυ-χ^ονρτα<; ώφβΧών. 

ΑΧΙΛΛΕΤ2 

άκουε 8ή νυν, ίνα το ττρά^μ ε-χη κα\ώ<;. 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

1010 τί τοϋτ €λ€^α9 ; ίος άκουστβον γβ σου. 

ΑΧΙΛΛΕΤ2 

ττείθωμεν αυθί<ζ ττατβρα βεΚτίον φρονβΐν. 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

κακό^ τΐ9 βστί καΐ Χίαν ταρββΐ στρατόν. 

ΑΧΙΛΛΕΎ2 

άλλ' οί Χό'^οι, γβ κατατταλαίουσιν φοβου^.^ 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

Λΐτυ)(ρα μίν ελτΓΐΫ' ο η δέ 'χρή μβ Βράν φράσον, 

ΑΧΙΛΛΕΤ2 

ικετβυ' εκείνον ττρωτα μη κτεινειν τεκνα' 
ην δ' άνηβαίνη, ττρος εμέ σοι ττορευτεον. 
βΐ <^αρ το 'χρηζον εττίθετ, ου τούμον χρεών 
χωρεΐν έ'%€ί- <γαρ τούτο την σωτηριαν. 
κά^/ώ τ άμεινων 7Γρο<; φιΧον '^ενησομαι, 
1020 στρατο'ζ τ αν ου μεμψαίτό μ\ εΐ τα ττρσ^/ματα. 
Χε\ο'γισμενω<; ιτράσσοιμι μαΧλ,ον ή σθενει. 
καΧώς δε κρανθεντων ττροζ ήΒονην φιλο/9 
σοί τ αν γένοιτο καν εμού χωρΙ<; τάΒε. ^ Μυδ^Γθ,νβ : £θΓ λό'^ουί οί Μδ8. 96 ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΑΤ ΑϋΕΙδ 

νν^ϋδ ηΐ6, — ίΐΌπι 6νί1 Ιο (ΙβΙίνΘΓ γοιι. 

Οηο Ιΐιϊηο; 1)6 δίπ'β ίΐιου Ιΐίΐδΐ; 1ΐ6ίΐΓ(1 — Ι \\'Π1 ιιοΙ: Ηε. 

ΙίΜϊε Ι άο, ΟΓ ΐΉΟοΙν γου, ηι;ιν Ι (Ιίε, 

Α 11(1 οηΐν (1ΐ€ ηοΐ. ϊί Ι δανβ Ιΐΐ6 ιηαίίΐ. 

εΐ,ΥΤΕΜΝΕδΤΚΑ 

ΗβΛνεη 1)ΐ€δ5 Ιΐιεε, Λνΐιο δΐΐΐΐ δυοοουΓβδΙ: Ιΐιε (ΙίδΙιτδδεά ! 

Α0ΗΙΙ.Ι.Ε8 

Νο\ν• 1ΐ€&Γ ηιβ^ Ιΐιαΐ Ιΐιο ηΐίΐΙΙβΓ λνοΐΐ ΐπαγ δρβεά. 

0Ι.ΥΤΕΜΝΕ8ΤΙΙΛ 

\\Ί\ηΙ: ιηεαηεδί Ιΐιου ? Ι πεβοΐδ ιηιΐδΐ ΗδΙ ίο ΐΐιεε. 1010 

Α€ΗΙΙ>Ι.Εδ 

ί,εί ιΐδ Ιο α ΙίεΙΙβι* ΐΉΟοά ρβΐ'δΐΐίκΐΘ Ιιθγ δΐΐ'Θ. 

ΓΙνΥΤΕΜΝΕδΤΚΑ 

Ηο 15 δοηιείΐιίηεί ΟΓανεη — ί68.ι*δ ο'εΐ'ηιυοΗ Ιίιβ Ιιοδί. 

ΑΟΗΙΙ.Ι.Εδ. 

>Υοί ηιΐ^ΗΐίβΓ Ανί'εδΐΙθΓ τοείδοη ίδ ΐΐιαη ίβίΐΓ. 

( η.ΥΤΕΜΝΕ8ΤηΑ 

ΟοΜ Ιιορβ ίδ ΐΐιίδ : γ^ϊ 5Άγ \ν1ια1: Ι ηιιΐδΐ άο. 

ΑείΙΙΙ.Ι.Εδ 

Βΰδϋοοίι Ιιίηι ίΐΐ'δΐ; Ιο ηιυΓίΙεΓ ηοΐ Ιιΐδ οΙιίΜ. 

Ιί 1ΐ6 Λνϋΐΐδΐίΐηά Ιΐιββ^ οοηιβ ΐΐιου ππΐο ιηβ. 

Ροι% ίί' 1ΐ6 Ιιοεά Ιΐιγ ρι-α^βι•^ Ι ηβεά ποί δϋι^ 

8ίηί•(2 ίη Ιΐιίδ νβΓγ ^ίβΐάίη^ ίδ ΙιβΓ Ιίίβ ; 

Αηά ίΐΊβηάΙίεΐ' δο Ιο α ίηειιά δΐιαίΐ Ι ίίρρβίΐΓ. 

ΝοΓ δΐι^ΐΐ ί1ΐ6 αι-ηΐ}^ 1)1ίΐηΐ6 ηΐ6_, ίί Ι 1)ΐΊη§ 1020 

Τΐιίδ Ιΐιίη§ Ιο ρίΐδδ Ι)}^ Γ6ίΐδοη_, ηοΐ Ι)^ ίοΓοβ. 

Ιί βΠ §ο λ\'6ΐ1^ ιιροη Ιΐιν ίηεικίδ &ηά Ιΐιεε 

51ί&11 ^Ιαάηεδδ άαΛνη, αικί ΐΐιαϊ Λνίΐΐιοιιΐ ηαίηβ αί(3. 97 

νοί.. Ι. Η ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΛί 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

ώς σώφρον βίπας. Βραστβον δ' α σοι 8οκ€Ϊ. 
ην δ' αν τι μη ττράσσωμβν ων εγώ θβ\ω, 
τΓοΰ σ ανθις οψόμβσθα ; ττοΐ γ^ρη μ άθλιαν 
έΧθοΰσαν βυρεΐν σην -χβρ βττίκονρΌν κακών ; ΑΧΙΛΛΕΤ2 ημ€Ϊ<; σβ φύΧακες ου χρ^ών φυ\άξομ€ν, 
μη τις σ ί'δ?7 στ^ίγονσαν ίτττοημά'ην 
1030 Δαναών δί-' ογΧον μηΒβ ττατρωον Βόμον 

αϊσχνν' 6 ηάρ τοι ΎννΒάρβως ουκ άξιος 
κακώς άκούβιν βν ^αρ'ΈΧλησιν μβ'^ας. ΚΑΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

εσται τάδ'. άρχε• σοι μβ ΒουΧευβιν χρεών. 
€1 δ' βίσΐ θεοί, Βίκαιος ων άνηρ, θεών 
εσθΧών κυρήσεις• ει Βε μή, τι ΒεΙ ττονεΐν ; 

ΧΟΡ02 

τις άρ ύμεναιος Βια λωτού Λίβυος στρ. 

μετά τε φιΚοχόρου κιθάρας 
συρί^^ων θ' νττο καΧαμοεσ- 
σάν εστασεν ιαχαν, 
1040 οτ ανά Ιΐ7']Χίον αι καΧΧιττΧοκαμοι 

ΤίιερίΒες τταρά Βαιτι θεών 
χρυσεοσάνΒαΧον ϊχνος 
εν 7^ κρονουσαι 
ΐΙηΧεως εΙς <γάμον ηΧθον, 
μεΧ(ρΒοΐς &ετιν άχημασι τον τ ΑιακίΒαν 
Κενταύρων αν ορός κΧεονσαι 
ΧΙηΧίάΒα καθ' νΧαν. 

98 ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΑΤ Αϋυ^ 

ΟίνΤΕΜΝΕδΤΗΛ 

Λ1ι Λνΐ«;(^ \ν'θΓ(Ιδ ! Ι ηιιικί αοΐ ηδ δββιηδ Ιΐιεβ 1)681;. 
ΚιιΙ^ ΐί λνε δίκιΐΐ ηοΐ 2;•αΐιι ιηίηβ ΙίρηνΙ'δ ίίοδίυβ, 
\νΊΐ€Γί; δΐιαίΐ Ι 566 ΙΗ66 ? — Λνΐιϋΐιεί' δΐΐίΐΐΐ Ι §ο 
Ιη ηιίδΟΓν, ίο Γιηά ϊ\\γ οΐιαιηρΐοη Ηαηά ? 

ΛΓΙ1ΙΙ.Ι.Ε8 
λνΗ61•6 1)65ΐ 1)6βΐ;8 Λνίΐΐ Ι 1ί66ρ Λν,ιΐοΐι ίοΓ 1:]ΐ66, 

ΤΙΐίΐΙ; 110116 1)6ΐιο1ά ΐ1ΐ66 1;Γ&ν6ΐ•δΐηϊ^ ^νΐ1(1-6γ6{1 

ΊΊΐ6 1)ΗΐιηΛη ΗοδΙ. δ1ιηηΐ6 ηοί ίΐι^ ία11ΐ6ΐ•'δ 1ιου56 ; 1030 

ΡοΓ Τγιιάαιταδ (Ι6δ6ΐ'ν6δ ηοΐ: Ιο 1)6 ηΐΗίΙβ 

Λ ηιοοίν^ ίοΓ §Γ63,1 ίδ Ιΐ6 ιπΐάδΐ; Η6ΐΐ6ΐΐ6 ιηεη. 

εΐ,ΥΤΕΜΝΕδΤΠΑ 

Τΐιίδ δΐιαίΐ 136. Επίε ΐΐιοιι— Ι ηιιΐδΐ 1)6 ΙΗ^ ίΠινιΠ. 
Ιί ΐ!ΐ6ΐ•6 1)6 Οοάδ, Ιΐι^ ΐΊ<^]ιΪ6θΐΐδη6δδ δΐΐίΐΐΐ 6ίΐηι 
ΊΊΐ6ΪΓ ίπνουν ; ίί" ηοΐ^ Λνΐιβιτίοι-ε δΙιουΜ ιη6η ϊοϋ ? 

[^ΕΛ'βΚηί ββνβΓαΙΙίΙ Λ€ΗΙΙ.Ι>Ε8 αηά ΟΙ,ΥΤΕΜΝΕδΤΠΑ. 

ΟΗοηυδ 

Ο λν1ι;ιΙ ΙίΐΪΓΐίχΙ-οιίί.'.ηΙ ΓΕΐι§ Λνίΐΐι ΐΐιε ΟΓγίη^ (*8'/γ.) 

0£ Ιΐΐ6 Ι.ΐ1)γαη ί1ιιΐ6^ 
\νΐ11ι Ιΐιε ίοοίίίΐΐΐ οί" (3αη66ΐ•δ τερίγίτι^ 

Το Ι}ΐ6 νοΐθ6 οι Ιΐιβ 1ιιΐ6^ 
\νΐ11ι 1116 ΐΐιΐ'ΐΐΐ οί Ιΐΐ6 τβεάδ' ^λϋιά ^γ^^ϋη^, 
Ιη Ιΐΐ6 άίΐ^ Λνΐιεη ο'6γ Ρείΐοη ίΐβϋΐΐπίτ 1040 

ϋπίΟ ΡΰΙΰΙΙδ' 68ρθΙΙδίΐ1δ, Λνϋΐι 1)6αΐίΐ).5 

Οί" ί^οΐάεη-δΐιοά ίΌοΙ^ 
ΤΙΐ6 ΙίΟίΐιιϋίΊιΙ-ΐΐΈδδείΙ 8οη^-Γηίΐΐ(ΐ6ηδ 

Το Ιΐιε Οοάδ' ίε&δΙ: ααιιιε^ 
Αηοΐ 11ΐ6ΪΓ 1)Π(]Ηΐ-Ιΐ}'πιη'3 πινΐδίιΐη^• 6ίΐίΐ6ηο6 

Βθ1•6 Τ1ι6ΐϊδ'δ ί'ίΐιη6 

0'6Γ Ιΐΐ6 Ιιϋΐδ οί 1]ΐ6 06ηΙαυΓδ ί{ΐΓ-ρ6ίΐΗΩ^^, 
Τΐιΐ'οιισίι Ι;ίΐ6 Λνοοάίαιιάδ οί Ρ6ΐ)0ΐι 8θίΙ;-δΐ6ίΐ1ίη§, 
Τ1ΐ6 η6\ν^-1)οηι δρ16η^ιουΓ Γ6ν6α1ΐη§ 
Οί ί1ΐ6 Α6ίΐοϊά'δ ηαπΐ6 ί 

99 

Η 2 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ 

1050 6 Ββ ΑαρΒατΙΒας, Δίο? 

Χβκτρων τρύφημιΐ φίΧον, 
'χ^ρνσβοισιν άφνσσβ Χυιβαν 
€ν κρατήρων ιγνάΧοί^, 
6 Φρύ^ιος ΤανυμήΒης. 
τταρα δε Χβυκοφαή ψάμαΘον 
€ί\ίσσομ€ΐ'αί κύκΚια 
Ίτβντήκοντα κοραι γάμους 
Κηρβως Ιγ^όρβυσαν. 

άνα δ' ίΧάταισί στβφανώΒβι Τ6 χ^όα άντ. 

ΘΙασο'ζ εμοΧβν ΙτΓΤτοβάτας 
1060 Κενταύρων βττΐ Βαϊτα ταν 

θ^ώΐ' κρατήρα τε ΒοΑτχου. 

μί^/α δ' αν&! Χα'^/ον ω Ν7;,ο?;ί, κόρα, 
ΊταίΒα σε Θεσσαλία μί^α φώ<; 
μάντί<ζ 6 φοιβάΒα μονσαν 
ε6'δώ9 <γ6ννάσ€ΐΐ' 
^βίρων ί^ονόμαζβν^ 

09 ?;^εί. γθόνα \ο^γ7]ρ6σί συν ΑΙνρμιΒυνων 
άσΐΓίσταΙ<^ ΐίριάμοίο κΧεπ'αν 
1070 ^άίαν Ικττνρώσων, 

ΤΓβρΙ σώματι χρυσεων 
ΌΤτΧων Ήφαιστοττονων 
κβκορνθμβνος βνΒυτ', €Κ θβάς 
ματρο'ζ Βωρήματ βχων 

θίτίΒο'ζ, α νίν 6ΤΙΚΤ6. 

μακάριον τότε Βαίμονβ'ζ 
τάζ εύττάτριΒος 'γάμοΐ' 
^ηρΐίΒων βθεσαν ττρωτας 
1Ι?;λεω9 θ' ύμ€ΐ-'αίου<ζ. 

ιοο 


ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΑΤ Αυΐ,Ιδ 

Αη(1 Όαιτίαηιΐδ' οΐιϋίΐ^ λυΙιοπλ Ιΐΐ6 ρίηίοη 1050 

Οί ΐΐιο €α§ΐ€ 1)0ΐ•6 
Ργοπι ΡΙίΓγ^ίίΐ, Οαη^ηιεοίε^ ιηίηίοη 

Οί Ζευδ, {1ϊ(1 ροαι* 
Κι-οιη ΐΙΐΘ οοΐά'δ οίορΐΐΐδ πεοΐαι• ; λνΐιίΐε άαηοίιι<^ 
ΡβοΙ οί Ιΐιο 8(;ίΐ-ιηαΐο1δ \ν€ΐ•6 ΰίαποΐηο; 

Τ1ΐ6 Λνΐιίίο 8ϋη(ΐ8 ο'οΓ. ΕβΛί-οΐΌλνηβά οίΐηΐΘ Ιΐιβ ΟεπΐαυΓ ηάβΓδ (^ΑηΙ.) 

\νϊ11ι ΐΙιείΓ 1αηο68 οί ρίηβ 
Το Ιΐΐ6 ίοΛδί οίΐΐιο Η6ίΐνίίη-αΙ)ί(ΐ6Γδ, 1000 

Αη(1 Ιΐιο 1)0\νΐ3 οί Ιΐιείι* Λνΐηβ. 
ΓΙ;π1, 86ίΐ-(ΐυο6η !" — δο υά\λ^ ΙΙιοϊγ αοοίαΐητίη^ — 
Α Ιΐβ,ΙιΙ ονθΓ Τΐιοδδ,αΐγ ίΐαηιΐπί^" — 
δίίησ Οΐιείΐ'οπ^ Ιΐιβ ιιηΙ)θΐ'η παηΊΐιΐί^ — 

"Αϋ1ιϊ1ΐ€δ δΐΐίΐΐΐ δΐιΐηε." 
Αηοΐ, αδ Ρ1ιθ6ΐ)ΐΐδ ηΐίκίο οΙεαΓει* Ιΐιβ νίδΐοη^ 

'' Ηο δΐιαίΐ })ίΐδ8/' δαη^τ ΐΐιβ 866ΐ% 
" ΠηΙο Ρπα,ηι'δ ρΓου(ϊ Ιαπίΐ οη α ηΊΪδδίοη 

Οί ίΐΓθ, λνίΐΐι ίΐιβ δρβίΙΓ 1070 

Αηά Ιΐιβ δίπϋΐά οί Ιΐιε Μ}Ί•ιηΐ(]οη8, ο1ίΐ8ΐιΐιι§ 
Ιη ^ό1(1 ; ίοι* ΐΙΐ6 ΓΪΓβ-Ι^ΐησ'δ οΐ'αδίιίπ^ 
Ροΐ'ο•68 δΐιαίΐ οίοΐΐιβ Ιιϊηι λνΐΐΐι ίΐ£ΐδ1ιϊη§ 

λναπΐοΓ-οεαΓ : 
Οί Ηίδ ΠΊοΐΙιοΐ' Ιΐιβ §ϊίΙ δΚαΙΙ Ιίβ ^ΐνβη, 

Οί ΤΙιοΙϊδ 1)Γοιΐ(^1ιΐ άο'ννη." 
δο άιά Ιΐιβ ΌΛνβΙΙβΓδ ΐη Ηβανεη 

λνϋΐι Ιι&ρρΐηβδδ ογολυπ 
Τΐιβ θδροιίδίΐΐδ οί ΝβΓΘΐΐδ'δ Όαυ^^ΙιΙβΓ, 
\νΐΐ6η α ΙίΓΪάβ υηΐο Ροίευδ ΐΗεγ Ιηοιίι^ΐιΐ Ι)ργ 
Οί Ιΐΐ6 δ66ί1 οί ΐ1ΐ6 Γ.οι•ί]δ οί ί1ΐ6 λΥαΙοΓ 

Οΐιίοί ΐη ι•6ηο\νη. ΙΟΙ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ 

1080 σ€ δ' εττΐ κάρα στβγουσι καΧλικόμαν εττω^ 

ττΧοκαμον Άρ^εΐοί, βαΧιαν 
ώστβ τΓβτραίων άιτ άντρων βΧθοΰσαν ορβων 
μόσχον άκηρατον, βρυτβιον 
αΙμάσσοντ£'^ λαιμον 
ου σνρΐ'^^ί τραφβΐσαν, ούΒ' 
€ν ροιβΒήσβσί βουκαΧων. 
τταρα δε ματβρί νυμφοκομον 
'Ιναχί^αίς ^άμον. 

ΤΓον το τάς αώους 
1090 17 το τα9 άρβτα^; βχ^βι 
σθβνβίν τι ττρόσωτΓον ; 
όττότβ το μβν άσβτττον ^χ^α 
^ύνασιν, ά δ' άρβτα κατοττί- 
σθβν θνατοί^ άμβΧβΐταί, 
ανομία δε νομών κρατεί, 
καΐ μη κοίνοζ Ιιηων βροτοί^, 
μη τί.9 θεών φθ6νο<ζ εΧθτ[}. 

ΚΛΎΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

ε'ξηΧθον οϊκων ΤΓροσκοττονμενη ττοσιν, 
Ύρόνίον άττόντα κάκΧεΧοίττοτα στεγα9. 
1100 εν Βακρνοισι δ' ή τάΧαινα τταΐς εμή, 
ΤΓοΧΧας ίεΐσα μεταβοΧας οΕνρμάτων, 
θάνατον άκούσασ\ ον ττατηρ βουΧευεταί. 
μνήμην δ' άρ εϊχ^ον ιτΧησιον βεβηκοτο^; 
Αγαμέμνονος τονΒ\ ος εττΐ τοΐς αυτόν τέκνοις 
ανόσια ττράσσων αύτΐ'χ^ ευρεθησεται. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

Αη^ας <γενεθΧον, εν καΧφ σ εξω ^ομων 
ν^Ρνχ* '^^' εϊττω τταρθενον χωρίς Χυλούς ους ουκ άκούειν τας <γαμουμενας ττρεττει. Ι02 ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΛ ΑΤ ΑυΟδ 

Βιιΐ: 111611 δΐι.-ιΐΐ Λνΐ'^αΐΐιβ Ιΐιΐηβ Ιίθηά (Ερυάβ) 1080 

Αδ ΙιοίίϋΓ \ν1ηΐ6 ηπά ιτά 
Όολνη ίΐΌΐη ΐ1ΐ6 ΙήΠ-οανεδ Ιβά, 
Α νΐοΐΐηι ριΐΓ6^ — δΐΐίχΐΐ δΐαΐη 
\νί1:Ιι 1)1οο(1 Ιΐιγ ΐΗΐΌίΐΙ 8ηο\ν'-ίίιίι• ; 
Τΐιοιιο^ΐι ηενοΓ ΐΐιοπ Λνβΐ'ΐ 1)Γ€ί1 

λνΐΐ6ΐ•6 Λνίΐΐι Ιΐιβ 1ιοι•(1ιιΐ6η'δ δίΓαίη 
Τ1ΐ6 Γβεά-ρίρεδ ΙΙιπΠ Ιΐιο αίι* : 
ΒυΙ Η! Ιΐιγ ιηοΐίκτ'δ δίάβ 

νΥίΙδΐ ΜΙΙΓδβίΙ, ΛνίΙδΐ (ΐ6θ1<€(1 Ά 1)η(ΐ6 
ΡοΓ 3. Ινίη^^'δ ΙΐβΪΓ. 

\νΐΐίΐΙ ηιΐί^ΐιί Ιιαΐΐι ηο\ν 1090 

ΜοάβδΙγ'δ ηιαΐάϋπ Γαοβ 
Ογ νΐιίαβ'δ 1)ΐΌ\ν ? — 

ννΐιβη §Ό(1ΐ€δδΐΐ6δδ 1)6ΛΓδ 8\ναν, 
Αιΐ(1 ιηοΓίίΐΙδ ΐΐιΐ'αδί; Λ\νηγ 
νίΓΐαβ, αηά ονγ " Οίνο. ])ΐΜ0β ! '* 
\νΐΐ6η ΙαΛνΙβδδΐΐθδδ Ιιαίΐι 1α\ν ^1ο\^^11-^^ο(1, 
ΑηΛ 110Π6 \νί11 Ιο Ιιίδ 1)ιό11ιοι• δαγ 
" ί.€ΐ ιΐδ 1)6ΝναΓ6 Ιΐΐ€ ίοαίουδγ οί Οοά \ " 

ΕηίβΓ €ΙΛΎ. ΟΙ,ΥΤΕΜΝΕδΤΗΑ 

Γϋΐ'ΐΐι οί ΐΗβ ΙβηΙ Ιο δοβίν ηιν Ιοιτί Ι οοηιβ, 

\\Ί)ο ίδ ίΊ'οιιι Ιιίδ ρανΐΗοη αΙ)δ6ηί; Ιοη^ ; 

Αιιοί άΐΌλνηοά ΐη ΙεαΓδ ηιΐηβ Ιιαρίβδδ άίΐιι§1ιΐ6Γ ίδ_, 1100 

νν'ΐΐΐι Λναίΐδ ηοΛν Γΐη^ΐηο- 1ιί§Ιι, ηο^ν ιηοηηίπ!^ 1ο\ν, 

δίιΐ06 δ1ΐ6 ΙιαΐΙι ΙιοαΓίΙ Λνΐιαΐ (ΙολΙΙι 1ι6γ ίίΐΐΐιει• ρίοϊδ. 

Γ.0^ οί" 0116 6ν6η ηο\ν (Ιΐ'αλνη ιιΐο;1ι Ι 5ρίΐ1ν6_, 

Υοη Α§;αϊΐΐ6ΐηηοιι^ Λνΐιο δΐιαίΐ δΙι*ίΐίίί,•1ιΙ\νίΐγ δΐηπί! 

ΟοηνίοΙ οί" δΐη α^ίΐίιΐδί: Ιιίδ ν6ΐ•γ ο1ήΙ(.1. 

ΕηΙβΓ ΛΟΑΜ. ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

Ο Ι.6(1ίΐ'δ οΙιΐΙΛ, λνοΐΐ 11161; \νϋ:1ιοιιΙ 1;1ΐ6 ίεηΐ. 

Ι Λ\ΌΙΐ1(1 δ])6ίΐ1ν Λνίΐΐΐ ΐ]ΐ66, 61*6 ΟΙΠ* ί1ί111<2;1ΐΐ6ν ΟΟΙΤΙβ, 

ΟΓ Ιΐιαΐ \\Ίπο1ι ΓιΙδ ηοΐ 1ιποΐ68 Ιο 1)6 δ1ιοιι1(1 Ιιοαι•, 

Ι03 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛ1ΔΙ 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

τί δ' βστιν, ου σου καίρο'ζ άντίλάζνταί ; 

ΑΓΑΜΕΜΝΠΝ 

1110 €Κ7Γ€μ7Γ€ Ίτοί^α δωμάτων ττατρος μετά• 
ώ<ζ 'χερνιββ'ς ττάρβισίν ηύτρεττισμβναι, 
Ίτρο-χύταί τε βάΧλβίν ττνρ καθάρσιον -χ^αροΐν, 
μόσγοί τ€, ττρο <^άμων α9 θβα ττεσβΐν 'χ^ρβών 
Άρτ€μΛΒί, μέΧανος αϊματο<; φυσήματα. 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

τοΪ9 ονόμασιν μίν ει) Χβ^βίς, τα δ' βργα. σου 
ουκ οΙΒ' 07Γω9 χρή μ ονομάσασαν βύ Χί^βιν, 
χοορεί δβ θύ<γατ€ρ Ικτο<^^ οίσθα <γαρ 'ττατρο^ 
ττάντω^; α μελΧβί, χύττο τοις ττβττΧοις αγ^ 
Χαβούσ Όρβστην σον κασί^νητον, τεκνον. 
1120 Ι^ού ττάρεστιν ήΒε ττειθαρχουσά σοι. 

τα δ' αλλ' εγώ ττρο τήσ^ε κάμαυτής φράσω. 

ΑΓΑΜΕΜΝΠΝ 

τεκνον, τι κΧαιεις^ ουο ευ ηοεως οράς, 

εις ^ην δ' ερείσασ όμμα ττρόσθ' έχεις ττεττλους ; 

ΚΑΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

φεν' 

τίν αν Χάβοίμι των εμων άρχην κακών ; 
άττασί <γαρ ττρωτοισί χρήσασθαι ττάρα 
\_κάν υστάτουσί καν μεσοίσί ττανταχοΰ], 

ΑΓΑΜΕΜΝΗΝ 

τί δ' εστίν ; ως μοί ττάντες εις εν ηκετε, 
σύηχυσιν έχοντες και ταρα<^/μ6ν ομμάτων. 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

εϊφ' ΐίν εροχΓησω σε γενναίως, ττόσί. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

1130 ονύεν κεΧευσμοΰ Βεΐ μ' ερωτάσθαι θεΧω. 
104 ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΑΤ Αυΐ.18 

ΟΜ'ΤΕΜΝΕδΤΙΙΑ 

Αιιά Λνΐΐίΐί 18 Ιΐιίδ ΐΐΐϋί ίΐΐδ Ιΐΐ6 ΐίπιε δο \ν6ΐ1 ? 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

§611(1 ίΌνΙΙι ΐΐιβ ΙβηΙ Ιΐιβ ηίΓαίά ίο ]οΐη 1ι6γ δίΐ'β : 1110 

ΡΟΓ 1ΐ6Γ6 ΐ1ΐ6 ΙΐΙδΐΓϋΙ ΛνίΐΙβΓδ δΐίΐΐκΐ ρΓ6ρίΙΓ6(1, 

Απίΐ ηΐΰίΐΐ ίοΓ Ιϋΐπίΐδ ίο οαδί οη οΐ6ίΐιΐ5Ϊη_<^ Ηαηΐθ, 
Αηά νΐοΐίηΐδ ίΐιαΐ 6Γ6 ΙίΓΪοΙαΙδ ιιιιΐδΐ 1)θ δΐίΐϊη 
Το ΑΓίεηιίδ \νί1;1ι δρΪΓΐίη§δ οί" (1αι•1ν 1>1οο(1. 

€Ι.ΥΤΕΜΝΕδΤΚΑ 

ΡϋΐΓ δοιιηά Ιΐΐ6 Ιΐιίη^δ ΐΐιοιι ηαηι'δΐ : ])ΐιΙ ίο Ιΐΐ)^ άθοάδ 
ί ΙνίΊΟΛν ηοί; Ιιολν ίο ϋτίνβ ί&ίΓ-δοπη(1ίπυ• παηΐθδ. 
ϋίΐιιι>•1ι1:6Γ^ οοηιβ ίΌΓΐ:1ι : Ιο Ιΐιβ ιιΙΐβΓηιοδΐ; ίΐιου Ι<ηο\ν'δΐ; 
'ΙΊι^ δίΓθ'δ (1βδ]\^η. Τ1ΐ6 1)?ι1)6 ΟΐΈδΐ^δ ίαΐνβ, 
Αη(1 1)ηΐ)§; Ιΐιγ 1)ιό11ι6γ ίοΜεά ίη ί1ι^ ιόΙ)68^ 

! ΕηίβΓ ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ. 

ί^ο, δ1ΐ6 ΐδ ΙιβΓβ, οΙ)6(1ί6ηί ιιηίο Ιΐιββ. 1120 

Τΐιο ΐ'65ί;^ ίοΓ 1ΐ6Γ, ί'οΓ 1116, ιπ^δείί" ΛνίΙΙ δρεαίί. 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

€1ιί1ί1, Λν1ΐ6ΐ•6ίοι•6 \ν66ρ_, ΆΤίά Ι^ΐϊΐΐιείγ Ιοοίν ηο ηιοι-β, 
Βυί 6αΓΐ:1ΐλναΓά 1)6ΐΐ(1 ϊΐιγ νοδΐυΓε-δΙίΓουάεοΙ 6^68 ? 

ΟΙ.ΥΤΕΜΝΕδΤΚΑ 
Α1ΐ 1116 ' 
Ηθ\ν δΙίΛΐΙ Ι ΐηίΐ1ν6 ΐ368^ίΐΠΐϊη§ οί Ιΐΐγ Λ\Ό68 ? 

ΡοΓ Λνεΐΐ ηιαγ Ι αοοοιιηΐ εααΐι οηβ ϊΐιε βΐ'δΐ, 
Μΐ(1ιιΐ0δ1:, ΟΓ Ιαδΐ, ίη ηιΐδ6ΐ'^'δ ΐαποΐεοί ΛνεΙ). 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

ΗοΛν ηο\ν ? Ηο\ν βηά Ι 6ίΐο1ι αικί α11 €θΐΐδρίΓ6ί3 
Το δ1ιο\ν ηιβ Ιοοίίδ οί ΐΐ'ουΙ)ΐ6 ίΐηά αιιι&ζ6 ? 

εΐ,ΥΤΕΜΝΕδΤΗΑ 

Αη8\ν6ΐ• τηγ (^ιΐ6δΙίοη, 1ιυ8ΐ)&ιΐ(1, 1ΐ1ν6 α ηι&η. 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

Νο 1166(1 ίο 1)1(1 ηΐ6 : Ι ννοιιΜ ίαΐη 1)6 Εδ1ί6(3. 1130 

Ι05 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΑΙ 

ΚΛΤΤΑ1ΜΝΗ2ΤΡΑ 

την τταΐΕα την σην την τ βμην μεΧλβις κτανβΐν ; ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ν τΧήμονά γ' βΧβξας, υττονοεΐς θ' α μη σβ χρή- 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

κάκβϊνο μοι το ττρώτον άττοκριναι ττάΧιν, 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

συ ο ην 7 βρωτας βικοτ , εικοτ αν κλυοις. 

ί^ίνΤΤΑ1ΜΝΗ2ΤΡΑ 

ουκ άΧλ' ερωτώ, καί συ μη Χεγ' ά\\α μοί. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

ώ ττότνια μοίρα καΐ τύχη Βαίμων τ €μό<;. 

ΚΑΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

κάμ6<; γε καΐ τήσ^' βίς τριών ^υσΒαιμυνων, 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

/ 1 1 ^/ 1 

Τίν ηοίκηοα ; ^ 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗΝΤΡΑ 

τοντ βμοΐ) ΤΓβύθβί ττάρα ; 
6 νοΰ^ οδ' αύτος νουν έχων ου τυγχάνει. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

1140 ά-ΊτωΧομεσθα. ττροΒβΒοταί τα κρυτττά μου. 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

ητάντ ο18α καΐ ττβττύσμεΘ' α συ με\\βί<ί με Βράν 
αϋτο δε το σιηΐιν ομο\θ'^ουντο<; εστί σου 
καΐ το στενάζειν ττοΧλά. μη κάμν^; λεγωζ^. 

^ ΗοΓπιαηη αηά Ραΐογ ; Ιιηί; Γθίκΐϊηο; ηιηοΗ (Ιίδραΐβιΐ. 
Ειι^ίαικί ΓβίΛΪΠδ τί μ 7]5ίΐ{ησαί οί Μ8Η. "λΥΙιοιοίοΓβ 80 λντοπ^ ' 
πιβ';" Νααοΐν ι•βα(ΐ8 τί$ σ' Ί]5ίκ'ησ€ ; " Νολυ \ν1ιο Ιιαίΐι λΥΓοη^θίΙ 
11ιββ?" 

ιο6 1ΡΗΙ0ΕΝΕΙΑ ΑΤ Αυΐ.Ιδ 

€Ι>ΥΤΕΜΝΕδΤΚΑ 

Τΐΐ}^ ο1ιί1(1 αηά ηιΐηβ — ηΐβίΐη'δΐ Ιΐιου ίο ηηυ^^16^ Ιιογ ? 

ΛΟΑΜΕΜΝΟΝ 

Ηλ Ι- 
α 1η(ΐ60ΐΐ5 (^υεδίΐοη ! — ίουΐ δΐΐδρίοίοη ίΐπδ 

εΐ,ΥΤΕΜΝΕδΤΚΑ 

Ρβίΐοβ ! 

Ηεηοίοι• ιηβ 3η5Λνοι• βι-δΐ ακ ίοαοίππο; ΐΐιίδ. 

ΛΟΑΜΕΜΝΟΝ 

Το ϋ[υ65Ηοη ίαίι* ί&ΐν αηδλνβι• δΙιπΗ Ιΐιοιι Ιιραι•. 

αΐ.ΥΤΕΜΝΕδΤΠΑ 

Νοιι^ΐιΐ είδβ Ι ίΐδΐ:^ Ιΐιου ηηδΛνει* ηΐ6 ιιοπί^ΐιΐ οίδβ. 

ΛΟΑΜΕΜΝΟΝ 

: ο ηιι'ο'ΐιΐγ ϋοοιη^ Ο ΓίΐΙβ^ Ο ίονίιιηο ηϊίπ€ ! 

ΟΙΛΤΕΜΝΕδΤΠΑ 

Λικί ηιίπρ^ απίΐ Ιιεί'δ ' Οηβ ίαίο ίον νννβΐοΐΐβίΐ ίΙίΓοε. 

ΛΟΑΜΕΜΝΟΝ 

ννΐιοιη Ιιανβ Ι ΛνΐΌπι^εά ? 

ϋΙ,ΥΤΕΜΝΕδΤΙΙΑ 

Τ/ιοΗ — ίΐπΓΐ οί ηΐ6 — αδίν ίΐιίδ ? 
Τΐιίδ "νν^ίΐ οί ΐΐιΐηβ ίδ υίΙβΓ \νΐ1ΐ65δη6δδ ' 

ΛΟΑΜΕΜΝΟΝ {(ΐήάβ) 

ΙΤικΙοηβ αηι Ι ! }Άγ δβοΓβΐ ίδ Ι^βΐπι^βίΐ 1110 

€Ι.ΥΤΕΜΝΕ8ΤηΑ 

Ι 1<ηοΛν α11 — γ^Ά, ΐΐιν ριίΓροδοά οτίπιβ Ιιανο ΙοΛί-ηΙ. 
Τΐιγ ν6Γγ δϋ 61106 αποί ίΐι^ ί^ΐΌαη οη ^^Γοαη 
Αΐ'6 ΐΐι^ οοηίοδδίοη. Γ,ίΐΐ30ΐΐΓ ηυΐ \\Ίΐ1ι δρρβοΐι. ιο7 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΑΙ 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

18ού σιωττω' το ^αρ άναιαγυντον τι δβί 
Λΐτ€υ8ή χάροντα ττροσΧαβεΙν ττ) συμφορά ; 

ΚΑΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

άκονβ ^η νυν, άνακαΚ,ν^ω <γαρ λογοΐ'9, 
κονκέτί 7ΓαρωΒοί<ζ 'χ^ρησομασθ' αΐνί'γμασίν. 
ττρώτον μεν, ίνα σοι ττρώτα τοντ ονειΒίσω, 
β^ημας άκουσαν με καλαβες βια, 

1150 '^ον Ίτρόσθεν άνΒρα Ύάνταλον κατακτανών, 
βρεφο^; τε τονμον ζών ττροσούΒίσας ττεδω,^ 
μαστών βιαίως των εμών άτΓοσττάσας. 
και τω Δί09 τε τταΐΒ' εμώ τε συηηόνω 
'ίτΓίΓΟίσι μαρμαιροντ εττεστρατευσάτην 
ττατηρ δβ 7Γρεσβυ<ζ ΎυνΒάρεώζ σ ερρύσατο 
ίκετ7]ν ^ενόμενον, τάμα δ' εσχ^ες αν Χεχη. 
ου σοι καταΧλαγθεισα ττερί σε και Βομους 
σνμμαρτυρήσει<; ώί αμεμτττος ην '^ννη, 
εις τ ΆφροΒιτην σωφρονοΰσα και το σον 

1100 μεΧαθρον αύζουσ, ώστε σ είσιοντα τε 
'χ^αιρειν θύραζε τ εζιοντ εύΒαιμονεΐν, 
σττάνιον 8ε θηρενμ ανΒρΙ τοιαύτην Χαβεΐν 
Βάμαρτα' φΧανραν δ' ού σττανις ^υναΐκ εχειν. 
τίκτω δ' 67γΙ τρισι τταρθενοισι τταΐΒά σοι 
τον8\ ών μιας συ τΧημονως μ άττοστερείς. 
καν τις σ ερηται τίνος εκατι νιν κτενείς, 
Χεζον, τι φήσεις ; η 'με γ^ρη Χε^ειν τα σά ; 
ΈΧενην ^ΙενεΧεως ινα Χάβϊ], καΧον γβ τοι 
κακής γυναικός μισθον άττοτΐσαι τέκνα. 

1170 τά)(θιστα τοΐ<η φιΧτάτοις ωνούμεθα. 

αγ', ην στρατεύσε] κσ.ταΧιττών μ εν 8ώμασιν, 

^ Εηο;1ίΐη(1; Ναηοΐί αηίΐ Ραΐβ^^ ΓβΙαϊη σφ προσούρισαε ττάλω 
οί ιΜ88. 

ιο8 ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΛΤ ΑϋΟδ 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

Ι.ο, Ι ίΐιΐΊ δίΐοηί;. ννΐιβΓοΓοΓίί ιιΙΙοΓ Ιίβδ, 
Αηά αάά ιιηΐο ηιίδίοΓΐαιίΰ δΐιαπιείβδδπΰδδ ? 

ΓΙ^ΥΤΕΜΝΕδΤΚΑ 

Οίνβ εαΐ' ηοΛν ; ίοΓ Ι λνΐΠ υηίοΐά ηι^ ρΐεαδ, 
ΝοΓ υδβ ΙΐΗ,Ιί-Ιιΐηΐΐιιο; πάίΐΐεδ ίΐηγ πιογο. 
ΡίΓδί, — ΐΐιηΐ λνΐΐΐι Ιΐιΐδ Ι πιαγ γ&])γοη€1ι ΐΗεε βνδΐ — 
13ν ίογοβ, ηοΐ ο£ ιηγ Λνΐΐΐ, άΐάδΙ: Ιΐιου Λνοά ιπο : 
Τΐιοα δΙβΛνβδΐ Τ&ηΐΛΐιΐδ ιηγ δοιηείίιιιβ Ιοπΐ ; 1150 

Οΐίΐδΐ: (Ιηδίι ιηγ Ιίνϊη^ Ι^&Ι^β α^αΐηδΐ ΐΗβ δίοηεδ, 
Ενοη Γγοπι ηιγ 1)Γ6&δ1: %νί1:1ι νίοΐοηοο Ιείίπη^ Ιιϊιίί. 
Τΐιεη άίά Ιΐιο 8οηδ οί Ζευδ^ ιηγ 1)Γ€ΐ1ιι•6η ΐΛνίΐΐη, 
Ρΐίΐδΐιΐπ^ 011 ΛνΙιίΐε δΙθ€(1δ οοιηε Ιο \\^ϋΓ \νΐΐ1ι ΐΗεβ. 
Βιιΐ ηιϊηβ οΐά ίϋΐΙιβΓ ΤγηάίΐΓβιΐδ Ι^ε^^εά Ιΐιγ Μΐ&, 
λΥΗο ΟΗπι'δΙ 1π8 δυρρ1ί?ιηΙ^ αηά Ιΐιοιι ΙνβρΙεδί; ηιε. 
δο Γ6θοηοίΐ6(Ι Ιο Ιΐιεε αηά Ιο Ιΐήηβ Ιιουδε^ 
Ι Α Ηαιηείεδδ \νίί"6 Λν&δ Ι, — Ι^β ΛνΐΙηεδδ ΐΐιου, — • 
ΟΙΐίΐδΙε ΐη άεδΪΓεδ, ϊηοΓε&δΐη^^ ϋι ΐΐιίηε ]ΐίΐ11δ 
Τΐιγ 8ΐι1)δΐηηοε δΐΐΐΐ^ 8θ Ιΐιαΐ ΐΐιΐηο εηΙβΓπι^^δ-ίη 1100 

\νεΓ6 ]ο}'^ απίΐ ΐΐιΐηβ οιιΐ§οΐη§δ Ιιαρρΐηεδδ. 
ΚηΓ6 δροίΐ ϊδ ΐίιίδ £οι* ηι&η Ιο Λνΐιι δΐιοΗ δρουδβ : 
Οί ί^εϊΐϊη^ λνοΓίΙιΙεδδ \νίν6δ ΙΙιβΓβ ΐδ πο 1ίΐο]<. 
ΤΙιίδ δοη^ \νίΐΐι (ΐΗΐι<^ΐΊΪ6Γδ ΙΙίΓοο, ίο ΐΐιοβ Ι ΙίίίΓε ; 
Αηά οί οηε \νϊ11 ΐΐιοπ ιόΙ) ηιβ ηιΐΐιΐβδδΐγ Ι 
ΝοΛν, ίί οηε αδίν Ιΐιεε ΛνΙιει-είοΓε ΐΐιου λνίΐΐ δΐ&γ Ιιει•, 
δροίΐΐν^ Λνΐΐίΐΐ Λνίΐΐ 8α}^ ? — ογ ιτιιΐδΐ Ι δρεαίί ίοΐ' 

ΐΗεε ?— 
ΤΙιλΙ Ηείεη'δ Ιοί'ά πια^ \νίη ΙιεΓ ! Οίοποιίδ ΐΗίδ, 
Το ρην Ά Λναπΐοη'δ ρΐ'ίοε ίη εΙιΐΜΐ'εη'δ Ιίνεδ ! 
δο δΐιηΐΐ Λνε 1)υγ Ιΐιΐηπ^δ Ιοίΐΐΐιεά Λνίίΐι Ιΐιίηί^δ ηιοδί 

Ιονεά. 1170 

Οοηιε^ ίί Ιΐιοιι ^ο Ιο Λν&ι% αηά Ιείΐνε ηιε ΙιείΌ Ι09 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ 

κάκ€Ϊ '^α'ηστ] Βια μακράς ά7Γονσία<;, 
τίν ίν 8όμοί<; μβ καρΒίατ βξειν Βοκ€ί<;, 
όταν θρόνου<ζ τϊ}σδ' βΙσΙΒω ττάντας κβνονς, 
κ€νον<; δε τταρθενωνα^;, βττΐ δβ 8ακρύο(<ζ 
μόνη καθωμαί, τήνΒε θρηνωοουσ άβι ; 
άττώΧβσέν σ , ω τεκνον, ο φυτενσας ττατηρ, 
αυτός κτανών, ουκ «'λΧθ9 ούδ' α\\]] χέρι, 
τοίόνΒβ μισθόν καταΧίπτων ττρος τους Βόμους. 

1180 67Γ6ί βραχείας ττροφάσεως έ'δβί μόνον, 
(:'φ' 37 ί5"' ^ν^*^ ^^^^ τταΐΒες αΐ ΧέλειμμΜ'αι 
Ββξόμεθα Βέξίν ην σε Βεξασθαί χρεών, 
μη Βήτα ττρός θεών μητ άνα'^κάστ)ς εμε 
κακήν '^/ενεσθαο ττερί σε, μητ αυτός '^/εντ], 
εΐεν 

θνσεις δε την τταΐ^' είτα τίνας εύχας ερεΐς ; 
τι σου κατεύςευ ταηαθον, σφάζων τεκνον ; 
νόστον ΤΓονηρον, οίκοθεν γ' αισχρούς Ιων ; 
ίίλλ' εμε Βίκαιον αγαθόν εΰχεσθαί τι σοι ; 
/; ταρ ασύνετους τους υεους η^οιμεσ αν, 

1190 (Γί τοΐσιν ανθενταισίν ευ φρονησομεν. 

ηκων δ' €9 "Αρ^ος ΊτροσιτεσεΙ τεκνοισι σοΐς ; 
αΧλ' ου θέμις σου. τις δε κα\ ττροσβΧέψεται 
τταίΒων σ, εαν σώων ττροβμενος κτάνρς τινά ; 
ταυτ ή\θες ηΒη Βια Χό^ων, ή σκήτττρά σοι 
μόνον Βιαφερειν καΐ στρατηΧατεϊν σε ΒεΙ ; 
ον χρήν Βίκαίον Χοιγον εν ^ Αρ^ειοι.ς Χε^ειν 
βούΧεσθ\ ^Αχαιοί, ττΧεΙν Φρυ^ών εττΐ χθόνα ; 
κΧήρον τίθεσθε τταΐΕ' ότου θανεΐν χρεών, 
εν ισω ηαρ ην τοο , άλλα μη σ εξαιρετον 

3200 σφά^/ίον τταρασχεΐν ΑαναίΒαισί τταίΒα σην, 
η ΧΙενέΧεων ττρό μητρός 'Έ,ρμιόνην κτανεΐν, 
ούττερ το ιτρά^μ ψ νυν δ' ε'γώ μεν ή το σον 

ΙΙΟ ίΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΑΤ ΑϋΕΙδ 

Αι Ιιοιτιε^ ?ιηά ΙΗιόιι^Ιι Ιοη^• {ΐΙ)8€ηο6 Ιλγγ^ Ιΐιβι-ε, 
\\Ίΐ1ι Λνΐιαί Ιιεαί'ί,, Ιΐιΐηΐν'δΐ Ιΐιοιι^ δΐιαίΐ Ι Ινουρ Ιΐιίηο 

Ιιαίΐδ, 
ννΐιοη ναοίΐηΐ οι Ιιει* Ι 1)ο1ιο1(1 εαοΐι ο•1ι<ιίι•, 
Χ^ιΟΛπΙ 6αο1ι ηΐίΐί(ΐ€η-1)0Λν6Γ^ ;ιηά δϋ πίο άολνη 
Ι η Ιοηεϋηεδδ ο£ ΙεαΓδ^ βικΙ ηιοππι Ιι6γ ενβΓ ? 
" Ο οΙιίΜ, 1ΐ6 λνΐιϊοΐι Ι^βί^αΙ Ιΐιεβ ιηυΓθεΓεά Ιΐιοο 
Ηΐηίδοΐί, ηοηε οΐΙιβΓ, Ι)^ ηοηβ οΙΙίογ Ιιαηά, 
Γ«είΐνΐη^ ιιηΐο Ιΐιίδ Ιιοπδβ δΐιοΐι ν€η§6ίΐηο6-Λο1)1 ! " 
δεοίη^ ΐΚεΓβ ηοβάεΐΐι 1)ΐι1: ίαΐηΐ ρΐ'οίεχΐ ηοΛν 1180 

\νΐιοΓ€οη 1)θΐ1ι Ι αηά Ιΐι^ δεεά Ιβίί Ιο Ιΐιεβ 
81ΐίΐ11 §Γβ6ΐ ΐΗεβ -νν^ΐΐΚ δαοΐι §Γ6εΙΐη§ — αδ Ιίββίδ ' 
Νίΐγ, Ι) ν ίΐιε Οθ(1δ_, οοηδΐΓαίη ηοί: ιηε ίο ΐαι•η 
ΤΓαΐΙΐ'εδδ ίο Ιΐιεε ; ηοι* δαοΗ 1)6 Ιΐιοπ ίο ηιε. 

Εο ηοΛν — 

ΊΊιγ οΐΗΐισ1ιΐ6Γ δΙαίΐΊ^ Λνΐιαΐ ρΓίίγει* Λνΐΐΐ: Ιΐιοιι ρΐ'.ΐ}^ Ιΐιεη^ 

Ιιηρΐοΐ'6 Λν1ΐ3.ΐ Μεδδΐη^ — ιηυΐ'ίΙεί'εΓ οί" ϊ\\γ εΐιίΐά ? 

Απ ί11 1ιοιη6-οοηιΐησ_, δίηεβ ίη δΐΐίΐηιβ Ίίιοιι §θ6δΙ ! 

λνθΓβ'Ι 3αδ1: ΙΥιάΙ Ι ρΐ'Β,γ αηγ §οοοΙ ί*0Γ ΐΚεε ? 

Ο δαί'εΐγ ιηιΐδΐ Λνε άεεπι Ιΐιβ Οοάδ 1)6 ίοοίδ^ 

Ι£\ν6 \\'ίδ1ι 1)ΐ6δδίη^δ υροη ιηιΐΓ(ΐ6Γ6Γδ ! 11^0 

\νΐΗ Ιΐιοιι ΓεΙυΓπ ίο Αι-σοδ^ οΐαδρ Ιΐιγ 1)&1)εδ ? 

ΟΗ ίιηρίοιίδ ΐΐιου^ΐιΐ ! Ννΐιαί; εΐιϊΐίϊ δΐιαίΐ ηιεεί 1:1ι^ 

Ιοοίί, 
Ι£ Ιΐιοιι Κάνε §ΐνεη υρ οηε οί" Ιΐιειη ίο (Ιεαΐΐι ? 
Η^δΙ ΐίΐ'εη αοοοιιηΐ ο£ ίΗΐδ ? Ογ ΐδ ίΐ Ιΐιίηε 
Οη1}' ίο ΗΑπηΙ & δοερίΐ'ε, Ιεαά α Ιιοδΐ ? 
Τΐιϊδ η§}ιΙεοιΐδ ρΓοίΤεΐ' δΙιοιιΜεδί: ΐΗου Ιιανε ηιαάε — 
" ννϋΐ γ&, Αείιαεαιίδ^ δαΐΐ ίο ΡΐΊΓ^^Ϊ8.-ΐΗη(1 ? 
Ε'εη ΐΐιεη εαδί ΙοΙδ Λνΐιοδε ά&υ2:ΙιΐεΓ ηεεοΐδ ηιιΐδΐ: (Ιΐε.'* 
ΤΗίδ Ιιαά 1)ε6η ίαΐΓ — ηοΐ Ιΐιαΐ ΐΐιου εΐιοοδε Ιΐιΐηε ολ\ η 
ΤΗε ΟαΐΊΗ&ηδ' νίοΐΐηι^ ταΙΙιεΓ Ιΐι&η Ιΐιαΐ 1ιε ^200 

\νΐιοδε ς[ΐΐ£ΐΓΓε1 Ιΐιΐδ ίδ^ Μεηε1αυδ_, δίαγ 
Ηεηηϊοηε £ογ 1ί6γ ηιοΐΐιεί'. ΝοΛν ιηυδί: Ι, 

Ι Ι Γ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ 

σώζουσα Χβκτρον τταιΒος βστβρήσομαί, 
ή δ' βξαμαρτοΰσ , νττόροφον νβάνίΒα 
%7Γάρττ) κομίζονσ, βύτνχης <^ενήσ6ταί. 
τούτων άμβίΛίται μ €Ϊ τί μη καλώς λέγω• 
66 δ' ευ ΧύΧβκταί, μβτανόβί Βη μη κτανβΐν ^ 
την σην τ€ κάμην τταΐΒα, καί σώφρων βσβί. 

Χ0Ρ02 

τΓίθοΰ, το ^άρ τον τέκνα συνσφζβυν καΧον, 
1210 ^ Κ'^/άμβμνον ουδεί9 τοΐσΒ* αν άντβίττοι βροτών. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

€ί μεν τον ^Ορφεω<ζ εΐ'χον, ω ττατβρ, \ο^ον, 
ττείθείν εττάΕουσ, ωσθ' ομαρτβΐν μοί '7Γ6τρα<;, 
κηΧβΐν τε τοΐ'ζ Χό'^οίσίν 01)9 εβουΧομην, 
ενταυυ αν ηλυον. νυν οε ταττ εμού σοφά, 
Βάκρυα τταρέξω' ταΰτα ^αρ Βυναιμεθ^ αν. 
Ικετηρίαν δε ηόνασιν εζάτττω σεθεν 
το σώμα τούμόν, οττερ ετίκτεν η8ε σοί, 
μη μ άτΓοΧεσης άωρον ηΒύ ^αρ το φώ<ς 
Χευσσειν τα δ' ύττο 'γή'^ μη μ ΙΒεΐν άνα^καστ}^. 
1220 ττρώτη σ εκάΧεσα ιτατερα και συ τταΐό' εμε' 
ττρώτη δε ηονασί σοίσι σώμα Βούσ εμον 
φίΧα<; χ^άρίτα<; εΒωκα κάντεΒεξάμην. 
λόγο9 δ' 6 μεν σος ην οδ'• άρά σ , ώ τεκνον, 
εύΒαίμον άνΒρος εν Βομοισιν ο-ύτομαι, 
ζώσάν Τ€ καί θάΧΧουσαν άξίως εμον ; 
θύμος δ' οδ' ην αΰ ττερί σον εξαρτώμενης 
^/ενείον, ου νυν άντιλάζυμαυ χέρι- 
Τί Ο αρ εγω σε, ττρεσρνν αρ εισοεξομαί 
εμών φίΧαίσίν ύττοΒοχαΐς Βόμων, ττάτερ, 

^ "\Λ''βΐ1, Ηο&άΐαηι, αηά Εη^^ΙαικΙ, £ογ Ιΐιβ οοιταρί νωι μ^ δ-ή 7' 
κτάνρκ θ£ Μδ8. Ρίΐΐβγ Γβαοΐδ τά,αά, μηκίτι κτάντ)$. 

Ι Τ2 ΙΡΗ10ΕΝΕΙΑ ΑΤ ΑϋΟδ 

Τΐΐβ Ιογίΐΐ Λ\'ίίθ^ 1)0 Οί* ηΐ}^ €ΐΐϊ1(1 130Γ€ΓΙ, 

ννΐιϋε δΐιε^ ΐΗο ΙιηγΙοΙ, 1)πη§8 Ιίογ άηιι^ΐιίει* Ιιοιηο 
Το (Ιλνεΐΐ ίη 8ρΛΐ•1;ι ιηϊά ρι-οδρεπί^ Ι 
ΗβΓΰΐη ΐί Ι ρΐβίκΐ ί11, ΐΗου ηηδΛνει• ηιε : 
Βιιί ΐί' ηιγ Λνοι-άδ ι-ίη^ 1ηΐ6_, Γβρεηΐ;^ δίαγ ηοΐ 
ΊΊιγ οΐιϊΐοΐ £111(1 ιηΐηε^ αηά 50 δΐΐίΐΐΐ ΐΗου 1)6 -ννΐδβ. 

ΟΗΟΚϋδ 

Η€β(1 1ΐ€Γ ; £θΓ §οο(1 ΐΐ ίδ Ιΐιοιι ]οΐη Ιο δίΐνβ 

Τΐΐ}^ οΐιΐΐθ^ Αβαιηεηιηοη : ηοηε δΐι^ΐΐ §ίΐίηδΗγ ΐΗίδ. 1210 

1ΡΗΙΟΕΝΕΙΑ 

Η;ΐ(1 Ι Ιΐιο Ιοη^ιιε οί" Οΐ'ρΐιεαδ^ Ο ιηγ δίΐ'Θ^ 

Το οΗαηη Λνΐΐΐι δοη^ Ιΐιβ Γοοίνδ Ιο ίοΙΙοΛν πιο, 

Απα Λ\ί1:ο1ι Λνΐΐΐι €ΐθ€[ΐΐ€ηο6 λνΙιοπίδοβ'εΓ Ι Λνοιιΐίΐ, 

Ι Ιι.ΐίΐ 6δδ?ιγ€(1 ΐΐ. ΝοΛν — ιηίηβ οηΐ^ ουηηίη§ — 

ΤεαΓδ ΛνίΠ 1 1)ΐ•ΐη§, ίοΓ Ιΐιίδ ίδ αΠ Ι οαη. 

Αηά δυρρΗίΐηΙ ΛνΐΠ Ι Ιλνΐηο αΐίοιιΐ; Ιΐι^ 1\η6€8 

Μγ 1>0(1γ, Λνΐιΐοΐι ΐΚίδ ηιοΐΐιεί' ί)ίΐΓε Ιο Ιΐιεβ. 

ΑΙ), δΐίΐ^ ηιε ηοΐ ιιηΐΐπιείγ ! 8\\'66ΐ; ίδ Η^ΐιΐ; : 

ΟοηδίΓίΐίη ιηβ ηοΐ Ιο δββ Ιΐιε ηβΙΙΐΘΓ §1οοιη ! 

'Τλναδ Ι βΐ'δΐ ο&ΙΙθά Ιΐιεε ί&ΐΐιεί'^ Ιΐιοα ιηε οΐιίΐά. 1220 

'ΤΛνίΐδ Ι βΐ'δΐ ΐΙιΐΌΐιεά ηιγ Ι30(1γ οη Ιΐι^ Ινίιεεδ, 

Αηά §Άνα ΐΙΐ66 δν,εεί οαυεδδεδ αικί τεοείνεά. 

Αηά Ιΐιίδ ΐΐιγ Λνοΐ'ά Λ\'3,δ : ^' Α\\, γηγ ΙίΙΙΙβ πΐδίά, 

ΒΙβδΙ δΐιαίΐ Ι δ66 Ιΐΐ66 ίη α ΙιυδΙ^αηά'δ Ιΐίΐΐΐδ 

Είνίησ Ηΐκΐ ΐ3ΐοοπιΐη§ ΛνοιΊΐιίΙγ οί ηιε ? " 

Αη(ί^ ίΐδ Ι Ιλνίηεά ιηγ βη^εΐ'δ ίη Ιΐιγ ΙίβίίΓΓΐ, 

ννΐιεί'είο Ι ηολν οΐίη^^ ΐΗυδ Ι &ηδΛν€Γ€(1 Ιΐιβε : 

" Αηά λνΐιαΐ οί Ιΐιεε ? 81ια11 Ι ^Γεεί ίΗγ ^ν^γ 

ΗαΐΓδ, 
Ρ&ίΗεΓ, \νίΐΐΊ 1ονίη§ Λνείοοιηε ίη ηιίηε ΙιαΙΙδ, 113 νοι« Ι. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΑίΛΙ 

1230 ττόνων τιθηνούς άττοΒώονσά σοι τροφας ; 
τούτων βγώ μβν των Χό^ων μνήμην €γω, 
συ δ' βτΓίΧε'λησαι, και μ! άτΓΟΚτβΐναί θ€\€ίς 
μή ττρός σ€ Πελοττοί καΐ ττρος Άτρ€ω<; ττατρο^ 
καϊ τήσΒβ μητρ6<ζ, η ττρη' (οΒυνονσ' βμε 
νυν ^βντβραν ίο^ΐνα τήνΒβ Χαμβάνβι. 
τι μοί μβτεστί των ΆΧβξάνΒρον ^άμων 
Έ\€νη<ζ τβ ; ττόθβν ήΧθ' εττ' οΧεθρίο τώμω, ιτάτςρ ; 
βΧβψον 7Γρο<ί 7]μά<ζ, όμμα δθ9 φίΧημά τβ, 
ϊν' άΧΧα τούτο κατθανονσ '^χω σεθβν 

1240 μνημβίον, €ί μη τοις €μοΐς ττείσθί^ς Χο^οις. 
άΒβΧφβ, μικρός μεν συ γ' ετηκουρος φίΧοί<ζ, 
όμως δβ συνΒάκρυσον, ίκβτβυσον ττατρος 
την σην ά^έΧφήν μη θανβΐν αϊσθημά τοί 
καν νητΓίοις γ^ '^^^^ κακών β'γ'γΐ'γνεταί. 
ΙΒού σιωττών Χίσσβταί σ οδ', ώ ττάτβρ. 
άΧΧ' αίρεσαι με καϊ κατοίκτειρον βίον. 
ναι, Ίτρος ^ενείου σ άντόμεσθα Βύο φίΧω' 
6 μεν νεοσσός εστίν, η δ' ηύξημενη. 
εν συντεμοΰσα ττάντα νικήσω Χο^ον 

1250 το φως τόδ' άνθρώττοίσιν ηΒιστον βΧεττειν, 
τα νερσε ο ουοεν μαίνεται ο ος εύχεται 
θανεΐν. κακώς ζην κρείσσον η καΧώς ΘανεΙν. 

Χ0Ρ02 
ώ τΧημον Έλεζ^^;, Βια σε καϊ τους σους αγάμους 
ά'γών \\.τρείΒαίς καϊ τέκνοις ηκει με'γας. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 
βγω τα τ οικτρά συνετός ει μι καϊ τα μη, 
φιΧο)ν εμαυτοΰ τέκνα• μαινοιμην ^αρ αν. 
Βεινώς δ' έχει μοι ταύτα τοΧμήσαι, ηύναι,. 
Βεινο^ς Βε καϊ μη• τούτο 'γάρ Ίτράζαί με ΒεΙ. 
οράθ^ όσον στράτευμα ναύφρακτον τόδβ, 

114 ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΑΤ Αυί.18 

Κερα^ίπίτ λΙΙ ΐΐιγ ίΌδΙεπιι^ Ιοίΐ £ογ ιηβ ?" 1230 

Ι 1<€ορ ι•6ηΐ€ηιΙ)ΐ•ίΐηο6 οί ΐΐιαΐ οοηνεΐ'δβ }'€ΐ • 

ΊΊιοιι ΙιηδΙ ίονι^οΙΙεπ, Ιΐιοιι Λνοαίίΐδΐ ηιυΓοΙει• ιιιε. 

Α1ι 110 ! — Ι)}^ Ρείορδ,, 1)ν Ιΐιγ ίίΐίΐιει* Αΐΐ'οιίδ^ 

ΑικΙ Ι)}^ Ιΐιΐδ ηιοί;1ΐ6Γ^ Λνΐιοδθ βΐ'δΐ: ΐΓηνίΐΐ1-ρΗη<^δ 

Νολν ίη ΐΐιίδ δβοοπά <ιη§υΐδ1ι άυο ΓβηβΛνεά ! 

\\ΊΊη1: ρίΐΐ'ί Ηανε Ι ίη Ρίΐηδ' ταρβ οί Ηοΐοη ? 

λνΐιγ^ ίίΐίΙιβΓ, δ1ιοιι1(1 Ιιο ίοΓ ηι^ ΐ'υίη Ιιανο οοιηβ ? 

Ι^οοίν οη 1116 — §ίν6 ηΐ6 οηε ^^Ιίΐηοβ — ο1ι_, οιιθ Ινίδδ, 

ΊΊιηί; Ι ηΐΛγ 1<€6ρ ίη (ΙθλΙΙι Γγοιπ Ιΐιεβ 1)ΐιί ίΐιίδ 

Μ6ηιοηα1;, ίί" ΐΗοα Ηβεά ηιγ ρίοβάίη^ ηοΐ. 1240 

ΒΐΌΐΙΐθΓ, δηιαίΐ Ιιβίρ οϋπδΐ: ΐΗοιι 1)ο Ιο Ιΐιγ ίπεικίδ ; 

ΥεΙ \ν66|) ΛνίΐΗ ηΐ6, γ^Ι δΐιρρίίοίΐΐβ Ιΐι^ δίΐ'β 

Το δίαγ Ιΐιγ δίδΐβΓ ηοΐ ! — δοιτιε δβηδο οί" ί11 

Ενβη ίη Λνοΐ'άΐβδδ ίηίαηίδ ίδ ίηΙ)0Γη. 

Ι.ο^ 1)γ Ιιίδ δίΙεηοΘ Ιιβ ίηιρΙοΓβδ ΐΐιεε, Γίΐΐΐιβι• — 

Ηίΐνε ηΐ6Γογ^ Ιιανβ οοιηρίΐδδίοη οη ιηγ γοηΐΐι ! 

ΥϋΛ, \)γ ϊϊιγ \)^•Λγά "ννβ ρΐ'ίΐγ ίΐιεο^ Ιονεά οηεδ 

ίλναίη, 
Α ιΐθδΐΐίη^ οηβ^ λικΙ οηβ α (Ιαυ^Ηίει• ^ΐΌ\νη. 
Ιη οηβ ΟΓγ δαηιηιίησ ,ιΐΐ^ Ι ηιη^ί ρΐ'βναίΐ ! 
8\ν€€ί;^ ρηδδίη^ δΛνβεΐ:^ ίδ 1ί§Ηΐ ίοΓ ηιβη Ιο δ€6, 1250 

ϋ€3,1:Ιι ίδ Ι^αΐ: ηοίΐιίη^ηβδδ ! \νΐιο ρΐ'ει^δ Ιο (Ιίβ 
Ιδ ηιαά. 111 Ιίίο ο'βΓραδδβΙΙι ^Ιοποαδ άβαΐΗ. 

Ο Ιΐιοιι \νΓ6ΐοΗ Ηθίεη Ι Τ1ιγοιι;2;1ι Ιΐιεε Άηά ϊΗγ είη 
Γοηιεδ ?ι§οην οη Ιΐΐ6 ΑίΓβίίΙδ αηά ΐΗείΓ δεεά. 

ΛΟΑΜΕΜΝΟΝ 

1 Ι^ηοΛν Λνΐιαΐ Ηδ1<^€ΐ1ι ρϋγ, λνΐΐίΐΐ άοίΐι ηοΐ;, 

νν^Ηο Ιονε ηιίηβ ο\νη 1)αΐ36δ : Ι λνβΓβ ηΐίκΐιπίΐη οίδβ. 

Α\νί\ιΙ ίΐ ίδ, ηιγ Λνΐίθ, ίο ό&Υβ Ιΐιίδ ά^βά, 

Υ^ί ίίΛνίϋΙ Ιο £οΓΐ)ε£ΐΓ. Ι νιΐ(8ί άο Ιΐιίδ ! 

Μαι•1ί ^6 }^οη οουηΐίοδδ ΗοδΙ Λνίΐΐι §α11β)^δ ίεηοεθ, 

115 
ι 2 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΛ1 

1260 χα\κ€ων θ' οττλων αΐ'ακτβς 'ΚΧλήνων οσοί, 
ο<9 νοστο<ζ ουκ εστ Ιλίου ττυργοίΝ 'εττί, 
€1 μη σ€ θυσω, μάντι^ ώ<ζ Καλ^α9 λβγ^^» 
ουδ' €στί Ύρο[α<; βξβλβΐν κΚβίνον βάθρον. 
μβμηνε δ' άφροΒίτη τί<ς ΚΧλΐίνων στρατω 
ττΧύν ώς τάγιστα βαρβάρων βττΐ -χθονα, 
ΊταΰσαΙ τ€ \€κτρων ίφτταγά^ ΚλΧηνικών• 
οί τας €ΐ' ""Αρ^/βί τταρθβνους κτβνονσι μου 
νμάς τ€ κάμβ, θεσφατ ει \νσω θεάς. 
ου Μβ/'βλβώί με καταΒεΒού\ωτα( , τεκνον, 

1270 ουδ' εττΐ το κείνου βουΧόμενον εΚήΧυθα, 

«Χλ' Έλλα9, Τ) Βεΐ, καν θεΧω καν μη θέλω, 
θΰσαί σε' τούτου δ' ήσσονες καθεσταμεν. 
εΧευθεραν <^/αρ Βεΐ νιν όσον εν σοι, τεκνον, 
κάμοί γενέσθαι, μηΒε βαρβάρων ΰττο 
"ΚΧΧηνας οντάς Χεκτρα συΧασθαι βία. 

Κ.\ΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

ώ τεκνον, ώ ξένα ι, 

οί 'γώ θανάτου του σου μεΧεα. 

φεύγει σε τΓατηρ'ΆιΒ)] τταραΕούς» 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

οΐ 'γώ, μάτερ' ταύτον '^αρ δ?; 
1280 μεΧος εις άμφω ττετττωκε τύχης, 
κούκετί μοί φως 
ούδ' άεΧίου τοΒε φε^^ος. 
ί,ω ιω. 

νιφόβοΧον Φρυ^ών νάττος'ΊΒας τ 
ορεα, ΐΐρίαμος οθί ττοτε βρέφος άτταΧον εβαΧ€ 
ματρος άτΓΟττρο νοσφίσας, 

ιι6 ΙΡΗ10ΕΝΕΙΑ ΑΤ Αυΐ.18 

Αηά ε11 ΐ1ΐ6 Ιίΐ-αζβη-Ιι&ηΐΘδδεά Ηεΐΐεηε Ιίϊη^δ, 1260 

\νΐιο ΟΛπηοΙ: νο}'ασ6 υηΐο Ιϋιιιιι'δ ίοΛνβΓδ, 

\\Ίιο οαπηοΐ πιζβ ΤΐΌ}''δ οίΐίκΐβΐ Γ€ηοΛνη€(3_, 

ΒαΙ \)γ ίΐιγ 1)1οοά^ αδ Οιΐοΐΐίΐδ δΛΐΙΙι, ί1ΐ6 δ66ΐ•. 

Α ήβγγ ρ^δδϊοη ηΐίΐο1ά6η6ΐ1ι Ηεΐΐίΐδ' Ιιοδί 

Το δΗΪΐ ίη α11 ΙΐΛδΐε ίο Ιΐΐ6 αΐίεηδ' Ιαικίΐ^ 

Αηά ριιΐ; αη βηά Ιο ταρεδ οί Ηεΐΐεηβ Λνίνβδ. 

Μγ (Ιαυ^ΙιΙβΓδ Λνίΐΐ Ιΐιβγ δίαγ ίη Α镧θ3 — }Όα 

Αηίΐ 1116, — ΐί Ι ίίπηιιΐ ΐίιβ Οοίΐίΐβδδ' 1ΐ6δΙ. 

ΝοΙ Μβηείαυδ ΐΊαΙ;1ι εηδίανεά ηΐθ, οΙιΐΜ, 

ΝοΓ γο:1 Ιο δ6Γν6 Ιιίδ ρΙεαδυΓβ Ιιανε Ι οοηιε. 1270 

'Τΐδ Ηοΐΐίΐδ ίοΓ λνΐιοηι — \νί11 Ι, Λνίΐΐ Ι ηοί — 

Ι ηιυδί; δία^ ΐΐιβε : ίΐιϊδ ΟΒίιηοΐ \ν6 Λνίΐΐΐδίαικί. 

Ργ66 ηιαδί δΐιβ 1)6_, δο ίαι* αδ ίη Ιΐΐ66 1ί€δ, 

ΑπίΙ ηΐ6, ϋΐιΐΐά ; ηοι• \)γ ίαΐίβπδ' νίοΐοηοβ 

ΜαδΙ δοπδ οί Η^ΙΙόΐδ οί Ιΐΐ6ΐι• Λνΐνθδ 1)6 δροϊΐβίΐ. 

εΐ,ΥΤΕΜΝΕδΤΚΑ 

ο οΙιϊΜ ! ο δΪΓαπ§•6Γ (1αηΐδ6ΐδ_, 866 ! 
\\'^θ6 ίοι• ϋιγ ά&3.ύ\ ! Αίαδ ίοι• ηΐ6 ! 

Ύ\\γ ίαΐ1ΐ61• ίΐ665, ίο Η3.(ΐ6δ γί6ΜπΊθ' ΐ1ΐ66 ' 

ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ 

Αΐίΐδ ίοΓ ιη6, ηιοΐ1ΐ6ΐ' ! 

ϋη6 δοηο• ίοΓ ιΐδ Ιλνίΐίη 
Ραί6 βηάδ υδ — ηοηε οί1ΐ6Γ 

ΒιιΙ ίΐιΐδ δίκΐ δίπιίη : 1280 

ϋροη 1116 δΐιαίΐ ίΐιε 1ΐ§1ιΙ «υιΛ ΐΙΐ6 1)6αιιΐδ οί ΐ1ΐ6 δαη δΐιϊηβ 
η6ν6Γ α§ίΐίη. 

Ο Ρ1ΐΓ}'§'ίαη σίαοΐβ 

Ον6ΐ•σ1οοηΐ6(1 1)γ Ιΐΐ6 οι•6δί; 
Οί Ιάα, ΛνΙΐ6ΐ•6 Ιηίά 

Ιη 3. δηοΛν-1ΐ6Ερ6ΐι ηεδί; 
\ν^αδ Ιΐΐ6 δΐιοΐνΐίη;^ Ιιγ Ρΐ'ΐαηι ο&δί ίοΓίΙι, ΛνΙιίοΗ Ιιβ 

ίΟΓβ ίΐΌΐη ίΐΐβ ΠΙΟΐΙΐβΓδ 1)Γ6£Ιδί^ 

117 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ 

€ίγΙ μόρω θανατο€ντί 
Τίάριν, 09 ^ΙΒαΐος 
1290 ΊδαΓο9 βλεγ^τ βλεγβτ βν Φρυ^ων ττόΧβί. 

μη 1Γ0Τ ώφβλ,βν τον αμφί 

βουσϊ βουκοΧον τραφίντα 

•]• [ΆΧβξανΒρον] 

οΐκίσαί άμφΐ το Χευκον νΒωρ, ΌΘι 

κρηναί Ί^νμφάν κείνται 

\6ίμών τ άνθβσί θάΧλων 

γΧωροΐς, ου ροΒοβντα 

άνθ£ νακίνθινά τβ θβαΐσι Βρ€7Γ€ίΡ' 

1300 €νθα 7ΓΟΤ6 ΐΙαΧλάς βμοΧβ 

και ΒοΧίόφρωρ Κυ7Γ/3^9 

"Ηρα θ' Έρ/χα9 θ\ 

6 Δ/ 09 ά'^'γβΧος, 

ά μβν €7γΙ ττόθω τρνφώσα 

Κι;7Γ/3ί9, ά δέ ΒονρΙ Π«λλα9, 

"Ήρα τ€ Δί09 ανακτο<ζ 

εύναΐσυ βασιΧίσιν, 

κρίσιν €7γΙ στυ^ναν βριν τβ 

καΧΧονάς, €μοΙ δε θάνατον, 
1310 όνομα μαν φέροντα ^αναιΒαισιν, ω κόραι,. 

ητροθύματ βΧαβεν "Αρτ€μί<; 7Γ/309 "ΙΧιον. 
6 δέ τ€κων με ταν τάΧαιναν, 
ώ μάτβρ, ώ μάτβρ, 
οϊ)^€ταί 7ΓροΒον<ζ ερήμην. 

ιι8 1 ι 1ΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΑΤ Αυΐ.Ιδ 

Υ6α_, \&ίΐ Ιιίιη Ιο Ιΐβ 

Τϊΐΐ Ιΐΐ6 οΙθίΐΙΙι-ίΙοοηι δΐιουΐά οίαΐηι 

Ρϋΐίδ,, Λ\Ίΐ61*€ΐ)γ 

ΤΙιΐΌΐι^Ιιουϊ Ύτογ \νΆ5 Ιιίδ ηπηκί 1290 

Ραηδ οί" Ιάα, ΛνΙιβΓΟ ίοδίΟΓβοΙ α 1ΐ6Γ(1ηιαιι ηιίοΐ Ιίίηε Ιΐβ 

λΥουΚΙ Οοίΐ ίΐηιίίΐ ίουηίαίιΐδ 

Οί* ίΌαιη-δΐ1ν6ΐ•6(1 δ1ΐ66η 
Οί' ί1ΐ6 ηγηιρίΐδ οί* Ιΐιβ ηιοαηίαίηδ 
Ηίδ Ιιοηιβ Ιιαά ηοΐ Ιιβεη^ 
ΝοΓ Νν1ΐ€Γ6 ΓΟδβδ ϋπίΐ Ηαείίβΐΐδ ίοι• Οοάίΐβδδβδ Ι^ΐοοηιεο] 
αηιίίΐ ΛναΙβΓπιεαίΙδ σι•66ΐι ! 

0αηΐ6 Ιΐιβ ^ιι66η οί' Βε^υΐΐΐη^ 1300 

\νϊΙ:1ι Ιονε-ΙίΙΙθη 6)'6 
Ραδδίοη-ΐνϊηάϋη^^ αηά δηιΐΐίη^ 
Α 3 ίοΓ νΐοΐοΐ'γ ηί^ΐι ; 
Οίΐηιβ Ραΐΐίΐδ ίπ ρι-ίάβ οί 1ι6γ ρΓΟΛνβδδ, αηά Ηεΐίΐ Ιΐΐ6 
^ 116611 οί ΐ1ΐ6 δΐί}^ : 

Απίΐ Ηεηηεδ \ναδ 11ι6Γ6_, 

Τ1ΐ6 Ηεΐ'&Μ οί Ηεανεη. 
8ο 1116 δΐηίε οί ΜοδΙ Ρίΐΐι*, 
Εοαΐΐιοά οοηίβδί;, \νίΐδ δΐήνειι, 
\\Ίΐ6ΐ•6θί Ιο 1Τ16 (ΐ6Εΐ1ι^ 1)ΐι1: Ιο Όαηααπδ §1οι•^_, Ο ιΐαηίδείδ, 

\ναδ §ϊν6π. 1310 

Μ6 Ιΐΐ6 ΗΐΐηΐΓ6δ8 Γ666Ϊν6ί;1ΐ 

ΡοΓ 1ΐ6Γ ίιι-δΐίηηΐδ οί ρΐ'&γ, 
Απ(1 1111116 ΟΛνη δίΐ'ε Ιβίΐν^εΐΙι 
Ηίδ οΐιϊΐά — άοΐΐι ]36ΐι•&^ 
Α ά£ΐυ§1ιΐ6ΐ• ηιοδί ΛνΓεΐοΙιεά, Ο ηιοίΗεΓ,, πι^ ιηοΐ1ΐ6ΐ', αιΐ(3 
666111 α\ν9.γ. 

119 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΑΙΔΙ 

ω ΖνσταΚαιν 6γώ, ττικραν 

ΐΓίκραν ΙΒοΰσα Βνσέλεναν, 

φονβύομ,αί ΒίοΧλνμαι 

σφα^αΐσίρ άνοσίοισιν ανόσιου ττατρο^, 

μΐ] μοι ναών γαΧκ&μβοΚάΖων 
1320 ττρνμνα'ζ αδ' Αύλί9 Βεζασθαι 
τούσδ' €19 ορμόνη 6^9 Ύροίαν 
ώφαΧεν βΚάταν ττομτταίαν, 
μηΒ' άνταιαν Έ^νρίττω 
ττνβύσαί ττομτταν Ζευς, μβιΚισσων 
αΰραν ά\\οί<; αΧλαν θνατών 
Χαίφεσί 'χ^αυρβιν, 

ΎοΙσί δε Χντταν, τοΐσι δ' άνά^καν, 
τοις δ' Ιξορμάν, τοις δε στ€Χ\6ίν, 
τοίσυ δε μεΧΧΕίν, 

1330 η ττοΧύμο-χθον άρ^ ην ^ενος, η ττοΧύμοχ^θον 
άμβρίων, το γ^ρβων δε τί Βνσττοτμον 
άνοράσιν άνευρείν. 
ιω ιω, 

μ€<^άΧα ττάθβα, μ€<^/άΧα δ' ά'^εα 
ίλανα'ιΒαις τίθβίσα ΎυνΒαρΙς κόρα. 

Χ0Ρ02 
ε'γω μεν οίκτειρω σε συμφοράς κακίας 
τυχοΰσαν, οϊας μηττοτ ώφεΧες τυχεΐν. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

ώ τεκοΰσα μΡ]Τ€ρ, άντρων 6'χΧον εισορώ ττεΧας. 

Κ^νΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

τ6ν γε της θεάς τταΐΒα, τεκνον, ω συ Βεΰρ' 
εΧηΧυθας, 

120 ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΑΤ ΛϋΕΙδ 

\νο6*8 ηΐ6 ίο Ιΐίΐνβ 866η Ιιεί' — 

Η6ΐ6η_, \ν1ΐ056 ηίΐιηε 
Ιδ α Ι^ίΙΙεΓηβδδ Ινεειιει* 
Τΐιαη ΛΝ θΓ(ΐ8 ηΐΒ^ ίΓΛίηε Ι 
81ΐ6 18 ΐΏίκΙε Ιο ηιβ δ1ίΐιΐβ1ιί:6Γ ΕΠίΙ (Ιοοηι^ Άηά ά ία11ΐ6Γ'8 
(^6601 οί δ1ιαηΐ6. 

01ι Ιιαά Αυΐίδ ι•606ίν6(1 ηοΐ; 1320 

ΒΐΌηζε ρΐΌλνδ 1οη§ θηιΐ^αγβύ Ι 

Ο ΗςΙγΙ ΤΐΌγ 1)6611 1•6ρΐΊ6ν6(1 ΠΟΪ 

\νΐιίΐ6 Ιΐΐ6ίι• ρίη6-Λνίπο•δ οίδίαγεά ! 
Ο 1ΐίΐ(1 Ζ6υ8 η6ν6Γ 1)Γ6ίΐ1:1ΐ6Γΐ οη Ειιηρυδ ΐΐιε Ι3ΐ•6ίΐ11ι Ιΐιαΐ 
οιΐΓ νθ}'α^ίη§ δίανείΐ ! — 

Η 6 ΛνΙΐΟ Ι6ΐηρ61•δ Ιΐίδ ^ίΐΐ68 

υηΐο 111611 .18 1ιε Λνίίΐ ; 
δοηΐ6 δ1ια1<:6 οιιΐ ο'ΐαά δαΐΐδ^ 
8οηΐ6 ΐη δθΐτο\ν δΐί δΐϋΐ 
Ρίΐ1:6-ί'6ϋ:6ΐ*6ΐ•6(1 : ΐΙιεδβ δρ66ά ίΪΌΐη ίΐιε Ηανεπ^ ί;1ΐ6 Λνΐιίΐε 

Λνίηο'δ οί' ΐΐϊοδβ η6ν6Γ ίϊΐΐ. 1330 

Ο ΐΓΛνίΐϊΙ-ΛνΟΓΙΙ 866(1 

Οί ί]ΐ6 δοηδ οί' α άο,γ ! 
ΗοΛν ΡαΙβ Ιιαίίι άβϋγοαά 
Όίδέΐδΐ6Γ αΗναγ ! 
\\Ίι.ιί; 1)ΐΐΓ(ΐ6ΐι οί Ηΐι^αίδΐι οΐΐοΐ ΤρίίΙόΐΓβαδ' ο1ιΐ1(1 οη Ιΐιε 
Οίΐηααηδ Ιίΐ^' ! 

ΟΗοιιυδ 
Ι ρϋ^ Ιΐΐ66 ίοΓ Ιΐιΐδ ιιηΐιαρργ Ιοί 
Κοιιικί οί ΐ}ΐ66 : Λ\Όυ1(ϊ1 Ιΐιοιι ηε'βΓ Ιιαοΐδί οοηαε ΙΙιεΓοοη 

ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ 

ΜοΙΙιεΓ ηιΐηε, Ι 866 α ί1ΐΓοη§ οί ηΐ6η ΙΗλΙ Ιιϊίΐιει• ΙΐΕδΐεη 
οη ! 

0Ι.ΥΤΕΜΝΕ8ΤβΛ 

€1ιΐ1(1_, Ήδ 1ΐ6 ίοΓ \ν1ιοπι Ιΐιου οαηιεδί Ιιΐΐΐιει•^ ενεη 
Τΐιείίδ' 5οη. 

121 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΑΪΛΙ 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

1340 Βίαχαλατβ μοί μάΧαθρα, Βμώες, ώ<: κρύψω ^βμας. 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

Τι Β€, τβκνον, φβυγβίΫ ; 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

'Αρ^ί,λλεα τόν^^ ΙΒ^ΐρ αίσ χύνομαι. 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

ως Ίΐ οή ; 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

το Βυστνχ€<; μοι των ^άμων αΙΒώ φερβί. 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

ουκ €ν άβρότητί κβΐσαι 7Γ/3ο? τα νυν ΐΓβτττωκότα' 
ά\Χα μίμν- ου σβμνότητοζ βρ^ον, ην Βυνωμ^θα — 

ΑXIΛ^\ΕΤ2 

ώ ^ύναί τάΧαα'α, ΑηΒα^ θύ^ατερ, 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

ού ψ€υΒή θρο€ίς, 
ΑΧΙΑΛΕΤ2 

Ββίν' €ν Άρ'^είοίς βοίίται, 

Κ.\ΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

τίνα βοήν ; σήμαινε μοι, 

ΑΧΙΑΛΕΤ2 
άμψΐ σ>)? τταώός, 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

ΤΓονηρον βίττα^ οίωνον λόγωρ, 

ΑΧΙΛΛΕΤ5 
0)9 νρβων σφα^αί νυν. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

κούΒεΙς τοΐσΒ' Ιναντίον^ λεγβί ; 

^ Ραΐβγ : ίοΓ (ναντία οί Μ88. Εη^ίαπά ΐ'βαάβ ώμοι- κοΰτα 
αντιάζΐται ; 

122 Ι ι ίΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΑΤ ΑϋΕΙδ ΙΡΙΠΟΕΝΕΙΑ 

Ηαηί1ηΊ3Ϊίΐ8^ ορε Ιο ηιβ ΐΗε (3οοι•8_, Ιΐιαΐ Ι Μ'ΐΐίπη ηι&ν 

Ιιϊίΐε ηΐ)' ίαοβ ! ' 1340 

ΟΙ,ΥΤΕΜΝΕδΤΚΑ 

\\Ίΐ€Γ6ίθΓ6 ήββ, ιηγ οΐιΐΐά ? 

Ρ>' ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ 

ΡοΓ 8Ηαιιΐ6 Ι οαηηοΐ ηιββί: ΑοΙιίΠβδ' §αζ6. 

; ΟΙ,ΥΤΕΜΝΕδΤΚΑ 

\νΐιβι•6ίοΓβ δο ? 

ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ 

ι \νίΐ1ι δ1ι»ηιβ ϋΐ6 ιηίδβΓ^ ο£ ιη^ 1)ηίΐΛΐ οηίδΐιοΐΐι ηΐ6. 

ΟΙ,ΥΤΕΜΝΕδΤηΑ 

ΝοΙ ΐη ρϋ^^ΐιΐ: ίοι• άαΐηΐγ δΐιπηίνίη^ εγΙ ΐΐιοα Λνΐιβη 'ϋδ 

Ιΐηΐδ Λνίΐΐι ΐ1ΐ06. [1)υΙ ιηα)' — 

Ύάυυυ ίΐίθη : ηο ΐΐηιβ ίδ Ιΐιίδ Γογ ηιαίάβη ρΐ'ϊάβ, ΐί Λνβ 

ΕηίβΓ ΑΓΗΙΙ.Ι.Εδ ΑΟΗΙΟ,Εδ 

Ηαρίθδδ Λνοηιαη^ οΙιίΜ οί* ϋ,εάα ! — 

ΟΙ^ΥΤΕΜΝΕδΤΠΑ 

Τηιΐγ " Ιΐίΐρίβδδ " ηαηιβά ΐΐιίδ άαγ ! 

Α0ΗΙΙ.Ι.Ε8 

Γ^ϋΐ'ίυΐΐγ Ιΐΐ6 Αν^ΐνοδ οίαπιοιη• — 

ί€Ι.ΥΤΕΜΝΕ8ΤβΑ 
ννΗαΙ ΐΙιβΪΓ οΙαίΏουι• ? — Ιεΐΐ ΐΗε ΐ1ιίη§. 
Α0ΗΙΙ.Ι.Ε8 

Τοποΐιΐηο' ΐΐιΐδ Ιΐιγ οίαιι^ΐιΐει•. 

εΐ.ΥΤΕΜΝΕ8ΤΙΙΑ 

Α1ι^ ΐ1ΐ)^ \νοΓ(Ιδ λνίΐΐι ενίΐ ρι•6δα§6 πιι^- ! 

Α0ΗΙΙ.Ι.Ε8 

" δΐ^ϊη δΐιβ ηιυδί 136 ! " ογγ Ιΐιε^. 

0Ι.ΥΤΕΜΝΕ8ΤΗΑ 

Ιδ ί1ΐ6Γ6 ηοηε \ν1ιθδ6 λνοΓ(ΐ5 Λνΐίΐι Ιΐιείΐ'δ οοηίεηά ? 123 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΛΙ 

ΑΧΙΛΛΕΥ2 
ε/9 θόρυβον έγωγβ καυτός η\υθον, 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

Ύίν , ω ξ€ΐ'€ ; 

ΑΧΙ^νΑΕΤ2 

σώμα \€υσθΡ}ναί ττίτροίσι. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

1350 μών κόρην σώζων εμήν ; 

ΑΧΙΛΛΕΥ2 αύτο τοΰτο. ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

τί<; δ' άρ €τ\η σώματος του σου θί'^βίν ; 
ΑΧΙΛΛΕΥ2 

Ίτάντες 'ΈΧληνες. 

Κ^\ΥΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

στρατός 8β Μυρμώών ου σοι τταρην ; 

ΑΧΙΛΛΕΥ2 

ττρώτος ην εκείνος εγθρός, 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

δί' ο/)' οΧώΧαμεν, τεκνον, 

ΑΧΙΛΛΕΥΣ 
οί μ€ τον ιγάμων άττεκάΧουν ήσσον\ 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

υττεκρίνω δβ τι ; 

ΑΧΙΛΛΕΥΣ 

την εμην μεΧΚουσαν εύνην μη κτανεΐν, 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

δίκαια γ^ν* 

ΑΧΙΛΛΕΥΣ 

ην εφήμισεν ττατηρ μοί. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

κάρ'^/οθεν γ' εττεμψατο. 

124 ίΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΑΤ ΑϋΙ^Ιδ 

Υβίΐ, ηΐ)^5€ΐΠη ίιιηιιι1ΐ;'8 ρβηΐ Λνηδ, — 

εΐ.ΥΤΕΜΝΕ8ΤΗΑ 
Α€ΗΙ1.Ι.Εδ 

Ενβη Ιο 1)6 δίοηεά ΛνϋΙι 8ΐοη68. 

εΐ^ΥΤΕΜΝΕδΤΠΑ 

δΐηοε ΐΗου ΙΐΗθδΙ ίπΐπ ηιγ άπυ^ΙιίβΓ ερίΐΓβθ ? 1350 

ΑίΗΙΙ.Ι.Εδ 

Ενβη δο. 

ΓΙ,νΤΕΜΝΕδΤηΑ 

ΒηΙ 1η ν Ά Ηίΐηά οη ί/?66 ! Αηά Λνΐιο δυοίι άεοοΐ 

ΑΟΗΙΙ,Ι.Εδ 

Α11 Ιΐΐ6 ΗεΙΙεηβδ. 

εΐ,ΥΤΕΜΝΕδΤΗΑ 

ΒιιΙ ΛνϊΐΗ Ιΐιεε \ναδ ηοΐ Ιΐι^ ρεορίο'δ 1)ίΐϋΐ6-1ιοδΙ ? 

ΑεΗΙΙ>Ι.Εδ 

Γίΐ'δΙ Λνεΐ'6 ΐΙιεδε ίο Ιυΐ'η α^πΐηδΐ ηιε, — 

ΟΙ,ΥΤΕΜΝΕδΤΠΑ 
Α€ΗΙΙ.Ι.Εδ 

ΤίΐαηΙεοΙ ηΐ6 αδ ίΙίΓΗΐΙ Ιο ηΐ3ΐτΐίΐ§€. 

ΓΙ,ΥΤΕΜΝΕδΤΚΑ 

Αηά λυΙί&Ι αηδΛνεΐ' άίάδί ΐΗοπ ίΓηιηε ? 

ΑεΗΙΙ.Ι.Εδ 

" 8ΐ£ΐν τηγ ά^Βϋηοά Ι^ηάβ/' Ι δίΐίθ^ " γ& δΐιαίΐ ηοί/' — 

ΟΙ,ΥΤΕΜΝΕδΤΚΑ 

Υβίΐ^ 3, η§1ιΐ€οαδ οίαϊιη. 

Α€ΗΙΙ.Ι.Ε8 

" \νΐιοηι 1ΐ€Γ ίβΐΙιεΓ ρΐ'οϊηίδεά ' " 

εΐ,ΥΤΕΜΝΕδΤΗΑ 

Υεα, ϊο Αΐ'^οδ δβηί ΛνϊΐΗΕΐ ϊο ί)Γίη§. 

125 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΑΙΛ1 

ΑΧΙ/\ΛΕΥ2 

«λλ' ενικώμην κβκρα^μον. 

Κ^\ΥΤΑ1ΜΝΗ2ΤΡΑ 

το τΓολύ Ύαρ Ζβινον κακόν. 

ΑΧΙΛΑΕΤ2 

αλλ ομω9 άρήξομά' σοί. 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

καΐ /χα^66 τΓοΧλοϊσίν €ΐ<; ; 

ΑΧΙΛΛΕΤ2 

€ίσορα<ζ τβνχ^^η φβροντας τονσΒ' ; 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

οναιο των φρενών. 

ΑΧΙΛϊνΕΤ2 
αλλ ονησομβσθα. 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

1360 7Γαΐ<; αρ' ούκβτί σφα'γήσβταί ; 

ΑΧΙΛΛΕΤ2 

ουκ, εμού γβ ζώντος. 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

η^€ΐ δ' όστις ίίψβταί κόρης ; 

ΑΧΙΛΛΕΤ2 
μυριοί 7 • αξευ ο Όουσσευς. 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ αρ ό Έίσύφου ^ονος ; 

ΑΧΙΛΑΕΤ2 αυτός ούτος. ΚΑΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

Γδία ττράσσων, ή στρατού τα'χθάς νττο ; 

ΑΧΙΛΛΕΤ2 

αιρεθβΐς €κών. ΚΑΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ ΊΓονηράν γ' αΐρβσιν, μίαιφονείν» 

126 ίΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΑΤ-Αυθ8 

Α0Η1ΙΧΕ8 

ΥεΙ Λν35 Ι οιιΙοΙαιηοιίΓΟίΙ. 

ΓΙ.Λ'ΤΕΜΝΕ8ΤηΑ 

ΑΙι^ Ιΐΐ6 ι•ίΐΙ)1)1β 15 α 1>ίΐηείιι1 Ιΐιίη^ ' 

Α0ΗΙΙ.Ι.Ε8 

Υ€ΐ ννϊΐΐ Ι ίΙεΓειίίΙ Ιΐιοε. 

ΓΙ.νΤΕΜΝΕ8ΤηΑ 

8ίη^1γ β^Ηΐ ηί^αϊπδΐ ίΐ ηιιιΐϋΐαάο ? 

ΑΓΗΙΙ.Ι.Ε8 

δβεδί Ι,ΐιου ΐΗοδο Λνΐιο ΐ3€Ηΐ• ηιίηε ίΐηιιουΓ ? Ι ΓΙνΥΤΕΜΝΕ8ΤΗΑ 

Βΐ€58ΐη§8 οη Ιΐιγ άϋΐιηΐίοδδ ηιοοά 

Ρ Α€ΗΙΙ.Ι,Ε8 

Υΰίΐ^ Ι δΐΐίΐΐΐ 1)0 1)1 651. 

0Ι.ΥΤΕΜΝΕ8ΤηΑ 

δΐιε δΐιαίΐ ηοΐ ηοΛν 1^^ οη Ιΐιο &1ί£ΐΓ Ιαϊά ? 1360 

Ρ Α€ΗΙΙ.Ι.Εδ 

ΝοΙ Λνΐιϊΐε Ι αηι Ιίνίπίί ' 

ΓΙ,ΥΤΕΜΝΕδΤΚΑ 

Ηο\ν, \νί11 Άπγ οοηιε Ιο 56ΪΖ6 Ιΐΐ6 ιπαίά ? 

Ρ^ ΛΓΗΙΙΧΕ8 

Τΐιοιίδίίικίδ — Άπά Οο1}'556υ5 ΐ€ίΐί1ίη§. 

ΟΙ,ΥΤΕΜΝΕδΤΗΑ 

Η^, Ιΐιε δββά οΓ δίδνρΗυδ ? 

ΑΟΗΙίΙ,Εδ 

Ενβη 1ιβ. 

€Ι.λ'ΤΕΜΝΕ8ΤΚΑ 

δείί- 1)101(3611^ ογ οΐίά λ11 Ιΐιε ΗοδΙ; αρροίηΐ ϋ ΐΗαδ ? 

Α€ΗΙΙ.Ι.Εδ 

ΟΗοδεη, Άηά αοηδεηΐϊη^. 

εΐ.ΥΤΕΜΝΕ8ΤΙΙΑ 

Ενϊΐ οΐιοϊοε, ίοΓ ηιαι•(1εΐΌΐΐ5 νίοΐεηεε ! 

( 127 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ 

ΑΧΙΛΛΕΤ2 
άλλ' εγώ σ-χ^'^σω νιν. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

άξ€ί κ ούγ^ εκονσαν άρττάσας ; 
ΑΧΙΛΛΕΤ2 

δ>;λαδ/; ξανθής βθβίρας. 

ΚΑΤΓΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

€μ€ ο€ Τι γ^ρη οραν τότε ; 

ΑΧΙΛΛΕΤ2 

άντεγον θν'γατρό<;. 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

ώ<ζ τονΒ' βΐνβκ' ου σφα'^ήσβται. 

ΑΧΙΛΛΕΤ2 

άλλα μην €69 τοντο γ' ηξβι. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

μήτβρ, €ΐσακονσατ€ 
των βμοη' ^ττών • μάτην ^άρ σ Είσορώ θυμον/χ^νην 
1370 σώ 7ΓΟσ€ί • τα δ' άΒνναθ' ημΐν καρτβρύν ου 
ράΒίον. 
τον μεν ονν ξβνον Βίκαιον αινβσαι τιροθυμυας• 
άΧλα και σβ τουθ' όράν χρή, μη ΒιαβΧηθί} 

στρατω, 
και ττΧβον Ίτράζωμεν ού^ίν, οδβ δε συμφορά^; 

οΙα δ' εΙσηΚθεν μ\ άκουσον, μήτερ, εννοονμΑνην 
κατθανβΐν μίν μοι Ββ^οκταί• τούτο δ' αυτό 

βούΧομαί 
€ύκ\βως ττράξαί τταρείσά γ' εκποδών το Βυσ<γ€ν€ς. 
δεΰ/οο δ 7 σκβψαί μεθ' ημών, μήτβρ, ώ? κα\ώς 

λέγω. 
6ί9 €μ Έλλίϊ9 η μεγίστη ττάσα νυν ά'ΤΤοβΧετίει, 
καν εμοί ττορβμός τ€ ναών καΐ Φρνγών κατασκαφαί, 

128 ΓΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΑΤ Αϋυδ 

ΛΓΗΙΙ.Ι.Ε8 

Νίΐ}', 1)ΐιΙ Ι ΛνΐΙΙ δίαγ Ιιίιη. 

0"Ι.ΥΤΕΜΝΕ8ΤΙΙΑ 
ΑΟΉΙΙ.Ι.Εδ 

Υείΐ. ίΐηά 1)}' ΙΐθΓ ^οΜεη 1ι•65565. 

(Ι.νΤΕΜΝΕ8ΤΠΛ 

\\ΊιαΙ ιηιΐδΐ Ιΐιβη 1>6 (Ιοιιε οί ηΐ6 ? 

ΑΓΗΙΙ.Ι.Ε8 
ΟΈΥΤΕΜΝΕδΤΚΑ 

1ί ΐΗίδ ηΐΒγ δίΐνβ 1ι€γ^ δίαίη δ1ΐ€ δΐΐίΐΐΐ ηοΐ Βε. 

Α0'ΗΙΙ.Ι.Ε8 

Αν. Ηπά δυΐ'βΐ}^ υηΐο Ιΐιίδ ϋ ΛνΐΙΙ οοηιε. 

1ΡΗΙΟΕΝΕΙΑ 

Μο11ΐ6ΐ•, — Ιο 111^ λνοΐ'ά 
Η€Ηΐ•1<6η γβ !— Η^ΗΪπδΙ Ιΐιίηε 1ιαδΐ3ίΐη(1 1 Ι^εΙιοΜ ΐΚβε 

{ΐηε^βΓ-3ϋΐΤ6θ1 [ΐ3Γαν€. 

Γίΐαδθΐθδδΐ}^ : 'ΐΛνεΐ'β Ικινά ίοΐ' ιΐδ ίηενϋέΐΐϊΐε άοοηι ίο 1370 
ΜεεΙ ίΐ ίδ λνβ ΐΗίΐηΙν ΐ1ΐ6 δίΓβ,η^βΓ-Ηεί'ο ίοΓ Ιιίδ Λνίΐΐ ίο 

δίΐνβ. [1)6ΛναΓ6 ; 

ΥοΙ^ ιΐΐίΐΐ 1ΐ6 1)β ηοΐ ΓθρίΌΒοΙιεά οί Ηεΐΐ&δ' ΙιοδΙ ιηαδΙ\ν6 
δο δΙιοιιΜ Γΐιΐη δείζε Ιίϊιιι^ &η(1 οαΐ'δείνοδ ΐη ηο Λνίδβ 

1361:1:61• ίίΐΓ6. [Ιΐιου^ΐιΐ ΙιείΈοη. 

, ΗβΗΓ Ιΐιο Ιΐιΐη^ Ιΐι&ΐ ίΙίΐδΙΊεά ιιιιοιι ιηε^ ηιο11ΐ6Γ_, αδ Ι 
Ι 11.0^ Γ€δο1ν6(1 Ι αιη Ιο (1ΐ6 ; αικί ίαίη αηι Ι ΙΗηΙ ΐΐιΐδ 1)6 

άοηε [α\ν3,^-. 

Οίονΐουδίγ — Ιΐι&ΐ Ι ΙΙίΓυδΙ: ίσηοΒΙε οΓανεη ΐΐιοπ^ΐιΐδ 

. Ρι•ϋ:1ΐ66^ ηιοΐΙιεΓ^ ΐΗίδ οοιίδίάεΓ Λνίΐΐι ηιε : ηι&Γΐν 1ιο\ν\ν6ΐ1 

Ι δα^. 
ϋπΐο 1116 3,11 ηιί^ΐιΐ)^ Ηεΐΐαδ 1οο1<:8 : Ι οηΐ^ οαη ΐ36δΙθΛν 
Βοοηδ ιιροη ΗεΓ — δίΐΐ1ίη§ οί 1ι6γ ^αΙΙβ^δ^ΡίΐΓ^^ία'δ ονεΐ"- 

•ΐΙίΓΟλν^ 

129 

νοί. 1. Κ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ 

1380 τάς τ€ μ€Χλονσα<; <•^νναίκα^ ην η Βρώσί βάρβαροι, 
μηκίθ" άρττάζβιν βάν τάσδ' 6Χβια<; εξ ΈλΧάδος, 
τον 'ΚΧβνη'ζ ησαντας οΧβθρον, ηντιν ηρττασεν 

ταύτα ττάντα κατθανούσα ρύσομαί, και μου κΧεος, 
Έλλαδ' ώ? ηΧενθερωσα, μακάριον <^€νησεταί. 
καΐ 'γαρ ούΒβ τοί τί Χίαν εμβ φίΧοψυχ^βΐν γύρεων 
ττάσι ηάρ μ "ΕίΧΧησυ κοινον ετεκες, ούχΙ σοΙ 
μόντ}. 

άΧΧα μνριοί μεν άνΒρε<; άστησιν ττεφρα'γμενοί, 
μυρίοί δ' ερετμ εγοντε';, 7ΓατρίΒο<; 7)ΒίΚ7]μενης, 
8ράν τι τοΧμησουσιν ε'χθρου'; 'χυιτερ 'Έ^ΧΧάΒο'^ 
θανείν ' 
1390 ή δ' εμη ψνχ^)] μι ούσα ττάντα κωΧύσει τάδε ; 

Τί το Βίκαων τοντ ; εχοίμεν αρ' αν άντειττεΐν 

€7Γ0? ; 

κατΓ εκείν εΧθο)μεν. ου δει τόνΒε Βία μά-χτ)<ζ 

μοΧεΐν 
Ίτάσίν Άργ660ί9 '^υναίκο<ζ ε'ίνεκ ουΒε κατΘανεΙν. 
εϊς γ' ^^^^νρ κρείσσων ηυναικων μουριών οράν 

φαο<ί. 

βΐ δ' εβονΧήθη το σώμα τούμον "Αρτεμις Χαβεΐν, 
εμτΓοΒων '^ενησομαί 'γώ θνητός ούσα ττ] θεω ; 
άλλ' άμή'χ^ανον • ΒίΒωμί σώμα τούμον Έλλάδί. 
θύετ, εκτΓορθεΙτε Ύροίαν. ταύτα <^αρ μνημεία μου 
Βία μακρού, καΐ τταΐΒες ούτοί και γά/χοί και 
ο ξ εμη. 
Τ400 βαρβάρων δ' ^'ΚΧΧηνας άρχ^εον εΙκός, άλλ' ου Ι 
βαρβάρους, 
μητερ, 'ΈίΧΧηνων το μεν ^άρ ΒούΧον, οι δ' €>'.ζύθεροί. 

130 ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΑΤ Αυΐ>Ιδ 

δ^ΓϋΙγ ίοΓ 1ί€γ οΙίΐιΐίτΙιΙϋΓδ ίΓοιη 1)ίΐι•1)ίΐπαη5 ΐη ίΗβ (ί,•ΐ)'8 Ιο 1380 

οοιηε, [^^^ΡΡν Ηοηιε, 

Τΐιαΐ; Ιΐΐ6 ΓίΐνΐδΙιεΓ ιιο ηιοΓβ ιηα7 δηαΐοΐι Ιΐιεηι ίΐΌΐη α 
\νΐΐ6η Ιΐιε ροππΗ^ ΐδ ρ^ίά £ογ Ραπδ' οαίπι^ο, Ηβίβη'δ 

δΐιαιηο. [ηι^ ιιαηιο, 

ΑΠ Ιΐιΐδ σι•€£ΐί; (ΙεΗνοΓΗΠοβ Ι ίη θεπίΠ δΗίΐΙΙ οοπιραδδ^ αικί 
Αδ ο£ 0116 λνΐιο ^β,νε ίο Η εΐΐίΐδ ίι-βεάοι η^ δΙίΗΐΙ 1)ε 1)ΐ6δδΐη^- 

οΐΌΛνπεά. [δΐιοιιΐίΐ 1)6 ίοιιη(1? 

Μΐ(8ί Ι Ιΐνε, Ιΐι&ί οίαΐοΐιίη^ Ιίίο \νί11ι άεδρεί'ίΐΐε Ιιαηά Ι 
ΡοΓ ΐΐιε §00(1 οί Ηεΐΐεηεδ οίκίδΐ Ιΐιοιι 1)6ίΐι• ιηε, ηοΐ ίοΓ 

ΐΗΐηε αίοηε. [1)ϋδοηι 11ιΐΌ\νιι, — 

ί,ο, 1ιο\ν οοιιηΐΐεδδ ΛνΗΓΠΟΐ'8 Λνίΐΐι ΐΗε δΙιΐεΜ 1)6ίοι•β ΐ1ΐ6 
Μ^π£ΐάδ_,ηο\ν1:1ΐ6 ί;ιί1ΐ6Γΐίΐη(ϋδΛνΐΌη§6(1, λνΐΐίι δΙι•6πιιοιΐ5 

οίΐΓ ίη Ηαηά, — [Ιπηοΐ. 

Α11 Λνίΐΐ £63Γ ηοΐ Ιο 6ΐκ•οιιιιΐ6Γ £θ6δ^ Ιο άίε £οι• Ηεΐΐαδ- 
Αηά δΗίΐΠ αΐΐ 1)6 11ι\νίΐΓί;6(1^ Ι^&ίΗεοΙ 1)3'^ Ιΐιε Η£6 ο£ οηβ — 1390 

ο£ ηΐ6 ? [£οΐ' ίΐηδΛνεηη^ ρΐεα ? 

λνΗβΓ6 \ν6ΐ•6 ^ιιδΐ^^6 ]ΐ6Γ6 ? — αιΐ(1 \ν1ια1; οαη Ι δβΐ £ογϊ1ί 
Ταπί \ν6 ηο\ν Ιο ΐΗίδ ΐΐιΐη^ αίδο : — ηενεΐ' οα^Ηί Ιΐιΐδ ιηαη Ιο πιαίίε [δίΐΐί 6 ι λλ^ίΐΓ 011 ά\\ Ιΐΐ6 Αΐ'σίνεδ^ ηο^ ηοΓ ρεί'ίδΐι — £ογ ά ινονιαη.'} 
λνοΓίΗίβΐ' ΐΗίΐη Ιεη Ιΐιοαδαηά Λνοιηεη οηβ ηΐίΐη ΐδ Ιο Ιοοίί οη 1ί§1ιΙ. ί,ο^ ί£ ΑιΊειπΐδ Ιιαίΐι τνΐΐΐεά Ιο οΐ&ίηι \ηγ \>Όά\ η8 1ι6γ 

\νΗαΙ, δΐιαίΐ \, α. Ηείρίεδδ ιηοΓίαΙ λνοηΐίΐη, 1:1ι\\'αι•ί; Ιΐιε 

Λνίΐΐ άΐνίηβ ? 
Νίΐ^, \1 οίΐηηοί; 1)6. Μ γ 1)0(1γ αηίο Ηεΐΐαδ Ι ι•6δΐ§π. 
δαοηβοε ιηε, ΐ'&ζε γε Τΐ'ογ ; £οι• ΐΗίδ 11ιΐΌυ§1ι &11 ΐΐιε 

ίΐ§εδ ίδ [ίη Ιΐιίδ ! 

ΜγηιείΏοι-ίαΙ : οΙιίΜΐ'επ^ ηιαιτία^ε^ §1οιΤ — ^^^ ίίΓε ηιίηε 
Βί^ΙιΙ ίΐ ίδ ίΐι&ΐ Ηεΐΐεηεδ ι•υ1ε 1)ίΐΓΐ)απ&ηδ^ ηοΐ \\\άϊ ίΐΐίεη 1400 

νοί^ε [£ΓεεΙ)οι•η £ο]1<;. 

ΚεδΙ οη Ηεΐΐεηεδ, τηοίΗεΓ. ΤΙιεγ 1)ε Ιίοικίηιεη, Λνε 1)6 

131 
κ 2 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΛΙ 

ΧΟΡΟ 2 
ΤΟ μλν σον, ω νβάνι, '^/ενι>αιω<; βχβί• 
το της τύ'χΐ]^; δβ καΙ το της θβού νοσ€Ϊ. 

ΑΧΙΛΛΕΥ2 
^Α'γαμΕμνονος τταΐ, μακάριον μβ τίς Θε6)ν 
β/χβλλε θησζ,ίν, €ί τυγοίμι σων ηάμων. 
ζηΧώ δε σον μβν ΈΧΛ,αδ', ΈΧλάδος• δε σε. 
€ν <^αρ τόδ' είττας άζιως τε ττατριΒος- 
το θβομαχ^εΐν <^/αρ ά'πο\ΐ7τοΰσ\ ο σου κρατεί, 
ε'^ελογίσω τα γ_ρηστα τάνα'^καΐά τε. 
1410 μάΧλον δε \ίκτρο}ν σων ττόθος μ βσεργεται 

€ί•? την φνσίν βΧβψαντα' '^/ενναια ^αρ εΖ. 
ορα δ'• ε'γώ Ύ^ρ βούΧομαι σ βύβρΎβτβΐν 
Χαβεΐν τ ε'9 οϊκονς- αχθομαί τ, ϊστω (ήετις, 
εΐ μη σε σώσω ΑαναίΒαίσί 8ία μάγ7]ς 
βΧθών αθρησον, 6 θάνατος Βεινον κακόν. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

λέγω τάδ' [ουδει^ ονΒεν εύΧαβουμενη,] *|• 
η Ύνν^αρΙς τταΐς Βια το σωμ αρκεί μά'χας 
άνΒρίον τίθείσα καΐ φόνους- συ δ', ω ξένε, 
μη θντ}σκε δί' ε'^έ μηΒ^ άιτοκτείντις τινά. 
1420 έ'α δε σώσαί μ Έλλαδ', ην Βυνώμεθα. 

ΑΧΙΑΑΕΤ2 

Ο) Χήμ' άριστον, ουκ εχ^ω ττρος τοΰτ έτ'. 
Χε^ειν, εττεί σοι τ«δε Βοκεΐ' γενναία '^αρ 
φρονείς• τι '^/αρ τάΧηθες ουκ εΧττοι τις αν ; 
όμως δ', ίσως '^/αρ καν μετα<γνοίης τάδε, 
ως ουν αν ε18τ}ς ταττ' εμοΰ ΧεΧε'^/μενα, 
εΧθων τάδ' οττΧα θήσομαι βωμοί) ττεΧας, 
ώς ουκ εάσων σ άΧΧα κωΧυσων θανεΐν. 
'χρϊίσει δε καΐ συ τοις εμοΐς Χό^οις τάγα, 
όταν ιτεΧας σης φάσ^ανον Οερ^ις ϊΒγς. 

132 1ΡΗ10ΕΝΕΙΑ ΑΤ ΑϋΙ^Ιδ 

ειιοκυδ 
ΝοΙ>ΐ€ Ιΐιο ραΐ'Ι Ιΐιοιι ρΐανβδΐ^ ιηίΐίίΐοπ, ί.ς : 
Βυί; Ρ3ΐβ ?ιη(1 ΑνΙειπίδ — ΐ11 ραΓί ίδ ΙΙιβΪΓδ ! 

ΑΟΗΙΙ,Ι.Εδ 

Α§ΗΐΏ€ΐτιιιοη'δ οΐιίΐί]^ α Οοά οαηιο ηεαΓ Ιο Μβδδ 
Μ€, οοιιΐοΐ Ι 1)αΙ Ιΐίΐνβ \νοη ΐ1ΐ€6 ίοΓ ηιγ Ι^πάβ. 
Ηαρργ ΐη Ιΐιοε ΐδ Ηθΐΐαδ;, Ιΐιοιι ΐη Ηβΐΐαδ ! 
ννβΐΐ δαί(ίδί; ΐΐιοιι 1:1ιίδ^ απίΐ λνοΐ'ίΐιϊΐ^ οί οιτγ Ι&ικΙ : 
ΤΙιοα ΙιαδΙ ΐιιηιβά 8.\νΰ.γ ϊυοιύι δΐΐ'ίίθ \νϊί;1ι Οο(1δ — α ΐΐιίη^ 
Τοο Ιιαί'ίΐ ίΌΐ' Ιΐΐ€6 — ΙιαδΙ Λνβί^ΐιείΐ ίΐιβ §οογ1 Ρπΐβ 

δρίΙΓΡδ. 

Υεί Ιονε ίοΐ' ΐΗββ ηονν Ιΐιηΐΐδ ηΐ6 ΙΙιΐΌυ^Ιι ΐΐιε ηιΟΓβ 141" 
Τΐΐϋΐ Ι Ηανε δββη Ιΐι^ ηαίυΓβ^ ηοΙ)ΐ6 ΙιβίΐΓΐ. 
ννΊΐ6Γ6ίοι*6 Ιοοΐ^ ϊο \ί : Ιΐιεε Ι ίίΐίη λνουΙΛ δβννβ^ 
Αηίΐ 1)6&Γ Ιΐΐ66 ΙιοηΐΘ. Ι οΗαίε, 1)6 Τΐιεΐίδ λνίΐπβδδ, 
ΊΊιαΙ: Ι δΐιουΐά δανβ ΐΐιεβ ηοΐ ίη όαΐΐΐε-δΐιοοίν 
\\Ίΐ1ι Οίΐηααηδ. Τΐιΐηΐί — 3. ίοΕΓίιιΙ Ιΐιΐη^ ϊδ (Ιεαΐΐι. 

ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ 

Ι δαγ ΐΗϊδ^ — αδ οηβ ραδί &11 Ιιορβ αικί ΐαο,γ : — 

δυίΚοβ ΐΐΐίΐΐ ΙΐίΓοπσΙι Ιι^γ Ι^εαιιΙγ Τ3'η(1αΓ6υδ' οΗϊΜ 

8ΐΪΓδ δίΓΪίβ &ηά δ1αιι§}ιΐ6Γ. Τΐιου^ Ο δΙι•ίΐη§;6ΐ•-ρπηοο, 

Όΐ6 ηοΐ ίοι* ηΐ6^ ηοι* δΐέΐγ ΐΐιοιι α.ηγ ιηαη. 

ί,εΐ: ηΐ6 1)6 Ηεΐΐαδ' δανϊοαι•^ ΐί Ι πιαγ. 1420 

Α€ΗΙΙ.Ι.Εδ 

Ο δουΐ ΙιείΌΐο ! — ηοπι^ΐιΐ: ο&η Ι δαγ πιογβ 
Η6ΐ•6ΐο^ δίηο6 βχεά Ιΐιίηε ΙιεαιΊ ίδ. ΤΗγ Γβδοΐνο 
Ιδ ηοΙ)ΐ6 — Λνΐιγ δΐιουΐά οηβ δαγ ηοΐ ΐ1ΐ6 ΙγπΙΙι ? 
ΒιιΙ γβϊ, — ίοΓ Ιιαρίγ γ6ΐ ΐΥιγ ηιοοά ιπαγ οϊΐΒ,η^ε,— 
ΤΙιαΙ ΐΐιοιι ιηαγδί ΙνίιΟΛν ΐ1ΐ6 ρΐΌίΪ6Γ Ιΐιαΐ Ι ιηαΐν^^ 
Ι §0, Ιο ρΐαοε ηιγ \ν6ειροηδ ηί^ΐι Ιΐιε αΐΐαι•^ 
Κβαάγ Ιο δυίΤεΓ ηοί^ 1)ΐιΙ \)άυ, ϊΐιγ άεαΐΗ. 
Τΐιοα ηΐ£ΐ}'δ1;, ενεη 1;1ιου^ υηΐο ιηίη6 οίΤβΓ ίιιηι, 
ννΐιβη Ιΐιου 1)6ΐΊθ1(ΐ6δΙ αΐ Ιΐΐ}^ ΙΙίγοεΙ; ί;Ιΐ6 Ιίηΐίε. 

133 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ 

1430 ουκουν βάσω σ άφροσύντ} ττ} στ) θανβΐν 

ζΧθων δβ συν οττΧοί^ί τοΐσΒβ ττρο^ ναον θ€άς 
καραδοκήσω σην €Κ€Ϊ τταρονσίαν. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

μήτ6ρ, η σί^ί) Βακρύοις τβ'γ'γβίς κόρα<ζ ; 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

6χω τάΧαίνα ττροφασίν ώστ' άΧ'γβΐν φρβνα. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

τταΰσαί μ€ μη κάκιζβ- τάΒε δ' €μοΙ ττίθου. 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

λέγ'ϊ ώ? Ίταρ ημών ού^βν άΒίκήσει, τβκνον. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

μήτ ουν συ τον σον ΎτΧοκαμον €ΚΤ€μ}]<ί τρί'χο'ζ, 
μήτ άμφΐ σώμα μ€\ανα<; άμτησ'χτ) ττβττΧους. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

τί Βή τόδ' πίττας, τβκνον ; άττοΧβσασά σβ ; 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

1440 ου συ γ^' σβσωσμαί, κατ βμβ δ' βύκΧβης €σ€ΐ. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

ττώς βίτταζ ; ου ττβνθβΐν μβ σήν ψυ-χήν χρβών ; 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

ηκιστ, βίΓβί μοι τύμβος ου γ^ωσθήσβταί, 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

τί Βή ; το θντ/σκβιν ου τάφος νομίζβται ; 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

βωμός θβάς μοι μνήμα της Αώς κόρης. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

«λλ', ώ τβκνον, σοι ττβίσομαΐ' Χβ'^βίς ^άρ βυ. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

ως βύτυγοΰσά γ' Έλλαδθ9 τ βύβρ'^/βτις. 
134 ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΑΤ ΑϋΙ.Ιδ 

Τΐιοη δΐΐίΐΐΐ ηοΐ ΙΙίΓου^Ιι α Ιι&δΙγ ίηιρυΐδε (ϋβ. 1430 

Νο, λνΐΐΐι ΐΗβδβ &ι•Γη8 Λνΐΐΐ Ι υηΐο ΐΐιε δ1ιΐΊη6_, 

Αηά ίοΓ ίΥιγ οοηιΐη^ ΐΐιϋΐιβι* \νϊ11 Ι νν&ΐΐ;. [Εχΐί. 

ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ 

ΜοίΗβΐ', Λνΐιγ ΆΥΪ ΐΚου Λνεερΐησ δΠβηΐΙγ ? 

ΟΙ,ΥΤΕΜΝΕδΤΙΙΑ 

Οοοά οίΐιΐδβ Ιιανβ 1, λνοβ'δ ηιε ! Ιο 1)ΐ•6αΊν ιηίηβ Ιιεανί. 

ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ 

Γοι•ΐ36Εΐ•^ ηΐίΐΐίθ ιηε ηοΐ ΟΓανβη ; 1)ΐιΙ Ιΐιίδ άο — ■ 

ϋΙνΥΤΕΜΝΕδΤΠΛ 

δρβ&ΐί : Ιΐιοα δΐιαίΐ Ιιευθ ηο λυιόπ^ οί ιιίθ^ ιηγ οΙιιΙγ]. 

ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ 

81ΐ6ΕΓ ηοΐ ίοΓ ηιβ ίΗε ΐΓβδδβδ οί ίΐιϊηε Ιιαίτ^ 
ΝείίΗεΓ ίη δΕΐ)ΐ6 δίοΐβ αιταγ Ιΐιγ ίοι-ηι. 

€Ι.ΥΤΕΜΝΕδΤΚΑ 

\νΐΐ)Γ δ&γ'δΐ ΐΗοιι ΐΐιΐδ ? \νΐΐ6η Ι Ιΐίΐνβ Ιοδί; ΐΗββ, 
οΙιίΜ !— 

ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ 

Ν&}^, Ι αΐΏ δανβά. ΊΊιγ ^Ιονγ δΐιαίΐ 1 1)θ. 1440 

ΓΙ.ΥΤΕΜΝΕ8ΤΙΙΛ 

Ηο\ν δ&}'βδί; ΐΐιοιι ? ΜυδΙ Ι ηοΐ ιηουΐ'η ΐΐιγ άεαίΐι ? 

ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ 

Νε^^ ηαγ : ηο §ι•ίΐν6-ιηουη(1 δΐιαίΐ 1)€ Ιιβ&ρεά ΐον ηιβ. 

εΐ.ΥΤΕΜΝΕ8ΤΚΛ 

Ηο\ν βιεη ? — ίη άβαΐΐι ΐδ ΙύυΓίίΐΙ ηοΐ ΐηιρίίθά ? 

ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ 

ι Ζευδ' ϋαυ^ΙιΙβΓ'δ αΙΙαΓ ϊδ Π1^ δεριιΐοΐιΐ'β. 

€Ι.ΥΤΕΛΙΧΕδΤΚΑ 

ΟΙιϊΙά, Ι Λνίΐΐ άο ίϊ\γ 1)ΐάά\Ώ§. Τποιι δ&ν'εί Λνβΐΐ. ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ 

Αδ οηβ 1)1 6δΙ, Ι^εηθίέίοΙοΓ ο£ ουΓ Οι-εβοβ, 135 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΐ 

ΚΛΤΤΛΙΜΝΗ2ΤΡΑ 
τί Βη κασί'γνηταίσιν άγγβλώ σβθβν ; 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

μηΒ^ άμφΐ κ€ίναις μίΧανα^ βζάψΐ)^ ττβττλονς. 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

βΓττω δβ τταρα σου φίΧον βττος τί 'παρθίνοί<ζ ; 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

1450 χαίρ€ΐ,ν γ*. ^Ορίστηρ τ βκτρβφ^ άνΒρα τυν^β μοί. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

Ίτροσέλκυσαί νίν ΰστατον θεωμενη. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

ώ φίΧτατ, €7Γ6κούρ7]σα<ζ όσον βΐ'χε'ζ φυ\οί<;. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

€σθ^ 6 τι κατ "Αρ'γο<ζ Βρώσά σοι χάριν φέρω ; 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

ττατβρα τον άμον μη στύηει ττόσιν τ€ σον. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

Βανούς ά<γώνας Βιά σβ Ββΐ κβΐνον Βραμβΐν, 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

άκων μ νττβρ γης ΈΧλάδθ9 ΒιωΧεσεν. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 
ολω ο , α'^βννως Ατρβως τ ουκ αξίως, 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

τΐ9 μ είσιν άξων ττρίν στταράσσβσθαι κομην ; 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

βγωγβ μ€τα σον — 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

μη συ γ'* ου καλώ^ λβγ^ίί. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

ΤΓ^ττΧων Ιχομίνη σων. 
136 ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΑΤ Αυθ8 

ΟΙ,ΥΤΕΜΝΚδΤΙΙΑ 

ν\Πΐίΐί; ηιβδδίΐ^β Ιο ΙΗ^ δίδΙβΓδ δΐιαίΐ Ι 1)6αΓ ? 

ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ 

ΊΊιεηι Ιοο αιτίΐ^ Ιΐιοιι ηοί ίη δαΙ)ΐ6 δίοΐβ. 

0Ι.ΥΤΕΜΝΕ8ΤΚΑ 

δΐιαίΐ Ι 1)€ΛΓ Ιΐιβιτι δοιπθ λνοΓά ο£ Ιονβ ίΐΌΐη ίΐΐθβ ? 

ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ 

()ιι1^ '' ΓαΓ6\ν6ΐ1 ! " Το ιηαηΐιοοά γρηγ ΐΗίδ 1)ίΐΙ)6. 1450 

0Ι.ΥΤΕΜΝΕ8ΤΚΑ 

ΕιιιΙ)ΐ•ίΐ06 Ιιίηι ! ίοι• Ιΐιβ ΙαδΙ ίίιτιε Ιοοίί οη Ιιίηι. 

ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ (βο 0γ6816({) 

ΟβαΓβδί^ ΐΐιου ^αν'δΐ: ιΐδ ε11 ΐΐιε Ιιβίρ Ιΐιοιι οοαίάδΐ: ' 

€Ι.ΥΤΕΜΝΕ8ΤβΑ 

Οηιι ι άο Άχχξάύ, αί Ιιοιηβ Ιο ρΐεαδίπ'β ΐΐιββ ? 

~ ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ 

Μ^ ίίΐΐΙΐ6Γ ίΐηά Ιΐιΐηβ 1ιυ8ΐ)ίΐηά 1ιαί;6 ηοΐ Ιΐιου. 

0Ι.ΥΤΕΜΝΕ8ΤΗΛ 

Α ί^ΕΓίαΙ οουΓδβ ίοι• ΐΐιν δαίίβ ιηπδΐ 1ΐ6 τυπ Ι 

ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ 

8οι•6 Ιοίΐι, ίοΓ Ηεΐΐαδ' δαίίβ, Ιιαίΐι Ιιο άβδίΓογεά ιηβ. 

ΟΙ,ΥΤΕΜΝΕδΤΚΑ 

Βγ ^ιιίΐε υηΐίΐη^ΐγ^ ιιπλνοΓίΙι^ Αΐΐ'βϋδ' δοη Ι 

ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ 

ννΐιο ΛνίΙΙ Ιεαά ηΐ6, θγθ ιηβιι (Ιΐίΐ^ ηιε 1)γ ηιΐηβ Ιί&ϊγ ? 

Ι 0Ι.ΥΤΕΜΝΕ8ΤΒΑ 
, Ι Λνίΐΐ ^Ο Λνίΐΐΐ Ιΐΐ66 

Ι 

ι; ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ 

Ναγ, Ιΐιοιι δαγ'δΐ ηοΐ λνεΐΐ. 

€ί,ΥΤΕΜΝΕ8ΤΗΑ 

0Γ3δρί秕 \\\γ νβδΐιπ'θ, 

137 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 
1460 €μοί, μήτ€ρ, 'ττίθον, 

μεν' ώς βμοι τ€ σοι τβ κάΧλιον τόδβ. 
ττατροζ δ' οτταΒών τών^β τι? μβ ττεμττβτω 
Άρτ€μίδθ9 βίς \€ίμών\ οττου σφα^ησημαι. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

ώ Τ€κνον, οϊ'χ€ί ; 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

καϊ ττάΧιν 7* ου μη μοΧω. 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 
Χίττοΰσα μητβρ ; 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

ώς όρα<ζ γ» ^^^ άξίως. 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

σ^69, μη μ€ ΊτροΧίΤτυ^. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

ουκ έ'ώ στάζβίν 8άκρυ. 
ύμ€Ϊς δ* εττευφημήσατ , ώ νεάνίΒες, 
τταίάνα τήμτ} συμφορά Δ^οί κόρ^^ν 
*Άρτ€μίν• ϊτω δβ ΑαναίΒαις ευφημία. 
1470 κανά δ' εναρ-χεσθω τίς, αίθεσθω δε ττυρ 

Ίτρο^^ύταίς καθαρσιοίσί, καί ττατηρ εμ6<ζ 
ενΒε^ίονσθω βωμόν ώζ σωτηριαν 
'^Έ,ΧΧησι Βώσουσ' ερ-χομαί νικηφόρον. 

α'^ετε με ταν ιΧιου 
καϊ Φρυ^ών εΧεπτοΧιν. 
στεφεα ττερίβοΧα ΒΙΒοτε, φέρετε 
ττΧόκαμο^ί οδε καταστεφειν 
'χερνίβων γ^ τταγά^. 

Ι3δ ι ΙΡΗΙΟΕΝΕ1Α ΑΤ ΑϋΕΙδ 

ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ 

Ηβ&ά γη&, ιιιοϋιεΓ ηιίιιο — - 1460 
ΤίΐΐΎ^ : ίοι• ύ\6;β, ίοΓ ΙΠβ, Ίΐ5 1)€ΐΐ61• δΟ. 
ΕεΙ οηβ ο£ ηι^ δίΓβ'δ ΙιεηοΗιηβη 168(1 ιηβ οη 
Το ΑιΊεηιίδ' ηιβίΐάονν, \νΗεΓ6 Ι δΐιαίΐ 1)6 δίαίη. 

0Ι.ΥΤΕΜΝΕ8ΤΚΑ 

€1ιΐ1(1, αν! ίΐιου σοηε ? — 

ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ 

Ι δΐιαίΐ ΓβΙυπι ηο ηιΟΓβ. 

εΐ,ΥΤΕΜΝΕδΤΗΑ 

Εε&νίη^ ϊ\ιγ ηιοΙΙιεΓ ! 

ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ 

Αδ Ιΐιοα δ668ΐ; : — 'ίίδ Ηανά. 

ΟΙ,λ'ΤΕΜΝΕδΤΚΑ 

Ηοΐίΐ ! — ο ίθΓδα1ί6 ηΐ6 ηοΐ ! 

ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ 

Να^_, δΐιβά ηο Ιβαι•. 

(αι,γτΕΜΝΕδΤΗΑ 6ηΐ6Γ8 1/ί6 Ιεπί.) 

Υβ (1&ηΐ86ΐδ^ Γαίδβ &11-1ιαί1δ οί" Ιιαρρ^ δρβθίΐ — 

ΤΗ 6 ραβαη £θΓ ιηγ ΙοΙ — Ιο Ζειίδ'δ οΙιίΜ 

Αΐ'ΐβηιίδ. Βίά Ιΐιβ ΙιοδΙ Ι^εερ ΓβνεΓεηί; Ιιιΐδΐι. 

Βηη§ ιη&ιιη(1δ οί δαοΓΪβοε, Ιβΐ: 1)1376 ΐίιε ίΐίχιηβ 1470 

λνί1;1ι ρυΓΪί^Μη^ τηβαΐ ; Άπά ΐ6ΐ ιηγ δΪΓ6 

Οοιηραδδ ΐΐιβ αΙΐαΓ ι•ΐ§1ιΙ;\ναΓά. Τ-ο^ Ι οοηιβ 

'Γο §ϊνβ Ιο Ηεΐΐαδ δαίεΐγ νίο1;οΓγ-θΓθ\\^π€(1, 

Ι1αί868 ύιβ 'ρΓθ€688ίοηαΙ οΗαηΙ. 

ί,€Λ(1 1Τ16 ίοΓ Ιΐίαηι'δ, Ρ1π•^§4&'δ^ ονβιΊΐίΓΟλνίη^ ; 

Οίνε Ιο ηιβ ^ανίΗπάδ^ Βηη^ ίβδΐιοοηίη^ θο\νβΓ8 : 
1.0; ηΐ)^ Ιοϋΐίδ ΛναΐΙ ίΐιβ 1)1οδδοηΐ8 ονβΓδΐΓΟΛνίηο-^ 

ΤΙί€ ΙΐΙδΐΓϋΙ ΐΕν€Γ-δίΐΟ\νβΓ8. 

139 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ 

1-480 ελίσσβτ' άμφΐ ναον άμφΐ βωμον 

ταν άνασσαν "Αρτεμιν, 

θβαν μάκαιραν ώ9 βμοίσιν, βΐ -χρεών, 

αίμασι θνμασι τβ 

θεσφατ €ξα\€υψ•ω. 

ώ Ίτότνία Ίτότνία μάτβρ, ώ<; δάκρυα γβ σοί 

Βώσομβν άμετερα• 
1490 Ίταρ Ιεροΐς ^αρ ου ττρέτΓβί. 

Ιώ Ιώ νεάνί^ε<^, 

σνρετταείΒετ "Αρτβμίν 

ΧαΧκίΒος άντίττορον, 

ίνα Τ€ Βόρατα μίμονβ Βάια 

Βί εμον όνομα τασδ' Αυλίδος• 

στενοττόροίσιν 6ρμθί<;. 

Ιώ <γα ματ ε ρ ώ Ί1ε\ασ'^ία, 

Μ.νκηναίαί τ εμαΐ θεράττναι. 

ΧΟΡ02 
1500 καΧεΐς ττοΧισμα Περσεω^, 

'ΚυκΚωττίων ττόνον χερών ; 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

εθρεψας Έλλαδ^ με φάο<ζ' 
θανούσα δ' ουκ άναίνομαι. 

Χ0Ρ02 
κ\€θ<ζ 'γαρ ου σε μη Χίττΐ). 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

νω ιω. 

ΧαμτταΒοΰχος άμερα Αί• 

09 τ€ φέ'^Ύ0<ί, έτερον 

έτερον αΙώνα καΐ μοΐραν οικησομεν. 

χαίρε μοί, φιΧον φάος. ιω ιω. 

140 ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΑΤ ΑϋΟδ 

Το ΑιΙβηιίδ Ιΐΐ6 ^α^^η, ΙίΙ^δΙ Οοάάβδδ, Ιι-ΟΗοϋη^ 1480 

Α ΐΉβΗδυΓΟ, ίαηε αηά αΐΐαι* οοιηραδδ γ€. 
Ι Λνίΐδΐι ίΐιβ οϋΓδβ ουί \νϋΗ Ιΐιε 1ΐίΐ11ο\ν(;(1 δ1ΐ€(1ί1ίΐ)^ 
Οί' Ηοοά, ί£ Ιΐιΐδ ΐϊΐυδί; Ι^ε. 

Μυΐ1ΐ6Γ, ίΌΐ' ίΐιεε ηι^ ίοαηΐ οί ρϋ:}' δΙί'βαιηβΐΗ 

ΝοΛν — ίοΓ Ι ηΐίΐγ ηοΐ αΙ ϊΗε αΙΙαΓ λνεερ. 1490 

5ΐη^_, ιηίΠ(1οηδ_, ΑιΊειιιίδ^ Λνΐιοδε ΐεηιρίε «^ΙεπηιείΠ 
ΤολνίΐΓά ΟΗαΙοίδ, ο'εΐ' Ιΐιε άεβρ, 

ΡΐΌΐη λνΙιείΈ^, ίιι Ααΐίδ' δΐΐ'ίΐίΐεηοά Ιΐίΐνεπδ,, δΐιαί^εη 

Ιη ίητγ, δρβΗΓδ Εΐ•β &1 ιηγ η^ΐΉβ υρίοδδββ. 
ΗαίΙ^ ιηοίΗεΓ-Ιίΐηά Ρείίΐδ^ία ! Ηίΐίΐ^ ίοΓδίΐΙνεη 
Μγοεηαε — Ιιοιηε — Ιιοιηβ ΙοδΙ ! 

ΟΗΟΚϋδ 

ΟοδΙ Ιΐιοιι 011 ΐΗε οϋγ οί Ρει-δβιΐδ ογυ, 1500 

Βγ Ιΐΐ6 Ιοίΐ οί Ιΐΐ€ Ο^οίορεδ 1>ιιί1ι1ε(1 Ιίι^Ιι ? 

ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΛ 

ΓοΓ α ϋ^Ηΐ αη^ο ίΐεΐΐαδ Ιΐιοιι ίοδίειτοΐδΐ: ηιε, 
Αηά Ι (1ΐ€ — Ο ίΥεεΙ}^ Ι άΐβ ίοΓ Ιΐιεε ! 

οΉοκυδ 
Υ&Ά, £οΓ ΙΗ^ §\ογγ δΐΐίΐΐΐ ηενεΓ (Ιϊε. 

ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΛ 

Ηαίΐ^ Γ,ί^ΐιΐ; άίνΐηε ! 
Ηαίΐ, ϋίΐ}^ ίη \ν1ιοδε Ιι&ηάδ άοΐΐι Ιΐιε \νοι•Μ'δ ΤοιόΙι 
δΗίηε ! 

1η α δίναη^ε ηε'>ν Ιΐίε ιηυδί Ι άΛνεΙΙ, 
Αηά Ά δίναη^ε ηελν Ιοί ιηυδί 1)ε πιΐηε. 
Ρ3Γε\νε11^ άεαΓ Η^Ηΐ;, ίίΐΓε\νε11 Ι [ΕχΐΙ. 

141 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΜΔΙ 

Χ0Ρ02 
1510 ϊΒβσθβ ταν ΊΧίον 

και Φρνγών €\€7Γτο\ιν 

στείγουσαν, βττΐ κάρα στβφβα 

βαΧομύναν χ^βρνίβων τβ τταγαΫ, 

βωμον Βίαίμονος θεάς 

ρανίσιν αίματορρύτοις 

ρανουσαν ευφυή τ€ σώματο<ς ^ερην 

σφα'^βίσαν. 

βύΒροσοί ττατρωαί 

ττα^αΐ μΑνουσί 'χερνιβα τ€ σβ 

στρατός τ' Ά^α.ίωι/ θεΧων 
1520 ^ΙΧίου ΤΓοΚίν μοΧεΐν. 

αλΧα ταν Δ 609 κόραν 

κΧτ)σοίμεν ""Αρτβμίν, θβών ανασσαν, 

ως εΐΓ εύτυγύ ιτότμφ. 

ώ ττότνία, θύμασον βροτησίοις 

γ^αρείσα, ττεμψον εΙς Φρυ^ών 

'γαΐαν 'ΈίΧΧάνων στρατον 

και οοΧοβντα ιροιας βοη, 

'Α'γα/.ίεμνονά τ^ Χο^')(^αις 

Έλλαδί^ κΧεινοτατον στέφανου 
1530 δ09 άμφΐ κάρα θ' εον 

κΧεος άείμνηστον αμφιθεϊναι. 

ΑΓΓΕΛ02 

ω Ύυν^αρεία τταΐ, ΚΧυταιμνήστρα, Βομων 
εξω Ίτερασον, ως κΧύτ)ς εμων λόγω»/. 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

φθο^^ής κΧύουσα Βεύρο σης άφίκομην, 
ταρβοΰσα τΧημωΐ' κάκττειτΧη'γμενη φοβγ, 
μη μοί τιν άΧΧην ^υμφοραν ήκρς φέρων 
ττρος ττι τταρούση. 

142 1 ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΑΤ Αυΐ.15 ΓΗοκυδ δβ6 \νΗο^ ί'οι• ΙΙίιηη'δ, Ρΐιτ^^ίίΐ'δ^ ονοΓίΙίΓΟΛνίη^, 1510 

λνϋΐι 1ΐ6Γ ί-άή- ]\ΆΪΥ ίοΓ άβΛίΙι 1>65ΐαιτ6ά Λνίΐΐι Ηο\ν(ϋ•δ^ 
Ιδ Ιο Ιΐΐ6 δΕΟπίίοίαΙ άΙΙάυ §οΐη§ 

ΒβδρΓεηΙ λνίίΐι ΙπνβΓ-δΙιολνβΓδ — 

Υβα, ίο Ιΐΐ6 αΐΐαι• οί ΐΗβ ιηυΓίΙοΓ-ΙονοΓ^ 

Το δρπηίίΐε ίί \\άΐ;1ι ΐΐιϊηε οιιΐηίδΐιΐη^ Ιίί'β, 
νν^Ηοδο οπηίδοη α11 Ιΐιγ δΐιαρείγ ηβοί^ δΗαΙΙ οονβΓ 
Οαδίιεά 1>γ Ιΐιε ίεαί'ίαΐ Ιϋΐίίε. 

ΡοΓ ίΐιββ ΐΗε Ιαδίπιΐ (Ιε^νδ οί ϊΥιγ δΪΓβ'δ ρουι-ίη^ 

νν&ϋ : Ιΐΐ6 ΑοΙιαβΗΠ Ιΐιοαδαηάδ ΤΐΌ^ΛνΕΐ'ά δίΓϋίη. 1520 

ΟΙιαηΙ Λνβ Ζειίδ' Οΐιίΐά^ ΐΗβ ΗυηΐΓ6δδ-(][ΐΐ€€η «ιάοπη^ ; 
ΡοΓ Ο, ΐΗγ Ιοδδ ίδ ^αίη ! 

^ον^1' ϊη Ιιυιηαη 1)1οο(], Ιο Ρΐιΐ'^^ΐα'δ Γβγ Ι&ηά 

8ρ66ά Ιΐιου Ιΐΐ6 ΙιοβΙ;, Ιο ΤΐΌγ ΐΗβ Ιΐ'βΗδοη-δΙιοΓβ ; 
5ο ϋΐΌ\νη ΐΗβ Κΐη§, ΟΓοννη Ηεϊΐαδ Μ'ίΐΐι ά §&Γΐαη(1 1530 

0£ §•1θ1'}7^ βνβΠΉΟΓΘ. ΕηΐβΓ ΜΕδδΕΝΟΕΚ. 

ΜΕ88ΕΝΟΕΚ 

θ3ΐισ1ιϊ€Γ οί" Τ^ηάαΐΈυδ^ 0^ΐ6ηιη6δΐΓ3^ οοιηε 
ΡογΙΙι ίΐΌΐη ΐΗε ϊ^ηί, ΙΗειϊ Ιΐιοιι η1ει^δ^ Ηε&ι* ηιγ ίαίε, 

Εηί€?' €•Ι.ΥΤΕΜΝΕδΤηΑ, 

0Ι.ΥΤΕΜΝΕ8ΤΚΑ 

Ι 1ΐ6ίΐι•(1 Ιΐΐ}' νοίοε, αηά 1ιίΐ1ΐ6Γ\ναι•ά Ι οοιηβ, 
ννΓ6ΐο1ΐ6(1 Λνίΐΐι ΗθΓΓθΐ% ίΐΐΐ άίδΐΐ'ίΐα^ΐιΐ Λνϋΐι ίοαι• 
Ρ.6δί ΐΐιοιι Ιιανο 1)ΐΌυ§}ιΙ Ιο ΟΓοννη Ιΐιο ρΐ'βδεηΐ; Λνοβ 
δοηιε ίΊ•€δ1ι οηε. ΐ•ί3 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ 

ΑΓΓΕΛ02 

σης μβυ ουν τταιΒος ττίρι 
θαυμαστά σοι και Ββινα σημηναο θβΧω. 

ΚΛΤΤΑΙΜΝΗ2ΤΡΑ 

μη μεΧλΕ τοίνυν, άΧλα φράζ όσον τάχ^ος. 

ΑΓΓΕΑ02 

1540 «λλ' ώ φίΧη όεσττοινα, ττάν ττενσεί σαφώ<ς. 
Χβ'ξω δ' αττ' άρ-χής, ην η μη σφα\είσά μου 
^γνωμη ταράξω ^Χώσσαν €ν Χο^οί'^ βμήν. 
βΤΓβΙ γα/Ο Ικομβσθα τ/}ς• Δί09 κόρης 
\\ρτ€μίΒος άΧσος Χείμακάς τ' άνθεσ φόρους, 
ίν ην Ά.'χ^αιών σύΧΧογος στρατεύματος, 
σην τταΐΒ' άγοντες, ευθύς Αρχείων ο-χΧος 
ηθροιζεθ'. ως Β' εσεϊΒεν Αγαμέμνων άναζ 
εττΐ σφαλάς στείγουσαν εΙς άΧσος κόρην, 
άνεστεναζε, καμτταΧίν στρεψας κάρα 

1550 δάκρυα ττροηκεν, ομμάτων ττειτΧον ττροθείς. 
η δε σταθεΐσα τω τεκόντι ιτΧησίον 
εΧεξε τοιάΒ• ω ττάτερ, ττάρειμι, σοί, 
τούμον δε σώμα της εμής υττερ ττάτρας 
και της άττάσης Έλλαδθ9 ^/αιας υττερ 
θΰσαί δίδω/χ' εκουσα ττρός βωμον θεάς 
άδοντας, εΐττερ εστί θεσφατον τόδε. 
και τούττ' εμ ευτυχείτε, καΐ νικηφόρου 
Βορός τΰγοίτε ττατρίΒα τ εξίκοισθε ^ήν. 
ττρός ταύτα μη Λίταύση τις Άρ'γειων εμοϋ' 

1560 ^^7?? 'π-αρεζω <^/αρ Βερην εύκαρΒίως. 

τοσαύτ εΧεξε' ττάς δ' εθάμβησεν κΧυων 
εύψυχίαν τε κάρετην της τταρθενου. 
στάς δ' εν μέσω ΎαΧθύβίος, ω τόδ' ην μεΧον, 
εύφημίαν άνεΐττε και σΐ'^ην στρατω' 
]ίά\χας δ' ο μάντις εις κάνουν χρυσήΧατον 

144 ΙΡΗίΟΕΝΕΙΑ ΑΤ ΑϋΟδ 

ΜΕδδΕΝΟΕΚ 

Ν&γ^ 1)111 Γίΐίη ΕΠΙ 1 Ιο ΙεΙΙ, 
ΤοιιοΗίη§ ί\\γ οΙύΜ, α δΐΓαη^β αηά αννεδοιηε ΐΗίη^. 

ΟΧΥΤΕΜΝΕδΤΚΑ 
ΜΕ88ΕΝΟΕΚ 

Υ^Ά, ά\], άβαι* ΐϊΐΪ5ΐΓ688^ οΐβ&ι-ΐν δΗ&Η ΐΗου ΙεβΓΠ, 1540 

Ργοπί ΐ1ΐ6 1)6§ϊηηίησ 1ο1(1_, οχαερί ηιγ Ιοη^αε 
ΤΙιΐΌα^Ιι ιπ}- ηιΐηά'δ Ιυηηοΐΐ ί'^ΐΐκι- ΐη 1:1ΐ€ Ι&ΐβ, 

\νΐΐ6η Ιο ΐ1ΐ6 §1Όν6 Λνβ 03,1116 οί ΑΓίϋΠΐϊδ^ 

Ζεαδ' οΐιίΐά^ Άηά ϊο 1ι6γ ηιεαεΙοΛνδ ίΙοΛνεΓ-ΙίβδΙαιτεά, 

Τ1ΐ6 ρΐίΐοε οί ιηυδίει• ίον Αοΐΐίΐεα'δ ΙιοδΙ^ 

Εεαάίη^ ΐΗγ οΗίΙίΙ^ δΙι•3Ϊ§1ιΙλνα^ ΐΗε Αι-^ίνε ΙΙιγοπ^ 

ΟίΐΐΙιεΓεά. ΒαΙ λνΐιεη Κϊη§ Α§αιιΐ6ΐιιηοιι δ^Λν 

Τ1ί€ ΐϊΐαΐά ίοΓ δ1αα^1ιΐ€Γ εηΐβπη^ ΐΗβ ^ΐ'ονο^ 

Ηΰ Ιιεανθά ά σΓοαη^ Ιιβ ΙιίΓηβά Ηίδ Ιιεαά Ά\νΆγ 

ν^'^εβρΐη^, Ηηά άΓΰΛν Ηίδ ιόΙ)6 1)6ίοΓ6 Ηίδ εγοδ. 1550 

ΒαΙ Ιο ΗβΓ ία11ΐ6ΐ•'δ δΐ(ΐ6 δΐιε ο^ιπε, ίΐηά δίοοά^ 

Αηά δαίά : " Μ^ ίαΐΐιβι^ αϊ Ιΐιϊηβ ΗβδΙ Ι οοηιο, 

ΑηοΙ £θΓ πιγ οουηίΓγ'δ δαί^β ιη^ Ιίοάγ §ίν6, 

Αηά ίοΓ β11 Ηβΐΐαδ,, ίο 1)6 Ιεά ο£ ^οιι 

ΙΙηΙο Ιΐΐ6 Οοάάεδδ' άΙϊάυ, Λνίΐΐίη^ΐγ, 

Αηά δ&οηίΐθ6(3^ ί£ Ιΐιΐδ ΐδ Η6αν6ΐι'δ (160Γ66. 

ΡΐΌδρβΓ^ δο £&Γ Εδ ΐΈδϊδ \\άΐ1ι ηΐ6_, αηά \νΐη 

νΐοΙοΓγ, αηά Γ6ΐιΐΓη ίο £&ΐ1ΐ6ΐΊαηά. 

Τ1ΐ6η ΐ6ΐ ηο ΑΓ^ΐνε Ιαγ ά Ιιαηά οη ηΐ6 : 

δϊΐ6ηΐ_, υηβίηα1ιίη§, \νί11 Ι ^^ίεΐά ιηγ ηεαίν." 1560 

δο δρα1ί6 δ1ΐ6 ; &ηά 3,11 ηιαί'νεΐΐεά \ν1ΐ6η Ιΐιεγ ΙιεαΓά 

Τ1ΐ6 πΐ3Ϊά6η'δ €ουΓ3§6 3ηά 1ι6γ ΗεΓοΐδπι. 

ΓογΙΚ δίοοά Τ3ΐΐ1ΐ}•1)ίιΐδ Ιΐΐ6η^ \ν1ιοδ6 ραιΊ ίΐ: Λ^■3δ^ 

ΡΐΌθΐ3Ϊηιίη^ δίΐ6ηο6 αηά ά ι•6ν6ΐ•6η1; ^Λιδ11. 

Αηά ΐΗβ 566Γ Οαΐοΐιοδ ίη ά ^οΐάεη ηιααηά 145 νου. Ι. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ 

βθηκεν οξν χ€ΐρΙ φάσ<γανον αττάσας 
κοΧβων βσωθβν, κρατά τ βατεψεν κορη<;. 
6 7Γαΐ<ζ δ' ό ΪΙηΧ€ω<ζ Ιν κύκλω βωμον θ€ά<ζ 
Χαβων κάνουν βθρβξβ γ^ίρνίβά<ζ θ' όμον, 

1570 βλε^β δ'• ω τταΐ Τιηνό^, ώ θηροκτόνβ, 

το Χαμττρον ζΐΚισσουσ βν εύφρονί] φαο<ζ, 

Βε^αι το θύμα τόδ' ο γ^ ^οι Βωρούμβθα 

στρατός τ' Ά-χαιών 'Α.'^αμ^μνων άναζ θ' 6μ.ού, 

άχ^ραντον αίμα καΧλίτταρθβνον Ββρη'ζ, 

και δο9 γενέσθαι ττΧοΰν νβών άιτημονα 

Τροίας τ€ ττερ^αμ βξελβΐν ημάς Βορί. 

βίς <γήν δ' ΆτρβΐΒαί ττάς στρατός τ €στη βΧξττίον. 

Ιρβνς δε φάση'ανον Χαβων εττηύξατο, 

Χαιμόν τ βττεσκοττβΐθ', ίνα ττΧηζβιβν αν 

1580 '\ίμο\ δε τ' άΧ^ος ου μικρόν ε^'στ/εί φρζνΊ,\ 
κάστην νβνβυκώς- θαύμα δ' ην αϊφνης όράν 
ττΧη'^ής σαφώς '-^/αρ ττάς τις τΐσθβτο κτύττον, 
την ΤΓαρθβνον δ' ουκ οΐΒβν ου ^γής βΙσίΒυ. 
βοα δ' Ιερεύς, άττας δ' εττηγ^ισε στρατός, 
άεΧτττον εΙσιΒόντες εκ θεών τίνος 
φάσμ, ου γε μηΒ' όρωμενου ττίστις τταρήν. 
εΧαφος ηαρ άστταίρουσ εκειτ εττΐ γ^θονί 
ΙΒεΐν με^ίστί] Βίαττρειτής τε την θεαν, 
ης αϊματί βωμός εραίνετ άρΒην της θεοΰ. 

1590 καν τωΒε 1\άΧ'χ^ας ττώς Βοκεΐς 'χ^αίρων εφη' 
ώ τοΰΒ' 'Κγ^αιών κοίρανοί κοινού στρατού, 
^όρατε ττ]νΒε θυσιαν, ην η θεός\ 
ττρούθηκε βωμίαν, εΧαφον ορειΒρόμον ; 
ταυτην μάΧιστα της κόρης άσττάζεται, 
ώς μη μιάντ) βωμον εύ'γενεΐ φονω. 
•τ*7/δεω9 τε τοΰτ εΒεζατο, καΐ ττΧοΰν οΰριον^ 
ΒίΒωσιν ημΐν ΊΧίου τ' εττιΒρομάς. 

146 Ι ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΑΤ ΑϋΕΙδ 

Ι^Άΐά (ΙοΛνη Η 1ί66η 1<ηΐίΰ ννΐιϊοΐι Ηΐδ Ηαηά Ιιαά οΙγελυπ 
Οιιΐ; οί ϋδ δΙιεαίΗ^ ΐΗϋΐι ο•ΐΌ\νη€(1 ίΐιο ιηαΐόβη'δ Ιιοηοϊ. 
ΤΗεη Ρείβιΐδ' δοιι Ιοοίν ηιαυικί αιιά ΙιΐδίΓίΐΙ ])ο\ν1. 
Αηά ΐΌΐιηά Ιΐιε ΆΪίίΐν οί Ιΐΐ6 Οοάύβδδ υάπ, 
Αηά οπγγΙ : ^'^Ζβιΐδ' Όαη^Υίϊ^ΐ', ύαγον οι \νί\ά 1)θίΐδΙδ, 1570 
ννΐΐϋδο ννΐια^ΐδ οί" 1ί§ΙιΙ ιόΠ δρΙεικΙοιίΓδ ΙΙίΓυιι^Ιι ΐΗε 

ΑοοερΙ ΐΗΐδ οίΤεπη^• ΛνΙιίοΗ \ν6 ΐΈΐκΙει* Ιΐιεο^ 

Ααίιαεα'δ ΗοδΙ^ -ννϋΐι Α^Ηΐηειηηοιι Κΐιι^^ 

ΊΊί6 υπδΐιΠίοίΙ Μυοά ίΐΌΐη α ίαΐΓ ηΐίΐίίίβη'δ ηεοΐι ; 

Απ(1 ^ΥΆΐιϊ Ιΐΐθ §£ΐ1ΐ6}'δ νο^α^ίη^ ιιηνεχεά ; 

Αηοΐ ^ΥΆΐιϊ οιιν δρβίΐΓδ ιτι?ιγ δροΐΐ ΙΙί6 Ιολνεΐ'δ οί Ύγογ.' 

\\ίϊ\\ ΐ3θΛν6(Ι 1ΐ6Ηάδ Αΐΐ'ριΐδ' δοπδ αηά &11 Ιΐΐ6 Ηοδΐ 

8ΐοοί1. ΊΊί6 ρπ6δΙ Ιοοίν ΙΗθ Ιίπΐίβ^ Ηβ δραΐίβ ΐΗε 

ρΐ'πγει•, 
Η 6 50ίΐιιη6(1 Ιΐθΐ' ΐΗΐΌ?\ί £ογ ήΙΙβδί; ρΐ&οβ Ιο δ1π1<6 — 
Τ1Ί^11 ΐΙίΓου^Ιι ιτιν δοιιΐ εχοεβίΐίη,ι^ &η§ιηδίι ΐΐιπίΐίΐά : 1580 
Μΐιΐ6 Ιιεαά (ΐΓοορεά : — 1ο_, 3. δίκΐά^η πιίΓίίοΙθ ! 
Γ'οΓ ε&οΐι ηιαη ρΐϋΐηΐγ ΙιεαΓά Ιΐΐ6 Ηολυ δΐΐ'ίΐίβ Ιιοιηε ; 
Βυΐ Ιΐιβ ηιαΐά — ηοηβ Ι^ηβλν \ν1ιΐ11ΐ6Γ δ1ΐ6 Ηαά νΛηΐδ]ΐ€(Ι. 

Γ,οικί οηεά ΐΗε ρπβδΐ : &11 εοΐιοεά })αο\ί Ιΐιβ ογγ, 

^^(ίΐη^ α ροΓίοηΙ ]'>γ δοιηε Οοά δβηΐ άο\νη 

υπΙοοΙνβά-ίοΓ, ραδί Ιίβΐϊεί, βΠ^εΐΙ δεεη. 

ΓοΓ ί^αδρΐη^ οη ΐΐιβ ^Γοιιηά ΙΙιβΓβ Ιίΐν β, Ιτίπά 

ΜοδΙ: Ιιυ^β Ιο δ66^ αηά ραδδΐη^ ίαΐΐ' ίο νίο\ν, 

λνίΐΐι Λνΐιοδβ Ηοοά έΐΐΐ ΐΐιε Οοαοΐεδδ' αΙίπΓ κιη. 

ΊΊιοη Οαΐοΐιαδ οηοά — ΙιΟΛν <τ1ίΐ(]1γ γε ηΐΆγ ^αεδδ : — 1590 

" Ο εΐιίείΐ&ΐηδ οί" Ιΐιΐδ Ιεασυεά ΑοίΐΛεαη Ιιοδΐ, 

8εε γ& Ιΐιΐδ νΐοϋιη \)γ Ιΐιε Οοάύεκδ ΙλιγΙ 

ΒείοΓε ΙιεΓ άΗβ,υ, ενεη ά ιηοιιηΐ&ΐη ΙιϊηοΙ ? 

ΤΗίδ Ιιοΐάδ δΐιε πιοι•ε αοεερίαΐ^ΐε ίΐΐίΐη ΐΐιε πιαίίΐ^ 

Τΐι&ΐ δΐιε δΐίΐΐη ηοΐ Λνίΐΐι ηο1)1ε 1)1οο(1 1ιει• &1ΐαΓ. 

Οίαάΐ}^ δΚε Ηαΐΐι αεοερίεά Ιΐιίδ^ Άηά ^ΥΆΐιϊδ 

Το αδ ίαΐΓ νογΆ§^ Άηά οηδεΐ ιιροη Ύγογ. ι. 2 147 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ 

7Γ/909 ταύτα 7Γα9 τί<; θάρσος αϊρε ναυβάτη<ζ, 
χ(όρ€ί Τ6 7Γ/309 ναύν ήμβρα^ζ ώ? τήσΒβ Βεΐ 

1600 \ίτΓΟντα<ζ ημάς Αυλίδθ9 κοί\ον<ζ μνχ^ου<ζ 
Αιγαίον οιΒμα Βιαττβράν. βττβΐ δ' άτταν 
κατηΐ'θρακώθη θύμ €Ρ 'Ή.φαίστον ψΧο'γί, 
τα ττρόσφορ ηνξαθ', ώ<; τύ'χοι νόστου στρατο<;. 
ητέμιτβί δ Ά^αμβμνων μ ωστ€ σοι φράσαι τα δε, 
\€^€ίν θ' 07Γ0ία<; €κ θβών μοίρας κνρβΐ 
καΐ Βό^αΐ' €σχ^€ν αφθιτον καθ' Έλλαδα. 
εγώ τταρών δε καΐ το ττρά^μ' ορών λέγω• 
Τ) τταΐς σαφώς σοο ττρος θβονς άφίπτατο. 
Χύττης δ' αφαιρεί καΐ ττόσα ττάρες γ^οΧον 

1.610 άιτροσΒοκητα δε βροτοΐς τα τών θεών, 
σωζουσί θ' ους φίΧοΰσιν. ήμαρ ^αρ τοδε 
θανοΰσαν είδε καΐ βΧβττουσαν τταίΒα σήν, 

Χ0Ρ02 
ώ9 ηΒομαυ τοί ταυτ ακουσασ (ν/'^/εΧου' 
ζών δ' εν θεοίσι σον μενειν φράζει τέκος, 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

ω τταΐ, θεών του κΧεμμα '^/ε'γονας ; 
ττώς σε ττροσείττω ; ττώς δ' ου φώ 
Ίταραμυθεΐσθαί τούσΒε μάτην μύθους, 
ως σου ττενθους Χυ'^ροΐ) τΓαυσαίμαν ; 

ΧΟΡ02 
καΐ μην Αγαμέμνων αναζ στεί'χει, 
1620 τούσΒ' αυτούς εγ^ο^ν σοι φράζειν μύθους, 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

Ύυναί, θυ^ατρος ενεκ οΧβοοί 'γενοίμεθ' αν 

εγευ ^αρ όντως εν θεοΐς όμυΧίαν. 

γ^ρη δε σε Χαβουσαν τόν^ε μόσχ^ον νεα'^/ενη 

148 ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΑΤ ΑϋΕΙδ 

Βο οί" ^οοΛ ο1ΐ66ΐ• Ιΐίθη ενει•}^ ηιανΐηβι• ! 

Ηοηοείο ΐΐιβ ^αΐΐβ^δ ; £ογ ΐΗΐδ άαγ Γηιιδί Λνβ 

Ρΐ€6ΐ οιιί οί Αυΐίδ' ΙιοΠοΛν 1)α7δ^ αηά οΐΌδδ 1600 

ΊΊιβ Α^ί^οαπ δΐιτσε." 8ο λνΐιοη ΐΐΐέί νϊαϋιη λ11 

\νίΐδ 1)υι•ηί; Ιο αδίιεδ ίη Ιΐΐ6 ΓϊΓ6-^ο(1'δ β^ηιε, 

Μθ6ΐ ρι•3}'6ΐ• 1ΐ6 οίί€;ι•ίί(1 ίοΓ ΐΗβ ΙιοδΙ'δ Γ^Ιυπι. 

Μβ Α^ίΐπΊΡηιηοη δρ6<1 Ιο ΐοΐΐ Ιΐιεβ ΙΐΗδ_, 

Αη(1 δηγ λνΐιαΐ Ιιβίΐνβπ-δεηΙ ίοι-Ιιιπε ίαίΐ' 1ΐ6 Ιΐίΐΐΐι^ 

ννΐΐίΐί (Ιβαϊΐιίεδδ ίαηιε ΙΙιγοιι^Ιι Ηθΐΐαδ 1ΐ(ί Ιΐίΐΐΐι 

\νοη. 
Εο^ Ι Λνίΐδ ΐΗβΓβ^ αηά δρ^ίΐΐν αδ οηβ λυΙιο δανν. 
Όοιιΐίΐΐβδδ ΙΗ}' οΐιΐΐίΐ \νίΐδ λν&ίΐεά ίο ΐΐιβ Οοάδ. 
Ρογ13€&γ ^πβί'^ 0ίίαδ6 ίΐ'οιτι \νι•ίΐί1ι ίΐ^ίΐΐηδΐ ΐΐιγ ΙογοΙ. 
Οί" ηιοΐ'ίίΐΐδ υηίοΓ6δ66η ίΐιε Οοοίδ' νν&^δ ανβ, 1610 

Απα Λνΐιοπι Ιΐΐ6)^ Ιονε ΐΐιβγ δανβ : ίοΓ ΐΐιΐδ δαιπθ άαγ 
Όνίη^' ίχηά ϋνίπβ- Ιι&ΐΐι Ιχ^Ιι^Μ ίΐιγ οΐιϊΐά. 

ΟΗΟΗϋδ 

Ηο\ν §1ίΐ(1 Ι 1ί€&ι• ίΐιβ ιη6δδ6秀ΐ•'δ ι•6ροι•1 ! 

Ηα δαίΐΐι ΐΐιγ οΙιϊΙγΙ ]ηά^Β 1ίνίη§" ιηίίΐδΐ: ί1ΐ6 Οοίίδ. 

0Ί.ΥΤΕΜΝΕ8ΤΚΑ 

Ο άΆΏ^])ί&\', οί λνΐιαΐ Οοά 8ΐ;οΐ€^η ,ΐΓί; ίΐιοα ? 
Ηολν δίΐίΐΐΐ Ι 1)1(1 ίαΓβλνβΙΙ ίο ΐΐιββ ? — ΙιοΛν 
Κηο\ν Ιΐιίδ ίοΓ αυ^Ηΐ Ι3ΐιΐ ά 3λν€(^ί \ί&, δροΐνβη 
Το ]ΐ6&1 Ιΐΐ6 ΙιεαιΊ ΐΐι&ΐ ίοΐ' Ιΐΐ66 ίδ ΙίΓοΙνβη ? 

€Ηοηυδ 

ί,ο ΐ;1ΐ€Γ6 Κΐη§ Αβαηιεηιηοη άΓ&λνβΐΙι ηί^ο^Ιι 

Βεαηη^ ΐ1ΐ6 δβΐίδίΐηιβ ΐαΐβ Ιο ίβΐΐ Ιο 11166. 1620 

£?ΐ/βΓ ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ. 

ΛΟΛΜΕΜΝΟΝ 

λΥίίβ, ίοΓ οαΐ' οΙιΐΜ'δ ίαίβ Ιΐ'ρρν πι» γ \ν6 1)6, 
ΡοΓ δ1ΐ6 ίη Ιηιΐΐι Ηαίΐι ίεΙΙοΝνδίιΐρ \νί11ι Οοάδ. 
Νο\ν ιηυδΐ ΐΐιου ίβΐ^ε ΐΐιΐδ λνεαηΐϊησ 1ϋΐ:ΐ6 οηβ, 

149 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΑΙΔΙ 

στβίχ^βιν 7Γ/)09 οΐκους' ως στρατός ττρος ττΧούν ορα. 
καϊ γ^αΐρβ' γ^ρΰνίά <^6 τάμα σοι ττροσφθβ^ματα 
Ύροίηθβν βσται. καϊ γένοιτο σοι καλώς. 

ΧΟΡ02 
'χαίρων, 'Χτρβί^η, γΓ;2' Ίκοΰ Φρυηίαν, 
γ^αίρων δ βττάνηκβ, 
κάΧλιστά μοί σκύΧ' άττο Τροίας εΧων. 150 ΙΡΗΙΟΕΝΕΙΑ ΑΤ ΑϋΕΙδ 

Απίΐ ίοιπτιβ^ Ιιοηιβ ; ίοι• δθίίλναΓά 1οο1<ί5 Ιΐιβ Ηοδί;. 
ΓΒΓβΛνκΠ : — ΐΐ: δΐιαίΐ 136 Ιοη^ 6Γ6 11ι66 Ι ^ΓβεΙ^ 
Γιοηι ΤΐΌγ Γ€ΐ:ιπ•ηΐη§. Ββ ΐΙ: λνεΐΐ λνϋΐι ίΐιεβ. 

ΟΗΟΗϋδ 

Γη53, Αΐΐ'βαδ' δοίοη^ Ιο ΡΙίΓΥΐσία'δ \Άηά λνίΐΐι ]ον, 
Αηά λνϋΗ ]ον ίΐΌΐη Ιΐιβ 1)αΙίΐ6-ΐοί1 οοηιο, 1)6ίΐηησ ι]\^ 
^ΙοίΊϋυκ δροϊΐ 

Οί Ύγογ. 

[Εαει/ηί ομνε8. 151 ΑΚΟυΜΕΝΤ 

ννΗΕΝ ΗβαίοΓ αηά Ιΐιβ Τί'ο/'αη.'ί, «ί ΙΙοπιβΓ ίβί/βΐ/ι ίη ί/ιβ 
Εϊ^ΗΐΙι ΒοοΙί ο/' Ιύίΐ Ιί'κιά, ΙκκΙ άηνεη ΐΗβ Ον€6ΐ'8 {νοιη 
6ββ)ν6 Ττοιι 1)α€ΐί ίο ίΐΐβιν οωηρ Ιιεείάβ ΐΗε ίίβα, Οιβ }ιθ8ί ο/ 
Ϊ'γο^ Ια^ /'οΓ ίΐιαΐ ηϊ^Ηΐ ίη Ιΐιβ ρΐαίη ον6ηισαίη8ΐ ί/ΐ67)ΐ, 
Αηά Ιΐιβ Τνο)αη8 86ηί /Ό?Ίΐι ΌοΙοη α 8ρι/ ίο Ιϊηοιυ ινΗαΙ 
Ιΐιε θΓ6βΙχ8 ?ν6Γ€ Ίϊΐίηάβά Ιο άο. Βιιί ίΐιβτβ ινεηί {οΗΐι αΐ80 
Ιηκ) 8ρΐε8 βοΏΐ Ιΐιε εαηιρ ο/' ίΐιε 0Γεεϊί8, ευεη Οώ/88εϊ(χ 
αηά Ώίθ7ηεάε8, αηά ίΗε8ε ηιεί ΏοΙοη αηά 8ΐεη) Μτη, αβεν 
ί/ιαί Ηβ ϊιαά ΙοΙά ίΐιειη ιη /ιί8 ^εα^ αίί ΐΗαί Ιΐιει^ ινοηίά Ιίηοιν 
ο/ Ιΐιβ αΐΎαχι ο/ ΐΗε Τνο]αη8, αηά ο/* ίΐιε αοηιΐησ ο/ ίΐιεΐΐ' 
^νεαΐ αΙΙί), Κ/ιε8η8 ΐΗε ΤΙιταάαη, Ιΐιε 8οη ο/ α Οοάάε88. 
Αηά Ιιενείη 18 ίοΐά ο/' Ι^ε οοηηηξ ο/ ίΐιε ΤΙιναάαη Ιάηξ, 
αηά ο/ αΙΙ Ιΐιαί ΰε/εΙΙ Ιΐιαί ηίοΗί ϊη ΐΗε οαηιρ ο/ Ιΐιε 
ΤΐΌ'ίαη8. ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑ Χ0Ρ02 ΦΥΛΑΚΠΝ 

ΕΚΤΠΡ 

Α1ΝΕΙΑ2 

ΔΟΛΩΝ 

ΑΓΓΕΛ02 

ΡΗ202 

ΟΔΥ22ΕΥ2 

ΔΙ0ΜΗΔΗ2 

ΑΘΗΝΑ 

ΠΑΡΙ2 

ΡΗ20Τ ΗΝΙΟΧ02 

Μ0Υ2Α ϋΚΑΜΑΤΙδ ΡΕΚ80ΝΑΕ 

Ηεοτοκ, οαρΙσΑη ο^ (Ηβ ΤιοβΙ ο/ Ττο}/. 
Αενεα3, α ΤΊ•ο]αη €Κίε/. 
ϋοι,ΟΝ, α Τνοΐαη. 

δΗΕΡΗΕΚΟ, 

ΚκΕδϋΒ, Μη^ ο/ Τϊινααε, εοη ο/ ΐΗβ Μιΐδβ Τβνρ8ί€Ηον6. 

ΟϋΥ88Εϋ3, α €ναβι^ Ονεβίύ. 

ϋιΟΜΕϋΕδ, α ναΐίαηί Ονε€ΐΰ. 

ΑτΗΕΝΑ, α Οοάάεβδ. 

ΡΑΚίδ, ηαΊΊΐεά αίδο ΑΙβχαηάβν, α Τνο]αη^ 8οη ο/ Ρτίαιη. 

Οηακιοτεεκ ο/ ΕΤι&8η8. 

Τηε Μυ3Ε ΤενρδίαΚοτε, τηοΐΚεν ο/ ΕΊΐζ,βηβ. 

Οκοκϋδ, €οη8Ϊ8ΐίη(] ο/ βΛπΗιαΙδ ο/ ίΚβ Τνο^αη αππι/. 

Οηατά8 ο/ Ηί,ϋΙον, 8οΙάΐεν8 ο/ ίΚβ ΤΗναοίαη ανηΐ]/. 

δοΕΝΒ : Ιη ίΐιο οαηιρ οί Τγο^, 1)βίοΓβ ΗβοΙοΓ'β ίβηί). ΡΗΣΟΣ Χ0Ρ02 

Βάθι 7Γρο? €ννα^ 
τα%' Κκτορύονς τις νττασττίστόη' 
α^ρυτΓΐ'Οζ βασι\€ως, βΐ τβνχ^οφόρων 
οεζαίτο νέων κΧη^όνα μύθων, 
οι τβτράμοιρον νυκτός φρονραν 
ττάσης στρατιάς ττροκάθηνται. 
ορθού κεφάΧην ττήννν βρβίσας, 
Χνσον βΧβφάρων ηορηωιτον β^ραν, 
ΧεΙττε γαμεννας φνΧΧοστρώτους, 
10 ' Έκτορ' καιρός ^αρ άκοΰσαί. 

ΕΚΤΓ.Ρ 

τις 6ο ; η φιΧιος φθο^^ος ; τις άνήρ ; 
τι το σήμα ; θροβί' 
τίνες €Κ νυκτών τάς ημετέρας 
κοιτάς ττΧάθουσ^ ; ενεττειν χρψ 

Χ0Ρ02 

φύΧακες στρατιάς. 

Εκτηρ 
τί' φέρει θορυβώ ; 

153 ΚΗΕδϋδ 

Εηΐ€7• ΟΉΟΗΐ,δ ηΐ(ΐΓ€/ιιη§ ίο ΗίτΙο/ί ίεηί, δβ/οΓβ η/ιΐο/ι 

εΐαηά ^ιιατάβ. 

ΓΗΟΗυ» 

Ηο_, ραδδ Ιο ΐΗε οουοίι οί" ΗεοΙοΓ )ΌυΓ \οτά, 
Υε Λναΐοΐιίαΐ Ηεηοΐιπίί;!! \\\άϊ <^\χ'ό.\•ά Ηϊδ εΐεερ, 

Ιί" ρεΓοΙ^Ηηοί- 1ΐ6 λνίΐΐ Ιι^αΓί^^εη οιιγ ίΐ(3ΐη^5_, ΐΐιβ ΛνοΓίΙ 
0£ Ιΐιεηι Ιΐιΐ'οα^^ΐι ^Ηϋ ηΐ^ΐιΐ'δ £οαι•ΐΗ ΛνΗίοΗ 1;ΗαΙ 

1ν6€ρ 

Τΐΐΰ ν\•ί€ΐ6 \\εΐΓ-1ΐ05ΐ: δαίε-ίεηαεοί ΛνΐΐΗ Ιΐιε δροΛΓ. 

Ηο Ι Γ&ι'δ6• ΐΗΐηο Ηοίκΐ οη Ιΐιϊηε Άγγη υρδίανϊη^ ; 

ϋηδεαΐ Ιΐιΐηε €}'6δ, ΐΗε ])α11.ΐ6-(1ΐδΓη3.νϊη;^ : 
ί.€ίΐρ ή-οιη ΐΗϊηε 6ίΐιΊΐι-5ΐ;Γ6Λνη \^&ί-)ο^ά 56Γ6, 

ΗθοΙοΓ : 'ϋδ Ιίιηο Ιο ΙιεαΓ. )0 

ΕηΙεν ΗΕϋΎοκ/τοηι ί/ιε ίβηί. 

ΗΕΟΤΟΚ 

\νΗο οοηιείΐι ? — Ιΐΐ6 νοΐοε οία £η€η(1? — \ν\ΛΆΐ Λνι>1ι1:? 
ΊΊιε ΛνίΐΙο1ΐΛνοι•(1 ^ίνβ. Ηρεειίί ΐΐιου 1 
νΥΗο &Γ6 γ^ 1\\ά\, άγΆΎί ηϊ^ΐι ΐη ΐΐιβ ΗουΓδ οί Ιΐιε ηϊ^^ΐιί; 
Το τηγ οοαοΗ ? Υε ιηυδί πηδλνοΓ ηοΛν. 

ΟΗΟκυδ 
δεηΐίηείδ λνβ. 

ΗΕ€ΤΟΚ 

Τ59 Χ0Ρ02 

θάρσ€ί. 

ΕΚΤΩΡ 

μ,ων τί<ζ λοχο9 €κ νυκτών ; 

Χ0Ρ02 

ουκ €στί. 

ΕΚΤΩΡ 

η 'γαρ φυΧακας ττροΧιττων 
κινβΐς στρατίάν, ζΐ μη ην βχ^ων 
20 ννκτψ/ορίαν ; ουκ οίσθα Βορ6<; 

7Γ€λα<? Ά/ΰγβίου νυγίαν ημά'^ 
κοίτην ττανόττΧους κατβχ^οντα^ ; 

Χ0Ρ02 
οττΧίζου χ€ρα, συμμά'χων, στρ. 

"Έκτορ, βάθί ττρος εύνάς, 
οτρυνον €'γχ^ος άβίρβίν, άφύττνισον, 
7Γ6/-17Γ6 φίΧους Ιίναι ττοτΐ σον Χό-χον, 
αρμόσατε -^αΧιοί^ Ιττττους. 
Τις βίσ' €7γΙ ΤΙανθοίΒαν, 
η τον Έύρωττας, Αυκίων α^ον άνΒρών ; 
30 τΓοΰ σφαγίων βφοροί ; 

ΤΓοΰ δε ^υμνήτων μόναργοι ; 

τοζοφόροί δε Φρυ<γών 

ζεύ'^νυτε κβροΒετα τόξα νζυράΐς. 

ΕΚΤΩΡ 

τα μβν άγγελλεί-ς ΒεΙματ άκούβιν, 
τα δε θαρσύν€ί<ζ, κού^εν καθαρώς' 
άΧλ' η }ίρονίου Τίανό<=; τρομερά 
μάστί'γί φοβεΐ ; φυΧακα<; δε Χίττων 
κινείς στρατίάν ; τι θροείς ; τί σε φώ 
νέον ά^'^εΧΧεον ; ττοΧΧα 'γαρ είττων 
40 ού^εν τρανώς άττεΒεοξας. 

ι6ο ΕΗΕδϋδ 

ΟΗοκυδ 
ΓοαΓ ηοί. 

ΗΕΟΤΟη. 

Ι8 απ αιχιΐύαδίι οί" άαι-ΐνπεδδ οη υ8 ? 

ΟΗοκυβ 
Ναγ^ ηοηβ. 

ΗΕατοκ 
\νΐιγ Ιΐιεη Ιιαδΐ ίοΓδίΐ1<6η ΐ1ιυ8 
Τΐιγ Λναΐοΐι^ ίΐηοΐ υρΐΌΐΐδΟδΙ: ίΐιβ Ιιοδί^ ΐ£ ΐΐιοιι 1)ηη^ 
Νο Ιίάΐηο-δ ? ΚηολνεδΙ Ιηου ηοΐ ΗοΛν ηίβτΐι 20 

Το Ιΐΐ6 ΑΓ§ίλ^6 δρ^ίΐΐ'δ Ιίβ δ1ιιηιΐ36ΓΪη§ 
Οαΐ' Γαηΐίδ ίη ΐΐιβΐι• 1)αΐ1:ΐ6-ρ&ηορ1^ ? 

ΟΗΟίΐυδ 
Ναγ, 1)υΙ Λνΐίιΐι αητιεά ηαη(1_, ΗεοίοΓ^ δρεεά (»$'/γ.) 

Ηϋΐιοβ Ιο Ιΐιίηβ αΐΐΐβδ' Γεδίίη^-ρίαοβ : 

Εουδ6 Ιΐιεηι ίΊ-οπι δ1υηιΙ)6ΐ% αηά 1)ϊά υρι-ίΐίδβ 
δρ63,Γδ : Ιοί α ίπβηά Ιο ϊ\\γ λναΓ-Ι^αηά ηιη. 
Βίΐ: νβ 3.11(1 1)πάΐ6 ΐΐιο οΐιαηοΐ-δίεεά. 
λΥΙιο Λνϋΐ §0 ίοΓ ιΐδ ίο Ρίΐηΐΐιοϋδ' δοη, 

Ογ Ευΐ'ορπ'δ^ ίΐιβ οΐΊίεΓ οί Ιΐιβ Σ,γοίΒ,η αγγαγ ? 
\νΐΐ6Γ6 1)6 ί1ΐ6 οΙιοοδβΓδ οί νΐαϋιη,«? Ιο Μββά ? 30 

Αηά Ιΐΐ6 οαρΐαΐπδ ο£ άαΓίηίΘη^ \ν1ΐ6ΐ•6 136 ίΐιε^ ? 
ΛΓοΙίθΓδ οί" Ρΐιιτ^ΐίΐ;, Ιεΐ δΐηβλνδ 136 δΐΐρρεά 
Ο'εΐ' Ιΐΐ6 ηοΙοΚεδ^ Ιο δίΓαίη ΐΐιβ ΐ30\νδ ΙιοΓπ-ϋρΙ Ι 

Ι1Ε0ΤΟΚ 

Ιη ραι•ΐ (3θδΙ Ιΐιοιι 1)Γίησ ΐο υδ 1ί(1ίη^δ οί άτβαά, 
Ιη ραΗ οί §00(1 οΐιεεί' ; ηου^ιιΐ: ρΐίΐίηΐ^- ΐδ δίΐίά. 
Ηαΐΐι Ζβιΐδ' δοη Ραη Λνΐΐΐι Ιΐιβ δοοιίΓσβ οί ^υ31ν^η§ 
δΐΐ'υοίί 1ίΐ66^ ίΪΎΆΐ ΐΗπδ Ιΐιγ Λναΐοΐι ίθΓδα1\;ίη§ 
ΤΗοη δΙαΓΐΙβδΙ: Ιΐιβ Ηοδΐ ? \νΐΐ3,1; ηιβαηβΐΐι Ιΐι^ οία- 

πιουΓ ? 
\\Ίιαΐ 1ΐ(1ίη§δ ανβ Ιΐιίηε ? Ιη ϊϊιγ ρίΐηίο-δΐαπιπΐ6Γ 

ι6ι Οί 11ιΐΌησΐη§ ΛνοΓίΙδ Ϊ8 α η(1(1ΐ6 υηΓΟίκΙ. 40 νοι.. Ι. Μ ΡΗ205 

Χ0Ρ02 

Ίτύρ αίθεί στρατός \\ρ^6Xας, άντ, 

Κκτορ, Ίτασαν αν ορώναν, 
ΒίίΤΓβτή δε νβών ττυρσηΐς σταθμά. 
ττάς• δ' \\'^/αμ€μνονίαν ττροσίβα στρατός 
ενννχ^ιος θορυβώ σκηνάν, 
νβαν τιν" εφίεμενοί 

βάξίν. ου <γάρ ττω ττάρος ώδ' βφοβήθη 
ναυσίΤΓορος στρατιά. 
σοΙ δ', ύττοτΓτβύων το μεΧλον, 
50 ηΧνθον α776λθ9, ώ9 

μητΓΟΤβ τίν^ €9 ε'/^ε μεμψίν εϊττ^ς. 

Εκτηρ 
619 καιρόν η\θ€ς, καίττβρ άγγελλωι^ φόβον 
άνΒρες ^άρ Ικ <γής τήσΒε νυκτερω ττΧάττ) 
Χαθοντες όμμα τούμον αϊρεσθαι φυ<γην 
μεΧΧουσί' σαινβι μ βννυχος φρυκτωρία, 
ώ Βαΐμον, όστις /ζ' εύτυ-χοΰντ Ινόσφισας 
θοίνης Χεοντα, ττρίν τον \\ρ'^/€ίων στρατον 
σύρΖην άτταντα τωδ' άναΧώσαο Βορί. 
"Ι" ε^' γαρ φαβννοί μη ξυνίσχ^ον ηΧίου 
60 ΧαμτΓτήρβς, ουκ αν εσγον ευτυγ^οΰν Βόρυ, 

ΊτρΙν ναυς ττυρωσαυ καΐ Ειά σκηνών μοΧεΐν 
κτεινων ^Αναιούς τ^^δε ττόΧυφονω χερί. 
Αταγώ μεν η ττρόθυμος ιεναι Βορυ 
εν νυκτΐ γ^ρησθαί τ εύτυχ^εΐ ρύμη θεοΰ' 
άλ,ν οΐ σοφοί με καϊ το θείον εΐοοτες 
μάντεις εττεισαν ημέρας μεΐναι φάος, 
κάττειτ ^ Κγαιών μηΒεν εν γερσω ΧιττεΖν. 
οΐ δ' ου μενουσι των εμών θυοσκοων 
βουΧας' εν ορφνη Βραττετης με'^α σθενει. 
- α\Χ^ ώ9 τάχ^ιστα γ^ρη τταρα^^εΧΧειν στρατω 

102 ΚΗΕδυδ 

ΟΗοηυβ 

Αγ^οβ' ΆΐΎ9.γ 13 Λνϋ:Η })αΐ6-ΓΐΓ€5 Ά^\ο\ν, (^ΛηΙ.^ 

Η€ϋίθΓ_, 6η1<:ιη(11ο(1 ΐΐιε Ιΐνοΐοη^ ηΐ^ΐιί: ; 
Αη(1 Ιΐΐ6 1ΐη€5 οί ίΙιείΓ §α1ΐ6^3 λνίΐΐι ΙοΓοΙι^δ αΓΟ 

Αη(1 Λνίΐΐι Ιυιηιιΐί ίο Κΐη§ ΑσΕηΐ6Γηηοη'8 Ιεηΐ: 

5ί;ι•6ίΐηιΐηο• ΐΙιεΪΓ ΛναιτίοΓ-ΙΙιοαΒαικΙδ §ο : 

" ΤΙιγ 1)6ΐΐ€5ί ? " Ιΐΐ€7 €1*7 : ΐΗεγ άχο. ν6ΐΐ6πΐ€η1;. 

Νενεΐ' ΐη δυοίι Λνϊδβ Ιι^τείοίοΓβ 
5οαι•6(1 λναδ Ιΐιο 56α-1)0Γη6 Ιιοδί: οί ΐΐιβ ίοβ. 

8ο — ίοΓ Ι {Ιουΐίίείΐ Λνΐιαΐ Ιΐιηε Ηαίΐι ίη δΙΟΓβ — 
Β^απηί^ ηιγ Ιίάίη^δ Ιο Ιΐιεβ Ι οαηιβ, 50 

ΤΙιαΙ Λν'ίΐΐι Ιΐιεβ Ι 1)6 ΙιεηοείοιΊ:!! οίοαι- οί" Ι^ίαπίθ. 

ΗΕΟΤΟΙΙ 

Τίηΐ6ΐ7 Ιΐιου οοπι'δΐ^ 11ιου§1ι Ιΐιοιι (Ιοδί ?ιβΓα1(1 ϊ^άυ. 

Υοη ιη€η αΓβ ηιΐη(ΐ6(1 ίο ίίβε £οι•ί1ι ίΐιβ Ιαηά 

ννίίΐι οΙαΓίνϋη^ οαι•^ εδοαρίη^ δο ηιν Ι^εη : 

Τηείΐ' Ι^εαοοπδ οί" ί1ΐ6 ηίσΐιί βαδίι ίΐιίδ ίο ηιβ. 

Α1ι Ροι•ΐυη6^ ίΐΐίΐί ίΐιοα δΙιοιιΜδί ΐη ίήυηιρίι'δ Ιιουΐ' 

ΚοΙ) οί Ιιΐδ ρΓβ^ ίΐιβ ϋοη^ €Γ6 ιην δρε&Γ 

λνΐίΐι 0116 δ\νοορ ηΐΛΐ<;6 αη εηά οί" ΑΓ^Οδ' Ιιοδί ! 

ΓοΓ^ Ιιαά ί1ΐ6 δΐιη'δ 'οπ^ΐιί ίοΓοηβδ ηοί 1)66η (^υ6ηο1ΐ6(3^ 

Ι ηαοί ηοί δία^εά ίΗε ίι•ίιιιηρ1ι οί" ιην δροϋΓ 60 

Εγ6 ι Ιΐέκΐ 1)ΐιι•ηί ί1ΐ6ΪΓ δΐιίρδ,, δλνβρί ίΙίΓοιι^Ιι ίΙιεΪΓ 

ίεηίδ^ 
δΐ3.}'ίησ Αοΐιαεαηδ Λνίίΐι ίιιίδ (ΙεαίΙι-ίΓαυοΙιί Ηαηίΐ. 
ΑβΓ6 Λνίΐδ Ι ίο ρΐ'6δδ οη Λνϋΐι ί1ΐ6 δροαί' 
Βγ ηί§;1ιί^ ί&ΐνβ Ιιοίΐνεη-δοηί ίθΓίυη6 ίΐί ίΐιε Ηοοά ; 
Βαί }Όυι• λνΐδ6 δεβί'δ,, Λνΐιίοΐι 1νηο\ν ί1ΐ6 ιηΐηά οί" ΟοΑ, 
Ρ6Γδυα.ά6(1 ηΐ6 ίο Λναΐί ί1ΐ6 (ΙαΛνη οί* ά^γ, 
Αηά Ιεανε ίΗεη ηο Αοΐιαεαη οη άΐ'γ 1αη(3. 
Βαί ί1ΐ6 £θ6 — ίΐιβίΐ ίοΓ ταγ δοοίΙΐδίΐνεΓδ' Γ6(ΐ6 
λΥαΐί ηοί : ίη (ΙαιΊνηεδδ Γυηα\ν&γδ Λναχ ίη ηιίσΐιί ! 
8ννίίί ιηιΐδί Λν6 δρ66θ1 ουί' δυηιηιοηδ ίΙίΓου^Ιι ί1ΐ6 ΙιΟδί 70 

163 

Μ 2 ΡΗ2ο:$ 

τεύγΊ-ι Ίτρόχ^βιρα Χαμβάναν 'ΚηζαΙ θ' νττνον, 
ώ9 αν τίζ αυτών καΐ νεών θρωσκων βττι, 
νώτον •χαραχθβΐς κΧίμακα^ ράντ] φονω, 
οΐ δ' Ιν βρόχοισί Ββσμωο Χέλημμβνοί 
Φρν^ών άρούρα<; βκμάθωσί '^/αττονα,ν. 

Χ0Ρ02 

"Έ^κτορ, ταγύνεί^ί ττρίν μαθβίν το Βρώμενον 
άνΒρες ^αρ εΐ φεύ<^ουσίν ουκ ίσμεν τορώς. 

Εκτηρ 
τί? γαρ ττύρ' αϊθβιν ττρόφασίς Αρχείων στρατού ; 

ΧΟΡ02 

ουκ οΙΒ^' ΰτΓοτΓτον Β' εστί κάρτ εμγι φρενι. 

ΕΚΤΓ.Ρ 

80 ττάντ' αν φοβηθείς ϊσθί, Βειμαίνων τυ^ε. 

Χ0Ρ02 
οΰττω ττρΙν ηψαν ττοΧεμιοί τοσονΒε φως. 

ΕΚΤΛΡ 

ούδ^ ωΒε ^ αίσχρώς εττεσον εν τροτΓτ} Βάρος. 

Χ0Ρ02 

συ ταυτ εττραξας' και τα Χοιττα νυν σκοττει. 

Εκτηρ 
άττΧοΰς εττ' εχθροΐς μύθος όττΧίζείν χέρα. 

Χ0Ρ02 
καΐ μην οδ' ΑΙνεας καΐ μά\α σττουΒη ττοΒος 
στείχεί, νέον τί ττραημ εγων φϊΚοις φρασαι . 

ΑΙΝΕΙΑ2 

'Έκτορ, τί χρήμα νύκτεροι κατά στρατον 
τας σας ττρος εύνας φυΚακες εΧθόντες φόβω 
νυκτη^'ορουσί καΐ κεκίνηται στρατός ; 

ΕΚΤΩΡ 

90 Αΐνεα, ττυκάζου τεύχεσιν Βέμας σέθεν. 
104 ΚΗΕδϋδ 

Το ^Γαδρ ΙΙιεΪΓ γο^γΙ^ αππδ. Ιο δΐιαί^ε οίΤ δίοερ, 
ΤΙΐίΐΙ δοιηε — γ€α, Εδ αΙ)θοαΓά ϊΗθιγ δΐιίρδ ΐΐιον δρηη^^ — 
\νΐ1;1ι 1)αο1νδ δρεαΓ-δοοΓοά ΓΠίΐγ δΐαϊη ΙΙΐϋΪΓ §{ΐη£^Λνίΐ}'3 τοά, 
Απα οΐΙιΟΓδ, 1)οηο1ηΊοη 5ηίΐΓ6(1 ΐη οοΐΐίη^^ οοηΐδ,, 
Μίΐ}' ΙοΛΓπ Ιο ΙΐΠ ΐ1ΐ6 §1οΙ>6 οί ΡΙΐΓ^^ίαη ίΐ€ί1(1δ. 

ΟΗοηυδ 
ΗβοΙοΓ^ ΐΐιγ ήβγγ Ιιαδΐβ οιιίηιηηείΐι 1ίηο\ν•ΐ6(3§6. 
\νΐιο11ΐ€Γ Ιΐΐ€7 βΰο \ν€ 1νηο\ν ηοΐ 0€ΐ•1:ίΐίη1^. 

ΗΕΟΤΟΙΙ 

λνΐιγ Ιΐιεη δΐιοαίίΐ Αι-^οδ' ΙιοδΙ δοΐ βΐΈδ άϊΛάζο ? 

ΟΗοηυδ 
Ι 1ί:ηοΛν ηοΐ : )'6ΐ πιΐηβ Ιιβαιΐ ηιΐδσίνβδ ιηβ ηιιιοΐι. 

ΗΕετοκ 
Ιί Ιΐιΐδ ΐΐιοα άΓεαθ^ Ιΐιοη ΙίηοΛν Ιΐιγδοΐί" α11 Γεο,Γδ ! 80 

ΟΗοκυδ 
διιοΐι 1)1αζ6 οιιγ ίοοδ ηε'βΓ Ι^ίηάΐεά ΙιΟΓΘΐοίοΓΟ. 

ΗΕΟΤΟΚ 
ΝΟΓ 6ν€Γ 1ϋ1€λν δΐΐοΐΐ δΙίΗΠΊβίυΙ ΓΟΙίΙ ίΐδ ΐΐΐίδ. 

ϋΗοκυδ 
Τΐιίδ {Ιιοη αο1ιΪ€νοάδΙ; : δεε ΐΐιοιι Ιο ΐ,Ιιε ι•€δι. 

ΗΕοτοη 
Όαίηδΐ ίοεδ οηο "ν\'αΙοΙι\νοΓ(1 δΐΐίΐΐΐ δυίΚοο — Ιο αηο. 

ΟΗΟΠϋδ 

ί,ο, Λν1ΐ€ΐ•€ Αβηβίΐδ €011163 ΐπ ΙιοΙ-ίοοΐ ΙΐίΙδίβ, 
Αδ οηε Ιΐιαΐ: ΤΰεαίΈΐΙι ίΐάΐηοδ Ιο Ηΐδ ίπεικίδ. 

Εηίεΐ' ΑΕΝΕΑδ^ οοι,οΝ^ αηά οίΐιβτε. 

ΑΕΝΕΑδ 

ΗοοίοΓ, ίοΓ \ν1ιαΙ οαιίδβ ΐΙιΐΌΐιοΊι Ιΐιε ίιοδΐ Ιιανε οοηιε 
ϋαΓίνΙίη^ πηΐο ΐΐιγ οοιιοΐι δοαΓεά δβηϋπί-ΐδ; 
δΙαΓίΙϊιι^ ΐΐιο 1ΐ0δΐ_, ίοι* ηί^ΐιΐΐ^• οοηιιηιιηΐιι^ ? 

ΗΕατοη. 
Αεηεαδ^ ΐη ΛναΓ-Ιιαηιεδδ οαδβ ΐΐιγ 1ΐπιΙ)δ. 90 

ι65 ΡΗ502 

ΑΙΝΕΙΑ2 

τί δ' €στι ; μών ης ττοΧβμίων αγγελλετα^ 
Χοχ^ος κρνφαΐος βστάναί κατ εύφρόνην ; 

ΕΚΤΠΡ 

φβύ'γονσιν ανΒρες κάττίβαίνουσίν νβών, 

ΑΙΝΕΙΑ2 

τί τών^' αν βΧττοίς άσφα\€ς τεκμήριον ; 

Εκτηρ 
αϊθονσί ττάσαν νύκτα ΧαμττάΒας ττνρός' 
και μοί Εοκονσίν ου μενείν €9 αύρων, 
άΧλ' έκκβαντες ττύρσ εττ' ευσεΚμων νεών 
φνγτ} ττρος οϊκονς τήσΒ' άφορμήσειν 'χθονος. 

ΑΙΝΕΙΑ2 

συ δ' ως τί Βράσων ττρος τάδ' οττλίζεί χέρας ; 

ΕΚΤΩΡ 

100 φεύγοντας αυτούς κάττιθρωσκοντας νεών 
λ07Χ?7 καθεζω κάττίκείσομαι βαρύς• 
αίσχρον ιγαρ ήμΐν καΐ ττρος αίσχύντ] κακόν 
θεού ΒιΒοντος ττολεμίους άνευ μάχης 
φεύ^ειν εασαι ττοΧλα Βράσαντας κακά. 

ΑΙΝΕΙΑ2 

εϊθ ήσθ' άνηρ εΰβου\ος, ως Βράσαί χέρι. 
άλλ' ου ^αρ αύτος ττάντ εττιστασθαί βροτών 
ττεφυκεν αΧλω δ' άλλο ττροσκείταί 'γερας, 
σε μεν μάχεσθαι, τους δε βουΧεύειν καΧώς' 
όστις ττυρος Χαμτττήρας εζηρθης κΧύων 
110 φεύ^ειν 'Κχαίούς, καΐ στρατον μεΧλείς ά^ειν 
τάφρους ύττερβας νυκτός εν καταστάσει. 
καίτοι ττεράσας κοΐΧον αυΚώνων βάθος, 
εΐ μη κυρησεις ττοΧεμίους άττο χθονος 
φεύγοντας, άλλα σον βλεττοντας εΙς Βόρυ, 
νικώ μένος μεν τήνΒε μη ου μόΧης ττόΧιν 

ι66 ΚΗΕδυδ 

ΑΕΝΕΑ8 

Οι ίοοδ 'ηεαίΐι (ΙαιΊνΠβδδ' δΟΓεεη αηηοηηοεά αίοοΐ ? 

ΗΕΟΤΟΙΙ 

ΟαΓ βηβηιίβδ ίΐεε : βνβη ηοΛν ΐΐιεγ 1)οαΓά ΙΙιοιγ δΐιίρδ. 

ΑΕΝΕΑ8 

λνΐιαΐ: αειΊίΐίη ρΐΌοί" ΙίογοοΓ Ιιαδί: ΐΐιοη ϊο ίοΐΐ ? 

ΗΕ€ΤΟΙΙ 

ΑΠ ΙΙιΐΌυσΙι Ιΐιβ ηί§1ιΙ Ιΐιβ^ Ιίίικίΐβ Ηαιηίη^ 1)Γαη(1δ : 
Υεα^ 3.11(1 ΐϊΐεΐΐιΐηΐίδ Ιΐιε^ λνΐΠ ηοΐ Λναϋ Ιΐΐ6 πιογιι_, 
ΒυΙ, 1)υΓηίη^ Ιοί'οΐΐθδ οη ίΚβ ίαΐΓ-ΙίεηοΙιβά δΐιίρδ, 
Ιη 1ιοιιΐ€\ναΓά Ηί^Ηΐ λ\^11 §€ΐ Ιΐιειη ίτοιη ΐΐιίδ Ιαηίΐ. 

ΑΕΝΕΑ8 

Αηά Ιΐιου^ \νί11ι Λνΐιαΐ ίηίβηΐ άοδί &ηη Ιΐιίηβ Ιιαηά ? 

ΗΕΟΤΟΚ 

Ενεη αδ Ιΐιεγ Ηεβ, ππά Ιεαρ υροη ΐΗεΪΓ άεοΐίδ,, 100 

Μγ δρεαΓ δΐΐίΐΐΐ δΐαγ ίΐιειη αηά ιηίηβ οηδβΐ; οΐ'υδίι. 
δΐιαηηβίυΐ ίί λυογθ^ αηά άαδία,ΐ'άΐγ Λνϋΐιαΐ^ 
λΥαίεη Οοά ίο πδ ^ΐνεδ πηΓεδίδΐΐη^ ίοεδ^ 
ΑίΙβΓ δΐιοΗ πιίδοΐιΐείδ \νΓου§1ιΐ ίο Ιεί; Ιΐιειη Ηεε. 

ΑΕΝΕΑ8 

λΥοιιΙά Ιΐιαΐ Ιΐιγ ρηιάεηοε ιηαΐοΐιβά ΐ1ΐ7 ιηί^ΐιΐ ο£ 

Ιιαηά ! 
δο ίδ α : οηε ιηαη οαηηοΐ 1)0 α11-\νΐ86, 
ΒαΙ άΐνβΓδε ^ίίΐδ ίο άίνβΓδβ ιηεη 1)ε1οη§ — 
ΡΐΌ\ν6δ8 Ιο Ιΐΐ66_, ΐο οΙΙιβΓδ ρΓυάεηΐ οοπηδεί. 
ΤΗοιι ΙιεαΓ'δΙ οί" ΐΐιβδβ ίίΓε-Ιίβαοοηδ^ Ιεαρ'δΐ Ιο Ιΐιίηΐε 
Τ1ΐ6 Αοΐιαεαηδ ίΐ€6_, άοδί ραηΐ: ΐο Ιβαά Ιΐιίηε Ιιοδΐ 110 

ΟνβΓ ΐΗβ ΐτεηαίιεδ ίη ίΐιε Ιιιΐδΐι οί" ηί^Κΐ. 
ΥεΙ ΐ£, Ιΐΐ6 ίοδδ'δ γα-ννηίη^ οΐιαδίη ΟΓΟδδεά, 
ΤΙιου βηά Ιΐιε ίοεπιαη ηοΐ ίη αοΐ: Ιο Ηεε 
Τ1ΐ6 1ίΐηά_, Ι^αϊ δ€ΐ ΐο ίαοε Ιΐΐ7 δρεαι*, 1)ε\νΕΓ6 
Ι-εδΐ^ νίΐη(|υίδ1ιεά, Ιΐιοα Γεΐυπι ηοΐ αηΐο ΤΐΌγ. 

ι67 ττώς '^αρ ιτ^ρασει σκό\οΐΓα<; βν τροττί} στρατ6<; ; 
7Γώ<ζ δ' αν 'γ€φνρα<ζ Ειαβαλονσ' ίΤΓΤτηΧάταί, 
ην άρα μη θραύσαντ€<ζ άντύ^^/ων γ^ί'όα<ζ ; 
νικών δ' βφεΒρον τταΐΒ βχ^βις τον ΙΙηΧβω'ζ, 

120 09 σ' ουκ βάσα ναυσϊν βμβαΧεΐν φ\ό^α 
ονο* ώδ' Ά'χ^αιού'ί ώ<; Βοκεΐς άναρττάσαι, 
αϊθων >γαρ άνηρ καΐ ττβττύρ'^ωταί θράσβί. 
άΧλα στρατον μεν ησνχ^ον τταρ ασττ^δαί 
€ν8είν Ιώμεν €Κ κοιτών άρβίφάτων, 
κατάσκοίΓον δβ ττοΧβμίων, 09 αν θίΧτ), 
ΤΓβμττείν 8οκ€Ϊ μοί' καν μεν αϊρωνταυ φν^ήν, 
στευχ^οντες εμττεσωμεν Αρχείων στρατφ' 
€ί δ ει<; ΒόΧον ην ή8' αγεί. φρυκτωρία, 
μαθόντε^ εγθρών μηγανα^ κατασκόιτου 

130 βουΧενσόμεσθα' την^' εχ^ω <γνώμην, άναζ. 

ΧΟΡ02 

τά^ε Βοκεΐ, τάΕε μεταθεμένος νοεί, στρ. 

σφαΧερα δ' ου φίΧώ στρατη'^/ών κράτη, 

τί <γαρ άμεινον η 

τα.-χυβάταν νεών κατυττταν μοΧεΐν 

ττεΧας 6 Τί ττοτ' άρα Βαιοις 

ττυρά κατ άντίττρωρα ναυστάθμων Καίεται ; 

ΕΚΤΩΡ 

νίκατ, εττειΒη ττάσιν άνΒάνει τάΒε. 
στεί'χων δε κοίμα συμμά-χους' τάχ^ αν στρατοζ 
Κίνοΐτ άκουσας νυκτερους εκκΧησίας, 
140 εγώ δε ττεμ^^τω ττοΧεμιων κατάσκοττον. 
καν μεν τιν εγθρών μηγανην ιτυθώμεθα» 
συ ττάντ ακούσει καΐ τταρων εϊσει Χο^γους' 
εαν δ' άτταίρωσ' εΙς φυ'^ην ορμώμενοι, 

ι6δ ΚΗΕδϋδ 

ΗοΛν δΐιαίΐ λνε ρ?ΐ55 ΐη ΓουΙ Ιΐιοΐι* ρα1ίΡ3(ΐ€5 ? 

Ηο\ν δΐιαίΐ Ιΐιγ οΙιαί'ίοΐοβΓδ ΐΗβ 0ίΐυ56Λνα}'5 οιό58 

Ληά δΙιαΐΐβΓ ιιοί Ιΐΐ6 αχίοδ οί Ιΐιο οαΐ'δ ? 

Τΐιου^ΐι νϊοίοΓ^ Ιΐιοιι ηιιΐδΐ δΐΐΠ πιεοί Ρΰΐεαδ' δοη, 

\νΐιο Λνίΐΐ ηοΐ δΐιίίϋΓ ίΐιεε Ιο ίινβ ΐΐιο δΐιίρδ, 120 

ΝοΓ Ιίΐΐνϋ ΙίΐΘ Αοΐι&θαπδ οαρΐΐνο^ &δ Ιΐιοα Ιιοροδΐ — 

Τΐιαΐ: ηιαπ οί" ήΐΌ, ΐη ναΙοιίΓ ίΐ νοΓν ΙοΛνεΐ'. 

Να}"-, Ιβανε λνο δίοερίπ^ υη^1^^ δΐιΐεΐά ίη ρβίΐοβ 

ΟαΓ ΙιοδΙ, αί ι•6δΙ £ιόιιι Ιΐ'&ναίΙ οί" Ιΐΐ6 δίΓΪίε. 

Ι οουηδβΐ^ δεπά Ιο δργ υροη ΐΐιβ ίοο 

ννΐιοδο λνίΐΐ §ο, Άηά, ίί ίΐ^^^γ ρυι•ροδ6 ίϋί^ΐιΐ, 

ΓοΓίΗ Ιεΐ: ιΐδ οΙίΕΓ^ε^ αηά ίαΐΐ οη Αΐ'^οδ' ΙιοδΙ. 

Β αϊ; ΐί Ιΐΐ6δ6 1)6Εθοηδ ΙιΐΓβ ιΐδ ίο α δπείΓε^ 

νν'6 ίΐ'οηι Ιΐΐ6 δρν οπγ ίοεδ' άονίοβδ Ιεαηι, 

Αηά δο οοηί'εΓ : ΐΐιΐδ ΐδ ηιν ηιΐη(1_, Ο Κΐη§. 130 

ΟΗΟκυδ 

Ενβη δποΐι ίδ ηι^ ηιίηά ; 1)0 ίΐ Ιΐιίηβ^ ίΐ'οπι 1\\γ ηιοοά 

1)6 ΐΐιοα δΛν£ΐγ6(1 ; [δηαΐ'β. 

ΓοΓ Ι Ιονβ ηοί Ι36ΐΐ6δΐδ οί οαρΐ.αίπδ ΐΐι&ΐ ΐ3ΐ'ΐηο; 1)υί; α 

Νολν \ν1ια1: ΐΐιΐπσ Ι^είΙοΓ ΐΐΐίΐη ΐΐιίδ δΐιαίΐ οαι* ϋηιρπδβ ίΐίά 

ΤΙιαη ίο εβηά ίοΓΐΙι α δοοαΐ λυΙιο αηίο;1ι Ιο ίΐιε 

§α1ΐ€}•δ δΐιαίΐ ίαΓβ [αιταγβά 

δλνίίΊ-ίοοΙεά^ αηά Ιβαπι λνΐιγ οοηΐ€δ ϋ ϊΙλάΙ, Λν1ΐ6Γ6 1)6 

Τ1ΐ6 ρΐΌλΥδ οί" Ιΐΐ6 §;α1ΐ6}'δ^ ί1ΐ6 βΐ'Οδ οί" ΐΗε ίθ6ηΐ6η 

§1^1*6 ? 

ΗΕΟΤΟΙΙ 

8ο 1)6 α, δίηο6 γ& ηΠ 1)6 ΐη οηβ ηιΐηίΐ. 

Οο, δίΐΐΐ οπΓ α11ΐ6δ : Ιιαρί}^ δΐι&ΐΐ ΐΐιε ΙιοδΙ^ 

Ηεαηη^ οί" οπγ ηΐ§1ιΐ-6οαηοΐ1^ 1)6 ίηΌυ56(1. 

Ι Λνΐΐΐ δ6η(1 οη6 ίο δργ υροη ΐ1ΐ6 ίθ6. 140 

ΙΓ αιι§1ιΙ Λν6 Ιεαπι οί Άτιγ δΐι•ίΐ1α§6πι, 

Τηοιι δΐι&ΐΐ: 1ΐ6αΓ ά\\, δΐιαίΐ 1^ηο\ν £ΐη(1 δ1ι&Γ6 οιιγ οουηδοΐ. 

ΒαΙ ίΐ ηολν ίϋ^1ιΙ\ναΓ(1 ϊΐι^γ 1)6 Ιιαδίεηΐη^, 

169 ΡΗ205 

σαλτΓί'γ'γοζ αν8ην ττροσΒοκών καρα^οκα, 
ώ9 ου μβνονντά μ' άΧΧα ττροσμίξω νέων 
οΧκοΐσί ρνκτοζ τί}σδ' εττ' 'Αρ'γβίων στρατω. 

ΑΙΝΕΙΑ2 

ΤΓβμφ' ως τά'χ^ιστα' νυν ^αρ ασφαλώς φρονείς. 
συν σοι ο €μ ογβί καρτεροννυ οσ αν οετ). 

ΕΚΤΠΡ 

τις Βήτα Ύρωων οΐ ττάρβισιν βν λογςο 
150 θβΧβί κατότΓτης ναυς εττ' Άρ'γβίων μοΧεΐν ; 
τις αν ηί,νοιτο τήσΒβ <γής βύερ^ίτης ; 
τις φησιν ; ούτοι ιτάντ εγώ Βυνησομαι 
7Γθ7\.€ΐ ττατρωα συμμά'χοις θ' νιτηρετβίν. 

ΔΟΛΠΝ 

βγω Ίτρο <^αιας τονΒβ κινΒυνον θβΧω 
ρίψας κατότΓτης νανς βττ' Αρχείων μοΧβΐν, 
και ιτάντ Κγαιών βκ μαθών βονΧβυματα 
ηξω• 'τΓΐ τούτοις τονΒ' υφίσταμαι ττονον. 

Εκτηρ 
€7Γωνυμος μεν κάρτα καΐ φιΧότττοΧις 
ΑόΧων Ίτατρος δε καΐ ττρίν εύκΧεα Βομον 
160 νυν ΒΙς τόσω τεθεικας εύκΧεεστερον. 

ΔΟΛΠΝ 

ούκοΰν τΓονεΐν μεν χρή, ιτονουντα δ' άξιον 
μισθον φερεσθαι. τταντί γαρ ττροκειμενον 
κερΒος ττρος βργςΰ την χάριν τίκτει ΒιττΧήν. 

ΕΚΤΩΡ 

ναι, καΐ Βίκαια ταύτα κούκ άΧΧως Xε^ω, 
τάξαι Βε μισθον ττΧην εμής τυραννιΒος• 

ΔΟΛΠΝ 

ου σης ερώμεν ττοΧιόχου τυραννίΒος, 
170 ΚΗΕδϋδ 

"νν^ΐοΐι ΐΐιου, βχρβοΐίη^ αγβ ΐΐιε ΐΓυιηρβΙ'δ οαΐΐ. 

Ι ΛνΐΠ ηοί ^9.γνγ, 1)π^ λνϋΐι Αι-^οδ' Ιιοδί; 

Τ1ιΐ3 ηίβΐιΐ λνΐΠ οΐίΐδΐι Ιίβδΐοΐο ΙΙιείΓ 1ααη€ΐιΐη§-•νν&γ5. 

ΑΕΝΕΑ3 

δρηά -ννίΐΐι α11 5ρο€(1 : δαΓο ηο\ν ΐ3 Ιΐιΐηο ίηΐεηί;. 
Μο δΐιαίΐ: ΙΙίοιι βηά α 8ΐ;ι•βηιιου3 Ιιοΐρ αϊ ηεοά. 

ΗΕΟΤΟΚ 

\νΐιο οΓ 3'0ΐι ΤΓθ_]αη5 ρΓ€5&ηΙ: αΙ ουι• δρεεοΐι 

Οοηδοηΐδ Ιο ρ:ο^ α δργ οη ΑΓ;^θδ' ίΐοεί ? 150 

\νηο Λνίΐΐ 1)6 1)6η6ίαο1οι• οί" ΐΐιΐδ Ιαιιά ? 

\νΐιο αηδλνβΓδ ? — ηοΐ ΐη ενεΓνίΗϊη^ οαη Ι 

Μγ ηαΐίνο οϋγ αηά Ιιβι* αΐΐίεδ δβΓνε. 

Ο0Ι.0Ν 

Ι £θΓ ιηγ 1&η(1 οοηδεηΐ Ιο άαΓο ΐ1ΐ6 τίδΐν^ 
Αηά §0 α δργ υηΐο Ιΐιβ ΑΓ^ίνε δΐιΐρδ ; 
Αη(1_, α11 Ιΐιοΐι* οοπηδΰΐδ ΐ€3,ηιΐ_, λνΐΐΐ Ι ΓεΙυηι. 
Οη ΟΠΟ οοηάϋίοη Λνϋΐ Ι ίαοο ΙΙίο Ιαδίί. 

ΗΕΟΤΟΚ. 

λΥεΙΙ-ηίΐιηεά β,υϊ ΙΙίοιι_, Ο \ον&γ οί ί\\γ Ιίΐηθ, 

ϋοΐοη : Ιΐΐ}^ δΪΓϋ'δ Ιιουδϋ^ §Ιοπουδ ϊιεΓεΙοίοΓβ, 

Ιδ ηολν οί {ΐΐ€6 ηιαάβ (1οιιΙ)1γ §1οηοιΐδ. 100 

ΟΟΙ.ΟΝ 

Τ1ΐ€η ιηιΐδΐ; Ι Ιοίΐ — Ι^υί; ίοι* ηιγ ΐοΐΐ Γβοβίνβ 
Γϋ §α6Γ(1οη ; £ογ ε11 ΛνοιΊν ΐΐιαΐ Ιιαίΐι Γ6ΛνΕΓ(1 
Ιη ρΓΟδροοΐ^ 15 λνίΐΐι άοαΙ)ΐ6 ρΙβαεπΓβ ΛνΐΌΐ駕1ιΙ. 

ΗΕ€Τ0ΙΙ 

Υεα, ]υ5ί; ϊΐιγ οίαίιη ίδ ; Ι ^ίΐίπδα^ ΐΐ ηοΐ. 
Γϊχ Άϊΐγ §ιιεΓ(1οη^ δανέ ηΐ}' Γογαΐ ροΛνοΓ. ΟΟΙ.ΟΝ 

ΎΙιγ 1)αΓ(ΐ6η οί" ΐΌ3•αΚ^ Ι οονεΐ ηοΐ;. 171 ΕΚΤΩΡ 

σύ δ' ίίΧλά ηημα^ ΥίρίαμιΒών <γαμβρο<; ^ενον, 

ΔΟΛΩΝ 

ουκ 6^ βμαντον μαζονων '^/αμζίν θεΧω. 

ΕΚΤΩΡ 

'χρνσ6<; ττάρεστιν, ει τόδ' αΙτησει Ύβρας. 

ΔΟΛΩΝ 

170 αλλ' βστ' εν οϊκοος• ου βίου σττανίζομεν, 

ΕΚΤΩΡ 

τι ^ητα χρΐΐζ^ΐ''^ ο)ν κβκβυθεν "ΙΧιον ; 

ΔΟΛΩΝ 

έλώζ^ 'Α^αίου9 δώρα μου ζυναινεσον. 

ΕΚΤΩΡ 

δώσω* συ δ' αϊτευ ττΧην στρατη\ατα<ζ νέων. 

ΔΟΛΩΝ 

κτεΐν , ου σ άτταίτώ Μει^ελεω σγεσθαι χέρα. 

ΕΚΤΩΡ 

ου μην τον ΟιΧεω<ς τταΐ^ά μ επαιτείς Χαβεΐν ; 

ΔΟΛΩΝ 

κακαΐ ^εωρ^εΐν χείρες ευ τεθραμμεναι. 

ΕΚΤΩΡ 

τίν ουν ^ Χχαιων ζώντ άττοινασθαί θεΧεί'ζ ; 

ΔΟΛΩΝ 

και Ίτροσθεν είττον εστί χρυσοί εν Βομοίς. 

ΕΚΤΩΡ 

καΐ μην Χαφυρων γ' αυτός αιρησευ τταρων. 

ΔΟΛΩΝ 

180 θεοΐσιν αύτα ττασσάΧευε ττρος Βομους. 

ΕΚΤΩΡ 

τι 8ήτα μείζον τώνΒε μ αΐτησευ αγέρας ; 
172 ΕΗΕδϋδ 

ΠΕΟΤΟϋ 

Α οΐιϊΐά οί" ΡπΛίη \ν6ά_, 1)60θΐη6 ηι^ 1νίη5ΐη3η. 

ηοι,οΝ 
Νο 1)ΐ•ΐίΐ6 ίοΓ ιηβ οί ίοΐΐί ίοο 1ιί§1ι ίοι• πιο ! 

ΗΕΟΤΟΗ 

Κοίκΐ}^ Ιίοδ §ό[ά, ίί" Ιΐιοα Λνίΐί: ίΐ8ΐν Ιΐιίδ ιτιεείΐ. 

ϋΟΙ,ΟΝ 

ΤΙιαΙ Ιιανβ Ι ίη ιηίηε Ιιαίΐδ : ηοΐ λνεαίΐΐι Ι 1αα1<. 170 

ΗκατοΛ 
\νΐια1: ΛΥΟιιΜδΙ ΐΐιοα Ιΐιεη οί ίΐΈίΐδπΐ'εδ ΙΗαηι Ιιοαί'άδ ? 

ΌΟΙ.ΟΝ 

Ρΐ6ί1§6 ιηε ηι^- ^ίΐί, ΐί Ιΐιοιι ά6δΐΓ07 Ιΐιε ίοβ. 

ΗΕΟΤΟΚ 

Ι λνϋΐ ά&ηγ ηαα^ΐιί; — δανέ ΐΠεΐι* είΐρΐίνε εΐιΐείδ. 

ΌΟΙ.ΟΝ 

813-7 ΐΐιειη : ηοί Μεηείαυδ' Ιΐίε Ι αδίν. 

ΗΕΟΤΟΚ. 

δαί'ε^ Ιΐιου λνοιιΜδΐ 3δ1ί ηοΐ οί ηιε Οϊίευδ' δοη ? 

ΟΟΙ.ΟΝ 

111 αϊ βε1(1-ίοί1 1)ε ύίΐίηΙγ-ιιαί'ΙυΓεά Ιιαικίδ. 

ΗΕΟΤΟΙΙ 

λνΐιοιη οί ΐΐιε ΟΓεεΙνδ ΛνοαΜδΙ Ιιοΐίΐ Ιο Γ.αηδοπι ίΐιεη ? 

ϋΟΙ,ΟΝ 

Εΐ'εΛνΙιΐΙε Ι δαίά ΐΙ — σοΐά ηι^ Ιιαίΐδ Ιαοΐν ηοΐ. 

ΗΕετοιι 
Τΐιεη οοηιε, Άπά οί Ιΐιε δροΐΐδ ιηαΐνε οΐιοίοβ Ιΐι^δείί 

ΌΟΙ.ΟΝ 

Τΐιεδβ Ιο Ιΐιε Οοάδ 1ιαη§ Ιΐιου οη Ιεηιρίε-Λναΐΐδ. 180 

ΗΕΟΤΟΙΙ 

λΥΗαΙ ^ΓεαΙεΓ ^υεΐ'άοη εαηδΐ Ιΐιου αδί^ ΙΙιεπ ΐΐιεδε ? 

173 ΡΙΙ302 

ΔΟΛΠΝ 

'ίτητου^ ^ Α'χ^ιΧλεως' γ^ρη δ' βττ' ά^ίοις ττον&Ιν 
ψυχ^ην ττροβάΧλορτ εν κύβοίσυ 8αίμονο<ζ. 

ΕΚΤΩΡ 

καΙ μην ερωντί γ' αντερης ΐττττων εμοί' 
εζ άφθίτων <γαρ άφθιτοι ττεφνκότεζ 
τον ΐΙηΧεωζ φερουσι Θούριον ^ονον 
ΒίΒωσί δ' αύτου9 ιτω\οΖαμνησα<^ αναζ 
ΥΙη\εΙ ΥΙοσείΖων, ώ<ζ \ε'^ουσί, ττόντως. 
αΧΧ' ου σ εττάρας ^^εύσομαυ' δώσω δε σοι 
190 κάΧλίστον οϊκοί<; κτημ Άχί.λ\€ω9 οχ^ον. 

ΔΟΛΩΝ 

αΐΐ'ώ' Χαβων δε φημί κάΧλίστον Φρνγων 
Βωρον Βεγεσθαι τ?}? εμγι<=; εύσ7Γ\α^•χνία<ζ. 
σε δ' ου φθονεΐν χρή' μυρι εστιν άΧλα σοι, 
εφ" οίσί τερψεο τήσΒ^ άριστεύων 'χθονό^. 

Χ0Ρ02 
/χεγαί ά'^/ων, με^αΧα δ' ειηνοεΖ<; εΧεΐν άντ, 

μακάριας <γε μην κυρήσας εσεί. 
ΤΓονος οδ' εύκΧεής' 

με^γα δε κοιράνοισί ^αμβρον ττεΧείν. 
τα θεόθεν εττιΒετω Αίκα, 
200 τα δε τταρ^ άνΒράσιν τέΧειά σοι φαίνεται. 

ΔΟΛΩΝ 

στεί-χοίμ αν εΧυων ο ε<ί οομους εφεστιος 
σκευή ττρεττοντως σώμ εμον καθάψομαι, 
κάκείθεν ήσω ναυ<; εττ ^ Αρχείων ττόΒα. 

Χ0Ρ02 
€ί.7Γ €ί τίν αΧΧην αντί τησο έξεις στοΧην. 

174 Ρ ΚΗΕδυ8 

ϋΟΙ,ΟΝ 
ΑοΙιΐΠβδ' 1ΐ01•568. Ηθ ίοΓ \νΌΓΐ1ΐγ Γηββίΐ 

Μυ8ΐ; Ιοίΐ^ Λνΐιο δβίδ Ιιΐδ Ιΐίο οη ίοΓΐυηο'8 ΗαζίΐΓ(1. 

ΗΕΟΤΟΙΙ 

Ηα ! 8ΐ;€6(]δ Ι οονεί (3θ8ΐ Ιΐιου οονβΐ: Ιοο, 

Γοι•^ ίοαίδ ΐιηπΊΟΓΐίΐΙ οί ίιηηιΟΓίίΐΙ δίΐ'Οδ, 

ΤΚβγ Ι36αι• ΐΗο ΙίαΐΙΙβ-οα^εΓ Ρβίευδ' δοη. 

ΤΙΐ6δ6 Κΐη^^ Ρθ86ί(1οη^ ενεη Ιΐιβ δ6α-2,Ό(Ι^ ϊατηοά, 

Μεη δαγ;, «ιηά υηΐο Ρβίειίδ οανβ ΐΐιεηι ίιΐ'δΐ. 

ΥεΙ \νί11 Ι ϋΐιβαΐ ηοΐ Ιιορβδ Ι τίΐίδεθ,, 1)ΐι1; ^ίνβ 

ΑϋΙιΐΠεδ' ϊβΆτη^ α §1ογ^ ίο ΐΐιίηβ Ιιοιίδβ 100 

ϋΟΙ,ΟΝ 

Ι Ιΐιαηΐν Ιΐΐ66 : 50 Ι Λ\•ίη Ιΐιβηι^ ^οοάΐΐβδΐ ρηζβ 
Μΐά Ρΐιιτ^ία'δ Ιΐιουδαηάδ ίδ πιγ ναΐοπι-'δ ^υβΓίΙοη. 
Ββ ΐΐιοη ηοΐ εηνίοιίδ : οουηΐΐβδδ ΐΐιίη^^δ Ι^εβίοΙβ 
δΐιαίΐ ιηαΐίο ί1ΐ6θ §\άο, Ιΐιβ ι-υΙβΓ ο£ ΐΐΐθ Ιίΐηά. 

[Εα:ίί ΗΕΟΤΟΙΙ. 
εΗοκυδ 

(Α?ιΙ.) 

Ου€άϊ Ιΐιΐηε εΐΏρπδβ ίδ^ αηά βτεαΐ ΐΐιβ Γενναιτί ΐΐιου άοδί 

οίαΐιη ; [δΐιαίΐ Ιΐιου 1<:ηο\ν. 

δο Ιΐιοα ιηαγ'δΐ 1)αΐ αΙΙ&ίη ΐΙιβΓβιιηΐο^ Ιιί^ΐι 1)1ίδδ 

Υει-ϋγ Ιηίδ ΐΗίηβ αάνεηΙπΓβ ίδ ίΓαυ^Ιι!: λνίΐΐι ί&ιηβ. 

Υβ^^ Ιο \ν6(1 Λνΐΐΐι α ρΓΐηοεδδ ! — ^Ιογ^ Ηαά Ιΐιίδ Ι^εεη, 

Ι ΐΓΟλν. 

ΡοΓ ΐΐιβ (ίοοί'δ ])Άΐ% βνεη ΙεΙ ^υ8ι^^€ ιοοίνΐοΐΐιε δΕίηε : 
Βυΐ ίοΓ ηιεη — ηενβΓ ^υενάοη πιογθ ρβΓίεοΙ ηιαγ ιπίΐη 

1)εδΙθΛν. 200 

ΟΟΙ.ΟΝ 

Νολν \νί11 Ι §0 : Ιο ιηΐηε ΟΛνη Ηαΐΐδ Ι ραδδ. 
Το οίοΐΐιε ιηε ίη δΐιοΐι §αγ\) αδ Ι3εδ1 1)εβΐ8. 
Τΐιεηεε \νί11 Ι δρεεά ηιγ ίεεΐ Ιο ΑΓ§οδ' δΐιίρδ. 

ΟΗοηυδ 
δα^, \νί11; ίΚοιι οίοη αυ^ΐιί δ&νε ίΐιε ΕΐΙίΐ'ε Ιΐιοιι Ιι&δΙ ? 

175 ΔΟΛΠΝ 

ττρεΊΤονσαν έ'ργω κΧωτηκοϊς τβ βήμασιν. 

Χ0Ρ02 
σοφού Ίταρ άνΒρος γ^ρη σοφον η μανθάνβίΡ' 
Χίζον, Τ69 βσταί τούΒβ σώματος σαητ] ; 

ΔΟΛΠΝ 

\ύκ€ΐον άμφΐ νωτον αψομαί Βοραν 
και χίασμα θηρο<ζ άμφ Ιμω θησω κάρα, 
210 βάσίρ τ€ χ^ρσί ιτροσθιαν καθαρμυσα<; 
καΐ κώ\α κώΧοι^;, τβτράττουν μιμήσομαι 
λύκου κεΧευθον ττοΧεμίοις Βνσεύρβτον, 
τάφροίς ΤΓβΧάζων καΐ νέων ιτροβΧημασίν. 
όταν δ' βρημον -χώρον εμβαίνω ττοΒί, 
Βίβαμος είμί' τί]Βε σύγκειται, οοΧο<;. 

Χ0Ρ02 
αΧν ευ σ ο ΊΜαιαί ιταΐς εκεΐσε και τταΧιν 
ττεμψειεν Έρμης, 6ς γ£ φηΧητών άναξ. 
εχ^εις Βε τούρ^ον, εύτυγείν μόνον σε χρη. 

ΔΟΛΠΝ 

σωθήσομαί τε καΐ κτανών ^ΟΒυσσεως 
220 οϊσω κάρα σοι, σύμβοΧον δ' έχων σαφές 
φησευς ΔόΧωι^α ναύς εττ" Χρ^'^ειων μοΧεΐν, 
η ΊταίΒα ΎυΒεως- ούδ' άναιμάκτω χερΙ 
ήξω ττρος οϊκους ττρίν φάος μοΧεΐν χΘόνα. 

Χ0Ρ02 

θυμβραΐε καΐ ΑάΧιε και Αυκιας στρ. α' 

ναον εμβατεύων, 

"ΑτΓοΧΧον, ώ Βία κεφαΧά, μοΧε τοξήρ7]ς, Ικου 
εννύχιος 

176 ΚΗΕδϋδ 

ΟΟΙ.ΟΝ 

ΟΗοιιυδ 
Βοΐιονβδ Ιΐιαΐ Γιόιώ Ιΐιβ ΟΓαΛγ οναΐί ντβ Ιεαηι. 
δίΐ}"^ λνΐιαΐ; δΐιαίΐ 1)6 ΐ1ΐ6 νοδΙιΐΓβ οί Ιΐι^ 1ΐηιΐ33 ? 

ΟΟΙ.ΟΝ 

ΟνεΓ τηγ ΙίαοΙν α ΛνοΙΓ^Ινΐη ν/ΐΐΐ Ι άΓαλν, 

Αηά Ιΐιβ 1)Γα1:6'δ ^•;ιρίη»• ]ΛΛν3 δΐιαίΐ ίι-απιβ ηιίηε Ιιεαίΐ : 

Ιίδ ίοι-οίεβΐ Λνϋΐ Ι ίίΐδίεη ίο ηιίηβ Ιιίΐηάδ, 210 

Κδ Ιο^δ ίο τηίηβ : ίΐιο ΛνοΙΓδ ίοιίΓ-ίοοίεοΙ §ίΐϋ 

Γ11 ηιΐηιΐο, Ι33.ίϊϋη§ δο οπγ εηβηιίβδ^ 

λνΐιΐΐβ ηβαΓ ΐΗο ΐΓβηοη αηά ραίε οί δΐιίρδ Ι επί : 

ΒιιΙ Λνΐιοηδο Ιο α Ιοηε δροί οοηιβ τηγ ίβεί", 

ΤΝνο-ίοοΙεά Μ'ίΠ Ι λναΐΐί : ιηγ ηΐδβ ίδ Ιΐιίδ. 

ΟΗοηυδ 
Νο-νν 1νΐη(11ν δρ€6(1 Ιΐιεβ Ηβητιβδ^ Μ&ί&'δ δοη^ 
Ργϊιίοο οί Ιΐιε ^αϊΐβίαΐ, §οίι^§ ί^^ί^ Γεΐιιηιΐη^•. 
Τΐιοπ 1ίηο\ν'δΐ ΐΐιγ λνοΛ : ΐΐιοιι ηεεάβδΐ; ΐ3ΐιΐ: §οοά δρεεά. 

ϋΟΙ,ΟΝ 

Κ^Ιυπι Ι δΐιαίΐ^ ^νΐΐΐι δίαίη Οί1}'δδ6ΐΐδ' Ιιεαά 

Το δΐιο^ν Ιΐΐ€6^ — Λνΐιοη Ιΐιοα Ιΐίΐδί Ιΐιΐδ Ιοί^εη δΐΐΓβ, 220 

'' ΌοΙοη/' δΐιαίΐ ΐιιοα δίΐ^,, " τεαοΐιβίΐ ΐΐιβ ΑΓ^ίνβ 

δΙιΐρδ/' — 
Ογ Τγάουδ' δοη'δ Ιιβαά. Νοΐ ΛνίΙ;]ι Ηοοθίεδδ Ηαηά 
ννϋΐ Ι \νίη Ιιοηιε €Γ6 ά&Λνη πδΘ ο'εΐ' ΐΐιβ βΕΓίΙι. 

ΟΗΟκυδ 

(8ΐτ. 1) 
Ο Κίπ^ ΤΐΊ}ΊηΙ)Γα6αη^ Ο Όϋϋίΐη ϋοτά, Ο ΙΐίΐιιηΙβΓ οί 

Ι^}^οία'δ ίαηο, 
Ο δαηΐίϋ Ι^ΐΌΛΥ, \νίΐ1ι ΐ1ι^ 1)ο\ν άο ΐΐιου^ ΑροΠο, ίΐιίδ 
ηί§1ιΙ (]ι•3.Λν ποαΓ : 

177 

νοί.. Ι. Ν ΡΗ202 

και γβΐΌυ σωτηρίθ<ζ άνερι ττομΊτάς 
230 άνεμων καΐ ξύΧλαβε ΑαρΒανί^αίς, 
ω ττα^κρατβς, ω Ύροΐα<: 
τβΐχ^ί] τταΧαία Ββυμας. 

μοΧοι δε ναυκΚηρια, και στρατια<; αντ. α 

Έλλάδθ9 ^ίότΓτας 

ϊκοίτο, καί κάμψβιβ ιτάΧιν θυμβΧας οϊκωι^ ττατρυ^; 

'ΙΧίάδας•. 
Φθίάζων δ' ϊττττων ττοτ βττ αντν^ι βαίη, 
^βσττότου ττέρσαντος ^Αχ^αών 'Άρΐ], 
240 τα? Ίτόντιος ΑίακίΒα 
Ί1η\€Ϊ ΒίΒωσι δαίμων. 

β'τΓβΙ ττρό τ οΊκων Ίτρό τ€ ^α<^ 6τ\α μόνος στρ. β 
νανσταθμα βαζ κατώβΐν ά'^αμαί 
Χηματος * η σττανία 
των αβαθών, όταν γ 
ΒυσάΧίον €ν ττβλαγβί /ζαΐ σαΧβνΐ] 
250 7ΓΟλί9' €στί Φρν^ών τις βστίν άΧκιμος• 

βνί δε θράσος εν αίχμα- ττοτΐ Μνσών, ο? βμαν 
σνμμαγιαν άτιζει,. 

τίν ανΒρ' Αχαιών 6 ττεΒοστιβης σφα^/ευς άντ. β' 
οντάσει εν κΧισίαις, τετραττουν 
μΐμον εγων εττΐ ^αν 
θηρός ; ε\οί "ΜενέΧαν, 
κτανων δ' Ά'^/αμεμνόνιον κρατ ενε^γκοι 
260 ΈΧενα κακό^/αμβρον ες χέρας ^υον, 

ος εττί ΊτόΧιν, ος ες <^αν Ύροΐαν χιΧωναυν ηΧυθ 

ε-χων στρατειαν* 
178 ΚΗΕδϋδ 

Το οπΓ ΙιβΓο'δ ρ6π1ου3 ιηί85ίοη 1)6 ^υίάο αη(1 βανίουΓ, 

.111(1 Ο ηΐίΐίηίαίη^ 230 

ΛΙιηίϋ,ΙιΙγ ΙΐϋΙροΓ, οιιγ ο.αιι,ςο, Λνΐιο οί ο1(1 άΐάδΐ ϊ\\α 

ΓαηιραΓίδ οί 'ίνογ υρΐΈαι•. 

(ΑηΙ. ]) 
Μαγ Ιιβ Λνίη Ιο ίΐιο ί^ίαΐΐο^δ αηά επίοι* ί1ΐ6 ΙιοδΙ οί ΙίεΙΙίΐΒ, 

&η(1 5ρ7 οιιΐ; Ιΐιοίι• (]οο(]8, 
Αη(1 Ιιοηιο ΓοΙυηι Ιο ϊ]\α. ά\ϊάυ5 Ιΐιαΐ Ι^πγπ ίιι ιιίδ ίαΙΙΐ6ΐ•'8 

Ηαΐΐδ υηΐο Ιΐιεε : 
Αηί3, Λνΐιβη ΙΙεοΙοι* Ιι.ιΐΐι Ιιαιτΐο,ά Αοΐιαοα'δ Άΐταγ, τηαγ 

1ΐ6 θΐ'ίνβ Ιΐΐ6 ΠιΐΗΐίΐη είεβίΐδ, 
ΤΙΐ6 5160(18 Ιΐΐίΐΐ οη Ρείοιίδ, Αεαοιίδ' δοη, ΛνοΓβ 1)68ΐ:ο\ν€(1 

\)γ Ιΐΐ6 ΕθΓ(1 οί Ιΐΐ6 δβα. 240 

(8/Γ. 2) 

Ροΐ'αδίηιιαίι αδ ίοΓ Ιιοηΐ€ άπα ίοΓ ίίΐΙ]ΐ6Γΐαη(1 εΙοιιο Ιιβ 

Ιιαίΐι (1αι•6(1 ίο ^^ο [οί ΐΐιβ Ηεΐΐεηβ δΐιίρδ, 

ΤΗίβΐϋΓ^ αη^ ^αζ6 οη Ιΐιβ ίοηοβοί ρΐ^οβ, οη ί1ΐ6 οαπιρ 
Ηίδ Ιιαί'ίΐίΐιοοά Ι εχίοΐ^ — οί δΐιοΚ ΙιΟΓοεδ 1)ΐιΙ ί6\ν 8ΐια1Ι 

1)6 ίοαη(1^ Ι ΙΐΌ\ν, [5ί:αί;6'δ ρΐΌΛν Ιιεανίΐγ άΐρδ. 

\νΐΐ6η Ιΐΐ6 δυη ίη 1]ΐ6 δοα δίηΐίδ δΐοηηΐΐ^^ Εη(1 Ιίιβ 
Τ1ΐ6ΐ•6 ίδ^ 11ΐ6Γ6 13 πιί(1 Ιΐΐ6 ΡΙΐΓγ^ίίΐηδ ίοιιηά α 1ι6γο ! — 

ΟΙΙΓ ρΐΌ\ν65δ δΐιαίΐ §1θΛν 250 

Μί(1 ΙΗ6 οΐίΐδΐι οί Ιΐΐ6 δροαι-δ : — αΐ οιιγ Ηεΐρ Λνΐιο δη66ΐ'3, 

δανέ 1;}ΐ6 εηνίουδ Μ^δίαη Ιϊρδ ? 

(Αηί. 2) 
ννΐιαΐ; οΙιίείΐΕΪη Αοΐιαεαη δΐιαίΐ 1ΐ6^ 3,3 \νί1:1ι άεαΐΐι ίη Ιιϊδ 

Ιιαηά Ιιβ ρΐΌΛνΙδ ίο ίΐηά ίΐ'ο^ [εαιΊΐι Ιΐ6 δίεαίδ, 

Αδ ίη 8ΐιαρ6 οί α 1)Γυ1;6 οί ίοιιι•ίοΙ(1 ίοοΐ ο'βι* Ιΐΐ6 άαι-ΐνΐΐη^ 
δΐαΐ) ηΉ(1 Ιΐιβ ΐεηΐδ ? Μαγ Ιιβ δίαγ Μεηείαυδ^ &ηά Ιαγ 

Ασαηιβηιηοη ΙοΛν, [1ι6γ δΐιηείί οπίρεπίδ, 

Υ^Ά, 1)6αΓ Ιΐιο 1ΐ63.(1 οί Ιΐΐ6 \\'αΓ-1^ίη^ ά^&ά, αηά, Ιοπά 3.3 
Γ,α^ ίΐ ίη Ηείεη'δ Ιιαηίΐδ — Ιΐιο 1ΐ63.ά οί Ιίθγ Ινίηδηίδ,η λυΙιο 260 

Λνοι•1ί6(1 υδ "νν'ΟΘ, [Εΐτα7 οί α ΐΐιοιίδαηοΐ Ιίβείδ. 

^^'Ί10 5ίΐίΐ6ά ίο Ιΐΐ6 δίΓαηίΙ οί ΤΐΌ^'δ ίϋΐΓ \&ηά \ν)11ι 

179 

Ν 2 ΡΗ^Ο^ ΑΓΓΕΛ02 

άναζ, τοιούτων Ββαττόταίσιν αγγβλθ9 
€Ϊην το ΧοίΤΓον οΐά σοι φέρω μαθβΐν. 

Εκτηρ 
η 7ΓΟλ7ν' αγρώσ7ίΧί9 σκαυα ττροσκβιταί φρενί' 
καΧ 'γαρ συ 7Γθίμι>α<ζ Βεσττόταί^ τενχεσφόροί^ 
ηκ€ίν €θίκας ά'^/'^/εΧων ιν* ου ττρεττεί. 
ουκ οίσθα Βώμα τούμον η θρόνους ττατρός, 
270 οΐ χρήν ^β'^/ωνεΐν σ εύτυγουντα ττοιμνια; 

ΑΓι"ΕΛ02 

σκαιοΧ βοτηρες εσμεν ουκ άλλως λέγω. 
αλλ* ού^εν ησσόν σοι φέρω κείνους Χό^/ους. 

ΕΚτηρ 
τταΰσαί λεγωι^ μοί τας ττροσαυΧειους τυχ^ας' 
μάχ^ας ττρο γ^ειρων καΐ Βόρη βαστάζομεν. 

ΑΓΓΕΛ02 
τοιαύτα κά^ω σημανών εΧηΧυθα' 
άνηρ <γαρ αρχής μ,νρίας στρατηΧατων 
στείγει φίΧος σοΙ σύμμαχος τε Τ'^Βε <^ΐ). 

ΕΚτηρ 
ΤΓοΙας Ίτατρώας ^γής ερημώσας ττεΒον ; 

ΑΓΓΕΑ02 

θρτίκης' ττατρος δε Χτρυμόνος κικΧήσκεται. 

Εκτηρ 
280 *νησον τιθεντ εΧεξας εν Τροία ττόΒα ; 

ΑΓΓΕΑ02 

ε^^νως • Χό^ου δε δί9 τόσου μ εκουφισας. 

ΕΚτηρ 
κα\ ττως ττρός'ΊΒης ορ^άΒας ττορευεται, 
ττΧαΎχθεϊς ττΧατείας ττεΒιάΒος θ' αμαξιτού ; 

1 8ο ΚΗΕδϋδ 
Πε-εηΙβΓ ηεοτοη. ΕηίβΓ 8ΗΕΡηειιο αχ τηείχεηρβτ.' 

δΗΕΡΗΕΚΟ 

Κίη^, βΐίΐΐ ΐΙιΐΌΐιισΙι 6ανδ Ιο οοιηε 1)6 ίΐ ιηίηβ Ιο 1)€αΓ 
δυοίι 1:ΐ(1ΐη§5 Ιο τηγ Ιοιάδ &3 ηολν Ι 1)πη§ ! 

ΗΕΟΤΟΚ 

Όιι11-Λνίί;ί6(1 οίΐ Ιΐΐ6 5ρΐπΐ8 αΓ6 οί οΙοΛνηδ. 
Τΐιοα οοιη'8ΐ;_, ιηοδεβπΐδ^ Ιο ρΐαοβ Ιΐιαΐ ί11 1>οβ1;8, 
λνίΐΐι 1ΐ(ϋη^8 οί" Ιΐιγ ίΐοοίίδ Ιο ννίΐΓπησ ΙοΓίΙδ. 
ΚηοΛν'δί ηοΐ ιηγ ιπίΐηδΐοη, ηοΓ ιώυ ίαΙΙιβΓ'δ ΙΙίΓοηε ? 
ΤΙπίΗβΓ δΐιοιιΐάδΐ: ΐΗοα 1)€αΓ ΛνοΓϋ ο£ ίΐοοίίδ' ΐηοΓεαδο. 270 

δΗΕΡΗΕΠΟ 

ϋιι11-\νϋί;6(1 αΓ6 Λνο οΙοΛνηδ, Ι §£ΐίηδαγ ηοΐ : 
ΥοΙ ηοηο Ιΐιο Ιεδδ Ι 1)ηη§ ΐΐιεο Λνοΐοοιηο ηοΛνδ. 

ΓοΛβ^Γ Ιο ίοΐΐ ιηο ]ιο\ν Ιΐιε δΐιεβρ-ρβηδ Ιΐιηνε. 
Β£ΐ1;1:ΐ68 Ιιανβ \ν6 ΐη Ιΐίίικί, &ηά Ι^ΓαηάίδΙι δροαί'δ. 

δΗΕΡΗΕΗΟ 

Ενβη δυοίι Ιΐΐ6 Ιίοΐίηί^δ &γ6 ΛνΙιοΓεΛνίΐΗ Ι οοιώθ. 

Α λνίίΓΓΪΟΓ οαρίαίηίη*^ ά αοπηίΐεδδ ΙιοδΙ 

ϋΓΒΛνδ ηίσΐι^ — ΐΐι^• £π6η(3, αηά Ιΐιίδ Ι&ηά'δ Λν&Γ-αΙΙγ. 

ΗΕΟΤΟΙΙ 

Γ,βανίησ ν/ΐιαΐ οοιιηΐΐ'^'δ ρΐαΐηδ υηΐεηίΐηΐεά ? 

δΗΕΡΗΕΗΟ 

Τ1ίι•εο€ : αηά Ιιο 1)€ίΐΓδ ίήα ηίΐιτιβ οί δίι^ιηοη'δ δοη. 

ΗΕΟΤΟΚ 

ΙΙΚβδυδ ! ϋοΐΐι ίια δοΙ: ίοοί; ίη Τγο^, δίΐγ'δΐ; Ιΐιοιι ? 280 

8ΠΕΡΗΕΗΌ 

Ενεη δο : ΐΚοιι ϋ^ΐιίεηοδί Η^ΐί" τηγ δροεοΐι'δ Ιοαά. 

ΗΕατοιι 
\νΗγ ^οι1^η^^^1;11 Ηβ ίο Ιάα'δ ραδΙιίΓε-Ιαηθδ, 
δ\ν6Γνίη§ £γοπι γοη 1)Γθ&ά Ηΐ^ΙίΛναγ ο'βΓ Ιΐιβ ρΐαίη ? 

ιδι ΡΗ202 ΑΓΓΕΛ02 ουκ οίΐ^^ ακριβώς, εΐκάσαί γε μην ττάρα. 
νυκτός <γαρ οΰτί φανΧον βμβαΧεΐν στρατόν^ 
κ\νοντα ΊτΧήρη ττβ^ία 7Γθ\€μίας 'χ^βρός. 
φοβον δ' αΎρώσταίς, οΐ κατ ^ΙΒαΐον λβττας 
οίκον μβρ αύτόρριζον βστιαν 'χθονός, 
Ίταρίσγβ Βρνμον νυκτός βνθηρον μο\ών. 

290 ΊΓθ\\τ] '^αρ ηγν ^ρ^κιοζ ρέων στρατός 
'έστβί-χε • θαμβοί δ' ΕΚττΧα^βντβς ΐβμβν 
ΊΓοιμνας ττρός άκρας, μη τις ^ Κρ^/^ίων μοΚτ] 
\€η\ατησων καΐ σα ττορθησων σταθμά, 
ττρίν 8η 8ί ώτων ^ήρνν ού-χ^ 'ΚΧληνικην 
€8εξάμ€σθα καΐ μβτεστημβν φόβου, 
στβί-χων δ' άνακτος ιτρουξερβυνητας ο8οΰ 
ανιστόρησα θρηκίοις ττροσφθε^μασίν, 
τις 6 στρατηγός καΐ τίνος κ£κ\ημίνος 
στ€ΐ'χ€ΐ, ττρός άστυ Τίριαμι^αίσυ σύμμα-χος. 

300 κα\ ττάντ άκουσας ων βφιεμην μαθείν, 
€στην• ορώ δέ 'Ρήσον ώστε δαίμονα 
εστώτ βν ΙτττΓβίοίσί θρηκίοις ο^οις. 
-χρυσή δε ττΧάστι^ζ αύγενα ζυ^ηφορον 
ΊτώΧων €κΧ7]€ -χιόνος β^αυ'^εστίρων. 
ττεΧτης δ' εττ' θ)μων χρυσοκόΧΧητος τύττος 
βΧαμτΓβ' 1 ορ^ων ο ως αττ αΐ'^/ιοος ϋβας 
χαΧκή μετώτΓοις ΙτττΓίκοΐσι ττρόσΒετος 
τΓοΧΧοΐσί συν κώΒωσιν βκτύττβί φοβον. 
στρατού δε ττΧήθος ούδ' αν βν ψήφου λόγω 

310 θβσθαι Βύναο αν, ώς άιτΧατόν ην ίΒβΐν, 

ΤΓοΧΧοΙ μβν ΙττΊτής, ττοΧΧά ττβΧταστών τβΧη, 
ΤΓοΧΧοΙ δ' ατράκτων τοζόται, ττόΧύς δ' οχΧος 
'^/υμνης όμαρττ), ^ρηκίαν €χων στοΧην. 
τοίόσΒε Ύροία σύμμαχος ττάρβστ άνηρ, 

ΐδ2 ΚΗΕδϋδ δΗΕΡΗΕηΠ Ι Ι^ηΟΛΥ ηοΐ οβΓίίΐίηΙ^ : οηβ ΠΊ&γ άίνίηε. 

\\' 156 δίΓαΐθ^γ Λνηδ Ιιίδ Ιο πιαΓοΙι ]^γ ηϊ^Ιίϊ, 

Ηβαπη^ 1ιο\ν ίο^ιΠΛη-ΙίαικΙδ 1)6δ6ΐ: ΐΗβ ρΐαϊηδ. 

Υβί; υ5_, ΐίιε 1Ί^η^]8 λνΐιο άΛνεΙΙ οη Ηα'δ δίορβδ, 

Τ1ΐ6 ίιηπΐ6ΐηοΐ'ΐίΐ1 ογλοΙο οί }ΌαΓ ταοβ, 

Ηίδ ηί^^ΙιΙ-ίΉΐΊη^ ΙΙιΐΌυσΙι Λνοοάδ Ιίοαδΐ-ΙΐίίπηΐεΓΐ 

δΟίΙΓϋοΙ. 

Γοΐ' Λνίΐΐι Ιουά δΐιουίδ Ιΐιε οη-δαν^ίη^ ΤΙίΓαοίαη ΙιοδΙ 290 

ΜαΓοΙιεά ; εγκΙ ΐη ρίΐηΐο-δΐηιοΐν αιτίίΐζβ Λνβ άΐΌνο 

ΟαΓ ίΐοοίνδ ίο η(1§βδ_, ΙβδΙ οί ΐ1ΐ€ Αι-^ΐνεδ δοηιο 

\ν€Γβ (ΐΓίΐΛνΐη§ ηΐσΐι^ ΐο }1£ι1•^^ αηά ίο δροϊΐ 

Τΐιγ ίοΐάδ, ΐΐΐΐ &ο€6ηΙδ ΓβΠ προη οπγ βαΓδ 

Οί ηο Ογ661<: ΙοησπΘ, αηά δο "ννβ οεοδεά ίΓΟίη άΓβαά. 

ΤΗοη^ άΐ'ίίΛνίη^ ηί^ΐι^ ΐΙιείΓ οΐιΐβίίίΐίη'δ ναπ'Λαΐ'ά 

δοουίδ 
Ι €[υ6δΙϊοη€ά ΐη Ιΐιβ ΤΙίΓαοίαη δρβεοΐι^ αηά αδί^βά 
\ν}ιο Άπά Λνΐιοδο δοη 11ί6Ϊγ οίΐρΐαίη ΛνΗδ^, ΐΐιαΐ ηΐΛΓοΗεά 
ΤΓογλναΓοΙ^ αδ ΛναΓ-αΙΙ^ ίο Ρηαηι'δ δοηδ. 
Αηά^ Ιιαλ'ίησ ΙιεαΓίΙ ΛνΙιαΙβ'οΓ Ι ογαναά Ιο Ι^ηοΛν^ 300 

Ι δΐοοίΐ δΐΐΐΐ^ αηά δαΛν Κΐιεδπδ^ ΙίΙνΘ ά Οοά, 
ΤοΛνεηησ υροη Ηίδ ΤΙΐΓ&οΐαη 1)αΙΙ:ΐ6-\ναπι. 

ΟοΜθΠ ΐ1ΐ6 γθ1ν€-1)6£ΙΠ1 ΛΥΗδ ΐΐΐίΐΐ 1ίη1ν6(1 ΐ1ΐ6 ηβοΐνδ 

Οί ΟΕΓ-δίβθίΙδ ^ΙβΑΓηίη^ Λνΐιΐΐεΐ' Ιΐιαη ΐ1ΐ6 δηο\ν. 

ϋροη Ιιίδ δΙιοπΙάβΓδ Ιιίδ ^οΜ-Ηαζοηϋά Ιεγ^θ 

Γ^αδίιεά : α ΐ3Γθηζ6 ΟοΓ^οη^ &δ οη Ρ&Παδ' δΙιίεΜ,, 

ϋροη ΐ1ΐ6 ίΓοηΐΙδΙ; οί Ιιίδ ΙιΟΓδβδ 1)οαη(1^ 

Οίαη^ΐησ ΛνΗΙι ηιαηγ β. \)^\\ οΐαδίκ'ά ίοΓίΙι άΐδηΐΕΐ^. 

Τ1ΐ6 ηππιΙ)6Γ οί Ιιίδ ΙιοδΙ Ιΐιοιι οοιιΐάδΐ ηοΐ δΐηιι 

Ιη δΐήοΐ ειοοοαηΐ — εγβ οοπίίΐ ηοΐ ηΐ6&δΐΐΓ6 ΐΐ. 310 

Μαη^ Β. Ινηί^ΐιί;^ ^οη^ Ιίη^δ οί ΪΆΥ^βίοβΥδ, 

Αηά αΓοΙκίΓδ πιπίΐίΐυάίηοπδ^ αηά α δλνίίπη 

Οί οΙαΓίηιβη ραδδοά,, αοοοπίΓεά ΤΙΐΓίΐοΐΕη-Λνίδβ. 

δαοΐΐ \\'£ΙΓΓΪθΓ ίδ &ϊ ΙΐΆΥΐά ίοΓ ΤΐΌ^'δ ΆΪΙγ 

1 83 ί^υ οΰτ€ φβύ^ων οΰθ* υττοσταθ€ί<ζ Βορυ 
6 ΐΙηΧέως τταΐ^ς έκψν^βΐν Βυνήσ^ται. 

ΧΟΡ02 
οταν τΓοΧίταίς ευσταθωσί Βαιμονε^;, 
βρτΓβί κατάντΊ'ΐ'ζ συμφορά ιτρο'^ ταηαθα. 

Εκτηρ 
ΤΓοΧλονς, βτΓβώη τούμον εύτυγύ Βορν 
320 καΐ Ζευς ττρός ημών €στίν, ευρησω φίΧονς. 

άΧλ* ονΒβν αυτών δβό/χβ^', οϊτινε^ζ ττάΧαι 
μη ξυμτΓονοΰσίν, ηνίκ €ξώστη<; "Αρης 
έθραυε \αίώη τήσΒε ψ]ς με^ας ττνέων. 
'Ρήσος δ' ε3ειΡεν οϊος ην ΎροΙα φίλο'ζ' 
ηκεί '^/αρ εί<ς Βαΐτ, ου τταρών κυνη^εταις 
αίροΰσί Χείαν ούΒε συ^καμών Βορί. 

Χ0Ρ02 
ορθώς άτίζεις κάτημομφος εΐ φίΧοις' 
δενου δέ τους θεΧοντας ώφεΧεΙν ττόΧιν, 

ΕΚΤΠΡ 

άρκουμεν οι σώζοντες ' ΙΧιον τταΧαι. 

Χ0Ρ02 
330 ττεττοίθας ηΒη πτοΧεμίους τ^ρηκεναι ; 

ΕΚΤΩΡ 

ττετΓΟίθα • ΒείΡει τούττών σεΧας θεού. 

Χ0Ρ02 
ορα το μεΧΧον • ττόΧΧ αναστρέφει θεός. 

Εκτηρ 
μισώ φίΧοισιν ύστερον βοηΒρομεΐν. 
6 δ' οΰν εττείττερ ηΧθε, σύμμαγος μεν ου, 
ξένος δε ττρος τράττεζαν ήκετω ξένων 
χάρις ^αρ αύτω ΐίριαμώών διώΧετο, 

Χ0Ρ02 
άναξ, αττωθείν συμμάχους εττίφθονον, 

ιδ4 ΕΗΕδϋδ 

Αδ Ροίβυδ* δοη εΐιαίΐ ηοί ρΓ6ν<αί1 ίο βδοαρο, 
Π€6ίη§ ΟΓ 1)ί(ϋησ οηδοί οί" ΐΐιε δρεαπ 

εΗοκυδ 
λνΐιεη Ιο ουί' 1)υΓ§1ΐ6Γ5 Ιιεανεη Ιοηάδ ρΐΈδεηί άκΙ, 
Όολνη-σΐί^ίη^ ίο δυοοβδδ βεείδ Ροι-Ιυηε'δ δΐΐΈαηι. 

ΗΕΟΤΟΙΙ 

Ηά, πιαηγ α ίπεηά δΐιαίΐ Ι πη(1^ ηολν ιη)^^ δροαΓ 

Ιδ Ιΐ'ίυιηρίιίη^, αηά Ζευδ ϊδ οη οιιγ δΐάβ ! 320 

ΒυΙ η€€(1 Λνο Ιιανε ηοηβ οί" δυοίι αδ ίη άα^δ ραδί; 

81ΐίΐΓ€ά ηοΐ οαΐ' Ιοΐΐ^ Λνΐιεη Αι-οδ ΙίΐιίΓοΙΐπ^ 

λνΐίΐι ηιί^ΐιΐ:^ 1)1αδ1: Λναδ τεικϋη^ ΐΐιΐδ Ιϋΐκΐ'δ δαίΐδ. 

Τΐιεη ΚΙΐίίδαδ δΙιΟΛνεά Λνΐιαΐ Γηβηά 1ΐ6 Λνίΐδ Ιο Τΐ'ογ. 

Το 11ί6 ίεπδί; Ιιε οοηιοδ, Λνΐιο ο&ηιβ ηοΐ ίο Ιΐΐ6 ΙιιιιιΙβΓδ 

\νΐΙΙι Ηοΐρ οί" δρεαΓ^ ΛνΗαΙ ΐίιηε ΐΚβ^ Ιοοΐ^ ίΐιε ρΓ6^. 

ΟΗοκυδ 
Κϊ§1ιΐ1γ άοδΐ ΐΗου οοηΐεηιη αηά Μαιτιβ δΐιοΐι ίηβηάδ : 
Υεΐ; λνεΙοοΓηε Ιΐιειη Ιΐιαί: ΐ&ίη Λνοιιΐά Ιιείρ οιιγ Ύτογ. 

ΗΕΟΤΟη 

Εηοα^ΐι &ν& λν&, λ\'1ιο ΛναΓ^εοΙ ΙΙίαιη 1οη§. 

οίΐοκυδ 
ΑγΙ δυΓ6 ΐΐιου ΙΐΕδί ονεη ηοΛν (1^δ1:Γ0^^(1 ^}ι^ ίοε ? 330 

ΗΕετοα 
δαΓβ; Ιΐιίδ ίΐιε δρΙεηάουΓ οί" οοηιίη§ άαΛνη δΙίίΐΠ ρΓονε. 

ΟΗοηυδ 
Β^^να^^ Ιΐιβ ίιιΐιΐΓβ : οΐϊ όοίΐι ίοιίυηβ νεβΓ. 

Ηκετοιι 
Ι ΙΐίΐΙβ ίο οοηιο ΛνίϊΗ Ιιείρ ίο ίπεηάδ ο'βΓίαίβ : — 
Υεί^ δίηοε 1ί6 ΙιαίΚ οοιηε, ηοί £ΐδ ουί' αΐΐ^, 
Βυί §Π6δ1:^ υηίο ουι* Ια\Λ& ΙεΙ Ιιίιη οοιηο. 
ΤΗβ δοιίδ οί Ριί&ιη ΟΛνε ηο ΐΚίΐηΙνδ ίο Ιιΐιη. 

ΟΗΟκυδ 
Κΐη§, Ηαίε ΛνβΓβ ΒΓβά οί" &11ί6δ ίΗηίδί αλν&γ. 

ιδ3 ΑΓΓΕΛ02 

φόβος <^^νοίΤ αν 7Γθ\€μίθί<; οφθβί^ μόνον. 

ΕΚΤΩΡ 

σύ τ €ν 'παραίνεΙ<ζ καΐ συ καίρίω<; σκοττβΐ^ί. 
340 6 χ^ρνσοτ€υ^η<ζ δ' οννβκ ά^^εΧον λόγω 
'Ρί)σο? τταρέσταί τ^^δε σύμμαχ^ο<; -χθονί. 

Χ0Ρ02 
*λΒράστ6ία μίν α Δώ9 7Γίΐ69 στρ. α 

εϊρ'^οι στομάτων φθονον 
φράσω Ύαρ Βη όσον μου 
^νγ^α ττροσφίλάς βστιν αττεΐν. 
ηκ€ΐ(;, ώ ττοταμοϋ τταΐ, 
ηκ€ί<ζ, βττΧάθη'ζ Φρν^ίαν ττρος αύΧαν 
άστταστός, εττεί σε χρονω 
ΤΙίερΙς μάτηρ 6 τβ καΧλι^εφυ- 
350 ρο9 ΐΓοταμος ττορευεί 

^τρυμών, ο? ττοτε τάς μεΧίρζοϋ άντ. α 

ΤνΙούσας δ^"* ακήρατων 

Κινηθείς ύ^ροείΒης 

κοΧττων σαν εφντενσεν ηβαν, 

σύ μοί Ζεΐ'9 ο φαναΙο<ζ 

ηκεί<ζ Βίώρενων βαΧίαΐσο 7Γω\οί<;, 

νυν, ω ττατρίς ώ Φρυ'^/ία, 

ζνν θεω νυν σοι τον εΚευθεριον 

Τίήνα ττάρεστίν αΒεον. 

360 αρά ΊΓΟτ αΰθί'ζ ά ιταΚαια στρ. β' 

Τροία τους ττροττότας τταναμερευσεί 
θιάσους ερώτων 

ψαΧμοΐσί καΐ κυΧικων οινοττΧανητοις 
εττώεξίαις άμίΧλαις, 

ι86 ΚΗΕδυδ 

δΗΕΡΗΕΠη 

Ηΐ5 ιηοΓβ Ερρεαπησ δΙιοιιΜ άΐδηιαγ οιιγ £οο5. 

ΗΕΟΤΟΚ 

λΥεΙΙ οουηδβΐΐθδΐ Ιΐιοιι — ΐΗου ίοο άοδί; 806 &Π2•Ιι1;. „.^ 

9 1 Γ) 

ΊΊιΪ8 ^οίοΐεπ-ηιαίΐέά ΚΙΐ€5ΐΐδ Ιΐιβη δΐιαίΐ οοιηε^ 
ΑοοοΓ(Ιϊη§ ίο ΐΐι^ Λνοι•(Ι^ οπγ Ιαηά'δ ειΜγ. 

ΟΗΟκυβ 

Ν€ΐη6δίδ_, οΗϊΙά οΓΐΗΰ Ηί§1ΐ€δΙ^ (βίι\ 1) 

Μ^ ϋρδ ίΐΌΐΏ ρΓ6δΐιητιΐ)1:ΐοη Γθίι•&ίη ; 
ΓοΓ ΐ1ΐ6 Ιΐιοιίίίΐιΐδ Ιο ιηίηο Ιιολγϊ ίΐιαΐ 3,γ6 πίσΗ^δΙ 
81ΐ3ΐ1 Γίη§ ϋίΓου^Ιι ιην ρ^βίΐη-δίΓαίη. 
ΓΗοπ ΙΐΗδΙ αοΓη^, Ο Κΐνβΐ'-^οά'δ δοη_, ίο οιιγ Ιαικί ' 
\ν€ΐοοηΐ6 Ιο Ρ1ιι•γ§ϊα'δ ραΐαοβ-σαΐβ^ 
λΥΗοιη ΐΗγ ιηοΙΙιεΓ Ρίβπίΐη ΙιηΙΙι δβηί δο Ιβιβ 
Ργοιιί Ιΐΐ€ ΓΪν6Γ λνΐΐΐι §οοά\γ 1οι•ΐά§€5 δρ&ηηεά, 350 Εν6η δίΓγίΏοη, Λνΐιοδε Λνίΐ1;6Γΐ)ΐ•€α1νδ εάάϊεά (^Αη{. 1) 

'Τ^νΐχί ΐΗβ ΐ3Γ€αδ1;δ οί ίΗε Ραβοη οί" 8οιι^, 
Τ1ΐ3ΐ ΐΐιε ιηαίά Λνΐΐΐι Ιΐΐ6 ΚίνβΓ-^οά Λνεάίΐϋά 
ΒαΓ6 ΐΐιοβ^ γουησ οΐιαιηρίοη αηά 3ΪΥοη§. 
Τΐιοιι ατΙ οοιηε ίο ιη6_, ιη&ηίίεδί Ζ^χΐδ, Ι^οπιε Ηϊ^ΐι 
0'6Γ ίΐι^ δϊΙνοΓ-ββοΙίοά 1ΐ0Γ5€5 ! Ο ίαί1ΐ€ΐ•ΐ3,ηά 

ιηΐηε, 
Γ,ο, ΡΙίΓγ^ΐα^ α δ&νίουΓ ! — αοοίαίπι Ιίϊιιι ίοΓ ίΐιίηβ 
Β^ ί1ι^ Οοάδ' ^Υ3.ο& : — '' Ζειίδ ιη^ άβΙίνεΓβΓ ! " οτγ. 

δΗαΙΙ δ1ΐ6 ενοΓ α^Β,ϊη, οην αηοίεηί Τγογ, (^8ίΓ. 2) 360 

δεε ί1ΐ6 δυη §ο (1ο\νη οη ίΐιο τενοΓδ ^ογ, 

λνΐιϋβ ίΐΊ6 δοηβ^δ ίΐΐίΐί βχίοΐ δΛνεεί Ιονβ &γ6 ρβ^ΐίη^, 
\νΐιϊΐ6 ίε&δίβΓ ίο ίεαδΐοΓ ίΐιβ Λνΐηε-οΐι&ΐΐεπί^ε οηείιΊ, 

Αδ οίΓοΙβδ ί1ΐ€ ουρ, αηά ίΚβ 1)ΓΕΪη Ϊ5 Γεείϊη^^ 

ιδ; ΡΗ205 

κατά Ίτόντον ^ΧτρειΖάν 

^ττάρταν οΐ'χ^ομ,ίνων 'Ιλίάδος τταρ' ακτα^ ; 

ώ φί\ο<ζ, βϊθβ μοϋ 

σα 'χβρί καΐ σω Βορυ ττρα- 

^ας τάΒ' 69 οίκον €\θοίς. 

370 €λθ€, φάνηθί, ταν ζάχρυσον αντ. β' 

Π?;λ€6δίΐ ττροβαλον κατ όμμα ιτεΧταν 
ΒοχμΙαν ττεΒαυρων 

σχισταν τταρ' αντυηα^ 7Γωλον<; ερβθίζων 
ΒίβοΧόν τ άκοντα ττάΧΧων. 
σε γαρ ουη^ζ ύττοστας 

Ά/976ΐα9 τΓοτ' €ν"}ίρα<; ΒατΓβΒοί^; ■χορευσεν 
αΧΚά νιν αδε γα 
καταφθίμβνον ^ργκί μόρω 
φίΧτατον ά'χ^θο'ς οϊσει. 

380 ιω ιω. 

/^ε7α9 ω βασιΚεν, κάΧον, ω θριΙκη, 
σκύμνον βθρεψαζ ττοΧίαρχον ΙΒεΐν. 
ίδε χρνσοΒετον σωματο'ζ αλκήν, 
κΧύε καΐ κόμττους κωΒωνοκρότονς, 
τταρα τΓορττάκων κβΧαΒονντας. 
θβό'ζ, ω Ύροία, θευς αύτο<ς "Αρ7]ς, 
6 ^τρνμόνίθ<; ττώΧος άοίΒοΰ 
^Ιούση'ζ ήκων καταττνεΐ σε. 

ΡΗ202 
χαΐρ' , εσθΧο'ζ εσθΧοΰ τταΐ, τύραννε τήσΒε <^/ή^, 
' Εκτορ' ΊταΧαια σ' ήμερα ττροσεννεττω. 
390 χ(^ψ^ δε σ' εύτυχουντα καΐ ττροσήμενον 
ττύρΎΟίσίν εχθρών σνγκατασκά'ψ-ων 8' ε'γώ 
τείχη ττάρείμι καΐ νεών ττρήσων σκάφη. 

ι88 ΚΗΕδυδ 

\νΐΗΐ6 Ιΐΐ6 ΛίΓοκΙδ' δαίΐ ο'εΓ ΐΗβ (ΙαιΊν 5οα ίΐΐϋΐΐι 
Ργοπι Τιό^ ΙοΛν (3ο\νη ίη Ιΐΐ6 οίϊϊησ ΙΙιβ,Ι Ιίεΐΐι ? 

Ο ί'πεηά^ ηιαγεδί Ιΐιοα λνΐΐΐι Ιΐιϊπβ αιτη αηά 1\^γ 5ραιτ 

Το ΙιεΙρ ηΐ6 ΐη Ιΐιίδ ιηγ ηοοά αρρε^ι-, 

Αικί ΓείυΓπ δαίβ ΙιοΐΏε ίΐΌΐη ϊ\\γ ^^Ιογ^ ΙιοΓβ ! 

0οιτΐ6 Ιΐιοιι, αρρ€£ΐι•_, Ιΐι^ 1)υα1νΐ6Γ ιιρπιίδβ : (^Α?ίΙ. 2) 370 

Βθ ΐΐδ ί^οΐίΐ-δΐιββη ίΐ£ΐδ1ΐ6ί1 ΐη Λοίιϋί^δ' ίαοε 

Αδ ίΐ; ^Ιοίΐιηείΐι ίΐΙΙίΛνίΐΓΐ: Ιΐιε οΙιαποΙ-Γίΐϋΐη^'^ 
Αδ ΐΐιοα δρεβίΐεδί ίΐιγ δίεεάδ οη ΐΙιυηάβΓοιίδ-ρΓαηοΐηρ^ 

Αί ϊ1ί6 ίοΘ ίΐΌΐη Ιΐιν δρβαυ'δ ίοιΊ-ιεά ίΐ^ΐιΐηϊη^ 
(|ΐιαΐ1ΐη£^. 
Νοηε^ Λνΐιο ΙίλϊΙι ΐ3Γαν€ά Ιΐιεε ίη ΐιιγγ Άάν&ηοίη§, 
ϋροη ΑΓ^ίνε 1α\νη υηΐο Ηβινα (ίαηοίη^ 

8Η3.11 δίίΐηύ^ 1)ΐιΙ Ιιθγθ δΐιαίΐ Ιΐιβ οοΓρδβ οί Ιιίπι δίαΐη 

1^16, \)γ Ιΐιβ Τΐη'αείίΐηδ' ύοοπι οί Ι^ηηβ, 

Το €υηιΙ)6Γ ΐΗε δοϊΐ οί ίΐδ Ιο&ά £υ11 £&ΐη. 

ΕηΙβτ ΗΗΕδίΐδ ίη Με αιαήοΐ, τνΐί/ι ΤΙίΓαοΊαη ^ηατά. 

1Λ•ά.\\, §Γ€αΙ Κΐη§, Ιιαϋ ! — Ο Τ1ιγ306_, οί ΐΐι^ δοίοηδ 380 

Τΐιβ φ.ο\•γ ίδ Ιΐιίδ — ΐΐ'υβ ρηηοβ Ιο Ββΐιοίά ! 
Μαι-ΐν }'6 ΐΗβ δΐΐ'οη^ 1ΐηιΙ>δ Ιίίρρεά ίη §ο1(1 : 
Ηβ&ΓίΙ γβ ΐ1ΐ6 1)6ΐ1δ οΐίΐδΐι ρΓοπά (ΙεβίΐηοΘ, 

Αδ ΙΙιείΓ ίοησαβδ ίΓΟπι Ιιίδ 1)ΐιο1νΐ€Γ-1ΐίΐη(1ΐ€δ ΐοΐΐεά ? 
'Τΐδ α Οιοά, Ύγογ ! Αι•6δ' εεΐί ίδ ΙΙίογθ^ 
ΤΗίδ δΐΓ7πιοη'δ δοη^ Λνΐιοηι Ιΐιβ δοησ-(^π66η 1)^«•β ! 
Βπηβ•ίη§ Ιίηΐϋδ οί Γείΐ'βδίιίη^ ίο Ιΐιββ άοΐΐι 1ΐ6 ίίΐι•6. 

ΚΗΕδυδ 

Βι•αν6 δοη οί ΙΰΓανε δίΓβ^ ρηηοβ οί Ιΐιίδ Ιαηά^ ΗειΙ, 
ΗεοίοΓ ! Ι §Γ6βί: Ιΐιεε αίΐβΓ πιαη^ άαγδ. 
Ι ]ογ ίη ΐΗγ §οοά δρ6€(1_, λυΙίο δββ ΐΗεβ οαιηρεά 390 

Νίσΐι ΐΗε ίοβδ' ίΟΛνεΐ'δ. Ι οοηιε Ιο Ιιβίρ Ιΐιεε ι•αζβ 
ΤΗείΓ ΓΕηιραΓίδ, αηά Ιο ίΐΓβ ΐΙιείΓ ^πΐΐε^δ' Ηυΐΐδ. 

ιδ9 ΡΗ20^ ΕΚΤΠΡ ΊταΙ τή<; μέλίύΒοΰ μητ€ρο<ϊ Μουσών μιας 
(ί^ρτ]κό<ί τβ τΓοταμοΰ ^τρνμυΓος, φιλώ λεγβ/ι/ 
τά\ηΘβ<; άεΐ κού Βυτλοΰζ ττεφνκ' άνήρ. 
ττάΧαί ττάλαί χρήν τ^^δε σν^/κάμνειν 'χθονί 
€\θ6ντα, καϊ μη τούττΐ σ Άργε/ωζ^ νττο 
Ύροιαν Ιασαι ιτολ,βμιων ττεσείν ^ορί. 
ου <^άρ τί λ€^6ί? ώ9 ακΧητος ων φίΧοίς 

400 ουκ ήΧθες ούΒ' ημυνας ούΒ' €7Γ€στράφης. 
τις 'γαρ σβ κήρυξ ή γερουσία Φρυ'^ών 
εΧθονσ' άμύνειν ουκ βΊτεσκηψεν ττόΧεί ; 
ττοιων δε Βώρων κόσμον ουκ βττεμψαμβν ; 
συ Β' €^^€νης ων βάρβαρος τε βαρβάρους 
"ΚΧΧ7]σίν ημάς ττρούτΓίβς το σον μέρος, 
καίτοι σε μικράς εκ τυραννικός με^^/αν 
(^ρηκών ανακτά ττ}Β' εθηκ ε'γώ χερί, 
6τ άμφΐ ΐΐά^^αιόν τε ΐίαιόνων τε <γην 
^ρτ]κών άριστοις εμττεσων κατά στόμα 

410 ερρηξα ττέΧτην, σοι δε ΒουΧώσας Χεων 

τταρεσχον ων συ Χακτισας ιτοΧΧην χάριν, 
φίΧων νοσούντων ύστερος βοηΒρομεΐς. 
οι δ^ ούΒεν ήμΐν εν ^ενει^ ττεφυκότες, 
ΊτάΧαι τταρόντες, οι μεν εν χωστοίς τάφοις 
κείνται ττεσοντες, ττίστις ου σμικρά ττόΧει, 
01 Ο εν Ό οττΧοισι και τταρ ιτητειοις οχοι^ 
^^τυχραν άησιν ΒίΛΐηόν τε ττύρ θεοΰ 
μενουσι καρτβρούντες, ουκ εν Βεμνίοις 
ττυκνην άμυστιν ως συ Βεξιούμενοι. 

420 ταΰθ', ως αν εΙΒ?ις'ΎαΚτορ οντ εΧεύθερον, 
καϊ μέμφομαι σοι καϊ λέγω κατ' όμμα σον• 

^ νΈΙοΙνβηαβΓ αηά Ραΐβγ : £ογ 4-^•/ΐν(75 οί Μ88. 
190 ΚΗΕδυδ ΜΕΟΤΟΙΙ 8οη οί" Ιΐΐ6 δοηί;•ί"ιι1 ΜοΐΙιοΓ^ οίΐΐιε Μυδβ, 

Αηά Τΐη-αοΐαη 8ί;Γ7ΐηοη'« ίΐοοά, Ι Ιονε ίο δροαίν 

Τ1ΐ6 ΐΓϋΐΙι : 110 ηιαη αιιι Ι οί" άοιιΒΙβ Ιοπί^ιιε. 

ΙΙ,οη^, Ιοησ δίηοε δΙιοαΜοί,ί Ιΐιοιι Ιια,νο οοιηο' ίο ίύά 

Τ1ιΪ8 ΐΗηά^ ηοΓ δυίΪ6Γ0(1^ ίοΓ ε11 Ιΐθΐρ ο£ Ιΐιίηο^ 

Τΐΐίΐΐ: ΤΐΌγ δΐιουΐίΐ δίοορ 'η6αί:1ι δροαΓδ οί" Αι•ο•ίν€ ίοϋδ. 

Τΐιου οίΐπδΐ: ηοΐ δίΐγ ίΐιοα οαιη'δΐ: ηοΐ Ιο Ιΐιγ ίποικίδ, 

Νοί' νίδίίοιίδΐ ίοι* ΐΙιεΐιΊιοΙρ, Γογ 1αο1<: οί" 1)κΙ(1ίη§. 400 

ννΊιαΙ Ρ1ιι•ν§;ΐηη ΙιεπιΜ^ ογ "ννΐιαΐ: α1η1^ίι8δΣι^^, 

€ίΐιτΐ6 ηοΙ λνΐίΐι ίηδίαπί; ριναγβΓ ίοΓ Ιιοΐρ Ιο ΤΐΌγ ? 

\νΊΐ3.ί: δρΙεικΙουΓ οί" ^^ΐ£ΐ5 (Ιΐά "ννε ηοΐ δ6η(1 Ιο Ιΐιεε ? 

ΑΗεη Γιόπι Ογ€606 &3 \\'6, ουί' οοιιηΐΓ^ιη&η^ 

Το θΓ6€κδ (1ί(1δΐ; ΐΐιοα 1)οΙπιν υδ, α11 Ιΐιοα οοιιΐάδί. 

Υεϋΐιεε ίΐ'οιη ροΙΙ^ Ιοί'άδΐιΐρ ηιαάε Ι ^ν^αΐ, 

Υε.α, 1ί.ίη§ οί α11 Ιΐΐβ ΤΙίΓαοϊαηδ, Λνϋΐι ίΐιΐδ ιαηη, 

\νΐΐ6η Γουηά Ραη^αβυδ αικί Ραεοηΐα'δ Ιαηά 

Ιη 1)Λΐίΐ6-ΐ3ηιη1: οη Τίπ-αοίίΐη Λΐείδ Ι £6ΐ1_, 

81ι&Ι:ΐ6ΐ•6ί1 ΐΙιείΓ δΐιίβΐίΐ^ αηά ^ίΐνβ ΐΐΐϋίι• ίοΐΐν Ιο Ιΐιοβ 410 

Ιη ΙΙίΓαΙΙ. Τΐιίδ §Γαο6 Ιΐιοιι ΙιαδΙ ίΐΌοΙάεη υηοΙοΓ ί'οοΐ, 

Ληοΐ Ια^^αΐ'ά οοηι'δΐ ίο Ιιοΐρ αίίΐϊαΐεά ίνί6η(1δ_, 

\νΐήΐ6 ΐΐιεγ Ιΐΐίΐΐ αΐ'ο ΐη ηο Λνίδβ Ι^ίη Ιο υδ 

Ηανβ Ιοη^ Ιΰεβη ΙιβΓβ ; αηά δοιπε ίη §Γ3,ν6-Iηουπ^15 Ιίθ 

81ίΐΐη^ — 110 ιηοαη Ιογαΐΐγ Ιο οπγ οΐΪ7 ίΐιίδ^ — 

δοηΐ6 γ^ϊ ίη αΐ'ηΐδ Ιΰβδΐάε ΐΐιεΐι• Ι^αΐίΐε-οαί'δ 

ΑΙίίάε^ εηάυηηβ• Ιιαί'ίΐηεδδ — οΙιΐΠν Ι3ΐαδ1: 

Αηά Ιΐΐ6 δυη'δ φατ^ ΙΙηΌίΐί-ραιτΙιίη^•, ηοΐ οη Ι^εάδ^ 

Γ,ΐΐνβ Ιΐΐ6€^ Λνϊΐΐι ρΐεά^β ο£ πιαηγ α Ιοη^ άεερ 

άΓ&υ^ΙιΙ. 
Τίιιΐδ, ΙΙίΕί ίΐιου ηΐίΐν'δΐ ΙίηοΛν ΗεοΙΟΓδ ρΐαίη 1)1υηί; 

ηιοο(1^ 420 

Ι 1)1αηΐ€ Ιΐιβε &ηά Ι δρεαΐ^ ϊΐ Ιο Ιΐΐ}^ ίαοβ. 191 ΡΗ502 

ΡΗ202 
τοίουτό^ εΙμί καυτός, εύθβΐαν Χο^ωρ 
τέμνων κεΧβυθον, κου ΒίΊτΧοΰς ττεφυκ άνηρ. 
έ'γώ §6 μβΐζον η συ τήσό' άττων -χθυνος 
ΧύτΓΤ} ττρος ήτταρ Βυσφορών βτείρόμην 
άΧΧ' αηγ^,τίρμων ηοίά μοι, 'Σ,κύθης Χβώς, 
μβΧΧοντί νόστον τον 7Γρο<ζ "ΙΧίον ττεράν 
ξυνηψε ττόΧεμον Ένξενον Β' άφίκομην 
Ίτόντον ττρος άκτά<ς, θρι^κα ττορθμεΰσαί στρατυν, 
430 ενθ' αιματηρός ττεΧανος ες ^γαΐαν Χκύθης 
ηντΧεΙτο Χό^χΐ), ^^ρίιζ τ^ συμμιγις φόνος. 

τοιάΒε τοί μ άττεϊρ^ε συμφορά ττεΒον 
Τροίας Ικεσθαι σύμμαγον τβ σοι μοΧεΐν. 
εττεί 8' εττερσα, τώνΒ' όμηρεύσας τέκνα, 
τάξας ετείον Βασμον εΙς 8ομους φερείν, 
ηκω ττεράσας νανσΐ Ίτοντίον στόμα, 
τα δ"" άΧΧα ττεζος ^ής ττερων ορίσματα, 
ουχ ως συ κομιτεΐς τας εμάς άμυστίύας, 
ούΒ' εν ζαχρύσοις Βώμασίν κοίμωμενος, 
440 αλλ^ οΙα ττόντον θρακών φυσήματα 
κρνσταΧΧόττηκτα ΙΙαυονάς τ εττεζαρει, 
ξύν τοΐσό' άυττνος οΙΒα τΧας ττορττάμασίν. 

άΧΧ' ύστερος μεν ηΧθον, εν καιρώ Β' όμως- 
συ μεν ^αρ ηΒη Βεκατον αίχμάζεις έτος 
κούόεν ττεραίνείς, ημέραν δ^ εξ ημέρας 
ρίτττείς κυβεύων τον ττρος Άρ^ευους "Αρην 
εμοί 8ε φως εν ήΧίου καταρκεσει 
ιτέρσαντί ττύρΎους ναυστάθμοις εττείσττεσείν 
κτειναυ τ Αγαιους' υατερα ο αττ Ονιου 
450 Ίτρος οίΚον ειμί, συντεμων τους σους ττυνους. 
υμών δε μη τις άσττίό' άρηται χ€ρυ' 

192 ΚΗΕ8ϋδ 

ΚΗΕ8υδ 

Ενρη δποΗ ίΐηι Ι : ηο άονίουδ ΐΓαοΙ•: οΓ ννοΓίΙδ 

ι ίοΐίολν : ηο ιππη Τ οί (1οιι1)ΐ6 Ιοπίίΐΐθ. 

Ι ί'οΓ ηιγ &1)5€η€6 ίΓοπι ίΗΐδ Ι&πίΐ Λναδ νβχοά, 

€Ίΐίΐίιη^ Λνϋΐι ^τΐεί οί 1ΐ€αι% ίάΥ ηιοΓβ ΙΐΊίΐιι Ιΐιοιι. 

Βιιΐ 8ογ11ήα'8 ίοΐΐί^ Λνΐιοδβ ίνοπΙΪ€ΐ•8 ϊη;ιι•α1ι Λνϊΐΐι 

ηιίηβ, 
Ιλοιι αδ Ι δβΐ ίοιηναΓ(3, ΤΐΌγΛναΐ'ά 1)θΐιηι1, 
ΓρΙΙ οη 1116;, ενεη Ηδ Ι ιΤΗοΗβίΙ Ιΐιβ δΙιοΓβδ 
Οί ΕιιχΐπΘ^ Λνΐΐΐι ιιιγ ΤΙίΓαοΐα,η Ιιοδϊ ίο οΐΌδδ, 
Τ1ΐ6Γ6 ιιροη 8ο}'ί1ιία'δ δοΐΐ ^ΓβαΙ 1)1οο(1-<^οιιίδ άτίρρ^ίΐ 430 
Ργοιιι δρεαΓδ^, οί ΤΙΐΓθ,οΐίϋΐ δίαυ^ΐιίει- Μβηί ΛνίίΗ 

δονίΗΐίΐιι. 

5ιιο1ι Λνίΐδ ί1ΐ6 ο1ΐ3.η€6 Ιΐιπί Ιΐίΐιτεά ηΐ}' ]οιΐΓηογΐιι^ 
Το ΤΐΌ^ΙίίικΙ'δ ρΐαΐηδ ίο ί)6 ίΐιν 1)?ιίίΐ6-αΐ(1. 
Ι δηιοίβ ίΐιοαι, ίοοίν ίΐιβΐΐ' δοπδ ίοΓ 1ιοδί;ι§68, 
δβί ίΙιείΏ ίΐ γβαΗ}^ ίηί>αί6 Ιο Iη^ Ιιοιίδε, 

δίΓαΪ£τ}ΐί δαΐΐ6(1 ΗΟΓΟδδ Ιΐΐ6 δ63,-^01•β•6, ΗΠίΙ ΗΙΙΙ 1ΐ6Γ€. 

ί ρϋδδβά ίΐίοοί ί1ΐ6 1)0Γά6ΐ'δ οί ίΐιγ \Άηά, 

Νοί^ αδ ίΐιοα ρΓΟίιάΙ^ ΙαιιηΙβδΙ, \νίί]ι (Ιεορ άΐ'αιψίιίδ 

Οί Λνίηε^ ηοΓ Ιγίηι^ δοίΐ: ΐη {ΰροΐάεπ Ιΐίΐΐΐδ : 

13ιιί λνΐιαΐ ί1ΐ6 ίογ δίοητι-ΐιΐίΐδίδ &γ6 ίΐιπί δΛνεβρ 440 

ΡΛΟοπίαπ δίερρβδ αιιά ΤΙίΓαοΐαη δβα, Ι ΙβίίΓηΙ 

Βγ δίεβρίβδδ δΐιίίθΐΊΐι§, Λνταρρεά 1)ΐιΙ ίιι ΐΗΐδ οίο&ΐί. 

1.£ΐί6 ίδ ιηγ οοιηΐιι^, ίίηιεί}^ ηοηε ΙΗθ Ιβδδ ; 

ΡοΓ ίεη ίϋΐΐ γβαΓδ Ιιπ,δί ίΐιοα ί)6€η λναιτίη^ ηολν, 

ΥβΙ ΙΐίΐδΙ &ο1ιΪ6ν€ά ηου^ΐιί, άοδί ίΐ'οηι (Ιίΐγ ίο άΆγ 

Α^αίπδί ίίΐ6 Αν^ϊνβδ οίΐδί Ιΐιε (ϋοβ οί Λναι*. 

Βιιί ίοΓ 1116 0116 δππ'δ άαΛνπΐπδ^ δΐΐίΐΐΐ δαίίιοβ 

Το δίοηιι ΙΙιείΓ ίθΛν6Γδ, ίο ί^ΙΙ υροη ίΙιεΪΓ ίΐεεί, 

Αηά δΐίΐγ ί1ΐ6 ΑοΗαβ&ηδ. 8ο, ίΐιγ ίοΐΐδ οαί δΐιοΐ'ί, 

ΡΐΌΐη ΐϋιιηι οη ίΙΐ6 ιηοΓΓΟΛν 1ιοηΐ6 Ι ρπδδ, 450 

Οί }'ου Ιοί ηο ηιαη ΙίίΙ ΐη Ηίΐηίΐ α δΐιίεΐίΐ ; 

193 
νοι,. Ι. ο ΡΗ202 

βγω 7^Ρ ^^^ τους μβ'^' αύχ^ονντας ^ορί 
ΤΓβρσας ^Αχ^αιούς, καίττβρ ΰστ€ρο<ζ μόλων, 

Χ0Ρ02 

ίω ίω. στρ. 

φίλα θροβΐς, φίλος Δ^ιόθβν €ί• μόνον 
φθόνου αμα'χ^ον νττατος 
Ζευς θελοι άμφί 
σοΐς Χό^οίσίν βΐρ^βιν. 
το δε νάϊον ^ Α.ρ'^οθβν Βορυ 
460 ούτ€ ττρίν τιν οΰτβ νυν 

άντρων βπόρβνσβ σίθβν κρβίσσω. ττώς μοι 

'Α;^/λ€ΐ'9 το σον εγχ^^ ^^ Βύναττο, 

ττώς δ^ Α'ίας υττομαΐναι ; 

€ί ηαρ εγω τοο ημαρ βισίοοιμ , αναξ, 

οτω τΓοΧνφόνου 

■χβίρός άτΓοινάσαίο Χο'γ'χα. 

ΡΗ205 

Ύοιαντα μεν σοι της μακράς άττονσίας 
Ίτράξαι τταρβξω' συν δ^ ΆΒραστβία λε'γω• 
€7Γ€ΐΒαν εγθρ6)ν τήν^^ βλβυθεραν ττόΧιν 
470 βώμβν θβοΐσί τ άκροθίνυ Ιξελ^ς, 

ζύν σοΙ στρατεύειν <γήν ε'ττ' ^ Αρ^/βίων Θέλω 
καΐ ττάσαν εΧθων ΈλΧ«δ' εκττερσαί Βορί, 
ώς αν μάθωσιν εν μερεί ττάσχ^ειν κακώς. 

ΕΚΤΩΡ 

66 του τταρόντος τοΰΒ^ άτταΧλαχ^θεΙς κακού 
ΤΓολιν νεμοίμην ίος το ττρίν ττοτ άσφαΧή, 
ή κάρτα ΊΤοΧΧην θεοΐς αν εΙΒείην χάριν, 
τα δ' άμφί τ "Αρ'^/ος καΐ νομόν τον Έλλάδο? 
ούχ ώδε τΓορθεΐν ράΒι, ώς Χέζεις, Βορί. 

194 ΚΗΕ8υδ 

Ι ηιϊηϊηο; \νΐ1:1ι ηιγ δρεπι* Λνϋΐ δΐίΐΐ Ιΐιβ ν£ΐιιηΐ5 
Οί Λ'οη ΛοΙΐ3ραη5, ΗοΛνδο ΙηΙο Ι οοηιβ. 

οΗοκυδ 

(ΛΥ;\ ίο ΑηΙ. 820-832) 
Ηαίΐ Ιο Ιΐιοο ! ΛνίΊοοηι'β ίΐι^ δΐιοιιΐ 18, οπγ οΐκίπιρίοη 

ίΐ'ϋΐη Ζβιΐδ Ηΐκΐ οιΐΓ ίπ^ηοΐ Ι 
Οηΐ^ ηιαγ Ζβιΐδ ΐΐιο ηιοίίΐ Ηϊ^ΙιεδΙ ίυΓ<ΐ!;ίν6 Ιΐιεβ Ιΐι^ 

ΤΗβε ίΐ'οηι Ιΐιο ηιηΐΐοβ ο£ ^6η1ου5^^ Ηεΐ' Ννΐΐΐι λυΗοπι 

110116 ιιιην οοιιϊοπγΙ ! [1λγι(1 

ΝθΥΰΓ Ιΐΐ6 ίίίΐΐΐεγδ οί Αν^οδ^ αίοΓοΙΐηιε πογ ΙαΙε^ ίο οπγ 460 

ΒΐΌΐΐίΐ^ΙιΙ πιΐίΐ ίΐιο Ιιοδίδ οί" ΐΗείΐ' ΗβΐΌεδ η οΐΐίίπιρίοη δο 

πιί<[^1ιΙν οίΐΐίΐικ]. [Λνΐΐΐΐδΐ,ιηίΐ ? 

Ηολν δΙίίΐΠ Λοίιΐΐΐεδ ογ ΑΐΗδ ίΐιν 1)Λΐ1]6-5ρεαΓ'8 1]*σ1ιΐη]"η<τ 

Ο ϊΗ,ιί; Ι ίΐίδο πΐίΐγ Ιίνβ ίο ΙίεΙιοΜ ΐΐ, Ιΐιε οπ-οοιηΐιιι^ ^1ί1^ Ι 

Ο Ιο 1)6ΐιο1(1 \'ί, Ιΐιγ νειι§6ίΐπο6 ΙηιιπιρΙΐΗπΙ, Λνΐιεη ΗΛεά 

Ιο δΐίΐν [ΐΙτΓοιίί^Ιι ΙΙεΙΙηδ' ίΐιτίΐγ ! 

ΓΊαδΙιεί,Η Ιΐιε Ιαηοβ ίη ΐΗίηε Ιιαιιά^ δρΓείκΙϊη^ Ιιανοο 

ιΐΗΕδυδ 

διιοΐι ιΐεοάδ \νί11 Ι^ £οι• ηιγ Ιοη^ ίΐ1)δ6ηοε' δίΐΐίβ, 

ΡεΓίοηη ίοΓ Ιΐιεε. 8υ Νεηιεδϊδ δίΐγ ηοΐ ιιην, 

\νΐΐ€ΐι Λνβ Ιΐίΐνο ίΓβθά ΐΗίδ οίΐγ οί ί'οεδ, αικί Ιίιοιι 

Η&δΐ εΗοδεη ΐτϊυηΊρΙι'δ ίίι•δΙίΓπϋ8 ίοΓ Ιΐιβ Οοά^, 470 

Τ1ΐ6ΐι ΛνϋΙ Ι ηΐΜΓοΙι Λνϋΐι ΐΐιεε ίο ΑΓφνβ Ιάπο, 

8\νοορ €ΐθΛνη_, αικί ΛνηδΙε &11 ΗεΙΙ^ο Λνϋΐι Ιΐιβ δροίΐΓ, 

ΊΊιηΙ; Ιΐιε^ ίη ίιιπι πι»}-" Ιεαπι \ν1ιαΐ: δαβεήη^ ηιείΐιΐδ. 

ΗΕΟΤΟΚ 

Ιί ί, άεΐΐνβΐ'εοί ίΊ'οηι ΐΗϊδ ΐΐΉπιΐηεηί; ειιΐ'5θ_, 
^ί^^^111: δ\ν{ΐγ Ά οΐΐγ αδ ο£ οΐά δεοιίΓθ^ 
Τΐιεπ Λνει•6 ιην δοιιΐ ηΐΐ ίΙΐΛπΙνίυΙηεδδ ίο Ιιε&νεη. 
ΒαΙ. ίοΓ Ιΐιν ίη11\: οί Ατ^ΓΟδ ηηά Ιΐιε ιηείκΐδ 
Οί Ηεΐΐαδ^ Ιΐιεδε δΗαΙΙ ηο δρεπι- ϋ^ΐιϊΐγ Λν&δίε. 195 ο ΡΗ202 

ΡΗ202 
ου τονσ^' άρίστβα^ φασ)ν 'ΈιΧΚηνων μοΧβΙν ; 

ΕΚΤΩΡ 
480 κού μ€μφόμβσθά γ', άλλ' άΒην €λαύυομ€ν. 

ΡΗ202• 
οΰκονν κτανόντε<; τούσ^β ττάν βίρ'γάσμβθα ; 

ΕΚΤΛΡ 

μή νυν τα ττόρρω τΐΐ'^ηύθεν μβθα^ σκοττβι. 

ΡΗ202 

άρκβΐν €0ίΚ€ σοι ιταθείν, Βράσαι 0€ μη. 

Εκτηρ 
7Γολλ?}9 ^αρ αρ'χω κάνθάΒ' ων τυραννίΒος. 
άλλ' €Ϊτ€ Χαών 6Ϊτ€ Βεξιον κέρας, 
€ίτ εν μεσοισί συμμάχ^οις, ττάρεστι σοι 
ττεΧτην ερείσαι καΐ καταστησαυ στρατον. 

ΡΗ202 
μόνος μάγεσθαι ττοΧεμίοις, ' Έίκτορ, θε\ω. 
εΐ δ' αίσγ^ρον η'^/εΐ μη συνεμττρήσαί νέων 
490 Ίτρνμνας, ττονήσας τον ητάρος ττοΧνν γ^ρονον, 
τάξον μ ^ Α'χιΧλεως και στρατον κατά στόμα 

Εκτηρ 
ουκ εστ εκείνφ θουρον άνταραι Βόρν. 

ΡΗ202 
καΐ μην Χογο9 γ' ν^ ^*> ένΧβι^σ εττ ' ΙΧίον. 

Εκτηρ 
εττλευσε καΐ ττάρεστιν άΧλα μηνιων 
στρατηΧάταισίν ου σνναίρεται Βορν. 

ΡΗ202 
τ/9 δ^/ μετ αυτόν άΧΧος εύΒοξεΐ στρατον ; 

ΕΚΤΩΡ 

Αϊας εμοί μεν ούΒεν ήσσάσθαί ΒοκεΙ 
'χώ ΎίΒ^ως τταΐς• εστί δ' αιμυΧώτατον 

196 ΚΗΕ8υδ 

κΗΕδυδ 
Τ1ΐ€δ6 ύιαί Ηανο οοηιο, αι•6 ΐΗβ^ ηοΐ ηαΐΏοοΙ 1ι6γ 1)65ί ? 

ΗΕΟΤΟΚ 

ΝοΓ Ι ιηίδριίεβ ΙΙιείΏ, λυΗο οαη 8οαι•θ€ τερεί. 480 

ΚΗΕδυδ 
Τΐιβη ίδ ηοΐ; α11 ίΐοΐιϊενεά Λνΐιρη Ιΐιοδβ αΐ'β δίαΐη ? 

ΗΕΟΤΟΪΙ 

0&Ζ6 ηοΐ άΪιιι', ηΘ^^ΙϋοΙίη^• ίίπη^δ αϊ Ιιαπά. 

ΚΗΕδυδ 
Τΐιοη δεεηι'δΐ οοηίοηΐ; Ιο δυίΤβΓ υηανεηο-βίΐ ! 

ο 
ΗΕΟΤΟΙΙ 

Μγ ΓβαΙίΏδ 1)6 \νί(ΐ6 εηοΛν^ ΐΗου^Ιι Ηει-β Ι δίαγ. 
Βηΐ; Ιΐιοιι — ιιροη ϊΐιβ ΙβίΊ Λνίη^ οι• ΐΐιβ ΐ'ί^ΐιί^ 
Ογ οεηίΓβ οί οπΓ αΐΐΐθδ^ Γηα^δΙ ΐΗοπ ρΐαηΐ 
ΤΗ)^ 1)ΐΐ€ΐνΐ6ΐ'^ Άπά Άγγαγ 1\\γ 1)ίΐίΐΐ6-1ίη6. 

ΚΗΕδυδ 
Η^οΙοΓ, αίοηβ Ι ίαίη \νοιι1(1 β^ΐιΐ Ιΐιβ ίοβ. 
Υ(^ί, ίί ίΐιοα Ιΐιίηΐν δΐιαηιβ ηοΐ Ιο 1ΐ6ΐρ Ιο {\ν& 
Τ1\6 δ1ιΐρ-8ί€ΐ•ηδ^ Άΐίϋΐ' α11 ΐΐιγ Ιοϊΐδ ο'€ΐ•})»8ΐ;^ 190 

Ροδΐ; ηΐ6 ίο £αο6 Αοΐιϊΐΐεδ αικί Ιιΐδ Ιιοδΐ. 

ΗΕΟΤΟΚ 

Όαϊπδΐ: Ιιϊηι οηε οαηηοΐ ΙΐίΙ ΐ1ΐ6 θ&ο-ει• 8ρ6αι•. 

ΚΗΕδυδ 

Υεΐ; Γαιηουΐ' ταη ΐΗαΙ 1ΐ6 ΐοο δαίΐβά Ιο Τγο^. 

ΗΕΟΤΟΚ 

Ηβ δΕΪΐ6(ί_, ϋΐκΐ 1ιβ ίδ 1ΐ6Γ6 ; Ιίαΐ:^ 1)θίπ!^ ΛνΐΌΐΙι 
ννΐΐΐι ίοΙΙοΛν-οΙιίόίί'Ιίΐίηδ^ Ιίίΐβΐΐι ηοΐ ί1ΐ6 δρεαι•. 

ΚΗΕδυδ 
ννΐιο ηβχΐ Ιιίηι ίη ΐΐιεΐΐ' ΙιοδΙ Ιιαϋι Ιιΐίίΐι Γ6ηο\νη ? 

ΗΕΟΤΟΚ 

Αΐ&δ Ι οοιιηΐ ηο \\ΊιϊΙ οιιΐοΐοηβ \)γ Ιύγη, 

Αηοΐ Τ^οίθϋδ' δοη ; αηά ΙΙιηϊ οϋΐ) ΟΓΕίΐΐϋδί; Ιίπανβ 

197 ΡΗ202 

κρότημ 'Οδυσσβύς, Χήμά τ αρκούντως θρασν<; 
500 καΙ ττΧείστα 'χωραν τήνΒ' άνηρ καθύβρισα^. 
09 619 ^ Κθάνα<=; σηκον βνΐ'νχος μόλων 
κΧεψας ά'^αΧμα ναυ^ βττ' \\ρ''/€ΐων φβρει. 
ηΒη δ' ά'^νρτη<ζ τττωχίκην (^χων στόΧην 
€ίσή\θ€ ττύρ'γονς, ττοΧλα Β' Ά/ογ6ΐοί9 κακά 
ήράτο, τΓεμφθβΙς'ΊΧίον κατάσκοΊτο<ζ' 
κτανων δβ φρουρούν καΐ 7Γαραστάτα<ζ ττύΧων 
βξΡιΧθβν (ιέΙ δ' €ν Χοχοί<ς βυρισκβταί 
(^νμβραΐορ άμφΐ βωμον άστ€θζ ττβλας 
θάσσων κακω δβ μβρμβρω τταΧαίομβν. 

ΡΗ202 

510 ούδ6ί9 ανηρ €ΰ-\\Γυγο<ζ άξιοι Χάθρα 

κτεΐναί τον βγθρόν, άΧΧ ίων κατά στόμα, 
τούτον δ^ ον ΐζβίν φη'ζ συ κΧωττίκας β^ρας 
καΐ μηχανάσθαί, ζώντα συΧΧαβων (Ι'γώ 
ΊτυΧων ΙτΓ ε'ξόΒοίσίν άμττειρας ράχίν 
στήσω ττετεινοΐς '^/υ^^Ι θοίνατήριον. 
Χ]]στήν ^/άρ όντα καΐ θ^ών ανάκτορα 
σνΧώντα Ββΐ νιν τωδβ κατθανβΐν μορω. 

ΕΚΤΠΡ 

νυν μβν καταυΧίσθητ€• καΐ '^/άρ βνφρόνη. 
δα'^ω δ' ^^ώ σοι χωρον, βνθα χρη στρατον 
520 τοζ^ σον νυχευσαί του τβτα^μάνου Βιχα. 
ξύνθημα δ' 7)μΐν Φοίβος, ην τί καΐ δελ;, 
μεμνησ' άκούσα<; (^)ρηκί τ ά'^'^βϊΧον στρατω. 
υμάς δε βάντας χρή ΊτροταίνΙ τάξβων 
ώρουρεΐν ί^/ερτί, καΐ νέων κατάσκοττον 
οεχθαί Λόλω^'α• κα\ <^/άρ είττερ εστί σώ9> 
ηΒη ττεΧάζει στρατοττεΒοισί Ύρωικοΐς. 

198 ΚΗΕ8υδ 

0(1^88€υ5 — γεί^ ίοΓ οοιΐΓα§β, ϊ^ΥΆνβ εηοΛν, 

Αηά οΙιίεΓ οί ηιίδοΙιίεί'-ΛνοΓίνεΓδ ίο ΐΗϊδ Ιίΐηοΐ ; δΟΟ 

ννΐιο οϋπιβ 1)γ ηί^ΐιΐ ιιηίο Αΐΐιβηα'δ ίϋπε, 

Ηεΐ' ίΐΏίΐ^θ δΐοίε, βικί 1)&γ6 Ιο Αι-^οδ' δΐιίρδ. 

Ιη νίΐε αΐΙΪΓβ 1)ΐιΙ ηο\ν, ίη 1)€§^ίΐι•'δ §υίδ6^ 

Ηβ ραδδ6(1 οπΓ §αΐ6-Ιο\ν6Γδ : Ιοιιάΐ}^ άίά 1ιβ ουΓδβ 

Τ1ΐ6 Αι-οίνεδ — 1ΐ6^ ΐ1ΐ6ΪΓ δργ ίο ΙΗυηι δβηΐ Ι 

Ηε δΐ^λν Ιΐΐ6 ^υαΐ'άδ, Ιΐΐ6 \ν3ΐ•(ΐ6ΐ•δ οί ΐΗε ^αΐβδ, 

Αηά δίοίε ίοιΐΐι. Αγβ ίη ίΐηιΐ3ΐΐδ1ι ίδ 1ΐ6 ίοιιηά 

Βγ ί1ΐ6 Τ1ι^ηιΙ)Γϋ6αη αΐίαΐ'δ ηΐ^ΐι Ιΐιε ΐοΛνη 

ί,ιπ'ΐνΐη^ — & ίουΐ ρβδΐ 1ΐ6 Ιο λνΐ'βδΐΐβ Λνΐΐΐι Ι 

ΗΗΕδϋδ 

Νο ηιαη ο£ Ιαιϊ^ΐιίΐγ δοιιΐ -ννοιιΜ άβΐ^η Ι:)^ δίο&ΐίΐι 610 

Το δία)^ Ιιίδ ίοβ ; 1ΐ6 ηιββίδ Ηίηι ίίΐοβ ίο ίαοβ. 

Τΐιίδ ηιαη \ν1ιο δΐ^υΐΐνδ^ Ιΐιοιι δαγεδί^ 1ί1<:6 α ΐΐιίεί, 

Αηά Λ\ εανεδ Ιιίδ ρίοίδ^ Ιιίηι ΛνίΠ Ι ΐ&ΐίβ αϋνε, 

Αηά αί γουΐ' §ίΐΐθδ' οαΐ^οίη^δ δβΐ Ιιίηι υρ 

Ιπιραΐβά, α ίβαδΐ ΐον νυΙΙαΓβδ Ιιεαν^-Λνΐη^βά. 

ΚοΙ)1)6Γ Άπά πίΙβΓ οί" ΐ1ΐ6 δΙίΓΪηβδ οί' Οοάδ, 

ΜββΙ ίδ ϊΐ ΐΐιαΐ 1ΐ6 άΐβ 1)γ δυοίι α (Ιοοηι ' 

ΗΕΟΤΟΚ 

Εηοαηιρ γβ ηοΛν αηά ΓβδΙ, ί"θΓ ϋ ϊδ ηί^ΐΊί. 

Α δροΐ ηι^δβΐί Λνϋΐ δ1ιο\ν ΐΐιββ^ -ννΙιΟΓε ΐΐιίηβ ΙιοδΙ 

ΜυδΙ ραδδ Ιΐΐ6 ηΐοΐιΐ^ αραιΊ Γιόπι ουι* ΆΐΎ&γ. 520 

" Ρ1ΐ06ΐ3υδ " Ιΐΐ6 λναΙοΙίΛνοιχΙ ίδ, ίί ηβεά απδβ : 

Κ,εηΐΰηιΙίθΓ ϋ, αηά Ιθΐΐ 1;1ι^ Τΐιΐ'αοίαη Ιιοδΐ. 

(Το ίΐιβ ΟΗοπίή Υβ ηιυδΐ §0 ίοΓΐΙι ίη ίΊ-οηΙ: οί α11 ουΓ 

Ιίηβδ : 
νν^αΐοΐι Ινβεηΐγ, αηά οιιγ δργ υροη Ιΐιε δΐιίρδ, 
Οοΐοη, Γβοθίνε ; ίον, ίί Ιιβ Ηβ υηΗαηηεά, 
Βγ Ιΐιίδ Η 6 άυαΛνθϋι ηίβ•}ι ΐΗο οαηιρ οί ΤΐΌγ. 

[Εχβιιηί ΗΕοτοΕ αηά ΗΗΕ8υ9, 

199 ΧΟΡ02 

τίνος ά φυΚακά ; τις άμβίβζΐ στρ. 

ταν εμάν ; ττρώτα 
Βν€ται σημεία καϊ βττταττοροί 
530 ΐΙ\€ΐάΒ€<; αίθβριαί• 

μέσα δ' αίετος ουρανού ττοταταί. 

€^ρ€σθ6, τι μ€\Χ€Τ€ ; κοίτάν 

β'^ρβσθβ ττρό'^ φυΧακήν. 

ου Χβύσσβτβ μηνάΒος αϊ'γΧαν ; 

άως Βη ττβΧας άω<ζ 

^γί^νεται, και τίς ττροΒρομων 

00€ 7 εστίν αστήρ. 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 

τις βκηρύχθη ττρώτην φυΧακην / 

* * * * -^ 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 

Μυγδόζ^ος• 6ν φασι Κόροιβον, 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 

τι? ^αρ ειτ αύτω ; 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 

540 Κί\ικα({ ΐΐαίων 

στρατός ψμιρεν, ^ΙυσοΙ δ' ημάς, 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 

ούκουν Αυκίους ττεμπτην φυΧακην 

βάντας β^είρειν 

καιρός κΧήρου κατά μοΐραν. 

* Α Ιΐπβ 13 1θ3ί ΙιβΓθ, ΛνΙιίοΗ δΐιοιιΐίΐ οοΓΓθΒροηά ίο 1. 558. 
200 ΚΗΕδυδ 

εΗοκυβ 

Ηο, ΛναΓ(3βΓδ^ Ιο \ν1ιοιτι 18 Ιΐΐ6 ηβχΐ λναΐοΐι ^ίνεη ? 

Λν1ΐ086 Λναι•(1ίηο• ίοΐίολνβΐΐι ηιίηβ ? 
ΓοΓ ίΐιε δίαΐ'δ ΐΗπΐ \νί;ι•6 Ιιΐ^ΐι ΐπ Ιΐΐ6 ενοηΐη^ δΐίγ ίΐΓβ 

δβΐΐίη^' : ιιρι•ίδ6η γβ 866 [1)ΐΌίΐά ννΐη^δ δΐιίπθ. 

ΤΗβ Ρΐ6ίίΐ(ίΙδ δ6ν6ΐι : ίη ΐΗε ηιΐίΐδΐ ο£ 1ΐ6ίΐν6ΐι ΐ1ΐ6 Εα^ΐο'δ 530 
Ηο, 60ΐηΓίΐ(ΐ6δ, ίΐλνα1<:6 Γιόπι γοιιι• δ1αηιΙ)6ΐ• ! \ν]ι^ άο γ& 

Ιΐηο-61• ? ΗϋΗ6Γ ίο ηιε ! [Ιπιπιρ αρρεαν ! 

Ηο γβ, 1ΐΟ )'6, ίΐΌΠΙ ^ΟΙΙΓ 0ΟΙΙ€ΐΐ6δ Ιβίΐρ^ ίΟΓ 1116 δ6ΐι1ίη6ΐ- 

Ώο γβ 866 ηοϊ αίϋΐ• \ν1ΐ6Γ6 Ιΐΐ6 δϊ1ν6Γ οαι* οί' Ιΐΐ6 ηιοοη 

ο'6ΐ' Ιΐΐ6 δ6α Ιΐίΐη^δ 1ο\ν ? 
Τ1ΐ6 (ΐΛγ&ρηίΊ^ οοιιιεΐΗ— 1)Γ6<α1ν οίΤγοιίΓ δίεερ, ίον Ιΐιβ 

ίΙίΙΛνΐΐϊηο• 18 116ΕΓ, ΐδ η6ίΐι•. 

Εο ΐ;1ΐ6ΐ•6 111 ΐΐιβ 6αδί Λν1ΐ6ΐ•6 §ΐ6ίΐηΐ6ΐ1ι α δΙϋΓ — Ίϊδ 1ι6γ 
1ΐίϋ*1)ΐπβ'6ΐ• : ΐΌυδ6 ^6^ 1ιο ! 

8ΕΜΙΟΗΟΙΐυ3 1 

ΡοΓ ννΙιοΓπ λναδ ΐ1ΐ6 ηί^'ΐιΐ'δ βι-ϋΐ λνίΐίοΙι ρΓθο1αίηΐ6(3 ? 

8ΕΜΙΟΗΟΙΐυ8 2 

ΚοΓ Ιΐιε δοΐοη οί Μ^<^(1οιι_, 0οι•θ6ΐ)υ8 ιιαΐϊΐ6(1. 

δΕΜΓΟΗΟΚυδ 1 

\νΐιο ϋΐ6η ? 

8ΕΜΙ€Η0Ευ8 2 

Τ1ΐ6 Ρ£ΐ6θΐιίαιΐδ ΐΌΐΐδ6(1 ίΐιβ ίοΐΐζ 540 

ΟΓ €ί1ίοϊίΐ : 118 ΐ1ΐ6 Μ^δΐίΐπδ \νο1ν6. 

8ΕΜΙ€Η()Κυ8 1 

Ηίο'ΐι ΐΐηΐ6 18 ϋ Ιΐΐ6ΐι ΐΐιηΐ \ν6 1ΐ38Ϊ6(1 ίο οαΐΐ 
Τίιβ Ε) οίίΐπδ ; Ιο ΙΐΊ6ηι άίά Ιΐιβ βίίΐι Λναΐοΐι ίπΐΐ, 
\\Ίΐ6η ίΐιε Ιοί ίο οιιΐ' δίαΐΐοηδ α8δΐ«;η6ί1 ϋδ α11. 201 ΡΗ202 

Χ0Ρ02 > καΐ μην άιω, ^ιμόεντο^; άντ. 

ημβνα κοίτας 

φοίνίας υμνεί ττοΧνχ^ορΒοτάτα 
ηήρυϊ τταιΒολετωρ 
550 μβΧοτΓΟίος άηΒονΙς μβριμναν 

ή8η Ββ νεμουσι κατ "\8αν 
ΤΓοίμνία' νυκτιβρόμον 
σύρί'^'^/ο^ Ιαν κατακούω' 
θβΧ^βί δ' 6μματο<ζ β^ραν 
ν7Γνο<;' αΕίστοζ ^αρ ββα 
βΧβφάροί^; 7Γ/309 άοΰς. 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 
Τι 7Γ0Τ ού ττΧάθβί σκοττός, ον ναών 
"Εκτωρ ώτρυνβ κατόιτταν ; 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 

ταρβώ' 'χρόνίοζ ^αρ αττεσην, 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 

560 άλλ' ή κρυτττον Χόχον βίστταίσα'ζ 

ΒίόΧωΧβ ; τάχ «^ ^'^ν φανβρον. 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 

αυδώ Ανκίονς ττέμτττην φυΧακην 

βάντα<; β'γείρβίν 

ήμά<; κΧήρον κατά μοΐραν. 

0ΔΤ22ΕΤ2 
έίιόμηΒες, ουκ ηκουσα'ζ — η κενο'ς ψοφο<ζ 
στάζει δί' ώτων ; — τευχεων τίνα κτύπον ; 

202 ΚΗΕδυ& 

€ΗΟβυ8 

(Αηί.) 
Ι \\&•άΥ, Ι Ιιβαΐ' — Ίίδ Ιΐΐ€ ηίβΐιίίπβαΐβ ! Τΐιε ηιοΙΙιΟΓ Ιΐΐϋί 

δΐ6\ν Ιΐ6Γ ο1ιί1(1 — [ιηιιΓίΙεΓ-Βίίΐίη — 

Αδ 1)ΐΌ0(ΐ6ΐ1ι ΙΐίίΓΛνΐη^ ο'βΓ Ιΐιε ίβαι-ΓαΙ ΐϊιίη§^ΐΗοθΐ6Γηα1 
Βγ δίηιοίδ οΐιαηΐβΐΐι 1ι6γ Ιιβ&Γΐ-δΐΐ'ΐϋΙνβη \\'ίΐί1 ; Ιΐιε νοίοβ 

οι ΙιοΓ λνο6 ΐΊπσδ \νϊΜ, [Ιιορβίβδδ ραΐη ! 

Αδ });ΐδδϊοηδ α ΙιιΙε οί ηΐίΐηγ α 5ΐπη§, — Λνΐη^^βά ])θθΙ οί' 5δΟ 
ΗαΗν ! ίΐοοίνδ Ιο Ιΐιε ραδΐυΓβ αι•£ ^οίη^ : Ιΐιε^ 1)ΐ€αΙ; ϋδ 

Ιΐιβγ 8ΐι•αν (1ο\νη Ι(1α'δ 1)ΐΌΛν ; 
Αηίΐ Ι 1ΐ(?ίΐι• ΐί ήο&ί ί\ηΌΐ\§\\ Ιΐιβ (1αΓΐν_, Ιΐιο ηοΐβ οί' Ιΐιε 

ρίρβ'δ €ΐ1ΐ€Γ€ίΐ1 €1•^ ; 

Απίΐ (ΙΐΌννδίΙιβαά Λνϋΐι ΗβΓ \\'ϋ;ο1ΐ6Γ7 δΛνβεΙ; ϊδ ΙυΠΐπσ 

1111116 θνθίίάδ ηοΛν ; [ίΐιε ά&Λνη ίδ ηί^ΐι. 

ΡοΓ ίο ΛνείΐΓγ 6)^68 δ1ΐ6 οοιιι^ίΐι^ ί ΛΥ οί;_, ιιιοδί άθΕΓ ννΐιεη 

δΕΜΙΟΗΟΚυδ 1 

λνΊιγ θΐ'αΛνεΙΙι ηοί ηβαι• υηΐο ιΐδ Ιΐι&ΐ δοουΐ 
ννΐιοηι ΗοοΐοΓ ίο Βργ οη ΐ1ΐ6 ίΐββΐ δεπί οιιί ? 

δΕΜίοΗοκυδ 2 
ί,οιι^ δΐ&γδ 1ΐ6 : ΙΙιβΓΟ Ιιαυηΐδ ηιε α. ΐθαί'ίΊιΙ (1ουΙ)1. 

δΕΜίΟΗΟκυδ 1 
Ιδ 1ιβ δΐίΐίη, Ιΐιίηΐ^ γ^:, ΐη αη &ηιΙ)υδο&(ΐ6 ? 560 

Μαιιίί^δΐ δοοη δΐιαίΐ Ιιΐδ ίαΐο 1ΐ6 ηΐίκίο. 

δΕΜΙΓΗΟΚυδ 2 

Ι Γ6(1β γ& Ιΐιβη ΐΐιαϊ Λνε Ιι&δίβ ίο οαΐΐ 

Τ1ΐ6 Ι,}'οίΗΐΐδ ; Ιο ΐΐιεηι (ΙϊγΙ ΐΐΐθ ίιίΐΐι λν&ΐοΐι ίαΐΐ, 

\νΐΐ€η ΐ1ΐ6 ΙοΙ ίο ουι• δίαϋοηδ ίΐδδίσηβίΐ ιΐδ α11. 

[Εχβιαιί. 
Εηίβν οΒΥδδΕυδ αηά όιομεβε8. 

οοΥδδΕυδ 
^^οη16^1^δ, ΙιοαηΓδΐ ίΐιου ηοί — οι• ΐΙιΐΌΐι^Η ηιίηε 6&Γ3 
Τΐιηΐΐδ 1)11 1 £111 βιηρίγ δουηά ?— α οΐ&δΐι οί' αηιΐδ ? 

203 ΡΗ202 

ΔΙ0ΜΗΔΗ2 

ουκ, άΧλα Βεσμα ττωΧίκών Ιξ αντύηων 
κΧάζβί σιΒήρον κάμε τοί, ττρίν Ί]σθομην 
δεσμών άρα<γμον ΙτΓΤΓίκών, εΒν φοβο<;. 

ΟΔΥ22ΕΤ2 
570 ορα κατ ορφνην μη φύΧαξίν εντύχτ]^;, 

ΔΙΟΜΗΔΗ2 

φυΧάξομαί τοί καν σκότω τιθεΙ<; ττοΒα. 

ΟΔΤ22ΕΤ2 

ην δ' οΰρ ε'^είρ'υ'ζ, οΙσΘα σύνθημα στρατού ;,^, 

ΔΙΟΜΗΔΗ2 

Φοίβον ΔόλωΐΌ9 οΙΒα σύμβόΧον κ\νων. 

ΟΔΤ22ΕΤ2 
ν 

€α' 

€ννας ερ7]μον<; τάσΒε ττοΧεμιων ορώ 

ΔΙΟΜΗΔΗ2 

καΐ μην ΑόΧων ^ε τασδ' εφραζεν' Κκτορος 
κοιτάς, εφ* φττερ έ'7%09 ειΧκυσται τόΒε. 

ΟΔΥ22ΕΎ2 
τί Βήτ αν εϊη ; μών Χ6χο<ζ βέβηκε ττοί ; 

ΔΙΟΜΗΔΗ2 

Γσως• εφ^ ημΐν μηχ^ανην στ 7] σων τινά. 

ΟΔΤ22ΕΤ2 
θρασνς <γάρ''ί^κτωρ νυν, εττεί κρατεί, θρασύζ. 

ΔΙΟΜΗΔΗ2 

580 τί Βήτ, ^ΟΕυσσεν, Βρώμεν ; ου <γαρ ηΰρομεν 

τον άνΒρ' εν εύναΐ<ί, εΧτπΒων δ' ημάρτομεν. 

ΟΔγ22ΕΥ2 
στείγ^ωμεν ώς τάχ^ιστα ναυστάθμων ττεΧας. 
σωζευ <γαρ αύτον όστις εύτυχΡι θεών 
τίθησιν ήμΐν δ' ου βιαστεον τύχην. 

204 ΚΗΕ8υδ 

ηίΟΜΕΠΕδ 

Να}^, 'ϋδ 5Ϊ6β1 ΙΐΗΓΠβδδ 1ιιιη|^ ο'ει• οΐιηηοΐ-ινιίΐδ 

ΊΊΐίΐΙ πη^δ, ΤΙπΌίψΙι ηιο Ιοορ&δδίίίΐ α δΐιΐνει• οι ΐϋΆΥ, 

Τι 11 Ι (Ιίδοεηιοά ΐΗε οίαηΐι: οί ΙιοΓδβδ' οΐι.ιΐπδ. 

οογδδκυδ 
Β€ΛναΓ6 Ιΐιου Ιίσΐιΐ; ηοΐ ίΙίΐιΊ^Ιΐη^ οη ίΐιβίΐ' ^υαΐ'άδ. 570 

ΠΙΟΜΕΟΕδ 

Ενεη ίη θιαΓίίηβδδ Λνΐΐΐ Ι δίερ Λνϋΐι 1ΐ6€(3. 

οοΥδδΕυδ 
ΒιιΙ^ δΚοιιΜδΙ Ιΐιου ΐΌΐΐδβ Ιΐΐ€ΐη_, ΙίΠΟΛνεδΙ ΐΗοιι Ιΐιβ 

Λν&ΙοΙίΛνΟΓίΙ ? 

ηίΟΜΕΟΕδ 

" Ρ}Ί06ΐ)υδ " — ίΐ'οιη Βοΐοη'δ ιηοιιΐΐι Ι Ιιείΐΐ'ά Ιΐΐ6 ΛνοΜ. 

οοΥδδΕυδ 
Ηίΐ ! νοΐ(1 οί £θ65 ΐΐιίδ Ιίΐνοααο Ι δβο Ι 

ΟΙΟΜΕΟΕδ 

ΥοΙ επΓοΙν Οοΐοη ΙοΜ υδ ΐΐιπΐ Ιιβί'β 1η^ 
ΗεοΙοΓ, ίΐ^ίΐΐπδΙ: Λνΐιοηι Ιΐιίδ ιηγ δρεαί' ίδ Ιι-^ϋβά. 

οογδδΕυδ 
ννΐιαΐ: ηιβαηδ ίΐιίδ ? Ιδ Ιιΐδ ΐΓοορ €ΐδ6\ν'1ιΐ1;ΐΊ6Γ §οη€ ? 

ΟΙΟΜΕΟΕδ 

ΡθΓοΙιαηοε Ιιο ίΐ'ίΐηιεδ '^ίΐίπδΐ: πδ ίΐ δίΓαΐΗ^-εηι. 

ΟΌΥδδΕυδ 

Αγ, Ιίοΐά ίδ Η^ϋΙϋΥ, ηοΛν ΙπιιηΊρΙιαηί — 1)ο1(1 1 

ΟΙΟΜΕΟΕδ 

λ\Ί).•ιί ΐΗεη^ 0(]νδδ6υδ_, δΐιαίΐ Λνε άο ? ΤΗε ηΐ3η 580 

λΥε βπά ηοΐ οη Ιιίδ οοιιοΐι : οαι• Ιιορίίδ -λυο £οΐ1&(1. 

ΟΟΥδδΕυδ 
ΚεΙυΓΠ Λνβ Ιο Ιΐιε δΐιίρδ' 3ΐτ?ιν ίη Ιι^δίβ. 
8οη"ΐ6 Οοά, ΛνΗοβνεΐ' β^ίν^ΐΗ Ιιίηι §οοά δρεβίΐ^ 
δΐιίβίοΐδ Ιιίηι. 'Τίδ ηοΐ ίοι* ιΐδ Ιο δίπνβ \\ϋ1ι ΐαίβ. 

205 ΡΗ202 

ΔΙΟΜΗΔΗ2 

ονκοΰν ΙΐΓ Αΐΐ'ύαν ή τον βχθιστον Φρυ^ων 
ΤΙάρίν μολόντβ χ^ρη καρατομβΐν ξιφβίτ. 

ΟΔΤ22ΕΤ2 
ττώς ονν €ν ορφιπ] ττόΧεμιων άνα στρατον 
ζητών ^υνήσ€ΐ τουσ^^ ακίνΒυνω<ζ κτανβϊν ; 

ΔΙ0ΜΗΔΗ2 

αίσχ^ρόν γβ μβντοί ναν^ €1γ Αρ'^/αων μοΧ€?ν, 
590 ^ράσαντβ μηΒβν ττοΧβμίονς νβώτερον. 

ΟΔΤ22ΕΤ2 
ττώς δ' ον Β€8ρακα<ζ ; ου κτανόντβ ναυστάθμων 
κατάσκοΊΓον ΑόΧωνα σωζομεν τάΒε 
σκυΧεύματ ; η ττάν στρατόττεΒον ττβρσβιν Βοκεΐς ; 
Ίτείθον, ιτάΧιν στείχ^ωμεν ευ δ' €6?; τυχεΐν. 

ΑΘΗΝΑ 

ΤΓΟί οη Χίττόντες Τρωικών εκ τάξεων 
χωρείτε, ΧύτΓΤ] καρΒίαν ΒεΒη^μενοί, 
εΐ μη κτανεΐν σφών' Έικτορ η Τίάριν θεός 
ΒίΒωσιν ; άνΒρα δ' ου ττειτυσθε σύμμαχον 
Τροία μοΧόντα 'νησον ου φαυΧω τροττω ; 
600 09 εΙ Βιοίσεί νύκτα τήνΒ^ ε? αΰριον, 

ουτ αν σφ ΑχιΧΧεως οντ αν Αιαντος οορυ 
μη ττάντα ττερσαί ναύσταθμ \\ρ'γείων σχεθοι 
τείχη κατασκάλΙταντα καΐ ττυΧών εσω 
Χο^χη ΎτΧατεΐαν εισΒρομην ττοιουμενον. 
τούτον κατακτάς ττάντ έχεις, τάς Β'^Έκτορος 
εύνάς εασον καΐ καρατομους σφαλάς, 
εσταί γαρ αύτω θάνατος εζ άλΧης χερος. 

ΟΔΤ22ΕΤ2 

Βεσττοίν Άθάνα, φθε^ματος γαρ ησθόμην 
του σου συνγ]θη ^ήρυν εν ττονοισι γαρ 

2θ6 ΚΗΕδυδ 

ϋΙΟΜΕΌΕ8 

Νίΐν, οη ΑβηβΗί; ΓηΙΙ Λνε, ογ οη Ρηπί5 — 

Οί ίθ€ί« ΐϊίοδί; Ιΐίΐίείΐ^ — αηά δηιίΐο υίΤ ϋιεΪΓ Ηεαάδ. 

οοΥδδΕυδ 
Ηο\ν ϊη ΐΗε (1ίΐι•1<^ ίΐιηίάδί; «ι ΙιοδΙ υί ίοοδ^ 
υηρ6Γί1ΐ€(1 λνΐΐΐ ϋιοιι δβαιτίι^ ιιικί δΐίΐγ ίΐιβδΰ 1\νίΐίη ? 

ΟΙΟΜΕΙ)Ρ:δ 

Υεΐ; 1)356 ϋ ΛνβΓβ Ιο Ηΐε Ιο ΛΓ:^οδ' δΗίρδ 

λνΐΐ:Η ηοιι^Ηΐ οί* ηιίδοίιΐϋί ίο ΐΗε ίοε αοΗίενοίΙ. 590 

οογδδΕυδ 
ΝοίΗϊη^ ^ι^■11^^ν€^1 ? Η^νβ λνβ ηοΐ δΐίΐίη ΐΗο δρν 
ϋροη Ιΐιβ ίτ^ΙΙε-γδ, Ποίοη ? Ηανβ \ν6 ηοϊ 
Ηϊδ δροιίδ ? Ι^οοίν'δί Ιΐιοιι ϊο υάυά^ο ά]\ Ιΐιβίι* οηηιρ ? 
ΗβΗΓ 1116 — ΐ'εΐιιηι Λν6 ; δο σοοά δρεεοί 136 οιιΐ'δ. 

ΑΤΗ ΕΝΑ αρρβανβ (ώονβ ϋΐ6 8ΐα(^α, 

ΑΤΗ ΕΝΑ 

Ηο ! Λν1πΐ1ΐ6Γ ^ο } 6^ ΓΐΌΐη 1:116 Ηηεδ οί" Τγο}" 

Ρίβεΐπ^^ ΛνΐΐΗ δοιτονν Γίΐηΐνΐϊη^ ίη νουΐ' ΙιείΐΓΐδ 

ΤΙιμΙ ΡογΙιιιι6 §ΓΗΐιίδ ^οιι ηοί: ΐ1ΐ6 Ιΐίε οί" ΗεοΙοΓ, 

ΝοΓ Ραπδ ? Κηονν γβ ηοΐ οί ΐΗΐδ αλΧγ, 

Ε1ΐ65ΐΐδ_, Ιο Τγο}^ ΐΉίΐσ^ηίβοεηΐΙ^ οοηιβ ? 

Ι£ 1ΐ6 1ίν6 ΐίίΓοιι^Ιι Ιΐιΐδ ηί^ΐιί ιιηΐΐΐ Ιΐΐ6 άΗ,Λνη, 600 

Ηΐπι ιΐ6ϋΙΐ6Γ Αίίΐδ' ηοΓ Λοίιϋΐεδ' δρεηΐ' 

8Η&11 δ1:Λ7 ίΐΌπι ΛνηδΙίηο; ίΐΐΐ Ιΐΐ6 Αι-^ίνε Ηεεί^ 

ΚηΖΪΠ^ }Ό11Γ ΓΗΙΙΐρίΙΓΐδ; α)κ1 Λνΐΐΐΐϊη νΟΙΙΓ ^ίΐΙΡδ 
Μίΐΐνϊΐΐσ; 1)1Ό;1ο1 ΙΐίΙλΌΟ οί ΟΙΙδΙίΙΙΙβίΐΊΐ λνίΐΐΐ Ιΐΐδ 1η1Κ'6. 

81αν Ιιίπι^ ίίικί η11 ίδ Ιΐιΐιΐ6. Βαΐ Ηεαΐοι-'δ οοιιοΐι 
Ι^εΐ; 136 : δρ?ΐΓ6 ΐΗου Ιο δΐτιίΐ6 Ηίδ ίΐ6ίΐ(Ι £ιόιιι Ιιίηι. 
Το Ιιίιη δΐιαίΐ άεειΐΐι οοηΐ6 ίΐΌΐιι ίΐιιοΐ1ΐ6Γ Ιΐίπκΐ. 

ΟΟΥδδΕϋδ 

ο Ριΐ66η Αΐΐιεπίν — ίοΓ Ι ΙνΠΟΛν Ιίιε δΟϋπά 
Οί Ιΐι^ ίϋΐηϊΙΐαΓ νοίοε, δίη66 ονοηιιοΓε 

207 ΡΗ202 

610 τταρουσ* άμννβίς τοις βμοΐ^; (ΐΕί ττοτβ' 

τον άνΒρα δ' ημΐν ττον κατηννασται φράσον, 
ιτόθβν τετακται βαρβάρου στρατεύματο<; ; 

ΑΘΗΝΑ 

οδ' εγγύ^ ησται κού συνήθροισταί στρατώ, 
άλλ' 6λ:το9 αύτον τάξεων κατηύνασεν 
Εκτωρ, €ω<; αν νύξ άμβί'^ηταί φάος. 
7Γ€λα9 δε ττώλοί θρτ]κ[ων εξ αρμάτων 
ΧενκαΙ ΒέΒενται, Βίαιτρεττεΐς εν εύφρυνη- 
στίΧβονσι δ' ώστε ττοταμίου κύκνου τττερον. 
ταύτα'ζ κτανόντες Βεσττότην κομίζετε, 
620 κάΧλίστον οΐκοις σκΰΧον ου γαρ εσθ' οττου 
τοίόνΒ^ όχημα χθων κεκενθε ττωΧικον. 

ΟΔΤ22ΕΎ2 
ΑιόμηΒες, η συ κτεΐνε ^ρήκιον Χεών, 
η ^μοί ττάρες γβ, σοΙ δβ χρη ττώΧους μελειν. 

ΔΙ0ΜΗΔΗ2 

εγώ φονεύσω, ιτώΧο^αμνήσεί'ζ δε συ• 
τριβών ^αρ εΐ τα κομ-^ά και νοείν σοφός, 
χρη δ' άνΒρα τάσσειν ου μάΧιστ αν ώφεΧοΐ. 

ΑΘΗΝΑ 

καΐ μην καθ' ημάς τόνΒ' \\ΧεξανΒρον βΧείΓω 
στείχοντα, φυΧάκων εκ τίνος ττεττυσμενον 
ζόξας άσημους ττοΧεμίων μεμβΧωκοτων. 

ΔΙΟΜΗΔΗ2 

630 ττότερα συν άΧΧοίς η μόνος ττορευεται ; 

ΑΘΗΝΑ 

μόνος' ττρός εύνάς δ', ως εοικεν/ Κκτορος 
χωρεί, κατότΓτας σημανών ηκειν στρατού. 

ΔΙΟΜΗΔΗ2 

οΰκουν ύττάρχειν τόνΒε κατθανόντα χρή ; 

2θ8 ΚΗΕδυδ 

Βθ8ί(ΐ6 ΠΊβ ΐπ ηιν ίοϊΐδ Ιΐιυα \ν'ΗΓΓΐ65ΐ ηιβ, — 610 

Τείΐ Ιο 115 \ν1ΐϋΓ6 Ιΐιΐδ ΗεΓο δίεερΐη^ Ιΐβρ, 
\\Ίι(;γ€ Ηθ ίδ δΐίΐϋοηεά ΐη Ιΐιε αΐΐκη Ιιοδί. 

ΑΤΠΕΝΑ 

Η6Γ6 15 1ΐ€, ΐΊΪ2^1ι, ιιοί; φΐαΗβΐ'βοΙ λνίΐΐι ΐ1ΐ6 Ιιοδί: : 

ΗβοΊοΓ Ιο ΙιΐΐΏ Ηδδΐ^ηείΐ ά ΥϋΆϋη^-γΛαα^ 

\νΐ11ιουΙ Ιιΐδ 1ίιΐ68, ϋ11 ηΐε^ΐιΐ ^ΐνε ρΐαοβ Ιο ά-άγ. 

ΗϋΓίΙ \^γ, Ιιΐδ Λνΐιϊΐβ 5ΐ66(]5 Ιο Ιιΐδ Τΐιΐ'αοίηη οηγ 

Αγ6 ΐ6ί1ΐ6Γ6(1 : οΐ€ίΐι• ίΐιβ}^ §ΐ6ίΐιιι αΐΗλΥέΐΓΐ Ιΐΐ6 (ΙαΓίν 

χ\δ ^Ιβαηΐδ Ιΐιβ Λνΐιίΐβ \νίιι§ οία ηνίτ-δλναη, 

ΤΗκδβ Ιείκΐ }'6 Ιιεηοβ λνΐκίπ ^6 Ιιανβ δ1&ίιι Ιΐιείι* Ιοιύ, 

ΡγοικΙ ΐΓορΙΐ}^ ίοΓ ^οαΐ' Ιιαίΐδ : 11ι6Γ6 ίδ ιιο Ιαηά 620 

ΤΗίΐΙ Ιιοΐάείΐι δαοΗ α Ιβαηι οί" οΐιαποΐ-δίβεάδ. 

οοΥδδΕυδ 
Πΐοηιεθεδ, εϋΙιοΓ δία)^ Ιΐιου ΤΙίΓαοΐα'δ ίοΐΐν, 
Ογ Ιεανβ Ιο ηιβ, αικί Ιΐιοιι ΐ1ΐ6 Ιιοΐδθδ Ηβεά. 

ϋΙΟΜΕΟΕδ 

Ι Λ\ ϊΐΐ 1)6 5ΐίΐ}•6Γ. ι^ίβυίΐσε Ιΐιου Ιΐιο δίεβάδ ; 
ΓοΓ νβΐ'δοά ίΐΓΐ Ιΐιοιι ΐη ουάϊΙ, απά 1ί€€η ο£ Λνίί. 
ΒβδΙ 5€ΐ €&α1ι πιειη ΛνΚθΓθ 1>€5ΐ Ηϊδ Ιιοΐρ α,ναΐΐδ. 

ΑΤΗ ΕΝΑ 

Γ.Ο, γοη(1<?Γ ΑΙβχΗΠίΙβΓ Ι (3ΐδοεΐ'η 

ϋΐ'ίΐλν πϊίϊΐι υδ. ΡΐΌΐΏ δοηιε λναΐοΐιηΐίΐη Ιιαίΐι Ιιε ΗβίΐΓά 

Α ίίοιιΐ^ΐίαΐ ΓΐιιηοαΓ οΓ ίΗο αρρίΌαοΙι οί ίοβδ. ηίΟΜΕΟΕδ 

Ογ ο'οηιείΐι 1ΐ6 Λνίΐΐι ο11ΐ6ΐ•δ^ ογ αίοηε ? 030 

ΑΤΗ ΕΝΑ 

ΑΙοηβ. Το ΗεοΙοΓ'δ οοιιοΐι^ ιηβδβεπίδ,, 1ΐ6 ίαΓβδ, 
Το Ιοίΐ 1ιο\ν δρΐβδ υροη Ιΐΐ6 ΙιοδΙ \)€ 1ι6Γ6. 

ϋΙΟΜΕΟΕδ 

Ου^Ηΐ Ηε ηυΐ Ιΐιεη Ιο 1)ο Ιΐΐ€ ήΓδί; Ιο άΐε ? 

209 

νοι.. τ. ρ 640 ΡΗ202 

ΑΘΗΝΑ 

ουκ αν Γύναιο του ττβττρωμ,&νον ττΧίον. 
τούτον δε ττρος σ>}? ου θέμι^ζ γ^βιρο'^ θανβΐν. 
α\\ φ'^^Ρ νκ6ί<; μορσίμους φέρων σφα^ά'ς, 
τά'χυν • εγώ δε τώδε ξύμμαχ^ος Κυττ/Οίς 
Βοκοΰσ^ άρω'^/ο<; βν ιτονοί^ τταραστατεΐν, 
σαθροΐς Χο'γοίσιν εγθρον άνΒρ άμβι^^τομαι. 
καί ταΰτ εγώ μεν βίττον ον δε 'χ^ρη τταθεΐν, 
ουκ οίΒεν οι)δ' ήκουσεν ε'γγυ9 ων λόγου. ΠΑΡΙ2 

σε τον στρατηγον και κασί'^/νητον λέγω, 
"Έ,κτορ, καθβύΒβις ; ουκ ί'^είρεσθαί σ β'χρήρ ; 
Ι-χθρών τί<; ήμΐν 'χρίμτττβταί στρατεύματι, 
ή κ\ω7Γ€<ζ άνΒρ€<; ή κατάσκοττοί τίνες. 

ΑΘΗΝΑ 

θάρσεΐ' φνΧάσσβί σ ηΒβ ττρευμβνης Κυττρίς. 
μβΧβί δ' ο σο9 μοΰ ττοΧεμος, ούΒ' άμνημονώ 
τιμΊ/•^, βτταινώ δ' ευ τταθοΰσα 7Γρο<; σβθβν. 
καΐ νυν ε'ττ' ευτυγοΰντυ Ύρωικω στρατω 
6ϋ0 ηκω ττορβυουσ' άνΒρα σοι μίηαν φιΧον, 
Τ7}? ύμνοτΓΟίοϋ τταιΒα ®ρτ)κιον θβάς 
^Ιούση^;, ιτατρο^ δε 2,τρυμόνο<; κικΧησκεται» 

ΠΑΡΙ2 

αεί, ΤΓοτ' ει) φρονούσα τυ'^γάνει^ ττοΧει 
κάμοι, με^'^ιστον δ' εν βιω κειμήΧιον 
κρινας σε φημι τ^δε Ίτροσθεσθαι ττοΧει, 
ηκω δ' άκουσας ου τορώς, φήμη δε τις 
φύΧαξιν εμττετΓτωκεν ώς κατάσκοττοι 
ηκουσ Άχαίάζ^. ρ^ώ μεν ουκ ιΒων λεγεί., 
ο δ' είσιΒων μοΧοντας ουκ εχ^ει φράσαι, 
660 ών εϊνεκ εύνας ήΧυθον 7Γρ6ς"Κκτορο<ζ. 2ΙΟ ΚΗΕδϋδ 

ΑΤΗΕΝΑ 

Τΐιοιι οαπδΐ; ηοί ονεΐ'ραδδ ΐΐιβ (Ιοοηι οί ίίΐίβ. 

Ιϊ ηνάγ ηοΙ 1)6 ΐΐιαΐ 1)γ Ιΐιΐπε Ιιηπίΐ Ιιε €ΐΐ6. 

Ηηδΐο Ιΐιοιι ίΐ^ίΐϊηδΐ: Ιΐΐ6 ΐΉηη ίοι* Λνΐιοηι ΐΗοιι 1)Γίη§'δΙ 

Τ1ΐ6 5ΐΛυ<^>ιΐ6ΐ•-(1οοιη. Το Ραη8 Λνϋΐ Ι δεειη 

Ογρί'ΐδ Ηίδ ίΐ'ΐεηά^ ρΐ'βδεηΐ Ιο αίά Ιιίδ ΐοϋδ^ 

Αιΐ(1 Λνίΐΐι ίϋΐδβ λνοΓάδ \νΐ11 αηδΛνβι* ΙιίπΊ Ι ΙιαΙο. 

ΤΗΐδ Ιΐίΐνθ Ι ΙοΜ γοα : ηου^ΐιΐ Ιΐΐ6 άοοηκίά ηιαη 1ίηο\ν5, 640 

Νοι• ίΐυ^ΐιΐ Ιΐίΐΐΐι Ιιεαί'ά^ ίοΓ ίΐΐΐ 1ΐ6 ίδ δο ηεαί'. 

\Εχβηηί ου. αηά οιομ. 
ΕηΙα' ΡΑΚΙ8. 

ΡΑΚΙδ 

νναΐ'-αίιΐβί" αικί 1)ΐΌΐ1ιβι% \\ο, Ιο Ιΐιεε Ι ολΙΙ^ 
ΗεοίοΓ Ι ϋοδί δίβερ ? Ββΐιονβδ ΐΐιεε ηοΐ ίο Λναΐαΐι ? 
8οΐΉ€ ίοε Ιο υδ ίδ πίσΗ υηϊο Ιΐΐ6 Ηοδΐ — 
Μ^Γαπάεΐ'δ Ιΐιεγ^ ογ ρβΓαάνεηΐιΐΓβ δρίβδ. 

ΑΤΗΕΝΑ 

ΓβίΐΓ ηοΙ. Ι^ ΟγρΓίδ^ λ\'3.γ(1 Ιΐιεε ^Γαοίοπδΐ^. 

Ι ^^Λ^ί.^ ΐΐιοιψίιΐ ίοΓ \\\γ ΛναΐΊείΓε^ πογ ίοΐ'ο,εΐ 

Τΐιίηε ΙιοηοιίΓ άοηε ηΐ6, αηά Ιΐιγ δεΓνΐοε Ιΐιαηΐί. 

Αηά ηοΛν^ λνΚεη ΐΓΪιιηαρΙιεΐΙι ΐΚε ΙιοδΙ ο£ Ύγογ, 

Γ,είΐ(1ϊη;σ Ιο Ιΐΐ66 3, Γπΐσΐιΐγ ίΓίεπά Ι €οηΐ6, 650 

Τ1ΐ6 ΤΙΐΓίΐοίίΐη δοϊοη οί Ιΐιε Μυδβ^ ΐΐιε ^α^^η 

Οί 8οη§ : Κε 1>εαΓδ ΐΐιε ηαηιε οί δΐΐ'γηιοη'δ δοη. 

ΡΑΚΙδ 

ΟΓίΐείοιίδ αιΊ ί;]Ίου ιιηΐο ηι^ αίΐ^'^ δίίΐΐ^ 
Αηά αηΐο ηιε^ Ι Ιγολυ Ι λνοη ίοΐ' Τιό^ 
Ι,ΐίε'δ ^οοάΐίεδί ΐι-εαδυι-ε^ ]ΐιά§ίη§ Ιΐιεε ηιοδί ΐά,ιγ. ^ 
Υίΐ^^ιιε Γυιηουΐ' Ι^Γου^^ΙιΙ: ηιε ΙιΐΐΙιεΓ : δοπιε τεροΗ 
Αηιοη^δΙ ΐΗε ^ιιαί'ά Ιιαά τίδεη οί ΑΓ^ΐνε δρΐεδ 
Ενεη ηο\ν αί Ιιαηά. Οηε δαίΐίι ίί; \\\άΧ, δαΛν ηοιι^Ηΐ; : 
Οηβ δίΐΛν ΐΚεηι οοηιε, γεΐ ηοίΗίη^ ιηοι•ε εαη ΙεΙΙ. 
ννΐιεί'είοΓε ίο ΗεοΙοΓ'δ Γεδίΐησ-ρίαοε Ι οαιηε. 660 711 ρ 2 ΡΗ202 670 ΑΘΗΝΑ 
μη^βν φοβηθί]'; • ούΒβν €ν στρατω ν€ον• 
^'^κτωρ δέ φρούδος ^ρ7]κα κοιμήσων στρατον. 

ΠΑΡΙ2 

σύ τοί μβ ττβίθβίς, σοΐ<; δβ τηστβύων λόγους 
τάζίν φυΧάξων βΐμ βλβύ^β/οος φόβου. 

ΑΘΗΝΑ 

γωρεί' μβΧβιν <γαρ ττάντ €μοΙ Βοκ€ί τα σα, 
ώστ €υτυγ^οΰντα<ζ συμμάχ^ονς βμονς οραν. 
<γνώσ€ΐ οβ καΐ συ την ίμην Ίτροθυμίαν. 

υμά<; δ' αϋτώ τού<; ά'γαν ζρρωμβνους, 
Ααβρτίου τταΐ, θηκτα κοιμίσαι ζίφη. 
κείται ^γαρ ήμίν ^ρτίκίος στρατηΧάτης, 
ΐτΓΤΓΟί τ β'χονταί, τΓοΧβμίΟί δ' Ύ)σθημενοι 
'χωρουσ βφ' ύμά<;' αλλ όσον τάγ^ιστα 'χρη 
φεΰ^ειν 7Γρ6<ζ οΧκούς ναυστάθμων, τ^ μβλΧβτβ 
σκητΓτοΰ ^ττώντο'ζ ττοΧβμίων σωζβιν βυον ; Χ0Ρ02 680 €α βα ' βάΧ€ βάΧβ βήΧβ βάΧβ, 
θενβ θενβ' τις οδ' άνήρ ; 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 

Χβύσσβτβ, τούτον αν8ώ. 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 

κΧωττ6<ζ οΊτίνες κατ ορφνην 
τόνΒβ κινοΰσί στρατον. 
Ββυρο Ββΰρο ττάς. 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 
τούσΒ^ €^(ο, τουσΒ' εμαρψα. 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 

τ/? ο λό^ο? ; Ίτόθβν 6/3α9 ; ττοΒαττος α ; 

212 ΚΗΕδϋδ 

ΑΤΗΚΝΑ 

ΡβίΐΓ ηοίΐιίη^ : ίη Ιΐιβ Ιιο^Ι ηο ρεπί ίδ. 

ΡΑ1Π8 

ΊΊιοα (Ιοδί ίΐδδαΐΈ πιθ : Ιο, 1 Ιι-υδΙ ϋιγ Λ^'^ΟΓίΙδ. 
Αηά £γ6€ οί" ίαΆΐ' Ι ^ο ίο ^χιαγά τηγ ροδΙ. 

ΑΤΙΙΕΝΑ 

Οο : 1)β ΐΗου δυυε Ιΐιαΐ ηΠ 1\\γ οαι•(? ίδ ιιιϊηβ, 
Ύ\\άΙ 50 ΐππηιρίι&ηί; Ι ηια^ δββ ιηγ ίπεικίδ. 
Ύβ&, αηά Ιΐιοιι Ιοο δΐιαίΐ ρΓονβ ηι^ ζεαΐ ί'οΓ Ιΐιοβ 

[Εχϋ ΡΑΚ18. 

Ηο γ& ! Ι 1)1(1 γοα, ονοΓ-εα^ει* ΐλναΐη — 

Ι^?ΐ6Γί;6δ' δοη Ι — ΙβΙ δίεερ Ιΐιβ -ννΐιείΐεά δΛνοΐ'ίΙδ ; 

Ροι• ϋΐ οαι* ί6€ΐ άεαά Ιίεδ Ιΐιβ ΤΙίΓαοΐαη οΐιΐεί; 670 

ϋαΐ' ρΐ'ίζβ Ιιίδ δίββίΐδ .ίγθ. ΒιιΙ Ιΐιβ ίοβ Ιΐίΐνβ 1ΐ6αΓ(], 

Αικί οίοδθ οη γου. Νο\ν ιηιΐδΐ: γβ \νίΐ1ι ?ι11 δρί^οά 

Το γοη δΙιΐρ-οΙίΕπηΘίδ Ηβθ. \νΐι^ Ιίη^βι• γβ, 

\\Ίί€ιι ΙίΠΓδίδ Ιΐΐ6 δίοηη οί ίοβδ, ίο δανβ γοιιΐ' Ιΐνβδ ? 

Σηίεν οΌΥ88Ε\]8 β)1ίυ7ν€(1 Ι)^ €Ηθκυδ, ίη')ηηΙΙηοη8Ϊι^ . 

ΟΗοηυδ 
Ηα, δηιίΐε ! — 1ια, δΐηίΐε ! — 1ια, δπιίΐβ !^-1ι;ι, δΐηίΐβ Ι 
δίίΐΐ) ίΐιοα ! — δίαΐ) Ιΐιου ! — λνΐιο ΐδ Ιΐιΐδ Λνΐοΐιΐ: ? 

δΕΜίΟΗΟκυδ 1 
ί.οο1ί ^6 οη Ιιίηι— Ιΐιΐδ ίεΐίολν, Ι δαγ ! — 

δΕΜίεΗοκυδ 2 
ΜίΐΓ£ΐυ(ΐ6Γδ Λνΐιο ηηάθΓ ηΐσΐιΐ'δ (ΙίΐΓΐν ραΐΐ 

Αγ6 5ΪίΙΓΪΐίη§ ΟΙΙΓ ΆΥΥΆγ ! — 

Ηΐ11ΐϋΓΛνίΐΓά_, ΙιΐΐΗβΓΛναιτΙ,, ηΙΙ ! 680 

δΕΜΙΟΗΟΚυδ 1 

Ι Ιιανε Ιΐΐ6ΐη οαυ^Κί; ίη Ιΐιβ ^ναδρ οί ηιίηε Ιιαηά ! 

δΕΜΙΓΗΟΚυδ 2 

{Το ου.) \νΐιαΐ: ΐδ \\\γ ΐΐΌορ ? — λνΐιβηοε άΛ ΐΐιοα ? — α 
ιηαη οί \ν1ΐ£ΐΙ Ιαηά ? 

213 ΡΗ202 

ΟΔΤ22ΕΥ2* ΙΒά ου σβ χ^ρη είοβναί' 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 

θανα, 'γαρ σημβρον Βρασα^ί κακώ<;. 
ουκ €ρ€Ϊ<{ ξύρθ7]μα, \6<^γνν ττρίν Βια στβρνων μοΧβΐν; 

ΟΔΤ221:-Γ2 
η σύ Βη 'Ρί/σοζ^ και €κτα<; ; 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 

άλλα τον κτβνοΰντα σβ 

Ιστορώ. 

0ΔΤ22ΕΥ2 
θάρσβί, 7Γ€λα9 ίθί. 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 

τταΐβ, τταΐβ, τταΐβ ττας. 

ΟΔΤ22ΕΤ2 
ί'σχε 7Γα9 Τί9. 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 

ού μ€ν ουν. 

0ΔΥ22ΚΤ2 
α, φίΧίον άν8ρα μη θ€νΎ}ς. 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 
καΐ τί Βΐ] το σήμα ; 

ΟΔΤ22ΕΥ2 
Φοίβος. 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 

εμαθον' Γσ^β ττάς Βόρυ. 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 

οΊσθ^ οτΓΟί βεβασίν ανΒρες ; 

^ ΤΙΐΘ ο1ϊα1ο§ιιο ίΐΐίΐΐ ίο11ο^ν8 ϊκ ίΙίίϊβΓοηΐ,Ιγ (Ιί5{;ηΙ)υΙθίΙ Ιιγ 
ναι•ίοιΐ8 θ(]ίΙθΓ8. ΒαιΙΙιαιη'δ β,π'αη^οιπθηΙ:, ίκίορίβίΐ 1)γ Ρίΐΐβ.ν, 
18 Ιΐϋΐ'ο ίοΠολνβά, αΐ3θ 1ιΪ8 ΐ'θ£ΐ(1ϊη§ οί Ιστορώ ίοΓ Ίστία οί Λ] 88. 

214 βΗΕ8υδ 

ΟΟΥ88Ευ8 

Νου^ίιΙ ίο ϊ1ΐ6β 18 Ιΐιίδ ! 

8ΕΜΙ€Ηθηυ8 1 

ΓοΓ ΐΗοιι δΐΐίΐΐΐ (Ιΐβ ίοι• βνίΐ ΛνΓου^Ιιΐ Ιΐπ8 άίΐ^ ! 
ΊΌΙΙ ί1ΐ6 \ν{ΐ1:ο1ι\νοι•ά, ογθ Ιΐιο δροαΓ υηΙ;ο Ιΐιίηβ \\^άυ{, 
Ιιανε ίοιιικί ΐΐιε λνα)^ ! 

ΟΟΥδδΕϋδ 

Ηα ! ίΐιΐίΐ 1ΐίΐ8ΐ Ιΐιου ηΐϋΐ'άβΓβά Κ1ΐ68υδ ? 

δΕΛίιοΗοηυδ 2 

Να^ Ιιίδ \νου1(1-1)6 ιηυΐ'άβΐΈΓ^ ΐΐιεβ, 
^α6δι^οη Ι. 

οηΥδδΕϋδ {Ι^βοΙωηΐη^ ίΐιβιη οβ^ Ιΐιβ &•ία§6). 
Ρεαί' ηοΙ_, οοηιβ ΙιίΙΙιβΓ. 

δΕΜίΟΗοηυδ 1 
δΐΐ'ϋίβ Ιιίιη ! δίπίνβ Ιιΐηι ! δίηΐνβ 1ηιή_, γ& ! 

οογδδΕυδ 
ΗοΜ, ΟΕοΗ πιαη Ι 

δΕΜίοΗοκυδ 2 
Νίΐ^^ Ιιοΐά \νβ Λνϋΐ ηοί ! 

ΟΟΥ88Ευ8 

Ηο ! Ιεΐ ποί α ίΊ'ίεπίΙ ϋβ δίαϊη ! 

δΕΜίοΗοκυδ 1 
\\ΊΐίΐΙ Ιΐΐ6η 18 11ΐ6 \ναΙο1ι\νοΓθ1 ? 

ΟΟΥδδΕϋδ 

ΡΙιο6ΐ)υδ. 

δΕΜίοΗοκυδ 2 

Κΐ^ΙιΙ : Ιιίδ δρεαι* \βί 6&ο1ι γοΓπιϊπ. 

δΕΜΙΟΗΟΚϋδ 1 

Κηο\ν'δΙ Ιΐιοα \ν1ιϋ1)6ΐ• \ν6ηΙ Ιΐΐ6 ηιεη ? 215 ΡΗ502 

ΟΔΤ22ΕΤ2 

τ^δε ττΎ] κατβίΒομβν. 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 

690 €ρ7Γ€ 7Γα9 κατ ϊ'χνος αυτών, ή βοην εγβ/οτίοι^ ; 

0ΔΤ22ΕΤ2 
αΧλ,α συμμά-χ^ου*; ταράσσβίν ^βινον βν νυκτών 
φόβω. Χ0Ρ02 

τίς άνΖρών 6 βά<; ; 
Τί<ζ ος μ€<γα θράσος βττβυζβται, 
γβρα φυ^ών βμάν ; 
ττόθεν νυν κυρησω ; 
τίνί ττροσβίκασω, 

οστι,ς δί-' ορφνης ηΧθ^ άοαμάντω ιτοΒΙ 
δία τ€ τάξεων καί φυΧάκων εΒρας ; 
Θ6σσαλθ9 ή 
700 ιταραΧίαν Αοκρών νβμόμβνος ττοΧίν ; 
ή νησιώτης σττοράΒα κέκτηται βίον ; 
τις ην ττόθεν ; πτοιας ττάτρας ; 
ΤΓΟίον εττεύ'χεται, τον ΰιτατον θεών ; 9 9 ν 

αρ εστ * Όδι ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 
>/ * / ;δε ; υσσεως τουρ'γον η τίνος τυ 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 

εΐ τοις ττάροίθε γ^ρη τεκμαιρεσθαι, Βοκεΐ. 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 

Βοκεΐς '^άρ ; ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ τί μην ου ; στρ. 2ΐ6 ΚΗΕδυδ 

οηΥ88Ευ8 

Ι πίΕΓίίβά ΙΙιβΓπ δοιηελνΗβΓβ ^ογκΙογ ηΐσΐι. 

8ΕΜΙ€ΗΟΚυ8 2 

Ργ655, €ίΐο1ι ιηαη, υροη ΐΙιεΪΓ ΐΓαοΙί Ι — οι* δΐιαίΐ Λνβ 

Γαίδβ ίΗβ Ίίΐι-αιη ονγ ? 690 

ΟΟΥδδΕϋδ 

Να}^^ *ΪΛ\'6ΐ•6 ρβηίουδ ίο δο&Γβ λνΐΐΗ ηί^ΐιΐ-ίΐΐαητίδ α 
λναΓ-αΙΙ^. 

[οΌΥδδΕυδ χΙϊρ8 ωναι^ ίηίο ΐΗβ άανίοηβεε. 

ΟΗΟκυδ 

(Λγ.) 
Ηβ ίδ ^οηβ ίΓΟίη υδ 1 — Λνΐιο \ν'&δ ΐΐΐθ ηιαη 
\νΐιο δΐΐϋΐΐ ναυηΐ οί" Ιιΐδ αλνβίβδδ ιηί^ΐιΐ ? 
ΟιιΙ οί ηιίηβ Ιϋΐηάδ, 1ο^ 1ΐ6 ταη — 
\νΐΐ6Γ6 011 Ιιίιη ηολν δΙίίΐΠ Ι Η^ΐιΐ ? 
υηίο \νΊιοηι δΙίΕΐΙ Ι ΗΙ^εη Ιιΐηι — Ιιΐπι^ λνΐιο Λνϋΐι ίοοΐ 
πιΐίΐίΓΛΪά ΙΙίΓου^Ιι Ιΐΐ6 ηΐ^ΐιΐ 
Ρπδδβά Γαηΐνδ^ ραδδοά ηιαηγ α δβηΐίηβΐ-ροδΐ ? 

Α Τΐιβδδαΐίαη ίδ 1ΐ6 ? 
ϋοΐΐι 1ΐ6 (Ιλνεΐΐ ίη 3, Ιο^νη ΐΐιαΐ ίΐΌηι ί-οοήδ* οοαδί 

Ι.οο1<:6ΐ1ι ον6Γ 11ί6 δ6α ? 700 

Ογ, απ ίδ1&η(ΐ6Γ_, Ιΐνθδ 1ΐ6 Ι^γ ρίναογ ? [1)θαδ1: ? 

\νΐιο ? — Λ\Ίΐ6ηο6 ? — Λνΐΐίΐΐ ία1:1ΐ6ΐ•1ίΐη(1-1ιοπιβ ίΙοΐΗ 1ιβ 
0£ ΐ1ΐ6 Οοάδ \ν1ιοηι άοΐΐι 1ΐ6 οοηίβδδ ηιοδί Ιηοΐι ? 

δΕΜΙΟΗΟΚυδ 1 

\νΐιοδ6 άεβίΐ 18 Ιΐιίδ ? — Οά^δδβπδ' άίΐι•1<: άβδί^η ? 

δΕΜίΟΗΟκυδ 2 
Υθ£ΐ, ίί £γοπι Ηϊδ ραδΐ (ΐ66(1δ \ν6 τΆΆγ άίνίηβ. 

δΕΜίΟΗοηυδ 1 
Ηα, ϊΗΐηΙίβδί; Ιΐιοα δο ? 

8ΕΜΙ€ΗΟΚυ8 2 

Υβα, ΙιΟΛν δΗοαΙίΙ Ι ηοί ? 

217 ΡΗ502 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 

θρασνς ^ουν €? ημάς, 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 

τίν άΧκήν ; τίν αΙνεΐς ; 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 

Όδυσσ>}. 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 

μη κΧωτΓος αϊνει φωτός αΙμύΧον Βόρυ. 

Χ0Ρ02 
710 €βα και ττάρος αντ, 

κατά ΤΓτόΧίν, ΰτταφρον ομμ βχ^ων, 

ρακοΒυτω στο\α 

ττυκασθβίς, ξίφήρ^Ι'ί 

κρύφιος Ιν ττέττΧοις. 

βίον δ' Ιτταυτών είριτ αγύρτης τις Χάτρις, 

ψαφαρόχρονν κάρα πουΧυτηνες τ βχωι^' 

τΓοΧλα δέ τάν 

βασίλίδ' βστίαν ^ΑτρειΒάν κακώς 

ββαζε Βήθβν εχθρός ων στρατηΧάταις. 
720 οΧοίΤ οΧοίτο ττανΒίκως, 

ττρίν €7γΙ Ύοΐν Φρν^/ών τΓοΒος ιγνος βαΧεΙν. 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 

εΓτ' ουν ΌΒυσσβως είτε μή, φόβος μ εχεί' 
'^Εκτωρ ^αρ ημίν τοΙς φύΧαξι μέμψεταί. 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 

τι χάσκων ; 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 
Βυσοίζων — 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 

τι Βράυαί ; τί ταρβείς ; 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 

καθ* ημάς ττεράσαι — 

2ΐδ ΙΙΗΕδυδ 

δΕΜΙΟΗΟΚυδ 1 

Α (Ιαπη^ ίθ6 υηίο υδ_, 1 ΛνοΙ ' 

ΗΕΜΙΟΗΟΙίυδ 2 

ννΐιοδβ οοιίΓαοβ^ Λνΐιαί ηιαη_, ίίοδί Ιΐιου ρΐ'&ϊδβ ? 

δΕΜίΟΗΟκυδ 1 

Οίΐ^δδβυδ ΐ;1ΐ6 οΐιίβί. 

δΕΜίΓΗοηυδ 2 
Ρΐ'αΐδβ ηοΐ Ιΐιε ρΐΌ\ν6δδ Ιΐιοα οί" α Ινηανίδΐι Ιΐιΐοί Ι 

ΟΗοκυδ 
Ηβ οαηιβ ίη ΐΐιβ άαγδ ονβΐ'ρΗδΐ (^ΛιιΙ.^ 710 

ΙΓηΙο ΤΐΌγ : — ίΐΌπι Ιιϊδ ε^βδ ι-ΙιεαίΉ ροανεά : 
Κα^δ Γουπά Ιιίδ 1)0(ί}^ Λνβΐ'ε ο&δΐ : 

'ΝβαΐΙι Ιιίδ οίοίΐΐί Λναδ α Ηΐύοΐβη δ\νοι•(1 : 
ί,ίΐνβ Μ νίΐ^ίΐΙ)οηά ν;ΐΓΐΰΙ 1ΐ6 ρΐΌλνΙεΛ^ 1)Θ£^§Ίηο• οι•αιηΙ)δ 
Γγοπι Ιΐιβ ί^ίι8^,ίΊιι Ι^ολγοΙ, 
\νίΐ1ι Ιιβίΐίΐ ονβΓίίΓΪιιΐ6(1 Λνΐ1:]ι ίοιιΙιΐΘδδ^ αηά Ιιαίτ 

Α11 β11:1ι-(1οβΐ6ί1. 
Αδ ΐΗου^Ιι Ιΐιβ ννίΐΓ-οΙιΐείδ' ίοβ 1ιβ ΛνβΓΘ, 

Τ1ΐ6 Ιιουδβ 1ιβ Γβνϊΐθίΐ — 
Τΐιο Ιιουδθ οί" Ιΐιβ ΑϊγθΜ Ι^ΐη^δ : — Ο ηιεεί, 
Ο ίιΐδΐ δΙιοιιΜ ΐΐ 1)6 ΐΐιαΐ: Ιιβ ρβπδΐι, 6Γ6 720 

Ηο ΐΓαηιρΙβ ΡΙΐΓ^σία Ι^βηεαΐΐι Ιιίδ ίεβΐ:. 

δΕΜίΟΗΟκυδ 1 
\νΐΐ6ΐ1ΐθΓ 0(1}^δδ6υδ ΟΓ ίΐηοΐ1ΐ6Γ οαηΐΘ, 
Ι ίεαί' 1116 : υδ 1;1ΐ6 §ιιαΓ(1δ δΐιαίΐ ΗεοΙοι- 1)ΐΛηΐ6, — 

δΕΜΙΟΗΟΙίυδ 2 

ΗοΛν 1)1ίΐιη6 ιΐδ ? 

δΕΜίΟΗοκυδ 1 
δΐιαίΐ δρεαίί Ιιίδ δΐΐδρίοίοη ουί^ — • 

8ΕΜΙ6ΗΟΚυ8 2 

Οί Λνΐιαί (166(1 ? \νΐΐ3,ί: ίδ Ιΐι γ ίοαι-ίαΐ (1οιιΐ3ΐ ? 

8ΕΜΙ€ΗΟΙΐυ8 1 

ΊΊΐίΐΙ 6ν6ΐι \:>γ υδ ρα8δ6(1 ίη — ■ 

219 ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 

τίν άνΒρώρ ; 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 

Οι τήσΒβ νυκτός ηΚθον βΐ'^ Φρυ^ων στρατόν. 

ΗΝΙ0Χ02 

Ιώ, δαίμονος τύχη βαρβΐα. φβΰ φεΟ. 

Χ0Ρ02 

730 σΐ'/α 7Γίΐ?, ΰψίζ' ' ϊσως ^αρ εις βοΧον τί<ζ βρχεται. 

ΗΝΙ0Χ02 
ιω ιω, 
συμφορά βαρβΐα (&ρτ]κων. 

Χ0Ρ02 
συμμάχων τις 6 στενών. ΗΝΙ0Χ02 


Βύστηνο'ζ βγω συ τ\ άναξ @ρτ]κών, 
ω στυ'^/νοτάτην Ύροίαν εσώων • 
οΙόν σ€ βίου τβλος βΙΧβν. 

Χ0Ρ02 
τις εΐ 7Γ0Τ άνΒρών συμμάχων ; κατ εύφρυνην 
ά/χ/3λω7Γ€9 αύ'γαί, κοΰ σβ ηιηνωσκω τορώ^. 

ΗΝΙ0Χ02 

ΤΓου •τίν άνάκτων Ύρωικων ευ ρω ; 
ΤΓου Βήθ^"ΈίΚτωρ 
740 '^^^ν υττασττίΒιον κοίτον ιαυβί ; 
τίνι σημήνω Βιόττων στρατιάς ; 
οΙα 7Γ€7Γυνθαμ€ν, οΐά τίς ημάς 
Βράσας αφανή φροΰΒος, φανερον 
ΗρυξΙν ττένθος τοΧυτΓβύσας. 

220 ΚΗΕδϋδ 

δΕΜΙΟΊΙΟΚϋίϊ 2 • 

ννΐΐίΐΐ ηΐ6ΐι ? — δαγ Λνΐιο ! 

«ΚΜίοΊΐοηυδ 1 
Τ1ΐ6^ ϊΗ,'ίΙ Ιΐιίδ ηΐ^Ιιί; Ιο ΐΐιβ Ρ11^^§^αη Άνηχγ Λνοη 
ΙΙίΓοιίί^Η. 

ΟΗΑΚΙΟΤΕΕΙΙ (^Ι)β/ΐίη(1 Ιΐΐ6 8067168) 

ο Η6ανΐ] οΐιωΐϋο ο//αΐ6 ! ΐνοβ8 μ6 ! ΐνο6 8 ιηβ ! 

ΟΗοκυδ 
Ηίΐ ! Νο\ν ΐΊΐΐδΗ γ^ λ11 ! Ουουαίι 1ο\ν ! ΡοΓϋΙΐίΐηορ. 

οηε οοηιείΐι Ιο Ιΐΐ6 δπαΓίί. 730 

€ΗΑΙΙΙΟΊΈΕΚ (66ΐώΐ(Ι 866)168) 

Ο Ιΐΐ6 80Τ6 ηύ86Ηα7ΐ66 ίο ΤΗταοβ Ι 

€ΗΟΚυδ 

'Τΐδ δοιηβ 3,11}^ ΐΗαΙ λναίΙείΗ ΙΙιβΓβ. 

ΕηΙβν ΓΗΛΚΙΟΤΕΕβ^ ινοιΐ7ΐά6ά. 

€ΗΑΚΙΟΤΕΕΚ 

\νο6'δ ηιβ ! ο Κίηίσ οί ΤΗΐ'αοΐίΐπδ, \νο6 ίοι* Ιΐιεβ ' 
Ο Ι^ίΐΐΘΓ δί^Ηΐ οί Τγο^ Ιο ΐ1ΐ66 Ιΐιΐδ ά'Λγ ! 
ννΠαΙ: ^ηά οι Ιίί© ΙιαίΗ δπίΐΐοΐιβά Ιΐιεβ Ιιβηοΰ Ά\νΆγ ! 

€ΗΟΗυδ 

λΥΗο 'ΛΥ\^ ΐΗοα ? — ΛνΗίΐΙ ίΐΐΐ^ ? — ιηίηβ β^βδ ΐΗε ηΐ^ΐιΐ; 
Μαΐίβδ (3ίηι : Ιΐιεο οαηηοΐ Ι (Ιίδοοπι 3,Γί§1ιί. 

ΟΗΑΙΙΙΟΊΈΕΙΙ 

\νΐΐ€Γ6 δΐιαίΐ Ι Ιϊσΐιΐ: οη 3, ΤΐΌ3?ιη οΙιίβίΡ 
Ο \ν1ΐ6Γ6 δΐΐίΐΐΐ ΗεοΙοΓ 1)6 ίουπά οί" ηι^ €[υ6δ1: 
81υιηΐ36ηη§ γβΐ ίη δΙιίβΙά-Γβηοεά τβδί ? 740 

ϋηΐο Λνΐιοπι οί γοιίΓ οΜβίδ δΐιαίΐ Ι ΐβΐΐ οιιγ ^ηείΡ 
Α1ι ουΓ οα1&ηιίΙΪ6δ ! — α1ι ίοΓ Ιΐιβ άεβάδ ίη Ιΐΐΰ ηΐ^ΐι^ 
υηίο ΤΙίΓαοΐίΐ \νΐΌυ§1ι1; οί ΐ1ΐ6 ίβίοη \ν1ιο ναηίδΐιεά ίιοιη 

δΐ^ΐιΐ, 
ννΐιο Ιιαΐΐι ΙϋΐΐΙ ιιρ α δΐ^είη οί ιηϊδ6Γγ ιη3ηΐί6δΙ ! 

221 ΡΗ202 

Χ0Ρ02 
κακόν κυρβΐν τι ^)ρΎ}κίω στρατβύματι, 
εοίκεν, οΙα τονΒβ <γί'γι>ώσκω κΧυων. 

ΗΝΙ0Χ02 

ίρρβί στρατιά, ττβτττωκεν αναξ 

8ο\ίω ττΧη'^ρ. 
^ •? ^ ^ 
α α α α, 

750 οία μ οΒύνη τβίρβί φονωυ 

τραύματος; εϊσω. ττω'; αν οΧοιμην ; 

'χρήν ηάρ μ άκΧ€ώ<ζ Ύήσον τ€ θανβίν. 

Ύροία κβΧσαντ ειτικουρον ; 

Χ0Ρ02 
ταδ' ουκ βν αΐνι^μοΐσί σημαινβι. κακά• 
σαφώ<; ^αρ αύζα συμμά-χ^ους ο\ω\οτα<ζ. 

ΗΝΙ0Χ05 

κακώς τΓβττρακταί κάττι τοί<; κακοίσι ττρο^ί 
αΐσγιστα' καίτοι Β1<ζ τόσον κακόν τοΒβ• 
θανεΐν ^αρ βύκΧβώς μεν, εΐ θανείν χ^ρεών, 
Χυττρον μεν οϊμαι τω θανοντί' ττώ^ ^^αρ ου ; 

760 τοΙ<^ ζώσι δ' ο^γκος και Βόμων εύόοζια. 

ημεΐ<ζ δ' άβούΧως κάκΧεώς οΧωΧαμεν. 
εττεί ^αρ 7)μά<ί ηύνασ Εκτορεια χειρ, 
ξύνθημα Χεζαζ, ηύΒομεν ττεΕοστιβεΐς, 
κόττω Βαμεντες, ουδ' εφρουρεΐτο στρατοζ 
φυΧακαΐσι νυκτεροισιν, ούΒ εν τα^εσιν 
εκείτο τεύχη, ττΧήκτρά τ ουκ εττι ζυ^οίς 
ΐτΓΤτων καθηρμοσθ\ ώί άναζ εττεύθετο 
κρατούνται ύμα'ζ κάφεΒρεύοντας νεών 
ττρύμναισί' φαύΧως δ' ηΰΖομεν ττετττωκοτες. 

770 κά'γώ μεΧούστ] καρΒία Χήξας ϋττνου 

ττωΧοισι χόρτον, ττροσΒοκών εωθινην 
ζεύξειν €9 άΧκήν, άφθόνφ μετρώ χ^ρί. 

222 ΚΗΕδϋδ 

ΓΗοηυδ 
8οιηί^ ΐ11, ηΐ68(ί€:ιη5, Ιο ΤΗΐ'ίΐοία'δ οοητρηηγ 
Βί.'Γ;ι1ΐ8 — ΐί Ιΐΐ)5 ηΐίΐη'δ \νϋΐ•(ΐ8 Γη€ίΐη ίΐυ^Ιιΐ ίοΓ ιηε. 

ΟΉΑΗΙΟΤΕΕΗ 

υηάοηβ ίδ ϋΐΐΓ ΙιοδΙ^ 1&ί(1 Ιολν ίδ οιιγ 1<:ΐη§ 

Βν Ά ά&Άά\γ δΐαΐ)^ Ι)^ 3, δίΓοΙνε ο£ ^αϊΐε ϊ 

Αΐίΐδ αηά αΐΗδ ! Λνοε λνοιΊΐι Ιΐΐ6 Λνΐήΐε ! 

Α1ι, ΙιΟΛν αηι Ι ίηΐ^ ταοΐ^εά Ι)^ ΐΐιε δΐίη;^ [(Ιϊβ ! 750 

Οί" ιηγ ^οΐ'γ Λνοιιηά ! \νου1ά Οοά Ι ηιΐ^ΐιΐ δΐΓΛίοΙι^Λνίΐγ 
λΥαδ ΐΐ ηΐ66ΐ Ιΐιαΐ δο δοοη &δ 1ΐ6 οαπιβ, νουι• ΤΐΌγ'δ α11^, 
ΚΗ6δΐΐδ αηά Ι δΐιουΐά ρβηδίι Ι)^ οηά δο νίΐβ ? 

ΟΗΟΚυδ 

ί,ο^ ηοΐ ίη ηάάΐβδ άοΐΐι Ηε ριιΙ)1ίδ}ι Ιΐιίδ : 
Νη}% ρΐαίηΐγ οί αΐΐίβδ άβδίΓο^εά 1ΐ6 ΙβΠδ. 

εΗΑΚΙΟΊΈΕΗ. 

111 Ηαΐΐι 1)6611 Λντου^ΐιΐ: υδ — δΐιαηιβ, Ιο οΓΟλνη ϊ\\άΙ 

^^ΐΐι;' 

Τΐιε ίοιιίεδί: δΐιαηιε ! Υ6ίΐ^ άοιΛΙε ΐ11 ίδ Ιΐιΐδ! 

Το άϊβ \νίί;1ι ί8ηΐ6^ ίί οη6 ηιιΐδΐ άίβ, Ι ΐΐΌΛν, 

Ιδ 1)ίΐΐ6Γη6δδ Ιο Ιιίηι \ν}Ίθ (1Ϊ6δ — ΙιοΛν ηοΐ ? 

ΥεΙ ί'αηΐ6 αηά ΙιοηοιίΓ οΐΌλνη Ιιΐδ 1ϊνίη§ Ιίΐη. 760 

Βαί;^ &δ 3. ίοοΐ άΐεδ^ ί&ηιείϋδδ \ν6 Ηανβ άίεά. 

ΓοΓ, δοοη ίΐδ ΗεοΙοΓ ροίηΐεά υδ οπγ €[υ3Γΐ;6Γδ, 

Αηά ι;ο1ά ΐΐιε Λν&Ιο1ΐΛνοΓ(1, οοιιοΐιεά οη εαιΊΐι Λνε δίερί, 

ΟαΐΛνοΓπ Λνΐΐΐι Ιοίΐ : οπγ Ιιοδί: ηο Λναΐοΐιηιεη δοί; 

ΓοΓ ηΐ^^1ιΐ1οη§ ε^ιΐίΐΓά, ηοι* Γαηΐν Ι)^ ΥΆϊύί λνεΓβ Ιαΐά 

ΟιΐΓ αητίδ, ηοΐ' ίΐΌπι Ιΐιε ΙιΟΓδβδ' γο1<:6δ Λν6Γ6 Ηιιη^ 

Ϊ1ΐ6 6ΕΓ-Λ\'ΐΊίρδ, δίη06 ΟΙΙΓ Ινΐπσ Ηϋά \ν0Γ(1 ΐΐΐίΐΐ }'6 

ννεΐ'Θ οαηιρεά Ιηιιηιρίι&ηΐ ηΐ^ΐι ίΐιε ^ίΐ1ΐ6}'-δΙ;6Γηδ : 

8ο^ οαΐ'είεδδ αΐΐ^ Λνβ ί1ιιη§ ιΐδ άο\νη Άπά δίερΐ 

ΧοΛν Ι Λνΐΐΐι Ιιεεάίπΐ 1ί 631*1 ίΐΌπι δ1ιιηιΙ)€Γ Γ0δ6^ 770 

Αηά (Ιε&ΐΐ Ιΐΐ6 δίεεάδ ΐΐιεΐΐ' οογπ \νΐ11ι δΐϊηΐΐεδδ Ιιαικί^ 

ί.οο1ί.ΐη§ Ιο ^ο1ί6 Ιΐΐ6ΐη \\'ΐί;1ι Ιΐΐ6 άαΛνη ίοΓ ίί^ΐιΐ:. 

223 ΡΗ202 

\βύσσω δβ φώτβ ττβρητόΧοννθ' ημών στρατον 
7Γνκιη]<; 8ί όρφρης • ώ^ δ' ίκίνηθην βγώ, 
€7Γτηξάτην τ β κανβ'χ^ωρβίτην ιτάΧιν 
ηττνσα δ' αυτοΐ'ζ μη ττβΧάζβσθαι στρατώ, 
κ\ώ7Γα<; Ζοκησα<; συμμά-χων ττΧάθαν τίν(ί<;. 
οΐ δ' ονΒ^Ρ' ου μην ούΒ' εγώ τα ττλζίονα, 
7]ύΒον δ' άτΓβλθων ανθί<ζ βίς κοίτην ττάΧιν. 

780 και μου καθ' ύττνον δό^α τί9 τταρίσταταυ' 

ίτττΓονς ιγαρ α9 έθρεψα κά^ίφρηΧάτουν 
Ύησω τταρεστώ^ί, εΐΒον, ώς οναρ ^οκών, 
Χνκους ίττβμβεβώτα'^ εΒραίαν ρά'χ^ιν 
θεινοντε δ' ούρα 7τωΧίκη<; ρι,νον τρί^α, 
ηΧαννον, αϊ δ' ερρε^κον εζ αρτηριών 
θυμον ττνεονσαϋ κάνεγ^αίηζον φοβην. 
ε^ώ δ' αμυνών θήρα<; εξεγείρομαι 
ττώΧοισιν ενννχος ^αρ εζώρμα φόβος. 
κΧνω δ' εττάρας κράτα μνγθ ίσ μον νεκρών. 

790 θερμός δε κρουνός Βεσττότου τταρα σφα^αΐς 

βάΧΧεί με Ζυσθνητουντος αίματος νέου. 
ορθός δ' άνάσσω χ€ίρΙ συν κεντ} 8ορός. 
και, μ* ε'^/χος αύ'γάζοντα και θ7}ρώμενον 
τταιει τταραστας νεΐραν εΙς ττΧευραν ξίφει 
άνηρ ακμάζων φασιανού <^αρ '^σθόμην 
ιτλη^ής, βαθείαν άΧοκα τραύματος Χαβών. 
Ίτιτττω δβ ττρηνης' οι δ' όχημα ττωΧίκόν 
Χαβόντες ϊττττων ΐεσαν φν^η ττόδα. 
α α. 
οΖυνη με τειρει, κούκετ όρθουμαι τάλας. 

800 καΐ συμφοραν μεν οίΚ ορών, τροττω δ' οτω 

τεθνασιν οι θανόντες ουκ εχω φράσαί, 
ούδ' εξ οτΓοιας χειρός, εΐκάσαι δε μοι 
ττάρεστι Χυττρα ττρός φίΧων ττεττονθεναι. 

224 ΚΗΕδυδ 

Τΐιεη δρίεά Ι Ινναίη Ιΐιαΐ ρΐΌλνΙεά αυοππά ου γ ΙιοδΙ 
ΤΙιΐΌυ^ϊι Ιΐΐ€ Ιΐιΐϋΐί §1οοηι ; 1)ϋΙ:, δοοη αδ Ι 1)€δϋΓΓ€(3 

ΙΉβ, 

Τ1ΐ6^ 0θΛν6Γ€(1 ΙοΛν, ίΐπά δΐΐ'αίί^ΐιΐ άνελν 1)ίΐο1<: ά^άιπ. 

Ι οηεά Ιο Ιΐιειη Ιο οοηΐ6 ηοΐ: ηεαί' ου γ ΙιοδΙ, — 

Οεειηΐησ δοηιβ ίΐιϊενβδ ίΐΌΐιι ουΓ αΐΐΐβδ ο1ι•6\ν ηϊ§1ι : — 

Νου^Ηΐ δαΐά ΐΐιβγ ; ηείΐΙιβΓ αάάεά Ι ΐΐιεί'οίο^ 

ΒυΙ Ιο ιηγ αουοίι ννεηΐ ]3Άθ\ί Άπά δίβρΐ α^αίη. 

Απα ίη τηγ δίεερ α νίδίοη ηί§1ιί:ηιαι•6(1 ιηβ : — 780 

ΤΙιβ δίββάδ Ι ΐβηάεά^ απά πί Κΐιβδπδ' δΐάβ 

ΟΓίΐνβ ίη Ιΐΐ6 οαΐ'^ Ι δανν αδ ίη ά άτείίπι 

ΜουηΙεά οί Λνοΐνεδ ΐΗίΐΙ τοάε ιιροη ΐΗείΓ 1)ίΐο1νδ ; 

Αηά ΛνϋΗ ΙΙιβίΓ Ιπίΐδ Ιΐιβδβ 1ίΐδ1ΐ0(1 ΐΗε ΗοΓδβδ' ίΐαηΐίδ, 

8οουΓθΓ]"η§ ΐΗεηι οη. ΤΗβγ δΐιοΐ'ΐεά, αηά ουΐΙ^ΓβαΐΗεθ 

Κλ§6 ί'ΐΌπι ΐΗείΓ ηοδίηΐδ^ Ιοδδίηί^ Ιιί^ΐι ΙΙιείΓ ΐΉαηβδ. 

Ι, βνεη ίη Άοί Ιο δανέ ίΓοηι ΐΐιοδβ ΙιβΓοβ ΐΗίη^δ 

Τ1ΐ6 δίεβάδ, λνοΐνβ : ΐΙΐ6 ηί^Ιιΐ-ΙιΟΓΓΟΓ δΠΊοΙε πιβ 

Τΐιεη (ΙεαΙΙι-ηιοΗηδ^ αδ Ι Γ&ίδβά πιγ Ιιε&θ, Ι ΙιβαΓά ; 

Αη(1 η6\ν-δ1ΐ6ά Μοοά Ιιοί-Λνεΐΐίη^^ ρ1&δ1ΐ6(1 οη ιτΐ6 790 

Αδ 1)γ τηγ πιυΓάβΓεά Ιοί'ά'δ άεαΙΙι-ΙΙίΓΟβδ Ι Ιπ,γ. 

υρΐ'ί^ΐιΐ Ι 1εαρΐ_, Λνίΐΐι ηβνβΓ α δρεαι* ίη Ιιαηά. 

ΒυΙ, αδ Ι ρεβΓβά αηά §Γορ6(1 Ιο ήηά γηγ Ιπηοβ^ 

ΓΐΌηι ΙΐίΐΓά 1)γ οαπιβ β. δ\νοΓά-ΐ;1ΐΓυ8ΐ 'ηβίΐΐΐι ηιγ τίΒδ 

Ρΐ'οηι δοπιβ δίΓοη^ πιαη — δΙίΌη^, £ογ Ι ί"ε1ΐ Ιΐιβ Ι^ΐαάβ 

8ΐΓί1ί6 Ιιοπιβ, ίεΐΐ ΐΐιαΐ άεερ ίυΓΓΟλν οί Ιΐιε §£ΐδ1ι. 

Γαοβ-άολνη Ι ίεΐΐ : 1;1ΐ6 οΐιαηοΐ Άπά ΐΚβ δίεεάδ 

ΤΗε ΓθΙ)1)6ΐ•δ Ιοοίί;, αηά ή&ά ίηΐο Ιΐιβ ηί§1ιΙ. 

ΑΗ ηιε ! Α1ι ηιε ! 

Ραίη ΓΕοΙνεΙΙι ηΐ6 — Ο "ννΓείοΙι ! Ι οθ,ηηοΐ δίβηά. 

\νΐιαΙ ί11 Βείεΐΐ Ι Ι^ηοΛν— Ι δαΛν ίΐ. Ηο\ν 800 

Τ1ΐ6 δίαίη πιεη ρεί'ίδΐιεά, Ιΐιίδ Ι οαηηοΐ ΙβΠ^ 

ΝοΓ Ι)}^ Λνΐιαΐ Ιιαηίΐ ; 1)υΙ Ιΐιίδ (Ιο Ι (ϊίνίηε — 

Ρουΐΐ}^ Ιΐίΐνε Ιΐιεγ 1)66η άεαίΐ \νί11ι \)γ αΐΐίεδ. 

225 
νοι.. Ι. ο Χ0Ρ02 

ηνίο'χβ ^ρΐ]κο^ τον κακώ<ς τΓβττρα^οτος, 
μηΒβν ^ύσοιζ^ ου 7Γθ\€μίου<ζ Βράσαι Τ(ίθ€. 
"Εκτωρ δβ καυτός συμφοράς τΓβτΓυσμβυος 
γωρβΐ' συναλ^βΐ δ^ ώς• €0ίΚ€, σοΐς κακυΐς. 

Εκτηρ 

ττώς οΐ μίηίστα ττηματ Ιξβίρ'^/ασμ^νοι 
μο\6ντ€ς υμάς ΐΓοΧβμιων κατασκοττοί 
810 λήθουσίν αίσγ^ρως, καΐ κατεσφάγι στρατός, 
κούτ βίσιόντας στρατοττβΒ' ελαττώσατε 
ούτ Ιζίόντας ; τώνΒε τις Ζώσει Βικην 
ττΧην σον ; σε <γαρ Βη φύΧακά φ^]μ είναι στρατού 
φρονΒοο δ^ άττΧηκτοί, ττ) Φρν^ων κακανΒρία 
ττόΧλ' ε^'γεΧώρτες τω στρατηΧάττ] τ εμοί. 
εν ννν τόδ' ίστε, Ζενς ομώμοσται ττατηρ, 
ητοί μάραινα γ' ή καραιηστης μόρος 
μένει σε Βρώντα τοιάΚ , η τον' Κκτορα 
το μηΒεν είναι και κακόν νομίζετε. 

Χ0Ρ02 
820 1(0 ιώ, 

μί'^Ι αρ εμοί με'γ , ω ττοΧιο'χ^ον κράτος, αντ. 

κακόν εμοΧεν, Ότε σοι 

ά'^^'^/εΧος ηΧθον, 

αμφΐ νανς ιτνρ αϊθειν Αρχείων στρατόν 

εττεί α'^ρυττνον ομμ εν εύφρονρ 
οντ εκοιμισ οντ ερρίξ , 
αν τας Έ,ιμοεντιάΒας ιτη'^άς' μη μοι 
κότον, ω άνα, θτ)ς' αναίτιος ^αρ 
έγωγε ττάντων. 

220 ΚΗΕδυδ 

οΗοπυβ 

Ο οΐιηποΐβοΐ' οί* Τΐιπιοία'δ ΙοΓίΙ ϊ11-8ΐ:,ιπ•οο1_, 

ΝενοΓ δυδρεοί οί ϋιίδ άββά Ιΐιϊηο αΠΐβδ. 

Ι.Ο, Η^οΙου'δ δβΐί, ΛνΗο Ιια1:1ι 1ΐ6αι•(1 οί' γοιπ* ηιΐδοΙίΛηοβ, 

Οοηιβδ : ίη ΐΐιίηβ ίΙΙδ Ιΐ6 δοπΌΛνεΙΙι^ αδ 1)€δ€€ηΐδ. 

ΕηΙβτ ΗΕΟ'ΤϋΚ. 

ΗΕΟΤΟΙΙ 

ΗοΛν ρΛδδοά ΐ1ΐ6 ηιειι λυΙίο \νΓθΐι§}ιΙ ΐΐιΐδ (ϋι-οδί δοίΐΐΐιο — 

8ρί€δ ί'ΐΌηι ΐΗβ ίοεηιεη — ραδδβά ιιηιηαΓίνβίΙ ο£ }•ου^ 

ΓοΓ ^οιΐΓ δΐΐίΐηιε, απά ίοι* δ1αυ§1ιΐ6Γ οί ΐ1ΐ6 ΙιοδΙ^ 810 

ΧοΓ )'6 Λνϋΐΐδίοοά Ιΐιβιη βηΐεηη^ Ιΐΐ6 ο&ηιρ_, 

ΝοΓ ^οΐη§ ίοΓΐΙι ? 81ια11 ίΐη^ δΐηπι-ΐ ίοΓ Ιΐιί^ 

δπνβ ΐΐιεβ ? — ίοΓ ΙΙίοιι Λναδΐ Λναΐ'οΙοΓ οί ΐΗο Ιιοδΐ. 

Τΐιεγ &Γ6 §^η6. υηδίηΐΐΐΘπ ! — ^οηο, ννΐΐΚ ηιαηγ ά δοοίί 

Αι ΡΗγ^^ιηπ οθλνΛΓ(3ίο6 ίΐτκΐ 1116^ γουι* οΐιΐεί! 

Νολν 1ίηο\ν Ιΐιίδ μοΙΙ — 1^^ ίίΐΐΗβΓ Ζευδ Ίίδ δΛνοηι — 

8αΓε1γ Ιΐιε δθοιΐΓ<τ6^ ογ άοοηι οί 1ΐ63θ1δπιαη'δ εχ6 

Αλναΐϊδ Ιΐιεβ ίοι• ΐΐιίδ ΛνοιΊν : είδβ Γβοΐνοη ΐΐιοα 

ΗεοΙοΓ 3. ΐΐιΐη^ οί ηου^ΐιΐ^ α οΓίΐνεη Λνι-είοΐι. 

^Ηοκυδ 

(Αιϋ. ίο .ν^Γ. 454-466) 
\νο6 ίοΓ ιη6 ! ΐβιτΐΐίΐε ^\\\, αΐι ΙβΓπΙ^Ιε^ ϋ^ΐιίεά οη ηιε 820 
λνΐιεη Λνϋΐι πι^ΐΐίϋη^δ Ι οαηΐΘ, Ο ΐΐιου \νίΐΓ(ΐ6Γ οί ΤΐΌγ, 

υηίο Ιΐιβθ, — 
Τίο1ίι\^δ οί 1)6ίΐ€οη-ίιι•6δ Ηΐ ΙΙιγοιτ^Ιι ΐΗβ Α镧ίν6 Λίτηγ 

1)}' Ιΐΐ6 δ6Ε, 

ΥοΙ Ιΐίΐνβ Ι δυίΓ6Γ6(1 ΙΙιθ ηίί^ΐιΐ; ηοΐ Ιο άιορ ίΐΌπι Ιιθγ 
5ΐιιηιΙ)6Γουδ λ\'ίη§ 

8ΐ6€ρ οη 1111116 676ΐϊ(1δ — Ι δΛνβίΐΓ ϋ Ι)^ ΙιοϋεδΙ Βίηιοϊδ' 
δρηησ ! 

ί,€ΐ: ηοΐ ΐΐιίηβ βηο^βΓ ίΐ^αίιΐδΐ ηΐ6 1)6 ΙιοΙ^ Λνΐιο ίΐηι 
§ιιΐ11ΐ6δδ, Ο Κΐη§ ! 

227 

Ο 2 830 ην δβ χρόνω ιταράκαιρον βρ'^ον η Χό'^ον 
ττνθυ, κατά μ€ γαί 
ζώντα ττόρβυσον ου τταραιτουμαί. 

ΗΝΙ0Χ02 

τι τοΐσΒ' ά7Γ€ί\€Ϊς, βάρβαρος τ€ βαρβάρου 
^νώμην υφαιρύ την Ιμην, ττΧβκων \ο^ου<; ; 
συ ταυτ βΒρασας' ούΒβν' αν Βεξαιμβθα 
οΰθ' οΐ τταθόντβς οΰτ αν οΐ τετρωμίνοί 
αΧλον μακρού γ^ δεΓ σβ καΐ σοφού Χό^ου, 
οτω μβ ττείσβίς μη φίΧους κατακτανα,ν, 
Χττττων βρασββίς, ων 6καη συμμάχ^ους 

840 τους σους φονεύεις, ιτόΧΧ ετΓίσκήιττων μοΧεΙν. 
ηΧθον, τεθνάσιν εύττρειτεστερον ΥΙάρίς 
ξενίαν κατΎ]σγυν η συ συμμάχ^ους κτανών. 
μη γαρ τι Χεξι^ς ως τις 'Α.ρ'^/είων μοΧων 
ΒιώΧεσ ήμα,ς• τις αν ύττερβαΧων Χόχους 
Ύρώων €φ' ήμας ηΧθεν, ώστε και ΧαθεΙν ; 
συ ττρόσθεν ημών ησο καΐ Φρυγών στρατός, 
τίς ούν τετρωταί, τις τεθνηκε συμμάχων 
των σών, μοΧόντων ων συ ιτοΧεμίων λ€γ€£9 ; 
ημείς δέ καΐ τετρώμεθ', οι δβ μείζονα 

850 τταθόντες ούχ ορώσιν ηΧιου φαος. 

άττΧώς δ' Αχαιών ούΒεν' αιτιωμεθα. 
τίς δ' αν γαμεύνας ττοΧεμίων κατ εύφρονην 
'Έ*ήσου μοΧών εξηύρεν, εί μη τις θεών 
έφραζε τοις κτανούσιν ; ούΒ' άφι'γμενον 
το ττάμτταν -ρ σαν άΧΧά μηχανα τάΒε. 

ΕΚΤΛΡ 
γρόνον μεν ηΒη συμμάχοισι χρώμεθα 
οσονττερ έι^ ^τ} τηΒ' Αχαϊκός Χεως, 
κούΒεν ττρος αυτών οίΒα ττΧημμεΧες κΧυων' 

228 ΚΗΕ8υδ 
ΤΗεη, ίί 1ΐ6Γ€αίΐ:6ΐ•, α8 Ιίηιο Γυηηβΐΐι οη^ οι* ΐη ννοΓά ογ 

111 (16€(1 830 

ΕνβΓ Ιΐιοιι ήηά ηΐ6 1:ι•αη5§ι•655ΐη§, Ο ΐΐιεη ίο Ιΐιβ ^Ί-ίΐνο 

άο ΐΙίΟΙΙ 5ρ€6(1 [Ι ρΐ^ίκΐ. 

Μβ, — ^€£1^ &1ίν€ Ιο §ο (Ιοννη ίο Ιΐΐ6 ρίΐ ; ηοι* ίοι• ηιοι-ογ 

ΟΗΑΚΙΟΤΕΕΚ 

ννΐι^ ΙΙΐΓέαίβη Ιΐΐ686, άπα δΐηνβ^ 1)ίΐΓΐ)Εηαη Ιΐιου, 

Το οοζεη 1)ίϋ•1)απαη ΛνΐΙ \νΐΐ1ι §1οζϊη§ δρεβοΗ ? 

Τΐιίηβ ΛΥΗδ ΐΐιίδ ηιυΐ'ίίει• ! Νοηε δίΐνβ Ιΐιεβ ΐΐιε άαΆά, 

Ογ Λνουηάβά Ιίνίη^, δΐιαίΐ αοοοιιηΐ Ιπει-βοί" 

ΟιιϊΗγ ! Εοηο• δρεβοΐι αηά δυ1)1ΐ6 δΐι&ΐΐ Ιΐιοιι ηββά 

Το ηιαίίβ ηιβ Ιΐιίηΐν Ιΐιοπ ιηπΓθΐ6Γ6(1δ1: ηοί: Ιΐιγ Γηβηάδ, 

Αδ οονεΐΐηο; Ιΐΐ6 δΐβεάδ^ ίοΓ -ννΐιίαΐι Ιΐιου δίαγβδί 

Α11ΐ6δ Λνΐιοδβ €θΐηίη§ \ναδ δο δίΓαίΙΙγ υΓ^εά. 840 

ΤΙΐ6^ οίΐιηε— ΐΐιβ}^ αΐ'ε ά^αά ! Μοι•6 δεεηαΐ^ Ραπδ 

δΐΐίΐιηοίΐ 
Ουβδΐ-ίϋϊΐΐι, ΐΗαη ΐΐιου^ Λνΐιο ηιυΓοΙβΓεάδΙ ΐΐιϊηβ ηΠΐοδ ! 
Ναν, ηενοΓ Ιεΐΐ ηιβ 'ίνναδ δοηιβ ΑΓ^ίνβ οαιηβ 
Αηά δίελν αδ ! ΥΥΗο οοπίά ΐΚι-ου^Ιι Ιΐιβ Τΐ'οίίΐη Ιίηεε 
Ηίΐνβ ρίΐδδεά^ αηά λνοη ίο ιΐδ^ ιιηπιαΓίνβά οί Ιΐιβηι ? 
Βείοΐ'ε υδ οαιηρβά Λνει-β ί;Ιιου αηά Ρ11^^§^α'δ Ιιοδΐ : — 
Οί //?^ ίτίοηάδ Λνΐιο \ναδ ΜΌΐιηάεά ΐΐιβη^ \ν}ιο δίαίη, 
\νΐΐ6η οαηιβ ΐΐιβ ίοβδ λνΐιοΐ'βοί" Ιΐιοα ΐεΐΐβδί υδ ? 
\ν6 — δοιηε ΆΥβ Λνουηάεά,, δοηιο Ιι&νε δαίιεΓθά δοαίΐιβ 
ΜθΓ6 άοαάΐγ;, &ηά Ιΐιβ δίαη'δ Η^ΙιΙ δβο ηο ιηοΓ€. 850 

ίη ρΐαίη Λνοΐ'άδ^ ηο Αοΐιαεαπ λ\'6 Εοοαδβ. 
\νΐιο οί" Ιΐιβ ίθ6 Ιιαά 0ΟΠ1Θ, αηά ίη Ιΐιο ηί^ΐιΐ; 
Ρουηά ΚΗβδυδ' οουοίι — εχοβρί α ν'^γγ Οοά 
Οιιΐάβά ΐΙΐΘ δΙαγβΓδ ? Τ1ΐ67 ηο^ βνΘίι Ινίιβλν 
ΤΙιαΐ 1ΐ6 Ιιαά οοιηε ! Ο ηΆγ, ίΐιίδ ρίοΐ ΐδ ίΗϊηβ. 

ΗΓΧΤΟΙΙ 

Εοη^σ ϋηΐ6 Ιιανβ Ι Ιιαά άεαίΐη^δ \νί11ι αΐΐΐβδ^ 
1.οη^^ αδ Αοΐιαεαη ίοΐΐν Ιιανο ΐΐ'οά ηι^ Ιαηά ; 
ΝοΓ ενοΓ 1)αΓ6 Ι ΐ11 Γ€ροΓί οί ϊΐιαη. 

229 €ν σο\ δ' αρ' άρχ^ώμ€σθα ; μη μ βρωζ βλοί 
860 τοίοΰτο'ζ ϊττττων ωστ άττοκΎβίνειν φί\ου<ί. 

και ταΰτ ΌΒνσσβως' τις ^αρ άλΧος άν ττοτβ 
β^ρασβν η ' βουλ^νσεν Άρ'^/€ίων άνήρ ; 
ΒεΒοίκα δ' αύτον και τι μου θράσσευ φρβνας, 
μη καϊ Δ,όΧωνα συντυχ^ών κατεκτανεν 
'χ^ρόνον 'γαρ ηΒΐ] φρονΒος ων ον φαίνεται. 

ΗΝΙ0Χ02 

ουκ οΙΒα τους σους οΰ<; Χέ^βίζ ΌΒνσσβας• 
ημ€ΐ<; δ' ύιτ' εγ^θρών ού8εν6<ζ ττειτΚη^μεθα. 

ΕΚΤΩΡ 

συ δ' υυν νόμιζε ταΰτ , εττείττερ σοι ΒοκεΙ. 

ΗΝΙ0Χ02 

ώ ^αΐα 'πατρί<ζ, ττως άν ενθάνοίμί σοι ; 

ΕΚΤΠΡ 

870 μη θνησγ^' άΧις ^αρ των τεθνηκοτων ο^Χος. 

ΗΝΙ0Χ02 

ΤΓοΐ Βη τράττωμαι Βεσττοτών μονούμενος ; 

ΕΚΤΩΡ 

οίκο<^ σε κευθων ονμο<; ελίσσεται. 

ΗΝΙ0Χ02 

καϊ 17 ως με κη^εύσουσιν αύθεντών χέρες ; 

ΕΚΤΩΡ 

00 αν τον αυτόν μυσον ου λήξει λε'γων. 

ΗΝΙ0Χ02 

οΧοιθ^ ό Βράσας. ου ^αρ εΙς σε τεινεται 
^Χώσσ . ως συ κομττεΐς• ι) Αίκη δ' εττισταται, 

ΕΚΤΩΡ 

Χάζνσθ'" ά'^οντες δ' αύτον εις Βόμους εμούς, 
ούτως οττως άν μη ^^καΧτ) ττορσυνετε• 
υμάς δ' Ιόντας τοισιν εν τείχ^ει χρεών 
880 ΤΙριάμο) τε καϊ >^/έρουσι σημήναι νεκρούς 

θάτΓτειν κεΧεύειν Χεωφύρον ττρος εκτροττάς. 

230 1ίΗΕ8υ8 

ννίΐΗ Ιΐΐθ6 δΐιοιιΐίΐ Ι 1)6^ίη ? Μαγ ηο δΐιοΐι Ιυδΐ; 

ΓοΓ δίββίΐδ ίίΐΐνο ηιο_, ΐΐιαΐ Ι δΐιοιιΐά κΐα}^ ηιγ ί'ηοικί^ ' 860 

ΊΊιίδ 18 ()(1}'8δΰυ8' λνονίν — ίοΓ \ν1ιο 1)6δί(ΐ6 

Οί' Αι•ο•ίν6δ Ιΐίΐά άθνΐδεά οι* ΛνΐΌυ^ΙιΙ δΐιοΐι άβ^ά ? 

1 ίβΗΓ ίηιη, αηά ιη^ ηιίικί ηιίδοίνβδ ιώ6 δοΐ'β 

Ι.€8ΐ 1ΐ6 Ιιανο ηΐ6ΐ ου γ Όοΐοη ΐοο_, αικί δΐϋΐη. 

ίοιι^ 1ΐιη€ Ιιαίΐι 1ΐ6 1)€€η βοηο^ ηοΓ }'6ΐ ίίρρϋΠΓδ. 

ΟΗΑΚΙΟΤΕΕΙΙ 

ί Ινίιολν ηοΐ ίΐιίηβ Οίΐ^'δδβυδ^ λνΐιοηι Ιΐιοιι ππηι'δΐ;. 
Ι Ιιανε 1)66ΐι δΐηΐΙΙβίι Ι)^ ηο αΐίεη ί"θ6. 

ΗΕΟΤΟΗ, 

Τ1ΐ6η ίΐιίηΐί ΐΐιοα δο^ ί£ Ιΐιΐδ ΐο ϊ1ί66 δ€6ΐη <^οο(1. 

ΟΗΑΚΙΟΤΕΕΙΙ 

Ι^αηά οί \ηγ ίΗί;Ιΐ6Γδ^ Ο Ιο άίε ίη ΐΐιεε ! 

ΗΕΟΤΟΚ 

ϋΪ6 ηοί : δυίΗοε Ιΐιίδ ιηυΐΐΐΐαίΐβ οί άβίκΐ. 870 

ΟΗΑΚΙΟΤΕΕΚ 
ΑΗ^ \ν1ΐΐί1ΐ€Γ ΙΠΓΠ 1116, οί" 11Ί}' Ιοίχΐ ΙίΰΓθίΐ ? 

ΗΕΟΤΟΚ 

δ1ΐ6ΐΐ6Γ αηά Ιιεαίίη^ δΙι&Π ιηΐηε 0Λ\^η Ιιουδβ βΐνβ Ιΐιββ. 

ΟΗΑΗΙΟΤΕΕΚ 

ΗοΛν δΐιαίΐ ΐΐιβ Ηίίικίδ οί" πιιΐΓ(ΐ6ΐ•6Γδ Ιβπίΐ ηιίηβ ΙιιΐΓΐδ ? 

ΗΕΟΤΟΙΙ 

Τΐιίδ ηΐίΐη \νί11 οοαδβ ηοΐ Ιεΐΐίηβ• Ιΐιβ δαιηβ Ι^ΐβ. 

εΗΑΗΙΟΤΕΕΙΙ 

Ρεηδίι Ιΐΐ6 (Ιοβι* ! ΝοΙ αϊ Ιΐιβο' ηιγ ίοη^αβ 

ΗιπΊδ ΐΐιίδ, αδ ρΐίΐίηδ ϊΐιγ γ>γίά& : — Ι3α1 ^ιιδΐ^^6 ΙίποΛνδ. 

ΗΕΟτοκ (/ο αίίβηάαηί^) 
Υβ^ ΐΗ,ΙνΘ Ιιΐηι πρ 3.11(1 Ι^εαι• Ιιίιη ΐο ηιΐηε Ηουδβ. 
8ο Ι6ηά Ιιΐηι ΐΐιαΐ 1ΐ6 δΐιαίΐ ηοί δΙαπάβΓ πδ. 
Αηοΐ ^6 ιτιυδΐ §ο Ιο Ιΐιοδβ υροη Ιΐιβ Λνίΐΐΐ^ 
Το Ρπ.ιηι αηίΐ ουΓ εΐάεΐ'δ, 1)ΪΓΐ(1ΐη^ ΐΐιεηι 880 

Βιπ'^ ΐ1ΐ€ δΐίΐΐιι 1)€8ΐίΐ6 Ιΐΐ6 ρυΐ^ΐϊο \ναγ. 

[ΕχβΙΙΐύ 1)6αΓ6Γ8 ΐνίΐΚ ΟΗΑΙΙΙΟΤΕΕΚ. 

231 ΡΗ502 Χ0Ρ02 τί ΤΓΟτ' βύτνχίας €κ της /χβγαλτ/ς 
Ύροίαρ άνά'γεί ττάΧιν 669 7Γ6νθο<ζ 
δαίμων άΧλο^;, τί ψυτβύωρ ; €α €α. ω ω. τί<ζ ντΓβρ κβφαΧής θβός, ω βασιΧβν, 
τον νβόΒμητον νβκρον βν γβίροΐν 
φοράΒην 7Γ6μ7Γ€ί ; 
ταρβώ Χβνσσων τόδβ φάσμα, 

ΜΟΤ2Α 

890 οράν ττάρβστί^ Ύρωβς• ή <γαρ βν σοφοΐς 
τιμαζ 6'χουσα ^Ιοΰσα, σν^/'^/όνων μία, 
ττάρειμί, τταΐΒα τόνΒ' ορωσ' οΙκτρω<ζ φίΧον 
θανονθ ύττ' Ι'χθρων 6ν ττοθ' ό κτείνας γρόνω 
οοΧίος Όουσσβυς αξυαν τισβι όίκην. 

ΙαΧβμω ανθί'γβνεΐ, στρ. 

τέκνον, σ οΧοφύρομαι, ώ 
ματρο<; άΧ^ος, οίαν 
€Κ€Χσα<; 6Βον ττοτΐ Ύροίαν, 
η ΒυσΒαίμονα καΐ μβΧβαν, 
900 άτΓομεμφομβνας εμοΰ ττορευθείς, 

άτΓΟ Β' άντομίνου ττατρός, βιαίως, 
ώμοι εγώ σεθβν, ω φίΧία 
φίΧυα κβφαΧα, τ6κνον, ωμού. 

Χ0Ρ02 

οσον ττροσηκβί μη <γ€νονς κοίνωνίαν 
βχ^οντί, κά^ω τον σον οίκτείρω '^όνον. 
232 ΚΗΕδϋδ 

οΗοκυβ 

λνΐιβί'βΓοΓε ή'οιη Ηβΐ^^Ηΐδ οί νίοϊογγ 

Οοΐΐι ΡθΓΐαιΐ6 άνα^ (Ιολνη Τιό^ υηΐο Λνοβ — 
ΓοιΊυηε 68ΐ;Γαη§6(1 ? \\Ίια1: ρυΓροδείΙι δΐιο ? 

(Τ/ΐ6 ΜϋδΕ αρρ6αΓ8 (ώονβ 1/ΐ6 εΐα^β ινΐΐΗ ΠΗΕδϋδ ίιι Η,βν 

απη8.) 

Ηο γβ ! — Ιο ΙΙΐΘΓβ ! — λνΐι&ΐ Ηο Ι 
λνΠίΐί Οοά ον€^γ}\&αά, Ο Κΐη§, άοΐΐι ίίρρβ&Γ, 
Ιιι λνΐιοδβ Ιΐίίικίδ ίδ Ιΐιβ οογ|)86 οί" Ιΐιβ ηβννΐ}^ άβΆ,ά 

ΒοΓΠβ αδ α Λν61•€ Οη α 1)ί6Γ ? 

Ι ^ιιαϋ Εδ Ι Ιοοίί οη ΐΚϋ νίδΐοη οί" άΐ'βαίΐ. 

ΜϋδΕ 

Τ^ο^{1ηδ, ΐβΆΥ ηοΐ Ιο Ιοοίί : Ιΐιβ Μιΐδβ άυϊι Ι, 890 

Οη6 οί ΐΗβ δοησ-(^υ66η8^ ΙιοηοπΓεά οί" Ιΐιβ ννίδβ. 

Μγ (ΐ6ίΐΓ δοη 1 1)6ΐιο1(1 ίη ρίΐβουδ δοΗ 

δΐίΐΐη 1)γ Ιιίδ ίοβδ. Οηβ άαγ δ1ΐ3.11 Ιιβ -Ννΐιο δΙο\ν, 

Ουίΐθίυΐ 0(]γδδ€υδ^ ραγ ήί ρ^ηΆΪΙγ. 

{Ιχίΐ'ΐίίβί! ίΐιβ (Ιβαί/ι-άΐΓ^β.) 

Ιη ηιοαηδ ίΐιαί οί ηο δΐι-αη^β Ηρδ Ι 1)οηΌΛν, {^'ί^-) 

Ο δοη^ τηγ δοπΌΛν^ 

Ι \ναί1 ίοΓ 1:1ί66. 
ννΐιαί; λνοβίυΐΐθδΐ ]ουΓη67 Λναδ ίΐιϊηο^ ϊΐιγ ίπι-ΐη^ 

Οί ΐ11-δ1αιτ6(1 ά^πη^ 

Το Τγο^ ον€Γδ6ίΐ, 900 

Οοδρίίθ ηι^ Λν&ηιϊηο^, ι}\γ ίαίΗθΓ'δ ρΙβαΓίΐη^ ' 

ϋβ&Γ Ιίθαά ! — Ο Μϋ^άίη^ 

Η^ίΐΓΐ: οί ηΐ6 ! 

ΟΗοκυδ 

δο ίαΓ Ε8 οηβ πϊΆγ Ιαΐνβ οη Ιιίηι \νΗο Ηαΐΐι 
Νο ίΐ6 οί Ι^ίηδΗΐρ^ Ι ϊοο -νναίΐ ίΗ^ δοη. 

233 ΡΗ502 

Μ0Υ2Α 

οΧοιτο μβν Οιι>€Ϊ8α<ζ, άντ. 

οΧοιτο δε Ααρτίά^ας, 
09 μ' άτταίΒα γέννας 
βθηκβν άριστοτόκοιο' 
910 α θ^'ΈιΧλανα Χιττοΰσα ^όμον 

Φρν/ίων \€)(€ων βττΧβυσε ττΧαθβΐσ 
υτΓ Ιλιω ωΧεσε μεν σ €κατι Ι ροίας, 
φίΧτατβ, μνρίάΒα<; τβ 7Γθλεί•9 
άντρων άβαθων εκβνωσβν. 

η ΤΓοΧλα μβν ζών, ττοΧλα Β' €ί<ζ "ΑιΒου μόΧίον, 
ΦίΧάμμονο^ τταΐ, τή<; βμή^ ηψω φρενό^ζ' 
νβρί<; 7"Ρ' V ^' €σφη\€, και ^Ιουσων €ρί<ζ 
Τ€Κ6Ϊν μ εθηκβ τόνΒε Βυστηνον ηόνον. 
ττερώσα 'γαρ Βη ττοταμίονς Βίά ροας 

920 Χεκτροις εττΧάθην ^τρυμόνο<ί φυταΧμίοίς, 
οτ ηΧΘομεν 7% γ^ρνσόβωΧον €9 Χεττας 
ΤΙ(ί''/'^/αιον ορ^άνοίσίν ε^ισκημεναί 
Μουσαί με^ίστην εΙς εριν μεΧωΒία<ζ 
Βεινω σοφιστί] θρι^κί, κάτυφΧώσαμεν 
θάμυριν, 09 ημών ττόΧΧ' εΒεννασεν τεχ^ΐ'ην. 
κάττεί σε τίκτω, σνγ^όνου^; αΙΒονμενη 
καί Ίταρθενείαν, ηκ 69 εύύΒρου ττατρος 
Βίνα^' τρεφείν Βε σ' ου βρότειον 69 χ^'ρ'^ 
^τ ρυμών ΒΊΒωσίν, άΧΧα ττη^αίαις κόραις. 

930 βνθ' εκτραφε\<; κάΧΧίστα τταρθενων ΰττο, 

&ρ^κη^ άνάσσων ιτρωτο^ ησθ' άνΒρων, τεκνον. 
και σ άμφΐ ^ήν μεν Ίτατρίαν φί\αιμάτου<ζ 
άΧκαζ κορύσσοντ ουκ εΒειμαινον θανείν, 
Ύροία^ δ' άττηύΒων άστυ μη κεΧσαι ττοτε, 
εΙΒυΙα τον σον ττοτμον άΧΧά σ ' Κκτορο'ζ 
^ Βηιΐιη : £ογ σέ κατά ο£ Μδ8. 

2 34 ΚΗΕδϋδ 

Μυ8Ε 

ΟαΓδβ γο, ΟάγΒ56\ΐ5 αηά Οΐηοιίδ' δοίοη, (^Αηί.) 

ΤΙηΌυ<ι^1ι \ν1ιοηι Ι €Γ^ οη 

Μ^ ηοΙ)ΐ6 άείΐίΐ ! 
Οαΐ'δβ 1ΐ€Γ^ \ν1ιο νο^ησ6(1 ίΐΌΐη Ηεΐΐίΐδ ονβΓ 

Το α ΡΙΐΓ^^ΐαη ΙονβΓ, 910 

Α ΛνίΐηΙοη'δ 1)6(1, 
ννΐιο ίοι• ΤΐΌ}''δ δίΐΐνβ Ηαΐΐι \νίάθΛν6(1 Ιιοηιβδ \νί1;1ιοαί: 
ηιιηιΙ)6ΐ% 

Αηά 1)ο\ν6(1 Ιΐιεε ίη δ1ιιηιί)6Γ 

Οί" ίΐεαίΐι, άϋίΐΓ Ιιβίκΐ ! 

δοΓβ ΙΐΛδί; Ιΐιοα \νΓαη§ ιηίηβ ΙιβΆΥΪ, Ρΐιΐΐίΐηιηιοη'δ 

δοη_, 
Ιπ \\{^, Άπά δΐηοβ ίο Ηαάβδ ΐΚοιι ΚαδΙ ραδδϋά. 
ΊΊιΐηβ ον6Γλν6€ηίη^, Γπΐηοιίδ γϊυ^Ιγ^ 
\νϋ1ι Μυδβδ, ηι;ιάβ ηΐ6 1)6&γ Ιΐιίδ Ηίΐρίβδδ οΐπΐά. 
ΡθΓ_, &δ Ι \νίΐ(ΐ€(1 ΐΙίΓοιίί^Ιι Ιΐΐ6 ήνβΓ'δ ήο\ν, 
]^ο, Ι Λναδ οΐ&δρβίΐ ΐη δΐΓ5αΐΊοη'δ ίΓυίΙίαΙ οοαοΐι, 920 

ννΐιαΐ ίίηΐ6 \νβ ο&ηιβ υηΐο Ραη^αεαδ' ιΛά^β, 
\νΐιοδ6 (Ιυδΐ ΐδ §ο\ά, Λνίΐΐι βυΐε Άπά Ιγΐ'β αιτίίγεά, 
\ν6 Μυδβδ, £θΓ §ΥβΆΐ δΐηίο οί" ιηίηδΐΓβΙδγ 
ννίΐΐι ΤΙίΓαοίΒ,'δ 01111111112^ \)αγά ; αηά Λνβ ΐϊΐαάε 1)1ΐηά 
Τΐιαηιγπδ, Λνΐιο ίιιΐΐ οίί Ιιειά πιοοΙίεά οπγ δίνίΐΐ. 
Απά, \ν1ΐ6η Ι 1)3.ΐ'6 Ιΐιεβ, δΐιαηιεά Ι^είΌΐ'β ηΐ}• δϊδΐβΐ'δ, 
Αηά ίοΐ' ηιγ ηιαΐάεηΐιοαίΐ, άοΛνη ΐ1ι^ δίΓβ'δ ίίΐίι• δ\νίι•1δ 
Ι οαδΐ Ιΐιεε ; αηά ίο ηιη-δβ ΐΐιοβ δΐΐ'}αηοη οΐιοδβ 
Αηιΐδ ο£ ηο ηιθΓΐ:£ΐ1_, 1)πΙ ΐΐιβ Ρουηΐίΐίη-ιη&ίάδ. 
ΤΙΐ6Γ6 Γ6Εΐ•€ά 111 ^Ιοί'ΐοπδ ί&δΐιίοπ Ι)}^ ΐ1ΐ6 Ν^ιιιρίΐδ, 930 

ΤΙιοα Γυΐεάδΐ Ύ\\ν^.^^, ά 1ίίιι§ οί ηιεη, ιηγ οΙιΐΜ, 
ννΐιϊΐθ ΙΙίΓοιιο'Ιι Ιΐιγ ηαΐίνβ Ιαπά Ιΐιοιι άίάδΐ ίΐοΐιΐβνβ 
θΓ6ίΐΐ (Ιεεάδ οΓ λυεγ, Ι ίεαί'βά ηοΐ ίοΓ ϊϊιγ Ιίίο ; 
ΒαΙ δΐίΐΐ Ι λναπιεά Ιΐΐ66 ηενει• Ιο ϊάυο Ιο Τΐ'ογ, 
ΚποΛνΐησ ΐ1ι^ (Ιοοιη ; Ι3αΐ ΗεοΐοΓδ 6ηι1)&$δΐ6δ, 235 ΡΗ502 

ττρβσββύμαθ' αϊ τ€ μυρίαί <^€ρουσίαί 
€7Γ€ίσαν €\Θ€Ϊν κάτΓίκονρήσαι, φίΧυίζ. 
συ τοΰΒ\ Άθάρα, τταντος αίτια μόρου, 
ονοβν Ο Όουσσ€υ<; ουο ο Ιυόβως τοκο<ζ 
940 βΒρασβ Βράσαζ' μη Β6κ€ί \€\ηθίναί. 

καίτοι ΤΓοΧιν σην συηηονοι ττρβσβζύομεν 
ΜοΟσαί μάλιστα κάιτιγ^ρώμεθα γ^θονί, 
μυστήριων τ€ των άττορρήτων φανα<ζ 
β^βιζεν Όρφβύς, αύτανβΛίτιος νεκρού 
τοΰΒ^ ον κατακτ€ίν€ΐ<ί σύ' ^ίουσαΐόν τβ σον 
σεμνον ττοΧιτην κάττΐ ττΧεΐστον άνΖρ' ενα 
ελθοντα, Φοίβος συ^'γονοι τ ησκησαμεν. 
καΐ τώνΒε μισθον τταΐδ' εγ^ου^ εν ά'^κάΧαΐ'ζ 
θρηνω' σοφιστην δ' άΧΧον ουκ εττά^ομαι. 

ΧΟΡ02 
950 μάτην αρ' ημάς θρ^ίκιοζ τρογτιΧάτης 

εοεννασ\ ' Κκτορ, τωΒε βουΧεΰσαι φόνον. 

ΕΚΤΩΡ 

Ύ)οη ταο • ουοεν μάντεων εοει φρασαι 
'08υσσέω<ζ τεγναισι τόν^' οΧωΧότα. 
ε^ω 8ε ιγής εφεΒρον 'ΈΧΧηνων στρατον 
Χεύσσων, τι μην εμεΧΧον ου ττεμψειν φίΧοις 
κήρυκας, εΧθεΙν κάττικουρήσαι γθονί ; 
εττεμλΙ/' οφείΧων δ' ηΧθε σνμττονεΐν εμοί. 
ου μην θανόντι γ' ούΒαμώς συνήΒομαι. 
καΐ νυν έτοιμος τφΒε και τεϋζαι τάφον 
960 κα\ ξυμττυρώσαι μυρίων ττεττΧων ■χΧιΒήν 

φιΧος <γαρ εΧθων ουστυγως άττερ'χεται. 

Μ0Τ2Α 
ουκ είσι <γαίας εις μεΧά-^-χ^ιμον ττέΒον 
τοσόνΒε νύμφην την ενερθ* αιτήσομαι 
της καρτΓΟΤΓΟίοΰ τταΐΒα Αήμητρος θεάς, 

2λ6 ΚΗΕ8υδ 

Αη(1 ηΐ688Λ;σ63 υηΙο1(1 Ιΐιαϊ οΐάοΐ'δ 1).αΓ6, 

νν'ΐΌΐιοΙιΐ 011 Ιΐΐ66 Ιο 861 ίϋΐ'ΐΐι Ιο ;ιϊ(1 Ιΐιγ ίΐ'ϊΰΐκίδ. 

Αίΐιεπίΐ^ Ιΐιοιι ;ιιΊ: ααυδβ οΓ .ι11 ΐΗϊδ (Ιοοηι Ι 

Νίΐιι^ΙιΙ; (Ιΐά 0(1}'5δ6Π8, ιιείΐΐιβί' Τ^άβαδ' 8υη, 

λνίΐΐι ίΐΐΐ ΐΐιείι* άοΐη§8 :— Ιΐιΐηΐν ηοΐ: Ι αηι ΐ3ΐΐιΐ(1 ! 940 

Απά }^6ΐ Ιΐιΐηβ Αΐΐιβηδ λνβ \\'ί1ιΐ ΙιοηοπΓ ογοαυι! : 

Μγ 8Ϊδΐ6Γ δοη§-(^ιΐ66ηδ οΐιίεβ^ ΙιαιιηΙ ΐ11^ Ιηικί ; 

Αηά Ιΐΐ6 ΙοΓοΙι-ηΐίίΓοΙι οίΊΙιοδβ νβΙΙ^ά Μγδΐβηβδ 

ϋΐά Οΐ'ρΐιβυδ ΐοαοΐι 1ι6γ, οοιίδίη υί 1:1ΐ6 ά^αά — 

ΊΊιίδ (ΐ6ίΐ(1_, \ν1ιοηι Ιΐιοιι ΙιαδΙ δίαίη Ι Μιΐδαειίδ ΐοο^ 

Τΐιγ οΐΐίζεη ΓβνεΓβά, ΐ1ΐ6 οΠΐείοδΐ Ι3ίΐι•(1 

Οί" ιη6η_, Ιιΐηι ΡΙιοεΙ^ιΐδ αηά ΐΐιο Μπδβδ ΐΐ'αίηβά : — 

Αηά ΐΐιϊδ ιπ)^ υΐΰΰά ' — λνΐΐΐι αι-ηΐδ οΐαδρεοί ΐΌΐιηά 

ηΐ}' δοη 
Ι \\'ίΐί1 ' Νο η6"νν 53ί[6 Λνίΐΐ Ι 1)πηίτ Ιο Ιΐιβο. 

ΟΗοηυδ 

Γίΐΐδεί}^ ΐΚεη Τίπ'8ί'ίπ,'δ οΐιαηοΐββί' Γβνΐΐεά 950 

ΙΙδ, ΗοοΐοΓ^ 3,8 Ιΐιβ ρίοΐΐβΐ'δ οί Ιιΐδ άβαΐΐι. 

ΗΕ€ΤΟΚ 

Ι Ινίιβλν ίΐ : ηοΘίΙ \ναδ ηοηβ οί δββΓδ ίο ΙθΠ 

Τΐιαΐ ΐΐιίδ ηΐίΐη ρβΓΐδΙιεά 1)7 Οάγδδβυδ' ΟΓαίΐ. 

Αη(1 1ιο\ν οουΐά Ι^, 1)6ΐιο1(ϋη§ Ηβΐΐο,δ' ΙιοδΙ 

Οαϋαρβά οη Ιΐιίδ δοίΐ^ 1)ΐι1: δεηά ιηίηβ Ιιεί'ίΐΐάδ ίυιΊΐι 

Το ίηβηάδ, ίο Μά ΐΐιεηι οοιηε άπα Ιιβίρ οαΐ' 1;ιηά ? 

Ι δ6ΐιΐ ΐΐιεηι ; αηά 1ΐ6 €3,ιιΐ6^ ΛνΚο Ολνοά ιηο αίά. 

Α1ί_, ΙίΙΙΙβ ]ογ Ιιανε Ι Ιο 866 Ιιίιη ά6&ά ! 

Κεαά^ αιη Ι Ιο Γ6αΓ Ιιίιη ηοΛν α ΙοηιΙ)^ 

Αηοΐ Ιο ΐ3ΐΐΓη λνίΐΐι Ηΐιτι δρίεηάουΐ' οί αουηΐΐβδδ γοΙ)68. 960 

Α ίΓί6η(1 1ί6 ΟΆτηβ, ϊη δοιτοΛν §θ6ΐ1ι 1ΐ6η€6. 

ΜυδΕ 
Η6 δΐΐίΐΐΐ ηοΐ ι η Ιο εανίΐι'δ (ΙίΐΓΐν Ιηρ ^ο (Ιολνη ; 
λνί1:1ι δυοίι δΐΐ'οη^ οι•νί秕 ΛνΐΠ Ι })Γαν ΙΙβΙΓδ ^ι166η, 
ΟΙιΐΜ οί ϋ6ηΐ6ΐ6Γ Ι^αάγ οί εαΓίΙι'δ ίηοΓ6ίΐδ6^ 

237 ΡΗ202 

•ψυγην άνεΐναί τοΰΒ^' οφβιΧβτί^ί δβ μοί 
τους 'Ορφβω'ζ τιμώσα φαίνβσθαί φίΧονς, 
κάμοί μεν ώς θανών τ€ κού Χβνσσων φάο<ί 
βσταί το Χοίττόν ου 'γαρ 6<? ταύτόν ιτοπί 
έ'τ' βίσίν ουδέ μητροζ οψβται Ββμας, 

970 κρντΓτος δ' βν άντροί<; της ντταρ'γύρον -χθονος 

άνθρωτΓοΒαίμων κβυσβταί βΧζττων φάος, 
Βά/ίχου ιτροφητης ώστβ Παγγαίου ττέτραν 
ώκησβ σεμνός τοΐσιν εώοσίν θεός. 
ραον 8ε ττενθος της θαΧασσυας θεού 
οϊσω' θανεΐν 'γαρ και τον εκ κείνης -χ^ρεών. 
θρήνοις δ' ά^εΧφαΙ ττρωτα μεν σ ΰμνησομεν, 
εττειτ 'Αρ^ίλλτ} (Βετώος εν ττενθει ττοτε. 
ου 'ρύσεταΐ νιν ΥΙαΧΧας, η σ αττεκτανε' 
τοΐον φαρέτρα Αοξίου σώζει βεΧος. 

980 ώ τταιΒοττοιοΙ συμφοραί, ττονοί βροτων, 

ώς οστίς υμάς μη κακώς Χο'^ίζεται, 
ατταις Βιοίσει κού τεκών θάψει τέκνα. 

Χ0Ρ02 

ούτος μεν ηΒη μητρί κη^εύειν μεΧει• 

συ δ' 66 τι ττράσαειν τών ττροκειμένων θεΧεις, 

"Κκτορ, ττάρεστί' φως ^αρ ημέρας τόΕε. 

Εκτηρ 

γωρεΐτε, σνμμάγ^ους θ' όττΧίζεσθαί τά'χος 
άνωχθε, ττΧηρούν τ αν-χένας ξυνωρίΒων. 
ττανούς δ' ε'χοντας χρη μενειν Ύυρσηνικής 
σάΧτΓΐ^^ος αύΒήν ώς ύττερβαΧών Τίίφρον 
τείχη τ ^ Κγαιών ναυσ\ν αίθον εμβαΧεΙν 
ττέττοιθα Ύρωσί θ' ήμ^ραν ελευθέραν 
ακτίνα την στείχουσαν ήΧιου φερειν. 

238 990 ΠΗΕδϋδ 

Το ^ΓαηΙ 1π5 δοαΐ τθίεακο. Μ^ (ΙοΙ)Ιϋΐ• ΐ<5 «Ιιε 

Το δΙιΟΛν ΐΗίΐί; γεί δΐιε ΙιοιιοιίΓδ Οι•])1ΐ€ΐΐδ' ί'ποικίδ. 

Υεΐ Ιο ηΊ6 ;ΐδ οπο άθποί, Ιΐιειΐ 860δ ιιοΐ ϋ^ΐιΐ^ 

Ηβηοείοι-ΐΗ δΐιαίΐ 1ιβ 136 : ηενει* δΙκιΠ 1ΐ6 οοιπθ 

Το ιηεεί: ηιε ηιοΐ'ο^ ηοι* 866 Ηίδ ηιοΙΙιεΓ'δ ίΌηιι. 

Ιη οανβΓηδ οί Ιΐΐ6 δΐΙνεΓ-νείηέά Ιαπά 970 

Α §οά-ιηαιι δΐιηΐΐ 1ΐ6 1ί6, 1)6ΐΊθ1(1ΐηί^ ϋ^ϊ^ί:» 

Αδ Βίΐοαίιιΐδ' ρΐΌρ1ΐ6ΐ 'ηείΐΐΐι Ραη^ίίοιίδ' Γοοίί 

ϋλνοΐΐ, §οά Γ6ν6ΐ•6ά οί" ΐΐιεηι ΐΐΐίΐΐ Ινπολν Ιΐιο ίηιΐΐ!. 

λίοΓΟ 1ί^1ι1:1}' ηοΛν Ιΐιε ί^ηεί οί" Ιΐιαΐ Βοα-ηιιοοη 

81ια11 ίαΐΐ οη ηΐ6 : ίοΓ 1ι6γ δοη ΐοο πΊυδΙ Λΐϋ. 

Τ1ΐ66 βΐ'δΐ Λνε δίδΙβΓδ Λνΐΐΐ λνΐΐΐι άΐΓ^βδ Ιιγηιπ, 

ΑοΙιΐΠβδ Ιΐΐ6η, ίη ΤΙιεΙίδ' Ηοιιγ ο£ ^ηεί. 

ΝοΙ Ιιίιη δΐΐίΐΐΐ Ρ&ΙΙαδ δαν6^ \ν1ιο ηιπιτίβΐ'εά ίΐιεε, 

διιοΐι δΐιαίΐ (Ιοΐιι Τ,οχίαδ' (|ΐπν6Γ 1ί66ρ Γογ Ιιΐηι. 

Α1ι^ λνθ6δ οί ηιο11ΐ6Γ8 ! Μΐδβηεδ οί" ηιεη ! 980 

Υ^Ά, λνΐιοδο ΙίΟκεΐΙι 1ηΐ6 Λοοοιιηΐ οι γοη 

Οΐιϋάΐεδδ \νΐ11 Ιίνε^ ηοι• 1)6ίΐΓ δοιίδ ίοΓ Ιΐΐ6 ^Γίΐνε. 

[Εχϊί. 

ΟΗοιιυδ 

Νολν ΛΓ6 Ιΐΐ6 Κΐπίτ'δ άείΐίΐι-ηΐεδ Ιιίδ ηιοίΗοι-'δ οαι-ε. 
Βιιί ΐί Ιΐιοιι λνΐΐί άο ΛνοιΊν Ιΐια,ΐ Ιΐεδ Ιο ΙιηικΙ, 
ΗεεΐοΓ_, 'ΐϊδ Ιϊηιε ; ίοι• ^οηάεΓ (ΙίίΛνηδ ίΐιε άίΐγ. 

ΗΕΟΤΟΚ 

ΟερίΐΓΐ 76 : Ι^ΐά οιιγ εοηΐΓίκΙεδ δ1ι•;ιίο;]ι1;\ν;).}Γ αγτη, 

Απίΐ \ιιγ ΐΐιε }'θ1νεδ ιιροη ΐΐιε Γαν-κΙ,εεάδ' ηεεί^δ. 

Τΐιειι ΙοιχΊι ΐη ΙΐΗηά ιηιΐδΐ γ^ βμ'άϊΙ Ιΐιε Ι3ΐ&δ1 

0£ ΤαδΟίΐη οίαΐ'ίοη ; ίοΓ Ι ίηίδΐ Ιο ρΐ'εδδ 

Ονει* ΐΙιείΓ ΐΓεηοΙι^ Ιΐιείι• Λνίΐΐΐδ^ ?ιιιά ίιι-ε ΐΐιε δΐιΐρδ 990 

ΑοΠαεπη, βηοΐ ίο Ι^ππί^ ΐη ίΐ'εεάοηι'δ ά^γ 

ΡοΓ Τγο^ Λνίΐΐι )'οη(1εΐ' δΐιη'δ υρΓΪδΐη§ 1)6αηΐδ. 

239 ΡΗ202 

Χ0Ρ02 
ΤΓβίθον βασιΚ^Ι' στβίχωμεν οττλο^ς 
κοσμησάμβνοί και ξυμμαχ^ια 
τάδε φράζωμβν τάχα δ' αν νίκην 
δοι?/ Βαίμωρ 6 μβθ' ημών. 340 ΚΗΕ8υδ 

ΟΗοηυδ 
Οίνε 1ΐ€€(1 Ιο ΐΗβ Κΐπβ;: ηοΛν πΐίίΓοΙι Λνβ ίη ΛναΓ'δ Άτναγ, 

Αικί ΙοΙΙ υηΐο Ιΐιεηι ΙΙιαΙ λνίΐΐι Τγο^ 1)6 αΠΐεά 
Τ1ί686 ΐ1πη§5. Μα)τ Ιΐιβ Οοά ^ΐνβ Ιηαιηρίι Ιο υ3 
δΐΓαΐ^ΙιΙ'ννίΐ)^ 

\νΐιο β^ΐιΐδ οη ουΓ δίάβ. 

^Εύϋβίαΐί 0ΜλΈ3. 241 
νΟΙ.. Ι. Β ¥ ι ΗΕΟυΒΑ 6 3 ΑΚΟϋΜΕΝΤ 

ννΉκΝ ΤΓΟί) ιναχ Ιίάβη Ι)^ ΐΗβ Θγ6ρΙϊ.^, Ιίβαώα, Ιΐιε ινιΓε 
ο[ Ρήανι, αηά Ηβτ άαηφίαγ};, Οα^ααηάτα ΐΗβ ρτορίιβίβεε, 
αηά ΡοΙι^χβηα, ινϊΐΐι ίΐιβ οίΗεί' ινοιηβη ο/' Τΐ'Οί), ινβτί 
Ήΐαάβ 8ΐαν68, δβίη§ ροΗιοηβά αιηοησ (Ηβ νϊαΙΟΓε, 80 ΐΗαΙ 
ϋα^εαηάτα ΰβοαηιβ ί/ιβ οοησιιόϊηβ ο^ Α^αηιβιηηοη. ΒηΙ 
ΡοΙι^άοηΐΞ, Ιΐιβ ι/οηησβ^Ι ο/ Ρήατηε 8οη8, Ηαά ίυπβ €Τ6 
Ι/ιίχ 1)6611 86ηΙ, ινϊίΐι τηιΐϋΗ Ιτ6(ΐ8ΐη•6 ο/ §ο/ίΙ, ^Ό^ 8α^6 
% ί66ρΐ}ΐ§ ίο Μ8 βιΙ}ΐ6Γ 8 ^'^^6ηά, ΡυΙψη68ίθΓ ^'ίη§ο/' ΊΊιι-αοβ, 
80 ίΐιαί ΙιΪ8 νιοΙ}ΐ6Γ Ηαά οηβ €οη8θΙαύοη ο/' Ηορε αιηΐά8ί 
Ιΐ6Γ α/βΐοΙϊθ7ΐ8. Νοτν ί/ΐ6 Ιΐ08ΐ 0^ Θτ6β€6 οοπίά ΊίοΙ 8ΐταί§/ιί- 

ίιναί/ 8αίΙ Ιιοηιε, 1>6οαη86 ίο ίΐιε 8ρίτΐί ο/ ί1ΐ6ΐτ άεαά Ιιενυ 
Αα/ιίίί68 ινα8 §ίνβη ροινβν ίο ΙιοΙά ίΐιε ινϊηά8 /νοιη Μοινίησ^ 
ίίΙΙ ιηοβί 8α€Γίβα6 ινενε τβηάβνεά ίο Μίπ, ευεη α νιαίίΐ6η ο^' 
Τγοιι, νΐ08ί 1)6αηίϊβιΙ ο/" ίΙΐ6 866ά τοτ^αί ; αηά ^ογ ί/ή8 
Ιΐιείβ ο}ιθ86 ΡοΙ\)Χ6ηα. Αηά ηοιυ Ιάησ Ροίί/ηΐ68ίοΓ, ίΐί8ίΰψ 
Μ /ο;• ίΙΐ6 §οΙά, αηά /εαήη^ ηο νβη^βαηοβ ο/" Ίηαη, 8ΐ6)ν /η8 
" ινανά, ί}ΐ6 Ιαά Ροίι^άο/Ίΐ8, αηά βηη§ ΗΪ8 δοάι/ ίηίο ί1ΐ6 86α, 
80 ίΗαί ίί 7να8 171 ρνοο688 ο^ ίΐηΐ6 €α8ί ηρ 1)11 ί}ΐ6 ιυαν68 οη 
ί}ΐ6 8ίιοτ6 ιν}ΐ6Γ6ΐ)'ΐ) ηΗΐ8 ί1ΐ6 οαιηρ ο/ ί/ιβ Ογ66/:8, αηά ινα8 
1)ΐ'οιΐ(τ]ύ ίο Η6€η()α. Αηά /ιεΐ'εΐη ατε ίοΐά ίΐιβ 8οηΌ?ν οβ 
Ηεαώα αηά Ιιεν νειψη^ε. ΓΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑ 

ΠΟΛΥΔΠΡΟΤ ΕΙΔΠΛΟΝ 

ΕΚΑΒΗ 

Χ0Ρ02 

ΠΟΛΤΞΕΝΗ 

ΟΔΤ22ΕΥ2 

ΤΑΛΘΤΒΙ05 

ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ 

ΑΓΑΜΕΜΝΠΝ 

Π0ΛΤΜΗ2ΤΩΡ ί ϋΚΑΜΑΤΙδ ΡΕΚ80ΝΑΕ 

ΡΗαηΙοηι ο/ Ροι^γοοκϋδ, 30ΐι ο/ Ρνίατη Κϊη^ ο/ Τνοί/, αηά 
ΗβοηΙα. 

ΗΕΟϋΒΑ, ινί/β ο/ Ρτίατη, αηά τηοΐΊιβν ο/ ΡοΙι/άονη^ αηά 
ΡοΙι^χαια. 

Ροι^γχΕΝΑ, ^0Ηα(/β8ί άαη^Κΐβτ οί Ρνίαιη αηά Ηβηώα. 

ΟϋΥ88Εϋί5, ί'Λίν/βδί ίη 8ηΙ>ίΙβίι/ ο/ ΐΚβ ΟτββΙ'β, Κΐηρ ο/ Ιΐ1ια€α. 

ΤΑΐ,ΤΗΥΒίυδ, ΚεναΙά ο/ Κίη(/ Αί/αηιβηιηοη. 

ΑοΑΜΕΜΝΟΝ, Κίπρ ο/ Μι/οβιιαβ, αηά ααρίαϊη ο/ Ιίιβ Ιιο^ί ο/ 

Ροι,ΥΜΕ8Τθκ, Κϊη(] ο/ Εα8(6)'η ΤΚ^α^€,^ ινΑίαΚ Ϊ8 εαΙΙβά ίΙΐ€ 

ΟΗ6ν8θη686. 

Ηανβμαιβ ο/ Ηββιώα. 

Οποκϋδ ο/ βαρίίνβ Τνο^αη ινοηιβη. 

ΑίΙβηάαηίβ, Θτββίί αηά ΤΗναηαη ρηατά8, οαρίίνβ ιυοηιβη. 

δΟΕΝΕ : — Ββ£οι•β Αοαηιβιηηοη'8 Ιβηΐ; ίη ίΐιβ οα,ηιροί ϋιβ ΟΓββΙν» 
οη ίΗθ οοαδί οί Ιΐιο ΪΙίΓαοϊαη ΟΙΐθΓβοηθδβ. ΕΚΑΒΗ ΠΟΛΤΔΠΡΟΥ ΕΙΔΩΛΟΝ 

Ή,κω νβκρων κβνθμώνα καί σκοτον ττύΧας 
Χίττών, 'ίν 'Άί,δ/;9 χω/9ΐ9 ωκισται θβών, 
Πολύδωρο9, 'Έ^κάβη^ τταΐς ^β^ώς τ ί}? Κισσβως 
ΐίριάμου τ€ ττατρυς, ο? μ, ετγεΪ Φρνγών ΊτόΧιν 
κίνΒυνο'ζ βσγ^ε ΒορΙ πτβσείν Έλλ?^2'ίΑ:ώ, 
δβίσας• ύττβξεττβμψβ Τρωικής -χθονος 
ΐΙοΧνμήστορος 7Γ/009 Βώμα (τ^ρ^κίον ξβνον, 
09 την άριστην ^ερσονησίαν ττΧάκα 
σττειρει, φιΧίτητον \αον ευθυνών οορι. 

10 ΤΓοΧύν δβ συν ΙμοΙ -χρυσον βκιτβμττει Χάβρα 

•πατήρ, 'ίν\ εί ττοτ ΊΧίου τεί'χη ττέσοί, 
τοί9 ζωσιν εϊη τταίσΐ μη σττάνις βίου. 
νεώτατος δ' ην Τίριαμι^ών, ο καί με ^ής 
υττεζεττεμ-^εν ούτε <γαρ φερβίν οττΧα 
οντ 67χο9 οίος τ ην νεω βραγίονι. 
εως μεν οΰν '^/ής ορθ' εκειθ' ορίσματα, 
Ίτύρηοί τ άθραυστοι Τρωικής ήσαν ^θονός, 
Κκτωρ τ άΒεΧφος ούμος ηυτύγει 8ορί, 
καΧώς ηταρ άνΒρΙ ^ρηκΐ ττατρωω ξενω 

20 τροφαΐσιν ώς τις τττορθος ηύζόμην τάΧας, 

24^ ΗΕΟυΒΑ ΤΗβ ρΐιαηΐυιη ο/ ροι.γοοκυ8 αρρβατε Κουβήηξ ονεν ΐ/ιβ 

ίσηί ο/ Αξανιβιηηοη. 

ΡΟΙ.ΥΒΟΗυ8 

Ι ϋΟΓηβ ίι-οιη ναπίΐδ οί (ίοαΐΐι^ ίΐΌΐη §&ΐ€δ οί 

^ίΙΓίνΠβδδ, 

\\Ίιοι•6 ίΐΌΐιι Ιΐΐβ Οο^18 αίοοί ίΐοΐΐι ΗαοίΘδ (ΐΛνι41^ 

Ρο1γ(1θΓΐΐ8, 1)01*11 οί" Η€οαΙ)ίΐ^ Οϊδδβπδ' οΐιΐΐίΐ, 

Αηόΐ ΡΐΊαηι^ Λνΐιο, Λνΐιεη ρ^Γϊ! ^ίι-ΐ Ιΐιβ ΐοΛνη 

()£ Ρΐιιτ^ΐαπδ, 1)ν ΐΐιβ δρβίΐι- οί Οιέθοθ ίο ί'αΐΐ, 

1 11 ί*6<ιι• ίΐ'οηι ΤΓονΙίΐπίΙ ρηνΐΐ}^ δεπί: ιιΐ6 ίοΓίΙι 

Τυ Ρο1}Ίΐΐ6δΙοι•'δ Ιιαίΐδ, Ιιίδ Τΐιΐ'ίΐοίαιι ί"π6η(3^ 

ί,ΟΓίΙ οί" ί1ΐ6 ίάλΥ ΐΐ1ΐ1ι-1ίΐη(ί1δ οί' 01ΐ6Γδοη6δβ, 

ννΐιο \νΐ1:1ι ί1ΐ6 δρΰ^ι* ΐ'ϋΐβδ ΙλνΛΪ Ιιοΐ'δθ-ΐονΐιι^ Γοΐΐί. 

Απά δβοΓβΙΙγ \νΐΐ1ι πΐ€ 111^ δίΐ'6 δβηΐ: ίοιΊΐι 10 

ΜυοΗ ^οΜ^ \\\3ά,, δΐιοιιΐίΐ ΐΐιβ Ιο\ν6Γδ οί ΙΙίαιη ί^ιΐΐ^ 

Ηϊδ δοιίδ γ^% Ηνίη^ ηιΐ^ΐιΐ ηοΐ Ιιε^σαι-εά 1)6. 

Υοαιι^βδΙ: οί Ρηαηι'δ Ιιοιίδβ ννίΐδ Ι : ίοΓ Ιΐιίδ 

Η 6 δ6ηΐ 1116 ίΌι-ΐΙι ΐ1ΐ6 \Άηά, Λνΐιοδβ ^ουίΐιίαΐ αι-ηι 

Αν&ίΐ6ί1 ηοΐ ΟΓ Ιο δ^να^ ΐιΐ6 δΐιϊεΐά ογ δρ6αι•. 

δο, Λνΐιίΐβ ιιηΙ)ο\ν6ά ΐ1ΐ6 Ιαικί'δ (Ι6ί6ΐΐ06δ δίοοά, 

Αηά γ^,ϊ ιιηδΙίΛΐίβΓεά Λν6ΐ•6 ΐΐιβ ΙθΛν6Γδ οί Ύνογ, 

\νΐιϊΐ6 ΐΓΪιιηιρ1ΐ6€ΐ γβί ηιγ 1)ιόϊ1ι6γ ΗβοΙοι-'δ δρ6;\Γ^ 

Ρίΐΐι•-ηιιι•ΙαΓ6(1 1)ν ΐΐιβ ΤΙίΓΕοίηη^ ιιιγ δίΐ'β'δ ίηεικί, 

ί,ϊΐίβ δοηΐ6 νουη§ δίΐρΐίη^ §Γ6λν Ι — 1ιαρΐ6δδ ΐ ' 20 

249 ΕΚΑΒΗ 

ετΓβΙ δε Τροία θ'^Κκτορος τ άττοΧλνται 
ψνγή, πτατρωα θ' εστία κατεσκάφη, 
αύτο'ί δε βωμφ 7Γ/909 θβοΒμητω ττίτνει 
σφα'γβί'; Άχίλλεωί τταίδοί €κ μιαιφονον, 
κτβίνβί μ€ -χρυσού τον ταΧαιττωρον χάριν 
ξένο^ ττατρωος καΐ κτανων €? ο'ώμ ά\6ς 
μεθήχ, 'ίν αντ09 χρνσον €ν Βόμοίς βγτ}. 
κ€ίμαι δ* €7γ' άκταΐ<;, αΧλοτ' εν ττοντου σαλω, 
7ΓθλλοΪ9 Βίαύ\οι<ζ κυμάτων φορουμ€νο<; , 

30 άκΧαυστος, άταφο^;• νυν δ' ύττερ μητρός φί\η<ζ 

^Είκάβη<ί αίσσω, σώμ €ρημώσα<; βμόν, 
τρυταΐον ήΒη φε'^^ος αιωρούμενο^;, 
οσονττερ εν ^τ) τ^δε Ιίερσονησοα 
μήτηρ εμη Βύστηνος εκ Τροίας ττάρα. 
Ίτάντες δ' ΆχαίοΙ ναΰς έχοντες ήσυχοι 
θάσσουσ εττ' άκ,ταΐς τήσΒε ®ργ]κίας χθονός' 
6 ΐΙηΧέως ^αρ τταΐς ύττερ τύμβου φανείς 
κατέσχ ΆχιΧλεύς ττάν στράτευμ 'ΈΧΧηνίκον, 
ττρος οίκον εύθύνοντας εναΧιαν ττλάτην 

40 αΐτεΐ δ' ά8ε\φην την εμην ΐΙοΧυξενην 

τύμβω φίΧον Ίτρόσφα^μα καΐ ^έρας Χαββΐν. 
καΐ τεύξεται τοΰΒ', ουδ' άΒώρητος φιΧων 
βσταί Ίτρος άνΒρών ή ττεττρωμενη δ' άγε^ 
θανεΐν άΒεΧφην τωδ' εμην εν ήματί. 
Βυοΐν δε τταίΒοίν Βύο νεκρω κατοψεται 
μητηρ, εμού τε της τε Βυστηνου κόρης, 
φανήσομαί ^άρ, ως τάφου τΧήμων τύχω, 
ΒούΧης ττοΒών ττάροιθεν εν κΧυΒωνίω. 
τους <^αρ κάτω σθενοντας εξητ7]σάμην 

50 τύμβου κυρησαι κείς χέρας μητρός ττεσεΐν. 

τούμον μεν ουν οσονττερ ηθεΧον τυχείν 
εσταΐ' '^ερα,ια δ' εκττοΒων χωρησομαι 

250 ΗΕΟϋΒΑ 

ΒαΙ \ν1ΐ6η Τιό^ ρεπδΐιεά^, ρβπδΗεά ΗβοΙοΓ'δ 8οα1, 
Αη(1 ηιγ δίΐ'β'δ ΙιεαιΊΗδ ΛνβΓβ ηιαάβ α άεδοΐαίΐοη, 
Αη(Ι Ηίηίδβΐί 8.1 Ιΐιβ §οά-1)υΐ1ί άΙϊάυ Γείΐ 
81ίΐίη Ι)}^ Αοΐιίΐΐβδ' δοη, ΐΗβ πιιΐΓάεΓ-δίίΐΐηβά, 
ΤΗβη Π16 ίοΐ' ΐΐιαί: §ο1ά'δ δαίίβ ιηγ ί&ΐΐιβι-'δ ίηεηίΐ 
δίθλν, αηά Ιΐιε δΙαυ^ΚΐβΓβά λνΓβΙοΙι ηιί(1 δεα-δϋΐ-οε 

ΟΆΒΪ, 

ΤΗαί; ίη Ηίδ 1ι&11δ Ιιίηίδβΐί" ιηΐ^Ηί Ιίββρ ΐΗβ §οΜ. 

Νονν οη ΐΗβ 1)6αο1ι Ι \ν6ΐΐ6Γ_, δυτΓ-Ι^οπίΘ ηο\ν 

ΌήΐΙ οη Ιΐΐ6 Γαοίη^ Λνανβδ' Γβοοίΐ 3.ηά τυδίι, 

ΤοηιΙ^Ιβδδ^ πηλνβρί. Ο'βΓ ιηγ ά&&γ ιηοίΙιοΓ'δ Ιιεαά 30 

Νο\ν ήα 1, Ιεανίη^ Ιεηαηίΐεδδ ιηγ 1)0(1^. 

Τΐιίδ ίδ 1]ΐ6 Ιΐιίι-ά άαγ ΐΗαΐ Ι ΙιονβΓ 80, 

Ενεη α11 Ιΐΐ6 Ιΐιηβ ϊίιαΐ ίη ΐΐιίδ ΟΙιεί'δοηβδβ 

Μγ Ιιαρίβδδ ιηοΙ;ΐΊ6Γ 1;αΓη6ΐΐΊ_, Ιιαίεά ίΐΌηι Ύγογ. 

Αηά α11 ΐ1ΐ6 Αοΐιαεαηδ ίάΐβ \νϊΐ1ι ΐΐιβίι• δΐιίρδ 

8ΐΐ οη Ιΐΐ6 1)6&οΙΐ6δ ο£ ΐΐιίδ ΤΐίΓαοίίαη Ιαηά. 

ΡοΓ Ρείεαδ' δοη αΙ)ον6 Ιιΐδ ΐοιτιΐ) Ηρρ€αι•6(1, 

Αηά αΐΐ Ιΐιβ Ηεΐίβηΐο ΐΊΟδΐ Αοΐιίΐΐβδ δίαγεά, 

Ενεη αδ Ιΐΐ6^ ΙιοηιβΛν&Γά ίΐΐηιβά ΐΗβ Ιίηηβ-άίρΙ ΟίΐΓ, 

Αηά ϋΐίΐίηιεά ίον ίιΐδ Ροίγχεηα ηιγ δΐδίβΓ,, 40 

ΓοΓ δίίοπίίοβ αηά ΙιοηοπΓ ίο Ηίδ 1:οηιΐ3 ; 

Υβα, αηά δΗαΙΙ λνίη^ πογ οί Ιιΐδ ΙιβΓο-ίΐΊεηάδ 

ΟϊΜεδδ δΗαΙΙ 1)6. Αηά ¥&ϊ& ϊδ Ιεαάϊη^ οη 

υηΐο ΗβΓ άοαΐΐι ηιγ δίδΐοΓ οη ΐΐιϊδ άβ-γ. 

Αηά ο£ 1\νο οΙιίΙάΓβη δΐιαίΐ πιγ ηιοΐΙιεΓ δββ 

Τ\νο €0Γρδ6δ, ηιίηε, αηά Ιΐιαί 1ι6γ Ιιαρίβδδ άαυ^ΙιΙβΓ'δ. 

ΡοΓ Ι, ίο §αίη α 1;οηιΙ)_, ΛνΐΠ — ΛνΓβΐοΙι — αρρεαΓ 

ΒείοΓβ ΗβΓ Ιιαηάπΐίΐΐά'δ ίββΐ αηιίάδί Ιΐΐ6 δυΓ^6. 

ΡοΓ \νίί;ΐΊ Ιΐΐ6 ΕοΓάδ οί Όεαΐΐι Ιιανβ Ι ρΓβναϋβά 

'Τ\νίχΙ ΐΏοΙΙιβΓ-Ηαηάδ Ιο £ε11, αηά Λνϊη α ΙοπιΙ). 50 

Αοοοηιρϋδΐιεά δΐιαίΐ 1)6 α11 £οι* λνΐιΐοΐι Ι Ιοη^εά. 

251 ΕΚΑΒΗ 

ί^καρίί' ΤΓβρα ^γαρ ηύ υττο σκηνη<; ττυοα 
Αγαμέμνονος, φάντασμα Ζ^ιμαίνουσ εμόν» 

φβίΐ' 

ω μητβρ, ήτις €Κ τυραννικών 8όμων 
8ον\€ίον ημαρ βΙΒες, ως ττράσσβις κακώς 
οσοντΓβρ βυ ττοτ'* άντισηκώσας Ββ σβ 
φθείρβι θεών τις της ττάροίθ' εύττραξίας. 

ΕΚΑΒΗ 

αγετ', ώ τταΐ^ες, την ^ραΰν ττρο Βόμων, 
60 ά<γ€τ ορθοϋσαί την όμοΒουΧον, 

ΎρωάΒες, νμίν, ιτρόσθβ δ' άνασσαν. 

Χάβετβ, φ€ρ€Τ6, 7Γ€μ7Γβτ\ άβίρβτβ μου 

'•/ί'.ραίάς 'χβιρος ττροσΧαζύμεναί' 

κά'^ο) σκοΧίώ σκίττωνί χ€ρ6ς 

ΒιβρείΒομβνα σττευσω βραΒύττουν 

ηΧυσίν άρθρων ττροτίθβΐσα. 
:■■■ ώ στβροΊτά Αίος, ώ σκοτία νύζ, 

τι ΊΓΟΤ αίρομαι βννυΛζος οΰτω 
70 Βευμασι, φάσμασιν ; ώ ττοτνια Χ^ώζ^, 

μεΧανοτττβρύ'^ων μάτβρ ονείρων, 

άτΓΟΤτεμτΓομαί εννυγον όψιν, 

ην ΊτερΙ τταιΒος εμού του σωζόμενου κατά 
@ργΐκην 

άμφΐ ΤΙοΧυ^είν7]ς τε φίΧης θν/ατρος Βι 
ονείρων 

φοβεράν όψιν εμαθον, εΒάην. 

ώ -χθόνιοι θεοί, σώσατε τταΐΒ' εμόν, 
252 ΗΕΟυΒΑ 

ΒυΙ αφά Η60ΐιΙ)3.'5 δί^ΐιΐ \νί11 Ι ανοΐά ; 

ΡοΓ ίοιΊΐι οί* Α^αηιειηηοη'δ ΐβηΐ: δΐιβ δβίδ 

ΗβΓ ίββΐ, αρραΐΐβά \)γ Ιΐιίδ ιηγ ^Ιιοδίΐ}^ ρΐΐίΐηίοπι. 

ΗκουΒΛ^ ά7'6Χ\αά α8 α ^Ιανβ, ωιά βηρροήβά Ιη/ /βΙΙορ^•• 
οαρίηιβ}}, αρρεατβ €07ηίη§ οιιέ ο/' Α^ατηβηιηοηχ ίβηΐ. 

ΜοΐΙιβΓ, Λνΐιο α£ΐ€ΐ• γογΆΐ Ιιαίΐδ Η&δί δβεη 
Τ1ΐ6 ά'Αγ οί ΙΙιπιΜοιη^ ΙιΟΛν Ιΐι^ άορίΗ οί" \νο€ 
Εο^υαίδ ΐΐιίηβ Ιιοίο^ΙιΙ οί" \ν6α1 ! Α Οοά Ι^ββ,Γδ άο\νη 
Τ1ΐ6 δοίΐΐο \νΐ11ι ο1^1^11 1)1 ίδδ Ηοαρβά, ηιίηΐη§ Ιΐιββ. 

[ΕμΙ. 

ΗΕΟυΒΑ 

11.63,(1 ίοΓίΙι, ο ιηγ οΙιίΜΓοη, ί;1ΐ6 δΐΐ'ίοΐίβη ίη ^εαΐ'δ 

ίτοπι Ιΐιβ Ιεηΐ;. 60 

Ο Ιβίκΐ 1ΐ6ΐ% ιιρΙ)6£ΐηηί^ ΐΐι^ δίβρδ οί ^οιιΐ' ίεΐίολν-ΐΐιΐ'αΐΐ 
Νολν, Ο 76 άίΐυ^ΐιΐβΐ'δ ο£ Τγο^, 1)ΐιΐ οί οΜ γοιη* Γ^υβεη. 
ΟΙαδρ ιη6^ ιιρΙιοΜ^ Ιιείρ οπΛΥαι-ά Ιΐΐ6 εΙά-ίοΓδρεηί, 
ί,ίΐ^ίη^ Ηοΐά οί ηιγ Λντίηΐνίεά 1ΐ£ΐηά_, Ιεδΐ ίοΓ Λνβαΐ^- 

η6δδ Ι ίαΐΐ ; 
Απα, δΐΐδίαίηεά Ι)^ ά οιίΓνίη^ άυυώ, ΐΙιείΌοη αδ Ι Ιείΐη, 
Ι ΛνίΠ Ιΐίΐδΐεη οηΛναΐ'ά Λνΐΐΐι ΐοΙΙεηη^ ρΕ06, 
δρ66άίη§ ιη}Γ ί66ΐ ίη α Ια^^ίΐΓά'δ γεο6. 
Ο Ιί^Ηΐηΐη^-δρΙβικΙουΓ οί Ζευδ^ ιβϊγΙ^ οί ΐΗβ ηί^ΐιΐ:, 
νν^Ιιγ (|υίΐ1ν6 Ι ίοΓ νίδΐοηδ ίη δΐιιπιΐίβΐ' Ιΐΐ3.1 ΙιειαηΙ ηΐ6 
\νί11ι ΐεΐΊΌΓδ^ λνίΐΐι ρΐΐίΐηΐοπίδ ? Ο ΕαΓίΚ'δ πιαίεδίίο 

ιηί^ΙιΙ, 70 

ΜοΙΙιεΓ οί (ΐΓ6£ΐηΐδ ΐΐιαΐ Ιιονει• ίη (Ιυδίί-Λνίη^εά ίϋ^ΐιΐ, 

Ι α'γ ϊο Ιΐΐ6 νίδίοη οί άαΛηβδδ " ΑναυηΙ Ιΐΐ66 ! " — 

Τ1ΐ6 άΐ'εαηι οί ηιγ δοη \ν1ιο \ναδ δ6ηΙ ίηΐο Τ1ιγηο6 Ιο 

1)6 δίΐνεοί ίΐ'οηι Ιΐΐ6 δΙ&π^ΙιΙεΓ, [Ιονεά άαυ^ΐιίει^ 

Τ1ΐ6 άΐ'6αηι Ιΐι&ΐ Ι δίΐ\ν οί Ροΐ^χβηα'δ (Ιοοπι, ηιγ (ΙείΐΓ- 

λλ'^ΐιίοΐι Ι δίΐ\ν, λνΙιίοΗ Ι 1^η6\ν^ Λνΐιίοΐι ίΐΙ)ί(ΐ6ΐ1ι ϊο 

άαηηΐ πΐ6. 
Οοάδ οί Ιΐΐ6 υηάβΓλνοΐ'Μ^ δανβ γ& τηγ δοη, 

253 ΕΚΑΒΗ 80 09 μόνο^ οϊκων α<γκνρ* βμων 

την 'χ^ίονώΒΐ] ^ρ-ρκην κατ^γβΐ 
ζβίνου ττατριου φνΧακαίσιν. βσταί η νέον, ηζβι τι /ζ€λθ9 'γοβρον ^06ραΐ<;. 
ούττοτ €μα φρην ώδ' άλίαστος 
φρίσσει, ταρββΐ. 
ΤΓον 7ΓΟΤ6 θβίαν ^ΈιΚενου ψυχ^άν 
ή Κασάν^ραν βσιΕω, ΎρωάΒες, 
ώ<? μοι κρίνωσιν ονείρον; ; 
90 βιΒον 'γαρ βαΧιαν βΧαφον Χυκον αιμονι χαΧα 

σφαζομβναν, άττ' βμων <γονάτων στΓασθεΙσαν 

άνά'^κα 
οίκτρώζ' και τοΒβ Ββΐμά μοί' 
ήΧθ' ντΓβρ άκραζ τύμβου κορνφάς 
φάντασμ Άχ^λβως* 'ρτβι δε ^ερας 
των ΊΤοΧνμόγθων τίνα Ύρωιά^ων. 
άττ' €μά<; ονν άττ' εμάς τόδβ τταίδο^ 
7Γβμψατ6, δαίμονες, ικετεύω. 

Χ0Ρ02 

*Κκάβη, στΓου^τι 7Γρ6<; σ' ελ,ιάσθην 
τας Βεσττοσννον^; σκηνας ττροΧίττονσ', 
100 Υν' εκΧηρώθην και ττροσετά-χθην 

8ού\η, ττόΧεως άττεΧαννομενη 
της Ίλ/άδθ9, Χό'^χη'^ ^^Χί^ίί 
^οριθ^ίρατος ττροζ Αχαιών, 

254 ΗΕΟΟΒΑ 

Μίηβ Ιιοιίδβ'δ πηοΗοΓ, ίΐ8 οηΐ^ οηβ, 

Β}^ Ιΐιο ίΐ'ίεηίΐ οί" Ιιΐδ ίαΐΙιοΓ \νίΐΓ(ΐ6(1 λνεΐΐ 

ννΗβΓβ ΐΗβ 8ηο\ν5 οί ΊΊίΓαοθ νβίΐ ίοΓθδΙ 3Π(1 ίοΠ Ρ 

ΒιιΙ α 5ΐι•αη§6 ηε^ν δΐΐ'οΐίβ (ΐΓίΐ\ν6ΐ:Ιι ηοαι*, 
ΑηεΙ α δίΓαίη ο£ \ν3Ϊΐίπ^ ίοι* ΐΐιεηι ΐΗαΙ: \νίΐΐ1. 
ΑΗ^ ηβνβΓ αδ ηοΛν (ϋΛ Ιΐιβ ΙιεαΗ ίη ιηβ ^υαίΐ 

\νίΐ1ι Ιΐΐ6 Ιΐιηΐϋη^ οί* οε&δβίβδδ ίεαΓ. 
Ο ΙΙιμΙ ϋπδδαικίΓα Ι ηιίί^ΐιί 1)υΙ θβδΟΓ^ 
Το 3,ιτ€(]6 1116 πιγ (Ιυβαπίδ, Ο (Ιαυ^ΙιΙεί'δ οί Τΐ'ογ^ 
Οΐ' Ηείβηιΐδ^ §Ό(1-1;ίΐιι§1ιΙ δ66Γ ! 
ΡΌγ Ά άαρρίβίΐ ίαλνη Ι Ιιβίιείά Λνΐιίοΐι α \νο1ί'δ Γβά 

ίαη§δ "ννβΓΟ Ιβαηηε^, 90 

\\Ίιίϋ1ι 1ιβ άΓ3.§§€(1 ίΐΌΐη ιηγ Ιϋίεβδ \ν1ΐ6ΐ•6ΐο δΐιο Ηαά 
οΐυη^ ίη 1ι6γ ρίΐεουδ ίΐεδραΐΐ'ίησ. 

Τΐιίδ ίβπΌΓ ΛνίΐΗαΙ οη ηιγ δρΐηΐ ίδ οοηΐθ, 
ΤΙιαΙ Ιΐιβ §1ιοδΙ οί ΐΗβ ιηί^ΐιΐ}^ ΑοΗίΙΙβδ ΙΐίΐΐΗ τίδεη, 
ειπά δίοοά 
Ηΐο^Η οη Ιΐΐ6 οΓβδΙ οί Ιιΐδ 63Γΐ}ι-1ΐ6ίΐρ6(1 Ιοηιΐ) ; 
Αηά 1ΐ6 οίαΐηιείΐι α ^αεί'ίΐοη οί ΙιοηουΓ^ ΐΗθ δρίΠίηΰ^ οί 
Ιιΐοοά, 
Αηά Ά Λνοε-δίποΐίεη ΤΓθ]ίΐη ηιαίάεη'δ άοοηι. 
Ο Οθ(1δ^ Ι ίΐηι δυρρϋίΐηΐ Ι^είοΓΟ ^οιι ! — ίη Άηγ Λ\'ίδ6 
ΙυπΊ, Ι ίηιρΙοΓβ γου, 

Τΐιίδ ίίΐίε ίΓοηι Ιΐιβ οΙιίΜ οί ιηγ \νοπιΙ) ! 

ΕηΙβν ΟΗΟκυδ ο/" οαρύνβ Ττοΐαιι ινοηιβη. 

Ι Ιι,ανε ΙΐΛδΙεά 1ιίΐ1ΐ6ΐ•\ναι•(1 ; Ιΐιε ρανίΐίοηδ οί ιηγ 1ογ(1, 
Ο τηγ <\\ι^^ι\, Ιιανβ Ι ίοΓδαίίεη^ ίη Ιΐιβ λνΐιίοΐι Ι 

δΟ]ΟΙΙΠ1 1ΐ6Γ6, 

ν\Ίιοηι Ιΐΐ6 ΙοΙ ΗηΙΙι άοοηιεά Ιο ίίΐΐΐ ιιηΐο ε Ι^ίη^^ ίΐ Ιΐηίΐΐΐ 
ΓΐΌηι Ιΐίυηι οΐΐίΐδεοί^ ίΐιε ς[ααη7 οί ΑοΗαεαη Ηιπιίεΐ'δ' ^^^ 

δρβΗΓ, — 

255 ΕΚΑΒΗ 

ούΒξν τταθβων άττοκουφίζουσ^ 
αλλ' ά'γ^βΧίας βάρο^ άραμβνη 
μ€<γα, σοι τβ, <^ύναι,^ κήρυξ άχβων, 
€ν ^αρ Αχαιών ττΧηρβί ξυνό^ω 
λβγβταί Βόξαι σην τταΐδ' 'ΚχίΚβΙ 
σφα'^ίον θίσθαί' τύμβου δ' βτηβας 
οίσθ' ότ€ χρυσέοίς €φάν7] συν οιτλοί^;, 
110 τα.9 ΤΓοντοτΓυρους δ' έ'σχε σχεδίας 

Χαίφη ττροτονοις €7Γ6ρ€ί8ομ€νας, 
τάΒε θωύσσων 

Ίτοί δ;;, Ααναοί, τον βμον τύμβον 
στέΧΧβσθ' ά^βραστον άφ€ντ6<; ; 

ΤΓοΧΧης δ' 6ρίΒος συνβτταισβ κΧύΒων, 
8ο ξα δ' βχώρβυ δ/%' άν '^Έ^ΧΧηνων 
στρατον αίχμητήν, τοις μεν 8ίΒόναί 
τύμβω σφά^ίον, τοις δ' ούχΙ 8οκοΰν. 

120 ν^ δβ το μεν σον στΓβύΒων αγαθόν 

της μαντίΤΓοΧου ^άκχης άνεχων 
Χεκτρ ^ Κ^αμεμνων 
τω %ησεί8α δ', οζω Αθηνών, 
Βισσών μύθων ρήτορες ήσαν 
<^νώμΎ] δέ μια συνεχωρείτην, 

τον ΆχίΧΧεων τύμβον στεφανουν 
αϊματί χΧωρω, τα 8ε Κ,ασάνΒρας 
Χεκτρ ουκ εφάτην της ΆχίΧείας 
ττρόσθεν θήσειν ττοτε Χό'^χης. 

2ί6 ΗΕΟϋΒΑ 

ΝοΙ ίοΓ Ιί^Ηίειππβ; οί' ϊ)ιγ ρ.ιίη ; η^γ, ά Ι)ΐΐΓ(1ειι Ιΐίΐνβ 
Ι ία'εη 
ΟΓ \\ο.3ί\γ Ιΐάΐη^δ^ ΙιογηΙιΙ οί 50Γ€ αη^υίδΗ υηίο 

ΡοΓ Ιΐΐίΐΐ πΊβΙ 18 Ιΐΐ€ ίΐιτ8.^ οί ΑοΗίΐ6ίΐ^ «11(1 ίΐιεγ 8ίΐγ 
ΤΗηΙ Ιΐιν οΙιΐΜ ιιηΐο Αοΐιΐΐΐβδ η δαοΓΪίΐοο ηιυδί 1)6. 

ΡοΓ ΐΐιοιι 1ϋΊθΛν€δ1: ΗοΛν ίη δΐιεεη οί ^οίαΐβη απιιουι• 8<?6η 110 

Ρίο δΐοοά υροη Ιιίδ ΙοπιΙ), αηά οη Ιΐιε οοεαπ-ραοΐη^ 

δΗίρδ 

Ρ{ΐί(1 ίΐ δρείΐ^ Ιΐΐίΐί; ηοηβ Ιΐίΐΐΐι δαίΐεοί^ — γ^^, ΙΙιου^Η ίΐιε 

ΙΐΛΐΙίαΓάδ Ι^Γ&ίΙεά [Ιιίδ Ιίρδ : 

Τ1ΐ6 δειΐΐδ υ}) Ιο Ιΐΐθ }^αι•(ΐ8 ; — αηά α ^νγ γηπ^ ίι-οπι 

" Ηο^ ϋίΐη&αηδ ! λνΙιΐΐΙιβΓ ηοΛν^ Ιβίΐνΐη^ υηι-βίΐοεηιβά 

γουΐ' νο\ν [έίλναγ ? " 

Οί ΙιοηοιίΓ Ιο ηιγ ΙοηιΙ)^ αιιά ηιγ §1ογ}^ δριιΐ'ηεά 

ΤΙιεη £1 δΠΓ§6 οί Ιιΐ^Η οοηΐεηΐΐοη οΙίΐδΗεά : ΐΗβ δρε&ΐ'- 

ΗοδΙ ίη άΐδδβπδίοη 

λν^δ οίείί, δοηιβ 0Γ}άη§, '^' ΥίεΜ Ιιίδ ΐοηιΐ) Ιΐιε 

νΐοΙΐπΊ ! " — ο11ΐ6Γδ^ " Ν^ι^ ' " 

Νολν Ιΐΐ6 Κίησ; Λ\'ίΐδ ίεΐ'νεηΐ ΐΙιεΓβ Ιΐΐίΐΐ Ιΐιγ άαιι^ΐιίεΐ' 

Ιΐιεγ δΐιοιιΐίΐ δρίΐΓβ, 120 

Ρου Ιΐιαΐ Α^αηιειτιηοη Ιονεΐΐι Ιΐιγ ρΓορΙιβί-ΙίΗΟοΙίΛΐΐίΐΙ. 
ΒαΙ Ιΐΐ6 δοηδ οί ΤΙΐΘδειίδ \ΛνΆ\τν, Αΐΐιεηδ' δοίοηδ, ίοΐ' 
Ιΐιν 1)ίΐη6 
Ρΐβίΐιίεοί 1)ο11ι^ γεί ίοΓ Ιΐιε νϊοίϊηι (1ΐ(1 ΐΗεΪΓ νοίε ά\, 
νίΐηειηεε ίίΐΐΐ. 

" Υε ΟΗΐιηοΙ οΐιοοδε 1)ΐιί; ογοαυπ Λνϋΐι ΐΐιε 1ϊίε-1)1οο(1 
δίΓεαιηίη^ άοΛνη 
Αοΐιΐΐΐεδ' §Γίΐνε !" Ιΐιε^ οΙαηιοιίΓεά — " Άηά, ίοΓ Ιΐιΐδ 
ΟαδδαπίΐΓίΐ'δ \^^ά, 
81ια11 Άπγ οΙαΓε ρι-είει* Ιο ΑοΙιΐΠεδ' ρΓΟλνεδδ ΙιεΓ — 
Α οοηουΙ)ίηε^ α 1)οηάδ1ίΐνε ? — Ιΐ δίΐίΐΠ ηενει* 1>6 ! " 

Ιΐΐ6}^ δίΐίθ. 

257 

νοί.. 1. 5 ΕΚΑΒΗ 

]30 στΓΟί'δαΙ δε λόγωζ/ κατατ€ίνομ€νων 

ήσαν ϊσαί 7Γω?, ττρίν 6 ττοίΚίΧοφρων 
κότΓΐ<ζ, ?}δι^λόγο9, Βημοχ^αριστης 
Αα€ρτίάΒη<; ιτζίθβί στραηαν 
μη τον άριστον Ααΐ'αών ττάν'των 
ΒούΧίον σφαγίων ανβκ αττωθβΐν, 
μηΒβ ην είττβΐν τταρα ΤΙερσβφόνγ) 
στάντα φθιμενων 
ως άχ^άριστοί ΑαναοΙ Ααναοΐς 
τοΙς οΐ'χομβνοίς ύττβρ ΕΧληνων 

140 Τροίας ττβΒίων άττββησαν. 

ήξβί δ' ΌΒνσβυς όσον ουκ ηΒη, 
ττωλον άφάΧζων σων άττο μαστο^ν 
€Κ Τ€ ^μραιας χβρος ορμησων. 

αλλ' ϊθί ναούς, ϊθι ττρος βοίμούς^ 
ΐζ' Ά^αμίμνονος Ικίτις γοζ'α'τωΐ', 
κήρυσσε θβούς τους τ' ούρανίΒας 
τους θ' υτΓΟ '^αΐαν. 

η 7«/? σ"^ ΧίταΙ ΒιακωΧυσουσ 
ορφανον βίναί τταώος μβΧβας, 

25δ ΗΕΟυΒΑ 

* 

Βυί ίίιε νοΙίΘπΐίιΊΐϋί; ο( κρεβοΐι, €<ΐϋ1ι ουηΐί^ικϋη^ 130 

α^ηϊπδΐ €Μο1ι^ [δοιιΐοίΐ, 

ν\Ή5 ΙχιΐΛποοίΙ, ίΐ5 ίΐ Λν6Γ0_, Ιϊΐΐ Ιΐΐ6 ρπιΙοΓ δΐιΐιΐΐο- 

Τ1ΐ6 ηΐΗΠ οί* Ιιοηίείΐ ϊοη§ιιο_, Ιΐΐ€ ίΓυοΙνΙει* ίο Ιΐΐ6 

ΐ1ιΐΌη^_, [ηιοαΙ(1 : 

Ι^ΗβΓίεκ' δρϋΛνη^ '«^;ιιι ί;ΐ8ΐιίοιι Ιΐιε ΙιοδΙ ιιηΐο Ιιίδ 

" \ν€ ΙΠΗ^ ηοί ΙΙΐΓΐΐδΙ αδίίΐο 1ί1<ε ηιι οαΐοίΐδΐ ΛντεΙαΙι/' 

1ί6 €πε(1^ [Ι);ΐ]ΐ;ι;ιιι 1ΐίΐιΐ(3, 

"ΤΙιο ΙίΐνινβδΙ; Οηπαπη Ιιο.ίγΙ ηικΙ ίΐιο δίοιιίοδί 

Α11 ίο 8})αΓ0 οιΐΓ Ιΐίΐηοΐδ ΐΗο δΐ,αίη ο£ Ιΐιβ 1)1οο(1 οί" 

1)οιΐΓΐηΊΗί(1 δΐίΐίη, [ίΐΐίΐί δίπηςί 

Νείίΐΐϋΐ' δΐιίΪ6Γ ίΙΐΗί η νοίοε ίι-οπι ίΐιβ τίΐπίνδ οί' ίΐιβιη 

Ιιι ίΐιο ρνεδεηοε οί' ΗοΙΓδ ^ιI^€η δΙιοιιΜ Λνίίΐι δοοίΗη^ 

1)ϊίίθΓ-1ν€611 

€νγ, ' Τΐΐίΐηΐνίεδδ ίΐΌπι ί1ΐ6 ρΐαΐπδ οΓ Τγο}^ ίΗε 
Ο,Ίΐιααηδ ίιανε δρ6ί]_, 
ΊΊΐίΐηΙνΙοδδ ιιηίο Οαπίΐίαη Ιίΐπ Λν1ιοδ6 ^πινβδ εγθ ίΐιίοΐί 
ίΙιβίΈΐη, 
λ\Ίιο (ϋεά Ιο δανβ ί1ΐ6ΪΓ Βΐ'είΙίΓοη — ίΐιε δοοη- 
£θΓ§•οίί€π άεαά ! ' " 
Απίΐ 0(1νδδ6ΐΐδ άΐ'ίίΛνοίΙι ηείΐΓ — βΛ'^εη ηοΛν δΐΐίΐΐΐ 1ΐ6 1)6 

1ΐ6Γ6 140 

Ρΐ'οηι \\\γ Ι^Γβαδί ίο γοιιοΙ ί1ΐ}' άπι-ϋη^, ίΐΌΐη ίιιΐηβ 
ίΐ§6-6ηί'εβΙ)1θ€ΐ §Γίΐδρ. 

Ηίε ί1ΐ€6 ίο ίΐιε ίεηιρίεδ ηο^ν : Ιΐίΐδίο, 1)6ίοι•Θ ίΐιο 

αΙίίΐΓδ 1)0Λν : [οΐίΐδρ. 

ΟΐΌΐιοΙι ΙοΛν ίο Α^αιηβιηηοη, Ηίδ Ινποβδ ίιι δΐιρρίΐίΐηοβ 

Ι,ΐΓί ιιρ ίΐιγ νοίοο Άπά ^γ\ ίο ίΐιο Οοοίδ ίΐΐίΐί δϊί οη Ιιϊίτΐι : 

Γ,βίίΐιβ ΝβίΙιεΓ-άλνεΙΙεΓδ ίιεαι• ΐί ίΙίΓου^Ιι ίΙιοΐΓ άαιΊ^- 

ηβδδ Γίη§ίη§ ΛνΐΜ. 

ΡοΓ, 6Χ€6ρί ί1ΐ6^ ίππι Επά δρΛΓ6, αιιά ί1ι^ ρΐ'ϋΥίΐΙεηοβ 

οί ρΓεΐ76Γ [οΐιΐΐά, 

Κεάβεηι ίΐιεβ ίΐ'οηι ΐ36ΐ•Γηνοιικ^ΐΐί οί ί]ΐ}.' Γυίη-δίηοΐιβη 

259 

8 2 ΕΚΑΒΗ 

150 η δεί σ' εττώβΐν τύμβου ττροίΓβτη 

φοινίσσομενην αϊματο τταρθ^νον 
€Κ γ^ρυσοφόρον 
8€ίρής νασμω μβΧαναν^βΐ. 

ΕΚΑΒΗ 

οΐ ^ηω μβλβα, τι ττοτ' άττυσω ; 
ΐΓοίαν αγω, ττοϊον οΒνρμυρ ; 
^€ί\αία ^ειΧαίον '^ηρω^, 
δουλείας τ«? ου τΧατάς, 
τάς ου φ€ρτά<;' ώμοί μο(-, 

Τί<ζ άμυνεί μοί ; πτοία η^ννα, 
160 ΎΓοία δβ 7Γθλί9 ; 

φροΰΒο(; ττρεσβυς, φρουροί τταΙΒες. 
τΓοίαν, η ταύταν η κβιναν 
στβί'χω ; ττοί δ' ησω ; ττοϋ τι^ βεων 
η δαίμων νων βτταρω^ος ; 

ω κάκ ενε^κουσαι ΎρωάΖ€<ζ, ω 

κάκ ενβ'^/κοΰσαί 

ττήματ , άττωΧβσατ ώΧεσατ' ούκ€Τΐ μοί βίο<ζ 

ά<γαστο<ζ βν φάει. 

ω τΚάμων άγισαι μοί 
170 ΤΓούς, αγισαι τα ηραία 

ττρο^ τάνΒ' αυΚάν ώ τβκνον, ω τταΐ 
Βυστανοτάτας ματερος, βζ^Χθ' 
βξβλθ' οϊκων άϊ€ ματβρος 
αύ^άν, ω τεκνον, ώ<ζ βΙΒτΐς 
ο7αν οιαν αίω φαμαν 
τΓβρΙ σα.9 ψυ'χάς. 

26ο Ι ΗΕΟϋΒΛ 

ΤΗου ιηυδί; δυΓβΙ^ Ηνβ Ιο ^αζβ \ν1ΐ€Γ6 α πιαΐίΐβη οη ΙιβΓ 

ίαοβ [(ΙαΓίνΙγ-^Ιβίΐηιίιι^ ϋάβ 

Οη & ^Γανβ-Γηοπηά Ηεΐΐι 8ΐαυ§Ηί6Γ6(Ι, ννΐιΐΐβ ΐΐιβ 150 

νν^ΠεΙΙ]^ λν^ΐΐθΐΐι ίΐΌηι Ιΐιβ ηοοίν λνΐιίοΐι Ιΐιβ ^οΜβιι 

ιιιοο1ν€η68 (Ιεοΐί, [(1}'6(1. 

Αη(1 α11 Ιιογ 1)0(1^ οηηΐΒοηδ ίη Ιΐΐ6 1)ΐιΙ)1)1ίιι^ Ιιογιόγ 

ΙΙΕΟϋΒΑ 

\νοβ ίοΓ 1111116 αηοαΐδίι ! \ν1ΐίΐ1: οιιΐοΐ'γ αναϋβίΐι 

Το Ιΐη-ΐΐΐ ίοΓίΙι ίΐδ ίΐοοηγ-ΙΙιΐΌθδ ? 
λνΐιαί: \ν;ιΐ1ΐιιο• ίΐ8 ίιιΐηβδδ οί ΙοηιιεηΙ; οιιΙ\ν;ιΐΐ6ΐ;1ι — 
νίν^Χο]\€ά ϋ\ά — 1)111:61• 1)οιΐί1α§6 Λν1ΐ6Γ6 Ιιβαΐ'Ι: αηά 

Ηθδΐι ίίΐΐΐϋΐΐι ? 

Α1ι 1116 ίοΓ ηιγ \νο68 ! 

\νΐΐίΐί; οΐΐίΐηιρίοη ίδ Ιβίΐ ιτΐ6 ? — \ν1ΐ8.1; δοηδ Ιο (Ιείβικί 

1116 ? — 

ννΐΐίΐΐ: οϋγ Γοηιηίπδ ίο ηιβ ? Οοη6 160 

Αν6 ιηγ ΙοΓίΙ Άπά ιιι^ δοπδ ! \νΐηΙ;1ΐ6Γ ιιο\ν δΙίΛΐΙ Ι 

Λν6η(1 1116 ? [1)6ίνΐ611€ΐ 11ι6 ? 

\νΐιϋ:1ΐ6ΐ• ίΐ66 ? ίδ 1;1ΐ6ΐ•6 Οοοΐ — ίδ Ιΐΐ6ΐ•6 ίΐ6ΐιΛ δΙι^ιΠ 
ΑΙοηβ — η1οιι6 ! 

Βαιιο•1ιί,6Γδ οι Ύνογ — Ο ^6 1ΐ6Γα1(1δ οί ταΐη, ^6 ΙιβΓαΙάδ 
οί" ηιΐιι ! — 
\νΐιαΙ ρΓοβΙδ ηιγ ΗΓε αηγ πιογο, ^^Ί10I11 γοιη* \νοι•(ΐ8 
1ΐίΐν6 ιιηοΐοηβ, 1ιαν6 ιιη(1οιΐ6 ? 
Νο>ν υηΐο γοη(ΐ6ΐ• ρανίΗοη_, ϊο ί(ύ\ ίο τηγ οϊύ\ά Ιιογ 170 
ιιικ1οϊιι§_, [θ116 ! 

Ι1.6αά, Ο) 6Λνι•6Ϊο1ΐ6(ΐ6δί; ί66ΐ:_,ΐ6ίΐ(1 γ& Ιΐιβ 6ΐ(1-δ1π6ΐν.6η 

Ο ίίαυβίιΐεΐ'^ Ο οΙιίΜ οΓ α ηιο11ΐ6Γ ηιοδί \ντ6ΐο1ΐ6ί1^ ίΌι•11ι 

ίαι-ίη^^ ίοΓΐΙι ίαι-ΐη^, [πιοΙΙΐ6ΐ•'δ \νθΓ(1, 

€οηΐ6 ίΊ'οηι Ιΐιβ 1;6ηΙ^ Ο 1ΐ6ίΐι•1ν6ΐι ΐ1ΐ6 νοΪ€6 οί ΐΙΐ}' 

Το 1}ΐ6 611(1 ΐΐιοιι πΐίΐ^δΐ Ινίιολν ΛΥ'Ιιαΐ £1 ΐ'υιηοαι• οί έΐ^νίαΐ 

ά6δρίΐΐηπ^, άθδρΗΪηιι^, [1ι;ιν6 Ι Ιΐ6ίΐΓ(ί ! 

€οη66ΐΊΐΐη^ 1;1ΐ6 ϋίε οί ί\\ββ, τηγ \>&Ιον^ά, Ιηιί ηοΛν 

201 ΕΚΑΒΗ 

ΠΟΛΥΞΕΝΗ 


μάτερ ματ€ρ, τί βοάς ; τι νέον 
καρύΡασ οΧκων μ ωστ ορνιν 
θάμβεί τωδ' εζεττταζας ; ΕΚΑΒΗ 
180 οϊμοί, τεκνον. 

ΠΟΛΥΞΕΝΗ 

τί με Βνσφημεΐς ; φροίμιά μοι κακά, 

ΕΚΑΒΗ 

αίαΐ, σας ψύχρας. 

ΠΟΛΤΞΕΝΗ 

εξαύΒα, μη κρύ'^Ύ}ς Βαρόν, 
^ειμαίνω Βείμαίνω, μάτερ, 
Τί ΤΓοτ' άναστενεις. 

ΕΚΑΒΗ 

τεκνον τεκνον μεΧεας ματρυς. 

ΠΟΛΤΞΕΝΗ 

τί τόδ' ά^^έXXείς ; 

ΕΚΑΒΗ 

σφαξαί σ 'Αργβ/ω/^ κοινά 
συντείνει ττρος τύμβον γζ'ώ/χα 
190 1Ίη7\.είΒα <γεννα. 

ΠΟΛΤΞΕΝΗ 

οϊμοί, μάτερ, ττως φθέ'γ'γει 
άμβ^αρτα κακών ; μάννσυν μοί, 
μάνυσον, μάτερ. 

ΕΚΑΒΗ 

αύδώ, τταΐ, ^υσφάμους φάμας' 
ά^-γέ\\ονσ 'Αρ'^είων Ζόζαυ 
Λ^τήφω τάς σας ττερί μοι ψυχ^άς. 

202 ΗΕϋϋΒΑ 

ΕηΙβΓ ΡΟΙ.ΥΧΕΝΑ 

ο ηιοΙΙιβΓ, ναγ η\οΧ\\^γ, ννΐιαί; ιηεαηείΐι \\\γ οι•^ΐη§ ? 

\νΐιαΐ; δΪΓαη^6 (1ι•6&(1 ΐΐιίη^ 

Ιδ ΐΐήδ Ιΐΐίΐΐ: Ιΐιοιι ΙιεΓαΜ^δΐ 
ϊΐιαί; Ηαίΐι δΟίΐΓβά ιη6_, 1ΐ1<:6 ίο ά Χ^ινά ίοΓΐΙι-Η^ίη^ 

Οη δίαυίΐβίΐ \νί秕 

Ουί οί' ΐ1ΐ6 ρβαοβ οί" ίικι• ηβδίΡ 

ΗΕϋϋΒΛ 

Αΐϋδ ! Λνοε'δ ηιβ, ηι^ (1αυ*>'1ιΙ;€ΐ' ! 180 

ΡΟΙ.ΥΧΕΝΑ 

ννΐΐϋΐ ννοιχΐ οί ϊ11-1)θ(]ίηί^ ΐδ Ιΐιίηε ? Ριόιιι ΐΗγ ρΓρΙυίΙΐη^ 
ίΐΐδ 1 ίΐϊνίηβ. 

ΗΕΟϋΒΛ 

Α1ι 1116, Ιίίο οίοοιηβίΐ υηΐο δίααοΐιίβι* ! 

ΡΟΙ.ΥΧΕΝΑ 

Τί^ΙΙ ΐΐ οιιΐ, ίβΠ ίΐ ουΐ, ηβίΐΙΐθΓ 1ιί(1β ο'βιΊοη^ ; 

ΡοΓ ηιΐηβ Ιιοαί'ΐ, ηιγ ιηοΐΙιβΓ, ΐδ Ιιβανγ Λνϊΐΐι άν&Άά 
ΡοΓ Ιΐΐ6 Ιΐοΐΐη^δ ύίΆΪ €01116 ίη \\\γ ηιοαη. 

ΗΕΟϋΒΑ 
ο θ1ΐΐ1(3, Ο θ1ΐί1(1 οί ί1ΐ6 σΓΪ6ί-(ϋ8ΐ;ι•Η,Π§1ΐΙ ! 

ΡΟΙ.ΥΧΕΝΛ 

Α1ι, \ν1ιαΙ: ΐδ ϋιβ πΐ6δδ(ΐ§6 ίο ιτΐ6 ΐΐιοιι Ιιαδί 1)ΐΌα§1ι1: ? 

ΗΕαυΒΑ 
ϋε&ΐΐι : ίοΓ Ιΐΐ6 Α镧ΐν6 ΛναιτΐοΓ-ΙΙιΐΌΐι^ 

Αγ6 ίη οη6 Γπΐηοΐ δει, \\ϊβΧ Ιΐιν Ηοοά Ιιε δ1ΐ6(3 

Οη Ιΐιβ ^ι•ίΐν6 οί Ρ6ΐ6ΐΐδ' δοη. 190 

ΡΟΙνΥΧΕΝΑ 

Α1ι Π16, ηιγ ιηο11ΐ6Γ, ΙιΟΛν οαη \\\γ Ιοη^ιιβ 
8ρ6α1ί οπί 1:}ΐ6 Κοπόγ ? — Ρ.6ί; αΐΐ 1)6 δαΐαΐ : 
Ο πιο11ΐ6ΐ• ιιιΐη6, δαγ οιι. 

ΗΕΟυΒΑ 

Ο ο1ιΐ1(], Ι Ηανβ ΙιεαΓοΙ \\,, Ιΐΐ6 δΐιαηιε αικί ίΐιβ \\τοη^, 
Οί Ιΐιβ Α镧ΐν6 νοΐδ, οί Ιΐΐ6 άοοιη ίοιΊΐι δρ6(1, 
Οί Ιΐΐ6 1ιορ6 οί ύ\γ 1ΐί6 ίξοηβ — ^οη6 ! 

263 ΕΚΑΒΒ 

ΠΟΑΤΞΕΝΗ 

ώ ^βινα ηταθουσ , ω τταντΧάμων, 
ω Βυστάνου μάτβρ βιοτάς, 
οϊαν οϊαν αυ σοι Χωβαν 
200 ζγθισταν άρρήταν τ' 

ωρσεν τις δαίμων ; 
ονκ€Τί σοί τταΐς αδ' ούκίτί Βη 
'^ρ']ρα ΒαΧαίω Β(•ι\αία 
σνί'ΒονΧβύσω. 

σκυμνον ηάρ μ ωστ ούριθρέττταν, 
μόσγ^ον ΒβιΧαία ΒβιΧαίαν 
βίσόψει 'χβίρος άναρττασταν 
σας άττο Χαιμότομ.όν τ Άιδα 
'^άς υτΓοττβμίΓομίναν σκότον, βνθα νβκρων μβτα 
210 τάΧαινα κζίσομαί. 

και σε μεν, ματβρ Βύστανε βίου, 
κΧαίω ττανΒύρτοίς θρήνοις• 
τον βμον δε βίον, Χώβαν Χύμαν τ', 
ου μβτακΧαίομαί, άΧΧα θαν€Ϊν μοί 
ξυντνχία κρείσσων έκύρησβν. 

Χ0Ρ02 
κα\ μην "Οδυσσεύς €ρ•χ^€ταί στΓον^τ} ττοΒός, 
'Έ,κάβη, νέον τι ττρος σβ σημανων βττος, 

ΟΔΎ22ΕΤ2 

ηνναι, Βοκω μίν σ βΙΒεναι '^νωμην στρατού 
Λ^ίτίφόν τ€ την κρανθαίσαν άΧΧ' όμως φράσω. 
220 εδο^' Άγ^αιοΙς τταΐΒα σην ΤΙοΧνξενην 

σφάζαι Ίτρος ορθόν χο)μ ' Αχ^ίΧΧειου τάφου, 
ημάς δε ττομττούς καΐ κομιστηρας κόρης 
τάσσουσιν βίναί' θύματος δ' εττιστάτης 

264 ΗΕΟϋΒΑ 

ΡΟΙ.ΥΧΕΝΑ 

Ο δΐηοΐίβη οί" αη^υίδΐι 1)€γοικ1 ίΐΐΐ οίΗεΓ ! 
Ο ίιΐΐβίΐ \νίΐΗ αίίΐίοϋοη οί" ά^δοΐαίε (Ιίΐγδ ! 

\νΐιαΙ ί;€ηιρ65ΐ_, ΛνΙιαΙΙειηρεδΐ οί οηΪΥΆ^β ο,ηά δΐΐϋΐηε, 
Τοο Ιοαΐΐιί ν Ιο Ιοοίί οη, ΐοο &\νίυ1 Ιο ηαηιβ, 200 

Ηαΐΐι α ίΐκηοΐ ιιρΐΌΐΐ86(1, ΐΗαΐ οη Ιΐιββ ϋ οαηιε, 
ΤΗ&ί Ιΐιν λνοκίιιΐ οΐιΐΐίΐ \)γ 1ΐ6ΐ• Λνοείυΐ ηιοίΙΐθΓ 
ΝενίτηιΟΓε (ΙοΛνη ΙΙΐΓ&ΙΛοιη'δ ραΐΐΐδ δΐιαίΐ ρίΐοβ ! 

ΡοΓ ηΐ6, 1ΐ1ν6 3, ^οιιπβΐΐπίτ η1ουη1:ίι^π-ραδΐυ1•^^1, 

ί,ϋίβ α οΗίΜ οί ίΐιβ Ιιβι-θ, δΐιαίΐ Ιΐιου δεβ ίοηι ϊάυ, 
ίη ΎΝΌβ Γγοπι ΐΐΐ)^ λνυείαΐ €ΐηΐ3ΐ•αϋ€δ ΐοηι^ 
Αη€ΐ_, Λνϊίΐι ΐΙίΓΟίΐΐ 1)ν ΐ1ΐ6 δΐίίθΐ οί* Ιΐιβ ίΐΙίΛΓ δΙιοΓη, 
ϋοΛνη ίο Ιΐΐ6 ιιπίΙβΓΝνοΓίά άαΐ'Ι^ηεδδ 1)0Γη6^ 
Ιη Ιΐΐθ Ι^αηά ΙΤηδεθη ίο Ιίβ^ ον^ηηαδίοΓεά 

Οί* ΠΐίδΘΓγ, ΐ1ΐ6Γ6 λν1ΐ6Γ6 Ιΐΐ6 οΙρίΐΙΙι-δΐΓΪοΙ^βη 3,ι•6. 210 

ΓΟΓ ϊ\\&β, ίοΓ ΐ1ΐ6 (αίΐΐ'ΐί (Ιαγδ οΙΟδΐηο' ίΙΓΟΙΠίΛ ί1ί66, 

ΜοΙΙΐβΓ^ \νί11ι υΙΙιεΓηιοδΐ \ν'αΐ1ΐηο'3 Ι ογγ : 

ΒιιΙ; ίοΓ ίΐιίδ, ίΐιβ Ηίε ΐΐιαΐ Ι ηο\ν ηιιΐδΐ Ιαοΐί, 
ΓοΓ αΐΐ Ιΐΐ6 Γυϊη ΙΙιβΓβοί βποΙ ίΐιε ^ΛΥαο\ί, 
Ι λναϊΐ Ώοί, ι, &δ Ι σ£ΐζ6 ίΐΙ)αο1ί : — 
Ο ηο,γ, 1)ΐιΙ α Ιιαρρΐοι* Ιοί Ιΐίΐΐΐι Γουηά ιηε, 

ΡοΓΕδηιυοΙι αδ ίο ιπθ ϋ ίδ ^ίνβη Ιο οΐίβ. 

ΓΗΟΚυδ 

ΒαΙ Ιο, Οίΐ^δδβιΐδ οοηιοδ λνϊΐΐι Ιιυη-γίησ Γοοί, 
Το Ιεΐΐ Ιΐιβθ, Η60ΐιΙ)ίΐ, Ιΐιε η6\ν'^ άεοΐ'εε. 

Εηίβΐ' οοΥδδΕυδ. 

οοΥδδΕυδ 
^ ϋ-Άάγ, ΐΗου 1<ηθΛν'δΙ_, Ι ΐΐΌλν, ΐΐιε Ιιοδί'δ ΐ'βδοΐνθ^ 
Αη(1 1:1ΐ6 νοίε οαδΐ, γβΐ Λνϋΐ Ι ίοιΐ ΐΐ ίΐιεε : 
Τ1ΐ6 ΑοΙιαβαηδ Λνϊΐΐ ίο δίαγ Ροΐνχρηα 220 

Ύ1\γ ϋ\ύ\ά, ιιροη ΑοΙιΐΠβδ' §Γανο-ΐΏοαη(1'δ Ιιεϊ^ΙιΙ;. 
Μβ ΐ1ΐ67 αρροίηΐ ίο υδΐιει* 1:1ιϋ1ΐ(-ι•λναΓ(1 
Αηά 1)ηη§ Ιΐΐ6 ιπΗίίΙ ; ΐΐιβ ρΓβδίίΙειιί; αχιά ρη^δί 

«65 ΕΚΑΒΗ 

Ιβρβύς τ €7Γ€σταί τονΒβ τταΐς Άχ6λλ€ω9. 
οίσθ' ονν ο Βράσορ ; μητ ά7Γοσ7Γασθ[]<; βία 
μήτ 6ί9 χ€ρών αμίΧλαν βξβΧθϊ]^; Ιμοί' 
'^ίηνωσκ.ε δ' ά\κην και τταρουσίαν κακών 
των σων. σοφον τοι καν κακοί<; α Ββΐ φρον€Ϊν. 

ΕΚΑΒΗ " 

αίαΐ' τταρεστηγ^, ά>ς εοίκ , ά<^ων /ί/.€γα?, 
230 'ΓΓ\ηρη<ζ στεναγμών ουδβ δακρύων κενός. 

καηωη άρ ουκ εθν^σκον ου μ! Ιχρην θανείν, 
ουο ωλεσεν με Δευς, τρέφει ο , οττως• ορω 
κακών κάκ άΧλα μείζον η τάΧαίν ε^ώ. 
€1 δ' εστί Τ0Γ9 8ού\οίσί του? ε\ευθερους 
μη Χυττρα μ7]Βε καρδίας ^ηκτήρια 
εζιστορησαί, σοΙ μεν εΙρΡ]σθαί χρεών, 
ημάς δ' άκονσαι τους ερωτώντας τάΒε. 

0ΔΥ52ΕΥ:2 

€^εστ\ ερώτα' του χρόνου ^/αρ ου φθονώ» 

ΕΚΑΒΗ 

οίσθ' ηνίκ η\Θες 'ΙΧίου κατάσκοττος, 
240 ουσχΚαινια τ άμορφος, ομμάτων τ άττο 

φόνου σταΧα^μοΙ σην κατεσταζον <^ενυν ; 

0ΔΤ52ΕΤ2 

060 • ου ^αρ άκρας καρΒιας έψαυσε μου. 

ΕΚΑΒΗ 

67^'ω δί: σ' Ρ^\ενη καΐ μοντ] κατείττ εμοι ; 

ΟΔΤ22ΕΤ2 

μεμνήμεθ^ ες κίνΒυνον εΧΘόντες με^αν. 

ΕΚΑΒΗ 

ηγω δε '^ονάτων το^ν εμών ταττεινος ων ; 

ΟΔΤ25ΕΤ2 

ωστ ενθανεϊν γε σοΐς ΎτεττΧοίσί χειρ* εμήν, 
266 * ΗΕΟϋΒΑ 

ΟΓδαοΓίβοβ ΑοΙιΐΠοδ' δοη δΐιαίΐ 1)0. 
ΚηοΛν'δΙ Ιΐιοιι 11ί7 ραΓΐ Ιΐιεη ? — 1)6 ηοί ίοπι Η\νίΐγ 
Ρεί'ί'οΓϋε^ ηοΐ' 1:)ΐ•Εν6 πιο ίο Ιΐΐ6 δΐι-ίίε οί Ιιαη ϋ.^ ; 
ΒαΙ 1νηο"\ν Ιΐιγ ηιϊσΐιΐ^ Ιΐιίηε ίιηιπϊηβηοο οί ΐΐΐδ. 

\νί56 13 ίί 6ν6η ΐηΐ(1 ϊΐΐδ ίο 1ΐ6ΕΐΊν6η ΓβίΙδΟΙΙ 

ΗΕΟυΒΑ 

ννο6 ! Α δΟΓβ ΙπεΙ ίδ ΆΪ ΙιαίΊά^ ηιβδββηΐδ, 

ΒυΓίΐ6Π6(1 ΛνΐΐΗ ^Γοαηΐποδ^ αικί £ιι1ίϋΐ6<1 οτ Ιεανδ. 230 

Γ ίΐϊβίΐ ηοΐ Ιΐΐ6ΐ•6 Λν1ΐ6Γ6 Λνεΐΐ ηιίοΗί Ι Ιΐιΐνβ (Ιΐέ-ίΐ ; 

ΝοΓ Ζειίδ (ΙοδίΓογεοΙ^ 1)ΐιΐ ΙιοΜοΙΙι ηιβ ΐιι Ιΐίε 

Το δ66 — Ο Λνΐ'θίοΐι !— ΐΠδ 1110Γ6 ΐΐιαπ ίΐΐδ ο'βΓραδΐ. 

Υοΐ_, ίί ίΐιε 1)θΐιά ηνιγ (^ιιοδΐίοη οί' Ιΐΐ6 ίΓ66 

Τ1ίΐπ<^δ ΐΗαΙ: δΐιουΐίΐ ν€χ ΐ1ΐ6ΐη ηοΐ:^ ηοι• §η11 ϊΐιε ΙιβΗΐί;, 

ΤΙΐθπ βίδ ΐΐ ΐΐΐίΐΐ Ιΐιοιι 1)6 Ιΐιε ι^πβδίίοη^ά ηϋ\ν, 

Αικί ΐΐιαί; Ι ϋδ1ν_, αιιά 1ΐ6ίΐι•1ν6π ΐΐιγ ΐ'^ρίγ. 

ΟΟΥδδΕϋδ 

8ο 1)6 ίΐ : ίΐδΐν, Ι §Γΐκ1§6 ηοΐ Ιΐΐ6 άβίαγ. 

ΗΓΧυΒΑ 

Ιΐ6ΐϊΐ6ΐη1)6ΐ•6δΙ Ιΐιοα ϊΐ^γ οοτηϊη^ υηίο Τΐ'ον 

Α δργ, ίη Γαοδ νΐΐ6-ν6δ1ιιι•6ά ; ίΐ'οηι Ιΐιΐη6 6•ν68 240 

ΤΐΊοΙίΙρίΙ αίΙοΛνη ίΐιγ οΙΐ66ΐνδ 1:1ΐ6 ί^ουίδ οι ^ογ& ? 

ΟΟΥδδΕϋδ 

Ι άο, ίον 666ρ α δαη1^ ίηίο ηιΐηβ Ιΐ6Ηΐ•ί;. 

ΗΕΟυΟΛ 

Αικί Ηβίβη 1ίη6\ν 11ί66^ αηά ΐοΐά ηοη6 δανβ ηΐθ ? 

ΟΟΥδδΕϋδ 
Ι οέΐΐΐ ίο ηιίικί : ιηίοΐ ρ6η1 ^ηηι Ι ίκΠ. 

ΗΕΟϋΒΑ 

Αηά Ιο ηΐ)^ Ιίποεδ ίΐϊίΐδΐ οΐίη^, Λναδι ΙοΛνΙγ ί1ΐ6η ? 

ΟΟΥδδΕϋδ 

\νΐ1;}ι ^ΐΜδρ οί ^16&ι}1 ϋ1θδ6ί1 οη Ιϊιγ ΐΌΐ)6δ ηιΐιΐ6 Ιι&ηιΐ. 

267 ΕΚΑΒΗ 

ΕΚΑΒΗ 

Τί/ οήτ €Α,€ξας οουλο'ζ ων €μο^ τοτβ ; 

ΟΔΤ22ΕΤ2 

ΤΓολΧων \ό<γων ενρήμαθ', ώστε μη θανβίν. 

ΕΚΑΒΗ 

έσωσα ΒΡ]τά σ εξίίττβμψά τε γ^θονό^ ; 

ΟΔΤ22ΕΥ2 
250 ώστ' είσοραν γβ φ€'γ>^ο<ί ηΧίου τόΒε. 

ΕΚΑΒΗ 

οΰκουν κακύνβί τοίσ^ε τοί<; βουΧεύμασιν, 
09 βξ €μον μεν ετταθες οΙα φη<ζ τταθεΐν, 
ορα•ς ο ουοεν ημα'ζ εν, κακω^ ο όσον ουνα ; 
αγ^άρίστονυμών σττερμ', υσοι 8ϊ]μη'γόρους 
ζηΧοΰτε τίμάς- μη8ε 'γί'γνώσκοίσθε μοί, 
οί τού<ζ φίλον^; βΧάτΓτοντε^ ου φροντίζετε, 
ην τοΐσί 7Γθ\\οΐ<; ττρος χάριν Χεγητε τι. 
άταρ τί 8η σόφισμα τονθ' ηγούμενοι 
εΐ'ζ τήνΒε ιταΐΒα ψήφον ωρισαν φόνου ; 

260 ττότερα το χρήν σφ' εττή^α^' άνθρωττοσφα'γεΐν 

ττρος τυμβον, ένθα βονθυτεΐν μάΧΧον Ίτρεττει ; 
ή τούζ κτανόντας άνταττοκτεΐναι θεΧων 
εις τήνΒ ΆχιΧΧευ<ί €ν8ίκω<ί τείνει φόνον ; 
άΧΧ' ούΒεν αύτον ή8ε γ' εϊρ<γασταί κακόν. 
'ΚΧενην νιν αΐτεΐν χρην τάφφ ττροσφά^ματα' 
κείνη <γαρ ώΧεσέν νιν εις Ύροιαν τ' α^ει. 
ει δ' αΙχμαΧώτων χρή τιν εκκριτον θανείν 
κάΧΧει Θ' ύττερφερουσαν, ούχ ημών τοΒε• 
η ΎυνΒαρΙς ^γαρ εΙΒος εκττρεττεστάτη, 

270 άΒίκοΰσά θ' ημών ού8εν ήσσον ηυρεθη. 

τω μεν Βικαιω τονΒ' άμιΧΧώμαι Χο'γον 
ΐι δ' άντι8ονναι 8εΐ σ' άτταιτουσης εμού, 
άκουσον. ηΛ^τω της εμής, ώς φήζ, χ^ρός 

268 ΗΕαϋΒΑ 

ΗκυυΒΑ 
Αν, Άπά \ν1ΐΕί δϋΐάδί ΐΗοα — ΐΗοα πιν ΐ3οη(1ηιβη ίΐιεη ? 

οηνβδΕυδ 
λΥοΓ^Ιδ — ΛνοΓάδ ίυΐΐ ΐΏΗπγ Ι ίοιιπίΐ^ΐο βδο&ρε ίΐΌΐη (Ιεαίΐι. 

ΙΙΕΟυΒΛ 

1 δανεά Ιΐιβε — δίΐνεά Ιΐιββ^ — δβηΐ ΐΗοο ίοιίΐι Ιΐιο ΙηικΙ ; 

ΟΠΥδδΕϋδ 

Α^_, 1,1)Ηη1νδ ίο Ιΐιεο^ Ι δ€0 ΐΐιε 5υη"δ ϋ^ΐιί; πο\ν. 250 

ΗΕΟυΒΛ 

ΑγΙ 1;1ιοα ηοΐ ααΐϋίΤ ρΐΌνοά Ιΐΐί-η Ι^ν Ιΐιβδο ρίοΐδ^ 
λνΐιο ΛνΕδΙ \)ν ηιο 5^ άε-^Η λνΐΐΐι ίΐδ Ιΐιοα δίΐνε.ςί:. 
Υοί; (ΙοδΙ υδ ηοιι^Ηΐ ^οοά,, Ι)α1: ΐΗΐηε υΐηιοδί: ΐ11 ? 
Α Ιΐι?ιη1<:ΐ6δδ δρδΛνη^ α11 ^^ ίϊΐΆί §ΓΕδρ Λί ΙιοηοιίΓ 
Βν 1)ίΐΐ3ΐ3ΐΐη<τ ίο Ιΐιε παοΐί Ι — ΙεΙ ιηε ηοΐ ΙίηοΛν νοα, 
λν^Ηο ^η^α^6 £η€η(1δ^ &ηά ηοίΗίη^ γ6ο1<: 1:1ΐ0Γ6οί', 
δο 76 ιη37 δοιηεΐΐιίη^ δ&ν Ιο ρΐε&δο Ιΐΐ6 Γ?ι]3ΐ)1ο ί 
λνΗπΙ: 0Γαίΐ7 Λνΐΐίηβδδ ίιη8ο:ίη€(1 ^6 
ΤΗίδ^ οη παν οΐιϋοΐ Ιο ρ&δδ νοιίΓ ιηυΓάεΓ-Λ'οί-β ? 
λναδ'Ι: οΐιιΐν (ΐΓβΛν ίΗειη οη ίο ΙιυΐΏίΐη δΙβιΐί^ΗΐβΓ 260 

υροη Ά ^Γανο ηιονε ιηεοί: ίοΓ οχεη δίαΐη ? 
Ογ άοΐΐι ΑοΙιΐΠοδ. £αΐη ίο τεί^υίίε ΛνϋΗ ΓΐοαίΗ 
Ηίδ δΙπγεΓδ. ίιΐδίΐν ίΐΐηι (Ιοίΐίΐι'δ δ1ι?ιίί &ΐ Ιιογ : 
ΧοΛν ηβνβΓ αυίτΐιΐ οί" Ιιηπίι ΛνΓου§1ιΙ δΐιε ίο Ηΐιπ. 
Ηείοη δΐιοπίίΐ ίιβ ά^^ιηαηά, Ιιΐδ ΙοπΛ'δ ήί νΐοϋπι : 
'Τλνβδ δ1ΐ6 Ιο Ύτογ Ιΐΐίΐί άΐΈΛν Ιιίια^ Άπά (ϋοδίΓονοά. 
Αηά ίί δοιηβ οΐιοδβη ΟΗρΐίνε ηο€(1δ ηιυδί άία, 
Ιη Ι^εΗΐιίν ροειΊβδδ^ ηοΐ Ιο υδ ^^οϊηίδ ίΐιίδ ; 
ΓοΓ Τνηά&Γβυδ' οΙαυ^^ΙιίεΓ ηΐΗίοΙιΙε-δδ ίδ ϊη ίοπη^ 
ΑηΛ Λν3δ ίοιιηά λυγοπ^^ϊπ^^ Ιιίηι ηο Ιβδδ ίΐιαη Λνε. 270 

Τΐιΐδ ρίοα 3ο:ίΐίηδί Ιιΐδ ''•]υδ1:ΐθ€" Ι ίΐπ'ίΐν. 
Βυί Λνΐι&ί ΓοίαπΊ ΐΐιοπ ΟΛν'δί Γηβ^. οη ηιγ αΐίΐίηπ, 
ΗεβΓ — ίΐιοπ (1ΐ(ΐ5ί ίοιιαίι ηιΐηε 1ΐίΐη(3; αδ Ιΐιου άοδί 
Ολνη. 

269 ΕΚΑΒΗ 

καΐ τήσ^β 'γραία<; ττροσττίτνων 7ΓαρηίΒο<;' 
άνθάτΓΤομαί σον τώζ'δβ τώι^ αυτών €<γ(ύ, 
χάριν τ' άτταίτώ την τοθ' ίΚ€Τ€νω τβ σε, 
μη μου το τβ/^ΆΌν βκ χερών άιτοσιτάστι<ί, 
μη^€. κτάνητε' των τεθνηκότων ά\ίς. 
ταύτη ^ί^ηθα καττιΧηθομαί κακών 

280 ν^' άντΙ ΊΓοΧλών βστί μου τταραψυχί], 

7ΓΟλ6?, τίθηνη, βάκτρον, ήρεμων οΒοΰ. 
ου τού<ζ κρατούντα^ γρη κρατεΐν α μη χρεών, 
ούδ' εύτυχοΰντας εν Βοκεΐν Ίτράζειν άεί' 
κά'γώ 'γαρ ην ττοτ', άλλα νυν ουκ εΐμ' ετι, 
τον Ύτάντα δ' οϊΧβον ημαρ εν μ άφειΧετο. 
ίίλλ' ώ φίΧυν "γενείον, αΙΒεσθητί με, 
οΐκτειρον εΧθών δ' €69 Άχαϊκον στρατον 
Ίταρη^όρησον, ως αιτοκτεινείν φθόνος 
'^/υναΐκας, α<; το ττρώτον ουκ εκτείνατε 

290 βωμών άττοσΊτάσαντες, άλλ' ωκτείρατε. 

νόμος δ' εν ύμΐν τοις τ' εΧευθεροις ϊσος 
καΐ τοΐσί 8ού\οις αίματος κείται ττερι. 
το δ' αξίωμα, καν κακώς Χε^ης, το σον 
•πείσεί' λόγο9 ^αρ εκ τ ά^οξουντων Ιίον 
κάκ τών ^οκονντων αυτός ου ταύτόν σθενει. 

Χ0Ρ02 
ουκ εστίν οΰτω στερρός άνθρώττον φύσις, 
ήτις "γόων σών καΐ μακρών αθυρμάτων 
κΧύουσα θρήνους ουκ αν εκβάΧοί Βάκρυ. 

0ΔΥ22ΕΤ2 
'Έ,κάβη, Βώάσκου μη8ε τω θυμουμενω 
300 τόν ευ Χε^οντα Βυσμενή ττοιοΰ φρενί. 

ε^ό^ το μεν σον σώμ , ύφ' ουττερ ηύτυχουν, 
σωζειν έτοιμος ειμί κούκ άλλως λ€γω• 
% δ' εΐτΓον εΙς άτταντας ουκ άρνήσομαί, 

270 ΗΕΟυΒΑ 

Αηά Η'ΐίηΐ^ΐβά οΙκϊοΙ^, Ιολν οοΛνοπη^ αί ιη^ ίεεί. 
ΙιΟ, ΐη ηιγ ΙιΐΓΠ ίΐιΐιιβ ΙιηπγΙ, ΙΗ^ 1)€Λΐ•(ί_, Ι Ιοααΐι, 
ΊΊΐίΐΙ; §ι•;ιθ6 οΓ οΜ ιταΐαϊηιίπ^, ηοΛν ΐΗγ 5ΐιρρ1ΪΗπΙ. 
Νοί ίΐΌΐιι ηιίηβ αηΐΊ8 ΐοαι* Ιΐιοιι ηιγ οΙιίΜ ηλυηυ, 
ΝοΓ δΐϋγ γ& 1ι6γ : δΐιίΤιοε Ιΐιο αΙΐΈίΐάγ άοίκΐ. 
Ιη 1ΐ6Γ Ι ]ογ, ΐη 1ι€γ ίοι-^εΐ ηι^ Λνοοδ : 

ΡοΓ ηΐΛΠ^ η Ιοδί 1)1ΐ5δ δΐιο ιη^ δοΐαοο Ϊ3 : 280 

Μγ αϋγ 5\\€, ηιίΓδβ^ δΐΗ,ίΓ, ^υίοΐίί ίοι* ιην ίεοΐ. 
Νοί; Ι^ΓπιιηοιίδΙ^ Ιΐιβ δΐΓθη§ δΐιουΐά ιΐ5€ Ιΐιεί:• 
δΙι*6η§11ι, 

ΝοΓ ΐΙΐΟγ ΛνΙΐίοΗ ρΐΌδρΟΓ Ιΐΐίπΐν ΐο ρΐΌδρ^Γ €1}'6. 

Ι Ιοο οηοβ Λν&δ^ 1»α1: ηο\ν ίΐιη Ι ηο ηιοΓβ, 
Αηά ά\\ ιη^ Λνε»! οηο άαγ 1ι»11ι ΓβίΙ Γιόπί ιτηβ. 

Ο, 1)γ ϊ\\γ 1>€ΆΥά, \\Άν€ ίΙίΟΙΙ Γ6δρ€0Ϊ Ιο Π16 Ι 

ΡίΙγ ιηε : ί^ο ΐΐιου ϊο ΑοΙιη€λ'8 Ιιοδΐ ; 

ΡρΓδίιπάβ Ιΐΐ6ΐιι 11ο^ν ίΐιαΐ δ1ΐ3ΐιΐ6 ίΐ ίδ Ιο δΐιιγ 

λνοιτιβη^ λνΐιοηι ΗυδΙ; νο δίβλν ηοί, Λνΐιεη γο ϊογθ 

ΊΊιοδ6 ίΐΌπι Ιΐιο ΗΐΙ;αι•δ^ ]3ΐι1: ίοΓ ρΐΐγ δραΓείΙ. 290 

Ι.0_, Ιΐΐ6 δ?ΙΠΊ6 ΙίΙλν ίδ δΐΗΐ)1ϊδ1ΐ€(1 Ητηοπ^ ^οιι 

ΡοΓ Γγ66 311(1 1)011(1 8δ Ιοίΐοΐΐίπ^ 1)1θΟ{1-δ1ΐ€(1(1ΐΐ1§. 

Τΐιίηε Ιιί^ϊι ιτριιΐο^ ΙιΟΛν ΐΠ δοε'ει* ΐΗοιι δροαίΐ, 
81ιειΙΙ δλναγ Ιΐι^πι : ίοι* Ιΐΐ€ δπηιβ δρεεοΐι οίΐιτίεΐΐι ηοΐ 
ί,ίΐ^β \ν€ί§1ιΙ ίΓοιη ιηεη οοηΐεηιπείΐ ίίικί ιηεη Γενεΐ'εοΐ. 

οΗοιιυδ 
Τΐιεί'ε ίδ ηο 1ιιιιιι?ιη ηπίπι-ε δο τείεηΐΐεδδ 
ΤΙιαΙ^ ΙιεαΓί^εηίη^ Ιο Ιΐι^ β,τοαηίπ^δ «ηά Ιΐιγ \νί\ίΐ3 
Ι,οη§ 1εη§ί1ιεηε(1 οιιΐ^ Λνουΐά ηοΐ Ιεί ίαΐΐ ίΐιε Ιεατ. 

οηΥδδΕυδ 
Κεεείνε ίηδΐΓυοΙίοη^ ΡίεουΙ)»^ ηοι• Ιιίηι 
ΡοΓ ΛνΓ3.11ι εοιιηΐ ίοε, λυΙιο Λνίδείγ εοιπίδείΐεΐΐι. 300 

ΊΊιν Ιίίε^ ΙΙίΓου^Ιι \ν1ιοηι Ι ίοιιικί άεΐίνειαηεε^ 
Κείΐάγ αιη Ι Ιο δανέ ; Ι 8ΐαη(1 Ιΐιεί'είο. 
ΒαΙ λνΐιαΐ Ιο α11 Ι δ^ίά, Ι υιΐδα^ ηοΐ — 

271 ΕΚΑΒΗ 

Ύροία^ άΧούσης ηνΒρί τω ιτρωτο) στρατού 
σην τταΐΒα Βονναι σφά^ιον έζαιτουμίνω. 
Ιν τωδβ '^/αρ κάμνονσίν αι ττοΧλαο ττολβ^ς, 
όταν Τί9 βσθΧοζ καΐ 7Γρόθυμο<; ων άνηρ 
μη^εν φίρηται των κακίονων ττλεον. 
ημίν δ' 'Αγί-λλεύί α^ί09 τιμη^, ηΰναι, 

310 θανών ύττβρ <γή<; Ελλάδος καΚΧίστ άνήρ. 

οΰκονν τόδ' αίσγ^ρον, €ί βΧβττοντι μαν φίΧω 
γρωμβσυ , εττα ο ολωλβ, μη γ^ρίομβσυ βτι ; 
βίεν τί Βήτ βρβΐ Τις, ην τις αν φαντ} 
στρατού τ άθροίσις ττοΧεμιων τ αηωνια ; 
ττότερα μα^χούμβθ' ή φίΧοψυχησομβν, 
τον κατθανόνθ' ορωντβς ου τιμώμενον ; 
καΐ μην εμοι^ε ζωντί μεν, καθ ημεραν 
κει σμίκρ εχοιμι, ττάντ αν αρκούντως ε'χοί' 
τνμβον δβ βονΧοίμην αν άξίούμενον 

320 τον εμον ορασθαι• Βία μακρού ^αρ τ) χάρος, 

ει δ' οΙκτρα ττάσχειν φής, τάδ' αντάκονε μον 
είσιν τταρ' ήμϊν ούΒεν ησσον αθΧιαί 
Ύραΐαί γυναίκες ηΒε ττρεσβύται σεθεν, 
ννμφαί τ αρίστων ννμφίων τητωμεναι, 
ων ήΒε κεύθει σώματ Ίδα/α κονις. 
τόΧμα ταδ'• ημείς δ', εΐ κακώς νομιζομεν 
τιμαν τον εσθΧον, άμαθιαν οφΧησομεν 
οι βάρβαροι Βε μήτε τους φΙΧους φιΧονς 
η'^εΐσθε μήτε τους καΧώς τεθνηκοτας 

330 θαυμάζεθ\ ('ας αν η μεν Έλλας• ευτυχή, 

ύμείς δ' εχηθ' όμοια τοΐς βουΧεύμασιν. 

Χ0Ρ02 

αίαΐ' το ΒούΧον ως κακόν ττεφυκ άεΐ 
τοΧμα θ' α μη χρή, ττ; βία νικό^μενον. 

272 ΗΕΟϋΒΑ 

ΤΙιβΙ ηοΛ\', Τγο3' Ι,αΐνεη^ Λνε κΐιοιιΐίΐ νί^υ Ιΐι^ οΗϊ1(], 

Αι οιΐΓ ^ΓβίΐΙ οΙΐΛίτιρίοη'δ οΐίΐΐιυ, ίου δ^οπίΐοβ. 

ΡοΓ οίί;Ηΐί> οοηΐ€ΐΗ ΛνβΗΐίΠβδδ ίη πιοδί δίπίεβ, 

ΤΙιηΙ, Ιΐιοα^ΐι ;ι ηιβη 1>ο 1)Γίΐν6 αηά ρ?ιίηοΙ-5θΐι1θίί, 

Νο §ιιοιχ1οη ^αίηδ 1ΐ6 ηιθΓ6 Ιΐιηη 1)αδ6Γ πιβη. 

ΒυΙ \\'θ, Λνβ άθΘπι Αοΐιΐΐΐβδ 1ιοηοιΐΓ-\νοΓΐ1ι^, 

ννΐιο €]Ϊ€(1 ίοΓ ΗοΙίΛδ ηοι)1^ ίΐ.ς πιαιι η1α^. 310 

λν^ΓΟ Ιΐιΐδ ηοΐ δΐϋΐηιβ Ιΐιεη, α8 ίΐ ίποιίίΐ Ιο ϊγοιϊ 

ΗΐΐΏ Ιΐνΐΐ)^, 1)ΐιΙ ηο ηιΟΓβ Λνΐιβη Ιΐ6 ίδ §οηε ? 

ΥοΗ, λνΐιαΐ ΛνίΠ ΟΠ6 δίΐγ ίΐιεη^ ίί οηο€ αΰ;ίΐίη 

Τ1ΐ6 ΙιοδΙ ηιαδΐ ^ΗΐΙιεΓ ίοΓ ΐΐιο δΐΐ'ίίβ Λνϋΐι ίοβδ ? 

"Γί^ΙιΙ: δΐΐίΐΐΐ Λνε/' ΛνΐΠ Ιΐιεγ α'γ, *^ ογ οΐϊιψ Ιο 

Ηίε, 
ΒΰΙιοΜίηε^ ΙιΟΛν αηΙιοηουΐΈά εγο ΐΗβ άεαά ? " 
Υβ'Λ, ίοΓ ιηγδεΙΓ, ΙιΟΛν δοαπί δοε'βΓ ΐη Ιίίβ 
Μ^ ίπΓβ ίοΓ οΐίΐΐΐν ηοεά^ Ιΐιΐδ δΐιουΐά δαίΚοβ : 
ΥεΙ ίαιη ΛνουΜ 1 πιγ ΙοιηΙ) ΛνβΓο τενεΐΈποο- 

οΐΌ\νηε(1 
Ι π ηιεη'δ δΐ^ΐιΐ: ; ενειτηοΓβ Ιΐιίδ §Γ3,οβ £ΐΙ)ϊ(1εδ. 320 

Βιιΐ, ΐί ΐΗου ρΐίΐίη οί Ηίΐΐ'άδΐιίρ^ Κθ3ΐ• ηιΐηε απδλνει• : 
λνϋΐι υδ 11ΐ6Γ6 1)6 §1*67 ιη&ίΓοηδ^ α^εοί δίΓβδ, 
ΝοΙ Άπγ Λνΐιϋ; Ιβδδ λντείοΐιεά ίΐιαη ηγΙ 1]ιοιι_, 
Αηά 1)η(ΐ6δ οί' ηοΗεδΙ ΙίπάεσίΌοηΐδ Ιείΐ ΓογΙοιπ, 
\νΗοδε οοΓρδεδ ^οη άεΓ άιΐδΐ οί" Ιάα δ1ΐΓου(1δ. 
ΕηάιίΓε ΐΐιϊδ : Λνε^ ίί ειτ \νε άο Ιο Ηοηουι• 
ΤΙιε Ι^Γίΐνε^ οοηΐεηΐ ΛνϊΠ δΐαποί εοηνίεΐ ο£ ίο11^. 
ΒιιΙ γε 1;)ίΐΓΐ3ίΐηαη8_, δΐϋΐ οοπηΐ ηοΐ &δ ίηεπΓ^δ 
ΥοιίΓ ίπεπάδ^ ηοΓ τεπάεΓ γοιίΓ Ιιεί'οΐο (ΙεαοΙ 
ΗοπΊδ^ε, ϊΥΐΆί ρΐ'ΟδρεΓοιίδ δο τηαγ Ηεΐΐεΐδ πδβ^ 330 

Αηά ^οιΐΓ ΓεΛνίΙΓά ιηα^ ηΐίΐΐοΐι }ΌυΓ ροΐίογ. 

εΗοκυδ 

νΥοε ! λΜΐίΐΙ α ειίΓδε ϊδ ΐΗι-ειΙίΙοιη'δ ηαΙιίΓε, Άγ^ 
ΕηάυΓΪη§ λυιόπ^ 1>)'^ δΐΓοη§ αοπδίΓαίηΙ ο'εΓΐ)θΐ•ηο ! 

273 
νοι,. Ι. τ ΕΚΑΒΗ 

ΕΚΑΒΗ 

ώ θύ'γατβρ, ούμοΙ μ^ν \ό^οί 7Γ/309 αιθέρα 
φρονΒοι μάτην ριφερτε'ζ άμφΐ σου φόνον 
συ δ' 66 τι μβίζω ^ύναμιν η μητηρ €χ€ΐ<;, 
στΓούΒαζε, Ίτάσα^ ώστ άηοόνο<ζ στόμα 
φθοη'^σ.'ζ ίβίσα, μη στβρηθηναι βίου, 
ττρόστΓίΤΓΤβ δ' οΙκτρώ<; τοΓ'δ' ΌΒυσσ6ω<; 'γονυ 

340 και ΤΓεΙ&' €χ€ΐς δε ιτρΰφασίν βστί ^/άρ τέκνα 

καΧ τωδβ, την σην ωστ εποίκτεΐραί τυχην. 

ΠΟΛΤΞΕΝΗ 
άρω σ', Όδυσσευ, Βεξιαν ύφ' €Ϊματο<; 
κρύτΓΤοντα χ€Ϊρα καΐ ττροσωττον εμτταΧιν 
στρέφοντα, μή σου ττροσθί^ω 'γενειάΒο'ζ. 
Θάρσευ . ττεφευ^α<ζ τον εμον ίκεσιον Δί'α• 
ώ9 εψομαί γβ του τ αναγκαίου χάριν 
θανεΐν τε χρτίζουσ ' ει δβ μη βουΧησομαι, 
κακή φανοΰμαι καΧ φιΧό^υχος ^υνή. 
τι ηάρ με ΒεΙ ζην ; η ττατηρ μεν ην άναξ 

350 Φρυ'^ών άττάντων • τούτο μοι ττρωτον βιου' 

εττειτ εθρέφθην ελίΓίΒων κα\ών ΰττο 
βασιλεΰσι νύμφη, ζήΧον ου σμικρόν ^άμων 
εγουσ , ότου Βώμ εστιαν τ αφιζομαι- 
οεσποινα δ' ?) Βύστηνο<; ^ΙΒαίαισιν ην 
ι^υναιξί, τταρθενοις άττόβΧετττο^; μετά, 
ίση θεοΐσι ττΧην το κατθανεΐν μόνον 
νυν δ' ειμί ΒούΧη. ττρώτα μεν με τοΰνομα 
θανεΐν εράν τίθησιν ουκ εΐ€ύθό<; ον 
εττειτ ϊσως αν Βεσττοτών ωμών φρενα<; 300 τυχοιμ αν, οστι<; αργυρού μ ωνησεται 
την^'Έ^κτορό^ τε χάτερων ττοΧΧών κάσιν, 
ΐΓροσθε\<ί δ' ανάγκην σιτοττοιον εν Βομοις, 
σαίρειν τε Βώμα κερκίσιν τ εφεσταναι 274 ΗΕΟυΒΑ 

ΗΡΧυϋΑ 

Μγ ίΐΛΐι^Ηίβι*, ΛναδΙείΙ ϋΐ'ε ηιγ Λνο^^15 ίη άϊγ, 

ΡΊιιησ νΗΪηΙ^ ίοιΊΐι ηιγ ΐ)1ΰίΐ(]ΐησ5 ίοΓ ΐΗγ Ηίο. 

ΙΓΐΙιοιι οΛίΐδί; ίΐιι<^Ηΐ ρΓοναΐΙ Ι^εγοπά ΐΗν ιηοίΗοΓ, 

Βο ΐπδίΛπί; ; 35 ΛνϊΐΗ ιπ2;}ιΙίηίΤΗΐο'5 δίκΐ Ιΐη'οηΐ 

ΜοΛπ, ηιοΗΠ, ΐΐιαί ΐΐιοιι 1)6 ηοΐ 1)6Γείΐ οί Ιΐί'ο. 

Γίΐΐΐ ρίίεοιίδΐγ ηΙ ΐΗΐδ 0^1γδδ^ιIδ' Ινπεε : 

Μεΐΐ; Ηΐιη. Α ρίοα Ιΐιοιι ΙιαδΙ — 1ΐ6 Ιοο Ιιαίΐι 1)?ιΙ)εδ ; 540 

λν^εΐΐ ιπίΐ^ 1ΐ€ δο €οιη2)ίΐ8δίοηίΐΐ6 Ιΐιγ ΙοΙ;. 

Ρ01.ΥΧΕΝΑ 

Ι 5€€^ Ο(ΐ3?.'ί;ουδ^ 1ιο\ν Ι.ΐιου Ιιίά'δΙ Ιΐιΐιιο ΙιηικΙ 
Βεηβίϊΐΐι ΐΗγ νεδίαΐ'β^ ΙιοΛν Ιΐιοιι ΙιΐΓπ'δί Άλναγ 
Τΐιγ ΐ&€€, Ιβδΐ Ι δΐιοιιΐί] Ιοαο]] Ιΐιγ 1)€ηι•γ]. Ρθηγ ηοΐ : 
Ργοιπ Ζοιίδ δίΐίβ αγϊ ΐ1ιοιι_, ίΓοηι Ιΐιο δυρρίίαηΐ'δ 

Οΐιαηιρίοη. 
Ι ΛνίΠ ^ο λνίΐΐι 11ί€6^ 1)οΐΗ ίοΓ Ιΐΐίΐί Ι ηιιΐδΐ;^ 
Αη(1 Ιΐΐίΐΐ Ι Ιοηοτ ΐο άΐβ. Αη€ΐ, Λνεΐ'ε Ι Ιοίΐι^ 

Α ΟΟΛνΗΓοΙ ^ίΐ'1 Ιϊί'ε-ΟΓίΐνίΓι^ Μ'6Γ6 Ι ρΐΌν€(1. 

ΡοΓ^ ΛνΙιεί'είοΓβ δΙιοαΜ Ι Ιίνβ^ Λνΐιοδβ 5ΪΓ6 Λν,ΐδ Ινϊιιε^ 

Οι ίΐΐΐ ΐ1ΐ6 Ρΐιΐ'γ^ίαηδ ? 8ιΐ€ΐι Λναδ ιηγ Ηίε'δ άίίΛνιι : 3δΟ 

7Ίΐ6Γ€ίΐίΊ:€Γ Λναδ Ι ηυΛιιΐ'βά ηιίά 1)η§ΐΊΐ 1ιορ€δ_, 

Α Ι^ΐΊίΙε ίοΓ Ιίΐη^δ, ίοι* Λνΐιοδβ Ηαηά Γίν&ΐΐ'γ 

Καη 1π§]ΐ:, λνΐιοδβ ΙΐίΐΠ αιιά ΗβατίΗ δΗουΜ Ιιαίΐ ηιβ 

(^1166η. 

Απα Ι — »1ι ιηβ ! — Λνίΐδ Ρ.α(1γ οί ϊ\\β ϋίΐηιβδ 

Οί ΙοΙλ^ 0γηθδΙΙΓ6 Λίπΐάδΐ Ιΐΐ6 1Ήίΐί(ΐ611δ_, 

ΡεθΓ οί ΐίΐ6 Οοάδ — εχοερί ΐΗίΐΙ ηιαη ηιιΐδΐ άίβ : — 

Αη(1 ηο^ α δΐ&νε ! Τΐιε ηίΐηιε αίοιιβ εοπδΐΐ'ίΐίηδ ηιβ 

Το 1οη§ ίοΓ άεαΐΐι, δΟ δίΓΗΐι^ε ΐί ΐδ 1:ο ηιε. 

Μοΐ'6 — Η&ρΐγ προη ΙίΐΊΐΐίΐΙ-ΙιεΕί'ΐεά 1οΓ(1δ 

Ι ηιΐ§1ιΐ 1ϊ§1ιΐ^ δΐιοΐι αδ ΛνοιιΜ ίοΓ δϊΐνβι* 1>ιιγ ηΐθ^ — 360 

8ϊ5ΐ6Γ οί ΗβοΙοΓ 311(1 οί πιαπν Ά οΐιίβί ! — 

ΡοΓοε 1116 Ιο §ι•ΐη(1 ΐΗε €[ΐΐ6Γη Ιιϊδ Ιιβίΐδ Λνϋ:1ιίη_, 

Αηά ηΐ3ΐν6 ηΐ6 δΛνεερ Ηΐδ άλνεΙΠη^^ δίΛπά 1)6ίοι•6 

275 ΕΚΑΒΗ 

Χνττραν άκουσαν ημ^ραν μ αναηκάσ^ΐ' 
Χ€^>; δβ τάμα ^οΰ\ο<; ίονητος ττοθβν 
Ύραΐ'Εΐ, τυράννων ττροσθεν ηζιωμίνα, 
ου 8ήτ• άφίημ ομμάτων ίλβύθβρον 
φβ^^οζ τόδ', " ΑιΒτ] ττροστίθβίσ €μον δβ/χας. 
αγ' ουν μ , ΌδυσσβΟ, και Βίβρ^ασαι μ αγω^»• 
370 οΰτ βλτΓί^δος 'γαρ οΰτ€ του 8υξη<; όρώ 

θάρσο^ τταρ ημίν ώς ττοτ 6υ ττράξαί μ€ χρη» 
μ?)Τ€ρ, συ δ' ημΙν μη^εν βμττοΒων γά';; 
\€^ουσα μη^€ ^ρώσα' συμβοΰΧου δε μοί 
θανβΐν ττρίν αισχρών μη κατ άζιαν τυχβΐν. 
οστ69 ^αρ ουκ βϊωθε ηεύεσθαι κακών, 
φέρει μεν, αΚηεΙ δ' αυχεν εντιθεί^ ζ^ΊΨ' 
θανών δ' αν ειη μάΧλον εύτυχεστερο'ζ 
η ζών' το <γαρ ζην μη καΧώ'ζ με'^α<; 7Γοιό9. 

ΧΟΡ02 

8ειν6<ζ χαράκτη ρ κάτησημο'ζ εν βροτοΙ<ζ 
?80 εσθΧών ηενεσθαι, κάττΐ μείζον έρχεται 

τη<ζ ευ^ενεΐα'^ όνομα τοΐσιν ά^ωις. 

ΕΚΑΒΗ 

κα\6)<^ μεν είττας, θ,ύ^ατερ• άΧλα τω κα\ω 
\ύιτη ττρόσεστιν. εΐ Βε 8εΐ τω ΐΙη\εω<ζ 
χάριν γενέσθαι τταιΒΙ καΐ ψο'γον φυηείν 
υμάς, ^ΟΒυσσεΰ, τήνΒε μεν μη κτείνετε, 
ημάς δ' άγοντες ττρος ττυραν ^ ΑχιΧλεως 
κεντείτε, μη φεί^εσθ'• ε'^ώ"τεκον ΤΙάριν, 
09 τταΐΒα Θετί.δο9 ώΧεσεν τόζοις βαΚών. 

ΟΔΥ22ΕΤ2 

ου σ , ώ ηεραιά, κατθανείν ^ ΑχιΧλεως 
390 φάντασμ ^Αχαιούς, άΧλα τήν^^ τ}τησατο. 

276 ΗΕΟϋΒΛ 

Τ1ΐ6 1 00111, "ννΐιίΐβ ίΐαγδ οι Ι^ίΙΙϋΐ-ηεδδ (Ιγλ^ οπ. 

Αηά, δοιη6ΛνΙΐ6Γ6 1)θΐι§]ιΙ, δοιτιβ 1)οη(1δ1αν6 δΐιαίΐ 

(Ιββίβ 
Μ γ αοιιοΐι — αοοουηΐβά οηοβ α ρηζε ίοΓ ρπηοβδ. 
Ν6ν€Γ ! — £γ€6 Ιίοΐιΐ 1111116 6}-€5 δΐιαίΐ ΙαδΙ Ι^οΐιοΐίΐ : 
Το ΌβίΐΙίι ηΐ}^ 1)θ(1^ ΛνϊΠ Ι άβάίοαΐε. 
Γ^εαά οη, Οάγδδειίδ, Ιοα,ίΐ ιηβ Ιο ιηγ (Ιοοηι ; 
ΓοΓ Ι 566 ηο αδδΐιι•Λη€6, ηοι• ίη Ιιορβ, 
Νο, ηοΓ 111 οΙίΐ^-ίΙι•6όΐιιΐδ_, οί §οοά τΐίΐ^δ Ιο 1)6. 
Μο1;1ΐ6ΐ% (Ιο Ιΐιοιι ίη ηο \νΐδ6 1ιίη(36Γ ιιΐ6 
Βγ νίονά ΟΓ (166(1 ; ΙιιιΙ Ιΐιοα αοηδβηΐ Λνίΐΐι ηΐ6 
υηΐο πιγ (ΐ6Λΐ1ι_, 6Γ6 δΐιαηιβ υηιηεεί 1)6£&11. 
Κοί' Λνΐιοδο ΐδ ηοΐ \νοηΙ Ιο ΙαδΙε οί ίΐΐδ 
01ιειί"6δ, Λν1ιίΐ6 1ΐ6 1)6αΓδ υροη Ιιίδ η6θ1ν Ιΐΐ6 γο1<;6, 
Αηά άβ&ΐΐι ίοι• Ιιίηι Λν6ΐ'6 Ιιπ,ρρΐβΓ ίαι* Ιΐιαη Ιίί'β ; 
ΡοΓ Ιίίβ ΐ§ηοΙ)ΐ6 ίδ 1ΐ)αΐ ΟΓυδΙιίηο" ίοϊΐ. 

ΟΗΟκυδ 

δΐιναη^ε ίδ Ιΐΐ6 ίηιρι•6δδ, οίοαν-δίαηιρεά ιιροη ηΐ6η, 

Οί" §;6η1ΐ6 ΙίΐΓΐΙι, ίίικί Άγ& ηοΙ)ί1ίΙ^ 

Ηΐ§1ΐ6Γ αδρίΐΈδ ίη ίΐιβιη Ιΐιαΐ: 'ννοΓίΙιίΙ^ \ν6αΓ ίΐ. 

ΗΕΟϋΒΑ 

Μγ ίΐ3.ιιο1ιΐ6Γ, ηοΐ)!^ εαί(1 : γβΐ Εη^ιιίδΐι 6ΐ6αν63 

υηίο Ιΐιαΐ " ηοΐ^ΐ^." ΒαΙ: ίί Ρβίβιΐδ' δοη 

ΜυδΙ §αίη ΐΐιίδ ^ΐ'ΆΟβ, αηά γβ ηιιΐδΐ ίΐεε ι•6ρΐΌαο1ι, 

0(1^δ56υδ_, δίαγ ηοΐ 1ΐ6ΐ• ίη ίΐηγ \νίδ6 ; 

Βαΐ ιηε, Ιβαά ηΐ6 υηΐο Αοΐιίΐΐβδ' ρ}'Γ6 : 

8ίΒΐ) 1116, δρΕΓ6 ιιοί : '1\ναδ Ι §ειν6 Ρίΐΐ'ίδ 1)ίΓΐ1ι 

ννΐιο λνίΐΐι Ιιίδ δΙιαίΊδ δηιοΐ6 Ρ6ΐ6ΐΐδ' δοη ίΐηά δΐ6\ν. 

οοΥδδΕυδ 

ΝοΙ 1:1ΐ66, §Γ67 ηιοΐΐιοι•, άίά ΑαΙιίΠεδ' βΐιοδΐ 
Κ6(][αίΓ6 Ιΐΐ6 ΑοΙιαεαη ιηεη Ιο δία^, 1)ΐιΐ: 1ΐ6ΐ•. 

277 370 380 390 ΕΚΑΒΗ 

ΕΚΑΒΗ 

υμβΐς δε μ ά\\α θνγατρί σνμφονβυσατβ, 
και δί9 τόσον ττωμ αϊματο<; >^€νήσ6ταί 
ηαία ν^κρω τβ τω τά^' εξαίτουμβνω. 

ΟΔΥ22ΕΤ2 
αΧίς κ6ρη<; 6ί9 θάνατος, ου Ίτροσοιστεος 
άΧλο<ζ ττρος αΧ\ω• μηΒβ τοι^δ' ώφευΧομβν, 

ΕΚΑΒΗ 

ΤΓολλ/; 7* άνά'γκη θν^ατρί συνθανεΐν €μ€. 

ΟΔΥ22ΕΤ2 

7Γώ? ; ου ^αρ ο18α Ββσττότας κ€κτημ€Ρος, 

ΕΚΑΒΗ 

ότΓοΐα κίσσο^ζ Βρυό'ζ οττως• ττ/σδ' βζομαι. 

ΟΔΤ22ΕΤ2 
ουκ, ην 7^ ΤΓβίθΎ) τοίσι σον σοφωτβροίς, 

ΕΚΑΒΗ 

400 ώ9 τ/}σδ' €Κϋΰσα τταίδος• ου μβθήσομαί. 

ΟΔΤ22ΕΥ2 
αΧλ' ουδ' €^0) μην Τϊμ'Β' άττβιμ αυτού Χίττών. 

ΠΟΛΥΞΕΝΗ 

μητερ, τΓίθοΰ μοί' καΐ συ, τταΐ Ααερτων, 
'χάλα τοκεΰσιν εΐκότως θυμονμενοι,ς, 
συ τ, ω τάΧαινα, τοϊ<; κρατονσι μη μάχου, 
βούΧει ττεσείν ττρο'ζ οΰΒα'ζ εΚκωσαι τε σον 
ιγέροντα χρώτα ττρός βίαν ωθούμενη, 
άσχημονησαί τ εκ νέου βραχίονο<ζ 
σττασθεΐσ, α ττείσει ; μη συ 'γ' ου ^/άρ άξιον. 
αλλ', ώ φί\η μοί μητερ, ηΒίστην χέρα 
410 δο9 κα\ τταρειάν ττροσβαΧεΐν τταρηίΖι,' 

ώί οΰττοτ αΰθι<ζ, άΧΧά νυν ττανύστατον 
ακτίνα κύκΧον θ^ η\ίου ττροσόψομαι,» 

«78 ΗΕΟϋΒΑ 

ΗΕΓυΒΑ 

ΥβΙ ^6 — άΙ Ιββδί ηΐ6 Λνΐ1;Ιι ιη^ άαυο^ΙιΙβΓ 8ΐ<ιγ : 
Τΐιβη ΐΛνίοε δο οίεερ α άΐΈα^ίι!: οί' Ιίΐοοά δΐιαίΐ δΐηΐι 
Το &3,τί\ι αηά ίο ΐΐιο ά^αά Λνΐιο οΐ&ίηιείΐι Ιΐιίδ. 

ΟΟΥ8δΕυ8 

Τΐιν (1αυ£Γΐιί6ΐ''δ (Ιεαΐΐι δυίΚοβΙΙι : άβίΐΐΐι οη οΐ6&1:1ι 
Μυδΐ ποί 1)6 1ΐ6αρ€(1. λΥοαΙά Οοά \ν6 ολνεά ηοΐ ίΐιΐδ! 

ΗΕΟϋΒΑ 

Ι ηΐϋδί — Ι ηιιΐδί; άϊβ \ν1ΐ6Γ6 ιηγ άαυ^ΙιΐβΓ ίΐΐβδ 

ΟΟΥ88Ευ8 

Μιαί ? — Ι ΙίΐίΘΛν ηοΐ Ιΐι&ί Ι 1ΐ3ά ίοιιικί α ηιαδίει* 1 

ΗΕΟυΒΑ 

Αδ ίνγ ϋ1ίιι§5 Ιο οαΐν \νΐ11 Ι οΐέΐδρ Ιιβί'. 

οογδδΕυδ 
ΝοΙ ϊί ΐΗου 1ΐ€6(1 α \νί56Γ ίΐΐίΐη Ιΐιγδβΐί: 

ΗΕΟυΒΑ 

Οοπδθπί Ι \\'ί11 ηοΐ Ιο ΙβΙ §ο ηιγ οΐιίΐιΐ. 400 

οΒΥδδΕυδ 
ΝοΓ Ι Λνίΐΐ 1ΐ€ηο6 (ΙεραΓί &ηά Ιεανθ ΙιβΓ ΙιβΓβ. 

ΡΟΙ.ΥΧΕΝΑ 

ΜυίΙιβΓ, 1ΐ€6(1 ηιβ : αηά ίΐιου, ί,αθίΊβδ' δοη, 
Ο Ι36αι• λνϊΐΐι ρίΐΓθηΙδ Λνΐιίοΐι Ιι&νβ οααδβ Ιο τα^β. 
ΜοίΙΐθΓ^ ροοΓ ιηοΐΙΐβΓ^ δΐήνβ ηοΐ λνί1:1ι Ιΐΐ6 δΙίΌπ^. 
λΥοαΙάδΙ ίΐιοιι 1)θ βαΐ'ΐΙίΛναΓίΙ Ιιυΐ'ΐεά^ αηά Λνοιιπίΐ ΐΐι^ 

ίΐθδΐι, 
ΤΗΐηβ α^βά Ηβδίι^ Λνί1:1ι νίοΐεηοβ ΐΚΐΌδΐ ΕΛναγ ? 
Ββ Ιιαδίΐεά εΐιαιηείπΐΐν, Ι)}^ γοιιη^ δίΓοη^ &ι•ηΐ3 
Ηαΐείΐ ? — ΐΐιίδ δΙιουΜδΐ ΐΗοιι. Ν^7, Ίΐδ ηοΐ \νθΓΐ;}ΐ)τ 

Ιΐΐ€6. 

Βιιί ιηο1:1ΐ€Γ, άαι•1ΐη§ ιηοΙΙιβΓ^ §ίν€ Ιΐιΐηβ Ηαηά, 

ΤΗγ ά^Άτ, ά&ΆΥ Ιιαηά, αηά Ιαγ ΐΐιν οΐιβείν ίο ηΊίηε : 410 

8ίηο6 ηβνοΓ ιηθΓ6_, 1>υί ίΐιΐδ Ιβδί ίίηιβ οι α11 

δΐιαίΐ Ι ΙίίΊιοΙά ίΚβ δυη'δ ΐ36&ΐϊΐ αηά Ιήδ ογΙ). 

279 ΕΚΑΒΗ 

τβλοί ^€•χ€ί Βη των βμων ττροσφθβ^μάτων, 
ώ μήτ€ρ, ώ τεκοΰσ' άττβίμί Βη κάτω. 

ΕΚΑΒΗ 

ώ θν^ατβρ, ημείς δ' έν φάει ΒονΧβνσομεν. 

ΠΟΛΤΞΕΝΗ 

άνυμφο<^ άνυμεναιο<^ ων μ! εχρήν τυχείν. 

ΕΚΑΒΗ 

οικτρά συ, τεκνον, άθΧια δ' €γώ '^ννή. 

ΠΟΛΤΞΕΝΗ 

€Κ€Ϊ δ' βν "ΑίΒου κείσομαι χ(ορ\ς σάθεν, 

ΕΚΑΒΗ 

οϊμοί' τι Βράσω ; ττοΐ τεΧευτήσω βίον ; 

ΠΟΛΥΞΕΝΗ 

420 δοι^λϊ; θανουμαι, ττατροζ ονσ^ ελεύθερον. 

ΕΚΑΒΗ 

ημεϊς δβ ττεντήκοντά γ' άμμοροι τέκνων. 

ΠΟΛΥΞΕΝΗ 

Τι σοί 7Γ/009 'Έ/ίτο/ο' ή ^εροντ εϊττω ττόσιν ; 

ΕΚΑΒΗ 

αγγβλλβ ττασων άθΧιωτάτην εμε. 

ΠΟΛΥΞΕΝΗ 

ώ στέρνα μαστοί θ\ οϊ μ εθρεψαθ* ?)δεω?, 

ΕΚΑΒΗ 

ώ της αώρου Θύ'^ατερ άθΧία τύχης, 

ΠΟΛΥΞΕΝΗ 

χαίρ , ω τεκοΰσα, χαίρε ΙίασάνΒρα τ εμοί. 

ΕΚΑΒΗ 

χαιρουσίν άΧλοί, μητρί δ ουκ εστίν τόΒε. 

ΠΟΛΥΞΕΝΗ 

Ο τ εν φίΧίΤΓΤΓοις @ρ7]ζί ΙΙοΧύΒωρος κάσις. 

ΕΚΑΒΗ 

εΐ ζτ] γ'• άτΓίστώ δ'* ώΒε ττάντα Βυστνχώ, 

2δθ ΗΕΟϋΒΑ 

Βεοβίνε οί α11 τηγ ^Γβεϋη^δ ίΐιίδ Ιΐιβ ΙίΐδΙ; : — 
Ο ΐηοΙίΐβΓ — 1)1•6ϋ5Ϊ ύΐΆΪ 1)€£ΙΓ 1116 — Ι ραδδ (ΙεαίΙίΛνΕΓίϊ. 

ΗΕΟυΒΑ 

ο ίίαυ^ΐιίεΐ', Ι δΐιαίΐ γ^Ι Ιίνβ οη ίη 1)οηάΕ§€. 

ΡΟΙ.ΥΧΕΝΛ 

Βποΐ^οτοοιη πογ 1)Π(1&1 ! — ηοιι^ΐι! οί αΐΐ πΐ}^ ^1ιι^ ! 

ΗΕΟυΒΑ 

Ρίίβοαδ ίϊ^γ ρΐί^ΐιΐ, ηΐ)^ οΗΐΜ, &ιιά λνΓβΙοΙιβά Ι. 

ΡΟΙ.ΥΧΕΝΑ 

Τ1ΐ6ΐ•β δΐιαίΐ Ι 1ΐ6 ίη Ηαάβδ^ ίαι• ίΥοιη Ιΐιεβ. 

ΗΕΟυΒΑ 

Α1ι ιηβ, λνΐιαΐ: δΙίίΐΠ Ι άο ? — ΛνΙιβΓε εικί ηι^ Ηίβ ? 

ΡΟΙ.ΥΧΕΝΑ 

Το (1ΐ6 α δΙανε, \ν1ΐ0δ6 ίαΙΙιβΓ Λναδ £ΐ'66-1)θΓη ! 420 

ΗΕ€υΒΑ 

1 11 ήίίγ δοηδ ηοΓ ρίΐΓί; ηον Ιοί Ιι&νβ Ι ! 

ΡΟΙ.ΥΧΕΝΑ 

ννΐιαί: δΐιαίΐ Ι 1:611 Ιο ΗβοΙοι- αικί ίΐίγ ΙοΓίΙ ? 

ΗΕΟυΒΑ 

ΙΙεροιΊ ηΐ6 οί" α11 Λνοηιεη Λνι•6Ϊ€ΐΐ6ά6δΙ:. 

ΡΟΙ.ΥΧΕΝΑ 

ο 1)θδοηι, ΐ3Γ6αδΙδ Ιΐιαΐ δΛνββΐΙγ ιιιιι•1αι•6(1 ηΐ6 

ΗΕΟϋΒΑ 

\νο6 15 ίΐιεβ^ (1&ιι§1ιί;6Γ^ ίοι• Ιΐι^ ίίιΐε υηΐίηιείν ί 

ΡΟΙ.ΥΧΕΝΑ 

Μο11ί6γ, ίαι•6λν6ΐ1 : ΟΗδδαηοίΓίΐ, ίίΐΓ6 ΐ1ΐ66 λνεΙΙ. 

ΗΕΟϋΒΑ 

Οΐ1ΐ6ΐ•8 ^'α^6 ινβΙΙ — ηοί ίογ ϊ\\γ ηιο11ΐ6Γ Ιΐιίδ ! 

ΡΟΙ.ΥΧΕΝΑ 

Μΐά ΤΗΐ'αοίαηδ Ιΐνεδ ηιγ 1)ιό1;1ι6γ ΡοΙγίΙοΓΠδ. 

ΗΕΟϋΒΑ 

Ιί" 1ΐ6 άού\ Ην6. Ι άουΐίί; : δο άαιΊί ίδ &11. 

2δι ΕΚΑΒΗ 

ΠΟΛΤΞΕΝΗ 

430 ζτ} καί θανονση'ζ όμμα σνγκΧ'ρσβι το σον. 

ΕΚΑΒΗ 

τίθνηκ βγωγβ ττρίν θανείν κακών ΰττο. 

ΠΟΛΤΞΕΝΗ 

κομίζ\ 'Οδυσσβί), μ άμφιθβΐ'^ κάρα τΓβττΧονζ• 
ώ<; ττρΙν σφα'^Υ}ναί <γ Ικτίτηκα καρ^ίαν 
θρηνοίσι μητρός τήνΒβ τ βκτήκω <γ6θίς. 
ώ φώς• 7Γροσ6ί7Γ6ίν <γαρ σον. ονομ βξεστί μοι, 
μβτβστι δ' ού^βν ττΧην όσον 'χρόνον ξίφους 
βαίνω μβταξί) καΐ ττυρας 'Αχίλλ€ω?. 

ΕΚΑΒΗ 

οΐ 'γώ, ττροΧεΙττω' Χύβται δε μου μίΧη. 
ω θύ<γατ€ρ, άψαι μητρός, βκτβίνον χ^ρα, 
440 δο9' μη Χί'ΐΤΎ)ς μ αιταί^\ άττωΧόμην, φίΧαι. 

ως την Κάκαιναν σΰηηονον ^ιοσκόροιν 
'ΈΐΚενην ϊΒοιμί• 8ια καΧων ^αρ ομμάτων 
αίσγ^ίστα Ύροίαν βίλβ την εν^αίμονα. 

Χ0Ρ02 

αύρα, ττοντιας αΰρα, στρ. α 

ατ6 ΤΓοντοττόρους κομίζεις 
Θοας ακάτους ίττ οίΒμα Χίμνας, 
ΤΓΟί με ταν μεΧεαν ττορεύσεις ; 
τω ΒονΧόσυνος ττρος οίκον 
κτηθείσ άφίζομαι ; 
450 η ΑωρίΒος ορμον αϊας 

η ΦθίάΒος, ένθα καΧΧί- 
στων υδάτων ττατερα 
φασϊν \\.7ΓίΒαν6ν ττεόία Χίτταίνειν ; 

282 ΗΕΟϋΒΑ 

ΡΟΙ.ΥΧΕΝΑ 

Ηβ 1ΐν68^ &η(1 1ΐ6 δΐιαίΐ οίοδε Ιΐι^ (1}'ίη§ 6^63. 430 

ΗΕΟϋΒΑ 

Ι — Ι Ιιανο ίΐίβά 6Γ6 θτίη^, ΙΙίΓουοΙι ηι^ Λνο63. 

ΡΟΙ.ΥΧΕΝΑ 

Μυίϊΐο ηιΐηβ Ιιοίκΐ, 0(1}'δ5βα5_, Άηά Ιβαά οη. 
Ροι•, 6Γ6 ^6 δία^ ιτΐ6_, Ηίΐΐΐι ιηγ ιηο1ΐΊ6ΐ•'δ ιηοίΐη 
Μεΐΐεά ηιίηε 1ΐ6αι% αηά ηιΐηβ ίδ ηΐθΐϋησ 1ιβι•δ. 
Ο Ιΐοΐιΐ; ! — ίοΓ γ€ϊ οη Ιΐιν ηαηιβ ιηα^ Ι οαΐΐ ; 
ΥίίΙ αΐΐ ηΐ}^ δ1ιαΓ6 ΐη ίΐιεβ ΐδ ΐΐιαΐ δοαηί δρ&οε 
Ηβηοβ Ιο Ιΐιβ δΛνοΓ(1-6(1§6 αηά ΑοΙιΐΠεδ' ρ^Γβ. 

[Εχβαηί οογδδΕϋδ απίΐ ροι,υχενλ. 

ΗΕευΒΑ 

Α1ι ηΐ€ ! Ι δλ\Όοη — 1)θη6α11ι ηΐ6 ίαίΐ ηΐ}• 1ΐηιΙ)δ 
Ο ί]αυ§1ιΪ6Γ, Ιουοίι Ιΐιγ ιήοΙΙιθγ — Γβαοΐι Ιΐιϊηβ 1ι&ηο1 — ■ 
Οΐνβ α, ηοΓ ο1ιΐ1(Ιΐ6δδ Ιεανε ηιβ ! Ρηεηάδ — ιιηάοηβ ' 440 
01ι ΐΐιυδ Ιο δ66 ΐΐιαΐ δΐδίβι* οί" Ζβαδ' 8οηδ^ 
Ηβίβη Ιΐΐ6 8ραΓΐαη ! — ίοΓ Ι)^ Ιι^γ Ιίΐ'ΐ^ΐιΐ; εγβδ 
Ιη δΗαηΐθίυί ίαΐΐ δ1ΐ6 ΙίΓοα^Ηΐ; άο^νη ρΐΌδρβίΌΐΐδ 
Ύΐ'ογ. 

[8ηΌοηχ, 

ΟΗΟΚϋδ 

Ο 1)ΐ•6βζ6^ ο \)ΐ•β€Ζ6, ονβΓ δ6α-Λναγδ Γαοϊη§^ (.^//•. 1) 
λνΐιο οηΜ'ίΐΐ'ίΙ Λν&ίΐβδΙ Ιΐιε οοβαη-ρΗοίη^• 

η66ΐ:-ί1}άη§ 1<:66ΐδ ο'θγ Ιΐιβ ηιεί'β άαιΊί-δΛνβΙΙΐη^, 
\νΐιΐ11ΐ6ην&Γ(1 λνίΐΐ; Ιΐιοιι 1)6ίΐΓ πΐ6^ Ιΐιβ δοπΌΛν-Ιαάθη ? 
Ρΐ'οηι ΛνΚαΙ δίανε-ιπανΐ δΐιαίΐ Ιΐιε οαρίίνε ηιαΐάβη 

Ρ&δδ ίηϊο \ν1ΐ£ΐΐ δΐναη^β ηι&δίβι-'δ άλνβΠίη^ ? 
Το α ϋοΐ'ίαη Ιΐίΐνβη ? — οι• Λν1ΐ6Γβ_, ονεΐ'δίΓβαηιΐη^ 450 

Ραΐ Ρΐιίΐιία-ΐϋηά'δ ηίΘαάδ, Ιαυο,ΐι ΙονβΙίθδΙ-^ΙβΕΐϊΐΐη^ 

ΒΗΐ3€-Λναΐ6ΐ•δ Γγοιβ ίουηΐδ οί' Αρίάαηιΐδ λνβΠίη^ ? 

283 ΕΚΑΒΗ 

η νάσων, αΚιηρα αντ, α 

κώττα ΤΓβμτΓομβναν ταλαιναν^ 
οίκτραν βίοταν βγονσαν υίΚθί<ζ, 
βνθα ττρωτο'^ονο'ζ τβ φοίνιξ 
Βάφνα θ* ί€ρού<ζ άνεσ'χβ 
460 τττόρθον; Αατοΐ φιλ,α 

ώδί^'09 α'^αΚμα Αία<ζ ; 
συν ΑηΧίάσιν τβ κονραίς 
*Αρτ€μώ6<ζ τ€ θβά^ί 
γβυσεαν άμττνκα τόξα τ ευΚο^ησω ; 

η Παλλάδος €ν ττόΧει στρ, 

τα9 καΧλίΒίφρον τ \\θα- 
ναία'=; εν κροκίω ττβττλω 
ζεύζομαι ά ρ ματ ι ττώλονς, 
470 εν ΒαιΒαΧεαίσυ ιτοίΚίΧ\ουσ 

άνθοκρόκοισυ τηίναΐζ, 
η Ύίτάνων ^ενεαν 
ταν Ζεύ<ί άμφίττύρω 
κοιμίζει φΧο^μω ΚρονίΒα<ξ ; 

ωμοί τεκέων εμων, άντ, β 

ώμοι ττατέρων γθονό<^ θ*, 
α καττνω κατερειττεταί 
τυφομενα Βορίκτητο^; 
^ Αρχείων βγω δ' εν ζει- 
480 να γθονί Βη κεκΧημαι 

ΒούΧα, ΧίΤΓουσ ^ Ασίαν 
Έ-ύρώττα^ θεράττναν, 
άΧΧάξασ^ 'Άώα θαΧάμους, 284 ΗΕΟϋβΑ 

(Αηί. \) 
Ου, Ιυ τηϊδβΓγ Ι^οπιε 1)^ Ιΐιβ οείΓδ ΗΐΊΐιο-δΛνββρϊη^, 
Ι η Ιΐΐ6 )8ΐΛη(1-Ιΐ3ΐ1.<5 ΙΙίΓοπίχΙι ^1ίι^5 οι \ν&&ρή\ρ; 

81ια11 λ\'6 άλνεΐΐ, λυΙιογο Ιΐί€ ίΐΓ8Ϊ;-])οι•ιι })η1ηι, 
αδοεικίίη^ 
Ργοπι 11ι6 6;ιι•11ι^ λνϋ:]ι ϊΐιο 1)Λγ ΐΛνίηβίί, §1οηί}Ί"η|^ 
\\ΊΐΙι βηίϊΐιηηίπίτ ίΥοικΙαε^ο ΐΗε οοιιοΐι \ν1ιοΓ6 \γην^ 

1)€ίΐΓ Ι,οΙο Λϋίίίηοά Ιο Η ει* Ιπινηΐΐ'δ εικίΐη^, 460 

ΤΙιΟΓΟ οΙΐΛπΙίηε^ οί ΑΓίεηιΐδ' Ι^ολν αΙΙ-^οΚΙεπ, 
Αικί Ιΐΐ€ 1)ΓθΛν5 Λνίΐΐι ίΐιβ ίΐΌΐιΙΙεΙ οί ^οΐίΐ οηίοΐίΐεη, 

\νϋ1ι Ιΐΐ6 Οεΐΐαη ιπίΐίίίειίδ ουί' νοίοκδ 1)ΐ6η(1ΐη§ ? Ογ ίη ΡΜΐΙηδ'δ ΙοΛνη Ιο ΐΗβ οϋΓ <α11-§1οηοιΐδ ('ν/η 2) 

δΐιαίΐ Ι γο\ία Ιΐιε δίοβάδ οη Ιΐιβ δαίΓΓοη-^1θΛ\•ϊππ• ι 
νείΐ οί Αΐ]ιεη6_, -ννΙιεΓβ θιΐδΐι νϊοίοηοιίδ 

ΊΊΐ6 «^^ίίΐΊίΐηοΙδ Ιΐΐίΐί: ουππίη^θδΐ ίιπ^ΌΓδ ίΐΓ6 ΙΙιΐΌΛνίπ.^ 
Ιιι ηΐΗπίίοΙά Ιιυεδ οη ΐΐδ ίοΜδ Λνίάβ-ίΙοΛνϊηίτ^ — 470 

Ογ 11ι6 Ι)ΐΌοά οί" Ιΐιβ ΤΐΙίΐηδ Λνΐιοιτι Η^ΙιΙηίπ^δ^ 

ΐΐΐίΐΐ ίβ\] 
ΡΙαηιε-ΛνταρΙ £γοπι Ογοπιοπ, ΐη Ιοη^ δίβερ (^ιιείΐ ? \\'ϋ6 ίον ουΓ 1)ίΐΙ)6δ^ ίοΓ ουί' ίίΐί,ΗβΓδ ΙιΟΆΥγ ' (Α?ιί. 2) 

λΥοβ ίοΓ ουΓ οουηΐΓ}^^ ηιίά δΐηοΐ^β αηά δηιουΐάεΐ' 
ΓΓΗδΙϋπ^ Ιο Γΐιίη, ίΐηά ηΙΙ Ιιογ §\θΥγ 

8ρ€ίΐΓ-δροίΐ€(1 ! — Άΐιά ΆΏ. αΐίεπ Ιαηά δΗπΙ! 1)€ΐιο1(] 

1ΐ6Γ 480 

Βοηά Λνΐιο Λναδ ίτεε ; ίον ΙΙΐΛί Αδία'δ δΙιοιιΜει- 
Ιδ Ι^ΟΛνβίΙ ιιιΐίΙεΓ ϊ]ίΐιΐΌ})ε'δ γοΐνβ^ αικί Ι άλνοΐΐ^ 
Αη βχΐΐο Γγοπι ίιοπιε^ ΐη ά άυη^εοη οί" ίιείΐ. 

^ {.€. ΕΐΏΐ3ΓθίάβΓ ίΙιβΓβοη ϋιβ οΠίαιήοΙ α,ικί 1ΐ0Γ8β8 ο£ ΑίΗβηβ 
1)οαΓΪη§ Ιΐιβ Οο(1ίΙβ83 Ιο 1)α111β α^αΐηδί; ίΐιβ Οίαη1)3. 

285 ΕΚΑΒΗ 

ΤΑΛΘΤΒΙ02 

ΤΓοΰ την άνασσαν δ;/ ττοτ ονσαν \\ίου 
Κκάβην αν Ε^^ύροιμι, Τρωάδες κόραι ; 

Χ0Ρ02 
αΰτη ΤΓβλας• σου νώτ β-χουσ ΙττΙ γΟονί, 
Ύα\θυβί€, κείται ζυ^κ€κ\ϊ]μ£νη 7Γ€7ΓΧοί<;. 

ΤΑΛΘΤΒΙ02 

ώ 7^€ν, τί Χβξω ; ττότερά σ άνθρώττονς όραν ; 
ή Βόξαν άΧλως τήνΒε κβκτησθαι ματιών 

490 ψενοή, Βοκούντας δαιμόνων βίναι ^€ΐ>ο<ί, 

τύχην §6 Ίτάντα τ αν βροτοΐς ΙττίσκοιτεΙν ; 
ούχ^ 7;δ' άνασσα των ττοΧνχρύσων Φρν^ών, 
ούχ //δε ΐΐρίάμου του μλη οΧβίου 8άμαρ ; 
καΐ νΰν ΤΓοΧί^ μεν ττά'ζ ανέστη κεν Βορί, 
αΰτη 8ε ΒούΧη, γραΟς, ατταίς, εττΐ 'χθονϊ 
κείται, κονεί φύρουσα Βύστηνον κάρα. 
φευ φεύ' ηερων μΑν είμ , όμως δε μοί θανείν 
είη Ίτριν αΙσχρα ττεριττεσεΐν τύχυ τινί. 
άνίστασ , ώ Βύστηνε, καΐ μετάρσιον 

δΟΟ ττΧευράν ετταιρε και το ττσΧΧευκον κάρα. 

ΕΚΑΒΗ 

εσ/ τί? ούτος σώμα τούμον ουκ εάς 

κείσθαι ; τί κινείς μ, όστις εΐ, Χυττουμενην ; ΤΑΛΘΤΒΙΟ^ 


ΎαΧθνβίος ηκω Ααναϊόών υττηρετης, 
\\'^/αμεμνονος ττεμψαντος, ώ ^γύναι, μετά. 

ΕΚΑΒΗ 

ώ φίΧτατ , αρα κάμ εττισφάζαι τάφω 
Βοκοϋν \\.χ^αιοΐς ηΧθες ; ως φίΧ' αν Χε^οις. 
σττεύΒωμεν, ε'^κονώμεν η'^/οΰ μοι, 'γερον. 286 ΗΕΟυΒΛ 

ΕηΙβΓ ΤΑΐ,ΤΗΥΒίυδ. 

ΤΑΙ,ΤΗνΒΐυδ 

λΜιείΌ δΗηΙΙ Ι ίίηά Ιιοι* Ιΐΐίΐΐ οί ΙαΙε λ\•α5 β[υ€εη 
()ί Ιΐΐαιη, ΗοουΙ)», }'θ ηΐΕΪθδ οί Τιό^ ? 

€ΗΟΚυδ 

ί-ο ίΙιοΓΟ, δπίίτΐι 11ΐ66^ οπ ΐΐιο ςΐΌΐιπά οιιίδΙιείοΗεΓΐ, 
ΤίιΗ11^ι^^α5^ Ιΐοδ δΐιε ιηυίΗεύ ίη Ιιει• ιόΙ)08. 

ΤΑΙ,ΤΗΥΒίυδ 

\νΐι;).ΐ δΐΐϋΐΐ Ι ϋ,Άγ, Ζεαδ ? — Ιΐΐϋΐ ίΐιοιι Ιοοίί,'δΐ οιι ηιεη ? 

Ογ ίΙίΕΐ Ιΐιίδ ί^ηο}^ ίίΐΐδβ Λνε ναΐηΐ}- ΙιοΜ 

ΓοΓ ιιοιΐ|2;Ηί^:, ^νΐιο ^εεηι Ιΐιει*ε ίδ α πιοε οΓ Οοίΐδ, 490 

^^ Ιιΐΐε είιαηεε εοπΐΓοΙΙεΙΙι ίΐΐΐ ΐΐιΐποδ ίΐηιοιι§ ιηειι ? 

ΤΗΐδ — λναδ δΚε ηοΐ Ιΐιε \νείΐ11:1ΐ}' Ρ}ΐΓ}'§ίίΐηδ' ς[ΐιεεη ? 

Τΐιίδ — Λ\^&δ δΐιε ηοΐ «Π-ρΐ'ΟδρείΌΐΐδ Ρπίΐηι'δ Λνίίε ? 

Αηά ηοΛν Ιιεί' οίΐ^ ίδ οΙΙ δρε&ΐ'-ο'εΓΐ:ΙιΐΌΛ\Ή ; 

Ηεΐ'δεΙΓ α δίβ,νε, οΜ^ οΗΐΙάΙεδδ^ οη Ιΐιε εΛίΊΐι 

Ι^ΐεΐΐι^ ΗεΓ Η^ρίεδδ Ιιείκΐ ΛνΐΐΗ ίΐιΐδΐ άεΠΙεοΙ. 

Α1ι, οΜ 3ηι Ι, γεΐ 1)ε ίΐ ηιΐηε ίο (Ιίε 

Εΐ'ε ϊιιΐο ίΐηγ δίΐΛΐηείιιΙ ΙοΙ 1 ίαΐΐ Ι 

Λπδε, ΐΐΐ-δίαιτείΐ, αη(3 ίΊ'οηι ΐΗε ε{ΐΓΐ:1ι υρΗίΙ 

Τΐΐ}^ \:ίοάγ αηά ίΐιίηε Ιιεαίΐ 8,11 δηοΛν-1)ε5ρΓεηΙ:, 500 

ΗΕευΒΛ 
Ηίΐ, \ν1ιο αιΊ ϊτΐιοιι Ιΐιπί: ΙεΐΙεδΙ ηοί τηγ ίΊ'Ηηιε 
ΚεδΙ ? — Λν11^ (ϋδΙυΐ'Ι) πΐ)^ §Γί6ί? Λνΐιοε'εΐ' ΐΗοιι Βε ? 

ΤΑΙ,ΤΗΥΒίυδ 

Τα1ί1ιγΙ)ΐυδ ι, Ιΐιε ϋαηααηδ' πιίτιίδίει•, 
Οί Α^είΓηεηιποη δεηΐ^ Ο Γ[ΐιεεη, ίον Ιΐιεε. 

ΗΕευΒΑ 

Ρηεηά, ίηεικί^ αιΊ εοηιε Ιίεεααδε ΐΚε Αοΐιαεαηδ ΛνϊΠ 
Το δΐίΐγ πιε ΐοο ? Ηολυ δΛνεεΙ ΙΗ^ ϋάϊη^δ Λνεΐ'ε ! 
ΗδίδΙε λνε — ιη^ΐίε δρεεά — Ο απαίεπί, Ιείΐά ηιε οη. 

28; ΕΚΑΒΗ 

ΤΑΛΘΤΒΙ02 

σην τταΐ^α κατθανούσαν ώ<ζ θάψτ]^;, ηύναι^ 
ηκω μ€ταστ€ί'χ^ων σβ' ττβμττονσίν δε μβ 
510 Βισσοί τ \\τρ€ίΒαί και λβώς \\.^αϊκ6<;. 

ΕΚΑΒΗ 

οϊμοι, τι λ€^6ί.9 ; ουκ άρ ώς θανονμβνονς 
μ€τη\θ€<; ημα^, άΧλα σ7]μανών κακά ; 
6\ω\α<ζ, ω τταΐ, μητρο<; άρττασθβΐσ αττο' 
ημύ^ δ' ατβκνοί τούττΐ σ'• ώ τάΧαιν ^^ώ' 
7Γώ? καί νιν βζβιτράζατ ; α ρ αίΒουμβνοί ; 
η 7Γ ρ6<; το Βεπ'ον ήΧθβθ' ώς εχθράν, ^ερον, 
κτ€ίνοντβ<ζ ; βίττε, καίιτερ ου \εζων φίΧα. 

ΤΑΑΘΥΒΙ02 

δίττλα μ€ ^{ρ/ίζει^ Βάκρνα κβρΒάναί, ηυναι, 
σΐ]^ τταιδό^; οϊκτω' νυν Τ€ ^γαρ \β^/ων κακά 

δ20 τεγ^ω τόδ' όμμα, ττρος τάφω θ" οτ ώΧλντο. 

τταρην μεν ογΧο'ζ 7Γα<ζ Ά'χ^αϊκον στρατού 
7Γ\ηρης Ίτρο τύμβου σΡ]ς κόρης εττΐ σφα^^ά^' 
Χαβων δ' ' ΚχιΧΧεως τταΐς ΧίοΧυξενην χ€ρό<ς 
εστησ εττ άκρου χώματος, ττεΧας δ' ε^ώ' 
Χεκτοί τ ^Κχαιων εκκριτοί νεανιαι, 
σκίρτημα μόσχου σης καθεξοντες χεροΐν, 
εστΓοντο. ττΧήρες δ' εν χεροΐν Χαβών Βεττας 
ττά^χρνσον αιρεο χειρί τταΐς \\χιΧΧεως 
χοάς θανόντί ιτατρί- σημαίνει δβ μοι 

630 σιηην \\.χαίων τταντί κηρΰξαι στρατω. 

κά'^/όί καταστας είττον εν μεσοίς ταδβ* 
σιηατ , '' ΡνχαιοΊ, σΐηα ττας έστω Χεως, 
σίγα, σίώττα• νηνεμον δ' εστησ^ οχΧον. 
ό δ' είττεν ω τταΐ ΐΙηΧεως, ττατηρ δ' εμός, 
Βεξαο χοάς μου τασδβ κηΧητηρίους, 
νεκρών άη'ω'γούς' εΧθε δ' ώ9 ττυτ^ς μεΧαν 

2 88 ΗΕΟυΒΑ 

ΤΑ1.ΤΗΥΒΐυ8 

Ι^ίΐάγ, ίΐΐίΐΐ ΐΗοιι ιπΛγδΙ 1)ΐΐΓ7 Ιΐιν ά^ΗίΙ οΐπΐά, 

Ι ϋοηιε ίπ (^[ΐιεδί οί ΐΗοε ; αηοΐ δβηΐ; η,πι 1 

0£ ΑϊΓοιίδ' ΐ\νο δοπδ αηά ΐΚε ΑοΗ&οαπ ί'οΐΐ^. 510 

ΗΕΟυΒΑ 

\νο6 ! — Λνΐιαΐ Μ'^ουΙάδΙ δίΐγ Γ Νοί αδ ϊο υηε (ΙοαίΗ- 

οίοοηιοά 
Οαηι'δί Ιΐιοιι Ιο ιηβ, 1)υΙ ΙιείΉΐίϋη^ η6\\' ηοβδ ? 
ΟΗίΙοΙ, Ιΐιοιι ΙΐΒ,δΙ ρεί'ίδΐιβθ^ ί'Γοηι Ιΐιν ιηοΐΚοι• Ιοι•η ! 
ΟΗίΜΙεδδ, αδ ΐουαίιίη^ Ιΐιεβ^ αιη 1 — εΗ λ^'^γ^ΙοΙι ! — 
ΗοΛν άιά γε δία^' 1ΐ€Γ ? — 1ιο\ν ? — Λνΐΐΐι Γβνβΐ'βηοε ηιεεί:, 
Ογ \\ά11ι 1)Γυίβ οιιΐΓίΐ^ε^ &δ ηιεη δία^ α ίοβ^ 
Αηοίεηΐ ? Τοίΐ οη, ΐΐιου^ΐι ά\\ πηδλνβθΐ Ιΐι^ Ιαΐβ. 

ΤΑΙνΤΗΥΒίυδ 

Τ\\Όίο1(1 ίεαΓ-ΙηΙίαΙε ΛνοιιΜδΐ Ιΐιοιι Λνίη Γγοπι ιηβ 

Ιη ρίΐν ίοΓ ίΐιγ οΙιίΜ. Μΐηε β^βδ δΐιαίΐ Λνεερ 

Τ1ΐ6 ϊη\&, αδ !)}' ΐΙΐΘ ^Γίΐνε Λνΐιεη δΐιε Λν&δ ά^ίη^. 520 

Τ1ί€Γ6 ηιοί Λναδ &11 Αοΐιαείΐ'δ ΛναΓποΓ-ΙιοδΙ 

ΤΐίΓοη^βά ;ιΙ ΐΗβ ^Γανβ ίο δββ ίΗ^ ά&υ§1ιΐβι• δίαίη. 

Τΐι^η Ιοοίί: Αοΐιΐΐΐεδ' δοη Ροίγχβηει'δ Ιιαηά, 

Αηά οη Ιΐιε ηιοιιηά'δ Ιιείσΐιΐ δβΐ 1ι6Γ : Ι δίοοά 1)γ. 

Αϋά ίοΠοΛνβά οί" Ιΐιε Αοΐιειείΐηδ οΐιοδβη γοιιΐΐΐδ 

\ν}ιοδ6 Ιιαηίϋδ δΐιουΐά ουΛ 1:1ΐ6 δΙπι^'^Ηη^δ οί' ϊΐιγ 

Τ1ΐ€ΐι Ιαΐίϊπ^ 'ΐΛ\'ίχ1: Ιιίδ Ιιαικίδ α οΐιειίΐοβ 1)Γίιηηΐ6(1^ 
Ρυΐ'β §ο\ά, Αοΐιίΐίοδ' δοη ίο Ηΐδ άε^ά 5ΪΓ6 
ΌηηΙί-οίΓβΓΐηβδ ροιίΓβά, αΡχά δί§ηε(1 πΐ6 Ιο ρΐΌοΙπίπι 
8ΐΐ€ηο6 υηΐο Ιΐΐ€ μ-^ΙιοΙθ ΑοΗαβίΐη Ιιοδΐ. 530 

Βγ Ιίϊπι ι δίοοά,, αηά ΐη Ιΐιε ηιΐάδΐ ίΐιιΐδ οπεά : 
" δΐ1εηο6_, Αοΐιαεαπδ ! Ηιΐδΐιεά 1)β α11 Ιΐιε ΚοδΙ ! 
Ρεαοε ! — ηοί ά λυογοΙ ! " — δο Ιπ'βαΐΐιίεδδ δΐΐΐΐεά Ιΐιε ίο11<:. 
Τΐιβη δρ&1^6 1ιβ : " 8οη οί Ρείοπδ;, ίϋΐΐΊβΓ ηιίηβ, 
ΑοοερΙ ίϊ'οηι ιηβ Ιΐιεδβ άΐΌρδ ρΓορίΐίαΐοΓγ, 
ΟΙιοδΙ-Γίΐΐδϊη^. Ογλλυ Ιΐιου ηϊ^ΐι Ιο άπηίί ρυΓβ Ι^ΐοοά 

2δ9 
νοι.. Ι. υ ΕΚΑΒΗ 

κόρης άκραιφΐ'€<ί αίμ, 6 σοι Βωρονμβθα 
στρατό<=; Τ€ κΐιηω- ττρβνμβνη'ζ δ' 7)μίν γεί'οί), 
Χΰσαί τβ 7Γρνμΐ'α<; και γ^άλινωτήρία 

540 νβών δθ9 ήμΐν ιτρευμβνοΰ'; τ αττ 'ΐΧίον 

νόστου τυγόντα<ζ ττάντας βις ττατραν μοΧεΐν. 
τοσαϋτ βλβ^β, ττάς δ' βττηύξατο στρατό'ζ. 
βίτ άμφίχ^ρνσον φάσ^ανον κώττη'ζ Χαβων 
βξβΐλκβ κοΧεον, Χο^άσί δ' Άργβίωτ^ στρατού 
νβανίαις βνβνσβ τταρθενον Χαβεΐν. 
ή δ' ώ<ζ εφράσθη, τόι^δ' εσημηνεν Χο'^ον 
ω την βμην ττβρσαντες ^Αρ^βΐοί ττοΧιν, 
€Κονσα θνγ]σκω• μη τίς άψηται χροος 
τούμοΰ' τταρεξω ^αρ Βερην ενκαρΒίως. 

5δ0 ΕΧβυθίραν δε μ\ ώ9 εΧενθερα θάνω, 

7Γρο9 θεών μεθεντες κτείνατ• εν νεκροίσι ^αρ 
ΒούΧη κεκΧησθαί βασίΧί<; ονσ αισ'χυνομαί. 
ΧαοΙ δ' εττερρόθησαν, "" Κηαμεμνων τ άναξ 
είττεν μεθεΐναι τταρθενον νεανίαί^. 
οι δ' ώ9 τά'χ^ίστ ηκονσαν ύστάτην οττα, 
μεθηκαν, ονιτερ καΐ με^ιστον ην κράτο<ζ. 
κάττεί τόδ' είσήκουσε Βεσττοτών βττος, 
Χαβονσα ττέτΓΧονς εξ άκρας εττωμίΒος 
ερρηζε Χα'^/όνος εΙς μέσον τταρ ομφαΧόν, 

560 μαστούς τ εΒειξε στέρνα θ\ ως ά^άΧματος, 

κάΧΧιστα, καΐ καθείσα ττρος ^αΐαν ηόνυ 
εΧεξε ττάντων τΧη μονεστατον Χο'^ον 
ΙΒού τόδ', εΐ μεν στερνον, ώ νεανια, 
τταίειν ττροθυμεΐ, τταΐσον, ει δ' ύττ ανγενα 
•χρήζεις, ττάρεστί Χαιμός εύτρεττης οδβ. 
ό δ' ου θεΧων τε καΐ θεΧων οϊκτω κόρης, 
τέμνει σιΒηρω ττνεύματος Βιαρροάς' 
κρουνοί δ' εγωρουν. η δβ καΐ θντ)σκουσ όμως 

290 ΗΕΟυβΑ 

Β£ΐΓΐί.-Λ\'6ΐ1ϊιι§ ίΓΟίη Ά ΏΐΆΪά. \ν6 §ΐν6 ΪΙ ϊΐιββ, 

ΤΗε ΙιοδΙ &ηά Ι. Οι•αοίου8 Ιο α8 1)6 Ιΐιοα : 

Υουοίΐδαίο ιΐ8 Ιο οαδί Ιοοδο ΐΗο δίοΐ'ηδ ϋΐκΐ ουΓΐ)5 

Οί ΐΙιεδε δΐιίρδ, 1νΐη<ϋ7 Ιιοηΐθ-ΓεΙιιηι Ιο \νΐη 540 

Ργοιϊι ΤΐΌγ, αηά α11 Ιο τεαοΗ οπγ ίαΐΙιβιΊαηά." 

8ο δρ&1ί6 1ΐ6, — ΐη Ιΐιαΐ ρΐ'αγεί' ]οίη6€ΐ α11 Ιΐιε ΙιοδΙ, — 

ΤΗεη ^Γαδρ6(ί Ιιΐδ ^οΐάβη-ρίαΐοά ίϋΐοίηοη'δ 1ιΐΗ, 

ϋΓ€Λν ίΓοηι Ιΐιβ δΐιείΐΐΐι^ ,αηά Ιο Ιΐιοδβ οΐιοδβη γουΐΗδ 

Οί ΑΓ^οδ' ΛναΓ-ΙιοδΙ δί^ηεά Ιο δβίζο ΐΗε ιηίΐΐ(]. 

Βιιΐ δ1ΐ6, 1)6ΐη§ λναΐ'β 11ΐ6Γ€θί, δραΐίο ΐογϊΐι Ιΐιίδ δρεβοΐι : 

" Ο ΑΓ§ίν€δ, γβ λνΐιίοΐι Ιαίά ^η^ οϋγ Ιολν^ 

ΓΓ€6-Λνί1ΐ6(1 1 (ϋβ : οη ιηγ ίΐβδίι ΙβΙ ηο ιηαη 

Ι^Άγ Ηαηά : υηίϋηοΐιΐη^ Λνίΐΐ Ι γίεΐά ηιγ ηβοί^. 

Βηϊ, \)γ 11ί6 Οοάδ^ ΙεΙ ιηβ δίαηά ΐΐ'ββ, Ιΐΐ6 λνΙιιΊε 550 

Υε δία^^ ΙΙίΕΐ Ι ηΐίΐ7 άιβ £γ€0 ; ίοΓ Ι δΙίίΐιτίΘ 

δίανβ Ιο 1)6 οβ,ΙΙεά ΐη Ηαάεδ, Λνΐιο ίΐιη ιόυλΙ." 

" ΥβΆ ! " Ιίΐνε α §ι•6α1: δ6£ΐ ι•θίΐΓ6(1 Ιΐΐ6 Ηοδί : 1;1ΐ6 Κίη^ 

8ρα]ν6 Ιο Ιΐΐ6 ^οαΐΐΐδ Ιο Ιεί ΐ1ΐ6 ιηαίάεη ^ο. 

Αηά ύιβγ, 80011 αδ Ιΐιεγ Ιιεαί'ά Ιΐΐίΐΐ Ι&δΐ Ιΰβΐιεδί 

ΟΓ Ιιΐηι οί" οΠΐεΓεδΙ ηιί^^ΐιΐ, οίΓε-νν 1)ίΐο1<: Ιΐιείι• Ιιαικίδ. 

Απα δ1ΐ6, \ν1ΐ6η ΐΐιίδ δ1ΐ6 1ΐ6αι•(3^ 1ι6γ ηΐίΐδΐοΓδ' \νοΐ'(1^ 

ΗβΓ νεδίαΐ'β §ν?ί3ραά^ αικί ή-οπι ΐ1ΐ6 δΙιοαΙάει-'» 

Ιιεί^Ηί; 
Κ,εηΐ; ϋ αάολνη 1ι6Γ δίάβ, άοΛνη Ιο Ιΐιε \ναίδί, 
Αηά ΙίΟδοηι δΙιοΛνεά ΕΠίΙ Ιη-βίΐδΐδ, αδ οί ίΐ δΐίΐΐιιε^ 560 

Μοδί ΪΆη\; Άηά, 1)θΛνΐη§ ίο ΐ1ΐ6 εαΓίΙι 1ΐ6ΐ• Ιίΐιεθ, 
Α ΛνοΓίΙ, οί ίΐΐΐ ννοΓίΙδ ιηοδί Ιιεί'οίο^ δρ&ΐίβ : 
" Ι,ο 1ΐθΓ6^ Ο γουΐΐι^ ίί" Ιΐιοιι αιΊ ίαίη Ιο δΐΐ'ΐΐίε 
Μγ 1)Γ6ίΐδΐ^ δΐήΐίε 1ιοιιΐ6 : 1)υ{; ίί 1)6η6&1]ι ιη^ ηεοΐί 
Τΐιοιι ΛΥουΙάεδΙ^ Ιι6Γ6 ιηγ ΙΙιιόεϊ ίδ 1>ΆΥ&ά ίο 1:1ΐ66." 
Αηά 1ΐ6^ Ιοΐΐι αηά γ6ΐ £ίΐΐη_, ίοΓ γπΙΙι οί 1ΐ6ΐ% 
ΟΙεανεδ Λνϋΐι ΐΐιβ δίβεΐ Ιΐΐ6 οΐιαηηείδ οί ΐΐιε Ι3ΐ•6αΐ1ι : 
Ροι•1:1ι §πδ1ΐ6(1 Ιΐΐ6 Ηίβ-δρΓΐη^δ : 1)ΐιί δ1ΐ6, βνεη ΐη 

291 
υ 2 ΕΚΑΒΗ 

ττυΧλην ιτρόνοιαν €ΐχ€ν βύσχήμως ττβσβΐν, 
570 κρύτττουσ α κρύτττβίν ομματ άρσβνων 'χρβών. 

€7Γ€ί- δ' άφήκβ ττνβΰμα θανασιμω σφα^τι, 
ουδείς τον αϋτον ^Ι-χ^εν \\ρ'γ€ίων ττυνον 
αλλ' οι μίν αυτών την θανούσαν €Κ χ€ρών 
φύΧλοι^ ββαλΧον, οι δε ττΧηρονσίν ττυραν 
κορμούς φβροντβζ ττενκίνους, 6 δ' ου φέρων 
7Γ/309 του φβροντοζ τοίάΒ^ ήκον€ν κακά' 
€στηκα<;, ω κάκιστε, ττ) νεάνιΒι, 
ου ττεττΧον ούδβ κόσμον εν 'χεροΐν ε-χων ; 
ουκ εϊ τι Βωσων ττ) ττερίσσ εύκαρΒίίο 
580 ψυγήν τ άρίστγ] ; τοίίώ^ άμφΐ σης λέγω 

τταίοος θανούσης" εύτεκνωτάτην δε σε 
ττασών γυναικών Ζυστνγ^στάτην θ ορώ, 

Χ0Ρ02 
δείΐ^όζ^ τι ττήμα ΤΙριαμί^αις εττεζεσε 
ττόΧει τε τημγ' θεών άναηκαΐον το^ε. 

ΕΚ.\ΒΗ 

ώ θΰ'^ατερ, ουκ οίδ' ει? ο τι β\εψω κακών 
ΊΓοΧΧών τταροντων ήν ^αρ ά^ρ^ωμαι τίνος, 
τόδ' ουκ εα με, τταρακαλεΐ δ' εκείθεν αΰ 
Χνττη τις αΧλη ΒιάΒοχ^ος κακών κακοΐς. 
καΐ νυν το μεν σον ώστε μη στενειν ττάθος 
590 ουκ αν Βυναίμην εξαλείψασθαι φρενός• 

το δ' αΰ Χίαν τταρεΐΧες αγγελ^εΖσά μοι 
γενναίος, ούκουν ^εινον, εΐ γη μλν κακή 
τυχούσα καιρού θεόθεν ευ στάγυν φέρει, 
χρήστη δ' άμαρτούσ ων χρεών αύτην τυχείν 
κακόν ΒίΒωσι καριτόν ; άνθρώττοις δ' άεϊ 
6 μεν τΓονηρος ούΒεν άΧΧο ττΧην κακός, 
6 δ' εσθΧος εσθΧός, ούΒε συμφοράς ΰττο 
φύσιν 8ιεφθειρ\ άΧΧα χρηστός εστ αεί ; 

292 ΗΕΟϋΒΑ 

Τοοίί οΐιΐβίεδί ίΙιουο-Ηΐ: ύεοοίΌΐΐδΙ^ ϊο ίαΐΐ^ 

Ηίίϋη^ ΛνΗίΐΐ; Ιιίάοΐεη ίΐΌηι ηιοη'δ 6765 δΐιουΐοΐ 1)6. 670 

ΒαΙ -ννΐιβη δΐιο Ιιαά δρεηΐ Ιιει* 1)Γ6&1:1ι 'ηεαίΐι Ιΐιαί άεπ^ΐι- 

δίΓοΙνβ^ 
Εαοΐι Αι•η•ίν6 '^ΆΠ Ιιίδ ίαδίί — ηο ηι&η Ιΐιβ δαιηβ : 
Βυί δοηΐ6 υροη ΐ1ΐ6 άβίκΐ ΛνβΓβ δΐΐ'ΛΛνϊη^ Ιεανβδ 
ΟαΙ οί ΐΙιβΪΓ Ηίΐπίΐδ, αηά δοιηβ 1ΐ6&ρ Ιιί^^ΐι ΐΗε ργΐ'β^ 
Βπηο;ΐη<τ ρΐηβ-ΐ^ΐΐΐεΐδ ΐΙιΐΐηβΓ : Λνΐιοδο ί)αι•6 ηοί 
Ηβαΐ'ίΐ δΐιοΐι αηά δυοίι ι•6ΐ)ΐι1ν68 ο£ Ιιίιη Ιΐιαΐ ΙίΕΓβ : 
'' Όοδί δίαηά δίΐ11_, Ι33δ6δΐ Ιιβαι-ΐ, ΛνίΐΗ ηουο-Ηΐ ΐη ΙιαικΙ — 
Κοίΰβ ίοι• ΙΐΊθ ιπαΐάβη^ ηείίΐιει• οπιαηιεηΐ ? 
Νου§1ιΙ ΛνϋΙ ίΐιου ^ίνε Ιο οηε ίη οουΓ&σβ πι»ί:οΙιΐ6δ3, 
ΝοΗοδΐ ΟΙ δοιιΐ ? " 

8ιιο1ι 15 ΐΚβ ίαίε Ι Ιεΐΐ 530 

Οί Ιΐιγ άβαά ϋ1ιΐ1(1. ΜοδΙ 1)ΐ6δΙ ίη ηιοΐΙιειΊιοοίΙ 
Ι οοιιηΐ ΐ;1ΐ66 οί" αΐΐ Λνοηιεη, αηά ηιοδί Ιιαρίβδδ. 

ΟΗοκυδ 
ΟγθλοΙ 1>αΐ6 οη Ρΐ'ίαιη'δ Ηηε Άπά οϋγ Ιιαίιΐι ροιίΓβίΙ 
Ιΐ8 1&να-ί1οο(1 : — 'Ιΐδ Ιιεανβη'δ Γβδίδΐΐοδδ άοοπι. 

ΗΕΟυΒΑ 

1)αυ§1ιΐ6ΐ•_, Ι Ι^ηολν ηοΐ οη •νν1ΐ3,1 ίΐΐδ Ιο Ιοοίί, 

δο ηιαηγ ΙηΐΌη§ ηιβ : ΐί Ιο ΐΐιίδ Ι Ιυηι,, 

ΤΙιαΙ ΙιίηάβΓβΐΙι ηιε : ίΐιβηοβ δπηιηιοηβΐΐι ηιβ ίΐοΉΐη 

ΑηοΐΙιβΓ ^ηεί, οη-ιΐδΙιβΓΪηο- ΐΠδ οη ίΐΐδ. 

Αηά ηο\ν Ι οαηηοΐ ίΐ'οιη ηι^ δουΐ Ι^ΐοΐ οαΐ; 

Τΐιϊηε α^οη^^ ΐΐιαί Ι δΙιοιιΜ Λναΐΐ ίΐ ηοΐ. 590 

Υεΐ ΙιαδΙ ΐΗοπ Ι^αιτεά ΐΐιβ \νοι•5Ϊ^ ρΐΌοΙέΐίηι^Λ ίο ιπθ 

8ο ηοΜβ. Σ,ο, 1ιο\ν 5ίΓο.ΐΊ§€^ ίΐΐίΐΐ ενΐΐ δοϋ 

Ηεανβη-Ιίΐβδί Λνίτΐι δβαδοηδ ίαΐΓ, 1)6αΓ3 §οο(11_^ οΐΌρ.ς^ 

ννΐιϊΐβ ίΐιβ ^Όθ(1, ίί α ίαΐΐεΐΐι οί ΐΐδ άαοδ^ 

Οίνβδ ενϊΐ ιΓΐιίΙ; : Ι3ΐι1 βίλναγδ θ,ηιοη^ ηιβη 

Τ}ΐ6 03ϋ:ίίϊ' ηοΐΐήη^ 6ΐδ6 Ιΐΐίΐη ρνίΐ Ϊ8, 

ΤΗε ηοΜε^ ηοΙ>ΐ6, ηοΓ 'ηεαίΐι ίοΐ'ΐαηβ'δ δΙιΈΒδ 

Μϋνΐ'είΐι Ηΐδ ηαίιπ'β^ ϋιιΐ ίδ οοοίΐ Ά\\νΆγ, 

293 ΕΚΑΒΗ 

αρ οι Τ€κόντ6<ζ Βιαφβρονσιν η τροφαί ; 

600 €χ€ί γ€ μεντοί κα\ το θρβφθηναι καΧώς 

ΒΙΒαξιν βσθΧοΰ' τούτο δ' ην Τίς βν μάθτ], 
οΐ^βν τ6 γ' αίσ^ρον, κανόνι τον καλού μαθών, 
καΐ ταύτα μίν ^η νού<ζ ετόξβνσβν μάτην 
συ δ' €λί?€ καΐ σήμηνον ^Αρ'γείοί'; ταδβ, 
μη θίΎ^άνβίν μοί μηΒεν^ άλλ' €Ϊρ<^€ίν 6'χΧον 
τή^ 7Γαίδ09. €ν τοί μυρίω στρατβύματι 
άκόΧαστος οχλθ9 ναυτική τ αναρχία 
κρβίσσων ττυρός, κακοζ δ' 6 μη το Βρών κακόν, 
συ δ' αύ Χαβούσα τβύχ^ο^ζ, άργ^αία Χάτρυ, 

610 βίΐΛ^ασ βνβ^κε Ββύρο ττοντυας άλ09, 

ώί τταΐΒα Χουτροΐς τοΐ<; ττανυστάτοις εμήν, 
νύμφην τ άνυμφον τταρθενον τ άττάρθβνον, 
Χούσω ττροθώμαι θ'' ώ? μεν αξία, ττοθεν ; 
ουκ αν Βυναίμην ως ό εγω' τι ^αρ ττάθω ; 
κόσμον τ ά^είρασ αΙγ^μαΧωτίΒων ττάρα, 
αϊ μοί ττάρεΒροί τώνΒ^ εσω σκηνωμάτων 
θάσσουσιν, εϊ τί<; τονζ νεωστί Βεσττότας 
Χαθούσ εγει τι κΧεμμα των αύτης Βομων, 
ω σγι^ματ οϊκων, ω ττοτ εύτυγεΙ<ζ Βόμοί, 

620 ώ ττΧεΐστ εγων κάΧΧιστά τ, εύτεκνώτατε 

ΐΐρίαμε, ^εραιά θ" ηΒ^ βγω μήτηρ τέκνων, 
ώς 619 το μ7]Βεν ηκομεν, φρονήματος 
του ττρϊν στερεντες. είτα Βήτ 6'^κουμεθα 
6 μεν Τις ημών ττΧουσίοίς εν Βώμασιν, 
6 δ' εν ττοΧίταίς τίμιος κεκΧημενος. 
τά δ* ούΒεν αΧΧως φροντιΒων βουΧεύματα 
>γΧώσσης τε κόμττοι. κείνος οΧβιώτατος, 
οτω κατ ημαρ τυ^χ^άνει μηΒεν κακήν. 294 ΗΕΟυΒΑ 

Βγ 1)1θΟί1, ΟΓ ηΐΙΓίΐΙΓβ, Ϊ8 Ιΐΐ6 <3ίίΪ6Γ6η06 ΙΏΛ(ΐ6 ? 

δοοίΐι, §6η1ΐ6 ηαιΊιίΓΟ Ι^ηη^βΐΐι Ιβδδοηϊη^ 600 

Ιη ηοΙ)ΐ6ΐΐ688 ; αηά Λνΐιοδο Ιοαπίδ Ιΐιΐδ λνβΠ 

Βγ ΙιοηουΓ'δ Ιοιιοΐΐδΐοηβ ΙνηοΛνοΐΙι ΐ33.86η«88 Ιοο : — 

Α1ι, υηαναϋϊηο; απΌλνδ οί Ιΐιβ ηιΐηά^ ! 

Βαί §ο ίΐιου, ίο ΐΐιβ Λ镧ίν6δ ΐΗίδ ρΓοοΙαίιτι, 

ΤΙιαΙ ηοηβ ηιγ (Ιειι^ΙιΙογ Ιοιιοΐι^ 1)ΐι1; Ιΐΐϋΐ ίΐιβ)^ Ινίίί'ρ 

Τ1ΐ6 οΐΌ\νά ϊΗεηοβ : ΐη α λναΓ-αη-αγ ιιηίοΐά 

Ι.ΕΛνΙεδδ ΐ1ΐ6 ηιοί) ίδ^ αηά ΐΗβ δΐιΐρηιεη'δ Ιΐοβηοβ 

ΟιιίΓανβηεΐΙι ίίαηιβ — Ι^^γ ΐ'^ϋ οη Λνΐιο δίηδ ηοΐ ! 

[ΕχΗ ΤΑΙ,ΤΗΥΒίυδ, 

Βηί, αηοίβηί Ηαηάηιαϊίΐ, Ϊ3.\ίβ α νβδδβΐ Ιΐιου^ 

Αιιά (ϋρ, αηά οί ΐΐιβ δβα-Ι^ηηβ ΙιίΙΙιεΓ 1)πη|0^, 610 

ΤΗαΙ: λνίΐΐι Ιΐιε Ιαδί ΐ3Εΐ1ι Ι ηια^ Λναδίι πιγ οΙιίΜ, — • 

Τ1ΐ6 1)ηά6 υηννεάίΐεά^ ιτιαίά β. ιηαΐά ηο ηιΟΓβ,^ — 

Αηά Ιαγ Ιι6γ ουΐ — αδ ιηεβί ίδ, ΙιΟΛν οαη Ι ? 

Υ&1 8,5 Ι Ώΐαγ ; ΐον \ο, λνΐιαΐ ρϋ^ΐιΐ ΐδ ιηϊηβ ' 

^6\ν61δ ίΐΌΐη ί6ΐ1ο\ν-ο;ιρΙϊν€δ \νί11 Ι §α11ΐ6Γ 

ννΊιΐοΙι άΛνεΙΙ^ ηιγ η6ίο•1ιΙ)οπΓ-11ΐΓα11δ;,ΐ1ΐ€86 Ιεηίδλνΐΐΐιίιι, 

Ιί ΙΐίίρΙγ αηγ, ίο ουι* Ιοι-άδ υηΐνΐιολνη^ 

Ηαΐΐι Άπγ δίοΐβη ΐΓβαδΠΓβ οί" 1ί6γ Ιιοιηβ. 

Ο δΐίΐΐβΐγ Ιΐίΐΐΐδ^ Ο Ιιοιηβ δο Ιιαρργ οηοβ ! 

Ο ΐ'ΐοΐι ίη ΪΆή' Άι>ηηά^^η^^, ^οοάϋβδί; οίΪ8ρηη§', 620 

Ρΐ'κιιη ! — αηά Ι, α ^ΐ'βγ 1^^^^ οΐΌΛνηβά λνϊΐΐι δοηδ ' 

Ηολν &Γ6 \ν6 ΙοΓοιι^Ιιί: 1;ο ηοπ§1ιΙ^ οί οΐάεη ρπάβ 

δίπρρβά 1)ίΐΓ€ ! Αη(1 1ο^ \ν6 ηιβη &ι•6 ριιίίβοί υρ, 

Οηε οί ιΐδ ίοΓ Ιΐιβ ηοΐιεδ οί Ιιίδ ΙιοιίδΘ^ 

Αηά οηε ίοΓ ΙιοηοπΓ ίη Ιΐιβ ηιοπΐΐΐδ οί ηιεη ! 

Τ1ΐ686 Ιΐιΐη§8 1>6 ηουο^ΐιΐ. ΑΙΙναίη ΙΙιβΙιβίΐΓΐ'δάενΐδίη^δ, 

Τ1ΐ6 ναυηΐίη^δ οί ΐΐιβ ίοη^υο ! ΜοδΙ 1)ΐ6δ1: ίδ 1ΐ6 

Το Λνΐιοιη ηο ί11 1)6ία1ΐ8 αδ άβ,νδ λνβαΐ' οη. 

^ Νο ρΐηίοδορίιίο ιηοΓίΐΙίζΐηί^ οα,η αναϊΐ Ιο αδδαα^β πιγ δθΓΓθ\ν. 
' Αδ Ιοβΐησ ηηϋβοί ί,ο Αο1ιί11β3 ϊιι Γΐ6αί;1ι. 

295 ΕΚΑΒΗ 

Χ0Ρ02 
βμοί χρήν συμφοράν, στρ. 

630 €μοΙ χρήν ττημοναν '^βνίσθαι, 

^[Βαίαν 6τ€ ττρωτον ΰ\αν 
^ ΑΧεζανΖρο^ βίλατίναν 
ετάμεθ , αΧιον εττ' οΙΒμα ναυστόλ,ησων 
Έλ€ΐ^α9 67γΙ Χβκτρα, ταν 
καΧλίσταν ό χρυσοφαης 

ιτόνοί <^αρ καΐ ττόνων άντ. 

ανάηκαι κρείσσονε<ζ κυκλοΰνται^ 

640 κοίνον δ' εξ ΙΒία<; άνοία<ζ 

κακόν τα Έ,ίμ.ουντί8ί γα 

οΧεθρίον εμοΧε συμφορά τ άττ' άΧΧων, 

εκριυη ο ε ρις, αν εν 1- 

δα κρίνει τρισσας μακάρων. 

Ίταΐ^ας ά,νηρ βουτάς, , ,, 

επτωο. 

εττΐ 8ορΙ καΐ φόνω καΐ εμών μεΧάθρων Χώβα' 

650 στενεί δβ και τις άμφϊ τον εΰροον Έύρώταν 

Αάκαινα ιτοΧυΖάκρυτος εν Βομοις κόρα, 

τΓοΧίόν τ εττΐ κράτα μάτηρ 

τέκνων θανόντων 

τίθεται χέρα Βρυτττεταί τε τταρειάν, 

Βίαιμον όνυχα τιθέμενα στταρα'^μοΐς» 

ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ 

γυναίκες, 'Έκάβη ττοΰ ττοθ^ η τταναθΧία, 
ή ττάντα νικωσ άνόρα καΐ θήΧυν σττοράν 
660 κακοΐσον ; ουδείς στέφανον ανθαίρήσεταυ. 

Χ0Ρ02 

τί δ', ώ τάΧαινα σΡ]ς κακο^Κοίσσου βοής ; 
ως οΰποθ* εΰΒει Χυττρά σου κτ]ρύηματα, 

296 ΗΕΟυΒΑ 

ΓΗΟΚυδ 

Μ ν άοοιη οι (ΙΐΗίΐδΙεΓ \\•α8 ΛνπίΙβη, ('^^^•) 

Τ1ΐ6 άοοηι οί ηιίπΰ αη^ιιίεΐι Λναε δβίΐΙβΛ^ 630 

\νΊΐ(ϋΐ οί ΡηγΪ5 ΐΐιβ ρϊη6-8}ΐίΐίΐ5 Λν6ΐ•6 δπήΐΐβη 
υ[)οη Ιάιι, ίΐιαΐ 6ίΐΓΐ1ΐλ\'αΓ{1 ΐΐιεν γ&^Ιβά, 

Το πίΐβ ονβΓ Π(3σβ5 δαΓΓ-\ν1ιϋ:€η6ά, 
Τΐΐΐ Ιΐιβ ΐ3Γκΐ6-1)6(1 οί Ηθΐβη \νίΐ8 \νοη, 

\νοηΐΛη ίαΪΓθδί; οί ίΐΐΐ ΐΙΐΗί 1)6 Η^ΙιΙεηοίΙ 
Βγ Ιΐΐ6 ^ο\ά οί Ιΐιο δΐιη. 

ΡοΓ Ιί&ΐΐΐβ-ίοϊΐδ, γβα, άβδοΐαΐΐοηδ (^ΑηΙ.^ 

Υβΐ; δΟΓθΐ' ίίΓοαηά υδ ο1οδ6 ; 
Απίΐ ίΐιβ ίοΠν οί οηβ ίδ Ιΐιβ ηαΐίοη'δ 640 

ϋβδίΓαοΐϊοη ; οί αΐίεη ίοβδ 
ΟοΐΉθίΙι ι•αίη Ιί^ 8ΐηιοϊδ' ΛνδΙβνδ. 

8ο ίιΐ(1σ6(1 18 ίΐιε ίυά^ιΐΊΡπΐ ^'ίνβη 
νΥΗθπ οη Ι(1η Ιΐιε δΐήίε οί ίΐιε Οαη^ΙιΐϋΓδ 
Οί 1:1ΐ6 Βΐ€δδ(?ά \νίΐδ δί:ην6η_, 

Γοι• ])ίΐ1:1;ΐ6^ ίοι* ηιιπ'ίίβι•, ίοΓ Γυΐη (^Εροάβ) 

Οί ηιΐηβ 1ι&11δ : — Ι)^ ΕιινοΙίΐδ Ϊ5 πίολπ, 650 

\νΐΐθΓ6 \νϋ1ι ΐθίΐΓδ ίοΓ ΙΙιεΪΓ 1ιοηΐ6δ' ιιηάοΐη^ 
ΤΗβ ηΊΕΪάβηδ ίαοοπίίΐη <^ΐΌαη_, 

ννΐΐβΓβ Γβηάβΐΐΐ ΗβΓ ΪΓ6δ56δ 110Λ^^ 

ΤΗ 6 ηιοΐΙιεΓ ίοΓ δοηδ ϊΙιλϊ ανε άεαεί, 
Απίΐ ΙιβΓ οΐιββίίδ ννΐΐΐι λνοε-ίιιιτολνδ &γ6 §ογ^, 
Αη(1 1ί6ι• βη^'βΓδ αι-β ι•€(1. 

ΕηΙεν ΗΑΝΟΜΑΐη, ινϊίΗ 1)6αΓ6Γ8 οαη'ΐ/ί?ισ α οονβνβά €07γχρ. 

ΗΑΝΟΜΑΙΟ 

\νοηΐ6η^ Ο \ν1ΐ6Γ6 ίδ Ηοουΐ^ίΐ, δοη-ονν'δ ηιιββη^ 

ννΐιο ρ&δδβΐΐι 6ν6Γ^ ηιαη, &11 \νοίΐΊ,ιπ1νϊη(1^ 

Ιη Λνοεδ ? Νο ηΐίΐη δΗαΙΙ ίαΐίβ Ά,νίΆγ 1ι6γ €ΐΌ\νη. 660 

ΟΗοκυδ 
\νΐΐΗΪ ποΛν, ο }ιη})ΐ6δδ νοΐοβ οί ενϋ-Βοάίπ^ ? 
81ια11 ίίΐ6}^ ηε'βΓ δίεβρ^ Ιΐιγ ρυΐ^ΐΐδίιΐηοδ οί ^ηεί.** 

297 ΕΚΑΒΗ 

ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ 

'Έικάβΐ) φέρω τόδ' αλ<γο<ζ' €ν κακοΐσο δε 
ου ράΒίον βροτοίσιν εύφημεΐν στόμα. 

Χ0Ρ02 

καΐ μην ττβρωσα τνγχ^άνβί, Βόμων άττο 
ηΒ\ €ί9 δβ καιρόν σοϊσί φαίνεται Χό^οις. 

ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ 

ώ ττανταλαινα κάτι μαΧλον ?) λέγω, 
ΒεστΓΟίν, ολωλ<χ9, ονκετ εΐ βΧεττουσα φως, 
α7Γαζ9, άνανδρος, άττοΧι^ί, εξεφθαρμενη. 

ΕΚΑΒΗ 

670 ου καινόν είττα^ί, εΙΒόσιν δ' ωνείΒισας. 

άταρ τί νεκρόν τόνΒε μοι ΤΙοΧυξένη<ζ 
ήκεις κομίζουσ , ης άττη'^'^εΧθη τάφος 
ΤΓίίντων ^ Α,γ^αιων 8ια χερός σττου^ην εγειν ; 

ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ 

?^δ' ούΒεν οίΒεν, άΧΧά μοι ΐίοΧυξενην 
θρηνεί, νέων δε ττημάτων ούχ άτττεται. 

ΕΚΑΒΗ 

οι 'γώ τάΧαινα• μών τό βακχείον κάρα 
της θεστΓίωΒοΰ Βεΰρο Ιίασάνορας φέρεις ; 

ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ 

ζωσαν ΧεΧακας, τόν θανόντα δ' ου στενεις 
τόν8'' άλλ' άθρησον σώμα ^υμνωθεν νεκρού, 
680 €1 σοι φανεΐται θαΰμα κ αϊ τταρ εΧττιΒας. 

ΕΚΑΒΗ 

οϊμοι, βΧεττω δτ) τταΐΚ εμον τεθνηκοτα, 
ΪΙοΧνΒωρον ον μοι ©ρι/ζ έ'σωξ'' οϊκοις άνήρ. 
άττωΧόμην Βύστηνος, ούκετ εΙμΙ δ/;. 
ώ τεκνον τεκνον. αιαι, καταρχομαι νυμον 298 ΗΕΟυΒΑ 

ΗΑΝΠΜΑΙΟ 

Το ΗοουΙϊα Ι 1)πη§ Ιΐιίδ ραιι§ : ηιΐά \νο63 
ΝοΙ €&8ί1γ ιηα^ ιηοΐ'ΐαΐ 1ϊρ3 δρβαΐί ίαΐι*. 

ΟΗοκυδ 
ί,ο Λν1ΐ6Γ6 δΐιβ οοιπθΐΐι ίΐΌΐιι Όβπβαΐΐι Ιΐΐ6 Γοοίδ : 
Ι η δβαδοη ίο ι* ΐΐιγ ΐαίε &ρρ6αΐ'6ΐΗ δΚ^. 

Η ΑΝ ΟΜ ΑΙ ο 

Ο α11-£ΐίΗϊοΐ€(1^ πιοι•β ίΐιαη Ιίρδ οαη δαγ ! 

^υ6^η_, ίΐιοα ίΐιΊ δίαίιι — Ιΐιου δββδΐ ΐΐιβ Η^ΐιΐ: ηο ηιουβ 

ϋηοΐιϊΐάβά, \νίϋ[ο\ν6θ3, οίΐγΐβδδ — α11-(ΐ6δΙΐΌ}'θά ' 

ΗΕΟυΒΑ 

Νο η6\νδ Ιΐιϊδ : 'ΐίδ Ι^αΐ ΙαυηΙΐη^ ηΐ6 λνΐιο 1νη6\ν. 670 

Βιιΐ λν1ΐ6ΐ•6£οι•6 οοηι'δί Ιΐιοιι Βι-ίησΐησ ηιβ ιΗίδ οοι-ρδΡ, 
Ροίγχεηβ'δ, ννΐιοδβ Βιιηαΐ-ΐ'ΐΐβδ^ '1\νΕδ ίο\ά, 
Βγ α11 Αοΐιαοα'δ Ιιοδί: \ν6Γ6 1)6ΐη§' δρεά ? 

Η ΑΝ ΟΜ ΑΙ ο 

81ΐ6 ηοΐΐιίη^ Ι^ηοΛνδ : Ροΐ^χβηα — ε1ι ηιβ ! — 
δϋΐΐ \ναϊ1δ δΐΐθ^ αηά ΐΐιε ηβΛν \νο6δ ^ΓΕδρεΙΙι ηοΐ. 

ΗΕϋυΒΑ 

Ο Ιιαρίβδδ Ι ! — ηοΐ — ηοΐ 1:1ί6 1)&0€ΐΐ£ΐηΙ Ιιεαά 
ΟΓ ρΓορ1ΐ6Ϊ6δ3 ΟαδδαηάΐΈ 1)ηη§'5ΐ ΐΐιοιι ]ιΐ11ΐ6Γ? 

ΗΑΝΟΜΑΙΟ 

ΤΗοιι η&ιη'δΐ Ιΐιβ 1ίνίη§ : Ι^αΐ: Ιΐιβ άεαά — Ιΐιίδ άο:ο.ά, 
Βθλνίΐίΐβδΐ ηοΐ, — Ιοοίν, ΐΗε (ϋβαά ίοιτη ΐδ 133,Γ6(1 ! 

δββηΐδ ίί ηοΐ: δίΓαποΈ — ντοΓδβ Ιΐιαη α11 1)θάίη§ ίεαί'δ ? 680 

ΗΕΟυΒΑ 

Α1ι 1X16^ ταγ δοη ! — Ι δββ Ροίγάοΐ'υδ άβαά, 
ννΐιοιη ΐη Ιιίδ Ιιαίΐδ Ι άεβιηεά ΐΐιε ΤΙίΓαοίίΐη \ναι•(1εί1. 
Ο \νΓ€ΐοΗ Ι ϋ ίδ ιηγ άεαΐΐι — Ι αιη ηο ιηοΓβ ! 
Ο ναγ ο\\\\ό., Ο ιηγ οΐιΐΐά ! 
ΜΐπΘ αη^υίδΐι δΐιαίΐ Ιΐιηΐΐ 

299 ΕΚΑΒΗ 

βακ'χβ'ίον, €ξ αΚάστορο^ 
άρτίμαθη<ϊ κακών. 

ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ 

€'γνω<ζ γα/3 άτην 7ΓαιΒό<ζ, ώ Βύστηνβ συ ; 

ΕΚΑΒΗ 

ατΓίστ άττιστα, καινά καινά Β€ρκομαί. 
690 βτερα δ' αφ' βτβρων κακά κακών κυρ€Ϊ' 

ούΒετΓοτ άστενακτος ά8άκρυτο<; α— 
μ€ρα €7Γίσχ))σ€ί. 

Χ0Ρ02 
δβιζ/', ώ τάΧαινα, Βει,να ττάσγ_ομεν κακά, 

ΕΚΑΒΗ 

ώ τίκνον Τ€κνον ταΧαίνας ματρο^^ 
τίνυ μόρω θνί)σκ€ίς ; 
ηνυ ττότμω κβίσαι ; 
7Γ/909 τίνο'ζ ανθρώπων ; 

ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ 

οί'Κ οΐ^^' €17 ακταΙ<; νιν κυρώ θαΧασσίαι<ζ, 

ΕΚΑΒΗ 

βκβΧητον, ή 7Γ€σημα φονίου Βορό'ζ, 
700 €ν ψαμάθω Χβνρα ; 

ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ 

ττόντου νιν €^ήν6<γκ€ ττελαγίος κΧνΒων, 

ΕΚΑΒΗ 

ώμοι, αίαΐ, βμαθον Ινύιτνιον ομμάτων 
έμών όψιν, ου /χε τταρίβα φά- 
σμα μβΧανοΊττβρον, 
αν €σ€ίοον αμφι σ , 
ώ τβκνον, ούκ^τ οντά Αιο<ζ βν φάει» 

ΧΟΡ02 

τί9 ^/άρ νιν 6ΚΎ€ΐν ," οίσθ^ ονβιροφρων φρασαι ; 
300 ΗΕΟϋΒΑ 

ΊΊΐΙΌΙΙίίΙΐ Ά λΧΆΐΙ δΐΐπΐΐίησ Λνί1(1 

Ιη Ιΐΐ6 6ίΐνδ οί 1116 δΐΐΐΐ^ 
\\Ίιίο1ι ρ6ίΐ1οϊ1 ΐ1ΐ0Γ6 1)ΐιί ηο\ν ίΐΌΐιι Ιΐιε ΙΙίΓοαΙ οΓ ά 
άεηιοη^ α 1ΐ6Γα1(1 οί" ΐ11. 

ΠΛΝΌΜΛΙΟ 

Οί(1δΙ Ιΐιου Ιΐΐ6η Ι^ηοΛν ι11^ δοη'δ άοοιη^ Ιΐίΐρίβδδ οηβ ? 

ΗΕευπΛ 
Β^νοηθ^ 1)€Υοη(1 1)ο1ϊοί, η6\ν Λνοοδ Ι δεε. 

ίϋδ υροη ίΐΐδ Ιίττοη^οιιε αίίει• αηοΐΐιει•: 690 

ΝενοΓ άίΐ^ δΐΐίΐΐΐ ρΛδδ \)γ Λνΐΐΐιοιιΐ ϊ€άι', Λνϋΐιοιιΐ: δί^Ιι, 
ηοΓ ηιίηο ?ιιι§ιιίδ1ι ΐΈίΊ'αίη. 

ΟΗοηυδ 
ΌΓβαοΙ, Ο άΓβίΐίΙ ονίΐδ^ Ιΐϋρίεδδ (^ιιεεη^ \ν€ δυίϊεΐ'. 

ΗΕΟυΒΑ 

ϋ ε1π1(], Ο οΐιϊΐά οί α ^ηεί-δίποκθπ ιηοΐΐιεί' ' 
Β γ ΛνΙιαΙ ίαΐ6 άΐάδΐ Ιΐιοιι άί& ? — ίη Λνΐιαΐ (Ιοοιη άοδί Ιΐιου 
Ιίε ? — οί Λνΐιαΐ πιάώ. λναδί Ιΐιοιι δΐ&ϊη ? 

ΠΑΝΟΜΑΙΟ 

Ι ΙνίιοΛν ηοΐ : οη Ιΐιε δεα-δοΐ'αηά ίΌιηιά Ι Ηίηι. 

ΗΕϋυΒΑ 

ΟαδΙ υ ρ Ι)}^ ΐΐιβ ϋάε,,ΟΓ δΐηιοΐι (ΙοΛνη Ι)^ Ιΐιο δρθηι• ΐιι » 
Ηοο^-ΐ'εάάϋηείΐ Ιιαιιά 

Οη Ιΐΐ6 δπιοοίΐι-ΐονοΐΐβά δίΐπΓΐ ? 700 

ΗΑΝΒΜΛΙΟ 

Τ1ΐ6 ουίδβα δυΐ'^ε ίη-1)ΐ•€α1ίϊη§' ί1υη§ Ιίϊιή αρ 

ΗΕΟϋΒΑ 

νν'οε'δ ιηε^ Ι άϊδοεπι ϋ, Ιΐιε νΐδίοη Ιΐΐίΐΐ 1)ΐΗδΙε(1 ιή^ δί§1ιΙ 
ΝείΙΙιεΓ ΗίΐΙεά ιιηΐιεεάεά ΐΐΐίΐΐ 1)1αο1ν-Λνίη^ε(1 ρίιαηίοηι 

οί ηΐ§1ιΐ, 
\\'^1ιΐ€ΐι Ι δίΐΛν, Λνΐιΐοΐι Γενεαίεά Ιΐιαΐ ηιγ δοη \νίΐ5 ηο πιοΓε 

οί ΐΗε Ιί^ΐιΐ. 

οιιοκυδ 
\νΐιο δίβλν Ιιίιη ? ΟειηδΙ Ιΐιοιι, άΓεαηι-αΐ'ΓείΙεί', ΐεΐΐ ? 

30Ι ΕΚΑΒΗ 

ΕΚΑΒΗ 

710 €μο<^ €μο<ζ ^€^'09, ^ρ-ρκιο'ζ ίτΓττότα^;, 

ίν' ο Ύβρων Ίτατηρ εθβτο νιν κρύψα<;, 

Χ0Ρ02 
οϊμοι, η λ€^€ί.? ; γ^ρνσον ώ9 €^(01 κτανών ; 

ΕΚΑΒΗ 

άρρητ' άνωνομαστα, θαυμάτων ΤΓβρα, 
ούχ^ οσί οι)δ' ανεκτά, ττοϋ Βίκα ξένων ; 
ώ κατάρατ άντρων, ώ9 Βιεμοιράσω 
χρόα, σίΒαρβω τβμων φασ^άνω 
720 μΑΧεα τοΰΒβ τταί-δοί ούδ' ω κτίσω. 

Χ0Ρ02 
ώ τΧήμον, ως σβ ττοΧυττονωτάτην βροτών 
Βαίμων βθηκβν 6στί<ζ εστί σοι βαρύς. 
άλλ,' βίσορω γά/Ο τοΰΒε Ββσττότου Βεμας 
Αγαμέμνονος, τοννθενΒε σιηώμεν, φίΧαο. 

ΑΓΑΜΕΜΝΠΝ 

^Είκάβη, τι μεΧΧεις τταΐΒα σην κρυιττειν τάφω 
εΧθοΰσ\ εφ' οίσττερ ΎαΧθύβως η^^είΧε μηι 
μη θιηηάνειν σης μηΒεν Αρχείων κόρης ; 
ημείς μεν ονν εωμεν ούΒε ψαύομεν 
730 συ Βε σχοΧάζεις^ ώστε θαυμάζειν ε με, 

ηκω δ' άτΓοστεΧων σε' τάκείθεν >γαρ εν 
ττεττρα^μεν εστίν, εϊ τί τώζ^δ' εστίν καΧώς. 
εα' τίν άνΒρα τόνΒ' εττΐ σκηναΐς ορώ 
θανόντα Ύρώων ; ου ^αρ Άρ'γεΐον ττεττΧοι 
Βεμας ττερίτττύσσοντες ά<γ'γεΧΧουσί μοί. 

ΕΚΑΒΗ ν 

Βύστην', εμαυτην γα/ο λβγω Χε^ονσα σε, 
^Κκάβη, τί Βράσω ; ττότερα ιτροσιτεσω ηόνυ 
^ Κτ^αμεμνονος τονΒ^ ή φέρω σί'^τ] κακά ; 

';ο2 ΗΕαυΒΑ 

ΗΕΟυΒΑ 

'Τ\νίΐ5 Γπγ ήΊβιιά, 'ίνναδ 111}^ §ιΐ6δ1;, Ίνναδ ΐΗβ Τ1ΐΓίΐο•ΪΗη 710 

€ΐΐίΙΓΪθΙ-1θΓ(1 [1ΐί(ΐ6 3.11(1 ΪΟ \νΆ\'0. 

Το λν1ιο56 οΗαΓ^ε Ιιίδ ί^ΐ'β^ ία11ΐ6Γ Ιιαά ^ίνεη Ιιΐηι Ιο 

ΟΗΟΚυδ 

01ι, λνΙΐΗΐ •ννου1^15ΐ δαγ ? — δίελν Ιήιη Ιο Ι^οορ ΐΗε ^οΜ ? 

ΗΕΟυΒΑ 

Ο ΗοΓΓΟΓ ιπΐδρ€ίΐ1ίαΙ)ΐ€^ ηαιηοΐβδδ^ 1)6^οη(1 α11 Λνοηάεΐ' ! — 

Ιπιρίουδ^ υηΐ36αΓαΙ)ΐ6 Ι \νΐΐ6Γ6 αΐ'β Ιΐιαγ, ίήεικίδΐιίρ 

αηά Ιηιΐΐι ? 

Ο ΕΟΟιίΓδβίΙ οί ιηεη^ Ιο, ΙιΟΛν ΙιαδΙ Ιΐιοιι οαΐ'νοά ίίδυηάβΓ 

Ηίδ Ηβδίι ! — 1ιο\ν Ιΐιγ Ινίιίίε, Λνΐιεη ιηγ οΗΐΙά'δ ΙίπιΙίδ 

(^ιιίνβΐΈά ΐΙιεΓβυηίΙβΓ, [υηπιείΐείΐ οί* ηιΐΗ ' 

Ηαΐΐι δΐίΐδΐιεά Ιιίηι αηά ΐΉαη^Ιεά, αηά ΐΗου Λναδί: 720 

ΓΗΟΚυδ 

Ο Ιι^ρίεδδ, Ιιολν α Οοά, Λνΐιοδε Ιιαηά οη ίΐιεε 
Ιδ Ιι^Άγγ, αΐίονε &11 ιτιοιΊ;&1δ Κεαρδ Ιΐιεε ρίΐίη ! 
ΒαΙ Ιο, Ι δεε ουι• ηΐίΐδΙεΓ Ιο-ννεηη^ ηϊ^ΐι, 
ΑοΗτη^ιπηοη : ίηεηάδ, ΙιεηεείοΓίΗ ίιοΐά •ννε οογ ρεαοε. 

ΕηίβΓ ΛΟΑΜΕΜΝΟΝ. αΟΑΜΕΜΝΟΝ 

ννΐιγ δίαγ'δΐ Ιΐιοιι, ΗεειιΙ)&_, ϊο εηΐοιηΐ) Ιΐιγ εΐιϊΐθ, 

Αεοοί'οΐίηε: ίο Τα1ί;1ινΐ3ΐιΐδ' λνοΐ'ά Ιο ιηε 

ΊΊιαΙ οί" Ιΐιε Αι•^ΐνεδ ηοηε δΐιουΐά Ιοιιοΐι ίϊιγ άαιι^ίιΙεΓ ? 

\νΐιεΓείοΓε Λνε Ιεΐ Ιιει* 1)ε, απά Ιουαίι Ηεΐ' ηοΐ ; 

ΥεΙ ΙοίίεΓεδί Ιΐιου, Ιΐιαΐ Λνοηάει* δίίιτεΐΐι ιηε. 730 

Ι εοιηε Ιο δρεεά Ιΐιεε Ιιεηεε ; ίοΓ &11 ΐΐιίη^δ Ιΐιεί'ε 

Ανε ΛνεΙΙ ΛνΐΌΐι^Ιιΐ — ίί" ΙιεΓεΐη τηαγ αυ^ΐιΐ 1)ε \\'ε11. 

Ηά, \ν1ιο ϊδ ΐΐιϊδ Ιΐιαΐ 1)γ Ιΐιε ίεηΐδ Ι δεε ? 

\νΐι&1: ΤΐΌ]αη (Ιε^ά ? Νο ΑΓ^ίνε ΐΐιίδ, Ιΐιε ΓθΙ)εδ 

ΤΗαί; δΙίΓουά Ιΐιε Ι^οάγ ιτιαίνε τεροιΊ ίο ιηε. 

ΗΕουΒΑ (αείάε) 
Ηαρίεδδ ! — ηιγδείί" Ι ηαιηε ίη ηαιηίη^ ίΐιεε — 
Ο Ηεοπΐ33., Λ\ΊΐίΐΙ δΐι&ΐΐ Ι άο ? — ογ ίαΐΐ 
\ Αι ίΐιε Ινίη^'δ ίεεί, ογ δίΐεηΐ: ΙίεαΓ ηιίηε ίΐΐδ ? 

3θ3 ΕΚΑΒΗ 

ΑΓΑΜΕΜΝΠΝ 

τί μοί ττμοσώττφ νώτον ά'γκΧίνασα σου 
740 δύ/οβί, το ττραγθ^ν δ^ ου Χβ'γβι,ς ; τις βσθ' οδε ; 

ΕΚΑΒΗ 

άλΧ^ €.1 με ΒούΧην ττοΧεμίαν θ' 'ίρ/ουμβνος 
■ γονάτων άιτώσαιτ , αλ^ος αν ττροσθβυμβθ' αν. 

ΑΓΑΜΕΜΝΠΝ 

ούτοι ΤΓβφυκα μάντί<ζ, ώστε μη κΧνων 
βζιστορήσαι σων οΒον βουΧενμάτων. 

ΕΚΑΒΗ 

αρ' εκΧο^ίζομαί γε ττροζ το δυσμενές 
μάΧΧον φρενας τοΰΒ', οντάς ονχΐ Βυσμενοΰς ; 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

εΐ τοί με βονΧει τώνΒε μη^εν εΙΒεναι, 

εΙς ταύτον ήκεις' ιαά ^αρ ούΒ' εγώ κΧυειν. 

ΕΚΑΒΗ 

ουκ, αν ΒνναΙμην τοΰΒε τιμωρεΐν άτερ 
750 τεκνοισί τοις εμοΐσι. τί στρέφω τάδε ; 

τοΧμαν ανάγκη, καν τύγ^το καν μη τύγω. 
^ Κηάμεμνον, Ικετεύω σε τωνΕε ^ουνάτων 
και σου ^ενείου Βεξίάς τ εύόαίμονος. 

ΑΓΑΜΕΜΝΠΝ 

Τί χρήμα μαστεύουσα ; μών εΧεύθερον 
αΙώνα θεσθαι ; ραΒιον <γάρ εστί σοι. 

ΕΚΑΒΗ 

ου Βήτα' τους κακούς δε τιμωρουμένη 
αΙώνα τον ζύμτταντα ΒουΧεύειν θέΧω. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

και Βη τίν' ημάς εΙς εττάρκεσιν καΧεΐς ; 

ΕΚΑΒΗ 

ούΒεν τι τούτων ων συ Βοξάζεις, άναΡ. 
760 οράς νεκρον τόνΒ\ ου καταστάζω Βάκρυ ; 

304 ΗΕΟϋΒΑ 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

\\Ίΐ€ΓβίΌΓ6 011 ηΐ6 (Ιοδί ΐπηι ΐΗν 1)αο1ί, αηά ηιουηι, 

ΝοΓ ΐοΐΐβδί: Λνΐΐίΐί; ίδ άοηο, αηά \ν1ιο ίδ Ιΐιϊδ ? 740 

ΗΕΟϋΒΛ (ααίάβ) 
Βυί ϊί", ίΐοοοαηΐΐη^ ιηε α δίανβ ίΐηοΐ ίθ€, 
Ηε ΙΙΐΓΠδΙ 1116 ή-οιη Ηίδ Ινπεβδ, Ί:\ν6Γ6 ρπη^ οη ρ&π§. 

ΛΟΑΜΕΜΝΟΝ 

Νο ρΐΌρΗοί; 1)θΐ•η αιη Ι, Ιο ίΐ'αοΐί ΐΗε ρβ,ΐΐι 
Οί Ιΐΐ€50 ΙΗ^ ηιυδΐπ^δ^ ί£ Ι \\^άι' ΙΙιθπι ηοΐ. 

ΗΕουΒΛ {αδΐάβ) 
]^ο, δΐιιτί^ ίΐηι Ι οοιιιιΐϊη§ Ιΐιίδ ηΐίΐη'δ ΙιεαΗ 
Ο'εηιιιιοΗ ηΐ}' ίο^, λυΙιο ίδ ηο ίοβ αΐ ε11. 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

δοοίΗ^ ϊί" ΐΐιοα Λνϊΐΐ ΙΙίεΙ; ηοα^ΐιΐ ΙΐθΐΈοί" Ι ΙϋίοΛν, 
Αι 0116 Λν6 αΐ'6 : Ι οαΐ'β ηοΐ, Ι, Ιο Ιιβαΐ', 

ΙΙΕΟϋΒΑ {(ΐήάβ) 
Ι οαηιιοί, δανέ Λνϋΐι Ιιείρ ο£ Ιιΐηι^ ανεη^β 
Ή[γ οΐιΐΐάΐ'βη — ΛνΙιεί'είοΓε οίο Ι άολλγ ΐΚυδ ? 750 

Ι ιηιΐδΐ η66άδ νοηΙπΓβ^ οΐ' Ιο Λνΐη ογ Ιοδβ : — 
Α^αηΊβηιηοη^ Ι 1)6δ66θ1ι Ιΐΐ66 ]αγ \\\γ 1νη66δ^ 
Αηά 1)ν Λ^ ΐ36£ΐΓά, &ηά 1;1ΐ7 νίοίοποιίδ Ιιαπά — 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

λνΠίΐΙ: ιΐΊίΐΙίεΓ δβεΐνεδί Ιΐιου ? \νοιι1άδΙ Ιιανο ϊ\\γ ά^γΒ 
Γγ66 ΗεηοείοιΊΐι ? δοοΐ1ι_, \\ϊγ 1)θοη ίδ Η§1ιΐ1^ \νόιι. 

ΗΕΟυΒΑ 

Νο — ηο ! Αν6ησ•6 ιη6 οί ηιίηβ &(1ν6Γδ3.Γν, 
Αηά Ι Λνϊΐΐ Λνείοοηιε Πίείοπ^ ΐ3οηάα§6 Ιΐιεη. 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

ΒιιΙ ίο Λνΐΐίΐΐ οΐιατηρίοηδίιίρ άοδί δυηιηιοη ηΐ6 ? 

ΗΕΟυΒΑ 

Το ηου^ΐιΐ οί ηΙΙ Λν1ΐ6Γ6θί Ιΐιοιι άΓ6αηΐ6δ{•, 1ίίη§. 

δ66δΙ ΐΚου Ιΐιίδ αοΓρδβ^ ο'βι* \\Ίιί6ΐι ηιγ ΐεείΓδ γβϊπ (1υ\νη ? 700 

305 
νοι>. Ι. χ ΕΚΑΒΗ 

ΑΓΑΜΕΜΝΠΝ 

ορω' το μίντοι μβΧλον ουκ €χ^ω μαθείν, 

ΕΚΑΒΗ 

τούτον 7Γ0Τ 6Τ€κον κάφβρον ζώνης ΰττο. 

ΑΓΑΜΕΜΝΠΝ 

€στίν δε τις σων οντοζ, ω τΧήμον, τέκνων ; 

ΕΚΑΒΗ 

ου των θανόντων ΤΙρίαμώών ύττ' 'Ιλ^ω. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

η <γάρ τιν* άΧλον 6Τ€Κ€ς ή κανονς, ηνναι ; 

ΕΚΑΒΗ 
άνόνητά ύ', ώζ €0ίκ€, τονΒ' ον βίσορας. 
ΑΓΑΜΕΜΝΠΝ 

ΤΓον δ^ ων Ιτνηγαν\ ηνίκ ωΧΚντο τττόΧΐζ ; 

ΕΚΑΒΗ 

Ίτατήρ νιν βξβττεμψεν ορρωΒών θανβΐν, 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

ΤΓοΙ των τότ όντων 'χωρίσας τίκνων μόνον ; 

ΕΚΑΒΗ 

770 6^9 την^β γωραν, ουιτερ ηύρεθη θανών. 

ΑΓΑΜΕΜΝΠΝ 

7Γ/309 αζ/δρ' 09 αργβί τήσΒβ ΥΙοΧυμηστωρ 
'χθονος ; 

ΕΚΑΒΗ 

Ινταΰθ' €7Τ6μφθη ττικροτάτον γ^ρνσού φύΧαξ. 
ΑΓΑΜΕΜΝΠΝ 

θντ}σκ€ί δε ιτρο<^ του καΐ τυνος ττοτμου τνχών; 

ΕΚΑΒΗ 

τίνος δ'' νιτ' άΧΚου ; &ρ'βζ νίν ώλεσε ξβνος. 

ΑΓΑΜΕΜΝΠΝ 

ώ τΧήμον η ττου γ^ρυσον ηράσθη Χαββΐν ; 

ΕΚΑΒΗ 

τοιαύτ , Εττεώη σνμφοραν €^/νω Φρυ^ών. 
3θ6 ΗΕΟυΒΑ 

ΑΟΛΜΕΜΝΟΝ 

Ι 566, — γ^ί Λν\\ΆΪ δΐι.αΐΐ οοηιε Ι €»ηηοΙ Ϊ6ΐ1. 

ΗΕΟυΒΑ 

Ηίιη οηο6 Ι \)άι'€, αηά 0ίΐτη6(1 'ηεαίΐι ιη^ ζοιιβ. 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

\νΊιο οί" Ιΐι^ δοηδ ίδ ΐΗίδ^ Ο δοιτοΛν-οηίδΙιεά ? 

ΗΕΟυΒΑ 

ΝοΙ 0116 οί Ρι-ίΗΐιι'δ δοπδ Ι)}^ Ιΐίυηι δίΒΪη. 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

ΗοΛν ? άίάδΐ Ιΐιοιι Ι^βίΐΓ αηο11ΐ6ΐ• ιηοΓβ ΙΗηιι Ιΐΐ6δ6 ? 

ΗΕευΒΑ 
Υβα — Ιο ηιγ ^πεί*, ηιεδβεπίδ : Ιΐιοπ 566δΐ; Ηιηι 1ι6Γ6. 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

ΥεΙ \ν1ΐ6Γ6 Λναδ Ηε λνΐιβΐ; Ιίιηθ ίΐιε οίΐγ ίεΐΐ ? 

ΗΕΓϋΒΑ 

Οΐ'6α(ϋη§ Ηίδ άείΐΐΐι Ηΐδ ίαΐΗεί' δ6η1: Ηϊιιι Ιΐιεηοε. 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

Αιΐ(1 \ν1ιίί1ΐ6Γ (ΐΓ6Λν Ιιίπι ίΐ'οηι Ιΐιβ ιτ,δΐ αρΗ,Γΐ ? 

ΗΕΟυΒΑ 

υηΐο Ιΐιΐδ Ιαηά,, \ν1ΐ6ΐ•6 άεαά Ιι&ΐΐι 1ΐ6 ΐ366η ίουηά. 770 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

Το Ρο1}τιΐ65ΐοι•, Γαίει* οί ίΐιβ Ιαικί ? 

ΗΕΟυΒΑ 

Υεα — δεηΐ ΐη οΙιαΓ^ε οί ΐΐιηοε-αοοαί'δέά §ο1(1. 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

Αηά οί λνΐιοιη δίαίη, αηά Ιΐ^ΐιΐίη^ οη Λνΐΐίΐί άοοιη ? 

ΗΕΟυΒΑ 

Οί Λνΐιοιη δανβ οηε ? — Ιΐιαΐ ΤΙΐΓίΐοίαη ίηεικί δίελν Ιιΐιη. 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

Ο \νΓ6ΐο1ι ! — ίοΓ ΐΐΐίΐΐ 1ΐ6 Ιαδΐεά ίοΓ Ιΐΐ6 §ο\ά ? 

ΗΕΟυΒΑ 

Εν6η 80, \ν1ΐ6η ΡΙΐΓ^^ϊα'δ ίαΐΐ Λναδ Ιίηολνη οί Ηίιη. 

χ 2 ΕΚΑΒΗ 

ΑΓΑΜΕΜΝΠΝ 

ηνρ€ς δε ττον νιν, ή τΐ9 ήνβ'γκβν νβκρόν ; 

ΕΚΑΒΗ 

ηΒ\ ^ντνχουσα ττοντιας άκτης έττί. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

τούτον ματβύονσ^ ή ττονουσ' άΧΚον ττόνον ; 

ΕΚΑΒΗ 

780 λοντρ' φχ^τ οϊσουσ' βξ αλός ΤΙοΧνξίνρ. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

κτανών νιν, ώς 60ΐκ€ν, €κβάΧ\€(, ζ^νος. 

ΕΚΑΒΗ 

θαλασσόπΧα^κτόν γ', ώδε ^ιατεμων χρ6α> 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

ω σχετΧία συ των αμέτρητων ττόνων. . 

ΕΚΑΒΗ 

ό'λωλα, κον^βν Χοίττόν, 'Α^άμεμνον, κακών. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

φευ φεΰ' τις ούτω Βυστνχης βφν ηννΎ] ; 

ΕΚΑΒΗ 
ουκ βστιν, βΐ μη την τύχην αύτην \€<γοίς. 
άΧλ' ώντΓβρ €Ϊν€κ' άμφΐ σον ττίτττω ιγόνυ, 
άκουσον, βΐ μεν οσιά σοι τταθβΐν Βοκώ, 
στ€ρ<γοίμ αν βΐ δε τοΰμτταΧίν, συ μοί ^€νου 
79ν0 τιμωρός άνΒρος άνοσιωτάτου ξένου, 

ος οντβ τους γ?}? νβρθεν ούτε τους άνω 
Ββίσας Βε^ρακεν ερ^ον άνοσιώτατον, 
κοινής τραττεζης ττοΧλάκίς τυχών εμοί, 
ξενίας τ αριθμώ ττρωτα των εμών φιΚων 
τυχών δ^ όσων δε^' καϊ Χαβων ττρομηθίαν, 
εκτείνε, τύμβου δ', ε^ κτανεΐν εβούΧετο, 
ουκ ηξίωσεν, άΧΚ' άφήκε ττοντιον. 

3ο8 ΗΕΟϋΒΛ 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

ηοΐ'δί Ιΐιου \νΐιοΓ6 ίουηοΐ'δί Ιΐιου Ιιΐηι ? — ογ -ννΐιο Ηαΐΐι 1)Γουσ1ιί; ί;1ι^τ ΗΕΟυΒΑ 

81ιο 1:1ί€1•6 : υροη Ιΐιβ δίΓαηά δΐιε οΐιαηοεά οη Ηίιη. 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

86€ΐνΐη§ 1ιϊηα_, ογ οη οΙΗθγ Ιαδίί: οηιρίο^εά ? 

ΗΕϋϋΒΛ 

86ίΐ-1)Γίη6 δΐιβ δουβίιί; ίο Ιίΐνβ Ρο1γχβη&. 780 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

8ο Ιΐΐ6η Ιΐιίδ ^ιιεδί-ίηεηά δΐ6\ν αικί οαδί: Ιιίηι Γοιΐ:!!. 

ΗΕευΒΑ 
Υ^α, οη Ιΐΐ6 δβα ίο άγιίΐ, Ιιίδ ίΐβδίι ΐΐΐϋδ 1ι&ο1^6(1. 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

Ο Λ\Ό€ ίδ ίΐιββ £θΓ ΐΐιίηβ ηηηΐ6αδΐΐΓ6(1 ρ&ίηδ ' 

ΗΕΟυΒΑ 

'Τίδ (Ιβαίΐι — 11ΐ6Γ6 18 ηο άεερβί' άερίΐι οί λνο6. 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

Α13.8, Λνβ,δ λν'οηιαη ε'βΓ δο ί'οΓΐαηβ-ΟΓΟδΙ ? 

ΗΕΟυΒΑ 

Νοη€, 6Χ06ρΙ Ιΐιου -ννοαίάδΐ ηαηΐ6 ΜΐδίΌΓΐυηο'δ δείί. 

Βαΐ £οι• \ν1ιαί οαυδβ Ι 1)0Λν Ιΐιγ Ι^ηεοδ ίο οΐίΐδρ, 

Ηθαί' : — ϊ£ πι ν η^ί,ΐιίεουδ άυβ ηιγ δπίΤεΓίη^δ δββηι 

Το ΐ1ΐ6€^ Ι αηι οοηίεηΐ : ΐ£ ηοΙ_, άο Ιΐιοα 

Ανβη§6 ηΐ6 οη ΙΙιβϊ ίηιρίοαδ^ ίηιρίουδ ίηθηά^ 790 

\\1ιο ηβίΐΙιβΓ ίεαΓεά ίΐιβ ροΛν^βΐ'δ ΐ36ηοαΐ1ι 11ί6 6ίΐι•11ι, 

Νοι• ΐ1ΐ0δ6 οη Ιιί^ΐι^ 1)αί \νΐΌυ§1ιΙ ηιοδΐ ίηιρίουδ ά&&ά, — 

\νΐιο οίΐ;ΐίηΐ6δ αΐ ηιγ ΙαΙΛβ αίβ αηά ^ι•3.η1ί_, 

ΡοΓ \ν6ΐοοπΐ6 ίοΓβπιΟδΙ: ίη ηιγ οοηηΐ ο£ ίΓίεηίΙδ, 

Αηά Η&ά &11 ^'ΐιβδΙ.-άιιβδ. Υβΐ Ιιβ λναΐοΐιεά Ιιίδ Ιίηιβ, 

81^^ν Ιιΐηι, ηοΐ' ϊη Ιιίδ ΐΐιου^ΐιΐδ ο£ πιυΓοΙβΓ ίοαηά Κοοηι £θΓ 3. ^νανΟ; 1)υΐ οαδΐ Ιιίπι πιίά ίΗθ δβα. 3^9 ΕΚΑΒΗ 

ημ€Ϊ<; μβν ουν ΒοΰΧοί τε κάσθενεί^ ϊσως' \ 
ίίλΧ' οι θ6θΙ σθβνονσί χώ κείνων κρατών 

800 νόμος' νόμω ^αρ τού<; θεονς {ρ/ονμεθα 

καΐ ζώμβν αΖίκα και ^ίκαι ώρισμβνοΰ' 
09 €6? σ' άνέΧθων €ί Βιαφθαριίσεταί, 
καΐ μη ^ίκην Βώσονσιν οιην€<; ξένου<; 
κτβίνουσον ή θέων Ιερα τολμώσιν φερειν, 
ουκ εστίν ού^εν των εν άνθρωττοι^ ϊσον. 
ταυτ ουν εν αίσγ^ρω θεμενος αΙΒεσθητί με' 
οϊκτειρον 7]μάς, ώς '^/ραφεύς τ άττοσταθείς 
Ιοοΰ με κάνάθρ7]σον ου εχ^ω κακά. 
τύραννο^; ην ττοτ', άΧλα νυν Βού\η σεθεν, 

810 εΰτται^ ττοτ' ούσα, νυν δε Ύραΰ<; άτταΐζ θ' άμα, 

ατΓοΧί-ς•, έρημος, άθΧιωτάτη βροτών. 
οϊμοί τάλαίνα, ττοΐ μ ύττεξά'γεις ττόΒα ; 
εοίκα ττράξείν ούΐ'εν ω ταΚαιν' εγώ. 
τι Βήτα θνητοί ταΧλα μεν μαθήματα 
μογ^θοΰμεν ώς χρτ) ττάντα καΐ μαστεύομεν^ 
ττειθω δε την τύραννον άνθρωτΓθί<=; μονην 
ούΒέν τί μάΧλον ε'9 τελθ9 σττουΒάζομεν 
μισθούς ΒίΒόντες μανθάνειν, ϊν' ην ττοτε 
ττείθείν α τις βούΧοιτο τυ'^γ^άνειν θ' άιια ; 

8120 7Γώ? ουν ετ' άν τίς εΧτησαι Ίτράζειν καΧώς ; 

οι μεν ^αρ οντες τταΐΕες ουκετ είσί μοι, 
αύτη δ^ εττ' αίσγ^ροίς αΙγ^μαΚωτος οίγομαΐ' 
καττνον δε 7ΓΟλεω9 τονΒ' ύττερθρωσκονθ' ορώ. 
και μην ϊσως μεν του λόγου κενόν τόδε, 
Έίύττριν ττροβάΧλείν άΧ\' όμως είρήσεταΐ' 
ττρος σοίσι ττΧευροΐς τταϊς εμη κοιμίζεται 
ή φοίβάς, ην καΧοΰσι Ιζ,ασάνΒραν Φρύ^ες. 
τΓοϋ τάς φίΧας Βήτ εύφρόνας οείξεις, αναξ, 
η των εν ζύνΐ) φίΧτάτων άσττασμάτων 

3ΙΟ ΗΕΟϋΒΑ 

Απά 1 — Ά δΐίΐνε ί ιηα^ 1)6, Ιιαρί^ \\'63.1^ ; 

Υεϊ αΓ6 Ιΐΐ6 Οοάδ 8ΐι•υη§, Άπά ΐΙιβΐΓ Γυίβι- δίΓΟπ^, 

Ενβη 1^Ά\ν ; ίοΓ Ι)}^ ίΙιΐΒ Εα\ν Λνο 1νηο\ν Οοάδ αυε, 800 

λΥβ 1ίν6, \ν6 ηιαίνβ άΐνΐδίοη ο£ \νΓοη§ αηά Γΐ§1ιΐ ; 

Αηά ίί" ΐΐιίδ Ει ΐΐιγ Ι^αΓ 1)6 (ϋδαηηα1ΐ6€ΐ, 

Αη(1 ΙΗ6}Γ δΐιαίΐ Γ6ηίΐ6Γ ηοΐ αοοουηΐ Λνΐιίοΐι δΐϋ^ 

ΟυβδΙδ, ΟΓ (ΙίΐΓβ ΐ'ΐίΐβ ΐ1ΐ6 Οοάδ' Ιιοΐγ ΐΐιίη^δ, 

Τ1ΐ6η αιηοη§ ΐΏ6η ίδ 11ι6Γ6 ηο Γί^ΐιΐβουδηεδδ. 

Τΐιϊδ οουηΐ: ί1ΐ6η δΐΊαιτΐ6ί'α1 ; 1ιαν6 ι*6δρ66ΐ Ιο ηΐ6 ; 
Ρΐΐγ ιη6 : — 111^6 ά ρίΐίηΙεΓ δο (Ιι-ανν ΐ3ειο1<, 
δοαη Π16, ροΓ6 οη πι γ ροΓίΓαΐΙαί'β οί ΜΌ6δ. 
Α €[α66η Λναδ Ι, Ιϊιηβ Λναδ, Ιίΐιΐ ηοΛν ΐΐιγ δίανβ ; 
Οΐ'ΟΛνηεά \νΐ11ι ίαΪΓ δοηδ οηοε, ο1ιί1άΐ6δδ ηο\ν αηά 

ο\ά, 810 

0ίΙγΐ6δδ, 10116, ο£ ηιΟΓΐαΙδ λνΓεΙοΙιεάεδΐ. 
\\^06 ίοΓ ιη6 ! — \ν1ιΐ11ΐ6Γ λνοιιΙάδΙ \νίΐ1ιάΓα\ν ύ\γ 

ίοοΐ: ? 
Μ6δ66ΐηδ Ι δΐιαίΐ ηοΐ δρεεά — Ο Ιιαρίεδδ Ι ! 

\νΐΐ6Γ6ίθ1•6_, Ο 'νν1ΐ6Γ6ίθΓ6_, &ϊ &11 ΟΐΙΐβΓ ΙοΓβ 

Τοίΐ ηΐ6η^ Εδ η66ά6ΐ1ι, αηά πιαί^ε 6α§6Γ ηιΐ6δί;, 

Υβΐ διιαδίοη, 1:1ΐ6 υηήναΐΐεά ϋ[η66η οί πΐ6η, 

ΝοΓ ρηο6 Λν6 ραγ, ηοΓ ιηαΐίβ αάο Ιο Ιεαηι 1ι6Γ 

ΙΙηΙο ρ6Γί'6θϋοη, δο α ιηαη πιί§Ιι1: δ\ναγ 

Ηίδ ίβΠοΛνδ αδ 1ί6 Λνοαίά, αηά Λνίη Ιιϊδ εηάδ ? 

Ηο\ν ΐΐιεη δΐιαίΐ αηγ Ιιορβ §Όθά άα^δ ΙιεηοείοΓίΙι ? 820 

δο πιαηγ δοηδ — ηοηβ Ιείΐ πΐ6 Άηγ πιογ6 Ι 

Μ7δ6ΐί πιΐά δ1ιαπΐ6 α δρ6αΓ-11ιι•α11 Γυίη-δρεά ; — 

Υοη δΐηο1ί6 ο'6γ Τιό^ πρδοαΓΪη^' ΐη πιγ δίσΐιΐ; ! 

Υβΐ — γ^ϊ — Ί:\\'6Γ6 υηαναϊΐΐη^ ρΐεα ρ6ΐ'ο1ιαιιθ6 

Το οαδΐ Ι/ονβ'δ δΐιίεΐά ΐ36ΓθΓ6 ιίι6 — γ&ί 1)6 ίΐ δαίά : 

ί,ο, αϊ ί\\γ δΐά6 πιγ οΐιίΐά ΟαδδαηάΓα €θποΙΐ6ά 

Ι.ί6δ, 1:116 ΙηδρίΓεά Οηε — ηαηιεά ο£ ΡΙίΓγ^ΐαπδ δο. 

Τ1ιοδ6 ηΐ^ΐιΐδ ο£ 1ον6, Ηαΐΐι Ιΐΐ6ΐι• ηΐ6ηιοηα1 ρ6ηδ1ΐ6ά ? 

Ογ ίοΓ Ιΐΐ6 1ονίη§1ίίηάη6δ8 οί ΐ1ΐ6 οουοίι 

311 ΕΚΑΒΗ 

830 Χ^Ρ^'^ '^^^' ^ζ^^ τταΐς βμ,ή, κβίνη^ δ^ βγω ; 

εκ τον σκότου ^αρ των τβ νυκτβρησίων 
φίΧτρων μβ^ίστη ^ί'γνεταί βροτοΐς -χ^άρις. 
άκουε ^ή νυν τον θανόντα τονΒ' οράς ; 
τούτον καΧώς Βρών οντά κηΒεστην σβθβν 
Βράσεις, ενός μοί μύθος ενΒεης ετί. 
\^ εΐ μοί 'γενοίτο φθό^^ος εν βρα'χίοσι 

^ και χερσΊ καϊ κομαισι καΐ ττοΒών βάσει, 

η ΑαιΒάΧου τέ-χΐ'αισιν η θεών τίνος, 
ώς ττάνθ' ομαρττ) σων εγοίντο ^ουνάτων 

840 κΧαίοντ', ετΓίσκήτΓτοντα τταντοιους Χόλους. 

ώ ΒεστΓθτ\ ω με^ίστον'^ΈΧΧησίν φάος, 
τηθού, τταράσ-χες χείρα ττ) ττρεσβύτίΒί 
τίμωρόν, εΐ καϊ μηΒεν εστίν, άΧΧ' όμως. 
εσσΧου ^αρ ανορος ττ] οικτ} σ νττηρετευν 
καϊ τους κακούς Βράν τταντα'χοΰ κακώς άει. 

Χ0Ρ02 
Βεινόν γβ, θνητοΐς ώς άτταντα σνμτητνβί, 
καϊ τάς άνάηκας οι νόμοι Βιώρισαν, 
φίΧους τιθεντες τους γβ ττοΧεμιωτάτους 
εχθρούς τε τους ττρίν ευμενείς τοιούμενοί, 

ΑΓΑΜΕΜΝΠΝ 

850 έ'γώ σε καϊ σον τταίΒα καϊ τύγας σεθεν, 

Εκάβη, Βί' οίκτου χεΐρά θ' Ικεσιαν εχω 
και βούΧομαι θεών θ' ε'ινεκ άνόσιον ξένον 
καϊ του Βικαίου τήνΒε σοι Βούναι Βικ7]ν, 
ει ττως φανείη γ' ώστε σοι τ εγειν καΧώς, 
στρατω τε μη Βόζαιμι Κ^ασάνΒρας χάριν 312 ΗΕΟϋΒΛ 

\\Ίΐίΐί; ΐΐιαηΐί βΗίΐΙΙ ιη)' οΐιίΐίΐ Ιιανβ, οι• Ι ίοΓ 1ΐ6ΐ• ? 850 

ΡοΓ οίΊΙιβ (ΙαΓίίηβδδ απά ΐ1ΐ6 ηί/^ΐιί'δ Ιονε-ίίρρίΐδ 
Οοηιεΐΐι οη ιηβη ΐΐιβ οΐιίείβδί ϋΐαΐαι ίοτ Ιΐΐϋπΐ^. 
ΗεαΓίνθπ ηθΛν_, 1ΐ€αι•1^€η : δεοδί ίΐιοιι ΐΗΐδ (^6α^1 

1)ον ^ 
Όοΐηο- Ιιΐιη τί^Ηΐ;, ίο ΐΗΐηε ο\νη πι<τ.Γη&^6-1νΐη 
δΐιαίΐ ΐΐιοιι αο Γί^ΙιΙ, Οηε ρΐεα ιηοι-ε Ιαοίς Ι γ6:ϊ : — 

Ό Ιΐΐίΐΐ Ι 1ΐΕ(1 α νοΐθ6 ίη Ιΐιβδβ ηιίηβ αιτηδ 
Αηά Ιιαηάδ αηά Ιιαίτ αηά ραοίη^δ οι χηγ ίβοί, 

^ Βγ ατϊ οί' Όα€(3&1υ5 ΙοηΙ, ογ οί" ά Οοά, 
ΤΙΐίΐΙ; &11 ίο^βΙΙιβΓ Ιο 1\\γ Ιϋΐββδ γπϊ^Ιίϊ οΐίη^ 
νν^'εβρΐη^, ίΐηά ρΓβδδίη^ Ιιοιηβ ρΐβίΐδ πΊ&ηΐίοΜ ! 840 

Ο ηιν ΙοΓίΙ, Γηίο1ιΐ;ΐ65•(: ϋοΚΐ ΐο Ηεΐΐαδ' δοηδ, 
Ηβαι-ΐν^η, Ο Ιεηοΐ ΐΐιΐηβ Ιιίΐιιά Ιο Άν^η^& ΐΐιε Ά^βά ; 
\νΐιαΙ ΐΐιοιιο-ΐι & ΐΐιίησ οί' ηου£>-1ιΙ δ1ΐ6 1)6, γο:ϊ Ηθϊιγ ! 
ΡοΓ 'ΐίδ ΐ1ΐ6 ^οο(1 ηι&η'δ ραΐ'ΐ Ιο οΗαιηρϊοη Γΐ§1ιί;, 
Αηά 6ν€ΐ•^^ν1ΐ6Γ6 ϋπά αγβ Ιο δπιίΐε Ιΐΐ6 \νΓοη§. 

ΟΗοκυδ 
δΐΐ'αη^^ο, δί;Γ;ιη^6_, 1ιο\ν αΐΐ ΟΓΟδδ-οΙιαηοβδ Ιιαρ ίο ιηβη 
Τ1ΐ6δ6 ΙαΛνδ δΐιίίΐ Ι^πάπιαι-ΐνδ ενεη οί ίηεηάδΐιίρ'δ ΐίβδ,^ 
Τυηιΐ秕 ίο ίΓίεποϊδ ί1ΐ6 ΙίίΐΙβΓβδΙ: οί' ίθ63, 
€1ι&η§ίη§ Ιο εηηιϊΐ^ Ιΐιβ Ιονβ οί οΐά. 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

Ι ΕΠΙ δΐΐπ'εά ίο ρίίν;, ΗρουΙ)», Ιίοίΐι οί' ίΐιεβ, 850 

ΎΙιγ δοη, Ιΐι^ ΓοΓΐαπε^ απά ΐΚν δΐιρρ1ί3.η1: Ιιαπά ; 
Αη(3 ίοι* Ιΐιε ΟοοΙδ' αηά ΐοδΐίοβ' δ£ΐ1<^6 λνβνβ ίΉΐη 
ΤΗίηε ΐηΊρΐοιΐ䧕υ6δΙδ1ιοα1(1 ΙαδίείΌι• ΐΐιίδ ΐΐιγ νεη^ι^είΐηοβ, 
8ο ηίθαιίδ \ν6Γ6 ίΌιιηά ΐ1ι^ ο&ιΐδβ ίο δρββά, \νΐΊΪΐ6 Ι 
5β6ΐτι ηοί υηίο ίΐΐθ Πόδι Ιο ρίοί ίΐιίδ οίεαΐΐι 

^ ΤΗβ 1α\ν3 οί τϊ^Υίί ίΐηά λπόπ^ αηοΐ ΐΐιβ ο}^1^^ίι1;^οη ίο 
β,νβη^β ίΐιβ 1)1οο(1 ο£ £ϊη οοιηρβί Ηβονιΐ^α Ιο αΐΐγ ΙιβΓδβΙί ΛνίΐΗ 
Α^πηιβηιηοη, ΙιβΓ ΙαΙβ βηβιηγ, α^αΐηδΐ^ ΡοΙγιηβδίοΓ, ΙιβΓ Ιαΐβ 
ίνϊβηά. 

313 ΕΚΑΒΗ 

®ρΐίκη<ζ ανακτί τοι/δε βουΧβνσαι φόνον. 
€σην ηαρ ύ] ταρα^μ.ο<^ εμττβτττωκε μοί• 
τον άνΒρα τούτον φίΧιον η'^είταυ στρατός, 
τον κατθανοντα δ' Ιγβρόν βΐ δε σοΙ φί\ο<ζ 
860 οΒ' €στί, χ(ορϊ<; τούτο κού κοίνον στρατω. 

7Γ/309 ταύτα φρόντυζ^' ώ<ζ θεΚοντα μεν μ βχ^βα 
σοι ζυμττονησαί κα\ τα-χυν ιτροσαρκεσαι, 
•-^ βραΒυν δ', Ά'χ^αιοΐζ βΐ ΒιαβΧηθήσομαί. 

ΕΚΑΒΗ 
φεύ' 

ουκ εστυ Θνητών όστις βστ εΧεύθβροζ• 
η 'χ^ρημάτων <^/αρ οούΧος εστίν ή τύχτι<;, 
η ιτΚηθος αύτον ττοΧεος ή νομών ^ραφαΐ 
εϊρ^ουσι γ^ρησθαι μη κατά ^νώμην τρόττοις. 
εττεί δβ ταρβεΐς τω τ ογΧω ιτΧεον νέμεις, 
εγώ σε θήσω τούΚ εΚεύθερον φόβου, 
870 σύνισθι μεν '^άρ, ην τι βουΧεύσω κακόν 

τω τόζ^δ' άτΓΟΚτείναντι, συν^ράστ)ς δβ μη, 
ην δ' εξ ^Α'χ^αιών θόρυβος ή ^ττικουρία 
Ίτάσ-χοντος άνΒρός θρακός οΙα ττείσεταυ 
φαντι τις, είρ^ε μη Βοκών εμην 'χ^άριν. 
τα δ' άΧΧα θάρσεΐ' ττάντ εγώ θήσω καΧως, 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

ττως ούν ; τί, Βράσεις ; ττυτερα φάσ^ανον χ€ρΙ 
Χαβούσα <γραία φώτα βάρβαρον κτενεις, 
η φαρμάκοισιν η ^ττικουρία τίνι ; 
τις σοι ζυνεσται χβίρ ; ττόθεν κτήσει φίΧους ; 

ΕΚΑΒΗ 

880 στεηαι κεκεύθασ αιδε ΎρωάΒων 6'χΧον. 

ΑΓΑΜΕΜΝΠΝ 

τας αΙχμαΧώτους ειττας, Έλλ^^ζ^ωζ/ ά'γραν ; 
3Η ΗΕΟϋΒΑ 

ΓοΓ ΤΙίΓαοΐα'δ 1νΐη§ ίοΓ ίΗγ ΟαδδαηάΓθ,'δ δαί^ε. 

ΡοΓ ΙιβΓβΐη ΐδ ΐϊΐΐηβ Ιιεαιΐ (ϋδί^αΐοΐεά : — 

Τΐιίδ νογγ ΓΩίΐη Ιΐΐ6 Ηοδΐ ααοουηΐ: Ιΐιβΐι• ίπεικί, 

Τ1ΐ6 (Ιεαοί ΐΙιείΓ ίο6 : Ιΐι&ΐ άεαι- Ηβ ϊδ Ιο Ιΐΐ66 

Ιδ ηου^ΐιί Ιο ΐΐιβηι, ηοΓ ραΐ'ΐ Ιι&νε ΐ1ΐ6δ6 ΐη Ιιΐιη. 860 

\νΐΐ6Γ€ίΌΓ6 ΙέΐΙίΘ ΙΙιοιι^Ηΐ : Ϊη πΐ6 ΐΗοιι Ιΐίΐδΐ οηε ίαίη 

Το δ1ιαΓ6 ΐΐΐ}^ ΐοί1_, αηά 8\\άίΊ ίο Ιβηίΐ ΐΚεβ αΐ(1, 

ΒιιΙ δ1ο\ν Ιο ίαο6 ΐΐιε Αοΐιαβαηδ' ΐϊΐιιηηιιηη^δ. 

ΗΕΟυΒΑ 

Α1ι, ίίπιοη^ ιηοΓίαΙδ ίδ 11ι6Γ6 ηο ηιαπ ίΓββ ! 
Το ΙυοΓβ ΟΓ Ιο ίοΓΐαηβ ίδ Ιιβ δία,νβ : 

Τ1ΐ6 Οίίγ'δ Γ&ΐ3ΐ)ΐ6 ΟΓ Ιΐΐ6 1α\ν'3 ΐΐΏρ6£1€ΐΐηΐ€ηΙ 

ΟοιίδΐΓαίπδ Ιιίιη ίηΐο ρ&ΐΐΐδ Ιιίδ δοϋΐ αΙίΙιοΓδ. 

ΒαΙ δίηοε Ιΐιοα ΓεαΓ'δΙ, άοδΐ ονβιταΐβ ΐΐιβ οΐΌΛνά, 

Ενεη Ι \νί11 δβΐ ΐΗεβ £γ66 £ΐΌΐη Ιΐιΐδ ϊ\\γ άΐ'βΆά. 

Ββ ρΓίνγ Ιΐιοιι^ Λνΐιαΐ ί11 δοβ'βι* Ι ρίοΐ 870 

ΡοΓ ΐϊΐ}^ δοη'δ δΙαγβΓ^ 1)υ1; δΐιαι-β ηοΐ ΐΐιβ άβείΐ. 

Ιί" ΐιιιηυΐΐ πιΐά Ιΐΐ6 Αοΐιαβαηδ η'δβ, ογ ογ^ 

Οί Γβδουβ, \ν1ΐ€η Ιΐιβ ΤΙίΓαοϊαη ίβεΐδ πιγ νβη^εαηοβ, 

Τΐιου οΐιβοΐί 11ι6ιώ^ ηοΐ ίη δββηιίη^ ίογ πιγ δ&ΐνβ. 

ΓοΓ α11 6ΐδ6^ ίβαΐ' ηοΐ : Ι \νΐ11 δΐιαρε α11 \ν'β11. 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

Ηο\ν ? ΛνΚαΙ λνουΐάδΐ άο ? νΥοπΙάδΐ ΐη Ιΐι γ \νηη1<:ΐ6ά Ιιαηά 
Α (1ίΐ§§€Γ ϋΐιιΐοΐι^ αηά γοη 1)&ιΊ3αΓί&η δία^ ? — 
ννϋΐι ροΐδοηδ άο ΐΐιβ ά^βά, οι* \νίί1ι \ν1ΐίΐΐ Ιιείρ ? 
ννΗαΙ £ΐπη δΐι&ΐΐ αϊ(1 ϊΙιβεΡ λνΐιβηοε \νΐ1ΐ \νίη Ι,ΐιεβ 
ίΓίεηάδ ? 

ΗΕΟυΒΑ 

Τ]ΐ€δ6 Ιεηΐδ ίΐ ΙιοδΙ οί Τγο]^!! λνοιπεη 1ιί(1β. 880 ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

Τΐιβ οαρίίνβδ ϊη6£ΐη€δΙ ΐίιου^ θΓ€6ΐί ΗυηΙβΓδ' ρν^γ ? 3ϊ5 ΕΚΑΒΗ 

ΕΚΑΒΗ 

συν ταΐσΒβ τον εμον φονβα ημωρησομαί. 

Ι ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

' και ττώς ^νναιξίν άρσβνων €σταυ κράτο<; ; 

Ι ΕΚΑ3Η 

/ Β^ίνον το ττΧήθος, συν δόλω Τ6 Βύσμα'χον. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

Ββινόν το μβντοί θή\ν /.ιεμφομαι <γ€νοζ. 

ΕΚΑΒΗ 

τι δ' ; ου γυναίκες βΐλον Αΐ^ύτΓτου τίκνα, 
και Αήμνον άρΒην αρσενων βξφκίσαν ; 
αλλ' ως• ^βνβσθω- τόνΒβ μβν μέθβς \θ'^ον, 
Ίτέμψον δβ μοί τ-ήνΕ' άσφαΧώ'ζ ^ια στρατού 
890 «γυναίκα, καΐ συ ^ρ7]κΙ ττΧαθείσα ζίνω 

Χβξον κα\€^ σ άνασσα Βήττοτ ^ΐΧιου 
'Έ^κάβη, σον ουκ βλασσον >; κευνης 'χρεο'ζ, 
καΐ τταΐοα'ζ' ως Ββΐ καΐ τίκν βΙΒεναι \ο^ου<; 
τους 6^ βκείνη'ζ. τον δε της νεοσφα'γοΰς 
ΤΙο\υξέν7Ίς εττίσγες, ^ Χ'^/άμβμνον, τάφον, 
ώ? τώδ' άΒβΧφω ττΧησίον μία φ\ο'•^ι, 
Βίσση μέριμνα μητρί, κρυφθητον 'χθονί. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

εσταυ τάΒ^ οΰτω• και ^αρ €ί μεν ην στρατω 
ττλους•, ουκ αν είχ^ον τήνΒβ σοι Βονναι 'χ^άρυν 
900 νυν δ', ου ^αρ ΐησ ουρίας ττνοας θεός, 

μενειν ανάγκη ττλοΰν ορώντας ήσυχ^ον. 
ηενοίτο δ' ευ ττως' ττασι 'γαρ κοίνον τοΒε 
ΙΒία θ" εκάστω καΐ ττόΧεί, τον μεν κακόν 
κακόν τι ττάσχειν, τον Βε χρηστόν εύτυχβΐν, 

3ΐ6 ΗΕΟϋΒΑ 

ΠΙ'ΧυΒΑ 

Βγ ΐΗοδβ Λνίΐΐ Ι δνεπ^ο ιηε οη ηιγ 5ΐα3^€Γ. 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

Ηονν ? — Λνοιηεη §ΛΪη Ιΐιο ηιαδΙ;6ΐ•)^ ονει* ηΐί?η ί 

ΗΕΟϋΒΑ 

ΜϊοΙιί,γ αΐ'ε ηυηιΙ>6Γ5 — ίοίηοά ΛνϋΗ ουά{ϊ, Γβ5ίδ1ΐ€53. 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

Αγ, ιηίοΐιΐ^^ γ^ΐ ιηίδρΓίςε Ι ΛνοηΐΕΐηΙίΐηά. 

ΗΕΟϋΒΛ 

ννΐιαΐ ? άιά ηοί Λνοιηεη δία^ Αβ^^ρΙαδ' δοηδ, 
Αηά ΛνΗοΙΙγ οί 1ι€γ ηιαίθδ άίδρεορίε Εειηηοδ ? 
ΥεΙ 1)6 α 5θ : ίοΛβίΐΐ' Ιο Γβίΐδοη ΐΗιΐδ. 
ΒαΙ Ιο Ιΐιίδ Λνοηΐ3η §ΐν6 Ιΐιοιι ΙΗγοπ^Ιί ΙΚε Ιιο5ΐ 
δαίε ρπδδαο'ο. 

( ΖΌ α 86τναηί) ΤΗου, άΐ'αλν ηί^ΐι ουί' ΤΗι•&οΐαιι §υ6δΙ;, 890 
8?ΐ7, " Ηεααΐΰίΐ^ Ι&ΐε ^α^€η οι Ιΐίυηι^ 
Ο&Πδ ΐ1ΐ€6 οη ΐΐιγ Ι^εΐιοοί* ηο Ιβδδ Ιΐιαη ΗβΓδ, 
ΤΙιγ δοηδ \νϋ;1ι&1 ; ίοΓ Ιΐιβδβ ιηιΐδΐ αίδο Ιιεβ,Γ 
ΗοΓ Λνοΐ'άδ." Τΐΐθ Ι^ππίΐΐ ο£ Ροίγχοηα 
Ε&ίε-δΙαα^ΙιΙεΓεοΙ, Α^^ίΐηιειηηοη, ΐΐιου (ϊβΐ^γ : 
δο δΐδΐ6Γ ^ο^π^(1 Λνίΐΐι 13γο11ί6)• ίη οηε ίίειηιε, 
Α ιηο11ΐ6Γ'δ άοιιΗε ^τΐεί, δΐιαίΐ 136 εηίοπιΙίεά. 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

δο δΐιαίΐ ΐΙ: 1)6 : γ&ϊ, πίϊ^ΙίΙ ί]ΐ6 ΙιοδΙ 1)υ1: δΒΪΐ, 

Νο ρολν6Γ Ιι&ά ί ίο §ι*αηΙ ΐΐιΐδ §Γαο6 Ιο Ιΐΐ66 '. 

ΒπΙ, δ66ίιι§ Οοά δεηάδ ηο ί&ΪΓ-ίοΙΙοΛνίη^ Λνίηάδ, 900 

Νεεάδ ιηαδί Λνε Ιαιτ^ Λναΐοΐιίη^ ϊάΐ6 δαΐΐδ. 

Νο\ν ίαΐΓ 1)6ίίΐ11 : ίοΓ &11 ηιεη'δ ΛνεαΙ ϊδ ΐΗίδ, — 

ΕαοΗ δ6ν6Γα1 ηιβ,η'δ^ αηοΐ ίοΓ ΐ1ΐ6 δΐ&ίε, — ΐΗηί ί11 

Βεΐΐίΐε ίΐιβ \)Άά, ρΓΟδρεηΙγ ΐ1ΐ6 ^οοά. [ΕχιΙ. 

317 - ΕΚΑΒΗ 

Χ0Ρ02 

σύ μβν, ω ττατρϊ'^ Ίλία9, στρ. α 

των άτΓορθήτων ττοΧί^ ονκετί Χβ^βί' 
τοΐον ^ ΚΧλάνων νβφο^ζ άμφί σβ κρντττβί 
ορι οη οορν ττερσαν. 
910 «7Γ0 δε στβφάναν κίκαρσαι 

ττνρ^ων, κατά δ' αΙθάΧον 
κηΧίΒ' οίκτροτάταν κεχρωσαι, 
τάΧαιν , ονκετι σ* εμβατεύσω. 

μεσονύκτιο^; ώΧΧνμαν, άντ. α! 

ήμο'ξ εκ ^είττνων νττνος ?/δι/9 βττ' οσσοις 
σκίΒναται, μοΧττάν δ' αττο και γρροττοίον 
θυσίαν καταττανσας 
ττόσίς εν θαΧάμοις εκείτο, 
920 ξυστον δ' εττΐ ττασσαΧω, 

νανταν ούκεθ' όρων ομιΧον 
Ύροίαν 'Ιλίαδ' εμβεβώτα. 

εγώ δε ττΧόκαμον άναΒετοις στρ. β' 

μίτραισιν ερρυθμιζόμαν 
γρνσέων ενότττρων 
Χενσσονσ* άτερμονας εΙς αύ^άς, 
ετΓί^εμνίΟ'ζ ώς ττεσοίμ ε'ς εύνάν. 
άνα δε κέΧα^ος εμοΧε ττόΧιν 
κεΧενσμα ο ην κατ άστυ ιροιας τοο • ω 
930 7ΓαΖδε? Έλλάζ^ωζ^, ττότε δ^ ττότε ταν 

Ίλίαδα σκοττυαν 
ττερσαντε'^ ήξετ οίκου<; ; 

3ΐδ ΗΕΟυΒΑ 

€Ηοηυ8 
Ο ηιγ ΓαίΠειΊαικΙ, Ιΐΐιιηι^ Ιΐιοα άγΙ ΠΆΥη^ά ηο ιηοΓβ 

Μΐά 1)ΐι镧8 ιιπδροΐΐείί, (5"/;•. 1) 

8υοΐΊ α Ι)Ηΐΐΐ6-ο1ουί1 1ΐ^1ιΐ6ηίη§ δρ6ΕΓδ βηδΙίΓοικΙδ Ιΐΐ66 
ο'βΓ, 

ΑΠ Γοιιηά Ιΐΐ6β οοΐΐεοί ! 
Τΐιου 3γΙ ρίΐεουδί 7 δΐιοπι οί ϊ\ιγ 1)ΓθΛνδ' Ιοννεΐ'-άίίκΙβηΊ, 910 

Αη(1 δηιΐΓοΙιεά Λνίΐΐι δΐ^ίη 
Οί Ιΐΐ6 Γ66ΐί ; ειπίΐ ύιγ δΐΐΈεΙτνναγδ — ηι^ ΐ^αϊ δΐιαίΐ ηοΐ 

ΑΗ ηιε, αβίΐίη ! 

Αι 11ί6 ηιϊάηϊ^ΐιΐ: ηΐ}^ άοοηι Ιί^ΐιίεοί οη ιηε^ ννΐιεη δίεερ 

δΐΐθά (Αηί. 1) 

Ο'εΐ' 6^68 δΛνεεΐ γαΐη, [Ιιίδ 1)6(3 

λνΐΐθπ ίτοιη δαοΓΪίιοε-άαηοβ αηά ίΐ'ογη Ιιαδίιεά δοη§δ οη 

Μγ \ογά \\8ίά Ιαίη, [Ιίβη 

Αηθ ΐΗε δρεαί' οη ΐΗε Λναΐΐ λν&δ υηΐιιιη^^ ίοι• Λν&ΙοΙιηΐίΐη'δ 920 

8ί1Λν η€3,Γ ηοΓ ίϋΥ 

ΟνθΓίΓίΐηιρΙΐη^ ΐΗε Πίαη ρίειίηδ ΐΐιοδβ δβα-Ι^οπιε ηιεη, 

Τΐιαΐ ΙιοδΙ οί ΛναΓ. 

Ι ΛΥΕδ Γίΐη^ίη^ Ιΐΐ6 ΙίΓαίάδ οί πιίηβ ΙιαίΓ 'ηεαΐΐι δοίί: 
δηοοά-ίοΜ : (8ίΓ. 2) 

Οη πιίηβ β^βδ ΐΗΐ'ΟΛνη 
\\'^αδ Ιΐιε ^Ιεαηι ίΐ'οηι Ιΐιβ ίίΐΐΐιοηιίεδδ άερίΐΐδ οί ηιίπΌΓ- 
§οΜ, 

Εγ6 ι δαηΐί άοΛνη [1)1{ΐδΙ 

Το τηγ Γ6δΙ οη Ιΐιε οοιιοΐι ; — ΒυΙ α Ιυιηυΐΐ'δ Ιεηιρβδί- 

8ν,•6ρΐ Ιΐρ ΐ1ΐ6 δΐΓ66ί^ 

Αηά 3. 1)3,ΙΙΐ6-0Γγ ΐΗαηάοΓβά — '' Υβ δοηδ οί ΟΓβεΙίδ^ οη 

ίαδί ' 930 

Βε Ιΐΐ6 οαδίΐβδ οί Τιό^ ονει-ΐΙιΐ'ΟΛνη^ ίΗ&ί Ηοηιβ άϊ \ά8ϊ 

Μο,γ Καίΐ γοιιγ ίεβί ! " 

319 ΕΚΑΒΗ 

Χβχη δβ φιλία μονότΓβτΓΧος άντ. β 

\ί7Γονσα, Δωρι? ως κόρα, 
σ€μναν ττροσίζουσ^ 
ουκ ηνυσ "Αρτεμιν ά τλάμων 
ά'γομαί δέ θανοντ ΙΒονσ' άκοίταν 
τον βμον ΙίΧίον €7γΙ 7Γ6λαγο9 
ΤΓοΧίν τ ά7Γοσκο7Γθϋσ\ βττβΐ νοστίμον 
940 ναΰς εκίνησεν ττόΒα και μ άττο γα? 

ωρισβν Ίλί-άδος•• 
τάΧαιν , άιτέΙτΓον αλγεί-, 

ταν ΎοΙν ^ίοσκοροίν 'ΚΧβναν κάσιν ΕττωΒ. 

^ϊΒαΐόν τ€ βονταν 
αΐνότταριν κατάρα 
δί-δοΟσ', ΙτΓ^ί μ€ 7^? 
€Κ ττατρωας άττώΧεσβν 
εζφκισεν τ οίκων ^άμος, ου ^άμος 
αλλ' άΧάστορός τίς οΐζύς' 
950 αν μητβ ττελαγος αΚίον ατταγαγοί. τταΚιν, 

μητ6 Ίτατρωον ϊκοίτ €9 οίκον. 

Π0ΛΤΜΗ2ΤηΡ 

ώ φίΧτατ άνΒρών ΤΙριαμε, φίΧτάτη δβ συ, 
'Έκάβη, Βακρύω σ' βίσορών ττοΧιν Τ6 σην, 
την τ' άρτίως θανοΰσαν εκ'^/ονον σεθβν. 
φεΰ' 

ουκ βστίν ούΒβν ττιστον, οΰτ εύΒοζια 
οΰτ αυ καΧώς ιτράσσοντα μη ιτράξείν κακώς, 
φύρουσί δ' αύτα θβοί ιτάΧίν Τ€ καΐ ττρόσω 
ταρα^μον εντιθβντες, ώς α<^νωσία 
960 σίβωμεν αυτούς. άΧΧα ταύτα μεν τί δει 

θρηνεΐν, ΊτροκοτΓτοντ ούΒεν εις ττροσθεν κακών; 
συ δ', εϊ τί μεμφει της εμής άιτουσυας, 

320 ΗΕΟϋΒΑ 

ΓΐΌΐη ιην (363,1• 1)6(1, ιηγ Ιοδί \)αά, Ι δρι-αιι^, Ιίΐίβ Όοπβη 
ηΐΗΪά (Αηί. 2) 

ΒαΙ ΐΏίΐιιΐΙε-νβΐΙβοΙ, 
Λπ(1 Ιο Αι•ί;€ΐηί3' αΙϊΆΥ Ι αΐυη^^— \\ό6'8 ιτιβ ! Ι ρΐ'ίΐ^είΐ 

Ιη ΥΛίη, Άηά νίαύ^ά. 
Απίΐ ιην 1οΐ'(1 Ι ΙίβΙιεΜ Ιρη^ ά^αά ; αηά Ι λνίΐδ 1)θΓη6 

Ο'εΐ' (Ιθερ δίΐΗ 5€ία, 
Ι^οοίίίη^ 1)αο1ί: ιιροη Τιό ν, 1)7 ΐΐιο «Ιιίρ ίι-οπι ΙΗιιηι Ιογπ 
Αδ δ1ΐ6 8ρ€ί1 οη Ιΐιβ Η6ΐ1η5-ΛναΓ(1 ρ^ΐΗ : ΐ1ΐ6η\νο6-Γοι•1οΓη 940 

Ι 5ΑνθΟΠ6{1^ £ΐ1ΐ 1116 ! 

(Ερο(Ιβ) 
ϋροη Ηθΐβη,, Ιΐιε δίδίθΐ' οι Ζειίδ' 8οιΐδ, ΙιαιΊίη^ \)Άο\ί, 
Αη(1 οη Ραπδ, ίβΐΐ δ1ΐ6ρ1ΐ6Γά οί Ιάίΐ, οιπ'δΘδ Ηίΐοΐν, 

\νΐιο ίΓοιη ηιΐηε 1ιοηΐ6 
Βγ 11ΐ6ΪΓ 1)ΐ•ΐ(1α1 ΙΐΆά τείΐ ηΐ6 — '1\ναδ 1>Γίί1έΐ1 ηοη6, Ι3ΐι1: 

ΛνΓβοΙν 950 

ΟενίΙ-ΛνΐΌυ^ΙιΙ : — Ιο Ηεΐ' ίίΑίΙιειΊ&ικΙ Ηοιηε ο'εΐ' ^οη δ6&- 
ΐΓίίοΙί 

Ν6'6Γ ηια^ δΐιε οοιηβ ! 

ΕηίβΓ ροι,νΜΕδΤοκ 'ΐν'ίίΗ Ιήχ ίινο ΙίίίΙβ αοη^ αίίβηάβά Ιμ^ η 
§Ηα}'ά ο/' ΤΙΐ7Ύΐϋίαη ^ρβαηηοι. 

ΡΟΙ,ΥΜΕδΤΟΗ 

Ρΐ'ΐδίη ο£ 111611 ηιοδί (36£ιγ ! — αηοΐ (ΐ6£ΐΐ'6δί; ΐΗοιι, 

Ο ΗεοιιΙία, Ι \ν66ρ 1)6ΐιο1(ϋη§ Ιΐΐ66, 

Τΐΐ}^ οίΐ^'ί Άπά 1}ιίιΐ6 οίΓδρη秕 δΐίΐίη δο Ιπΐε. 

Νϋΐι^ΐιί; ϊδ 11ΐ6Γ6 ιηίΐη ηΐίΐ}^ Ιι•αδΙ, ηοι* 1ιΐ§•1ι τερηίε, 

Νοί' ρι•6δ6ηί ΛνβαΙ — ίοΓ ίΐ ηια7 ΐαπι ίο Λνο6 ; 

Α11 £ΐιϊη§δ ί;1ΐ6 Οοίΐδ οοηίοιιηά, ΙιπγΙ ίΐιίδ λνα^ αη(1 

Τυηηοΐ1ϊη§' ά\\, ΙΗεΙ νί&, ΓθΓ6!<;ηοΛνίη§ ηοιι§1ιΙ_, 

Μαν \νοΓδ1ιΐρ Ιΐιεηι : — λυΙιλΙ δΐ^ίΐΐδ ΐΐ Ιο ηΐίΐ1<:6 ηιοαη 960 

ΡοΓ ΐΐιΐδ, οπΐταηηΐη^ ενίΐδ ηοηε Ιΐιε ηιοΐ'β ? 

ΒιιΙ \ΐ ιηΐη6 αΐίδεηοε Ιΐιοη (ΙοδΙ ο1ιί(ΐ6; ίοι•1)εαΓ ; 

321 

νοι.. 1. γ ΕΚΑΒΗ 

σ'χε^' τυ^^γάνω ηαρ Ιν μ€σοί<ζ &ριίκη<; οροις 
άττών, 6τ 7)λ^€? Βεϋρ^' β'ττεί δ' άφυκομην, 
ηΒη ττόδ' 6^ω δωμάτων αίροντί μοί 
€69 ταυτον η^β συμττίτνβί ΒμωΙς σβθεν, 
ΧέΎουσα μύθους ών κΧνων άφυκομην. 

ΕΚΑΒΗ 

αίσγυνομαί σε ΐΓροσβΧεττειν Εναντίον ^' 
Τίο\νμήστορ, βν τοίοΐσΒβ κβιμβνη κακοΐς. 
970 6τω γαρ ωφθην βύτνχ^ονσ', αΙΒώς μ €χ^€ί 

€ν τωδβ ττότμω τυγ-χ^άνονσ' ιν^ βΐμΐ νυν, 
κούκ αν Βυναίμην7τροσβ\β7Γ€ίν σ ορΘαΙς κόραις. 
άλ\' αύτο μη Βύσνοιαν η^ηστ} σβθβν, 
ΤΙοΧνμήστορ' αλλω? δ' αϊτίόν τι καΐ νομός 
γυναίκας άνΒρων μη βΧβττείν εναντίον. 

Π0ΛΤΜΗ2ΤηΡ 

κα\ θαΰμά γ' ούΒίν. άΧλα τις γ^ρεία σ βμοΰ ; 
τι χρημ €7Γ€μψω τον βμον €Κ Βόμων ττόΒα ; 

ΕΚΑΒΗ 

ϊΒιον €μαυτής δ^; τί ττρος σε βούΧομαι 
καΐ τταΐΒας ζίττείν σους• οιτάονας δε μοι 
980 Χ^Ρ^'^ κβΧβυσον τώνΒ' άττοστηναι Βόμων. 

Π0ΛΤΜΗ2ΤΩΡ 
χοψα'ίΤ' €ν άσφαΧβΐ ^άρ 9;δ' €ρημια' 
φίΧη μεν ημίν εΐ συ, ττροσφιΧες δε μοί 
στράτευμα Αχαιών. άΧΧα σημαίνειν σε χρη 
τι χρη τον ευ ττράσσοντα μη Ίτράσσουσιν ευ 
φίΧοίς ετταρκείν ως έτοιμος είμ ε'γώ. 

ΕΚΑΒΗ 

πρώτον μεν είττε τταΐΒ' Όν ες εμής χ€ρος 
ΤΙοΧύΒωρον εκ τε ττατρος εν Βόμοις έχεις, 
ει ζτΐ' τα δ' άΧΧα Βεύτερόν σ ερήσομαι. 

322 ΗΕΟυΒΑ 

ΡοΓ 1)1 ί1ΐ€ ηιΐ(1-ΊΊΐΓ806 ΐΓίίοΙδ άΪάι' \\'Ά8 ι 
λνΐιοη ΐΗοιι οαηι'δΐ Ιιι'ίΙΐΘΐ' : δοοη ίΐ8 Ι Γ6ΐιιι•ηο(1_, 
Αί ροίηΐ Λνίΐ8 Ι ΐϋ Ιΐίΐίίΐ^ιι ΙΌγΙΗ ηιΐπε Ιιοηιε ; 
λΥΊκ-ιι Ιο, ίοΐ' ΐΗίδ δίΐηιο ^ικΐ ΙΙιΐπΘ Ιιαηάηιαίά €3,ιη6 
Τοίϋη^ α Ιαίε \ν1ιοδ€ ϋο1ΐπ§8 \νίιι<τ6(1 ιηϊπε Ιιη,δΙε. 

ΙΙΕΟυΒΑ 

Ι δΐΐίπιιβ Ιο Ιοοίν Ιΐιοε ίιι Ιΐΐ6 ίίΐοβ, λΐΐιο αηι δΐιηΐί, 

Ο Ροΐ νιηεδίοΓ, ίιι δΐιοΗ (Ιί^ρΐΐι ο£ ϊΠδ. 

ΊΊιοιι δ&Λν68ΐ 1116 111 ΛΛ^6ίΐ1 : δΐΐίίπιβ'δ ΙΙΐΓίΐΙΙ 1 8.τη, 970 

Γουιιοί ΐη δΐιαίι ρΗοΙιΐ Λνΐιβιτίη Ι ίΐηι ΐΐιϊδ άαγ. 

Ι οίΐηηοΐ ί&οε ΐΐιεβ \νϊΐ1ι ιιηδίιηηΐνΐη^ 6^^5. 

Υεΐ οοαηΐ ΐΐ ηοΐ &8 ενίΙ-ΛνίΙΙ Ιο Ιΐιεε, 

ΡοΙνηιεδΐοΓ ; Ι;1ΐ6Γ€ΐ)6δϊοΐ6 ίδ οιΐδίοπι'δ 1)αΓ 

ΤΙίηϊ \\^οιτΐ6η Ιοοίί ηοΐ ΐη ΐΐιβ β^βδ ο£ ιηεη. 

ΡΟΙ.ΥΜΕ8ΤΟΡΙ 

Νο ιπίίΓνεΙ : — Ι^υΙ Λνΐΐίΐΐ ηεοά Ιι&δΙ ΐΐιοιι οί" ηιε ? 

Ροΐ' Λνΐΐίΐΐ οαιίδβ ί'ΐΌΐΏ ιηίιΐ6 Ιιοηιβ Ιιαδΐ δρεά ιηγ ίεβίΡ 

ΗΕΟυΒΑ 

Α 560Γ61: οί* ηιίηε ΟΛνιι Ι ίίΐίη ΛνοιιΜ Ιεΐΐ 

Το Ιΐΐ66 άπα ΐΗΐηβ. Ι ρν^γ ΐΐιεε, ΙΜά ΐΐι^ ^ικΐΓάδ 

ΑΙοοί ίΐΌΐη Ιΐΐ6δ6 ρίΐνίΐίοπδ ίο \νϋ-,}Ί(ΐΓέΐ\ν. 980 

ΡΟΙ,ΥΜΕδΤΟΚ 

ΒερίΐΓί; ν6_, £οΐ' Ιΐιϊδ δοΐΐΐυάβ ίδ δαίβ. [ΕΑ•6ΐ(7ΐί ^ηατά^. 
Μν ίΊ-ΐειιά αιΊ Ιΐιοιι. λνβΠ-ΛνίΙΙεά ίο ιηβ ίΐιϊδ ΙιοδΙ 
ΑοΙιαεΗΐι. Νολν Ιίβΐιονεδ Ιΐιβε Ιο άεοΙίΐΓβ 
\νΐΐ6Γ6Ϊη Ιΐιβ ρΐ'ΟδρβΓοαδ ιηιΐδί ΓβικΙβΓ Ηβΐρ 
Το ίπεηοΐδ &ίϊ1ΐοΐ6(1 : Ιο, ρΓερ&ΐ'εά αηι Ι. 

ΙΙΕΟυΒΑ 

ΡϊΓδΙ:, οί" 1.1ΐ6 δοη Λνΐιοιτι ίη ΐΗίηε Ιιαίΐδ ΐΗου ΙιαδΙ, 
ΡοΙ^^Ιοηΐδ, οί" ΐΏΪπβ Ιιαηάδ, αηά οί" Ιιίδ δίνε'δ — 
Ι^ίνεΐΐι Ιιο ? Ι Λνΐΐΐ ίΐδΐ^ Ιίιεο Ιΐιεη ΐΗο ιβδί:. 

323 

Λ' 2 ΕΚΑΒΗ 

ΠΟΛΥΜΗ2ΤΩΡ 

μά\(στα' τούκβίνου μβν βύτνχ^βΐ^; μ^ροζ. 

ΕΚΑΒΚ 

990 ώ φίΧταβ', ώς €ύ κάξίω'ζ σβθβν λβγ^ί*». 

ΠΟΛΤΜΗ2ΤΩΡ 

τί Βήτα βούΧα Ββύτβρον μαθβιν βμού ; 

ΕΚΑΒΗ 

€1 τή<; τ€Κούσ7]^ τήσΒβ μβμνηται τί μου, 

ΠΟΑΤΜΗ2ΤηΡ 

και Ββιφό γ' ώ? ο"^ κρύφιο^; βζήτεο μο\€Ϊι\ 

ΕΚΑΒΗ 

γ^ρυσο^ δε σώ9 ον ηΧθβν €Κ Ύροια^ έ'%^'^^ / 

Π0ΑΥΜΗ5Τηΐ» 

σώ<;, €Ρ Βόμοα γβ τοΪ9 €μοΐ<ζ φρονρονμβνο^, 

ΕΚΑΒΗ 

σώσόΐ' ννν αύτον μηΒ' βρα των ττΧησυον. 

ΠΟΛΤΜΗ2ΤηΡ 

ηκιστ' οναίμην του τταρόντος, ω ηνναι. 

ΕΚΑΒΗ 

Όίσθ' ουν α Χβζαι σοι τ€ και τταισίν θβΧω ; 

Π0ΛΤΜΗ2ΤΩΡ 

ουκ οΙΒα' τω σω τοΰτο σημ.ανβί<; Χογω. 

ΕΚΑΒΗ 

1000 βστ', ω φιΧηθβϊς ώ? συ νυν βμοί φίΧ^:ΐ, 

Π0ΛΎΜΗ2ΤΩΡ 

τί χρήμ' ο καμβ και τβκν βΙΒίΕναι 'χρ^ώΐ' ; 

ΕΚΑΒΗ 

'χ^ρυσοΰ τταΧαιαΙ ΤίριαμοΒών κατώρυγ^β<;. 

Π0ΛΤΜΗ2ΤΩΡ 

ταυτ βσθ' α βούΧβί τταιΒΙ σημΡ]ναί σίθβν ; 

ΕΚΑΒΗ 

μάΧιστα, Βια σοι) γ' ^^ 7«Ρ βύσ^βη^ άνήρ. 
3^4 ΗΕΟυΒΑ 

ΡΟΙΛ'ΜΕδΤΟΙΙ 

5αι•6ΐν : ^8 Ιοιιο1ιίη§ Ιιίηι Ιΐιγ Ιοί; ίδ ίαΐΓ. 

ΗΕΟυΒΑ 

ΟβΕΓ ίηεηά, Ιιο^ν \νβ11 ίΐιου δρεαίζ'δΐ αηίΐ \νοΐ'11ΐ7 Ιηίίβ ! 990 

ΡΟΙ,ΥΜΕδΤΟΙΙ 

ΡΓΪΙΙιεϋ,, Λνΐιαΐ ηβχΐ άυΙ ίαΐη ίο Ιεανη ο£ ιηβ ? 

ΗΕΟυΒΑ 

Ιί* ιηε, Ιιίδ ηιοΐΐιβι•^ 1ΐ6 Γ6ΐη6πιΙ)6ΐ•6ΐ1ι ? 

ΡΟΙΛ'ΜΕδΤΟβ 

Υθα — ίαΐπ 1ί£1(1 οοηιβ ίο Ιΐΐ6β ίη δεοΐ'βΐ Ιιϋΐιβι*. 

ΗΕΟϋΒΛ 

Ιδ ΐΐιε οο1(1 δαίρ, χν 1ί6ι•6\\ ίΐΚ ίΓοηι Τνογ Ηβ οαηιβ γ 

ΡΟΙ.ΥΜΕ8ΤΟΚ 

δ^Γβ— ΛνίΐΓάί^ίΙ ϊπ 1111116 Ιιαίΐδ ΐιι Άηγ \νίδ6. 

ΗΕΓυΒΑ 

8Ηί'6 1ί€βρ ΐί: : οον&ί ηοί ύιγ ηεΐ^ΙιΙίοιίΓδ' ^οο(1δ. 

ροι,ΥΜΕδτοη 
Νίΐγ, \Άάγ: '^υγ 1)6 ηιίηε ο£ ΐΐιαΐ Ι Ιιανϋ! 

ΗΕ€υΒΑ 

Κηονν'δΙ ννΐιαΐ Ι ίαΐη \νοα1(1 Ιεΐΐ Ιΐΐ66 αιιά ί;1ιγ δοιίδ ? 

ΡΟΙ,ΥΜΕδΤΟΚ 

Ι ΙνίιοΛν ποί: : Ιΐιίδ ΐΐΐ}^ \νοι•(1 δΐιαίΐ δί^ιιΐΓν. 

ΗΕΟυΒΑ 

Τ1ΐ6ΐ•6 ίδ, Ο Γηβηά ά^αν αδ Ιΐιοιι αιΊ ΐο ηιβ^ 1000 

ΡΟΙ,ΥΜΕδΤΟΚ 

Υεα — Λνΐιαΐ, ΐιηροΓίδ χηγ δοηδ Άΐ\ά ιτΐ6 Ιο Ινίιολν ? 

ΗΕΟϋΒΑ 

Οοΐά — ϋποίεηΐ ναιιΐΐδ οί §οΜ οί" Ρη&ιτη'δ Ηπθ. 

ΡΟΙ.ΥΜΕ8ΤΟΪΙ 

Τΐιΐδ ίδ ίΐ Ιΐιοα ΛΓΐ ίαίη Ιο ϊθΙΙ ΐΐιγ δοη ? 

ΗΕΟυΒΑ 

Υ^Ά, ]^γ Χ.\\γ ηιοαίΐι : Ιΐιοα ανί α η§;]ι1;6θΐΐδ ιηαη. 

325 ΕΚΑΒΗ 

Π0ΛΤΜΗ2ΤηΡ 

τί Βήτα τέκνων τώνΒβ δβΐ τταρουσία^ ; 

ΕΚΑΒΗ 

άμβινον, ην συ κατθάνρς, τούσ^' βΙΒβναί. 

ΠΟΛΤΜΗ2ΤΩΡ 

κα\ώ<; 6\€^α<ζ' ττ^δβ καΐ σοφώτβρον. 

ΕΚΑΒΗ 

Οίσθ' ουν 'Αθάνα^ Ίλ^ας• ϊνα στ€<^αί ; 

Π0ΑΎΜΗ2ΤΩΡ 

ενταυθ' ό χρυσό*; βστι ; σημβΐον δέ τί ; 

ΕΚΑΒΗ 

1010 μβΧαινα ττβτρα γ/}^ υττβρτίΧΚουσ άνω, 

Π0ΛΥΜΗ2ΤΛΡ 
6Τ ουν η βού\€ί των ^κβΐ φράζβι,ν βμοί ; 

ΕΚΑΒΗ 

σωσαι σε χρήμαθ' οίς• συνβξήΧθον θεΧω. 

ΠΟΑΤΜΗ2ΤΩΡ 

ΤΓοΟ Βήτα ; ΤΓβττΧων εντός η κρύ-^ασ βχει^ί ; 

ΕΚΑΒΗ 

σκύΧων εν ο'χΧω ταΐσΒε σώζεται στ€γα^?. 

Π0ΛΤΜΗ2ΤηΡ 

ΤΓοΟ δ' ; αΓδ' Αχαιών ναΰΧοχοι Ίτεραττυχαί. 

ΕΚΑΒΗ 

ΙΒΙαι '^νναικών αΙχμαΧωτΙΒων στε'^αι, 

Π0ΛΤΜΗ5ΤηΡ 
τάνΒον 8ε ΤΓίστα κάρσενων ερημιά ; 

ΕΚΑΒΗ 

ουδεί.9 ^Αχαιών ενΒον, άΧΧ' ημεΙ<; μόναυ. 
άλλ' βρττ' 69 οϊκουζ' καΐ «γαρ Άρ^εΐοί νεών 
1020 Χνσαι ττοθοΰσιν ο'ίκαΒ' εκ Τροίας ττόΒα' 

ως ττάντα ττράξας ων σε Βεΐ, στείχγ]ς ττάΧίν 
ξύν τταισίν ουττερ τον εμον ωκισας ηονον, 

326 ΗΕΟϋΒΑ 

ΡΟΙ.ΥΜΕ8ΤΟΚ 

\\^Ιια1; ηεείΐβίΐι ίΐίθη Ιΐιβ ρΓβδβηοβ οί" ηιν 8οη5 ? 

ΗΕΟυΒΑ 

ΒεΐΙβΓ Ιΐιβ^ 1<η€\ν^ ίί Ηβ-ρΐ)^ Ιΐιοιι δΐιουΐοΐδΐ άίβ. 

Ρ0Ι.ΥΜΕ8Τ011 

"ννβΠ ΙΐΛδί ΐΗοιι 8αί(1 : γ^α, Ί\\'€ΐ•6 Ιΐΐ6 \νίδ6Γ λναγ. 

ΗΕΟυΒΛ 

Οθ8ΐ Ινίιολν \\Ίΐ6ΐ•6 δίοοά Αίΐιεηβ'δ ΤΓθ33η ίαηε ? 

ΡΟΙ,νΜΕδΤΟΚ 

Τ1ΐθΓ6 ?^ί8 1;1ί6 §ο1ά Ιΐΐ6ΐ•β ? — ίΐηά Ιΐιε Ιοί^βη, Λνΐιαΐ ? 

ΗΕΓϋΒΑ 

Α 1)1βο1ί ΐΌοΙ^ ίΐ'οηι Ιΐιε βαι-ΐΐι'δ ί&οε ^ιιι^:^η^ ίοι-Ηι. 1010 

ΡΟΙ.ΥΜΕ8Τθη 

ΗίΐδΙ αιι^Ηΐ Ι3€δί(ΐ6 ίο ΐεΐΐ ηιε οί" ΐΐιαΐ; Ιιοαί'ά ? 

ΗΕΟυΒΑ 

δοηιο ^€^νθ1δ Ι ΐ3ΐΌυβ•1ι1; ΐΐιβηοε — Ι^ββρ Ιΐιβιη ίοι• ηιε. 

ΡΟΙ.ΥΜΕ8ΤΟΚ 

Γ \νΗ6Γβ? — ^\ν1ιβΓ6? — )3€Π6ίΐ11ι ίη)^ ΐ'αίΐΊίβηΙ, 01* ϊη ΐΊΪ(ϋηί;? 

ΗΕείΙΒΑ 

Ι η }Όη ΙθηΙδ^ δαίβ 1)6ΐΐ6Εΐίι ά Ιιβαρ οί δροίΐδ. 

ΡΟΙ,ΥΜΕδΤΟΙΙ 

δαΓε ? — ΐ1ΐ6Γ6 ? — Αοΐιαβαη δΚίρδ εηιρίΐΐβ ιΐδ ιόιιικΙ. 

" ΗΕΟυΒΛ 

Ιηνΐοΐαΐβ αΐ'β Ιΐΐ6 οαρΐΐνβ \νοιηβη'δ ίβηΐδ. 

ΡΟΙ,ΥΜΕδΤΟΚ 

\νί1:Ηίη ΐδ έΐΐΐ δαίθ ? Βε ίΐιβγ νοίά οί ηιεη ? 

ΗΕ€υΒΑ 

λνίΐΐιίη 13 ηο Αο1ια€αη_, οηΐγ λυθ. 

Εηίεΐ' ΐΚε ΙεηΙδ^ — ίοΓ ίπΐπ Ιΐΐ6 Αι-^ΐνεδ ίΐΓβ 

Το ιιηΐϊΐοοΓ Ιΐιε δΐιΐρδ ίογ ΙιοηιβΛνΕΐ'ά ίϋ^ΐιΐ ίΐ'οπι Τιό^^ — 1020 

Τΐιαΐ;, &11 Λνεΐΐ άοηβ^ Ιΐιοιι ιτΐίίγδΐ Λνίΐΐι Ιΐιγ δοηδ ίαι•6 

Το Λν}ΐ6Γ€ Ιΐιου ^αν'δί α Ιιοηιε ππίο ιη^ οΐιϊΐίΐ. 

ι 

327 ΕΚΑΒΗ 

Χ0Ρ02 
οΰττω δεδωΑτα^, αλλ Γσως 8ώσ€ί<ί ^ίκην* 
άΧίμβνοΐ' τί? ώ9 €19 αντΧον ιτβσων 
\€χ^ριο<; €Κ7Γ6σ€Ϊ φί\α<; καρΒία^ί, 
άμέρσα^ βυον. το ^αρ υττε^/'^/υον 
ύίίκα καΐ θεοίσιν ου συμττίτνβι, 
1030 οΧβθρων οΧίθριον κακόν. 

γευσβί σ οοου τησο βΑ,ττα ή σ ^ττη^'/α'^/βν 
θανάσιμον ττρο^ ΆίΒαν, ώ τάλα'^' 
άτΓολε/.Αω δ^' χ^ίρΐ Χβίψβΐζ βίον. 

Π0ΛΤΜΗ2ΤηΡ 
ωμοί, τνφΧούμαί <^677<^? ομμάτων ταΚ.α<^, 

Χ0Ρ02 
ηκούσατ άνΒροζ &ρ7]κόζ οίμω^ήν, φίΧαί ; 

Π0ΛΥΜΗ2ΤηΡ 

ώμοί μαΧ' ανθίς, τέκνα, ^νστήνου σφα^ή'ζ, 

Χ0Ρ05 
φίΧαΐ-, ΤΓβττρακταί καιν βσω Βάμων κακά. 

Π0ΛΤΜΗ2ΤηΡ 
αλλ' οΰτΰ μη φύγΐτ^ Χαίψηρω ττοΒί' 
1040 βάΧΧων 7«Ρ οϊκων τωνΒ' άναρρήξω μνχού^. 

Χ0Ρ02 

/δού, βαρβίας ^6φ09 ορμάται β6Χο<;. 
βονΧεσθ' €7Γ€ίσ7Γ6σωμ6ν ; ώς άκμη καΧβΐ 
'Έίκάβϊ] ιταρείναι Ύρφάσιν Τ6 σνμμάχ^ονς. 

ΕΚΑΒΗ 

άρασσε, φείΒου μηΒεν, εκβάΧΧων υ^ύΧας' 
ου ^άρ 1Γ0Τ ομ,μα Χαμττρόν ενθήσεΐ'^ κοραί<ζ, 
ου 7Γαί8α<ί όψει ζώντα<ζ ους εκτειν βγώ. 

328 ΗΕΟϋΒΑ 

ΗΕουΒΛ αηά ροι.υμε8Τοκ 7νΐίΗ ΟιΐίίΐΓβη βιιΐβί- Ιΐιε Ιαιί. 

€ΗΟΙΐυδ 

Νοΐ γ^Ι 18 Ιΐΐ6 ρβηαΐΐγ \^Ά\ά, Ι^υΐ ΐ1ι^ Ιΐιηβ ίδ αΙ Ιιαη ύ^ 
Αδ Λνΐιο Γβΰΐεΐΐι ^(ΙοΛνιι &η αΙ)^8δ Λνΐιεί'βίη ίοοΙΙιυΜ ϊδ 
110116 [ίΐιοιι ΙιαδΙ Ιίΐ'οη. 

δ1ίΐηΐ-δ1ίΐ)ρϊιι§_, ίΓοηι δλνεεί Ιίίε Ιιανίβά, ίου Ιΐιε Ηίο 
ΓοΓ Λν1ΐ6ΐ*6ν6Γ ΐΐ οοηιβίΐι ίο ρ&8δ Ιΐιαΐ ΐΗϋ ΓΪ^Ιιΐί'αΙ 
άθηιαικί 
Οί ^αδίΐοβ'δ οίαίηι αηά Ιΐιο ΙίίΛνδ οί Ιΐιε Οοίΐδ 1)6 3.1; οηε, 1030 
Τ1ΐ6ΐι ίδ Γυίπουδ 1)αη6 Γοι• ΐ1ΐ6 8ίηιΐ6Γ, Ο ι•υίιιοιΐ8 
1)Βη6 ! [υηδ66η Ι^Άπά, 

\1 ύνΛ\ ιηοοίν Ιΐΐ66, Ιΐιν νναγίαηη^'δ Ιιορ6 ; Ιο ίΐιε 
Το ΐ1ΐ6 ρίθοβ οί ΐ1ΐ6 άεαά 1ΐ£ΐ1:}ι ϊΐ οΐι-ίίλνη ΐΐιββ, Ο 
λντεΙοΗ αηάοηε Ι [Ιΐιοιι Ιιβ βΐ&ΐη. 

Β)^ ίΐιβ Ιιαπί! ηοΐ οί \ναι•ηοΓδ_, Ιΐιοιι 1ι6ιό, δΐιαίί: 

ΡΟΙ,ΥΜΕδΤΟΗ {ΐνϊΐΜτΐ) 

ΑΗ, Ι ωη ΰίίηάβά ο/ ιηίηβ 67)68 Ιΐ^Κί — ιννείοΗ ! 

ΟΗοκυδ 
Η6αΓί1 ^6 ΐ:1ΐ6 ^εΐΐ ο£ ^οη(ΐ6Γ Τ1η•αοίΗη_, £1-1611(18 ? 
Ι ροι,ΥΜΕδΤοκ (ιν'ιίΐηη) 

Α/ι ηΐ6, 7)11) ϋΐήΐάνεη ! — αΐι ίϊΐ6 αηφιΐ τηι/νάβΓ ! 

ΟΗΟΚϋδ 

Γπ6ηοΐ8, δΐι•αη§6 §ι•ΐιη Λνοι-ΐν ίδ ΛνΐΌπ^Κΐ; ίη ^οηάβι* ίεηΐ;. 

ΡΟΙ,ΥΜΕδΤΟΕ (ϊΙΊϊΜΐΐ) 

8ΐ(}•6ιΐ^ 1)1) ^ίΐ'ίβ ^'^6^ αΐιαίί ΐ)6 ηοΐ 68€αρ6 ! 

Μΐ) 1)Ιοιν8 8/ιαΙΙ ήυ6 ίΙά8 άινβΙΙίησ^ ιηΊηθ8ΐ ραΗ8 ! 1040 

εΗοκϋδ 
Ι^ο, οΓίΐδΙιεΐΙι 1;1ΐ6ΐ'6 δλνάίί 1)θ1ΐ οι β'ίαηΐ Ιιαικί. 
δΐΐίΐΐΐ \ν•6 ΐ3ΐΐΓδί; ίη ? — ΐΐιε ρβηΐ δαιιιιτιοιΐ6ΐ1ι ιΐδ 
Το Ιιείρ οί" Ηεοιιΐ^α αηά ΐΐιβ Τΐ'οίαη άίΐηιεδ. 

ΕΐΐΙα- ΗΕϋυΠΛ. ΗΕΟυΒΑ 

8ηιΐΐ6 οη— 8ραι•6 ηοΐ — Β.γ, Ι^ΕΐΙβί' άοΛνη Ιΐιβ άοοΓδ ' 
Νε'βΐ' δΐιαίΐ ΐΐιου δ6ΐ Ι3η§1ιί; λάδίοη ίη ΐΐιίηε 0Γΐ)δ, 
ΝοΓ 1ίνίη§ 866 Ιΐι^ δοηδ Λνΐιοηι Ι Ιιανε δίαίη. 

329 ΕΚΑΒΗ 

ΧΟΡ02 

η ιγαρ καθβΙΧβ'ζ θρηκα καΧ κρατβΐς ξένον, 
Βεσττοίνα, καΐ ΒύΒρακας οΐάττβρ λ€γ€^9 ; 

ΕΚΑΒΗ 

6-ύτ€ί νιν αντίκ' οντά Βωμάτων ττάρο^ 
1050 τνφΧον τνφ\ω στείχοντα τταραφορω ττοΒι, 

τταΙΒων τ€ Βισσών σώμαθ\ ου9 €ΚΤ€ΐν εγώ 
συν τοί^ άρίσταις Ύρωάσιν Βίκην Ββ μοί 

βοωκβ- χωρ6ί ο , ω9 οράς, οο €κ οομων. 
ίίλν βκτΓοΒων άτΓβίμί κάττοστήσομαι 
θνμω ζβοντί Θρ}]κ1 Βυσμα'χωτάτω. 

ΠΟΑΤΜΗ2ΤΩΡ 

ώμοί εγώ, ττα βώ, 

ττά στώ, ΤΓίΐ κίΧσω ; 

Τ€τρά7ΓθΒο<ζ βάσίν θηρος ορβστερου 

ηθ ε μένος ε'ττΐ χ^ΐρα κατ ίχνος ; ττοιαν, 
1060 >) ταύταν ή τάνΒ' 

έξαΧλάξω, τας 

άνΒροφόνονς μάρψαι 

χρίίζων ΊΧίάΒας, αϊ με Βίωλεσαν ; 

τάΧαιναί κόραι τάΧαιναι Φρν^ών, 

ώ κατάρατοί, 

ΤΓοΐ και με φυ^α τττωσσονσί μυχών ; 

είθε μοί ομμάτων αίματοεν βΧεφαρον 

ακεσσαιο τνφΧον άκεσσαί/ ΑΧιε, 

φε'^/^ος άτταΧΧάξας. 

α α, 
1070 σίγα- κρυττταν βάσιν αισθάνομαι 

τάνΒε γυναικών, ττα ττοδ' εττάξας 

σαρκών οστεων τ εμττΧησθώ, 

θοίναν ά<γρίων Τιθέμενος θηρών, 

άρννμενος Χώβαν 

330 ι ΗΕΟυΒΑ 

ΟΗΟκυδ 
Ηα8ΐ 8111111611 ? — ονβΓΟΟίιιβ Ιΐιγ ΤΙίΓΗοΐαη ^αεδί^ 
ί,ίκΐγ ? — Ιι&δΙ άοηβ ΐΗο άββά ϊΐιοα ΐΙΐΓβαίβηβίΙδΐ ? 

ΗίΙΓϋΒΛ 

Ηΐιιι ςΐιαίΐ Ιΐιοιι 5ΐ:ι•αίΐί1ιίΛν;ιγ 86(:. 1)οΓογ6 Ιΐΐ€ ΐεηΐ^, 

Β] 111(3, ρ;ιοϊιΐ(»• λνΐΐΐι ΙιΗικΙ {ΐΐιηΙεδδ-δΙαηιΜΐιι^ Ϊ€βϊ, 1050 

Αιΐ(1 Ιιίδ Ιλνο οΐιΐΐίΐΐ'εη'δ ΟΌΓρδεδ, Λνΐιοιη Ι δΙβΛν 

\νϋ1ι Τ1Ό^α11 ΙιοΓοίηβδ' 1ΐ(;1ρ : ηοΛν Ιιαίΐι 1ΐ6 ρ,ιΐοΐ ηιβ 

ΊΊΐ6 ν6η§6αηο€-(1ιΐ6δ. ΤΙι6Γ6 οοηΐ€8 1ΐ6 ί'οιίΐι, ΐΐιοιι 

86681;. 

Ι ΓΐΌπι Ιιίδ ραΐΐι \νί11 δίβρ ; Ιΐιο δεί-ΙΙιίηο' ι•α§6 
Οί" }'0ΐιά6ΐ• ΤΙίΓαοίίΐιι ιηοπ8Ϊ6Γ Λνΐΐΐ Ι δΐιιηι. 

ΕηΙβί' ροίνΜΕδΤΟκ. 

ΡΟΙ,νΜΕδΤΟΚ 

Α1ι ηΐ6, Λν1ιίί1ΐ6ΐ•λναι•ί1 δΗαΙΙ Ι §ο ? — Λν1ΐ6Γ6 δΙίΐηΛ ? 

\νΐΐ6ΐ•6 ήηά ιιΐ6 α, ιιιοοι•ίιι§-ρ1α66 ? 
ΜιΐδΙ Ι ρΐΌΛνΙ 011 Ιΐΐθίΐ' ΐΓίίοΙν Λνΐίΐι ίοοΐ ίΐΐΐίΐ Λνίΐΐΐ ]ΐ<111(1 
Αδ α ηιοιιηΙ&ίη-ΙΐΘίΐδΙ: δΐιοαίά ρ^οε ? 
Ογ Ιο ΐΐιΐδ δίάε ΟΓ ΐΐιαΐ δΐιαίΐ Ι Ιαηι ιιΐ6, ίοΓ ν6ΐιε^6&ιΐ66 1060 

ρυΐ'δίπη^ [ηιίιΐ6 υικίοίη^ ? 

Τ1ΐ6 δΙαυσΙιΐβΓοαδ 1ΐίΐ§8 οί Τιό^ \ν1ιίο1ι Ιιανβ ννΓοιιοΙιί; 
Γουΐ (ΙαυσΙιΐβΓδ οί Ρ1ΐΓγ§ΐα_, ηιιΐΓ(ΐ6ΐ•6δδ6δ 
ΑοουΓδβίΙ, ίη Λνΐιαΐ: άββρ-ΐιίίΐάεη Γ6€68δ6δ 

Αγ6 γβ οοΛνβηη^ ΐη βΐβΙιΙ: ? 
Ο οοιιΐάδΐ ΐΐιοιι 1)αΐ Ιι6ε1 ίΐιβδε βγε-ρίίδ §ονγ — 
Ο οοιιΐάδΐ ΐΐιοιι Ιιιιΐ Ιιεαΐ ΐΐιε Ιιΐϊικί, ηικΙ ΐ'6δ1:οι•6 
ηΐ6, 
Ο δπη, Ιΐιγ Ιΐϋΐιί ! 
ΗΐδΙ — Ιηδΐ— ΐ1ΐ6ΪΓ δΐ6£ΐ111ιγ ίοοίίαΐΐδ οι•66ρ — 
Ι 1ΐ6ίΐι• ΐ1ΐ6ΐτι — ΛνΙιΐΐΙιβΓ δΐΐίΐΐΐ ΐΐιϊδ ίοοΐ Ιοίΐρ, 1070 

ΤΙι&Ι 11ΐ6ΪΓ Ηεδίι Β,ηά Ιΐιεΐΐ' Ιιοηεδ Ι πιαγ βΌΐ•§6_, απόΐ ιιΐ3^ 

δίαΐνδ ιη6 
λνΐΐΙιΙΙιβΪΓ Μοοίΐ,αηά α Ιιαικ^αεΐοί ΛνϊΙάΙ^βίΐδΙδ ιιΐΗη:6ΐιΐ6, 
Κ6(][ΐιϋ:ΐη§ Ιΐιείΐ' ουΐι•α§6 ννεΐΐ 

331 ΕΚΑΒΗ 

\ύμα<ζ άντίτΓΟίν €μά<ζ ; ω ταλα<ί, 
ΊΓοΙ ττα φβρομαί τβκν ^ρημα \ι•πων 
Έάκ'χ^αΐ'ζ "Αώου Βιαμοίράσαι, 
σφακταν κυσί τ€ φονίαν Βαΐτ' άνήμβρον 
ούρβίαν τ €Κ βολάν ; 
1080 ττα στώ, ττα κάμψω, ττα βώ, 

νανς οττως ιτοντίοί^ ττείσμασι, Χινοκροκον 
φάροζ στβΧλων, ετγΪ τάνΒβ σνθβΐ^ζ 
τέκνων βμων φύΧαξ 
ολέθρων κοίταν ; 

Χ0Ρ02 

ω τλήμον, ως σοι Εύσφορ* εϊρ'γασταί κακά' 

Βράσαντι δ' αίσγ^ρα Βεονά τάτητιμυα 

δαίμων ε^ωκεν 6(ττις εστί σοι βαρύς. 
Π0ΛΎΜΗ2τηρ 

αίαΐ, Ιώ ^ργικης 

Χο'^/'χ^οφόρον ενοΊτλον ενίττιτον "Α- 
1090 ρευ κάτογον '^ενος. 

ιω Α^αίοι, ιω Λτρείόαι. 

βοάν βοάν άυτώ, βοάν 

ϊτε, μόΧετε ττρος θεών. 

κλύει Τις ή ούΒβΙς αρκέσει ; τι μέλλετε ; 

γυναίκες ωλεσάν με, 

γυναίκες αίγ^μαλωτυοες' 

Βεινά Βείνά ττεττονθαμεν. 

ωμοί εμάς Χώβας. 

ττοί τράττωμαί, ττοΐ ττορευθώ ; 
1100 άμτΓτάμενος ούράνιον 

ύψίττετες εΙς μέλαθρον, 'ίΐίριων 

η "Σείριος ένθα ττυρος φΧο^εας άφίη- 

σιν οσσων αν^άς, η τον '\\ίΒα 

μεΧανοχ^ρωτα ττορθμον αξω τάΧας ; 

332 ΗΕΟϋΒΑ 

ν\'ί11ι §τίιηΓη€ΐ• Γενβη^β ? — ΧΥοβ ! Λνΐιει-β αιη Ι 
1)0Γη6 

Ρθ1'83,1νίπί>• 111}^ Γ6ηθ€ΐ658 ]3&1)€5 Ιο 1)0 ΙΟΓΠ 

Οί Ιΐΐ€ βίΐοοίΐίΐιΐϋΐδ ϋί' 1\α]\, [ρι*^7 

ΒυΙοΗεί'ΟίΙ ππά οαδΙαΛναγ ίοΐ' ίΐιε (Ιο^ί^δ' 1)1οοί1-1)ουΗΰΓ€Γΐ 

Οη α (ίΰ8θ1&ΐ6 ιηοιιηΐ&ίη-ίοΐΐ ? [ι•65ΐ ? 

Α1ι, \ν1ΐ6Γ6 δΐιαίΐ Ι δίαικί ? — Λνίπΐΐιβι* ^ο ? — ΛνΙιβΓο 
Αδ ίΐ δΐιίρ ίιιι•1δ δαϋ Ιΐιαί Ιιαίΐι 1ι&ν€η\νίΐΓ(1 ρι•ΰδδ€(3^ 1080 

Ι \νοιι1ι1 άίΐΓΐ ίηΐο ϊΙιμΙ ^1^α1;11-11ί^ι1ηι^^1 Ιάιγ, 
Ι Λνοιιΐίΐ δΙίΓοικΙ ιτιγ ΙίαΙίθδ ΐτι ηιν Ιίηεη νβδί, 

•, %/ ^ 

Ι λνοαίοΐ §ιΐ£ΐΓ(1 Ιΐιβιη Ιΐιεί'β ! 

εΗοκυ.δ 
λνΓβΙοΗ ! \νι•6ίΐ1<6(1 011 11ί6€ ίΐΓ6 ΐΐΐδ ΐπΙοΙοΓ^Ι^Ιβ : 
Ροαΐ οΐ66(1δ ΐΗοιι άίάδί, αηά α-\νί"αΙ ρεπίΐΗγ 
Α Οοά Ιιαίΐι Ι'άίά οη ΐΗεε Λνίΐΐι Ιιοανγ Ιιειηά. 

ΡΟΙ,ΥΜΕδΤΟΚ 

\νΐΐίΐ1: 1ιο ! δρ6αΐ'-1)Γαιΐ(1ΐδ1ΐ€Γδ^ηίΐΙΐοη ΆΠ'Άγβά πίΛναιτίοι-'δ 
λνβεά ! ί^ίΐΙΐΗπΙ δΙεβΓΐ ! 

ΊΊΐΓίΐοίΕΐηδ ροδδ6δδ€(1 οί Ιΐΐ6 ^Υαγ-^οά, 1οι•(3δ οί ίΐιε 1090 
\νΐιαΙ 1ιο^ γε Αοΐΐίΐεαηδ ! — Αΐΐ'ειίδ' δβεά ! 
Κεδοϋβ ! Κ680116 ! Ι τίΐίδβ Ιΐιε οι-γ. 
Ο οοιηε, ΐιι ΐΗβ ΠΗΐηβ ο£ Ιΐιε Οοάδ ^1^^,^ν 
ηί§;1ι ! [Ιιείρ ιηε ηοΓ Ιιεεά ? 

ΗθΗΓδ έΐη^ ηΐίΐη ? — \ν1ΐ6ΐ•6ίοι•β (Ιβΐίΐ)- ? — -Λνΐΐΐ ηο ηιαη 
Οί Λνοιηεη ιιπίΐοηο, άβδίΐΌνεά, &ιη Ι — 
Τ1ί6 Λνοιηεη ο£ ΤΐΌ^'δ Οίΐρΐΐνίΐν. [άεεοί ! 
ΗοΓΓΟΓδ £ΐΓ6 ΛνΐΌυ^ΙιΙ οιι πΊβ — ΙιοπΌΓδ! λΥοβ ί'οΓ ΐΐιβίείοπ 
\ν}ιίΐ1ΐ6ηνίΐΓά δΐΐίΐΐΐ Ι ΐιιηι ηΐ6 ? λνΐιίΐΚβΓ- 
Λναΐ'ά ίαΓ€ ? [ίο ΐΐιε ΐϊίαπδΐοηδ οί αΪΓ_, 
δΐιαίΐ Ι Ιεαρ ίΐ8 οη λνΐη^^δ Ιο Ιΐιο Ιιεΐ^ατίιί: οί ΐΐιε Ιΐ€αν6η_, ποο 
1^. Το Οΐ'ΐοη ΟΓ δίηιΐδ, ίβαΐ'ίιιΐ-^ΐβίΐηιϊη^ 

\νΐί1ι ΐΐιο Ιίππιΐπσ Ηαηιεδ ίΓοιη Ιιίδ 6^€δ ουί- 

δΐΓ6ίΐηΊΪη^, [^ογ§6 ίη άεδρηίν ? 

Ογ ρ1αη§6 Ιο Ιΐΐ€ Ιΰΐαοΐίπβδδ οί (ΙαιΊίηεδδ, ΐο Ηαάεδ' 

333 ΕΚΑΒΗ 

Χ0Ρ02 

σν^ρ/νώσθ', όταν Τί9 κρεισσον η φβρβιν κακά 
ττάθτ}, ταΧαίνη^ βξατταΧλάξαί ζοη'ζ. 

ΑΓΑΜΕΜΝΠΝ 

κραν'γΡ]ς άκουσας ηΚθον ου γαρ ησνχο^ζ 
1110 7Γ€τρα<ζ ορβία^; 7Γαϊ<; ΧβΧακ άνα στρατον 

'ϋχΜ ΒιΒοΰσα θόρυβον εΐ δε μη Φρυ'^/ων 
ττύργουΫ ΐΓεσ6ντα<; -ησμζν 'ΚλΧήνων ^ορί, 
φόβορ τταρεσγεν ου μβσως οδβ κτυττο'^. 

Π0ΛΎΜΗ2ΤΩΡ 

ω φίΧτατ , τγσθόμην ^άρ, ^Α.'γάμΕμνον^ σβθβν 
φων)]ς άκουσα^;, βΙσορα<; α ιτάσγομβν ; 

ΑΓΑΜΕΜΝΠΝ 

€α' 

ΐ1ο\υμήστορ ω Βυστηνβ, τίς σ αττώλβσε ; 
τί'ς ομ.μ βθηκβ τυφ\ον αΙμάξα<; κορα<ζ, 
τταΐδάς τβ τούσ^' βκτβίνεν ; η μΑ'^/αν γοΧον 
σοΙ καΐ τζκνοισιν είχ^βν οστί^ ην άρα. 

Π0ΑΤΜΗ2ΤηΡ 

1120 ^Έ^κάβη μ€ συν ^υναίξΐν αΙγ^μαΧίοτίσιν 

αττώλεσ', οίικ άττώΧβσ', άλλα μβιζονως. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

τί φη<; ; συ τοΰρ^ον εϊρ^ασαί τοΒ\ ώ<; λεγεί ; 
συ τόΧμαν, Εκάβη, Τ7]νΒ ετΧης άμη'χ^ανον ; 

ΠΟΛΤΜΗ2ΤΩΡ 

ώμοί, τί Χβξβίζ ; η ^αρ εγγύς εστί ττου ; 
σημηνον, βίττβ ττου ^σθ\ IV «ρττασας γβροΐν 
Βίασττάσωμαί καΐ καθαι.μάξω χροα. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

ούτος, τί ττάσχας ; 
334 ΗΕΟυΒΑ 

ΓΗοηυ8 

δηιαίΐ 1)1ηιηο, ίί' ίιε λνΐιίοΐι δΐιίΤεΓΘΐΙι ΙιβανίβΓ \νο€8 
ΤΗίΐη ηΐΛπ ηιαγ 1)6ίΐΓ, 8ΐΐϋΐι1(1 Ηεε Ηΐ5 ΛνΓ€ΐ;ο1ΐ6(1 Ιΐίβ. 

ΕηΙβΓ ΑοΑΜΕΜΝΟΝ. 

ΛΟΛΜΕΜΝΟΝ 

Η€ί\ηη§ Ε δΗοιιΙ Ι ο.αηιο ; ίοΓ ΐη ηο %ν1ιϊί^])οι•,ς 

Τ1ΐ€ ηιυιιηί^ίη-ΓοοΙν'δ οΙιίΜ ΕοΗο ΐΙίΓοιίί^Ιι ίΐιβ ΙιοδΙ πιο 

Οκΐοί!, Λναΐνΐπ^ ΐιιηιιιΗ. ΚηβΛν λνβ ηοΐ: ΐΐιβ ίολνεΐ'δ 

Οϊ Ρ1ΐΓ}'^^ίίΐ Ι)}^ ΐΐιβ δ})€ίΐΓ ο£ ΟΓθβΙίδ Ιΐίκΐ ίαΐΐεη, 

Νό 1ϋ1ΐ6 ρπηίο Ιιαά ΐΐιίδ οίαη^ουι• τοιίδίίά. 

ΡΟΙ>ΥΜΕδΤΟΚ 

ΌβίΐΓ ίηβηά — ίον, Α^λιτιθιώποπ, 'ΐίδ ΐΐιν νοΐαε 
Ι ΙιβίΐΓ ΆΥίά ΙνΠΟΛν — δ6€δ1: ίΐιοιι Λνΐιαΐ: Ι οκΐυΐ'β ? 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

Ηίΐ, ΛνΓοίοΙιβά ΡοΙγηιβδΐΟΓ, λυΗο Ιι&ΐΗ ιιΐίΐη'βά ΐΙΐΘβ ? 
\νΐιο άαδΗεά λνίΐΐι Βίοοά ΐΐιΐηβ 0768^ αιιά ΒΗηθεά 

ΐΐιβε ?— 
δΙβΛν Ιΐιβδβ ΐΐΐ}^ δοηδ ? 8οο1:1ί^ Η^αΐπδΐ Ιΐιεε άπα ίΐιίηε 
Οπιη Λνα,δ Ηίδ ϊηνγ, "νν^Ηοδοε'βΓ ΐΐ \ναδ. 

ΡΟΙ.ΥΜΕ8ΤΟΚ 

ΗεοιιΙ)»^ Λνίΐ;1ι ίΐιε ε^ρϋνε Λνοηιαη-ίΙίΓοησ^ 1120 

ΟεδΙίΌ^εά ηιε — τΐΆγ, (3εδΙΐΌγεά ηοί — Ο^ ίαΐ' Λνοΐ'δε Ι 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

\νΐι&1: 53,γ'δΙ ΐΗοιι ? ΤΗίηε ίΐιε άεεθ^ αδ 1ιε ΙιαίΗ δ?ιϊο1 ? 
Γΐιου, Ηεοιιΐύίΐ^ (ΙβΓε ΐΗίδ ί1ιΐη§ ίιηροδδΐΗε ! 

ΡΟΙ.ΥΜΕδΤθΚ 

Ηα ! λνΐΐίΐΐ δΕγ'δΙ Ιΐιου ? — άπα ίδ δΐιε ηΐ§'1ι ηιε ηοη ? 
Γείΐ λνΐιεί'ε ΐδ δΐιε^ Ιΐιαΐ Ι ηΐίΐγ ΐη ηιΐηε Ιιαηάδ 
ϋΐυΐοΐι ΙιεΓ αηά τεηά, αηά Ι^αΐΐιε Ιιεί' Ηεδίι ίη 1)1οοά. 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ (Ηοΐάίΐΐοτ Ιΐΐνΐ ΰαοΐύ) 

Η ο Ιΐιοα^ \ν1ιαΙ αΐΐδ ίΗεε ? 

335 ΕΚΑΒΗ 

ΠΟΛΤΜΗ2ΤΩΡ 

7Γ/θον θεώι^ σ€ Χίσσομαι, 
μβθβς μ έφβίναι ττ}Β€ μαρ^ώσαν χβρα. 

ΑΓΑΜΕΜΝΠΝ 

ϊσχ' €κβαΧωΐ' δέ καρΒία^ζ το βάρβαρου 
1130 λβγ', ώ9 άκουσαν σον τβ τήσΒβ τ' βν μβρει 

κρίνω Βίκαίω<; άνθ' ότου ττάσχεις τάδε. 

ΠΟΛΤΜΗ2ΤηΡ 

Χί^^οίμ αν. ην τι.<; ΥΙριαμι^ων νβωτατο^, 
ΐΙοΧύΒωρος, Εκάβης τταΐ'ί, ον βκ Ύροίας €μοΙ 
ττατηρ ΒΙΒωσί ΐίρυαμος εν Βομοίς τρβφβίν, 
ί;7Γ07ΓΤ09 (ον Βη Ύρωίκή<; αλώσβως. 
τούτον κατίκτειν' άνθ' ότου δ' βκτεινά νιν 
άκουσον, ω<ζ βυ καΐ σοφτ} ττρομηθία. 
βΒεισα μη σοι ττοΧβμιο'ς Χειφθβί^ ο τταΐς 
Ύροίαν άθροιση καΐ ξυνοίκίση ττάΧιν, 

1140 <γν6ντ€(; δ' ^Αχαιοί ζώντα ΏρίαμιΒών τίνα 

Φρυ'^ων €9 αΊαν ανθί'; αρβιαν στόΧοτ, 
κάττείτα ^ριίκη<ζ ττεΒΙα τρίβοίβν τάΒβ 
Χ€ηΧατονντ€<ζ, ^είτοσιν δ' βϊη κακόν 
Ύρώων, €ν φττερ νυν, άναζ, βκάμνομβν. 
Εκάβη δβ 7Γ<χί.δθ9 ^νονσα θανάσομον μόρον 
λόγω μ6 τοιωΒ' "^/γ^γ', ώ9 κεκρνμμενας 
θήκα'; φράσουσα ΤΙριαμίΒων έν Ίλιω 
χρυσού" μόνον δβ συν τέκνοίσί μ* βίσά'γεί 
οομους, ιν αλΛ09 μη τις €ίό€ίη ταόβ. 

1150 ΐζω Βε κΧινη<; εν μέσω κάμψα^; <γονυ• 

ΊτοΧΧαΙ Βε χειρός αΙ μεν εξ αριστεράς, 
αι ο ενσεν, ως δη τταρα φιΧω, ίρωων κοραι 
θάκους εχουσαι, κερκίΒ^ ^ΥΙΒωνης χερος 
ηνουν, ύττ" αύ^άς τούσΒε Χεύσσουσαι ιτεττΧους' 
άΧΧαι Βε κάμακα %ρΎ]κίαν θεώμεναι 

33^ ΗΕαυΒΑ 

ΡΟΙ,ΥΜΕδΤΟΚ 

ϋηΐΐίίικί ΠΊβ — Ιοοδβ ηι^ ίΓβηζΐοά Ιιαπά οη Ηεν ! 

ΑΟΛΜΕΜΝΟΝ 

Ρ'οΓίίεαΓ : 0Ά8ί οιιΐ Ιΐιε δανα^ε Γγοπι ΐΗίηβ Ηε&ιΊ. 

δρείΐ1ί_, Ιεΐ ηιε Ιιεαι- βΓδΐ Ιΐιεβ, ΐΗεη 1ΐ6ΐ% αηά ^π^1§β 1130 

^α5^1^ ίοΓ Λνΐιαΐ οαιίδβ ΐΗιΐδ ΐΐιου δΐιίϊεΓεδΐ;. 

ΡΟΙ,ΥΜΕδΤΟΚ 

Ι δρβαΐί : οί Ρΐ'ΐαηι'δ Ηοιίδβ Λναδ οηε, Ιΐιε γουη^εδί, 

ΡοΙ^άοΓαδ^ ΗθοαΙ^α'δ οΐιίΐοΐ, 'ΝνΙιοιη Ιιίδ δίΐ'β δεηΐ 

ΡΐΌΐη Τγο}^ Ιο ηΐ6^ Ιο ηαΓΐιιυε ϊη ηιΐηε ΐΊα11δ_, 

ΜίδάοιιΙίϋη^, ^6 ηια^ §α€8δ_, Ιΐΐθ ίαΐΐ οί Τγο7. 

ίΐίιη δΙεΛν Ι. ΡοΓ λ\1ιαΐ οααδβ Ι δΐ6\ν' Ηΐΐϊΐ, ΙιεβΓ : — 

ΜίΐΓΐί Ηολν Ι άεαίΐ Λνεΐΐ^ λνίδεί}^^ ρΓαάεηίΙ^ : — 

Ι Γεαί'εοΙ ΙΙιεΪΓ δοη ιηί^ΐιΐ;, ΙεΛ αΐίνε ΐΐι^ ί'οε_, 

ΟαΙ,ΙιεΓ Τΐ'ο^'δ ΓεηιηαηΙ Άπά τερεορίε 1ιει% 

Αηά_, Ηεαηη^' ΐΊ0\ν ά ΡηίΐΐΉΐά Ιίνεά, Αοΐΐίΐεα 1140 

Το Ρ1ΐΓγ§ία-1αηά α^αΐη δΐιοιιΐά 1)ηη^ 1ι6Γ ΙιοδΙ ; 

Τΐιεη δΐιουΐά Ιΐιε^ Ιΐ'απιρίε άολνη ΐΚεδε ρΐαίηδ οί 

ΤΙίΓαοε 
Ιη ίοΐ'αγ, αηά ΐΗε ίΠδ ΐΐιαΐ ΛναδΙεά ιΐ3 
Βυΐ ηοΛν_, Ο 1ίίη§, δΙιοπΜ οη Τΐ'ο^'δ ηεί§1ιΙ)οαι•δ ίαΐΐ. 
Αηά ΗεουΙ)»^ 1)εΐη§ Λναΐ'ε οί ΙιεΓ δοη'δ άεαΐΐι^ 
^[ΐΙΐΊ^^11ιίδ_ΐ3ΐε_1ιΐΓε(1 ιηε^ Ιΐιαΐ: δΐιε Μ^αΜ τενεαΐ 
Ηίά ΐΓεαδίιΐ'ίεδ οί §ο\ά οί Ρηαιη'δ Ιΐηε 
Ιη ΤΐΌγ. Με οηΐ^ \\'ϊΐ1ι ηι^ δοηδ δΐιε Ιεαάδ 
λνΐΐΐιίη Ιΐιε ΙεηΙδ^ Ιΐΐίΐΐ ηοηε 1)εδΐ(1ε πιί^ΐιΐ ΙίηοΛν. 
ΒθΛνίη§ ΐΐιε Ιίηεε ΐΗεί'ε δο,ΐ Ι ίη ΙΙιείΓ ηιΐάδΐ; 1150 

λνΠΐΙε, οη ηιγ ΙείΙ Ιιαηά δοηιε, δοηιε οη Ιΐιε ΐ'ΐ^Ηΐ, 
Αδ 1)γ α ίΓΪεπίΙ^ ίοΐ'δοοΐΐι, Τγο^'β άαπ^ΗΐεΓδ δαί 
Μαηγ : ΐΐιε \νεΙ) οί οιη* Εάοηίαη Ιοοηι 
Ρι-αίδεά ΐΗεγ^ υρΐΐίΐίη^ ίο ΐΗε Ιί^ΐιΐ: πιγ οίοίΐΐί ; 
Αηά δοηιε πιγ ΤΙΐΓίΐοίαη Ιαηοε αάιηΐι•ίη§ Ιοο1<^ 

337 
νοι.. Ι. ζ ΕΚΑΒΗ 

ηνμνον μ βθηκαρ ΒίΤΓτν-χον στολίσματος. 
οσαί δβ τοκά^ες ήσαν, ίκτταΎΚούμεναυ 
τβκν €ν 'χβροΐν ετταλΧον, ως ττρόσω ττατρος 
'γύνοιντο, ΒιαΒοχ^αϊς άμείβουσαί γέρων. 

1160 κατ €Κ ^αΧηνών — ττώς Βοκεΐς ; — ττροσφθβ^μάτων 
ευθύς Χαβοΰσαο φάσ'^αν εκ ττεττΧων ττοθεν 
κεντοϋσί τταΐΒας, αι Βε ττοΧεμιων Βίκην 
^υναριτάσασαι τας εμάς εΐγ^ον χέρας 
και κώΧα' τταισΐ δ' άρκεσαν χρί^ζων εμοΐς, 
€1 μεν ΤΓρόσωτΓοτ εζανισταίην εμόν, 
κόμης κατείγον, ει Βε κινοί7]ν χέρας, 
ΤΓΧήθει ^νναικών ούΒεν ήννον τάλας. 
το Χοίσθίον Βε, ττήμα ττηματος ττΧεον, 
ε^είρ^άσαντο Βειν' εμών '^αρ ομμάτων, 

1170 ττόρττας Χαβονσαι, τας ταΧαιττώρους κόρσ.ς 
κεντούσίΐ', αΐμάσσονσιν είτ άνα στε'^ας 
φν^/άΒες εβησαν εκ Βε ιτηΒήσας βγω 
θτ]ρ ως Βίώκω τας μίαιφονους κύνας, 
άτταντ ερευνών τοΐχον ώς κυνη<γετ7]ς, 
βάΧΧων, άράσσων. τοιάΒε σττεύΒων χάριν 
ττετΓονθα την σην ττοΧεμών τε σον κτανών, 
^ Κ^ιάμεμνον. ώς Βε μη μακρούς τείνω Χό'^ους, 
€ί' τις γυναίκας τών ττρίν εΐρηκεν κακώς 
ή νυν Χε^ων εστίν τις ή μεΧΧεί λβγβίΐ^, 

1180 άτταντα ταύτα συντεμών εγώ φράσω' 
Ύενος γαρ οΰτε ττόντος ούτε γ?} τρέφει 
τοί6νΒ\ 6 δ' άε\ ξυντυχών εττίσταταί. 

Χ0Ρ02 

μηΒεν θρασύνου, μηΒε τοις σαυτοΰ κακοίς 
το θήΧυ συνθείς ώΒε ττάν μεμψτ] <^/ενος' 
ΊτοΧΧαΙ '^αρ ημών, αΐ μεν ούκ^ εττίφθονοι, 
αΐ δ' εΙς αριθμόν τών κακών ττεφύκαμεν. 
338 ^ Ββοΐί : ίοΓ €ίσ' οί Μ88. ΗΕΟϋΒΑ 

Αη(1 δΐιίρροά ιηε 50 αϋΐνο οίεροΛί* ίΐηίΐ δΐιΐεΐίί. 

Αδ ηΐίΐη}' 3,8 λνβΓΟ ιηοΐΐιοΐ'δ, Ιοαά ίιι ρΐ'ίΐίδβ 

Όαικϋεά ηιγ 1)ίΐΙ)ε8^ Ιΐιαΐ ίΐ'οιη Ιΐιείι* δΪΓβ άϊάυ 

Τίι^γ ηιί^ΐιΐ 1)6 1)θΓη6^ ίΓοηι Ιΐϋπά ίο Ιιαιιά ραδδβθ οη. 

Τΐΐΰπ, α£ΐ6Γ δυοίι δηιοοϋι δρ6€ο1ι, — οοιιΐοΐδΐ Ιΐιοιι 

1:>ο1ΐονο ? — 1160 

8α(1(ΐ6ΐι1^ δΐιαΙοΙιίη§ άα^^εΐ'δ ίΓοπι ϊ1ί€Ϊγ ΓοΙ)β5, 
Τ1ΐ€^ δίαΐ) ηΐ}^ δοηδ ; ίΐηά οΐΐιβί'δ α11 αδ οηβ 
Ιιι ίυοίΊΐεη'δ ίαδίιίοη ^ηρρεά ηιίιΐ6 Ιιαηάδ αηά ίεεί;, 
ΑηιΙ 1ιβ1(1 : Άηά, λνΐιοη Ι ίίΐίη Λνοιιΐά Ηΐά ηι^ δοπδ, 
Ιί" 1 6δδ£ΐ76ά Ιο Γαίδε ηιγ ίέΐ€6, ΐ3γ Ιΐΐ6 Ιιαΐι* 
Τ1ΐ6ν Ιιείίΐ ηιε άοΛνη : ίί Ι Λνοιιΐά ιηονε ηιίηε Ηαηθϊ. 
ΡοΓ ΐΐιε Ιιοδΐ οί ^νοη1^η — -«τείοΐι ! — Ι ηοιι^ΐιΐ; ρΐ'βνΕΪΐεοΙ. 
Αη(1 Ι^οΐ — Ο οιιίΓΗίίβ Ιΐΐίΐη αΐΐ οιιΐπίβ'ε ΛνοΓδβ ! — 
Α Ιήιίεοιίδ (ίεεοί ΐ1ΐ6}' λυιόιι^ΙιΙ: ; ΐΙιεΪΓ ΙίΓοοοΙι-ρίηδ 
Τΐιεν' ί^ΐ'ίΐδΡ:) ϊίιεδβ νιχΐοΐιεά εγείιαίΐδ οί ηιίηε ε^'εδ 1170 

ΤΙιε^ δΙ&Ι)^ ίΐιβν Ηοοά \νίΐ1ι ^Όΐ'ε. Τΐιεη ΐΗΐ'οιι^Ιι Ιΐιε 

ΙεηΙδ 
Ρ1εεΐιι§ ΐΗεγ λνεπί. υρ ίΐ'οηι Ιΐιε εαΓίΙι Ι ΙεαρΙ^ 
Αηοΐΐίΐνε α λνΐΜ-Ι^εαδΙ εΐι&δείΐ ίΐιε 1)1οοά-δ1:αίηεά Ιιοιιηοΐδ, 
ΟΐΌρϊη§ ο'ει* α11 ΐΐιε λναΐΐ^ Ηΐνε ίΐ'αείνίη^ Ιιιιηΐδίπίΐη, 
δηΊΐΗη^ άπα 1)α1ΐεΐ'ΐη^. Α11 ίοΓ ιη^ ζεαΓδ δ&1<ε 
ΡοΓ Ιΐιεε, Ι δΐιίίεΓεά Ιΐιίδ, λνΐιο δΙε\ν Ιΐιγ ίΌε_, 
Α^ΕΠιειηηοη. \νΐιεΓείθΓε ηεεάεΐΐι πίΛηγ Λνονάδ ? 
\νΐιοδθ εΐ'ε ηο^ν ΙιεΙΙι δροΐ^εη ϋΐ οί Λνοπιεη, 
Ογ δρείΐΙίεΙίι ηοΛν^ ογ δΐιαίΐ ΙιεΓεαίΊει• δρεαίί^ 
ΑΙΙ ίΐιΐδ ίη οηε Λνοΐ'ά "ννίΐΐ Ι είοδε αηά δίΐγ : — 1180 

\ ΝοΓ δεα ηοΓ Ιαηά ι]οΐ1ι ηιιΐ'ΐιίΓε δυείι η, ΙίΓεεοΙ : 
Η ε 1ί.ηο^ν'εί;1ι, Λνΐιο Ηαΐΐι οοηνεΓδε \\άΙ}ι Ιΐιειτι ηιοδί;. 

οΗοκυδ 

Βε ηο\νίδε τεοΐνίεδδ^ ηοΓ^ ίοΓ ΐΗίηε ΟΛνη ίΐΐδ, 
ίηοΐιΐίΐε ίη Ιΐιίδ ΙΗ}^ εαΓδε 3.11 ■ννοηιαηΐ^ΐηά. 
ΡοΓ δοηιε, γ€8. ΐΉ&ηγ οί* αδ^ άεδεί'νε ηο Ι^ίαιπε, 
Τ1ιου§1ι δοπιε \)γ νίοε οί Ηοοά οοαηΐ ιηίύδΐ Ιΐιε Ι^ο,γΙ. 

339 
ζ 2 1200 ΕΚΑΒΗ 

ΕΚΑΒΗ 

*Α'^άμ€μνον, άνθρώττοίσιν ουκ ^χρην ττοτβ 
των ττρα^μάτων την <γκώσσαν Ισ-χυειν ττλΑον 

1190 αλλ' εϊτε -χ^ρηστ βΒρασβ, χρήστ β'δβί. λεγβί-ζ^, 

€Ϊτ αν ΐΓονηρά, του^ \6<γονς βίναι σαθρού<ζ, 
και μη Βννασθαι τα^ίκ εν Χύ'γβίν ττοτβ. 
σοφοί μβν ονν ε/σ' οι τά^^ ήκρίβωκότβς, 
αλλ' ον ^ύναιντ αν Βια τβλονς είναι σοφοί, 
κακώς δ' άττώ'Κοντ' οΰτις βξήΧνζί ττω, 
και μοί το μβν σον ίοΒε φροιμιοα βχβΐ' 
ττρο'ζ τονΒζ δ' εΙμι, καΐ λόγοί9 άμβίψομαί, 
δ? φη<; ^Αχαιών ττονον άτταΧλάσσων Βίττλονν 
^Α<γαμ€μνον6<; θ' βκατί τταΐΚ έμον κτανβίν. 
άΧΧ\ ό) κάκιστε, ττρώτα ττον ττοτ' αν φιλον 
το βαρβαρον <γ€νοιτ άν'^Έ^Χλ,ησιν ^/ενος ; 
οι)δ' αν Βνναοτο' τίνα δε καΐ σττεν^ων χάριν 
7Γρόθυμο<; ησθα ; ττότερα κηΒενσων τινά, 
ή ^υγγει^λ/ς ών, ή τίν αΐτίαν έχων ; 
ή σή<ζ εμεΧλον ^ής τεμεΐν βΧαστηματα 
ττΧεύσαντε^; ανθις ; τίνα ^οκεΐ^ί ττείσειν τάδε ; 
ό χρνσός, ει βονΧοιο τάΧηθή Χε'γειν, 
έκτεινε τον εμον τταιΒα καΐ κερΒη τα σά. 
εττει ΕίΒαξον τοΰτο' ττώζ, 6τ ηύτύχει 
Τροία, ττεριζ δε ττύρ'γος εϊχ ετι τττόΧιν, 

1210 €ζη τε Τίρίαμο<ζ"ΈίΚΤορ6<^ τ ηνθει Βόρν, 

ΤΟ ο ον τοτ , ειττερ τωο ερονΧηυη<ζ χάριν 
θεσθαι, τρεφων τον η^αίΒα καν 8όμοι<; έχων 
εκτεινα<;, ή ζ6)ντ ηΧθε<ζ 'Αρ'^είοις αηων ; 
άλλ' 7)νίχ ήμεϊς ουκετ εσμεν εν φάει, 
καττνω Β\εσήμην άστυ ττοΧεμίων ΰττο, 
ξένον κατεκτας σην μοΧόντ ε'φ' εστίαν. 
ττρος τοΐσΒε νυν άκουσον ώ? φαν7}<ζ κακός. 

340 ΗΕΟϋΰΑ ΗΕΟυΟΑ Α^ίΐηιεηιηοη^ ηενει* δΙιοιιΜ Ιΐιΐ8 Ιΐιίη^• Ηανβ 1)66η, 
ΤΙιαί \\Όΐ•(35 Λνίΐΐι ηιβη 8ΐιου1(1 ηιΟΓβ ανα.ί1 Ιΐιαη (Ιεβίΐδ ; 
Βαΐ §οοί1 066(38 8}ιοιι1(1 Λνίΐΐι ι•6αδοηίη§8 §οοά 1)6 

ραίι*6θ1, 
Αιιά 1)αδ6ΐ€δδ ρΐ6α 1)6 ι•αη§6(1 1)γ οαίίΐίΤ ά^^ά, 1190 

Αηά 116" 6Γ Εναίΐ Ιο ί>;1οζ6 ΐη^αδΙίθ6 ο'6ΐ•. 

ΤΙΐ61•6 1)6\ν1ΐΟδ6 α'-άίΐ δΠΟΙΐ ΆΓί ΙΐαΐΗ ρ6Γί6€ΐ6(1; 

Υ6ί; οαηηοΐ ίΐι&γ 1)β οιιπηΐπ^• 1;ο Ιΐΐ6 6ηι1 : 

Ρουΐΐγ Ιΐΐ67 ρ6ηδ1ι : η6ν6Γ οη6 1)ϋ11ι 'δο&ρ6ί1. 

δαείι ρι•6ΐιιά6 Ιιαΐΐι ιηγ δρεεοΗ &δ Ιουοίιΐη^ Ιΐΐ66. 

ΝοΛν λνϋΐι ρ] 6α αηδΛν6Γίη§ ρΐεα Ιο Ιιίιτι Ι ίυηι : — 

Το δραΓ6 ϊ1ί6 θΓ66ΐ<:δ^ δαγ'δΐ ϊΗοη, α ί;\νίθ6-1;οίΐ6(3 ΐαδίν, 

ΓοΓ Α§&ηΐ6ηιηοιι'δ δα1ί6 ΐΐιοα δΐ6\ν'δΙ ιηγ δοη, 

\'ί1ΐ£ΐΐη ο£ νϊΐΐαΐηδ, \ν1ΐ6η^ \ν1ΐ6η οοαίά Ιΐιγ Γίΐ06, 

Τΐιγ 1)ηιΐ6 Γίΐ06_, 1)6 Ά ύ'ϊ^ηά υηΐο ΐ1ΐ6 θΓ66ΐ<;δ ? 1200 

Ν6ν6Γ. Αη(Ι^ ρη1;1ΐ66, Λνΐιβηοε ΐΐιΐδ ί6Γν6η1; Ζ6α1 

Το δ6Γν6 Ιιίδ οαυδβ ? — άΐάδΐ Ιοοίν Ιο Λν6ά Ιιΐδ άίΐα§1ιΐ6ΐ• ? 

Αΐ'ί ο£ Ιιίδ Ινίη ? — ογ Λνΐιαΐ Ιΐι^ ρΓίν£ΐΐ6 611(1 ? 

Ογ \ν6ΐ•6 ϊΥι^γ \ϊ\ί& Ιο δαίΐ α^&ΐη αηίΐ ΛναδΙ:6 

ΤΗγ οΓορδ ? ννΐιοιη ΐΗΐηΙ^'δΐ Ιΐιοιι ίο οοηνίιΐ€6 

1ΐ6Γ6ΐ3Υ ? 

ίΤΙιαΙ οο1(1 — 1ΐ3,(1δΙ Ιΐιοιι Ιΐΐ6 \νί11 ίο 1611 Ιΐΐ6 1ι•α11ι— 
!ΜυΓ(ΐ6Γ6(1 ιτι^ δοη : ϊϊιάϊ, αηά Ιίιγ §Γ66(1 οί" ^αΐη. 
Ροι% &ηδΛν6Γ : "ννΗγ^ \ν1ΐ6η α11 Λν6ηί Λν6ΐ1 λνΐΐΐι Τγο^^ 
ννΐΐ6η γ^Ι ]ι6γ Γαηιρ&Γΐδ ^ΪΛ 1:1ΐ6 οϋγ Γθΐιη(3^ 
Αη(1 Ρπίΐιη Ην6(1_, αηά ΐΓίιιιηρ1ΐ6(1 Η6θ1:οΓ'δ δρεαΓ, 1210 

\νΐϊγ ηοΐ ΐ1ΐ6η^ ϊί Ιΐιοα ί&ίη \νοιι1ί1δΐ 6ίΐηι Ινίη^δ' ΐ1ΐ£ΐη1<2, 
\νΐΐ6η ίη ιηΐη6 Ιιαίΐδ }'6 Ιΐίκΐ ηιγ δοη &η(1 £οδΐ6ΐ*6ί1, 
81;ΐ7 Ηϊπι_, ΟΓ 1ίνϊη§ 1)ηη^ Ιιίιη ϊο ΐ1ΐ6 θΓ66ΐίδ ? 
Βηί, δοοη 3.8 ΐη ΐ1ΐ6 Ιΐ^ΐιΐ Λν6 \να11<:6(1 ηο ηΐ0Γ6^ 
Αηά Ιΐΐ6 8ΐηο1ί6'8 ΐο1<.6η ρΓον6(1 οπγ ΐΟΛνη Ιΐΐ6 £θ6'δ, 
ΤΗου δΐ6\ν'δ1: 1116 §υ6δί: ΙΙίλΙ: οαηΐ6 υπίο ΐΐιίηβ 1ΐ6ίΐ)•ΐ!ι. 
Ν&)^ ιηοΓβ, Η6ΕΓ ηολν 1ιο\ν Ιΐιοιι αιΊ νίΠίΐίη ρΐ'ονβά : 

341 ΕΚΑΒΗ 

χρήν (τ\ είτΓβρ ησθα τοί9 ^Α-χ^αίοΙσιν φίΧος, 
τον 'χ^ρνσον ον φη^ ου σον αλλά τοΟδ' βγειν^ 

1220 ^ονναυ φέροντα ττενομβνοις τβ καΙ 'χρόνον 

7Γθ\ύν 7Γατρωα<ζ 'γή'ζ ά7Γεζενωμ£νοί<;' 
συ δ' ούδε νυν ττω σ>}? άτταΧλάξαί χ€ρο<ζ 
το\μα<;, ε'χ^ων δβ καρτερείς έ'τ' εν δο/χο^9. 
κα\ μην τρεφων μεν ως σε τταΐΒ' εχ^ρήν τρεφείν 
σώσα^ τε τον εμον, εΐγ^ες αν καΧον κΧεος' 
εν Τ069 κακοΐς <γαρ ά'^/αθοί σαφέστατοι 
φίΧοί' τα γ^ρηστα δ' ανθ^ εκαστ εχ^εί φίΧονς. 
εΐ δ' εσττάνίζες γ^ρημάτων, 6 δ' ηύτύχεί, 
θησαυρο<ζ αν σοί τταΐς υιτηργ^ ουμο<; με^'/ατ 

1230 νυν δ' οΰτ εκείνον άνΒρ' ε'χεί'; σαυτω φ'ιΧον, 

'χρυσοΰ τ ονησίς οϊχ^εται τταΐοε^ζ τε σοί, 
αύτό'ζ τε ττράσσεις ώδε. σοΙ δ' εγώ λέγω, 
Ά'γάμεμνον, εΐ τωδ' άρκεσει<;, κακοζ φανεΐ' 
οΰτ ευσεβή <^/αρ ούτε ττιστον οΓς ε-χρήν, 
ούχ^ οσίον, ου Βίκαίον ευ Βράσεί<; ζενον 
αύτον δε γ^αίρειν τοί^ κακοΙ<ί σε φησομεν 
τοιούτον όντα' δεσττότα^ δ' ου Χοώορώ. 

ΧΟΡ02 

φευ φεύ' βροτοΐσιν ώ? τα 'χρηστα ττρά'γματα 
γρηστών άφορμα^ ενΒίΒωσ' άεΐ Χο'γων. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

1240 αγβεινα μεν μοο τάΧΧότρια κρίνείν κακά, 

όμως δ' ανάγκη• καΐ <γαρ αίσχ^υν7]ν φέρει, 
ττρά^μ ες 'χερας Χαβόντ άττώσασθαι τόδε. 
εμοι ο , ίν ει,οΐ}ς, ουτ εμην οοκεις χάριν 
οΰτ ουν Αχαιών άνΒρ' άττοκτεϊναι ξένον, 
άΧΧ' ώς εχ7}<ζ τον χρυσον εν Βομοισι σοΐς. 
λεγείς δε σαυτω ττροσφορ εν κακοΐσιν ων, 

342 ΗΕΟϋΒΑ 

Τΐιοα οαοΗϊβδΙ, ΐί Ιΐιοα ΛνβΓΐ ΐΗε Αοΐιαεαηδ' ίπεικί, 
Ηαν6 1)ΐΌυ§1ι1; ΐ1ΐ6 ^ο1(1 Ιΐιοα άαι-'δί ηοΐ οαΐΐ ίΐιΐηβ 

ΟΛνη, 
ΒιιΙ ίοΓ Ιιίιη ΙιοΜ ΐη ΐΓυδ1_, Ιο ίΐιβδβ ΐιηρονεηδίιβά 1220 

ΑΐΊίΙ 1οη§ ϋηιβ εχίΐεά ή-οιη ΙΙιείΓ ίαΐΙιεΓίαικΙ. 
Βιιί; Ιΐιοα ηοΐ γ&1 ο&ηδΐ ορε Ιΐιίηε 1ι68γΙ: ίο ιιποίοδβ 
ΊΊιν §Γίρ ; ίΗγ ηιίδεΓ-οΙυΐοΙι Ινεβρδ ίΐ άϊ Ιιοηιο. 
Υεί; Ηίκίδί; Ιΐιοιι^ αδ Ιΰοΐιονβίΐ ίΐΐϋβ, Γβαι-εά ιηγ δοιι 
Αηά δανβά αΜνο, ίΐιΐηε Ιι&ά Ιΰεεη ίαΐΓ ι•6ηο\νη. 
ΡοΓ ίη ΕίΙνβΓδΐΙ^ Ιΐΐ6 §οοι1 αι•β ίηεηάδ 
Μοδΐ ΐηιε : ρΓΟδρβηΙγ Ιιαίΐι ίηβηάδ ηηδου^ΐιΐ. 
ΗαάδΙ Ιΐιου Ιηαΐίβά ιηοηε^^ απά Ιιϊδ ΙοΙ 1)66η ίαΐΓ, 
Α ΐΓβαδυΓ}^ άεερ τηγ δοη Ιιαά Ιΰεβη Ιο ΐΐιεο : 
ΒαΙ ηοΛν ίΐιοπ Ηίΐδΐ; ηοΐ Ιιίιη αηΐο Ιΐιγ ίήεηίΐ ; 1230 

Οοηβ ίδ ΙΙΐΘ ^οΐά'δ ΆΥΆΐϊ, ϊΐιγ δοηδ εγ6 ^οηβ, — 
Αηά Ιΐιΐδ ΐΗν ρ1ί;^1ι1; ! Νο\ν αηΐο Ιΐιεε Ι 8Άγ, 
Α^&πΊβηιηοη^ ίί" ΐΐιου Ιιβίρ Ηίηι^ Ιοαδβ ΐΗοπ δ1ιο\\'6δί;. 
Τ1ΐ6 ^οάΐεδδ^ ίαΐδβ Ιο Λνΐιοηι Ηβ ΟΛνεά ίαΐΓ ίαΐΐΐι, 
Τ1ί6 ΐηιρΐοιίδ ΙιοδΙ ιιηι-ΐσΐιΐβοιίδ δΐιαίΐ ίΐιου αοιηίοΓΐ. 
ΊΊιου ^ο^βδι ϊη Ιΐιε \νίο1ί6(1, δΐιαίΐ Λνο δ&γ, 
8ο ί1οΐη§ — 1)ΐι1; Ι ταίΐ ηοΙ οη ηιγ ΙοΓάδ. 

ΟΗΟκυδ 
Σ.Ο, 1ιο\ν Ιΐΐ6 §οοά οαπδβ ^ίνεΐΐι βνβηηοΓβ 
Το 111611 οοοαδΐοη ίοΓ ^οοά αΐ'^ιηεηΐ;. 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

Ιϊ 1ϊ1ί.€5 ιηε ηοΐ ίο ^ιι^^§6 οη οΐΐιεί'δ' -ννΐ'οη^δ ; 1240 

ΥεΙ ηεεάδ Ι ηιυδί:^ ίοΓ δΐι&ηιβ ίΐ Λν6ΐ*6 ίο ΙαΙνΘ 
Τΐιΐδ Οίΐυδβ ίηΐο ηιΐηε 1ιαηάδ_, αηά Ιΐιβη ΐΚηίδΙ \)γ. 
Βυΐ, — \νοιι1(1δΙ ΐΗοιι 1ίηο\ν ιηγ Ιΐιοπ^ΐιί^ — ηοΙ ίοι* ηιγ 

δαίνβ^ 
ΝοΓ Ιΐΐ€ ΑοΙίΗβαηδ', άΐάδΐ Ιΐιοα δίαγ Ιήγ ^υβδί, 
Βυί 6ν€η Ιο 1^^^ρ Ιΐιαΐ §ο1(1 \νίΐ1ιΐη 1?ιΐπ€ ΐΊαΙΙδ. 
Ιη Ιΐιΐδ ί11 ρ1ί§1ιΙ Λοιι δρεαί^'δί Ιο δεί'νβ Ιΐιϊηε εηάδ. 

343 ' ΕΚΑΒΗ 

τα^' ουν τταρ νμΐν ράΒιον ζενοκτονεΖν 
ημΐν Ββ γ' αίσγ^ρον τοΐσίν^Έ^Χλησίν τοδβ. 
7Γώ9 οΰν σβ κρίνα^ μη άΒ(Κ€ίν φύγω Λ^το'^ον ; 
1250 ουκ αν Βνναιμην. αλΧ' εττβΐ τα μη καΧα 

πτράσσειν βτοΧμας, τΧήθί και τα μη φίλα. 

Π0ΛΤΜΗ2ΤΩΡ 

οΐμοί, <γυναίκ6<ζ, ώ<; £θίχ^, ήσσώμ€νο<ζ 
8ού\η(; νφζξω τοΐ^; κακίοσιν ^ικην. 

ΕΚΑΒΗ 

οΰκουν Βικαίως, βϊιτβρ €ΐρ>γάσω κακά ; 

Π0ΛΥΜΗ2ΤΩΡ 
οίμοί τίκνων τώνΒ' ομμάτων τ' βμών, τάλα?. 

ΕΚΑΒΗ 

άλγ6ί9 ; τί δ' 7)μά<ζ ; τταίΒο^ ουκ άΧ^εΐν Βοκ€Ϊ<ζ ; 

Π0ΛΥΜΗ2ΤηΡ 

'χ^αίρεις υβρίζονσ 669 €μ\ ω ττανοΰρΎβ συ ; 

ΕΚΑΒΗ 

ου ^άρ μβ 'χαίρβίν γβΎ] σε τιμωρουμενην ; 

ΠΟΑΤΜΗ2ΤηΡ 

άλΧ' ου τάγ^, ηνίκ αν σε ττοντία νοτίς — 

ΕΚΑΒΗ 

1260 /^ωι^ ναυστοΧηστ] 7?}9 6ρου<ζ ΈΧΧηνί^ος ; 

ΠΟΛΥΜΗ2ΤΩΡ 

κρύ'^Ύ) μβν ουν ττβσοΰσαν βκ καρ^ησίων. 

ΕΚΑΒΗ 

7Γ/309 του βίαιων τυ^γ-χ^άνουσαν άΧμάτων ; 

πθΛΎΜΗ5ΤΩΡ 

αύτη 7Γρο<ζ Ιστον να6<ζ άμβησβι ττοΖί. 

ΕΚΑΒΗ 

ύτΓΟΤΓΤβροίς νώτοισιν ή ττοίω τρυ•πω ; 

Π0ΑΤΜΗ5ΤηΡ 

κύων <^&νήσ€ΐ, ττύρσ β'χονσα ^6 ρέματα. 
344 ΗΕΟϋΒΑ 

Ηβρίγ \νί1;1ι γου ^υβδΙ-ηιιΐΓθεΐ' ίδ αδ ηου^Ηί, 

Βυί; Ιο υδ ννΊιίοΗ 1)6 ΟΓβεΙνδ ίουΐ δΐιαιπε ίδ ίΐιίδ. 

Ηο\ν οαη Ι ιιποοηίΐεηιηεά αφ'υά^ο Ιΐΐ66 ^αίΐΐΐβδδ ? 

Ι οαηηοΐ. Γοΐ'αδηιαοΐι αδ ΐΗοιι ΗαδΙ άαΐ'εά 1250 

Το άο ίουΐ (ΐ6€(1δ^ ενεη (1ι•αΐιι ΐΐι^ 1)ΐιΐ6Γ ουρ. 

ΡΟΙ,ΥΜΕδΤΟΚ 

\νο6'δ 1116 .'-— 1)ν Ά \ν•οηιαη-δΐ8.ν6 ο'6Γθοηΐ6_, ιιΐ6δ66ηΊδ, 
'Νο&ΐΗ ν6πσ6ίΐη66 οί ΐ;1ΐ6 νίΐεΐ' ηιυδί Ι 1)ο\ν ! 

ΗΕευΒΑ 
Ιδ ίΐ ηοί ]ΐΐδί;^ ΐί Ιΐιου ΗίΐδΙ νίΐ6η6δδ \νΓου§1ιΙ ? 

Ρ01.ΥΜΕ8ΤΟΙΙ 

\νο6 ίοΓ πι^ 1)αΙ)6δ αηά ίοΓ ιηίη6 6γ6δ ! — α1ι λνΐ'είοΐι ! 

ΗΕΟυΒΑ 

θΓΪ6ν'δ1: ΐΗου ? — ηγκΙ Ι ? — άοδί άβειη ιη γ δοη'δ Ιοδδ δΛνβεΙ; ? 

ΡΟΙΛ'ΜΕδΤΟΚ 

Τΐιου 3θ^6δΐ ίΓΐαηιρΗΐη^ ον6Γ ιη6^ ΐΗου β6η(1 1 

ΗΕΓυΒΑ 

δΗουΜ Ι ηοΐ ]ογ ίοΓ ν6η§6αηο6 ιιροη ί;1ΐ66 ? 

ΡΟΙ-ΥΜΕδΤΟΚ 

Α1ι, δοοη ίΗου δΐιαίί ηοί, \ν1ΐ6η ίΐιε οιιΙδ63. δυΓ^β — 

ΗΕΟυΒΑ 

81ΐ;ι11 1)6&Γ ιηε ίο Ι}ΐ6 αοαδίδ οί" ΗβΙΙίΐδ-ΙίΐΓκΙ ? 1260 

ΡΟΙ.ΥΜΕ8ΤΟΚ 

Ν»^^ 1)αΙ δΐιαίΐ λνΐιείηι 11166 ίίΐ1ΐ6η ίΓοιη ΙΗ6 ιτιαδί. 

ΗΕευΒΑ 
Υ63, ? — ίθΓθ6(1 οί \ν1ιοιη Ιο ΐΒ]ί& Ιΐΐ6 ΐ6ίΐρ οί (Ιβαΐΐι ? 

ΡΟΙΛ'ΜΕδΤΟΚ. 

Τ1ΐ}'δ6ΐί δΗαΙΙ οΐΐιηΐ) ΐΐιβ δΗϊρ'δ ηιαδί Λνίΐΐι ίΐιγ ί66{;. 

ΗΕΟυΒΑ 

8ο ? — Β,ηά \νί11ι δ1ιοιι1ά6Γδ Λνϊη§6ά_, ογ ίη Λνΐιαΐ ^ιιίδ6 ? 

ΡΟΙ^ΥΜΕδΤΟΚ 

Α άο^ Μνιύχ ύγ^-γβά 6γ6δ δΐΐίΐΐΐ: ΐΗοιι 1)6οοηιβ. - 

345 ΕΚΑΒΗ 

ΕΚΑΒΗ 

ττώ^ δ' οίσθα μορφής τΡ]<ζ εμής μβτάστασι,ν ; 

Π0ΛΥΜΗ2ΤηΡ 

6 ®ρΐ]ζΙ μάντί<ζ 667Γ6 Δίόζ^υσο9 τάδε. 

ΕΚΑΒΗ 

σοί δ' ουκ β'^ρησεν ον^βν ων €)^€ί<ζ κακών ; 

Π0ΑΤΜΗ2ΤηΡ 

ου ^άρ ΤΓΟτ' αν συ μ βίλεί ώδ<? συν δολω. 

ΕΚΑΒΗ 

1-70 θανούσα δ' ή ζωσ Ινθά^^ ΙκιτΧησω βίον ; 

Π0ΛΤΜΗ2ΤΩΡ 

θανοΰσα' τύμβω δ' όνομα σω κεκΧήσβται — 

ΕΚΑΒΗ 

μορφής Εττωζόν, ή τι, τής βμής €ρ€ίς ; 

Π0ΛΤΜΗ2ΤηΡ 
κυνος ταΧαίνης σήμα, ναυτίΧοις τίκμαρ. 

ΕΚΑΒΗ 

ού^εν μεΧει μοι σου γε μοί ιόντος Βίκην. 
Π0ΑΥΜΗ2ΤηΡ 

καΐ σήν γ' ανάηκ-η ιτάΐ^α Κασάν^ραν θανβίν. 

ΕΚΑΒΗ 

α7Γ€7Γτυσ'• αύτω ταύτα σοΙ ΒιΒωμ' ε'χβίν. 

Π0ΛΤΜΗ2ΤΩΡ 

κτενύ νιν η τούΒ' άΧογος, οίκουρος τηκρά, 

ΕΚΑΒΗ 

μήιτω μανβίη ΎυνΒαρΙς τοσόνΒε τταΐί, 

Π0ΛΥΜΗ2ΤΩΡ 

καύτον σ€ τούτον, ττβΧβκυν β^άρασ' άνω, 

ΕΚΑΒΗ 

1280 ούτος συ, μαίν€ί, καΐ κακών βρας τυ'χύν ; 

340 ι ι ΗΕΟϋΒΑ 

ΗΕΟυΒΑ 

Ι^Ιο\ν ΙνποΛν'δΙ ϊΐιοα οί ίΐιβ οΚαη^ίη^ οί ιην 8Ηϋ})€ ? 

ΡΟΙ.ΥΜΕ8ΤΟΙΙ 

ΤΗίδ Οίοη^δυδ ϊο\ά, Ιΐΐ6 Τΐιπιοίίΐη 5€€ΐ•. 

ΗΕΓϋΒΑ 

Βϋί ηοιι^Ηί; ΓοΓβΙοΜ Ιο Ιΐιεε οί" ΐ1ΐ686 Ιΐιίηε ϋΐδ ? 

ΡΟΙΛ'ΜΕδΤΟΚ 

Ναγ : είδβλνίΐΐι ^αίΐε ίΐιου ηβ'θΐ* ΙιαΛδΙ ΐΓΛρρβά πίθ ϊΙιπβ. 

ΗΕΟυΒΑ 

'ίΊΐ€ΐ•€ Βΐιαίΐ Ι άιβ, ου Ιίνε ιη^ ίαΐΐ Ιΐίβ ουί; ? 1270 

Ρ0Ι.ΥΜΕ8Τ0Η 

Ό'κ: 8ΐια11: ΐΐιοα : αηά ύιγ ^υανβ 8ΐια11 Ιίβαι- ε ηαηιβ — 

ΗΕΟυΒΑ 

Αοο.ογάαηί Ιο ηι^ δΐιαρε ? — ογ \ν1ΐΛΐ Λνϋί; εα^ ? 

ροι,ΥΜΕδτοη 
Τ1ΐ6 λνΐΈίοΙιεά ϋο^'δ Οι-ανε^ δΐ^η Ιο δ€αίαΓ6Γ8. 

ΗΕΟϋΒΑ 

Νοπ^αΙ ι•6θ1<: Ι^ δεείη^ Ιΐιοπ Ιιαδΐ ίεΐΐ ϊηγ νεη^εαηοβ. 

ΡΟΙ,ΥΜΕδΤΟΚ 

Υβίΐ^ αηά Ιΐι^ οΗίΙά Οαδδαηάΐ'α Ιοο ηιυδΐ άϊβ. 

ΗΕΟυΒΛ 

Α δΟΟΠΊ Άπά δρΐΙΙίη^ ! — 1)ίΐο1ί οη Ιΐιεε Ι 1ιυι*1 ίί;. 

ΡΟΙ,ΥΜΕδΤΟΚ 

δίδΐγ ΗθΓ δΐιαίΐ ΐΐιίδ Ινίη^'» \νίί6, ε 1ιοαδ6\νΕΓ(1 ^τίηι. 

ΗΕΟυΒΛ 

ΝενβΓ δο Γηαά ιηα^ Τ^ηάαΓβυδ' άαα^ΙιΙθΓ 1)6 ! 

ΡΟΙ.ΥΜΕ8ΤΟΚ 

ΥθΕ — δία}^ Ιιίιη ΐοο^ ιιρδ\νίη§ΐη§ Ιιΐ^ΐι Ιΐιε αχο. 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

Η Ο, ίβΙΙοΛ^', ΓΕΥβδί ΐΐιου ? ΟοδΙ οουΐ'ΐ ύ\γ 1)Εη6 ? 1280 

347 ΕΚΑΒΗ 

ΠΟΛΥΜΗ2ΤΩΡ 

κτύν , ώ? €ν "Α/θγ66 φόνια Χοντρά σ άμμβνβί, 

ΑΓΑΜΕΜΝΠΝ 

ονχ βΧξετ αυτόν, Βμώβς, βκττοΒων βία ; 

Π0ΛΤΜΗ2ΤηΡ 
αλγβ^ς άκούων ; 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

ουκ. βφβζβτβ στόμα ; 

Π0ΛΤΜΗ2ΤΩΡ 

Ι'^κΧττιβτ' €φηταί ^άρ. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

οι)χ οσον τά'χο'ζ 
νήσων έρημων αυτόν €κβα\€Ϊτ€ ττου, 
€7Γ6ί7Γ€ρ οΰτω και Χίαν θρασυστομβΐ ; 
'Έ,κάβη, συ δ', ώ τάΧαινα, Βιτττύχ^ους νεκρούς 
στβυγ^ουσα θάτττβ' Βεσττοτών δ' υμάς γρεων 
σκηναΐς ττβΧάζβιν, ΎρωάΒβς' καΐ γαρ ττνοας 
1290 ττρός οίκον ή^η τπσΒε ΤΓομττίμονς ορώ. 

ευ δ' 69 ττάτραν ττΧβύσαιμβν, €υ Ββ τάν Βόμοίς 
€')(οντ ϊΒοίμβν τώνΒ' άφειμάνοί ττόνων. 

Χ0Ρ02 

ϊτβ ττρός Χιμβνας σκηνάς τβ, φίΧαι, 
των ΒβστΓοσύνων ττΕίρασόμεναυ 
μογθων στερρά <γαρ ανάγκη. 34» ΗΕΟϋΒΑ 

ρυΐ-ΥΜΕδτοη 
51Α7 οη : λ ΒβΙΙί ο£ Ηοοά ίη Α镧θ8 Λν&ϋδ ΙΗθο. 

ΛΟΛΜΕΜΝΟΝ 

ΗίΐδΙε, Ηβηοΐιιηβη, ΙιαΙβ Ιιΐηι ίι-οπι ηιγ 5Ϊ§Ηί ρεί'ίοΓοβ. 

ΡΟΙ,ΥΜΕδΤΟΚ 

ΑιΊ §ίΐ1ΐ€(1 Ιο Η^ίΐΓ ? 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

δβί €11 γΙ) υροη 1ιί3 ιηουΐΗ ' 

ΡΟΙ.ΥΜΕ5ΤΟΚ 
ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ 

Μ?.1^€ δρεβά^ ΐΏοΙεβ δρεθΛ, 
Αηά οη δοηιβ άθδεΗ ίίΐαηά οαδΐ Ιιίηι ίοΓΐΙι, 
5€6ίη§ Ηϊδ Ι^οΐά ιηοιιΐΐι'δ ΐηδοΐεηοε ρπδδείΐι 1:1ιυδ. 
ΗβουΙ^α^ Ιιαρίεδδ, ίαΐ'β Ιΐιοιι οη^ εηίοιηΐ) 
Τ1ι}' οοΓρδ6δ 1\ναίη. ΌΓα\ν η€αΓ, }'€ άαιηεδ ο£ Τιο^, 
Το }ΌυΓ ΙοΓίΙδ' ΙεηΙδ^ ίοΓ Ι (ϋδΟθΓη α Ι^Γβεζβ 
ϋρδρι-ίησίπ^^ Ιιοιηβ ίο ΛναίΙ ιΐδ^ βνβη ηο\ν. 1290 

ΓαΪΓ νο^8^€ 1)6 ουΓδ Ιο ΗεΙΙ^δ^ ί&ΪΓ Ιΐιε ρΐΐ^ΐιΐ 
\νΐΐ€Γ6ίη^ ίΓΟίη ΐΗβδβ Ιοΐΐδ ίνβ(^ά, λνβ ήηά οιιγ Ιιοιηβδ. 

€Ηοηυδ 
Το ΐΚε ΙβηΙδ, Ο ίπεηάδ^ Ιο Ιΐιβ Ιιανεη Γαι-ε ; 
ΤΚβ ^οίνβ οί" ίΙίΓαΙάοιη οιιγ ηεοΐ^δ ηιυδί Ι^εαΓ. 
Γαΐβ ΙίηοΛΥδ ηοί ρϋγ, ίΉίε Λνϊΐΐ ηοΐ: δρίΐΓβ. 

[Εχεηηέ ομνε8. 349 ^ [ ΤΗΕ 

ΟΑυΟΗΤΕΚδ ΟΡ ΤΚΟΥ ι ΑΚΟϋΜΕΝΓ 

ννΗΕΝ Τνηΐ) ινα8 ΙαΑ'βη 6?/ Ι/ιβ 6ί/•ί?ί/\ν, ΐΗε ρηηΦβχ.^εε ο/ 
ΐΗβ Ηοιΐ86 ο^' Ρνίανι ινβΓβ αρροιΊΐοηβά \1\^ Ιοί ίο ίΚβ 
86ν67'αΙ οΜβ/β ο/' ΐΗβ Ηθ8ΐ. Βηί ΡοΙψχαια Ιΐιβιι άοοιηοά Ιο 
1)6 χαοήβοβΗ 011 Αα/ιίΙΙβλ-' Ιονώ, αηά Αείί^αιιαχ, ίΗε 8οη ο/' 
ΗβϋΙοτ αηά ΑηίΙνοιηαοΙϊβ, Ιΐιειι ΙηιτΙβά /τοηι α Μ.^ΐι ίοινεΐ'. 
Αηά ΙιενβΊη 18 ΙοΙά Ηοιν αϊ Ι ΙΜ8 Ι^β/εΙΙ ; αηά 1)ο.,ύά6 Ιΐιετβ 
18 ηαησ/ιί βίββ 8αν6 ίΚβ Ιαηΐ6ηΙαίιοη8 οί Ιΐΐ€86 Ώαησ}ιΙβτ8 
ο/' Τι•ο\ι, ΙϊΙΙ Πιβ άίί) 18 86ΐ αβαηιβ, αηά ίΐιβ ααρίίυββ ατβ 
άήνβη άοινη Ιο ΐΗε 86α. νΟΙ.. Ι. Α Α ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΙΙΡ02ΩΠΑ 

ΠΟ^ΕΙΔΠΝ 

ΑΘΗΝΑ 

ΕΚΑΒΗ 

ΧΟΡ02 ΑΙΧΜΑΛΠΤΙΑΠΝ ΤΡΩΙΑΔΠΝ 

ΤΑΛΘΤΒΙ02 

ΚΑ2ΑΝΔΡΑ 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 

ΜΕΝΕΑΑ02 

ΕΛΕΝΗ ί ΌΕΑΛΓΑΤΙδ ΡΕΚ80ΝΑΕ 
ΡοδΕίϋΟΝ, Ιΐι& Οοά ο/ ΐΗβ 8€α. 

ΑΤΗΕΝΑ, α Οθ(Ιάβ88. 

ΗκοϋΒΑ, ιν{/€ ο/ Ρνίατη, Κίηί) ο/ Τνοι/. 

ΤΛΐ,ΤΗΥΒίϋδ, ΙιβταΙά ο/ ΐΊιβ 1ιο8ΐ ο/ Η&ΙΙαΒ. 

Οα88ανβκα, άαιίβΐιΐβν ο/ Ηηχιώα, ίΗβ ρτορ1ιείε83 ν:1ΐ08€, άοοιη 
Μ»α•9 Ιο 1>6 ΐ)€ΐΪ6ν6ίΙ !)■}/ ηοηβ. 

ΑΝϋΚΟΜΑΟΗΕ, ιυί/β ο/ Ηβ€(θΓ, ΊΐιοΐΚβν ο/ Α8(ι/αηαχ. 

ΜΕΝΕΐ^Αϋδ, Ηιψ ο/ ί^ραν(α, 1)νοίΚ6ν ο/ Α^ατηβηνηοη. 

ΗεΙιΕΝ, ιοί/β ο/ Μαΐ6ΐαη8. 

0ΗθΡνϋ3, ο^οη8%8ΐίηρ ο/ ααρίίυβ, Τγο^αη χοοτηβη. 

Α8ΐ7/αηαχ, ίη/αηΐ κοη ο/ Η6^ιο^ ; ζ/ιιανώί, 8θΙ(ΙίβΓ8, αΙΙεηάαιύβ. 

δοΕΝΕ : ΤΗβ ^τ^ββιί οαηιρ Τ3θ£ογθ Τγο3'. ΑΑ 2 ΤΡΩΙΑΔΕΣ Π02ΕΙΔΩΝ 

"1\κω Χίττων Αϊ^αιοι> άΧμυρον βάθο<ζ 
ττόντον, ΥΙοσεώών, ένθα Νηρίβωρ χοροί 
κάΧΚιστον ϊ'χνο'^ βζβΧίσσουσιν 7Γοδ09. 
βζ ου ^αρ άμφΐ τηνΒβ Ύρωικην χθονα 
Φοΐβ6<; τ€ κα'^/ω Χα,ίνον; 7Γΐ;/9γου9 ττβρι,ξ 
ορθοΐσιν βθεμβν κανόσιν, οΰττοτ 6Κ φρενών 
βννον άΐΓβστη των εμών Φρνγών τγοΧέι, 
ή νυν καττνοΰται καΙ 7Γρο9 \\ρ^€ίον 8ορο<ζ 
οΧωΧβ ΤΓορθηθζΙσ . ο γαρ Υίαρνάσιο'ί 

10 Φωκευ'^ Έ7Γ6ί09 μηχαναίσί Παλλ«δθ9 

εηκνμον 'ίίτττον τενχβων σνναρμοσα<; 
ττύρ^ων ετΓβμψβν εντός, οΧβθριον βάρος• 
όθεν 7Γρο9 άντρων υστέρων κεκΧησεται 
Βούρεως ΐττττος, κρυτττον άμτησγβον Βόρυ. 
έρημα δ' άΧση κ αϊ θεών ανάκτορα 
φόνω καταρρεί' ττρός δε κρηττ/Βων βάθροίζ 
ττείΓτωκε ΐίριαμος Ζ7]νος ερκειου θανών. 
7Γθ\ύ<; Βε χρυσός Φρύδια τε σκυΧεύματα 
ττρός ναΰς ^ Α,χαίών ττεμττεταί' μένουσι Βε 

20 ττρύμνηθεν ούρον, ώς Βεκασττορω χρονω 

άΧόχους τε καΐ τέκν εΙσίΒωσιν άσμενοι, 
ο'ί τηνο εττεστράτευσαν'ΈΧΧηνες ττόΧίν. 

356 ΤΗΕ ΟΑυΟΗΤΕΚδ ΟΡ ΤΚΟΥ ΗΕουΒΑ άίεεϋϋβΓεά ^Ιββρίη^ οη Ιΐιε βατίΗ ιη ^ΓοηΙ ο/' α 
Ιεηί. ΕηΙβΓ ρο8ειόον. 

ΡΟδΕΙΟΟΝ 

Ι οοΜΕ, Ροί56Ϊ(1οη Ι^ ίι-οιη 1)πηγ (Ιβρίΐΐδ 

Οί" ίΐΐθ Αβ^είΐη δεα, \νΊΐ6Γ6 Ν6ΐ•6ίάδ άαηοθ 

Ιη Ιονοίγ-Λνονβη ραοΐη^δ οί 11ΐ6ΪΓ ίεβί. 

Γοι•, δίηοβ ΐΐιβ ά'άγ \ν1ΐ6η Γοαηά ίΐιίδ ΤΐΌ]αη Ιίΐηά 

Ρίιοεί^υδ αηά Ι 1)γ Ιΐηβ Ά\ιά ρΐαηιηιεί: τβαΐ'βά 

ΗβΓ ΙΟΛνΘΓδ θ£ δίοηβ^ ίΐΌΠΙ 1111116 \ϊ&3Λ'ϊ ΙΙβ'βΓ ΙιλΙΙι ίΐ6(1 

01(1 1ονίΐ)<>•]νίη(1ηβδδ £ογ ίΐιβ ΡΙΐΓ^^ίαιίδ' ο\Ιγ, 
8ιιιο1ν6-δ1ιΐΌυ(ΐ6(1 ηοΛν αηά \να8ΐ:€(1 αηά Ι^ΓοαίίΙιΙ 1ο\ν 
Βγ Αι-^οδ' δρθΕΓ. ΡοΓ Ιΐΐ£ΐ1 Ρίΐηΐίΐδδϊίΐη Λνη§1ιΐ_, 
ΡΙιοοΐίΐη Ερβίιΐδ^ 1)γ άβνίοβ οί Ραΐΐαδ 10 

Ραδίιίοηβίΐ Ιΐΐ6 ΙιΟΓδβ λνΚοδβ λνοηιΐ) Λναδ ίΓαυαΙιΐ: Λνϊΐΐι 

αηηδ, 
Αιιά 86ΐιΙ \νίί1ιΐη γοη ΐολνβΓδ ίΐδ Γυίη-ΐοαά, 
ννΐιβηοβ οί ιηβη γβΐ ιιιιΙ)οι*ιι δΐιαίΐ ϋ Ιίβ ηαηιβά 
Τ1ΐ6 ν/οοάεη Ηοι•5€_, εηίοΐάει• οί αηιΙ)ΐΐδ1ΐ6ί1 δρβίΐΐ'δ. 
ΡοΓδαΙ^βη αι•6 ΐ1ΐ6 ^Γονβδ : Ιΐιε δΐιηηβδ οί Οοάδ 
• \νΐ1:1ι 1)1οο(1 αΐ'6 (1ι•ΐρρίηο• : οη Ιΐΐ6 8.11:3,Γ-δί€ρ3 
Οί ϋίΐ}^-Λναι•(ΐ6ΐ' Ζϋΐΐδ Ιΐβδ Ργι&ιιι (Ιβαά. 
ΜβαδίΐΓβΙβδδ §ο1(1 αιιά ΡΙΐΓ^^ΐαιι δροϋδ ραδδ (1ο\νη 
Πηΐο Ιΐιβ δΐιΐρδ ΑοΙιαεειη. ΤΗε^ Ι3υ1 -νναϋ 
Α 1)ΐ•κ€Ζ6 ίίΐίΐ'-ίοΙΙοΛνΐη^, ΐΐιαΐ ΐη Ιΐιίδ Ιβηΐΐι γβΕΓ 20 

01ιϊ1ί1ι•6ΐι αηά Λ\'ίν6δ Λνΐΐΐι ]ογ Ιΐιβγ ^'^αγ \>^\\ο\ά, 
Τ1ΐ€δ6 Ηεΐΐθΐιβ ιιιεη \ν1ιίο1ι ηι^ΓοΙιβίί α^ίΐίιΐδΐ }^οη ίοΛνη. 

557 ΤΡΩΙΑΛΕ2 

€<γω δβ, νικώμαι '^αρ ^Αρ'γβυας ββά*; 
Ηρα9 ^ Κθάνα<; θ\ αι συνβξ^ΐΧον Φρύ^α<ί, 
Χβίττω το κΧβινυν "ΥΧίον βωμούς τ ί/χοι/ν 
€ρημία >γαρ ττοΧίν όταν Χάβτ} κακή, 
νοσβί τα των θ€ων ουδβ τίμασθαι θέΧβί. 
ΤΓοΧλοΐς δβ κωκυτοίσιν αΙ^μαΧωτίΒων 
βοα ^κάμαΐ'^ρο'ζ δβσττοτα^ κΧηρουμενωΐ'. 

30 καΐ τα? μβρ Άρκά<ζ, τα<; δβ ΘβσσαλοΫ λβώϊ 

^ίΧηχ \\.θηναίων Τ€ Ηησβΐ^αι ττρόμοί. 
οσαι δ' άκΧηροι ΎρίοάΒων, υττο στε<^αίς 
ταίσδ' €ίσ\ τοΙ<; ττρώτοίσιν €ζτ]ρημ^ναυ 
στρατού, συν αύταΐ<ζ δ' ή Αάκαίνα ΎυνΒαρΙ<ζ 
'ΚΧβνη, νομίσθβΐσ αΙ^μάΧωτος €νΒίκω<ί. 
την δ' άθΧίαν τήνΒ' €Ϊ τί9 βίσοράν θίΧ^ι, 
Ίτάρβστίν Εκάβη κβίμβνη ττυΧών ττάρος 
Βάκρνα 'χίουσα ττοΧΧα και ττοΧΧών νττβρ' 
η 7ΓαΙ<ί μίν άμφΐ μνημ 'Κγ^ί\Χείου τάφου 

40 Χάθρα τεθνηκβ τΧημυνω<; ΐΙοΧυξενη' 

φροΰΒο<; δε ΤΙρίαμος και τεκν' ήν δβ τταρθβνον 
μ€θΡ]κ ^ ΑττόΧΧων Βρομά^α Κ.ασάν8ραν αναξ, 
το του θεού τβ τταραΧίττων το τ βύσββε^ί 
(γαμεΐ βιαίως σκότιον \\.'^αμεμνων Χβ-χος. 
άΧΧ', ω ΤΓΟτ' βύτυ'χοϋσα, χαίρε μοι, ττοΧις 
ξεστόν Τ€ ιτύρ'^ωμ' εϊ σε μη ΒίώΧεσε 
ΥίαΧΧας Δίϋ9 ιταΐς, ησθ' αν εν βάθροις ετι. 

ΑΘΗΝΑ 

εζεστι τον ^ενει μεν άηχίστον ττατρος 
με<^αν δε Βαίμον' εν θεοΐς τε τιμιον 
50 Χύσασαν εχθραν την ττάρος ττροσεννέττείν ; 

Πθ:5ΕίΔΩΝ 

εξεστίν αΙ ^αρ συ<γ<^ενεΐς ομιΧιαί^ 

άνασσ^ \\θάνα, φίΧτρον ου σμικρόν φρενών. 

35« Ί'ίΙΕ ΌΑυΟΠ'ΓΕΚ.^ ΟΓ 'ΓΚΟΥ 

Ι, ονΓ•Γΐ)θΓη6 \)γ ]](-Ύα, ΑΓί(ο.«>' ^υ^•^η^ 

Λμ(1 \)γ ΛΐΙιβίκι, 1(*.Ί^ιΐ6ί1 ί'οι• Ρ\ΐΓγ^Ία'Η ί':ι\\, 

1\Ί[Αΐη ^\](^ ^ΙοΓίοπίί αικί Γτιίιιβ ίΐΗαΓΚ Ιοίΐνί:. 

Ι'Όγ ννΐιοη ^πιιι ϋ^ίίοΐϋΐίοη Ιιαίΐι ίίοϊζοοΐ α ίοννιι, 

1ϋΐ^1ιΙθ(1 ίίΓΟ ννοΓκΙιίρ αη(1 ΙιοηουΓ οί'ΐΐιο ΟοιΙη. 

ννΊΐΙι \ναιΊ8 οί'^Ά\ΛΛV(^Η πιιι11ίΙυ(1ίηουί>, 

Μαι•1<('(1 (οΓ ί]\(•ΛΓ ΙθΓ(]5^ 1^^ Ιοί:, ^(-ά,ηΐίΐιιάαΐ' Πίο;ιη3 : 

8ϋΓηβ ΙΐΗ,νε ΑΓΟίΐίΙΐίΐιι^ \νΌ)ΐ, ΊΊιο«ίίίΐ1ίίΐΜίί κοΓηίί, 30 

Ηοιηο Γαΐΐ ίο ΑΐΙιοιΐ5;' ο}ιί('ί"ΐίΐΐηίί, Τ1ι^;«οιΐί>' ^οπ'ί. 

Αη(1 ίΐΙΙ Ί'γο^'μ (Ιίΐυίί,ΙιΙΟΓ.'ι ηοΐ 1>γ ΙοΙ: ίΐ?5ΗΪ;^Ίΐ(:(1 

Αγο Ίΐ(;ίΐ11ι \^^(■Η^: 1('ΐιΙ.% Γογ ο;ΐ|)1,Ίίηίί οί' ίΐκ- Ιιοίίί: 

ΗεΙ; 1)ν : \νίΗι Ιΐιβ^β ίΐκ; 8ρΗΓΐίΐη^ Ί^ικΙίΐΓί-υίί* 

νϊι'Μ, 
ΓΙβΙβη, α^^ουη1;^^1 οέΐρϋνο η^ΐιΐοουί^ΐγ. 

ΒϋΙ, Ιΐΐβ υΙΙ^Γ-λνΓί'ΙοϊΐΟΓΐ ίί'οΓΚί οτϋνείί ίο 86β, 

1Ίΐ6Γ(; 1ΐί:11ι Η^(',•υΙ)?ι ι^ί;ί"ο^β ί}ΐ6 ^^ηΙ^ϊ, 

Ι3ο\νίΐ-Γαΐηίιι^ ηΐίΐη^ «. ίοατ ί'οΓ ιππηγ \νοί'?ί, — 

Υί-ΐ ΙίΠί^ννκ ϋοΐ Ιΐιαΐ 1ΐ6ΐ• οΐίϋίΐ Ρο]_γχίίηΗ 

Ιίίΐΐΐι 011 Αα1ιΐ1ΐ6ίί' ^τά\& άϊ(:ά ρχΐ^οα^^ΐ^. 40 

Ρη'αηι, Ιιο' ί,οπίϊ, αΐΌ ^οηο : Οϋ8<^;χικΐΓΗ — \ν[ΐ0Γη 

Αροΐΐο Ιαίί ίν^ο νΐι-^ΐη ί'Γοιιζ^-οίΓΪνοη, — 

8Ιιη11 Α^ΗΓη6Γηηοπ ί"οι•οο^ }πη ΙοητίΗ,π-Ηίανο, 

Ι'ΊουΙΐη^ ίΐιο Οο(1'5ί (1(;αΓβίί ίΐιιοί ήμ}ϊί(^()\ΐΗηαΗΗ. 

Ο οϋγ ρνοΗρ^Γοηπ 0Υ\ϋα, Ο δΙοη^-Η^ννη Ιο\ν(ίΓ£>, 

ΡαΓοννοΙΙ Ιο γοιι ! Η;ΐ(1 Ρίΐ11;ι<>, ΖδυίϊΉ οΐιΐΐίΐ, 

ΝοΙ Γυιη(:(1 ΐΗ^ο, βητη 8ΐαΙ)1ί.<^1ΐ€;(1 ν/αΓί Ιΐιου )'ί:1 ' 

ΚηίβΓ ΛΤΗΕΝΛ. 

ΑΤΗ ΕΝΑ 

Ικ ιί νοιιοΙίίίΛίεύ ίο 1;ί(1 ΐΗο οΐίΐ Γευύ ΐΓυοε, 

Αη(1 8ρί;;χ1ί αηΐο χηγ ίΉ,ίΙιβΓ'δ ηβίΐΓβίίί 1<;ίη, 

ΊΊ)(ί 1ι^\μ^\ίγ ]()Γ(.], }ιοηοιΐΓ(ί(Ί ίΐηιοη^^ί Ιΐιο Οο(ΐ8 ? 

Ρ08Ρ:ΐϋ0Ν Μ 

^ Ιΐ 1*8 : ίοΓ 1ϊβ?5 οί ΙίΐηϋΓβϋ, ^υ6ί*^1 Αίΐιβηζι, 
Κ ϋΓίΐνν ΙιοϋΐΊ^ \νϋΙι ^Ιιοη^-αουχίΓίΐΐηϊηί^ οοΓίΙδ οί" Ιονρ. 

Β . 359 ' Λ 
\ ΤΡΩΙΑΔΕ2 

ΑΘΗΝΑ 

βΤΓτίνβσ^ 6ρ'^α<ζ ηττίονζ• φέρω δβ σοΙ 
κοίνού*; βμαυττ) τ βίς μβσον Χόλους, αραζ, 

ΠΟ^ΕΙΔΠΝ 

μών εκ θέων του καινον άγγβλεΐί έ'ττοΫ, 
η Ζηνοζ ή καΐ δαιμόνων τινοζ ττάρα ; 

ΑΘΗΝΑ 

ουκ, αΚΚα ΐροία<ί εινβκ , ενυα ραινομεν, 
ττρος σην άφΐ<γμαι Βύναμίν, ώς κοίνην Χάβω. 

Π02ΕΙΔηΝ 

η ΤΓού νιν, ε'χθραν την ττρίν εκβαΧοΰσα, νυν 
60 €69 οίκτον ηΚθε<=; ττυρί κατΎ)θα\ωμενη<^ ; 

ΑΘΗΝΑ 

ΙκεΙσε ττρώτ ανεΧθβ' κοινώσει Xο^ουζ 
καί συνθεΧησεΐ'^ αν εγώ ττράξαι θεΧω ; 

Π02ΕΙΔΩΝ 

μάΧιστ• άταρ Βη καί το σον θεΧω μαθείν 
ττότερον ^Α^ζαι,ών ηΧθε^^ είνεκ ή Φρυ<γών ; 

ΑΘΗΝΑ 

τους• μεν ττρΙν. εχ^θρου<ί Ύρώα<ί εϋφραναι ΘεΧω, 
στρατω δ' Άχ^αίών νόστον εμβαΧεΐν ττικρόν. 

ΠΟΣΕΙΔΏΝ 

Τι Ο ωοε ττηοα^ αΧΧοτ εΐζ αλΧους τροττους 
μι,σεΐ'^ τε Χίαν κ αϊ φίΧεΐ<; ον αν τύ'χΎ}'^ ; 

ΑΘΗΝΑ 

ουκ οίσθ^ υβρισθεΐσάν με καΐ ναούζ εμού<; ; 

Π02ΕΙΔΩΝ 

70 6^δ', ήνίκ Αία<ί εΙΧκε Κ,ασάνΒραν βία. 

ΑΘΗΝΑ 

κουοεν 7 Α'χαιοίν ετταυεν ουο ήκουσ υττο. 

Π02ΕΙΔΩΝ 

καΐ μην εττερσάν γ' "λΧιον τω σω σθενει, 
36ο ΤΗΕ ΌΑϋΟΗΤΕΚδ ΟΓ ΤΚΟΥ 

ΑΤΗΕΝΑ 

'Τίδ λνβΐΐ, Κΐιι§; — Ιΐΐ}' Γβίεηΐίη^. Σ,ο, Ιΐΐ6 ΛνοΓ(33 
Ι α&δί 1)€ΐ\ν€€Μ υ8 ίοαοΗ Ιοοίΐι Ιΐιεβ αιιά ηιβ. 

Ρ08ΕΐηθΝ 

Ηά ! Ι3ΐ•ίη§65ΐ ίΗοιι δοηΐΘ ηΐ6883.§6 ίΐΌηι Ιΐΐ€ Οοάδ, 
Α ΛνοΓίΙ ίΊ'οιη Ζεαδ^ ου ή'οιη κοιχιβ Ηβαν^ηΐγ Οηε ? 

ΑΤΗΕΝΑ 

Να^^ ίοΓ ΤΐΌ^'δ δέΐ1ν6, υροη λνΐιοδβ δοίΐ Λνε ΪΥβ&ά, 
Ι δ66ΐν ΐ1ι^ ηιί^ΐιΐ^ Ιο Λνΐη Ιΐιβο ιηίηβ α11^. 

Ρ08ΕΙ00Ν 

δο? — ΗαεΙ ΐΗοα οπδΐ ουί ΐΐιΐηβ οΜ 6ηηΗΐ^, 

Το ρίΐγ 1ΐ€ΐ•^ ηοΛν ΐΐιαΐ δ1ΐ6 ΐδ 1)υΓηΐ \νϋ1ι βΐΈ ? 60 

ΑΤΗΕΝΑ 

Ναγ — ΐΏ^ ρβΐίΐϊοη βΐ'δΐ — Λνΐΐΐ: ]θίη \νΊΪ;1ι ηΐ6 ? 
\νϊ11: Ιΐιοιι οοπδβηΐ ίη ΐΐιαΐ Ι ίαΐη Λνουΐά άο ? 

ΡΟδΕΙΟΟΝ 

Υεα νεηΐ^ : γβΐ Ι ίαίη \νουΜ 1νηο\ν ίΐιγ λνΐΠ. 
Οοηι'δΙ ΐΐιοιι Ιο Ηοΐι^ Αοη&εαη ηιβη οι* Πιγ^^ϊειι ? 

ΑΤΗΕΝΑ 

Μίηβ εΓδΙλνΗίΙβ ίο6δ Ιΐιβ ΤΓθ]3,ηδ λ^όπΜ Ι οΐιεβί', 
Αη(1 άοαΐ Αοΐιαεα'δ ΙιοδΙ βπιιι Ιιοηιο-ΓοίυΓίι. 

ΡΟδΕΙΟΟΝ 

Υεΐ; λνΐιγ ίΐΌΐη ιηοοά ίο ηιοοά ΐΐιυδ ΙεαρεδΙ ΐΐιου^ 
Ιη Γαηάοιη δοιΊ 1)6δ1:ο\νίηο• Ιιαΐβ &ηά Ιονθ ? 

ΑΤΗΕΝΑ 

ΚηοΛν'δΙ ηοΐ 1ιο\ν Ι \νίΐδ οπΙι•α§•6(1^ ίΐηίΐ 1117 δΐιπηβ ? 

Ρ03ΕΙΌ0Ν 

Ι 1ίηο\ν — ΛνΙιοη Αίαδ (^τα^^εά ϋαδδαη(1ι•α Ιΐιεηοβ. 70 

ΑΤΗΕΝΑ 

υηριπιΐδίιροί οί ΐ1ΐ6 Αοΐι&εαηδ — υηΓ€ΐ>ιι1<:6(1 ' 

ροδΕίυοΝ 
Υ6ϋ_, ίΐιου^ΐι \)γ ίϊιγ ηιΐοΐιΐ ίΐιβδθ Ιαίά Ιΐϊυιη 1ο\ν. 

3'5ι ΤΡΩ1ΑΔΕ2 

ΑΘΗΝΑ 

τοί^άρ σφβ συν σοι βούΧομαί Βρασαί κακώς. 

Π02ΕΙΔΩΝ 

βτοιμ' α βού\€ί ταττ' βμοΰ. Βράσβις 0€ τι ; 

ΑΘΗΝΑ 

8νστηνον αύτοΐ<; νοστον €μβα\€Ϊν θ^\ω, 

Π02ΕΙΔΓ.Ν 

^μ γ/} μενόντων η καθ' αλμυραν αλα ; 

ΑΘΗΝΑ 

όταν 7Γ/309 οίκους ναυστοΧώσ^ αττ' ΙΧίου. 
καΐ Ζβύς μβν ομβρον καΐ 'χάΧαζαν αστΓ€τον 
ΤΓβμψβί ^ΐ'οφώζη τ αίθβρος φυσήματα, 
80 €μοΙ δέ Βώσβιν φησί ττΰρ κβραύΐ'ίον, 

βάΧΧείν Ά'χ^αίούς ναΰς τε ΤΓΐμττράναί ττυρί, 
συ δ' αΰ το σον ιταράσγ^ες Αιγαίον ττόρον 
τρίκυμίαις βρεμοντα καΐ Βιναις άΧός, 
ττΧήσον δέ νεκρών κοΐΧον Ίίύβοίας μυγον, 
ώς αν το Χοιττον ταμ ανάκτορα εύσββείν 
βΙΒώσ' \\χ^αίοΙ θεούς τε τους άΧΧους σεβειν. 

Π02ΕΙΔηΝ 

εσται ταδ'• η χάρις ^γαρ ου μακρών Χο'^/ων 
Βεΐταΐ' ταράξω ττεΧα^ος ΑΙ^αίας άΧός. 
άκταΐ δ€ ^ίυκόνου ίΙηΧίοί τε 'χ^οιρά^ες 
90 %κΰρός τε Αήμνος θ^ αΐ ΐίαφήρείοί τ ακραι 

ΤΓοΧΧών θανόντων σωμαθ' εζουσίν νεκρών. 
«λλ' ερττ' "ΟΧυμτΓον καΐ κεραυνίους βοΧας 
Χαβοΰσα ττατρος εκ χερών καραΒόκει, 
όταν στράτευμ ^Αρ'^εΙον εξιτ] κάΧως. 
μώρος Βε θνητών όστις εκττορθών •"■ ττόΧεις, 
ναούς τε τύμβους θ\ Ιερα τών κεκμηκότων, 
ερημιά Βούς αύτος ώΧεθ' ύστερον. 

^ Ηϋ'Ιυηε; αηοΐ Τ3'η'θ11 : ίοΓ (κττβρθίΊ οί Μ 88. 

362 ΤΗΕ ΟΑϋΟΗΊΈΚδ ΟΡ ΤΚΟΥ 

ΑΤΗ ΕΝ Α 

Τ1ΐ6ΓβίΌΓβ Λνΐίΐι ΐ1ιίη6 Ιιείρ ΛνοαΜ Ι ΛνΌΐ•]<; Ιΐιβίι- δΟΕίΙΐΘ. 

Ρ08ΕΙ00Ν 

Μΐηβ Ιιβίρ Ελναίίδ ίΐι^ Λ\'ΐ11. \νΐΐ£ΐ1; λνουΐάδΐ ΐΐιου άο ? 

ΑΤΗ ΕΝ Α 

Όεαΐ Ιΐιβιη & Ιιοηιβ-ΓοΙαηι οί βνίΐ δροβίΐ. 

Ρ08ΕΙ00Ν 

Εΐ'β ΐ11^^ Ιεανβ Τιό}% ογ οιι Ιΐιβ 1)Γίηγ 56α ? 

ΑΤΗ ΕΝΑ 

\\Ίΐ6η Ιιοηιελναΐ'ά-Ι^ουηά Ιΐιβγ δ^^ϋ Λ'οηι ΙΗυηι. 

Τΐιβη Ζ^ΛΐΒ 5\\ά\\ 8βηά ίοΓΐΙι Γ&ίη ιιηιιΐ1:€ΓίΐΙ)1β^ 

Αη(1 ΙΐΛΪΐ^ Επά 1)1ίΐοΙνη653 οί Ιιβανεη'δ ίΘηιρεδΐ-ΙίΓθαΙΙι ; 

Απίΐ Ιο 1116 ρΐΌηιίδεΐΙι Ιιίδ Ιβνϊη-ίΐόΐηιε 80 

Το δΐηϊΐ6 Ιΐΐ6 Αοΐιαεαηδ αηά Ι^υπι ΐΙΐθΪΓ 8ΐιίρ8 Λνΐΐΐι βνβ. 

ΒαΙ ΐΐιοα — ΐΐιε Αε^ςαη δοα-ραδδ ηι&1<;6 ΐΐιοα τοαι- 

λνΐΐΐι ηιοπηϊαίη-δυΓ^6 άπα Λν1ιίΓΐρϊί8 οί \νί1ά 1)ΐ•ΐη6, 

Αηά Ιΐιοιι Λνΐ1;1ι οοΓρδβδ οΐιοΐίβ ί2αΙ)06έΐ'δ ^^ιιΐί; 

ΤΙιαΙ Οι•66ΐνδ ηΐ£ΐ7 Ιεαπι ΙικηοείοΓΐΙι Ιο ΐ'βνβΓεηοβ 

Μ^ ΐβιηρίβδ^ Άηά ίο ίεαι• α11 βοοίδ 1)6δί(ΐ6. 

ΡΟδΕΙΟΟΝ 

Τΐιΐδ δΚαΙΙ 136 : ΐΗγ 1)οοη ηβεάδ ηοΐ ιηαπν \νθΓάδ. 

Τ1ΐ6 Λνίάο Αβϋ-β^η 56& Λνίΐΐ Ι ΐυπΉοΐΙ ; 

Τ1ΐ6 δΗοΓβδ οί" Μ^οοηοδ^ Ιΐΐ6 Όεΐίαη τεείδ, 

δο}^Γθδ^ αηά Εεηιηοδ^ ΐΐιε 0δρ1ΐ6Γ6?ιη οΐΐίίδ 90 

λνΐΐΐι ιηαηγ ά€9.ά ηιοη'δ οοΐ'ρδβδ δΐιαίΐ 13€ δΐΐ'βΛνη. 

Ραδδ Ιΐιοα ίο Οίριιραδ ; ίΐ'οηι Ιΐιγ ί&ίΚβΓ'δ Ιιαικίδ 

Κεοβίνο Ιΐΐ6 Ιθνΐη-Ιίοΐΐδ;, αηά Λναΐοΐι Ιΐΐ6 Ιιουι• 

\νΐΐ6η ΑΓ^οδ' ΗοδΙ δΐιαίΐ ΟΕδΙ ΐΐιε ΙιαΛνδβΓδ Ιοοδβ. 

ΓοοΙ, 1\ϊ8.ϊ ίη δαοΐί οί* ΙοΛνηδ Ια^δ Ιεηιρίεδ ΛναδΙβ^ 

Αιΐ(1 1οιηΐ38, Ιΐΐ6 δαποΙπαΓίβδ οί ΐΐιβ άκαίΐ ! 

Μ^, 50\νΐπΐΓ (Ιεδοΐαΐίοη, Γ^αρδ (ΙβδίΓαοϋοη. ^Εχβυηί. 

ΠΕΟϋΒΛ α/οα/ιίησ^ Γίάαεα ΗβηβΙ/ υη Ιιβν αηη. 363 τρωιαδε:^ 

ΕΙ^ΑΒΗ 

άνα Βύσ^αιμον 7Τ€Βόθ€ν κεφαλήν^ στρ. α 

εττάβιρβ ^ίρην ούκετι Ύροία 
100 τά^β καί βασιΧης Ισμ^ν Ύροία<ζ. 

μεταβαΧλομεΐ'ον Βαίμονος άνβχ^ον 
ττΧβΐ κατά ττορθμον, ττΧβΐ κατά δαίμονα, 
μη^β ττροσίστω ττρφραν βίότον 
ττροζ κύμα ττΧβονσα τύχ^αίσιν. 
αίαΐ αίαΐ. 

τι ^αρ ου ττάρα μοι μεΧεα στβνάγ^ειν, 
77 7ΓατρΙ<ί βρρβι καί τέκνα καΐ 7Γοσι<ζ ; 
ω ΤΓολνς 6'^κο'ζ συστεΧλομενος 
ττρο'^όνων, ώς ούΒεν άρ ήσθα. 

110 τί με 'χ^ρη σιηαν ; τι Βε μη σι^άν ; άντ. α' 

τι δβ θρηνησαί ; 

Βύστηνος ε^ω τη<ζ βαρυΒαίμορος 

άρθρων κΧίσεως, ώ<; διάκείμαι, 

νωτ εν στερροΐς Χεκτροισί ταθεΐσ. 

οϊμοί κεφαΧης, οιμοι κροτάφων 

•πΧευρών θ\ ώ<=; μου ττόθο^ζ εΙΧίζαι 

καΐ όίαδονναΰ ρώτον άκανθάν τ 

€ί'9 αμφότερους τοί'χ^ου<^, μεΧεων 

εττΐ τους αΐεΐ Βακρύων εΧε^ονς. 
120 μούσα δβ 'χαντη τοις Βυστήνοις 

άτας κεΧαΒεΐν ά'χ^ορευτους. 

ττρωραί ναών ώκείαί<^ στρ. β' 

"ΙΧίον Ιερον αΐ κωτταις 

Βί άΧα τΓορφυροεώέα καί Χιμενας 

ΈΧΧάΒος εύόρμους 

αύΧών τταιάνί στυ'γνω 

συρί'γ'γων τ ενφθό'γ'^/ων φωναΐς 

364 ΤΗΕ ΟΑϋΟΗΤΕΚδ ΟΡ ΤΙΙΟΥ 

ΗΕΟϋΒΑ (.ν/Γ. 1) 

ϋρΗΛ Ιΐιοα ΐΗΐπε Ηββίΐ, Ο ίοι•1ιιη6-αοουι•5ί; ; ίΓοηι ΐΗε 

ΡίΙΓΐΗ 1ΐρΓΛΪ86 ΐΐιγ η6θ1<. 1)ο\\€ά 1θ\\'. 
Τ1ιί5 ηιΐη Ϊ8 ηοΐ; Ιΐΐ}^ Τγο}', ηοΓ Ιΐιο ΙοιύΙβ 3,γ6 Λνο ιιοΛν οί 100 

Ύΐ'ογ, Άηά ΐΥιΟ: ίαΪ6-Λνίη(1δ 1)1υΛν 
ΝοΙ 3.5 οΓ ο1(1 ; Ιΐιοα ηιιΐ5ΐ Ι^βαΐ' ϋ, ιηιΐδΐ οΙιίΓΙ Λνϋΐι ΐΗε 

δΙί'εαίΎΐ, &5 ίΐιε Ιίάβδ οί ΡοιΊιιηε ΗοΛν. 
Βι-οίΐδΐ: ηοΐ Λνΐ1:1ι ΐΗγ ρΐΌΛν ΐΗο 5υΓ§€5 οί Ηίβ^ λνΐιυ οη 

Λνθ,νβδ οί θίδίΐδΐο', β\ά5 ι άυϊ ϊο^Ι. 
λΥΗίΐΙ: ΓΘηιαίηοΙΙι ίο ιηο 1)υΐ ΐΐιο πιΪ8€Γγ-ιηο£ΐη, \νΗο56 

οοππΐΓΥ^ ν,ΐιοδβ οΙτίΜιτη, Λνΐιοδβ 1ιιΐ'5ΐ)αη(1, λγο ΙοδΙ ? 
Ο ρΓοαά-δννεΙΗπί^ δίΐΐΐ οί 3. 1νϊη§1 ^ Ηιιο Γοβίεά ηοΛν ! — 

ΙιοΛν & ΐΐιΐησ ]3α{; οί ηοα^ΐιΐ ΐΗοιι ΛναδΙ ! 

(Α7ΐ/. 1) 
\νΐιαΙ δΐιαίΐ Ι δρεαίν ? — Λνΐιαΐ Ιεανο ιηΐδίΐίίΐ ? — "ννοβ'δ πΐ6 

ίοΓ ΐΗε αοιιοΐι οί Ιΐιε ενίΐ-δΐέΐιτεά ! 110 

Ι.ο_, ΗοΛν 1 Ιίε ιιπΓΟδίίαΙΙγ δίΓεΙοΙίϋίΙ οη ΐΐιβ \>βά οί 

οαΐαηιΐΐγ ρϊΙίΙοδδ-ΙΐΗΓίΙ ! 
ΑΐΗδ ίοΓ ιηΐηβ 1ι6Λ(1, ίοΓ πι^ ί;1ΐΓθΙ)1)ΐη;ΐζ Βΐ'ΟΛνδ, ίοΓ ιηΐηε 

Ιιοίΐΐ'ΐ ΐη ΐΐδ αοΙιΐΐΊίτ ρι•ΐδοη 1)ίΐιτ6ά ! 
Ι }'6αΓη ίο ΐΌθ1<; ηΐ6 Άπά δΛνΗ,γ — ίΐδ ά 1)αι•1ί Λνΐιοδε 1^ιι1- 

Λνίΐΐ'ΐνδ Γοΐΐ ίπ ΐΐιε ΐΓου^Ιι οί ίΐιε δοπ— 
Το ηΐ}' Ινοοηΐη^, ΐΗο Λνΐιϊΐβ Ι λναΐΐ ιηγ ο1ι;ιιι1: οί δοπ'ΟΛν 

ίΐηά \ν6ορΐη|τ ιιηο€ίΐδίη;2:1ν, 
Τ1ΐ6 ηιίη-δοη;ο^ ηβνβΓ 1ίη1ί:6ά ΛνϋΗ Ιΐιε ά^ηο^, Ηικ 

^ίιη^1^(1 ηιυδΐο οί ηιίδβΓν. 120 

Ηιχε^ ίο }ΐ€ϊ' [ββί, αηά αάναηαβα ίο ^τοηί ο/ εΐα^β. 

Ο δΙιίρ-ρΐΌΛνδ ηΐδΐιΐη^ («ν/Λ 2) 

Το ΙΗιιηι^ Ι^ηίδΐιίη^ 

ΤΗβ ρυΓρΐ€-βϋδ1ιίη§ δβίΐ Λνϋΐι δΛνίίί; οαΓδ, 

ΤίΠ Ηιιΐ€δ 1οιιά-ΐ'ΐη^ίη§, 

ΤίΙΙ ρίρ€δ θΓο&ά-δίη^π^ 

ΡΐΌοΙαΐπιεά ^ου 5Λνίη§ϊη§ οίί ΡΙΐΓ^^ίίΐη δ1ΐ0Γ65 

Οη 1ΐ3,\νδ6Γδ ρΐαίΐβίΐ τρωιαδε:$ 

βαίνουσαι ττΧβκτάρ, ΚΙ'^ντττον 
τταί^βυμ } βζηρτήσασθ , 
130 αίαΐ, Τροίας €ΐ' κόΧιτοις 

τάν ^ΙβνβΧάον μ€ταΐΊσσομ€ναί 

στν^ναν άΧοχ^ον, Ι^άστορι Χωβαν 

τω τ Ευρώτα ^νσκΧααν, 

α σφάζβί μβν 

τον 7Γ€ντήκοντ αροτήρα τ€κνοη> 

ΐίριαμον, βμέ τ€ μέΧεαν Έκάβαν 

619 τανο €ξο)Κ€ίΧ αταν. 

ώμοι θάκους οϊονς θάσσω αντ, β 

σκηναΐ^ζ βφβΒρο^; 'Χ^/αμ6μνονίαί<ζ. 
140 ^ούΧα δ' ά^^/ομαι ^ρανς βζ οίκων, 

κούρα ξυρηκ€ί ττβνθήρη 

κράτ' ΙκίΓορθηθβίσ υΙκτρώ<ζ. 

άΧΧ' ώ των -χ^αΧκβ'^'χ^εων Ύρώων 

αΧοΎΟί μ€Χ€αί,'~ μζΧβαι κονραί 

και Βυσννμφοι, 

τύφεταί "ΐΧιον, αΐάζωμεν 

μάτηρ δ' ώσά τττανοΐς κΧα^^αν 

ορησιν οττω^ βζάρζω 'γώ 

μοΧττάν ου ταν αύταν 

ο'ίαν 7Γ0Τ6 Βη 
150 σκν,7Γτρ(ρ Πριάμου οίβρβώομβνα 

ΤΓοόος άρχ^€χόρον ττΧα^αΐ'ς Φρυ^ιαι^; 

εύκόμτΓΟίς €^νΡΧ^^ θβους. 

ΗΜΙΧ0Ρ10Ν 

Εκάβη, τί θρο6ίς ; τι δε θωνσσβις ; στρ. η 
ιτοί λόγο9 ηκΈί ; Βία ^αρ μέΧάθρων ^ Τ^'ΓΓβΙΙ : £θΓ τταίδείαι^ θ£ Μδ8. 
2 Ηβηηαηη : ίοΓ κα\ κόραι οί Μ88. 366 ΊΉΕ ΟΑϋΟΗΤΕΚδ ΟΡ ΤΚΟΥ 

Βγ Νϋε — δΐιΐρδ ϊάϊοχΙ 

Το ΙκιηΙ Ιΐΐ6 ΙΐίΐΙοά^ Ιΐιβ 8ραιΊίΐη \νίίβ, 130 

ΕιίΓοΙίΐδ' δΙίΗπιίηο'^ 

Α Γιπ'γ οΐίΐίπηπί:^ Κίπί^ Ρπίΐιη'δ Ιίίβ ! 

ΤΙίΟΙΙο'Ιΐ δΟΠδ 1ΐ€ θΐΊ6Πδ1ΐ€(1 

Ρϊίίγ, Ιίο ρ6Π8ΐιε(1, 

ΗΪ8 πιιΐΓ(ΐ6Γ658 δΐιβ : απά Ιΐΐ6 ΐηίδ€Γγ-Γίί6, 
Ενεπ ηιβ, ΙίηΙΗ δΐιε \νΓ€ο1γ€ί1 οη ΐΗε ι•0€ΐ<:8 οί" 
δίπίβ. 

\νοβ ίοΓ πιγ ί>€85ίοη (^Λ?ιί. 2) 

Μί(1 ίοβδ' ορρΓβδδίοη ! 

\ν^ο6, δΙίΐνβ-ρΐΌοεδδίοη ! λΥοο.^ ^ΐ'^Χ δΐιοηι ΗβίΐΓΐ ! 140 

Οοηιβ, Λνίί'ε «τΓίβί-Ι&Λοη, 

ΟοηΐΘ ί)ΓΪο1θ, 001Ή6 ιπΗίάειι, 

Ο 1ΐ6£ΙΓΐδ ΟΙΙΟβ δΐΛ}^6ά 011 Ιΐΐβ Ι31•<ΐν6 ΙΐΟαί'Ιδ (ΐ€ίΙ(1 ! 

λν^ίΐίΐ Λνβ οιΐΓ }'63.ι•ηίησ 
^- Ο'βΓ ΙΗιιηι ΙίΐΐΓπίη^ ! — 

Αδ ο'εΐ' ηεδΐΐίη^^δ Ιιιηιίη^ Ιο Ιιεν δΐιείΐεήη^ Λνίιι§ 
Ιί Τ1ΐ6 ιηοΐΙιΟΓ δοΐ'εΛπΐ6Ϊ.1ι, 

Ι Μγ δοπίτ-Ηοοά δΐΓβ£ΐηιε11ι — 

Ι; Νοί δΐιοΐι^ ηιεδεεηιεΐΐι, αδ Λνοηΐ Ιο Γΐη§ 

" \νΚεη Ι Ι^επΙ ΐίηιε^, Γαίδΐη§ 150 

_ ΊΊιε Οοοίδ' δΛνεεΐ ρι•ηΐδΐη§, 

^^ Απίΐ Λναΐεΐιεά ΤΓθ}''δ άαηοεδ αΐ'οιιικί ηιε δ\Ν"ΐη§ 

^^ Αδ Ι Ιείΐηεά οη ΐΐιε δοερίΓε οί Ρπαιη Ώΐγ Ι^ίη^. 

Εηίβν β•077ΐ ίΐιε Ιοιί^ ΠΑΐ.Γ-ει^οκυδ ο/ ααρΗνβ Τί'οίαη 

ινοιηβΊΐ. 

ΗΑΐ,Γ-εΗοκυδ 1 {βίτ. 3) 

\νΐιν εαΙΓδΙ Ιΐιου, Ηε€αΙ)2ΐ?— Λνΐιγ θοδί Ιΐιου οιτΡ 
λνΚαΙ: ηιεαη Ιΐιγ ΛνοΓοΙδ ? Τΐιε ΐεηΐδ \νεΓε βΐΐεά 367 ΤΡΩΙΑΑΕ2 

αίον οϊκτονς ους οικτίζα. 
Βια δβ στβρνων φόβος άίσσεν 
Ύρωασυν, α'Ι τώνΒ' οϊκων βϊσω 
ΒουΧβίαν αΐάζονσιν. 

ΕΚΑΒΗ 

160 ώ τεκνον, Άργβί'ωζ' ττρος ναυς ή8η 

Κίΐ'βΐται κωττηρης χ^ίρ- 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 

Οι γω τΧαμων, τι σελονσ ; η ιτου μ ήοΎ) 
νανσθΧο^σονσίν ττατριας €κ γα^ ; 

ΕΚΑΒΗ 

ουκ οίο , εικάζω ο αταν, 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 

ίω ιω. 

μβΧεαί μόχθων ειτακουσομεναι 
ΎρωάΒβς, βξω κομίσασθ' οϊκων 
στίΧΚουσ Άρ'γεΐοί νόστον. 

ΕΚΑΒΗ 
6 6. 

μη νυν μοι ταν 
170 ίκβακχβύουσαν Κασαν^ραν 

ττεμ^Ιτητ β^ω, 
αίσχυναν ΆρΎαοισίν, 
μαυναο , βττ αλγβ^ ο αΚ'^/υνϋω. 
ίω 

Ύροία Ύροία Ζυσταν , ερρβις, 
Βύστανοί 8' οι σ εκΧευττοντες 
καΐ ζώντες καϊ Βμαθεντες. 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 

οΐμοί. τρομερά σκηνας ελίΊΤον άντ. γ' 

τάσδ' ^ Χ'^αμεμνονος εττακουσομενα, 

36δ ΤΗΕ ΌΛϋΟΗΊΈΚδ ΟΡ ΤΚΟΥ 

\νίΐΗ Ιΐιίδ ΙίΐηιβηΙ: Ιΐιοα Λνίΐϊΐβδί; \νο€(α\\γ, 
Αηά ίααν ΙΗγοιι^Ιι α11 ΙιοίΐΓίδ 11ΐΓΪΐ1ε(1 

Οί' ΤΐΌ^'δ δαά (Ιαυ^ΙιΙοΓδ, λυΙιο ίοι• ΐΙιΐΈΜοηι Λνίΐϊΐ, 
Ιη }^οη ρπνΐΗοηδ \ν1ιίΐ6 \ν6 Ι^ίάβ. 

ΗΕ€υΒΛ 

ΟΗίΙοΙ^ οΙιίΜ, ΐΗε Αΐ'^ίνβ Ιιαηάδ Λ\•ϋΗ οεγ αικί δαίΐ 160 

Αι•6 1)υδγ 1)7 1]ΐ6 Ιΐάο. 

ΗΛί,κ-οΗοηυδ 1 
ΑΗ ιηε ! Λνΐιαΐ ηιεαη Ιΐιεγ ^ ννϋΐ ΐΗβ^ δΙί'αΐ^Ηΐη'ίΐ}^ 

136Ε1• ΙΙδ 

ΡΐΌΐη ίαΐΙιεΓίαπίΙ ίαι* ονεΐ' δβα ? 

ΗΕΟυΒΑ 

Ι Ιίπολν ηοΐ : Ι 1)ΐιΙ Ιίοάβ ΐΗε οαΐ'δε (1ι•3,Λνη ηβίΐΓ ιΐ3, 
Τ1ΐ6 άοοιη οί ηιίδβΐ'γ. 

ΗΑΙ,Γ-ΓΗΟΚυδ 1 

\νο6 ! — λνε δΐιαίΐ Ιιε&Γ Ιΐιβ δαπιΐΏοηδ^ " Ο γβ άΆ\ι§\\ίβΥ3 

Οί' ΤΐΌ}'_, ίΐ'οηι Ιΐιεδθ ρανΐΐίοηδ οοηιε : 
ΤΗε Αι-^ϊνεδ Ιίΐιιηοΐι ΙΙιεΪΓ Ιίεείδ υιροη Ιΐιε ΛναΙεΓδ, 
Τΐιε δΕίΙδ 3,1'ε δρΐ'είΐά ίοΓ Ιιοπιε . " 

ΗΕΟϋΒΑ 

Αΐίΐδ ! ΙεΙ ηοηε οαΐΐ ίοΓΐΙι Ιΐιε ίΓεηζ^-άΓΐνεη 

Οαδδ&ηάΐ'ίΐ^ ΙοίΐοοΙιαηΙ-ρΐΌρΙιεΙεδδ^ 170 

ΓοΓ ΑΓ^ΐνε ΙαδΙ Ιο δΙίΗηιε, ΙεδΙ Ιΐιεί'ε 1)ε §ϊνεη 

ϋίδίΓεδδ Ιο ιηγ ίΐίδΐΐ'εδδ ! 
Ύγογ, ΤΐΌ^^ ιιηΐιαρρ^ Ι άοΛνη 11ιιόιι§1ι άερίΐΐδ οί 
ΐ'υίη 
^ ΤΗοιι δίηΐνεδί ! — ά\\, ιιηΐΐίίρργ ίΐιε^,, 
Ύ\\γ ΙοδΙ ! — Ιΐιγ 1ΐνΐ秕 ραδδ Ιο ίΐιείι• αη(1οίη§, 
Τΐιγ οίεαά Ιιανε ρ&δδείΐ α\ν3.γ. 

ΕηΙβΓ δΕΟΟΝΟ ΗΑΙ,Γ-ΟΗΟΙίυδ. 

ΗΑΐ,Γ-εΗοηυδ 2 
χ\1ι ηιε ! ίΓΟίτη Α§Άΐηεηιηοη'δ Ιεηίδ ίη οίΓεβ.ά (^«Λ 3) 
Ι οοΐΉε^ ίο ΙιεαΓίίεη, (^υεεη^ Ιο Ιΐιεε, 

369 

νοί.. Ι. Β Β τρωιαλε:$ 

βασίλεια, σάθεν, μι] μ€ κτ€ίι>€ίν 
δό^ Άργβί'ωί/ κβίταί μ€\^αν, 
180 τ; κατά ττρνμνας ι'βη ναυται 

στάλΧονται κινβΐν κώττα^;, 

ΕΚΑΒΗ 

ώ τύκνον, ορθρβύουσαν ψνχ^άν 
^κττΧηχθβΐσ' ηΧθον φρυκα. 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 

ή^η τί9 ββα Ααναών κήρυξ ; 
τώ 7Γρόσκ6ΐμαί 8ουΧα τΧαμων ; 

ΕΚΑΒΗ 

εγγύς ττου κβίσαι κΧηρον. 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 

ιω ιω. 

τις μ 'Αργείωζ^ η Φθιωτάν 
η νησαίαν μ άξβί 'χώραν 
^νστανον ττορσω Ύροιας ; 

ΕΚΑΒΗ 

190 φευ φευ. 

τω ο α τλαμων 

ΤΓου ττα ^γαίας ΒουΧεύσω '^/ραυς^ 

ως κηφην, α 

ΖειΧαία νεκρού μορφα, 

νεκύων άμ€ΐ>7]νον άγαλ/χ , τ; 

τάν τταρά Ίτροθύροις φυΧακάν κατεγ^ουσ\ 

η τταίΒων θρετττειρ , ά Τροίας 

αρχαίους είχον τιμάς ; 

Χ0Ρ02 αίαΐ αίαΐ. ττοίοις δ' οϊκτοίς στρ. δ 

τάν σάν Χύμαν εξαιάξεις' 370 ΤΗΕ ΟΑϋΟΗΤΕΚδ ΟΡ ΤΚΟΥ 

ϊ^^8^ 1\Ά\)]γ ηοΛν ί1ΐ€ Αΐ'^ίνβ άοοιη Ηβ δίΐίά, — 
Α άοοηι οΓ θοίΐΐΐι ίοι• ιηο ; 

Ογ ΙΐΗρΙγ λΙ 11^6 ^ίΐΐΐεγ-δίεΐ'ηδ Ιΐιε 8Λν€6ρ5^ 180 

Κιιη ουί:,, αΐ'β 8Λνίη§ΐιι§ ΐΗτου^Ιι Ιΐιο Ι^πηο, 

ΗΕΟυΒΑ 

Οΐιϊΐίΐ, Ι Ιιανο οοηιο^ δίηοε ηβ'ει* ίοΓ ΐειτοΓ δίββρδ 
Τΐήδ ΗίΐαηΙβά 1ΐ€?ιι•ΐ; οί ιηίπο. 

ΗΑΐ,Γ-εΗοκυδ 2 
Ηο\ν ? — ΙιηΙΙι Ά ΌΛπη^η ΙιβΓίΐΜ ΗίΐΙιβΓ ΛνεηΗίπίί 

8ρο1ίβη οιΐΓ άοοπΊ ? \νΐιοδ6 ΙΙίΓαΙΙ ίΐιη ΜτείοΗείΙ Ι 
Οΐ'άαΐηεά ? 

ΗΕΟυΒΑ 

Τΐιϊηβ αη^υίδΐι οι δυδρβηδβ ίδ εη(ϋη§ : 
Τ1ΐ6 Ιοί, ύ\γ ίϋίβ, ίδ ηί^ΐι. 

ΗΑΙ,Γ-εΗΟΗυδ 2 

Α1ι Γπε ! Λνΐΐίΐΐ Ιοί'ά οί' Αΐ'^οδ' ίοΠν δΐιη,ΐΐ Ιε^ά ιηε 

Ηεηοο^ οι* Λνΐιαΐ οΗίεί οί' ΡΗΐΙιία-Ι&ικΙ ? 
\νΗίΐΙ Ϊ8ΐίΐπ(1-ρΓΪηο6 ίο πΉδεί'^ δΐιαίΐ δρβεΛ ηιε 
ΡαΓ ίΐΌΐη Ιΐΐ6 Τ^ο^3.η δΐι-απά ? 

ΗΕΟυΒΑ 

\νο6 ! Οη λνΐιαΐ δροί οί εαΓΐΙι δΐιαίΐ Ι^ εΐά-δίποΐίβη, 19(ι 

Βε ΙΙΐΓ&Π, ίΐ άΐΌηε λνίΐΐιίη ΐΐιε Ιιΐνε, 
νΥεαΙί αδ Ιΐιε οοΐ'ρδε Ιΐιαΐ Ι^ΓεαΙΙι ηο ιηοΓε δΗ&Π (^υίεΐ^εη, 
ΟΙιοδΙ οί' ΐΐιε οηοε-αΐίνε,, 

Το 1<^εερ \νΐΐ1ι ρηίδΐεά Ιΐίΐηά ά ηιαδΐεν'δ ροιΊαΙ, 

Το ηιίΓδε Ιΐιε 1)£ΐΙ)εδ οί δοηιε ρΐ'οικί ίοε ? — 
Ι, Λνΐιο λναδ οΐΌΛνηεά Λνΐΐΐι ΙιοποαΓδ ΗαΙί-ίιηιηοΓίίΐΙ 
Ιη Τγο^ — ά\ι, 1οη§ α^ο ! 

εΗοκυδ (>^ί?•. 4) 

\νοε ίδ Ιΐιεε ! — \νί11ι \ν1ΐ£ΐΙ \\'3,ΐΗη§8 \νίΗ ίΐιοα Ιαιηεηί 
Ιΐι^ άοοηι 

Οί ουΐι•&§ε-δ1ΐ3,ιηβ ? 

371 

ΒΒ 2 ΤΡΩΙΑΔΕ^ 

ουκ ^ν^αΐοα ίστοΐς κβρκίΒα 
200 Βινεύονσ' €ζαΧλά^ω. 

νίατον τ€Κ6ωι> σώματα Χεύσσω, 

νίατον μοχ^θου<; βξω κρεισσου^;, 

η Χβκτροις ττΧαθβΐσ' 'Έ^\\^ίνων' 

6ρροί νυζ αΰτα καΐ Βαιμων 

ΐ] ΐΐβιρήΐ'ας ν8ρ€νσομά•α 

7Γρ67ΓθΧο<; σεμνών υδάτων βσομαι. 

ταν κΧβιναρ βϊθ' βΧθοιμβν 

%ησεω'ζ εύΒαίμονα γ^ώραν, 
210 μη 'γαρ Βη Βίναν γ' Κνρώτα, 

ταν ζγ^θίσταν θεράιτναν Έλεΐ'ας', 

βνθ^ άντάσο) Μβι^ελα Βούλα, 

τω τα9 Ύρουα<; ττορΘητα. 

ταν ΎΙηνείού σβμναν 'χ^ώραν, άντ, δ' 

κρηττϊΒ^ ΟύΧνμ.ΊΤου καΧλισταν, 
6\βω βρίθειν φάμαν ηκουσ^ 
ενθαΧεΐ τ εύκαριτβια' 
τάΒβ Ββντβρά μου μετά ταν ιβραν 
Θλ/σεως ζαθεαν βΧθεΙν 'χώραν. 
220 καΐ ταν ΑΙτναίαν '}ίφαίστου 

Φοίνικας άντήρη 'χώραν, 
^ίΚβΧών ορέων ματέρ\ ακούω 
καρύσσεσθαι στεφάνοις άρβτάς. 
τάν τ αηχίστεΰουσ αν γα ι/ 
Ίοι/ίω ναίοιν ^ ττοντω, 
αν υ'^ραΐνει καΧλίστεύων 
ο ξανθαν χαίταν ττυρσαίνων 
ΐ^ράθις ζαθάαίς ττα^αΐσο τρέφων 
ενανΒρον τ ολβίζων <^/άν. ^ ναίοιν {ί.6. ναίοιμι) Ι)ϊηοΙθΓί : £θΓ ναυται οί Μ88. 372 ΤΗΕ ϋΑϋΟΗΤΕΚδ ΟΓ ΤΚΟΥ 

Αδ Ι ραοβ Ιο αηά Λό δΐιαίΐ ηΐ}^ δΐιιιΐΐΐβ ίΙΐΓβαά ηο Ιοοιη 

Ιη ΤΐΌ}^ α^αίη ! 200 

Οη ΐΐιε οοΐ'ρδβδ οί δοηδ ιηαδί Ι Ιοοίί ηιγ Ιαδί — ιτηγ Ιαδί, 

\νΐΊθΐη \νοΓ56 ΐΠδ \ναίί. 
Το 1)6 ΐΙΐΓίΐΙΙ Ιο Ιΐΐ6 οουοίι οί α Οΐ'ββίί — α1ι, ι-υίη 1)1α8ί 

ΤΗ&Ι ηί^ΐιί^ Ιΐιαΐ ίίΐΐβ ! — 

Οι* Ιΐΐ6 Λναίει* Ιο (1ι•ίΐ\ν ίΊ-οιη Ρεΐΐ'βηβ'δ Ιια11ο\ν6(1 δρΐ'ίιι^ 

\νίί;1ι 1)οηο1ιιιαί(1'δ ΙιεποΙ : — 
ΥβΙ ο1ι ηιίί>•1ιί; Ι οοηιβ αηίο \ν1ΐ6Γ6 Λνϋδ ΤΗθδ^ιΐδ Ι^ίη^, 

ΤΙιαΙ 1ΐ6αν6η-1>ΐ€δΙ Ιαηά ! — 

Βαί; ηοί ίο Ιΐιβ δλνίιΊδ οί* Ειιΐ'οΙαδ^ ηοΐ Ιΐιβ 1>ο\ν6Γ 210 

Οί" ιη^ ΛνοΓδΐ ίοβ^ 
Ενβη Ηείεη — ο1ι ηοΐ ίηΐο Μβηείαιίδ' ρο\ν6Γ 

\νΐιο 1)ΐΌΐι§1ι1: Ύνογ 1ο\ν ! 

(Α7ΐί. 4) 

Βαί Ιΐΐ6 1απ(1 οί* Ροηεΐιΐδ^ Οίγηιρπδ' ίοοίδίοοΐ ί&ή', 

Τΐιβ Ιι&ΙΙοΛνεά ναΐβ — [ί;1ΐ6Γ6 

Ι Ιιανβ 1ΐθαΓ(1 ο£ Ιΐιβ δΐϋΐ'β οίίΐδ Λν6α111ι ; εαιΊΐι'δ ΐηοΓβαδβ 
Οοΐΐι ηενβΓίίΐΐΙ. 

Ιί ίδ ίΙΐθΓΟ Ι Λνοιιΐίΐ \)β, ίί οη Τΐιβδειίδ' δαοΐ'εοί δΐιοΐ'β 

Νο 1ιοπΐ6 Λ\'αΐΐδ ηΐθ. 
Αηοΐ ΐΗε Ιαπίΐ οίΐΐιβ ΓίΓΟ-^οί!^ ΐΙΐΛί Ιοοίνδ ίι-οηι Εΐηα ο'βν 220 

Ρΐιοεηίοΐα'δ 8€ά, 

Εν6η δίοίΐ^^ ιηοΙΙιβΓ οί* Ιιϋΐδ, — Ηβι- ίππιβ Ι Ιι^αν, 

Η^Γ ρΐΌ\ν6δδ-ρι•ί(1θ : — 
ΟΓΟοηΐεηΙ οουΜ Ι άλνεΐΐ ίη ίΐιβ ΙαηοΙ Ιΐι;ι1 οουοίιβίΐι η^αι* 

Ιοηία'δ ϋάβ, [δΐαίηδ 

ννΐιΐοΐι ίδ \νίΐΐ6ΐ•€(1 οί* Οι-ίΐΐΐιΐδ, Ιΐιο Ιον^ΐγ δΐΐ'θαιπ Ιΐιαΐ 

ϋίΐΐ'ΐί 1ΐ3ίι• 1)ΐ•ί<>1ι1: ίξο\ά, 
Οί Λνΐιοδβ ίοιιηίαίηδ ηιοδΐ Ιιοΐγ Ικη• 1ΐ6ΐΌ-ηαι•δίιι§ ρΐαίιΐδ 

\ν"ίη Λ\6α1ΐ1ι αηΐοΐίΐ. 373 ΤΡΩΙΑΔΕ2 

230 καί μην Δαναών οδ' αττο στρατιά<; 

κήρυξ νβοχ^μών μύθων ταμία<ζ 
στβί'χ^βί τα'χυίΓονν ϊ'χνο'^ βξανυων. 
τι φίρβί ; η Χεγ66 ; ΒονΧαι ηαρ δ?; 
ΑωρίΒο<ί €σμ€ν 'χ^θονο^ η8η. 

ΤΑΛΘΤΒΙ02 

ίί,καρη, ττυκνας ^αρ οισοα μ 669 ίροιαν οόονζ 
εΚθόντα κήρυκ Ιζ ^Αχ^αϊκον στρατού, 
Ι'^νωσμβνο'ζ δβ καϊ ττάροίθί σοι, ηύναι, 
Ύαλθύβιοζ ηκω καινον άγγβλώι^ \ό^ον. 

ΕΚΑΒΗ 

τόδε, ψίΧαι Τ/οωαδες•, δ φόβος ην τταλαί. 

ΤΑΑΘΤΒΙ02 

240 η^η κ€κ\ηρωσθ\ βΐ τόδ' ην ύμίν φόβος. 

ΕΚΑΒΗ 

αίαΐ, τίν ή ΘεσσαΧιας τΓο\ιν 
ΦθίάΒος βίττας ή Καδμείας 'χθονός ; 

ΤΑΛΘΤΒΙ02 
κατ άν^ρ" €κάστη κού^ ομοΰ λελογ^ατβ. 

ΕΚΑΒΗ 

τίν^ ίίρα τ/9 €Χαχ€ ; τίνα ττότμος βντνχης 
'ίλίάδωζ^ μ€ν€ί ; 

ΤΑΛΘΥΒΙ02 

οίδ'• αλλ' βκαστα ττννθάνον, μη ττάνθ^ ομον. 

ΕΚΑΒΗ 

τούμον τις τις βΧαχβ τεκος, βννβττβ, 
τΧάμονα Κ,ασάνΒραν ; 

ΤΑΛΘΤΒΙ02 

βξαίρετόν νιν ^Χαβί^ν ^Α^αμβμνων αναξ. 
374 ΤΗΕ ΟΑϋΟΗΤΕΚδ ΟΡ ΤΚΟΥ 

Ί^ο, ίΐΌΐΊΐ ίΐιε Ώάώάάώ. \ναΓ-1ιοδΐ;^ Ιαάεη 230 

\\^ϋ1ι Ιΐάίιι^δ, υηΐο Π5 (Ιι•3.\νδ ηΐ^ΐι 

Α ΙΐβΓίΐΙοΙ 5ρ66θ1ΐη§ 1ΐΕ5ϋ1}'. 

Οί ΟοΐΊαη 1αη(1 αηι Ι ' 
ΕηίβΓ ΤΑΐ,ΤΗΥΒίυδ. 

ΤΑΙ,ΤΗΥΒίυδ 

Οη ιηαηγ ^οιι^η6^^η^δ_, Η€θΐιΙ)ίΐ^ ίο αικί ίΐΌ 

Ι Ιΐίΐνε ραδδϋίΐ^ Ιΐιοιι ΙνηοΛν^δΙ^ 'ίλνΐχΐ: ί1ΐ6 ΗοδΙ αηά 

Τνογ ; 
ννΐΐθΓθίοΓβ Ι οοηιβ αίθΓ6ΐίπΐ6 1<:ηο\νη Ιο ίΐιββ^ 
Τίΐ111ΐ}'1)ίυδ, λνίίΐι πβΛν ϋ(1ίη§δ ίοι* ίΐιίηο εαι*. 

ΗΕΟυΒΑ 

Ιί ίδ οοηιβ^ ίηβηίΐδ — ϊϊύάΙ Λνΐιϊοΐι 1ι&ΐ1ι Ιαΐοΐ υροη ιηβ 
ί,οη§ ί^αΐ" αδ α Ιιαιιηίΐηβ• δροΠ ! 

ΤΑΙ,ΤΗΥΒίυδ 

Ι ΥοιίΓ Ιοίδ αι•€ ο&δί — ΐί" Ιΐιίδ Ιΐηη^ Λναδ ^οιιγ £6εγ. 240 

ΡΙΕΟυΒΑ 

λΥοε ! — οί' Λνΐιαΐ οϋγ ίη Ϊ1ΐ6δδ&1^^ 
Οι• ίη Οαάιηιΐδ' Ιαικί^ άοδί Ιΐιοιι ^^\\ ? 

ΤΑΙ.ΤΗΥΒΐυ8. 

Υβ Ιιανε ίαΐΐεη εαοΐι ίο 1ι6γ Ιογά, ηοί &11 ίοσ^ίΐιςι•. 

ΗΕ^υΒΑ 
ΙΙηίο \ν1ιοιτι Ιιαίΐι εαοΐι Ι^^επ αΐΐοίίθά ? — ίοι• λνΐιοπι 
Οί ΤΐΌ^'δ ^1α1Ώ^δ ΛνΛΪίί;ί1ι α 1ι&ρρ}' (Ιοοηι ? 

ΤΑΙ,ΤΗΥΒίυδ 

Ι ΙνΠΟΛν : — 1)υί αδίί: οί εαοΐι, ηοί α11 αδ οηο. 

ΗΕευΒΑ 
^ Μγ (1αυο•1ιί6Γ — Λνΐιο Λνΐηηθίΐι Ιιογ ίοΓ α ρΓ6}', 
Ψ Οαδδαηάι-α ί1ΐ6 πιίδ6Γ^-1)θΛν6θ1 ? Ο ΒΆγ [ 

ΤΑΙ,ΤΗΥΒίυδ 

Κΐη§ Α^αηιβηιηοη'δ οΐιοδβη ρι-ΐζο ίδ δΐιβ. 

375 ' ΤΡΩΙΑΔΕ^ 

ΕΚΑΒΗ 

250 7] τα ΑακβΒαίμονία νύμφα ΒούΧαν ; 

Ιω μοί μοί. 

ΤΑΛΘΤΒΙ02 

ονκ^ άΧλα Χεκτρων σκότια νυμφβντήρια. 

ΕΚΑΒΗ 

7/ ταν του Φοίβου ιταρθενον, α ^ίρα^ 6 
γ^ρυσοκομα<ζ βΒωκ αΧβκτρΦΡ ζόαν ; 

ΤΑΛΘΤΒΙ02 

6ρω<ί έτόξβνσ^ αντον Ινθίου κόρη<ί, 

ΕΚΑΒΗ 

ρΪ7ΓΤ€, τίκνοΐ', ζαθέους 
κΧϊ]8α<ζ, άτΓο χροο^ ίν- 
Βυτών στβφβων ΐ€ρού<ζ στοΧμού^. 

ΤΑΛΘΤΒΙ02 

ου <^αρ μβΫ αύττ] βασιΧικων Χίκτρων τυχβίν ; 

ΕΚΑΒΗ 

260 τί δ' δ νβοχμον ά•π βμίθεν Ιλ,άβετε Τ€Κος ; 

ΤΑΛΘΎΒΙ02 

ΤίόΧυξενην έ'λβ^ας•, ί) τίν Ιστορα,^ ; 

ΕΚΑΒΗ 

ταύταΐ' τω ττάΧο'ζ εζβυξβρ ; 

ΤΑΛΘΤΒΙ02 

τύμβω τέτακται ττροστΓοΧβΐν ^ΑχιΧλεως, 

ΕΚΑΒΗ 

οϊμοί €^/ώ' τάφω ττρόσττόΧον €Τ€κόμαν. 

αταρ τις ο ο η νομός η 

τί θάσμίον, ω φίΧος, 'ΕίΧλάνων ; 

ΤΑΑΘΤΒΙ02 

βυΒαιμόνιζε τταΐΒα σήν βχει καλώς. 

ΕΚΑΒΗ 

τί τόδ' βλάκες ; αρά μοι άέλιον λεύσσει ; 
37θ ΤΗΕ ΟΑυΟΗΤΕΚδ ΟΡ ΤΚΟΥ 

ΗΕουηΛ 
ΙΙά ι ίο Ιιίε 8ραΓΐίΐη \νίίβ 8ΐι?ι11 δ1ΐ6 1)6 2δ0 

Α 1ιαηο1ΐΏαί<ί_, α 1)ϋΐΐ(1\νοηΐέΐιι ? — λνοο Ϊ8 ιώθ ' 

ΤΛΙ-ΤΗΥΒΙϋδ 

Νίΐ^, Ι^αΐ 1ιΐ5 οοηοαΜηε ΐη δεοΐ'εΐ Ιονβ. 

ΗΕΟυΒΑ 

Ηο\ν ? — ΡΙιοβΙίΐΐδ' ηι^ΐοΐβη^ Λνΐιοδβ ^αειχίοη-ί^πιοβ 
Οί Ιΐιβ Οο1(ΐ6η-1ιαίΓ€ί1 λναδ νίΓοΐη (Ια^δ ! 

ΤΑΙ,ΤΗΥΒίυδ 

ΊΊιηΙ: ηιαϊίΐεη ίηδρΪΓαΙίοη Λνϊηο-βοί Ιονβ'δ δΐιαίΐ;. 

ΗΕΟυΒΛ 

Πΐπ^-, ο1αιιο•1ιΐ;6Γ^ ΐΐιε Ιβηιρίε-ΐίθγδ ίΐΌΐιι Ιΐιεε^ βίι^ίίί 
Αικί ΐ;1ΐ6 β-ιιιΊίΐηίΙδ αΐ'ουηά ϊΐιγ ηαοϊί ΐΐιαΐ ο1ΐπ§, 
\\Ίιοδ6 δαοΓ^ίΙ 3,ΓΓα}•ΐη§'δ Ιΐιγ ίοπη βηΓίηο• | 

ΤΑΙ,ΤΗΥΒίυδ 

Ηολν ? ίδ α Ι^ίη^'δ ε-οποΊι ηοΐ Ιιΐ^Η Ιιοηοαι• ίοι* Ιιει• ? 260 

ΗΕΟυΒΑ 

Απ(1 ΐΐιβ ο1ιί1(1 ΐΐιαΐ ^6 ΐοΐ'ο ίΊΌηιηιίπε ίΐι-ηΐδ δο Ιατε — 

ΤΑΙ.ΤΗΥΒίυδ 

Ροΐ^χεηα ? — οι• Λνΐιοδε Ιοί ΛνουΜδΐ ίΐιοα αδίί: ? 

ΗΕΟυΒΑ 

υηΐο Λνΐιοηι ΙιλΙΙι ϋιβ ΙοΙ'δ άοοπι ^οΐίβά 1ι6γ Γ&ΐ6 ? 

ΤΑΙ,ΤΗΥΒίυδ 

81ιβ ίδ ηΐίΐίΐε ιιιϊηίδίΓαηΐ; Ιο ΑοΙιίΠβδ' ίοηιΐ). 

ΗΕ€υΒΑ 

\νοβ'δ ιηβ ! — Ιΐιβη α δβριιΐοΐιτε'δ δεΓΥ&ηΙ: Ι 1){ιγ6 ! 
^ Βϋί νιΊΐίΐΙ ουδίοιη δΐΐίΐΐΐ ΐΐιίδ 136 Ιΐΐίΐΐ Ηθΐίβηβδ δΐιαί'β, 
Οι* \ν1ΐίΐΐ Ιΐιΐδ δΐίΐΐυΐβ ? — Ο Γγι^ικΙ^ (Ιεοΐαΐ'β. 

ΤΛΙ,ΤΗΥΒίυδ 

ΟοιιηΙ Ιΐιγ ο1ιΐ1(1 Ιΐίίρργ. Ιΐ ίδ Λνί-11 \\ ϋ1ι Ιιβι•. 

ΙΙΕΟυΟΑ 

Βοίΐι δ1ΐ6 }'6ΐ δ6€ Ιΐ^Ηΐ: ? — άίά ϊΙ\γ ν/οτά δο δουικί ? 

377 ΤΡΩΙΑΔΕ2 

ΤΑΛΘΤΒΙ02 

270 βχ^^ ΤΓοτμο^ζ νιν, ωστ άττηΧΚά'χθ αϊ ττόνων. 

ΕΚΑΒΗ 

τι δ' ά του 'χ^αΧκ€ομηστορο<;" Εικτορο^ Βάμαρ, 
^ΑνΒρομά'χ^α τάΧαινα, τίν βχ^βι τνγαν ; 

ΤΑΛΘΥΒΙ05 

καϊ τήνΒ* Άχ^λλβωΫ €\αβ€ 7Γαΐ<; άξαίρετον. 

ΕΚΑΒΗ 

εγώ δε τω ΊτρόαττοΧος, ά τριτοβάμονο^; χβρί 
Ββυομβνα βάκτρου <^βραίω κάρα ; 

ΤΑΑΘΥΒΙ02 

*ίθάκης Ό8νσσ€ν<ί €^(ΐχ αναξ Βούλην σ' βγβιν. 

ΕΚΑΒΗ 

•Λ >/ 

6 6. 

άρασσβ κράτα κουριμον^ 
280 €\κ ονύχεσσι Βίτττυγον τταρβιάν. 

Ιώ μοί μοί. 

μυσαρω ΒόΧιω ΧέΧο^χα φωτΐ ΒονΧβύαν, 
ΤΓοΧβμίφ Βίκας, τταρανόμω Βάκβι, 
09 ιτάντα τάκβίθβν βνθάΒ<6 στρέφει, τα δ'> 
άντίτταΧ' ανθίζ εκβΐσβ Βίτττύχω γλώσσα 
φίΧα τα ιτρυτερ" αφιΧα τίθάμ€νο<ζ ττάντων. 
<^/οάσθ\ ώ ΎρωάΒβς, μβ. 
βεβακα Βύσττοτμος, οϊχομαι 
290 « τάΧαιν', α Βυστυχεστάτω 

ττροσεΎΓεσον κΧηρω. 

Χ0Ρ02 
το μεν σον οίσθα, ττυτνια, τα<; δ' εμαζ τύχας 
Τ1-9 αρ Αχαιών ή τις ϊί,ΧΧήνων έχει ; 37δ ΤΗΕ ΟΑϋΟΗΤΕΚΰ ΟΡ ΤΚΟΥ 

Ρ 

ΤΑΙ,ΤΗΥΒίυδ 

δ1ΐ6 Ιιαίΐι ίοιιικί ΗβΓ ίαΐβ— άοΙίνβΓαηοε ή-οπι ΐι•ουΙ)ΐ65. 270 

ΗΕΟυΒΛ 

ΒιιΙ Ιΐιβ λνίίβ οί* 1111116 ΗβοΙοΓ ΐΗβ οΐιαηιρίοη 

ι•6ηο\νη€(1 — 
λνΐΐϋΙ: ιΐοοιη Ιιαίΐι ΐΐΐθ Ικιρίβδδ Α11^11•01ηα^11^ ίουικί ? 

ΤΑΙ^ΤΗΥΒίυδ 

ΑοΙιίΠθδ* 8011 Ιιαίΐι \νοη Ιιβι*^ οΐιοδβη ίοι• Ιιίηι. 

ΗΕ€υΒΑ 

Αηά Ιο Λνΐιοηι αηι 1 1ιαιΐ(1ηιαί{1_, \ν1ιοδ6 8ηο\ν-λνι•6α1;1ΐ6(3 

ΙΐΙΌλν 

Ον€ΐ• Ιΐιβ ρΓορ οί* α δΙαίΤ ηιιΐδΐ: ΐ3θ\ν ? 

ΤΑΙ,ΤΗΥΒίυδ 

Τ1ΐ66 Κΐιαοα'δ Ινΐη^ Οά^δδβαδ \νοη^ Ιιίδ ίΙΐΓίΐΠ. 

ΗΕΟυΒΑ 

1^ Αΐέΐδ αηοΐ ίΐΐαδ ! ηοΛν-^ δΐιιίίβ οη ί11^ οΙοδε-δΙιΟΓπ Ιιβαά ; 
Νο\ν Λνΐΐΐι 1:1ΐ}' ι•€ΐΐ(1ίη§ ηαίΐδ 1)6 Ιΐιγ οΐιβεΐίδ ίαηΌ\ν6ά 

ι•6ί1 ! 280 

\νο6'δ 1116, Λνΐιοηι 1:1ΐ6 άοοηι οί ΐΐιε Ιοίδ Ιιαίΐι ΙεοΙ 
Το 1)6 ΙΙΐΓίΐΠ ίο Ά ίοιιΐ Λνι•6ΐο1ι ί;Γ6αθ1ΐ61•0118-1ΐ6αΓΐ6θ1, 
Το 1;1ΐ6 ΙίίΛνΙβδδ 1110118161% "1;1ΐ6 £θ6 ο£ 1;1ΐ6 ΓΪ2^1ι1:, 

\νΐΐ086 (1θΙΐί)ΐ6-1:θ11§116(1 ^ι1§οΊ^πο'^ \ν1ΐ086 611Γδ6ί1 
8ΐ6ί<>1ΐΐ 

Ραί:1:6ΐΙι 1^<^■11^; ίοι• ααΓΐνη688, αηοΐ (ΙϋΓίνΐιβδδ ίοΓ Η^ΙιΙ:, 

ΙΒγ Λν1ΐ086 \ν1ιΐ8ρ6ηιι§;8 ν6η68ΐ £η6ΐΐ(ΐ8 ίΐΓ6 ραΓΐ:6(1 1 — 
νν^ϊΐ ίοΓ ηΐ6, (1αυ^1ιΐ6Γδ οί Τιό}^ ! Ι αηι 6ιιγ16(1 
Ιη υίΐ6Γ οαΐαηιίΐ^. 

^ Ο Λνΐ•6ΐ6ΐΐ; λνΙΐΟ \:>γ άοοηΐ οί ί1ΐ6 ΙοΙ 1ΐ£ΐν6 (Ι6δ0611θΐ6(1 290 

■^ Το αΙ>}^δδ6δ οί ιιπ86Γν ! 

ΟΗΟκυδ 
Τΐΐ)^ ίαΐ6 Ιΐιοιι 1νΐιο\ν6δΙ, (|ΐΐ66ΐι : 1)υ1: οί ιιι^ ΙοΙ 
λνΐΐέΐΐ: Η6ΐΐ6η6, \ν1ιαί ΑοΙίΆ^αη, Ιιαίΐι οοπΙγοΙ ? 

379 ΤΡΩΙΑΔΕ5 

ΤΑΛΘΤΒΙ02 

ίτ\ εκκομίζβίν Εβΰρο Κ,ασάνΒραν γύρεων 
όσον τά'χ^ιστα, Βμώες, ώς στρατη\άτ7) 
€69 χ^ΐρα ^ώμεν βίτα τάς Εΐ\η^μ€να<; 
καΙ τοΐσιν άΧΧοίς αίγμαλωτί^ων αγω. 
€α, τι ΤΓβνκηζ €ΐ>Βον ίσταταί σίΧα^ ; 
ΤΓίμττρασίν ή τι Βρώσί Τ/οωάδ€9 μνχούζ, 
300 ώς βξάτ/βσθαί τήσ^β μβΧλουσαί ■χθονος 

ττρος "Αργός, αυτών τ Ικττυροΰσί σώματα 
θανβΐν θέΧουσαι ; κάρτα του τουλζύθβρον 
εν τοις τοιούτοίς ΒνσΧυψως φέρει κακά. 
άνοΐ'^Ι' άνοί'^ε, μη το ταΐσΒε ττρόσφορον, 
εγθρον δ' 'Α^α60?9, ^Ις εμ αΐτιαν βά7^ϊ}. 

ΕΚΑΒΗ 

ουκ εστίν, ου τημττράσίν, άΧλα τταΐς ε μη 
μαινάς θοάζει 8εΰρο Ιχασάν^ρα ^ρόμω. 

ΚΑ2ΑΝΔΡΑ 

άνεγε, ττάρεγε, φως φέρβ' σεβω, φΧε^ω, στρ. 
ίόου ίοου, 

Χαμιτάσί τυδ' Ιερον. 
310 'Ύμην, ώ 'Ύμεναι ίΛ^αξ, 

μακάριος 6 ^αμετας, 
μακάρια δ' ε^ώ βασιλικοΐς Χεκτροις 
κατ "Αρ^ος ά ^αμουμενα. 
ι μην, ω ι μεναι αναξ. 

εττεί συ, ματερ, εττΐ Βάκρυσι και 
ιγόοισί τον θανόντα ττατερα ττατρίΒα τε 
φίΧαν καταστενουσ ε-χεις^ 
εγώ τόδ' εττΐ ^άμοις εμοΐς 
320 άναφΧε^ω ττυρός φως 

ες αυηάν, ες α'ίηΧαν, 

38ο ΤΗΕ ΟΑυθΗΊΈΚ8 ΟΡ ΤΚΟΥ 

ΤΑΙ^ΤΗΥΒίυδ 

Αη•α^ ! — ΟίδδΛΠίΙΐ'α ΙιΐίΙιοΓ ηιιΐδΐ ^ε 1)ηη§ 

\νΐ1:1ι £ΐ11 5ρ€6θ1^ ίΙίΓΑίΙδ^ Ιΐιαΐ: ίο ΐΗο \\•ίΐΓ-1ίϊη^•'5 ΙιηικΙ 

ϋοϋνετίπ^ 1ΐ€Γ, Ι ΙΠΛ^ ΪΗοΙΤηΓιΟΓ 163(1 

ϋιιΐο Ιΐιο Γθδΐ Ιΐΐ6 οαρίϊνε (Ι3.11165 αδδί^ηεά. 

Ηλ ! — ΐΗβΓΟΛνϋΙιίη ΛνΙι&Ι ίοΓοΙι-^ΙίίΓε Ιοβρείΐι ίιΐ^ΐι ? 

ΓίΓΟ Ιΐΐ€7 ΙΙιβΪΓ Ιηίΐ' ? — ογ Λνΐιαΐ, γοη (Ιβιτιεδ οί Τγου ? 

Αδ Ιοοίνίη"• Ιο 1)6 ΙιηΙογΙ ίΐΌπι Ιΐιΐδ Ιαικί ίοιίΐι 300 

Το Αγ^ο5_, άο Ιΐΐ€7 Ι^αι-η ίΐιοιηδβίνοδ Λνϋΐι {\\•β, 

Βεΐη^ ίαίη ίο άίο ? Ιη δοοίΗ Ιΐιβ ίιτ6-ν)θΓη δοαΐ 

Ιη δίΐοΐι δίΓαι'ί ο1ΐ£ΐίεί]ι βει-οβίγ α,^αΐηδΙ; ϋΐδ. 

Ηο ! ορειι, ΙβδΙ α άεεά ΐ365€6ΐηΐη§ Ιΐιεδε^ 

Β II ι Ιο Αείιαεαπδ Ιιαίείυΐ^ 1)ηη§ ιηε Ιοί^ηιε. 

ΗΕευΒΑ 
ΝοΛν ηαγ, ΐΐιεγ ίΐΓβ ηο ΐεπί. Μγ Μπεπαθ οΙιϊΜ 
ΟίΐδδΒΐιάΓίΐ οοηιεΐΗ ταδίιΐη^ ΗίΐΙιεΓΛνΕΓά. 

Εηΐ€Γ ΓΑδδΑΝΟΚΑ €αΤΓ1/Π}§ 6ΐ(ηϊίη§ 10Γ€}ι68. 

€Α5δΑΝΟΚΑ 

ΙΤρ \\•ΐΐ1ι ΐΐιε ΙοΓοΗ Ι — §ΐνε ΐΐ ιηε — ίεί ιηε ΓεηθεΓ 

\νοι•5ΐιίρ ίο Ρ]ιθ6ΐ)ΐΐδ ! — 1ο^ Ιο ΗοΛν Ι ίΐΐη^ 
ΧνίοΙε ΙΙιΐΌΐιο;!! Ιιίδ ίειηρίε ΐΐιε ίΐίΐδΐι οί ϋδ δρΙεηάουΓ : — 

Η}αιιεη ! Ο ΜίΐΓΠίΐ§ε-σο(1, ΗγΐΉεπ ιτι^ 1νΐη§ ! 310 

ίΐΗ})ργ Ιΐιε Ι^Γΐάε^ΓοοπΊ Λνΐιο Λναϋεΐΐι ίο πιεεί ιτιε ; 
Η.•ιρ})γ 3111 Ι ίοΓ ίΐιε οοιιοΐι Ιΐΐϋΐ δΐιαίΐ ^ΓεεΙ ιηε ; 

Κοναί εδροιίδαΐδ ίο Αΐ'^οδ Ι 1)ηη_^ : — ■ 

Βΐ'ϊάαΐ-ΐίΐιι^, Η}•ηιεη_, Ιΐιν §1οι•^ Ι δίη^. 

ΜοίΙιεΓ^ ίΐιοα Ιίη^εΐ'εδί Ιοη^^ &1 Ιΐιγ Λνεερίησ, 
Αγε ηι&1<:εδΙ ιηοαιι ίοΐ' ιηγ δίΓε λυΙιο Ιιαίΐι άΐεοί^ 

Μουνη'δΐ οπΓ άεαι• οουηΐΓγ Λνΐΐΐι δοιτολν υηδίεερΐη^ ; 
ΤΙιεί'είοΓε ιη^δείί ίοΓ ιηίιιε ολυιι ιηαΓηίΐ§ε-ίϊάε 

Κίηθίε ίΐιε ίΐΓε)3ΓΗηάδ^ β. ^\ονγ οιιίδίι-εΕίηίη^, 320 

Τοδδ υρ ίΐιε ΐοΓοΙιεδ, ει Γίΐάίαηεε ίαΐ'-§1είΐηιΐη§ : — 

38ι • ΤΡΩΙΑΔΕ2 

Οίοουσ , Ο) 1 μ€ναΐ€, σοι, 

δ/δου δ', ώ 'Έ^κά^α, φ/ως, 

ιταρθενων εττΐ Χ€Κτροί<ζ α νόμος €χ^€ί, 

ττάΧλβ ττόδ' αίθβριον, άνα'^ζ γορον, αντ. 

€ναν βύοΐ, 
ώς €7γΙ ττατρος β μου 
μακαριωτάταίς τνγαις^ 
ο χορός όσιος, 

αγβ συ Φοίβε νιν κατά σον βν Βάφναίς 
330 άνάκτορον θνηττοΧώ, 

Ι μην, ω 1 μ&ναι , 1 μην. 

χόρευβ, ματβρ, άνα<^€, ττοΒα σον 
€\ίσσε ταδ' βκεΐσβ μβτ ίμΑθεν ττοΒών 
φέρουσα φιΧτόταν βάσιν. 
βοάτε τον 'Ύμεναων, ώ, 
μακαρίαΐς άοιΒαΐς 
Ιαχαΐς τε νύμφαν. 
ίτ, ώ καΧλίττεττΧοί Φρυ^ων 
κόραι, μεΚΊτετ εμων ηάμων 
340 τον ττειτρωμενον εύνα ττόσιν εμεθεν, 

Χ0Ρ02 
βασίλεια, βακχεύονσαν ου Χη-^ει κορην, 
μη κονφον αίρτ] βήμ ες Αρχείων στρατόν ; 

ΕΚΑΒΗ 

"Ηφαιστε, ΒαΒουχεΐς μεν εν γάμους βροτών, 
άταρ Χνγράν γ€ τιίνΒ' άναιθύσσεις φΧο^α 
εζω τε μεηαΚων εΧτηΒων. οϊμοι, τεκνον, 
ως ούχ ύττ' αιχμής σ ούδ' υττ Αρχείου Βορος 
«γάμους ^αμεΐσθαι τουσδ' εΒοζαζον ττοτε. 
τταράΒος εμοί φως• ου «γαρ ορθά ττυρφορεΐς 

382 ΤΗΕ ΟΛυθΗ1ΈΚ8 ΟΡ ΤΚΟΥ 

Ηγηιοη, ίο Ιΐι^ε ίδ ίΐιοίι• 1)η^]ιΙηο55 ιιρίβ/φίη^: 

ΗοΙίΗΐ:©^ Ηπδΐι Ιΐιου Ιΐιγ δίίΐΓ-,^ΙίίΙοΓ Λνίοΐ^, 

ΑίΙβΓ Ιΐΐ}^ Λνοηί; \ν1ΐ€η ίΐ ιη^ΐά ίδ α ι)^^^16. 

(Αηί.) 
¥\οΆί, βγίπίί ίοοί οί Ιΐΐ6 (ΙαιιαοΓδ, ίο^ιΗ-1^Λ^1^π§ 

ΚίίΥοΙ ϋί" Ι3ΐ'ϊζ1α1δ : ηιι§, 1);ιοα1ιαηαΙ δίΓΗΪιι,, 
Κΐη^• ϊη ί1ιηΓ.1<δίτϊνίη§ ίοι* ίοΓΐπηε οχοοεάΐη^ 

Ηίίρργ, ίΐιαΐ ίβΐΐ ίο ιή}^ ίίΐΐΐιεί' Ιο ^Ά\η. 
Ηοΐγ ΐίιο οίαποβ ίδ, ηιν (Ιιιΐγ, ηΐ}- .ςΐοΐ'γ: 
Ι^εαοί Ιΐΐϋΐι ϋ, Ρΐιοεί^υδ ; ιτιίύ ])Μ}'-ΐΓε6δ Ι^εΓοΓΟ 

ί1ΐ66 

Αγο ΙίΒΥε Ι ηιίηΐδΙ:6Γ€(1^ ϊ1ί6Γ6 ίη Ιΐιγ ίίΐηε : — 330 

Μαη'Ίϋ^β-\ύη§, Ηγηιοη ! — δΐη^ Ιουοϊ Ιΐιβ γ^ΐγηίη. 

1]ρ, ιηο11ΐ6ΐ% ίοΐη ΐΐιοιι Ιΐιε ΓβΥβΙ : — ΛΥΪίΙι ρΗ0€δ 

\νοΥ€η ΛΥΪΙΙι ιηΐηβ ΙΙίΓοασΙι ίΐιβ δΛνοοΙ ηιεαδαΓβ 
ί1ο6 ; 

ΗϊίΙιεί'λν&ΓίΙ, 11ιϋ1ΐ€ηγ&Γ(1, ΐΐιηά Ιΐιο (ΐΗποε-ηΐΗζβδ : 
8ΐη§ ενβΓ ^"^ Μίΐιτίίΐ^ε-ΐνίηί^ ! — Η^ηιβη ! " δΐη^ γβ. 

Βΐίδδ ενβΓ οΐιίηιο ΐΙίΓΟίΐί;]! Ιΐΐΰ ηοΐβδ οι γοιιγ δίιι§ΐιι§ ; 

Ηίΐίΐ }'β Ιΐΐ€ ΙίΓΐίΙβ Λνίΐΐι ^Ιπά γοίοεδ οιιΙπη§ίη§. 

Ό;ιυ§1ιΐ6Γδ οί ϊ^Ιη'γ^ϊα, ΆντΆγ^ά ϋΐνο Ιΐιο Οΐ'αοεδ^ 
Ηγηιη γε ηιγ 1)ηοΐ£ΐ1, ίΐιε Ιίπ'άείίΓοοηι £ογ πι6 
ΟεδΙΐηεά \)γ ίαΐε'δ βνβιΊίΐδΐπι^ (ΙβοΓεο. 340 

ΟΗοκυδ 
Ρυεοιι, λνΐΐί ίΐιοη ηοΐ: τεδΐΓαΐη ίΐιίδ Μαθηαά ιπίΐϊοΐ^ 
Εγ6 δρεεά 1ι€γ ί\γη^§ ίεεΐ ίο ΑΓ^οδ' ΙιοδΙ ? 

ΗΕίΧΕΛ 

ΓίΓβ-^οίΙ^ 111 5ροιΐ5ίΐ1-ηΙεδ ίΐιου 1)_ΰ;1ιΙ'δί ίΐιε ίοΐ'οΐι ; 
ΒιιΙ Ο, ίΐ ρίΐεοιίδ ίίαιηε Ιΐιοιι Ινίηάΐεδί πολύ, 
ΡίΐΓ ίΥοπι Γπίηε Ηΐ^ΐι Ιιορεδ^ ίαι* Ι^ίΐΐι ιηε^ ιηγ εΐιίΐά^ 
Ιίο\ν Ηΐΐΐε οί" δυοίι ιπ&ΓΠίΐσβ βι-εΒίηεά Ι ενεΐ' 
ΡοΓ ΐΚεε, — α οίίρτϊνε, ίΙΐΓ&ΙΙ οί Αΐ'^οδ' δρε&Γ ! 
Οϊνβ ηιε ΐΗε ΙογοΙί;, ϋ ίίίδ ηοΐ Ιΐι&ΐ Ιΐιοιι 1)εαΓ ίί 

3^3 ΤΡίΙΙΑΔΕ^ 

μαινας θοάζονσ , ούΒ^ σ αΐ τυγαι, τίκνον, 
350 σεσωφρορηκασ , αλλ' έτ' €ν ταυτω μβνεις. 

είσφβρβτβ 7Γ€ύκα<ζ, δάκρυα τ' άνταλΧάσσετβ 
τοις τήσ^ε μβΧεσι, ΎρωάΒες, ^γαμηΧίοι^;. 

ΚΑ2ΑΝΔΡΑ 

μητερ, ττύκαζε κρατ εμον νικηφόρου 
και χαίρε τοις εμοΐσί βασιΚικοΙς <γάμοις, 
και ττεμττε, καν μη τάμα σοι ττρόθνμά γ' τ;» 
ώθει βιαίως' ει ^αρ εστί Κοζίας, 
'Είλενης ^αμεΐ με δυσχερέστερου ηάμον 
Ό των Αχαιών κΧεινος Ά'^/αμεμνων άναξ. 
κτενώ <^αρ αύτον κάντιττορθήσω Βομονς 

360 ΊΓοινας άΒεΧφών καΐ ττατρος Χαβουσ εμού. 

αλλ,' αιίτ' εάσίό' ττεΧεκνν ονχ νμν^ίσομεν, 
09 εις τράχηΧον τον εμον είσι χάτερων, 
μητροκτονους τ ά'^/ώνας, ους ονμοί '^άμοι 
θησονσιν, οΐκων τ ^Ατρέως άνάστασιν. 
ττόΧιν δε ζειΡω τήνΒε μακαριωτεραν 
η τους \\.χαιούς, — ενθεος μεν, αλλ' ομ.ως 
τοσόνΒε γ' έ'^<^ στησομαι βακχευμάτων, — 
Όΐ δία μίαν γυναίκα καΐ μίαν ΚύτΓριν 
θηρώντες 'ΕιΧενην μύριους άττώΧεσαν, 

370 ό δβ στρατηγός 6 σοφός εχθίστων ΰττερ 

τα φίΧτατ ώΧεσ\ ηΒονας τας οίκοθεν 
τέκνων ά^εΧφω 8ούς γυναικός βινεκα, 
και ταυθ' εκούσης κού βια ΧεΧτ]σμενης. 
εττει ο εττ ακτας ήΧυσον 2.καμανοριους, 
εθν7]σκον, ου ^ής ορι άττοστερούμενοι, 
ουο υγιττυρ^ου ττατριοος• ους ο Αρ7]ς εΧοι, 
ου τταΐΒας εΐΒον, ου Βάμαρτος εν χεροΐν 
ΤΓεττΧοις συνεστάΧησαν, εν ζεντ) δε 7^7 
κείνται, τα δ' οϊκοι τοΙσΚ ομοϊ* ε^ί'γνετο* 

3δ4 ΤΗΕ ΒΑυΟΗΤΕΚδ ΟΡ ΤΚΟΥ 

Ιη Μίΐ€ηΛ(1 ίΓθπζ^. ΤΠιγ ΓηίδίΌιΊιιηοδ, οΐιΐΐοΐ, 

Ηεαίοίΐ ηοΐ ΐΐιγ ιηΐικί^ 1)αΙ δίίΐΐ λγΙ: 1;1ιοιι άί.ςίταιψίιΐ; 350 

Τοαί'δ ΐη 6χα1ΐίαη§6 ίοΐ' Ιΐιβδβ ΙιβΓ ηι.αιτΐβ^ε-ΐι^τηιηδ. 

€ΑδδΑΝΟΚΛ 

Μοίΐιει•^ Λνίΐΐι ΛνΓείΐΐΙΐδ ο£ Ιηυιηρίι οΓΟΛνη ιηίηβ 

Ιιο,ΊοΙ. 
Κο]θίθ€ ΐΐιοα ο'6Γ ηιν ιηίΐΓΠίΐίτο Λνΐΐΐι α 1ίίη§. 
ΕδοοΓΐ ηΐ6 ίο ΐιϊηι : ίί" Ιΐιοιι ίΐικί ιηβ 1ο11ι_, 
λνΐΐΐι νΐοΐοηοβ ΙΙΐΓΐΐδΙ ηιβ : ίοΐ', ΐί Εοχΐ&δ Ιίνβδ, 
Ι)ΰηο11ίθΓ Ιΐΐίΐη Ηοίβη'δ δΙίίΐΠ ηιγ δροιίδίΐΐδ 1)6 
Το Α^Ηΐηεηιηοη^ Αοΐιαεα'δ ^Ιοηουδ Ι^ΐηο. 
Ββίΐΐΐι δΙίίΐΠ Ι άεαΐ Ιιΐηι, Ιΐίΐνοο οί Ιιίδ Ιιοηιε, 
Ανεη^ΐη^ δο ιηγ Ι^ιέϊΙίγοιι .ίικΙ ηΐ}^ δίΐ'β : — 360 

Νο ηιοι•6 οί Ιΐΐίΐΐ ; Ι Λνΐΐΐ ηοί; δπι§ Ιΐιβ αχε 
Τΐΐίΐΐ οη ιπ}" ηκαΐί, αηά οΐΐιβί'δ' ηοοίΐδ^ δΐιαίΐ ία]], 
Τΐΐθ ηιο1:1ΐ€Γ-ηιιΐΓ(ΐ6ΐ'ΐη§ δΐΐ'ΐίβ,, ηΐ}^ δρουδαΐδ' ίΓαΐΙ, 
ΝοΓ οί" ΐ1ΐ6 ονεΐ'ΐΙίΓΟΛν οί Αίΐ'βυδ' Ιιουδβ. 
ΒαΙ Ι ΛνΐΠ ρΓονβ ίΐίΐδ οίΐ^ Ιιαρρίθΐ* 
ΤΗεπ γοη ΑοΙιαοΛΠδ^ — γβίΐ^ ροδδβδδβά ίΐηι Ι, 
ΥοΙ δίαιιά 1ΐ6Γ€ίη οί Ι^ίΐοοίιαηΐ: τανίπ^δ οΙθηγ, — 
\ν)ιο ίοΓ οηε Λνοιπίΐη, ίοΓ οηβ \ν&ηΐοη'δ δ^ΐίθ, 
Ιη (^υβδΐ οί Ηοΐβη Λν&δΙεά Ηνβδ υηΐοΜ. 
Αη(1 ΐΐιΐδ Λνϊδβ οΐιΐεί — ίοΐ' Λνΐιαΐ Ηβ Ιΐίΐΐεά ηιοδί 370 

Η 6 Ιι&ΐΐι Ιοδϊ \\^1ΐΗΐ ιηοδί 1ΐ6 Ιονβά^ 1ιοηΐ6-]ονδ οί 

οΐιΐΐάΐ'εη 
Το Ιιίδ 1)Γθ11ΐ€Γ ίοΓ α 'Ά'Οίη&η'δ δα1<:6 τεδΐ^ηβά, — 
Αηά δ1ΐ6 α Λνϊΐΐΐη^ ρι*€ί}'^ ηο Ιίΐάηαρρεά νΐαΐΐπι ! 
Αη(1^ ΛνΗεη Ιΐιβδο οαηιε ηηΐο δοαιηαικΙβΓ'δ Ι3ηη1<δ, 
Ραδί: άίεά ΐΐιβν, ηοΐ ίοΓ πιαΓοΙιεδ ίοειπίΐη-ΙΐΒΓΓίεοΙ^ 
ΝοΓ Ιιοηιο-ΐαηά δΐαΐβΙγ-ΙοΛνειτά. ^Μιο ίεΐΐ ΐη ίΙ^Ηΐ 
8?Λν ηοΐ ΙΙιεΪΓ οΙιΐΜΓβη^ ηοΓ 1)γ 1ΐ3η(1δ οί Λνΐνβδ 
Ιη Γο1)6δ ΛνβΓβ δΙίΓουίΙΰίΙ : Ι^υΙ ΐη 8, δΐΐ'ίΐηε^ε ]Άηά 
'ηΊ6}' Ιΐο. Αηά ίη 11ΐ6ΪΓ Ηοιηεδ ίΐιβ Ιίΐίε Ιίβίεΐΐ : 

νοί.. Ι. € ο ΤΡΩΙΑΔΕ2 

380 'χήραί τ' βθνι^σκον, οΐ δ' ατταίδβί €ν Βόμοκ; 

άλλως τ^κν βκθρί'^αντ^'^• ούδε ττρος τάφου<; 
€σθ' οστίς αντοΐ<; αίμα γτ} ^ωρήσβται. 
η τοΟδ' βιταίνου το στράτβνμ βττάξίον. 
σί'^/αν άμβινον τασγ^ρά, μη^β μονσά μοι 
"'/ά'υιτ άοώος ητί<; υμνήσ&ί κακά. 
Τρώες δε ττρώτον μεν, το κάΧλιστον /τλεος, 
νττβρ ττάτρα^; €θνγ]σκον' 01)9 δ' βλοί ^όρν, 
νεκροί γ' €9 Οίκονς φερόμενοι φίΧων νττο 
εν 7/7 Ίτατρωα ττερίβοΧας είγον 'χθονό^, 

390 'χερσίν ττερισταΧεντες ων εγ^ρην υττο' 

όσοί δε μη θάνοιεν εν μάχ{] Φρνγών, 
άεΐ κατ ημαρ συν Βάμαρτί καΐ τέκνοις 
ωκονν, Ά-χ^αίοΐς ων άττήσαν η^οναί. 
τα Κ"ΈλΚτορΟ<; σου Χύττρ^ άκουσον ώς εχεί' 
δό^α? άνηρ άριστος οϊ'χ^εται θανών, 
και ταυτ Άχα^ωζ^ ϊζις εζερ'^/άζεταΐ' 
εΐ δ' ήσαν οίκοι, γ^ρηστος εΧαθεν αν γεγώς. 
Υίάρις τ €ψ]με την Αιός' <^/ι]μας δε μή, 
σι^ώμενον το κήΒος^ εΐγ^εν εν Βόμοις. 

400 φεν^ειν μεν ονν 'χ^ρη ττοΧεμον Οστις ευ φρην^ΐ' 

ει δ' ει? τόδ' ελθοι, στέφανος ουκ αίσγ^ρος ττόλει 
καλώς οΧεσθαι, μη καΧώς δε ΒυσκΧεες. 
ων εΐνεκ ου χρή, μήτερ, οίκτειρειν σε ^ψ', 
ου τάμα Χεκτρα' τους ^άρ εχθ ιστούς εμοι 
καΐ σοΙ ^άμοισι τοις εμοΐς Βιαφθερώ. 

Χ0Ρ02 

ώς 7]Βεως κακοΊσιν οίκείοις γελα?, 

μεΧιτεις θ' α μεΧττουσ^ ου σαφή Βείξεις ϊσως. 

^ Ραΐβγ Επά Τ^'ΐτβΠ : ίοΓ κνδο$ Ναιιοΐν. ΤΗΕ ϋΑϋΟΗΤΕΠδ ΟΓ ΤΚΟΥ 

\νΐν08 Λνίθ1θΛν€Γΐ ά'ΐβά, 8ίΐ•68 ΙΐΠί^βΓ 111 Ιοίΐβ Ιΐίΐΐΐδ 380 

Ννΐΐΐιοιιΐ 50118^ \ν1ιοηι ίοΓ ηοιι^ΐιΐ Ιΐιβν ηπΓίαΐ'ί^ίΙ; ηοηο 
Ηοηκιΐιι ίο 5})ΐΊ1 €Λγ11ι'8 Ηοοά-ί^ϋΐ 3ΐ Ιΐιοΐΐ' ΐοιη1)ί>. 
Βουΐΐι, Λνοΐΐ Ιΐιβ Ιιοδΐ Ιιαΐΐι ΰαι•η€(1 δαοΊι ρι•αΐ«ΰ «•ΐ3 

11118 ! 
Βοδΐ Ιοί'ΐ υηΙοΜ ίΐιο άεεοΐδ οί δΐιαηιε — ηοΐ ηιίηβ 
Βε νοίοο ο£ δοη^ Ιο οΐΐίΐηΐ; ίΐι&ΐ ενΐΐ ΐαίε ! 
ΒιιΙ^ ίοΓ ΐ1ΐ€ ΤΓϋ]αηδ, βΓδί ίοΓ ίαΙΙιοιΊ&ικΙ 
ΊΊιεγ (Ιΐβά — ίΐ §1θΓΪοιΐ3 (Ιθαΐΐι ! \νΐιοηι ίοεηιβη δΙοΛν, 
Βγ ίηοη(1δ Ιΐιείΐ' οοΐ'ρδβδ ίο ΐΙιεΪΓ Ιιοιηεδ \ν6Γ6 \)()η\ϋ, 
Αηά ίη ΐΗβ ΙιοΐΉΘ-Ιαηά εαΐ'ΐΐι'δ .αηπδ ΟΓΛίΙΙοά ΐΐιεηι 
Οοηιρίΐδδεά Λνΐΐΐι άιιΐεουδ 1ι<αη€ΐδ' οΙ)δ6Γν;ιιιο6δ. 390 

Αηθ λνΐΐίΐίδο Ρ1ΐΓ}'§ίαηδ ηοΐ ίη 1)ίΐ1;ίΐ€ (Ιίεά 
ΕνοΓ Λνΐ1:1ι Λνίίβ ίίικί οΙιίΙοίΓοη άίΐγ \)γ άαγ 
Όν>Ίΐ\1, ]ο}'δ Λν1ΐ6ΐ•6θί ΐ1ΐ6 Αο1ια6&ιΐδ ΐαδίεί! ηοπβ. 
ΡοΓ ΗεοίοΓ'δ Λνοείαΐ ίαΐϋ— ΙιΟίΐΓ ΐΐιοιι Ιΐιο ΐι-υΐΐι : 
Ηε ρΐΌνεά Ιιΐιηδείί" α 1ι6γο 6ι•6 1ί6 άΐβά ; 
Αηά 1;1ιΐδ ΐΐιβ Αο1ΐίΐ€»ηδ' οοηιΐη^ 1)γοιιο^1ιΙ Ιο ρπδδ : 
Ηαά ΐΗβγ ίη Οι•€€06 δια^^^1, ηοηε 1ι?κ1 δεοη Ιιίδ 

ρΐΌΛνβδδ. 
Αηά Ραηδ Λνοάάβά Ζειίδ' οΐιίΐά : Ιι&ά Ηβ ηοί;, 
Η 18 Η&ΙΙδ Ιιαά Ιιαΐΐβά αίϋίΐηοο υηΓοηοΛνηεά. 
8οο11ι, 1ΐ6 Λνεΐ'β 1)6δΙ δΐιυη \ν3Γ, Λνΐιοδο ΐδ Λνίδβ : 400 

Ιί" ΛνίΐΓ ηιιΐδΐ 1)6^ Ιιίδ οοιιη1:Γ}''δ ογολμι οί ρΓΐάβ 
Ιδ άοΛΐΙι Ιιετοίο^ οΐ'ϋνεη άβίΐΐΐι Ιιογ δΐιαηιο. 
ΊΊιεη ηι;ι1ι:6 ηοΐ ηιοαη^ Ο ιηο11ΐ6Γ_, ίοΓ ΐΐιγ Ιίΐηά, 
ΝοΓ ίογ τηγ οοποΐι ; ίογ τηγ ιηοδΐ 1)ΐΐΐ6Γ ίθ€δ 
Αηά ΐΐιίηβ δΗ&Π Ι άεδίΐΌγ \)γ πιίη© βδροιίδίΐΐδ. 

€Η0Κυ8 

ΗοΛν 1)1ϋ;1ΐ6ΐν 1ίΐιΐ(τ1ΐ6δΙ ΐΐιοα άϊ Ιιιίηε ΟΛνη ϊΐΐδ, 
Αηά Ιίοάοδί: ΐΐιϊη^δ ΐΐιοιι δοαίΌβ δΙίίΐΗ δ1ιο\ν ίυΐβΐΐεά ! 387 
00 2 ΤΡΩΙΑΔΕ5 

ΤΑΛΘΤΒΙ02 

€1 μη σ' 'ΛττόλΧωζ^ βζββάκ'χβυσβν φρενα^, 
ου τάν άμισθΐ τους €/Αου? στρατηΧ(ίτα<; 

*10 τοίαΐσΒβ φήμαίς ^ξβττεμτΓβς αν 'χθονό';. 

ατά ρ τά σεμνά καΐ Βοκήμασιν σοφά 
ουΖίν τί κρείσσω των το μηΒεν ην άρα. 
6 γα/3 μβ^ίστο^; των ΐΙανεΧλ^ίνων άναξ, 
^Ατρίως φί\ο(; τταΐς, τήσ8^ βρωτ βξαίρβτον 
μαίνά^ος ύττβστη' καΐ ττάνης μεν είμ βγώ, 
άτάρ λεχοΫ γ€ τήσΒ' αν ουκ εκτησάμην. 
κα\ σοΙ μεν, ου <γάρ άρτία<ζ εχ^εις φρένας, 
'Α/ογεΓ ονείδη καΐ Φρυ^ών ετταίνεσεΐζ 
άνεμοί<ζ φερεσθαι τταραΒίΒωμ^' εττου 8ε μοι 

420 7Γ/θο? ναύ<;, καΧον νύμφευμα τω στρατηΧάττ). 

συ δ', ηνίκ' αν σε Ααρτιου χρ'ΐίζ'υ τοκο<; 
αγβίΐ^, εττεσθαί' σώφρονος δ' εσεί Χάτρις 
^υναίκος, ώς φασ^ οι μοΧοντες "ΐΧιον. 

ΚΑ2ΑΝΔΡΑ 

η Βείνος 6 Χάτρις. τί ττοτ' ε'χρυσυ τοΰνομα 
κήρυκες, εν άιτε'χΘ^-^μα ττά'γκοίνον βροτοΐς, 
οι ττερί τυράννους καΐ ττοΧεις ϋττηρεται; 
συ την εμην φης μητέρα εΙς ^ΟΒυσσεως 
ηζειν μεΧαθρα ; ττοΰ δ' * ΑττοΧΧωνος Χο'^οί, 
ο'ί φασιν αυτήν εις εμ' ηρμηνευμενοι 
430 αυτοί) θανεΐσθαί ; τάΧΧα δ' ουκ ονεώίώ. 

Βύστηνος, ουκ οΖδ' οΐά νιν μένει ττάθη' 
ώς 'χ^ρυσος αύτω τάμα καΐ Φρυ'^/ων κακά 
Βόξει 7Γ0Τ είναι. Βεκα <^άρ εκττΧησας ετη 
πτρος τοΐσιν ενθάΚ , Ιζεται μονός ττάτραν ^ . . . 
ου 8η στενον ΒίαυΧον ωκισται ττετρας ^ ΗβαΐΗ Επά οΙΙΐθΓδ πιαΓίί α Ιαοαηα ΙιβΓβ. 388 ΤΗΕ ΟΑυΟΗΤΕΚδ ΟΡ ΤΚΟΥ 

ΤΑΙ.ΤΚΥΒίυδ 

Ηε(1 Ρ1ΐ06ΐ)ΐΐ8 ηοΙ, Λνίΐΐι ίι•6ηζ^ Ιΐιπίΐοά Ιΐι^ δοιιΐ, 

ΤΙιου \νί1:Η κυοίι 1)0(ϋη§δ δΐιοϋΐίΐδί ηοΐ; υηοΐιηδίίδοίΐ 

8ρ66ά ίΐΌΐη Ιΐιγ Ι&ηά ηιγ 1θΓ(1δ^ Ιΐιβ 1)ίΐΙί;ΐ€-ο1ήΰί8. 410 

Ι,ο, ΐΊ0\ν ΐ1ΐ6δ6 Ιοίϊγ οηβδ^ \νΐδ6 ΐη Γίίριιΐ6_, 

Αγ6 ηο \ν1ιΐ1; 1)6ΐΐ6Γ Ιΐιαη ΐ1ΐ6 ηοΐΙιΐη^-ΛνοΓΐΙι ! 

ΓοΓ Ιΐιίδ ιηοδΐ ηιΐ^ΐιΐγ Ιίίη^ οί αΐΐΐεά Η6ΐ1{ΐδ_, 

Τΐήδ ΑίΓβυδ' δοη, ίιαίΐι δΐοορεά Ηΐηι Ίΐ€α11ι Ιονο'δ 

ΓοΓ γοη ιτιαά ^ιγΙ, οί αΐΐ ιηαίάδ ! Ροογ ίΐΐΊΐ Ι, 

ΥεΙ \νου1(1 Ι ηβ'βΓ Ιιανβ ^οίΐιεη ιηβ 1ι6γ οοικΊι. 

Νο\ν, δ€6ίη§ ΐΐιοιι Ιιαδΐ ηοΐ ιιηδίιαίΐβΐ'εά Λνίί;^ 

Τΐιγ ηιοοίίδ αϊ Α镧θδ Άτιά ϊ\\γ ρΐ'αίδβ οί' Ρ1ιι•γ§ία 

Ι ήίηξ ίο 1]ΐ6 \νίη(1δ Ιο δοαΙΐθΓ. ΓοΠοΛν ιηβ 

ϋηΐο Ιΐΐ6 δΐιΐρδ, ουί' οίΐρΐαίη'δ ^οοάΐ^ 1)Γί(1ο ! 420 

Βυί Ιΐιοα (/ο Ηβοΐίδά) \ν1ΐ6ηδο ί,ΕβΓΐεδ' δΘέ-ά ίΙβδίΐΈδ 

Το Ιαΐνβ Ιΐΐ66, £ο11ο\ν. Α νίΓΐιιοιίδ ΛνοπΊαη'δ ΙΙιγηΙΙ ^ 

81ια11 ΐΐιοιι \)β, &δ δα^ α11 ύιαΐ οαηιε ίο Τγο^. 

€Α88ΑΝΟΚΑ 

Κεβη-ΛνίίΙεά ναΓίβΙ Ιΐιΐδ ! \νΐιγ δυοίι ΐαίν ηίΐιιιβ 

Ηανβ 1ΐ6ΐ•α1(1δ^ οοηιΐΏοη Ιοαΐΐιίη^ οί' ηιαπί^ΐικί, 

ννΐιο &Γ6 1)υΙ ιηεηίαΐδ οί' Ινίη^δ αηά ϋί1ί68 ? 

8ίΐγ'δΐ ίΐιοα τηγ ηιο11ΐ6Γ ίο Οά^δδοαδ' Ιιαίΐδ 

8Ηα11 001116 ? \νΐΐ6Γβ 1)6 Αροΐΐο'δ Ιιοάίη^δ Ιΐιεη, 

ννΐιίοΐι δίΐγ — ίο Π16 ηο ιη^δΐβΓ^ — ΐΐιαΐ δ1ΐ6 

81ια11 1ΐ6Γ6 (ϋ6 ? — οΐ1ΐ6ΐ• δ1ιαηΐ6 Ι \νί11 ηοΐ 8ρ63,1<:.2 430 

νν^ΓβΙοΙι Ι — 1ΐ6 Ιίηοννδ ηοΐ \ν}ιαΐ δαίΤεπη^δ Λναϋ ί'οι* 

Ιιίηι, 
διιοΐι, Ιΐιαΐ: ηιγ -ννοδδ αηά ΡΙΐΓ^^ία'δ ^^^ δΐιαίΐ δ66ΐη 
Αδ ^οΐά Ιο ΗιΐΏ. Τεη γ6αι•δ Ιο 1;1ΐ6δ6 ρ&δΐ 1;6η 
Αοοοιιιρ1ΐδ1ΐ6ά^ δΐιαίΐ 1ιβ τεαοΐι Ιιίδ Ιίΐηά — αίοηε ; 

δΐΐίΐΐΐ 86β \ν1ΐ6Γ6 ίπ Ιΐΐ6 ΙΌοΙν-^ΟΓ^β ί^ΙΙ ΟΙΐ&Γ^ΙΐίΙίδ 

' ΐ.6. βίανβ ίο Ροηβίορβ. 

- {.€. ΐΗθ ιπίΐηιΐθΓ ο£ ΗβΓ «Ιβαΐΐι. 866 Ηο\ιώα, 11. 1259-73. ΤΡΩΙΑΛΕ2 

Ββινη ΧάρυβΒις, ωμοβρώς τ ορβιβάτηζ 
ΚνκΧωψ, Αι^νστίς θ' η συων μορφώτρια 
Κίρκΐ], θαλάσσης; θ' αλμνρά<ζ ναυάγια, 
Χωτοΰ τ 6ρωτ€ς, Ηλίου θ^ ά^ναί βυβς, 
440 αΐ σάρκα φωνηεσσαν ησονσίν 7Γ^Τ6, 

ΤΓίκραν ^ΟΒνσσβΐ ^γήρυν. ώ? δ^ ^νντ6μω, 

ζών είσ' €9 ' Αίδου κάκφν^ων \ίμι>η<; ΰΒωρ 

κάκ Ιν Βομοίσί μυρι ευρήσβι μολών. 

άΧλα <γαρ τι τού<ζ 'Οδυσσ€ω? ίζακοντίζω ττόνονζ ; 

στ€Ϊχ^\ οττως τάγ^ιστ 69 " Κί^ου νυμφίω γα/χώ- 

μεθα. 
η κακο'ζ κακώ<; ταφήσεί νυκτο<ζ, ουκ εν 7] μέρα, 
ώ Βοκων σεμνόν η ττράσσείν, Ααναϊ^ών (ψ^^η- 

^γετα. 
κάμε τοί νεκρον φάρα'^<^ε<ζ >γυμνάΒ^ εκβεβΧη- 

μενην 
νΒατί γ^ειμάρρω ρεουσαι, νυμφίυυ ττεΧας τάφου, 
450 θηρσί Βώσουσιν ^άσασθαι, την ΆττόΧΧωνος Χάτριν. 
ώ στεφη του φϊΧτάτου μοί θεών, ά'^άΧματ 

εΰία, 
'χ^αίρετ' εκΧεΧοιφ^ εορτάς, αΙ<; ττάροίθ^ ή^αΧ- 

Χόμην. 
6τ' άττ' εμοΰ ^ρωτο^ στταραΎμοΐ^, ώ<; ετ ουσ' 

ά'^/νη χροα 
δω θοαΐ^ αΰραί<; φερεσθαί σου ταδ', ώ μαντεΤ 

άναξ. 
ΤΓοΰ σκάφος το του στρατη'^οΰ ; ττοϊ ττοτ' 

εμβαίνειν με 'χρή ; 
ουκετ άν φθάνοις αν αΰραν ίστίοις καραΒοκών, 
ώί μίαν τριών 'Κρινύν τησ^ε /χ' εξάξων χ^θονός. 
χαίρε μοί, μήτερ, Βακρύσϊ^ς μηόεν ώ φί\η 

ττατρί^' 39 ο ΊΉΕ ϋΛυθΗΊΈ118 ΟΓ ΤΕΟΥ 

Ηαίΐι ηΐίΐύο 1ι6Γ ΙίΐΪΓ, — Λνΐιεί'β ηιουηίίΐϊη-ΐΐίΐυηΐϊη^ 

Κίΐνίιΐ8, — 866 1ΐ6Γ ΐΐΐίΐΐ Ιυΐ'πείΐι ηΐ6η Ιο 8Λνΐη6, 

Ι.ίίτπΓίΗη ΟΪΓΟΟ, — 5I1^ρ^ν^6^]ν ίη βηΙΙ 56ίΐδ, — 

ΤΙΐ6 1ο1:ιΐ8-οι•ίΐνίημ;3^ Ιΐιο διιη'8 8αοι•6(1 1<:ίη6, 

\νΊιθ56 (Ιείΐίΐ Ηβδίι λνϊΐΐι ά Ιιυιηαιι νοΐθ6 8ΐΐίΐ11 ηιοπη^ 440 

Α (ϋΓ6 νοΪ€6 ί'υΐ' 0(1}•5δ6υ8 ! Το ηΐίΐΐνβ βηςί, 

Ηβ 8ΐΐα11 866 Ηίΐίΐβδ Ιϊνίη^, '80ίΐρ6 Ιΐΐ6 86Ε, 

Υ6ί;^ λν1ΐ6η 1ΐ6 λχ'ίηηείΐι 1ιοηΐ6^ ύηά ϊΐΐδ υηίοΐοΐ. 

Ρ ΥεΙ — Οάγδδβυδ' 1:ΐΌΐιΙ)ΐ6δ, \ν1ΐ6Γ6ίθΓ6 δΙιοιιΜ Ι Ιοοδβ 

ΐ]ΐ6π• ^3,ν61^η-ί1^ο'11^; ? 
Οη, ΐΐιαΐ Ι ιηίΐγ Ιιαδΐβ ίο λνβά ιη^ 1)η(ΐ6§ΐΌοηι^ ΡΙίκΙ^δ' 

δρουδαΙ-ρϋοΗΐ:. [οΓ άΆγ, 

νϋΰ οη6, νΐΐ6 δΐΐϋΐΐ ])β ΐΐιγ ΒυνίαΙ^ (1ίΐΓΐ<:1ίη^, ηοΐ ίη 1ΐ.ί;•1ιΙ 
Τΐιου ϊΐΐ'άΐ άΐ'€ΆΏΛ8ΐ οί Ιιίοΐι αοΐιίβνειτιοηΐ^ οΐιίεί" οί 

ίϋίΐηαυδ' δοηδ' ίΐιτίΐγ ! 
Υεα, αιιά ηΐ6, Ηαη^ οοί: α η&Ι^εά οογ86^ ΐ1ΐ6 ηιουηΐΛΪη'δ 
ο]ΐΛ8ΐη-Γίίΐ_, [α ΓΜνΐη-ο'ίί'ΐ:, 

Ροαηιΐπίτ \νί11ι Ιΐΐ6 λνΐηΐΓγ Ηοοάδ, δΐιαίΐ §;ϊν6 Ιο ΐ36ίΐδΐδ, 
ΗαΓίΙ 1)6δί(ΐ6 ηιγ ΐ3ΓΪ(ΐ6^ΐΌ0ΐη'δ βτίΐνβ — ΑροΠο'δ 

ρι•ί6δΐ6δδ-1ΐ£ΐη(1ηΐίΐΐ(1 ιιΐ6 ! 450 

ΟίΐΓΐ;ιη(1δο£ΐ1ΐ6 Οοά ηιοδτ οΐ6&Γ ιιηΐο ηΊ6_,ηΊγδΐϊοΐ3Γαν6ΐ•}% 
ΡαΓ6Λν6ΐ1 : Ι Ιιανε Ιείΐ ί}ΐ6 ΐ;6ΐΏρΐ6-ί6αδ1:δ^ ιιι^ ^ο^ ίη άαγΒ 

ο'6Γρίΐδ{; : 

Η6ηο6, ίη ι•6ηάί秕δ Γγοπί ηι^" 1)0(1^, ϊ\\8ά,, Λν1ιίΐ6 γ€Ϊ ταγ 

Μοοά ίδ ο1ΐίΐδ1:6^ [1θΓ(1 ' 

Ι ηιαγ^ίνείηεηι ΐο ΙΙιεΗ&δίδΐολνΕί'ί; Ιο 1:}ΐ66^0 ΡΐΌρΙιεΙ- 

\νΐΐ6Γ6 ίδ Α§?.ηΐ6ηΊηοη'δ ^Β.\\&γ ? — \ν1ιί1:1ΐ6Γ §ο ΐο ραδδ 

ειΒοαΓά ? [Ιΐιε δ&ίΐ ! 

ί,ο'ά,αγ ηοΐ ίΐΌΠΊ 6η^6γ Λνπΐοΐιίη^ ΐον ΐ1ΐ6 ΐ3ΐ•66Ζ6 ΐο β11 

ηο οι Ιΐΐ6 Αν6η^-6Γδ Τ1ιγ66 ίΐηι Ι \ν1ιοηι Ιΐιοα ίΐ'οπι 

Τγο^ δΐι&ΐΐ Ιιαίβ. 

^*'αι•6-ΐΙΐ66-Λ\'6ΐ1, ιηγ ηιο11ΐ6Γ, \ν66ρ ηοΐ ; — ί'ΰΐ1;1ΐ6ΐ•1ίΐηΓ!, 
Ιιείονθά ηΓνΠίο ; — 

391 ΤΡΩΙΑΔΕ2 

οί Τ€ 7^ς• €Ρ€ρθ' άΒβΧφοΙ χ^ώ τβκων ημα<ζ ττατήρ, 
ου μακράν Β^ξβσθβ μ'• ηκω δ' €ΐ<ζ ν€κρού<ζ νυκη- 
400 φόρο^ 

καϊ Βόμονς ττίραασ" \\.τρ€ίΒών, ων άττωΧόμεσθ^ 

ντΓΟ. 

Χ0Ρ02 
*Έκάβη<; <γ€ραίά<; φν\ακ€<ζ, ου οβΒόρκατβ 
ΒεσίΓΟίναν ώς αναυ8ο<ζ 66? ττβΒον ττίτνβι ; 
ουκ άντίλίίψβσθ^ ; η μβθήσΕΤ , ω κακαί, 
Ύραΐαν ττβσοΰσαν ; αίρβτ 669 ορθόν δβμας. 

ΕΚΑΒΗ 

εατε μ^ , οΰτοί φί\α τα μη φί\\ ώ κοραί, 
κύσθαυ ττεσουσαν τττωμάτων ^αρ άζια 
ττάσγ^ω τ β καϊ ιτίττονθα κάτι ττείσομαι. 
ω θβοί- κακον<; μεν άνακαΧώ τους συμμάχους, 

470 όμως δ' βχ€ί Τί σγγ}μα κίκΧήσκευν θεούς, 

όταν τις ημών Βυστυχ^ή \(Ίβη τύγτ^ν. 
"πρώτον μεν οΰν μοί τα'^μιθ^ εζασαι φίΧον 
τοις ^αρ κακοΐσι ττΧειον οίκτον εμβαΧώ. 
ημην τύραννος κείς τνρανν ε'γημάμην, 
κάνταυθ^ άριστεύοντ ε'^εινάμην τέκνα, 
ουκ αριθμόν άΧΧως, άΧΧ υττερτ ατούς Φρυ'γών 
ου Ύρ(ύας ούδ' Έλλ7^^'ΐ9 ουδβ βάρβαρος 
<γυνη τεκοΰσα κομττάσειεν αν ττοτε. 
κάκεΐνά τ εΙΒον 8ορΙ ττεσονθ' 'ΈιΧΧηνίκω, 

480 τριχίας δ' ετμηθην τάσΒε ττρος τύμβους νεκρών, 

καϊ τον φυτουρ'^ον ΐίριαμον ουκ άΧΧων ττάρα 
κΧύουσ εκΧαυσα, τοΐσΒε δ' εΐΒον ομμασίν 
αύτη κατασφα^εντ εφ' ερκείω ττυρα, 
ττόΧιν θ^ άΧούσαν. ας δ' έθρεψα τταρθενους 
βίς άξίθ)μα ννμφίων εζαίρετον, 
αΧΧοισι θρε-ψασ εκ γοερών άφηρεθην. 

392 ΤΗΕ ΒΑϋΟΗΤΕΚδ ΟΡ ΤΚΟΥ 

Υθ 1)€ΐΐ6&ΐ1ι Ιΐΐ6 8θά, τηγ 1)Γ6ΐ1ΐΓ6η ; — ίαΐΗεΓ, οί ΛνΗοδβ 
Ιοΐηδ Ι 03,1X16 ; — [δ1ι&11 οοιηο 

'Τίδ ηοί Ιοη^ 6ΐ*β ^6 8ΐι&11 ^ΓββΙ ηΐ6 : Ι υηίο ιηγ άί^ίκΐ 460 
Τηυηΐ])1ι-οΐΌ\νηοά ίΐ'οηι Ιιανοο οίΊΙιε ΑίΓβϊά 1ιουδ6 ί\\αΙ 
ΛνΐΌυ^ΙιΙ οαΓ άοοηι. 

[ΕχΗ ΤΑΙ,ΤΗΥΒίυδ ΐνίίΗ ΟΑδδΑΝϋΚΑ. 

ΟΗΟκυδ 

Ογ^γ Η6οαΙ)α'8 αΐΐβπίΐ&ηΐδ^ ηΐΕΓίί γβ ηοί 
Υουΐ' ηιϊδ1ι•€δδ δΐη1νίη§ δρββοΚΙβδδ ίο Ιΐιε εαι-ίΐι ? 
ννϋΐ ^6 ηοΐ Ιΐϋΐρ 1ΐ6ΐ% ΙιβαιΊΐβδδ οηβδ, 1)υΙ Ιε&νβ 
ΗθΓ ^ΐ'βγ ΙΐίΐΪΓδ ρΓθδΪΓ&ΐ6 ? ΒείΐΓ γβ υρ Ιιει* ίτπιηβ. 

ΡΙΕΟυΒΑ 

ϋ,εανβ ΐΊΊβ — ίίΐΐδβ 1νίη(1η€δδ μ'6Γ6 υη1νίη€ΐπθδ8^ §ίι*ΐ8^ — ■ 

8ο ίαΐΐεη Ιο Ηβ. \\'^β11 ιπαγ Ι δίηΐ-: 'η^ίΐΐΐι ίΐΐΐ 

Ι δΐιίϊβΓ, αηά ΙίΕΥΘ 8υίΓ6ΐ•βΓΐ_, αηά δΗίΐΙΙ δΐιίΤβι•. 

Ο Οοάδ ! — Ιο δοπ'γ ΙκΊρεί'δ Ι αρρβαΐ ; 

Υβΐ ίο ίηνοΐνβ ΐΙΐΘ Οοάδ Ιΐίΐίΐι δοιηε ίαίι• δ1ιο\ν 470 

ννΐιρη οΙίϊΜ οί Γπ.ιη οη βνίΐ ίοιΊυηβ Ιίί^ΐΊΐδ. 

Γίΐΐη ίΐιη Ι βΓδί ίο οΐι&ηί ιηΐηβ οΐάεη Μίδδ ; 

δο δΐιαίΐ Ι Λναΐίβ ιηοΓβ ΐ'υΐΐι £ογ ΐ1ΐ686 ιηγ \νο68. 

Ι \ν3.δ ίΐ ρήηοβδδ Λνθίΐάβά ίο β. 1ίίη§, 

Αηά ηιο11ΐ6ΐ• Ι ΙΰοοΛίιιβ οί" ρηηοβΐ)^ δοηδ^ 

ΝοΓ οίρΙιβΓδ ΐ1ΐ€δ6^ 1)ΐι1: Ρΐιΐ'γ^^ία'δ ιηί^ΐιΐίβδί οΐιίβίδ : 

ΤΓ0]αη ηοι• Οΐ'βΘΐί άατη^, ηοι* ΙίαΛαπαπ^ 

Μΐ^ιιΐ 6ν6Γ 1)03,δΙ ΙιβΓ ηιοΐΚβΓ οί" δαοΐι ίΐδ ΐΗθδβ. 

Υεΐ ί1ΐ6δ6 Ι δα\ν Ι)^ ΗβΠεηβ δρβαΐ'δ Ιαίά 1θΛν'_, 

Απα δΙιΟΓβ Ιΐιβδβ ΪΓ6δδ6δ αί ηιγ άοαά δοηδ' §Γ3.νοδ. 480 

ΤΙιβΪΓ ίίΐΐΐιβί' ΡΓΪίΐηι — ηοΐ ΐνογα οΐΐιει* 1ΐ23δ 

Ι Ιιβαι-ά αηά Λνερΐ Ιιίδ άοοίΉ, 1)υΙ Ιΐιβδο ιηίηε 6^63 

Ββΐιείίΐ ΙιίπΊ ΐ3ΐιΙο1ΐ6ΐ•6ά οη ΐΗβ αΙΐίΐΓ-δΙοηβ, 

'ΐγογ 8Άα]ίαά, Ιΐιβ πΐίΐίάεη άαυσίιΐεΐ'δ Ι Ιιαά ηαΐ'δεά 

Ροι• ρνίίΐβ οί" ρΓΐηοβΙγ δρουδη].<^ \νίΐ1ιουί ρββι*, 

Τοηι ίΐΌηι ηιϊηο &πηδ — ί'οΓ &1Ϊ6ηδ Γθαί'εά Ι Ιΐιειη ' 

393 ΤΡΩΙΑΔΕ2 

κούτ βζ εκείνων ελττίί ώ9 οφθήσομαί^ 
αύτη τ €Κ€ίνα<ζ ούκίτ οψομαί Ίτοτβ. 
το Χοίσθίον δε, θρι^κο<ζ άθΧίνύν κακών, 

490 ΒούΧη ^υνη 'γρανς ΈΧλαδ' ςίσαφίζομαν. 

α δ' €στΙ ^ηρα τωδ' άσνμψορώτατα, 
τοντοίς μ€ ττροσθ ήσονσιν, η θυρών Χάτριν 
κΧ7]Βας φυΧάσσ€ίν, την τεκουσαν ' Έ^κτορα, 
η σιτοΎΓΟίβίν, καν ττεδω κοίτας βχ^βιν 
ρυσοΐσί νώτοί<ζ βασιλικών έκ ^βμνίων, 
τρυχΊ]ρα ττβρί τρυγΊΐρον βΐμίνην χροα 
ΊτεττΧων Χακίσματ , ά^όκίμ 6Χβίοι<ζ €χ^€ΐν, 
οί 'γώ τάΧαινα, Βία '^άμον μιας €να 
>γυναίΚο<ί οίων ετνγον, ών τβ τβύξομαι. 

500 ω τβκνον, ω συμβακ^β ΥίασάνΒρα θβοίς, 

οϊαι<ί βΧυσα'ζ σνμφοραΐς α.'γνενμα συν. 
συ τ, ώ τάΧαινα, ττοΰ ττοτ βΐ, ΥΙοΧυξενη ; 
ώς οΰτε μ! αρσην οΰτβ θήΧβια σττορα 
ΤΓοΧΧών ηενομενων την τάΧαιναν ώφβΧβΐ, 
τι δ/}τά μ' ορθοΰτ ; βΧττίΒων ττοίων ΰττο ; 
α'^/βτε τον αρρον οηττοτ εν ίροια ττοοα, 
νυν δ' οντά ΒονΧον, στιβάΒα 7Γ/309 χαμαιττετη 
ττετρινά τε κρηΒεμν , ώ? ττεσοΰσ άιτοφθαρώ 
8ακρύοι<ί καταξανθεΐσα. τών δ' εύΒαιμόνων 

510 μηΒενα νομίζετ εϋτυχείν ττρϊν αν θάντι. 

Χ0Ρ02 

άμφί μοι "ΐΧιον, ώ στρ. α 

Μούσα, καινών ύμνων 

άεισον εν Βακρύοις 

ωΒαν ετΓίκηΖειόν' 

νυν ^αρ /Αελο9 ε/•» Ύροίαν 

ίαχ^ήσω^ 

394 ! ΤΗΕ ΒΑϋΟΗΤΕΚδ ΟΓ ΤΚΟΥ 

Νο Ηορβ Ιιανβ Ι οΓ 1)€ΐη§ δβεη οί" Ιΐιβιη, 

Νο, ηοΓ οί' 866111^ ίΙκίΠΊ ίοΓ ονβιτηοΓβ. 

Αικί \8.ϋΙ, Ιΐιβ ΐορδίοηε οί ιώ^ ηπδβΐ'γ, 

ϋΐιΐ, αηά α δίανβ^ ίο Ηβΐΐίΐδ δΐιαίΐ Ι οοηιε ; 190 

Απά Λνΐι&ί; Ιίΐδΐίδ ίοΓ ηιίηβ βΙά &ι•6 ιηοδί υηηιεβΐ^ 

Το Ιΐΐ656 Λνΐΐΐ Ιΐΐ6^ ίίρροίηΐ; ηιο^ Ιο 1<;6€ρ 1<:6γ8, 

Α ροΓίΐΈδδ^ — 1Ή6, Λνΐιο ^'αγβ ίο Ηεαΐοΐ' 1)ϊι•ΐ1ι ! — - 

Ο Γ Ιϋΐεαά ΐΐιβίι• 1>γαΆά, αικΙ οοιιαίι ιιροη Ιΐΐ€ 

§ΐΌυηο1 
Τ1ΐ6 Λν&δΐεά ίοπη ΐΐιαΐ ΙίηβΛν ο, Γογίΐΐ 1)6(1, 
λνΐίΐι ΐΆϊϊβγ^ά ΓΕ§5 ΐο ϋΐοΐΐιβ ιηγ δΐιηιπίνβη ίΊ-ίίηιβ, 
ν^'δΙυΓβ 1111111661 ίοι• 11ιοδ6 οηο6 ΐΐιΐ'οηεά ΐη 1)1ΐδδ. 
ν\Όβ ! — ίοΓ οηβ 1ον6ΐ• οί οη6 3,(1α1ΐ6ΐ•6δ8 
ννΊι.ιΙ 1ΐ3,ν6 Ι ΐ30Γη6 ? — Λνΐΐίΐΐ αηι Ι γαΐ Ιο !)6ίΐΓ ? 
Ο οΐιίΐίΐ Οίΐδδαηάΐ'ίΐ^ 1>ίΐοοΙΐίΐηΐ-ί6ΐ1ο\ν οί βοίΐδ, 500 

Μ 1(1 Λνΐιαΐ (ϋ8{ΐ8ΐ6Γ 6ΐκ1δ 1:117 νίΐ'ο'ίη δ1ίΐ1:6 ί 
Αικί Ιΐιοα, ΐ11-δ1:απ•6ι1 ΡοΙγχεηΛ^ Λν1ΐ6ΐ•6 ηνϊ ΐΐιοα ? 
ΝοΓ δοη ηοΓ άαυοίιΐει*, ηοηε ΐ'ειηαίιΐδ Ιο Ιιοΐρ 
Τ1ΐ6 "ννΓ6Ϊ6ΐΐ6ά ιηο11ΐ6Γ^ οί α11 Ι^ογπ ίο 1ί6γ. 
ννΐΐ6ΐ•6ίθΓ6 Ιΐΐ6η ΓΗΪδ6 ιιρ ηΐ6 ? — Λνΐιαί Ηορ6 ΐδ ΙβίΙ ? 
(ηιίίΐβ 1116, — Λνΐιο οιιθ6 ΐη Τγο^ ΙιόιΙ (ΐ6ΐίθΛΪ6ΐν, 
ννΊιο αηι α δ]ίΐν6 ηο\ν', — ίο δοιτιβ 6αΐ'ί]ι-δΐΓθΛ\'ΐι 1>(^(\, 
Το Ηϊιΐί^^ 1116 (1ο\νη ΛνΙιεΓβ δίοηβδ δΐιαίΐ ν6Ϊΐ ηιγ 

ίίΐαε 
Α 11(1 Λν;ΐδί6 ΐη ί6ίΐΐ'δ ίο (Ι6&ί1ΐ. Οί ίΐΐΐ ίΐΐίΐί ρΓΟδροΓ 
Αοοουηί ^6 ηο οηε Ιι&ρρν 6Γ6 1ι6 (1ΐ6. 610 

ΟΗοκυδ 

Ο δοη§-§θ(1(ΐ65δ_, οΐιαηί ΐη ιηΐη6 6ίΐΓ (8(κ. 1) 

Τ1ΐ6 (Ιοοηι οί ιηΐιΐ6 Ιΐΐαηι : δίιΐίτ 
Τΐιγ 5ίι•αη^6 ηοΐ6δ ΙΐΓοΚ'6η Λ\1ί1ι δοΐΐ ηιιγΙ ί6ΛΓ 
Τΐιαί ο'6ΐ• δ6ρυΐ€ΐΐΓ6δ δΐς^ΐι Λν1ΐ6Γ6 ουί' (Ιβαι- άβΆά 1ΐ6 : 
ΓΌι• ηοΛν ίΙίΓου^Ιι ιη^ ϋρδ οαί\νίΐΐ1ΐηίτ οίεαι- 

Τγο^'β Γαΐιι-(1ΐΓο•6 πΐιαίΐ ηπ<^^ — 

395 ΤΡΩΙΑΔΕ2 

Τ€τραβ(ίμονο<; ώς ύττ άττήνας 
*Αρ'γ€ίων οΧόμαν ταΚαίνα 8ορί(ί\ωτο<ζ, 
6ί βΧίΤΓον ϊτΓΤΓον ούράνια 
δ'20 βρέμοντα •χρνσβοφάΧαρον ^νοττΧον 

άνα δ' Ιβόασβν λβώς 
Τ/3ωάδθ9 ίίττο ττέτρας σταθ6ΐ<ζ* 
ϊτ , ω τΓβττανμβΡΟί ττόνων, 
τόδ' Ιβρον ανά'^^τξ. ξόανον 
Ίλί,αδί, ΑίΟ'^βνεΐ κόρα. 
τί<ζ ουκ εβα νεανΙΒων, 
τί<ζ ου 'γεραιο^ εκ Βομων ; 
κεχ^αρμβνοί δ' άοιΒαΐ^ 
δ30 86\ίον εσχ^ον άταν. 

ττάσα δβ ^/εννα Φρυ<^/ων άντ. α 

ττρο'ζ ττυΧας ωρμάθη, 
Ίτεύκα εν ούρεία 
ζεστον Χοχ^ον ^Αρ^ευωρ 
καΙ ΑαρΒανία'; άταν 
θεα Βώσων, 

χάριν άζνγος άμβροτοττώΧον 
κΧωστού δ' άμφίβ6Χοί<ζ Χίνοιο, ναο'ί ωσει 
σκάφος κεΧαινον εΐ^ έδρανα 
540 Χαίνα ΒάττεΒά τε φόνια ττατρίΒι 

Παλλαδο9 θεσαν θεα<ζ. 
εν Βε ττόνω καΐ χαρά 
ννχιον εττΐ κνεφας τταρήν. 390 ΤΗΕ ΠΑϋΟΗΤΕΚδ ΟΡ ΤΚΟΥ 

Ηο\ν Ι]ΐ6 ΑΓ^ίνβδ' ίοιίΓ-ίοοΙ Λναΐη 
ΒιΌΐιίτΗί; 1116 ταΐη \νϋ:1ι ερεαΓ ίΐηά Λνί1;]ι οΙΐΛΪη, 
λνΐιριι οΙαδΗβά ίο Ιΐιβ δΐ^γ άεαΐΐι'δ ίΐηιιοιίΓ}- ^ 

ΤΗαΙ ΐΐιεγ ΙοΛ ίΐΐ ουί' σαΐβδ ίοΓ οιιγ 1>αιιο— 520 

ΤΗίΐΙ: ^οΜ-άοοΙνβά ΐ1ιίη§ ! 
Αηά ΆΪ'άΥ {γοπι Ιΐΐ6 τοοίν'δ δΗθβι* οΓβδΙ^ 
Α δΐιοιιΐ (ϋ(1 Ιΐΐ6 ΤΐΌ^-ίοΙΙί ί1ΐη§ — 
" €οηΐ6^ γ6 ΐΐιαΐ ίΊ-οιη ΐΓουΙ)ΐ€δ Ιιβ,νβ ηοΛν ίοιιικί Γβδί;, 
Αηά Ιΐιβ δίΐοΓοά ίηια^β ]3ηη<τ 
Το Ιΐΐ6 ΙΗαη Μαία ^ Ζβαδ 1>αΐ'6 ! " 
\νΐιο 111611 οί" Ιΐΐ6 ^οπίΗδ 1)πΐ Λναδ ίΙΐΘΓβ ? 
ννΐΐίΐΐ; ΙιοίΐΓ^ Ιιβαά 1)αί ή'οηι Ιιοηιε ίοΐ'Ι:!! δρεοί, 
λνΐΐΐι δοη^δ ΐΙι&Ι Γυίη-δΐιαΓ6 

Εηοοιηραδδίη^ ? 530 δλνΐίΐ δΐι•6?ιηΐ6(1 Ιΐΐ6}' β11 Ιο Ιΐιβ §λΙ€, (ΑνΙ. 1) 

Τ1ΐ6 ο1ιϊ1άι•6η οί ΌαΓ(1αηιΐδ' Ιΐηβ^ 
\νίΐ1ι Ιΐιβ ΑΓ^νβδ' §ί£ΐ; ίο ρΓορΐΙίαΙβ 
Τΐιβ Μαΐά δΐιρΐ'6ηΐ6 οί Ιΐιβ άβαΐΐιΐβδδ Ιεαηι ^ : 
Αηά Ιο ΡΙίΓγ^ίβ,'δ οιιΐ'δθ^ Ιο Ιΐΐ6 β,ηιΐϊΐΐδΐιείΐ ίαίρ 
ΤΗαΙ Λναδ ρεηΐ ίη Ιΐΐ6 ιηοπηΐθ,ίη-ρίηΰ, 
ΤΗβ οοίΐδ οί ΐΚβ Ηαχ ΙΐΗ,νβ ΐΐιεγ Ιίεά. 
ΐΛΐί^ Ά άατίί δΐιΐρ οη άίά ϋ §1ΐ(ΐ6 
Το Ιΐιβ ΐΉ&ιΉβ-^Ιοίΐιη οί Ιΐΐ6 ίαηε^ Λνΐΐΐι ΐ,ΐι^ δΙίΈ&ηι 
Οί ουί' ία11ΐ6Γΐαηά'δ Ηοοά ίο 1)6 άγβά, 

Ενεη Ρπΐΐαδ' δΐιηηε. 540 

Νο\ν ονβΓ ΙΙιοΪΓ ίοίΐ αηθ 11ΐ6ΪΓ σίεβ 
δρΐΈ&ά Μίΐοΐν ηΐ^ΐιΐ'δ \νΐη§δ άΐνΐηβ ; 

' ΑΙΙαΛϊησ Ιο ίΐΐθ οΐίΐη^ ο£ &ηη8 ίΓοιη \νϋΗΐη, ο£ ^Ήίοΐι ΐΗβ 
ΤΓθϊ(αιΐ8 ϊα ίΙιβΪΓ ΐηίίΐίυαίΐοη ίοοίί ηο 1ιββ(ΐ5 £ΐ3 ΐΗβ^ άτΆ^^βά 
ΙΗθ λΥοϋ^βη ΗθΓ86 ίηΐο ΙΙιθ οϋγ. Οί. νίΓ^ϊΐΙ, Αβη. η. 2•43. 

2 Ρ&ΙΙαδ Αίΐιβηα, Λνίαο ερραη^ ίΓοηι ί\\^ ΗβαοΙ ο£ Ζβυδ. 

3 Αΐΐιβηα, παιπεά "Ραΐΐαβ ο£ ίΐιβ οΙιαΓίοί-βΙοβάδ." 

397 ΤΡΩΙΛΑΕ2 

Αίβυς τ€ Χωτο^ εκτύττβί 
Φρύ^ίά τ€ μ(£\6α, τταρθά'Οί δ' 
άβριον άνα κροτον ττοΒώρ 
βοάν τ βμβΧττον βύφρον' €Ρ 
Βομοί^ δέ τταμφαβ^; σ€λα9 
7Γνρο<; μβΧαιναν αί^Χαν 
550 [οτΑτοί] ^ βΒωκβν ΰιτνω. 

€<γω Ββ τ αν ορεστεραν έιτωΒ, 

τότ' άμφΐ μβΧαθρα τταρθενον, 
Δί09 κόραν ίμβΧττομαν 
γοροίσι• φοίνια δ' ανά 
ΊττόΧιν βοά κατύγβ \\&ρ- 
ηάμων βΒρας' βρίφη δε φίΧί- 
α ιτβρί 7ΓΕ7ΓΧου<; 6/3α?νλ€ μα~ 
τρί 'χ^βΐρας €7ΓΤοημ6να<;' 
560 Χόχ^ον δ' εξεβαιν "Α/37/9, 

κόρα<; βρ'^α ΥΙαΧΧάΒο<ζ. 
σφα^αΐ δ' άμφιβωμιοί 
Φρν^ών, €ν τ€ Ββμνίοί'ζ 
καρ(ίτομο<; ερημιά 
νβανίών ^ στβφανον βφβρεν 
Έλλάδί. κονροτρόφω, 
Φρυ^ών δβ ιτατριΒί ττβνθο^;. 

'Έ^κάβη, Χεύσσβί'^ τήνΒ' ^ΑνΒρομά-χην 
ξβνικοΐς €7Γ ογοί^ ΤΓορθμβυομβνηι/ 
570 Ίταρά δ' βίρεσια μαστών βΊτεται 

φίΧος ^Αστυάναξ, "Έ^κτορο<; Ινί'^, 2 Βοΐΐΐθ : £θΓ ν^ανίΖων θ£ ^ί88. 398 ΤΗΕ ΠΑϋΟΗΤΕΚδ ΟΓ ΤΚΟΥ 

Βαί ΐΐΐθ Ηαίο δΐίΐΐ ])ϋ3ΐ€ΐ:1ι ιηειτίΐ}-, 

8ΐ:ΐ11 Λνι•οα11ΐ€ ΐΐιε (Ιίΐηο6Γ8 αικί ΐΛνΐπβ 
Τ1ΐ6 ίίΐίιτ-ίοοίοά ηΐ3ζ& ; 
Απίΐ Ιΐΐ6 ]ΐιΙ)ϊ1ηη1: οΐιαπΐ Ιΐιβγ Γ&ίδβ ; 
Αικί ίΐιο Ιιοηιοδ ρ,ίολν τεά Λνϋΐι Ιΐΐ6 8ρ1(^η(1οαΓ5 δΙιεΛ 
Ργοπι Ιΐΐ6 ΙοΓοΗθδ^ \νί11ι Ιαηά 1)1αζθ 

Ο'βΓ Ιΐΐ6 Γενεί ϊΙιάΙ δΐιίηβ, 550 

Ιιι ΐΗπΙ 1κ)ΐΐΓ Ιο Ιΐιβ ηιοιιηίαίη Μαίίΐοη, (ΕροίΙβ) 

υηίο Ανΐοηιίδ^ Ζοιίδ'δ Οίΐιιο;1ιΐοι•, 
ΑΐΌΐιη(1 1111116 Ηίΐΐΐδ Λναδ Ι δίη^ΐπ^ 
ίιι Ιΐιο οίαηοβ ; 1)ΐι1: α ίΪ6Γ06 δΐιουΐ ηιιπτΙεΓ-ΙαοΙοιι 

ΤΙΐΓΪΐΙεά λνίΐΐι ίοΓοΙ^οάίπ^ οί' δΙαιι^ΙιΐοΓ 
Ρει-σαηιιΐδ' Ιιοηιεδ^ απά δοαΓε(1 1)αΐ36δ ίΐνΐπ^ 
Κοιιπίΐ Ιΐΐ6 δΙίίιΊδ οί' ΐΙιβΪΓ ηιοΐΙιεΓδ ΐΙιείΓ Ιιαηάδ \\Χ'Γ6 
ί1ίη§ΐη§ 

Αί ΐΐΐίΐΐ αΛνίαΙ οιιΐθΓνίη§. 

Τΐιεη Ι^αΓδΙ ίοΐ'ίΐι \\'ίΐΓ Γγοιπ Ιΐιο ρΐίΐοε οί Ιιίδ Ιιΐθίιΐίτ, 560 
ΓΐΌΐιι ΐ1ΐ6 Ιίΐϊΐ' Ιΐΐίΐΐ Ραΐΐίΐδ Ηίΐά ίΊ'ΗΐτιβιΙ ίοΐ'ΐΐι- 

δρΓΪΐ1§ΐη^ ; [δΐΓ6ίΐηΐΐΐ1ί^. 

ΤΓΟ^'δ αΙΙίΐΓ-ρανβηιεηΙδ Λνΐ1;1ι δΙηπ^ΙιΐοΓ ΛνεΓβ 
Το ΙιεΓ εοποΐιβδ α ^Ιι&δΐΐγ §αεδΐ οαπιε §1ΐάΐη§ — 
Α δρεοΐτε οί' Ιιεαάΐεδδ πιεπ, ϋβδοΐΒΐίοη — 
Το Ιΐΐ6 ίοδΙβΓ-ηιοΙΙιεΓ οί' ΛνίΐιτΐοΓδ 1)ΐ'ΐιιο•ίηπ;^ 

ϋηΐο Ηεΐΐαδ^ ά αοΓοη&Ι ΐηπηιρίι-ί^ΐείΐιιιίιι^^ί 
Αηά Ά αΐ'ΟΛνη οί ^ηβί ίο ΐΐιε ΡΙιγυ^ί&ιι η&ΐίοιι. 

1.0 ! Αη(ΐΓ0ΐΉαα1ΐ€^ ^ιι^6η_, (^^ίι^ν^1:}1 πί^ί:]! οη 

Α λνίΐΐη οί' ΐ1ΐ6 ίθ6 1)οι•η6 Ιιίο,ΐι ; 
Οιι ΙιοΓ 1)Γ6αδΐ Γοαίνβά^ ΗεαΙοΓ'δ δοΐοπ, 570 

Οεαί' ΑδΙγαιίίΐχ, οίοΐΐι Ιΐβ. 

Εηίβν ΑΝΟΚΟΜΑΟΗΕ 0)1 (Ι νικίβ-ϋαΐ' ΙιβαραΙ ιν'ιΐΗ ατνιοην : 
1ΐ6Γ οΗιΙά ϊ?ι /ιο' αππδ. 399 τρωιαδε:^ 

ΕΚΑΒΗ 

ΊΓοΙ ΊΤΟΎ άττηνη<; νωτοισι, φβρβι, 
^νστηνβ '^ύναί, ττάρβ^ρο^; -χ^αΧκ^οις 
'Έκτορος οττΧοί^; σκύΧοί<; τε Φρνγών 
Βορίθηράτοις, 

οίσιν ^Α-χ^ιλΧβως τταΐ^ Φθίώτ7]ς 
στβψβί ναούς άττο Τροίας ; 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 

ΧχαιοΙ Ζεσττόται μ! ά<^ουσιν, στρ. β' 

ΕΚΑΒΗ 

ώμοί. 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 

τί τταιαν Ιμον στβνάζβνζ 

ΕΚΑΒΗ 

αίαΐ. 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 

τώ^'δ άΧ'^εων 

ΕΚΑΒΗ 

ω Δ€υ. 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 

580 κα\ συμφοράς ; 

ΕΚΑΒΗ 
Τ€Κ6α, 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 
ττρίν ΤΓΟτ' ημβν, 

ΕΚΑΒΗ 

βββακ οΧβος, βίβακε Ύροία άντ• β' 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 

τΧαμων. 

ΕΚΑΒΗ 

€μών τ' εύ'γβνβία τταΙΒΐον. 
400 ΤΗΕ ΟΛϋΟΗΤΕΚδ ΟΡ ΤΚΟΥ 

ΗΕΟυΒΑ 

\νΐιίΐ1ΐ6Γ οη 7οη ο&Γ'δ 1ΐ€ΐί^1ι1 (1θ8ΐ; Ιΐιοπ γ'ιάβ, 
Ο ΙΐΛρΙβδδ "ννίΓο, Λνίΐΐι Ιΐΐ6 αητίδ αΙ 1\\γ δΐάο 
Οί* ΙΙεοΙοΓ, απίΐ ΡΙίΓγ^ίαη ΚαΐΐΙβ-σεαΓ, 

ΤίΊΟ δρυίΐ οί Ιΐΐ6 δρβαΓ^ 
λνΠβΓβλνϋΙι ΙΙΐΗΐ: δοη οί ΑοΙιίΠβδ δ1ι<α11 άβϋΐί 
Τ1ΐ6 δΐιπηεδ οί Ρΐιίΐηα ίΐΌΐιι ΡΙΐΓ^^ΐϋ'δ ΛνΐΈοΙι ? 

ΑΝΟΚΟΜΑΟΗΕ 

(.9/Γ. 2) 
Αοΐιαοαηδ οιιγ ηΐίΐδΙοΓδ Ιο 1)οη(ΐΕ§ο αΐ'β Ηαΐΐη^ ιηβ. 

ΗΕΟυΒΑ 

\νοο ! 

ΑΝΟΚΟΜΑΓΗΕ 

\νΐι^ (ΙοδΙ Ιΐιοα οΗλπΙ ηι^ ραοαη οί ιπίδει*}^ — 

ΗΕΟυΒΑ 

Λΐίΐδ !— 

ΑΝΟΚΟΜΑΟΗΕ 

ΡοΓ ηι^ ΙίΐΐΓίΙοη οί Λνο6^ — ■ 

ΗΕΟυΒΑ 

ο Ζβυδ !— 

ΑΝΟΒΟΜΛΟΗΕ 
ΡοΓ Ιΐΐ6 ί111|ΓΙΐΐδ1ΐ Ι ΙίΠΟΛνΡ 580 

ΗΕΟϋΒΑ 

ΑΙι οΐιΐΐάΐ'εη ! 

ΑΝΌΚΟΜΑΟΗΕ 
Ν Ο ΐηΟΓβ &1•6 \ν€ ' 

ΗΕΟϋΒΑ 

(Α?ιί. 2) 
Οοη6 ίδ ίΐιο οίαεη ρΐ'Οδροηΐ^^ Τιό^ ίδ ηο ηιοιο ! 

ΑΝΟΚΟΜΑΟΗΕ 

ΑΙι Ηίΐρίεδδ 

ΗΕΟυΒΛ 
Οοΐΐβ £ΙΓ6 ΐΐΐβ 1ΐ61Ό-δ011δ ϊΥίΆί Ι Ι^ΟΓβ ! 

40Ι 
νοι.. Ι. ο ο ΤΓΩΙΑΔΕ^ 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 

φβυ φβΰ. 

ΕΚΑΒΗ 

€υ οήτ €μοορ 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 

κακών. 

ΕΚΑΒΗ 

οικτρά τυχ^α 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 

τΓοΧβος, 

ΕΚΑΒΗ 

α καττνουταί. 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 

μ6\οί<;, ω ττόσί'ζ, μοι, στρ. γ' 

ΕΚΑΒΗ 

βοας τον τταρ* "Αί,δα 
ΤΓαϊΒ' €μ6ν, ώ μεΧεα. 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 

590 σά<ί Βάμαρτο<ί αλκαρ. 

ΕΚΑΒΗ 

συ τ, ω Χνμ' Άχαίών, αντ. η 

τέκνων ΒήτΓοτ' αμών 
ττρβσβυ^βνες ΤΙρίαμω, 
κοιμισαι μ €9 Αίοου.^ 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 

οιίδε Ίτόθοί μβ^αλοί' σχ^βτΧία, τάΒβ ιτάσγομεν 

αλγ);, 
οΙ'χορΑνα^ 7Γθ\€ως, βττΐ δ' άΧ'^/βσιν αΧ^/εα κείταί 
Βνσφροσύναίσί θεών, Ότε σος >γϋνο<; εκφνγεν 

'Άώαν, 

^ Ρίΐΐβ,γ ίΐηοΐ Τ^ΊτεΙΓδ Γβαάίη» αάορίοιΐ : ίοΓ οίσποθ' . , 
τίρίομζ ο£ Μ 88. 

402 ΤΗΕ ϋΛϋΟΗΊΈΙΙδ ΟΡ ΤΚΟΥ 

ΑΝΟΚΟΜΑ€ΗΕ 

\\'οο !— ^ 

ΗΕΟυΒΛ 

ΡΟΓ ^Ποίδ 

ΑΝΠϋΟΜΛΓ'ΗΕ 

Οιι ηιίηο Ιιβίκΐ Ιΐιαΐ ίαΐΐ ! 

ΗΕΟυΒΑ 

Α1ι Ιΐΐ6 ρϋγ — 

ΛΝηβΟΜΑΟΗΕ 

Οί Ιΐΐιιιη'δ ΛΥίαΙΙ — 

ΗΕ€υΒΑ 

λνίΐΐι Ιΐιβ 8ηιο1ν6-ρίΐ11 δΐΊΓοικΙεά οΌγ ! 

ΑΝηηοΜΑεΗΕ 
Οοηιβ Ιο πΐ6_, ΙιιΐδΙίαηά^ ηολν — (^8ίτ. 3) 

ΙΙΕΟυΒΑ 

Τίιοιι οΐ'ίβδί οη Ιιΐηι ΐΐΐίΐΐ; ίδ ^οηε, 
Ο Ιιαρίβδδ^ Ιο Ηαάοδ, ιηγ δοη — • 

ΑΝΟΚΟΜΑΟΙΙΕ 

Τΐιγ Λνΐίβ'δ (ΐ6ί"6ηάΘΓ Ιΐιοιι ' 590 

ΗΕαυΒΑ 
ΤΗοιι οη Λνΐιοιη άίά Αοΐιαεαηδ Ιιοαρ (^Αηί. 8) 
ΟαΙι•α|^6, Λνΐιοηι βΐάβδί Ι 1){ιγ6 
ΙΓηΙο Ργϊ&γω ίη άα^δ ΐΐιαΐ \νοΓ6, 
Το Ιΐιίιιβ Ηαίΐβδ τεοοίνε ηιε ίο δΐ€€ρ. 

ΑΝϋΗΟΜΑΟΗΕ 

δοΓΰ αΓ6 οιΐΓ }'6Λνηΐη§8^ δΙιαΓρ αη^αίδΐι ίδ οοηιε οη ιΐδ, 

Ο δΟΓίΌΛν-δίΓίοΙίβη ! 
Ηιιίηοά οιη• οϊΐ^ ίδ ; οίοαά υροη οίοιιά (Ιο οιιΐ' ηιίδβηβδ 

ίΐιΐοΐνβη^ 
δίίπΐ 1)γ Ιΐιβ ΙΐίΐΙβ ο£ ΐΐιο βοάδ^ δίηοβ ΐ1ι^ δοη ν/ϋδ ίΐ'οηι 

Ηίκίεδ οΙεΙίνεΓβά/ 

^ Ραΐ'ίδ, 8ραΓ6(1 αί \ϊ\ά 1)Ϊγ11ι, ϊη Βρϋβ ο£ Ιΐιβ ρΓορΙιβογ Ιΐιαΐ) 
Ηβ δΚοαΙά Γΐάπ Τγο)^. 

οο 2 ΤΡΩΙΑΔΕ2 

09 \€)(^έων στνγβρώρ χ^ψί'^ ωΧβσε 7Γ6/9γα/χα 

Τροίας. ^ 

αίματόβντα δε θβα τταρα ΠαΧλαδί σώματα νεκρών 
^νψΐ φβρβιν τίταταΐ' ζυ<^/α δ' ηνυσβ ΒούΧια 
600 Τροία. 

ΕΚΑΒΗ 

ω ττατρίς ώ μβΧ^α, καταΧειιτομΑναν σβ Βακρνω, 
νυν Τ6λο9 οίκτρον οράς, καΐ Ιμον Βομον βνΟ^ 

ίλοχεύθην. 
Ί" ώ Ύβκν , βρημοτΓοΧίς μάτηρ άτΓοΧβίττεται νμων, 
οίος ίάΧβμος οϊά τβ ττβρθη 
Βάκρνά τ €Κ Βακρύων κατα\€ίβεται, 
άμ€τίροισί Βόμους• 6 θανών δ' βττ^- 
Χάθβταί άΧ'γέων άΒάκρντος. 

Χ0Ρ02 
ως ηΒύ 8άκρνα τοις κακώς ττβττρα'^/όσυ 
θρήνων τ οΒνρμοΙ μονσά θ^ ή Χνττας βχ^βί, 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 

610 ώ μητερ άνΒρός, 6ς ΤΓοτ Αρχείων ΒορΙ 

ττΧείστους δί-ώΧβσ', "Έ^κτορος, τάΒ' ζΐσορας ; 

ΕΚΑΒΗ 

ορώ τα το)ν θεών, ως τα μβν ττυρ^οΰσ^ άνω 
τά μ7]Β€ν όντα, τα δέ Βοκονντ άττωΧεσαν. 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 

ά'γόμεθα Χβία συν τεκνω, το δ' εύ'^/ενες 
εις ΒούΧον ηκει, μεταβοΧάς τοιάσΚ ε'χον, 

ΕΚΑΒΗ 

το της άνά<^κης Βεινον άρτι κάιτ εμού 
βεβηκ άτΓοσττασθεΐσα ΙίασάνΒρα βία. 

404 ΤΗΕ ΟΑυΟΗΤΕΚδ ΟΡ ΤΚΟΥ 

Ηε ίοΓ Λνΐιοδβ ι)^^^1ίι1 αοοιπ'δΐ ΛνβΓβ Ιΐιβ ΙίΐιΙλνίΐΛδ οί 

ΙΗιηη δΗΐνΰΓοοΙ. [ΐΐιαΐ οι•ο\ν(1 1ΐ6ΐ•, 

Ρϋ11α8 Ιΐΐ6 Οοίΐοΐεδδ ίδ \αίί αηιΐίΐ €θΓρδ€δ 1)1οο(1-1)ου1ΐ€Γ6(1 

δροΐΐ ίοΓ Ιΐΐ6 νυ11αΐ'€δ^ ίΐηά ΤΐΌγ 'ηεαίΐι ΐΐιβ γο1ί6-1)ίΐη(1 

ο£ ΙΙΐΓίΐ1(1θ!η Ιιαΐΐι 1)0\ν'6ά 1ι6γ. 000 

ΗΕΓϋΒΑ 

ΓαΙΙιβιΊίίικί^ Ιιαρίεδδ, Ι Λνοερ ι116β^ Λνΐιο ηοΛν^ ο£ ουΓ 

ίαθ6δ ίοιΊοπι^ 
8θ6δΙ Ιΐΐ6 ρΐΐίίιιΐ €:ηά, αηά ιηίηο Ιιοιηε \\'1ι6Γ6 ηιγ 

οΙιΐΜΐ'βη \ν€ΐ•6 ΐ3θηι. [§οίηο•— 

ΟΙπΙΛι-βη^ ΙίβΓεΛ οί ιη^ οϋγ απι 1, αηά ίΐΌΐη ηιο αΐ'β }^ο 
Ηο\ν \νί1(1 ΐδ οπΓ λναίΐΐη^^ ουί' \νΌ6 ΙιΟΛν ίίβερ ! 

ΤβΒ,Γδ υροη ΐβαΐ'δ αΐ'β ίίολνΐη^^, ί1ο\νΐη§^ [1νΠθ\νίιι§ 

Μί(3 ουί' ίΐ6δο1αΐ6 Ιιοιηβδ : — ί1ΐ6 άϋίκΐ οηΐ^, υη- 

Οί" δΟΓΓΟ\ν^ ίοΓ^Οΐ Ιο \ν66ρ. 
€ΗΟΚυ8 

Ηο\ν δ\νβ6ΐ αηΐο αίϊΐΐοΐεά δοιιΐδ εγθ Ι6£ΐι•δ, 
ΙιίΐηιβηΙίη^δ, αικί Ιΐιβ οΗαηΙ: \νίΐ1ι δοιτοΛν ίΐ'ίΐυ^ΐιΐ ! 

ΑΝΟΚΟΜΑΟΗΕ 
ΜοίΗβΓ οί 1ΐ61Ό Η6θίθΓ_, \ν1ΐΟδβ δρΘΕΓ δΐ6\ν 610 

Ιη ά^γΒ ραδί; ιηαη^ αη ΑΓ^ίνβ, δ6€δΐ ΐΐιοη ΐΐιίδ ? 

ΗΕΟυΒΑ 

Ι δ6ε 1;1ί€ Οοάδ' ΛνοιΊί, λυΙίο βχ&ΐΐ: οη Ιιί^ΐι 
ΤΙΐϋΙ Λνΐιίϋΐι \ναδ ηαπ^ΐιΐ^ αηά 1)ΓΪη§ ΐΚθ ρΐΌυΛ ηίΐηιοίϊ 
Ιολν. 

ΑΝΌΕΟΜΑΟΗΕ 

Ι \^'ΐΐ1ι ιη}Γ οΐιίΐά α δροίΐ αηι Ιιαίβά ; Ιιίε^Η 1)ίι•ΐ1ι 

Ηαΐΐι οοηΐ6 Ιο Ι3οηο1ᧀ — 3.1ι ΐΗβ οΐι&η^ε, ΐΐιβ οΐιαη^ο ! 

ΗΕΟυΒΑ 

Μΐοΐιΐ^ 13 ίαΐβ: — ίΊ-οιη ηιΐηβ απΉδ Ιοο 1)ΐιΐ !ΐν)λν 
Βν νΐοΐεηοβ ϊονη Ο&Βδ&ηάηι ραδδεά ίίΛνα^. 

405 ΤΡΩΙΑΔΕ2 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 

φβύ φεϋ' 

ά\\ο<; τί<ζ Αϊας, ώ9 60ίΚ€, Ββύτβρος 

7Γα6δο9 ΤΓβφηνε σή<;• νοσβΐ'ζ δβ "χ^άτβρα. 

ΕΚΑΒΗ 

620 ων γ' οντ€ μβτρον οΰτ αριθμός Ιστί μοι,' 

κακω κακόν ^αρ 6^9 αμιΧΧαν βρ-χ^εται. 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 

τβθνηκβ σοί 7Γαί<ζ 7Γρο9 τάφω ΤΙοΧυξενη 
σφα^εΐσ^ 'Αχί.λλ€α)9, 8ώρον άψύχφ νβκρω. 

ΕΚΑΒΗ 

οΐ 'γώ ταΚαινα. τοντ €Κ€Ϊνο μοί τταλαί 
Ύα\θύβίο<; αϊνί'^μ ου σαφώ<ί βΐττεν σαφβζ. 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 

βΙΒόν νιν αυτή κάττοβάσα τώνΚ ο-χ^ων 
βκρυψα 7Γ€7Γλθί.9 κάτΓβκοψάμην νβκρόν, 

ΕΚΑΒΗ 

αίαΐ, Τ€κνον, σων ανοσιών ττροσφα^μάτων 
αίαΐ μά\^ ανθί<ί, ώ9 κακώ<ζ 8ίοΧ\νσαί. 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 

630 οΧωΧβν ώ<ζ οΧωΧεν, άΧΧ^ όμως €μοΰ 

ζώσης γ' οΧωΧεν βύτυγεστίρω ττότμω, 

ΕΚΑΒΗ 

ού ταύτόν, ω ιταΐ, τω βΧβττειν το κατθανβίν 
το μεν <γαρ ούΒέν, τω δ' βνει,σίν έΧττίΒες. 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 

ω μητερ, ω τεκονσα, κάΧΧιστον Χό^ον 
άκουσον, ως σοι τέρψιν εμβάΧω φρενί, 
το μη γενέσθαι τω θανείν ϊσον λέγω, 
τοΐ) ζην δε Χυττρώς κρεΐσσον εστί κατθανεΐν, 
άΧ^εΐ ηαρ ούΒεν των κακών ησθημενος' 
6 δ' ευτυ^ήσας εΙς το Βυστυχ^ες ττεσών 

4θ6 ΤΗΕ υΑϋΟΗΤΕΚ8 ΟΚ ΤΙΙΟΥ 

ΛΝϋΚΟΜΛΟΗΕ 

Λΐίΐίι αηά αίαδ ! 

Μ^ίίίίβίΏδ α 560011(1 ΑϊΕ8 ΓοΓ ίΐλγ οΐιΐΐά 

Ιΐαΐΐι η86η. Υεΐ Ηίΐδΐ ίΐιου ιίιογ(ϊ ηίΗΐοΙίοηδ ^ΗΠ, — 

ΗΕΟυΒΑ 

Μεαδυνε ηοι* ηαιηΙ)6ΐ•ϊη§ \ν1ΐ€ΐ•οοί Ι Ινίιολν ; 620 

ΡοΓ ΐ11 Ιο γιυεΙ ϊ11 €θΐη€δ ενεΐ'ΐηοΓβ. 

ΑΝΟΚΟΜΑΟΗΕ 

81αίη αϊ Αοΐιΐΐΐβδ' Ιοηιΐί^ Ρο1)'Χ6ηα 

Τΐΐ}^ οΐπΐά ϊδ ά€ίΐο]^ α οϊίΐ ίο 3. Ιΐίβίεδδ οονρδβ. 

ΗΕΟϋΒΑ 

ο Λντ6ΐο1ΐ6(1 Ι ! — ΤΙιβ Γϊίΐοΐΐβ ΐΐιίδ ΐΗίΐΙ 6Γδΐ 
Ί η11:1ι^1)ίιΐδ δραΐνβ, ηοΐ οΙεαιΊγ — ο1ι, ΐοο οΐβαι* ! 

ΑΝΟΚΟΜΑΟΗΕ 

Μ γδβΐί Ι36ΐΐ6ΐ{1 : Ι Ιϊ^ΐιίεά £ΐΌηι Ιΐιίδ οάυ, 

Υβίΐίίίΐ Λνϋΐι ηιγ ΐΌΐ)€δ ί1ΐ6 οοΓδο^ Άηά δηιοίε τηγ Ι^ΓβίΐδΙ. 

ΗΕΟυΒΑ 

νν'οβ'δ Π16, ιηγ ^11^1^1, ίοι* Ιΐιίηβ αη1ΐ£ΐ11ο\\'6ά δΐΛΐι§1ιίί;Γ ' 
\νο6 γαϊ Ά^ίύη ! ΗοΛν ίΌιιΙΙ^ ΙιαδΙ Ιΐιοα (Ιίεά ! 

ΑΝΌΚΟΜΑΟΗΕ 

δΗβ ΗαΐΗ (Ιϊεά — αδ δ1ΐ6 ΙιαΐΚ άΐεά : γβΐ \)γ ά ίίΐίβ 630 

ΜύΓΟ 1)ΐ6δΙ Ιΐιαη ΐϊΐίηβ^ \ν1ιο γ6ΐ Ιίνε^ Ιΐίΐΐΐι δΐΐΰ αΐ€(1. 

ΗΕΟυΒΑ 

Νοΐ οηβ^ πιγ οΐιίΐά^ Λνίΐΐι δί^Ιιΐ οί άαγ ΐδ ά6Μΐ1ι ; 
ΡοΓ ΐΐΐίΐΐ ίδ ηαυ^ΙιΙ^ ίη ΐΚΐδ ΐδ δραοβ ίοι• Ηορβ. 

ΑΝΟΚΟΜΑΟΗΕ 
ΜοίΗβΓ, ο ΠΊΟΐΙΐβΓ^ 8. £&ΪΓ6Γ_, ΙΠΙΘΓ \\ΌΓ{1 

ΗαΆΥ, Ιΐιαΐ Ι ηΐίΐγ \νϊ11ι δοΐίΐοβ ΐοαοΐι ίηϊιιβ ΙιεανΙ : — 
Το Ιιανβ 1)6611 ιιηοοί'η Ι οουηΐ αδ οηβ Λνιΐΐι Λεαίΐι ; 
βαΐ 1)6ΐΐ6ΐ• (Ιείΐίΐι Ιΐιαη Ιίίβ ΐη 1)ϊί;ΐ6Γη6δδ. 
Νο ρίΐΐη ί"66ΐδ άεαίΐι^ λνΙιΐοΊι ΙΐΛίΙι ηο δ6ηδ6 οί" ίΐΐδ : 
ΒϋΙ^ λνΐιο 1ια1:1ι ρΐΌί;ρ6Γ6<ί, αηιΐ Ιιαΐΐι ίίΐΐΐοπ οη ν,ο^, 

407 ΤΡΩΙΑΔΕ5 

640 ψυχ^7]ν άΧαται τΓ;9 ττάροιθ' βύττραξία^. 

κβίνη δ' όμοίω<ζ ώσττβρ ουκ ΙΒονσα φώ<ζ 
τίθνηκΕ, κονΒεν οΙΒε των αυτής κακών. 
εγώ δε τοξβύσασα τή<ζ ευδο^ί<χ? 
Χαγουσα ττΧβίστον τ'ής τύ'χΎ}<ζ ήμάρτανον. 
α <γάρ '^νναίξΐ σώφρον^ βσθ' ηύρημενα, 
ταΰτ €^€μ6'χθουν''ΈίΚτορο<ζ κατά στεγας. 
ττρώτον μάν, βνθα — καν Ίτροστ) καν μη ττροσ^ 
ψ6<^ο<ζ <γυναιζίν — αύτο τοντ εφβΧκβταί 
κακώ<; άκούβιν, ήτις ουκ βν^ον μένει, 
650 τούτου τταρεΐσα ττόθον εμιμνον εν Ζομοί'^' 

εϊσω τε μεΧάθρων κομψά θηΧειών εττη 
ουκ είσεφρούμην, τον δε νουν ΒίΒάσκαΧον 
οίκοθεν έλουσα γ^ρηστον εζηρκουν εμοί. 
<γΧωσσης τε σί^ην όμμα θ' ησυχ^ον ττοσει 
ΤΓαρεΙ'χον τ)Βη δ' άμε χρήν νυκαν ττοσιν, 
κείνω τε νίκην ων εχ^ρήν ιταρυεναι. 
καΐ τώνΒε κΧηΒων ε/? στράτευμα ^Αχ^αΐκον 
εΧθοΰσ^ άττώΧεσεν μ' εττεί Ύαρ Ύ)ρεβην, 
Ά%^λλεω9 με τταΐ'^ εβουΧήθη ΧαβεΙν 
660 Βάμαρτα' ΒουΧεύσω δ' εν αύθεντών Βόμοις. 

κεΙ μεν τταρώσασ' ΈίΚτορο<; φιΧον κάρα 
7Γ/οό? τον Ίταρόντα Ίτόσιν άνατττύξω φρένα, 
κακή φανοΰμαι τω θανόντί• τόνΒε δ' αύ 
στυ<γοΰσ^ εμαυτΡ]^; Βεσττόταίς μισησομαι. 
καίτοι Χε'γουσιν ώ<; μί' εύφρονη χαΧα 
το Βυσμενε^ί <^υναίκος εΐζ άνΒρος Χεχος- 
αττετΓτυσ' αυτήν, ήτις άνΒρα τον ττάρος 
καινοίσι Χεκτροί<ζ άττοβαΧοΰσ^ άΧΧον φίΧεΐ. 
αλλ ουοε 7Γωλθ9 ήτις αν όιαζυ^Ύ) 
670 τή<; συντραφείσης, ραΒίως εΧξεί ζυ^ον. 

καίτοι, το θηρίώΒε<ί άφθο^Ύον τ εφυ 

4θ8 ΤΗΕ ΟΑϋΟΗΤΕΚδ ΟΓ ΤΚΟΥ 

ΡογΙογπ οί δουΐ δίΓ&^δ ίΆι• Γγοιπ οΜβη 1)1ίδ8. 640 

ΎΙϊγ ^\η\ά, &5 ΐΙιου^Η 8ΐΐ6 ηβ'ει* 1ιη(1 Ιοοίνί'ίΐ οη 

Ιδ ά&αά, αηά ηοί1ιίη§ ΙίηοΛνεΙΙι οί Ηει- ίΐΐδ. 

Βυΐ Ι, λνΐιο άΓ6\ν ηιγ 1)0Λν αΐ ίαΐι• ΐ'6ρυΐ€, 

νν^οη ονβηιιεαδαΓθ^ γβΐ ίαΪΓ ίοΓΐυηο ιηίδδεά. 

Α11 νΪΓΐ,ποαδ ίαιηε ίΐιαί; -ννοιηβη ε'βΓ Ιιανβ ίουικί, 

ΤΗΐδ Λναδ ηιγ (^υεδΐ, ιηγ §αίη, 'ηβαΐΐι Ηεοίοι-'δ Γοοί. 

ΚϊΓδΐ — 1)6 ΐΐιβ Λ\Όηιαη δπιΐΓοΙιεά \νΐ11ι οίΗβΓ δίαίη, 

Οι• 1)6 δ1ΐ6 ηοΐ — Ιΐιίδ ν^γγ ΐ1ιίη§ δΐιαίΐ 1)ηη§ 

111 ί^ηιβ, ίί" οη6 αΙ)ΐά6 ηοΐ ίη Ιΐιβ 1ιοιη6 : 

8ο 1)ίΐηίδ1ΐ6(1 Ι δΐιοΐι οι-ανίπ^, ΙνβρΙ Ιΐΐ6 Ηοιίδβ : 650 

\νί1;1ιίη ηΊ}' 1)0Λν6Γδ Ι δαίϊεΐ'θά ηοΐ Ιο οοηΐ6 

Τ1ΐ6 ϋηδεί-ίαΐΐν. οί" \νοηΐ6η, Ιϊνεά οοηίβηΐ 

Το 1)6 ίη νΪΓίυ6 δοΗοοΙεά Ι)^ ηιίη6 ο\νη 1ι6£ιγΙ ; 

ννΐΐΐι δίΐεηΐ ΐοη^υε^ "ννΐΐΐι €[ΐιΪ6ΐ 6^6, δΐΐΠ ηΐ6ΐ 

Μ ν 1θΓ(1 : 1ίη6Λν ίη ΛνΙίΕΐ ηιαίίεΓδ Ι δΗουΙά ΐ'υΐβ, 

Αηά Λν1ΐ6Γ6 'ΐ\ναδ πΐ66ΐ Ιο ^ίεΐά Ιιίπι νίοίοι-γ : 

ννΐιεΓεοί" ί1ΐ6 ίαηιε Ιο Ιΐΐ6 Αοΐιαεαη Ηοδί; 

Κ6£ΐα1ΐ6ί1, ίογ τηγ τυίη ; £ογ, Λ\^1ΐ6η Ι Λν&δ ία'εη, 

ΑοΙιίΠβδ' δοη Λνοαίά Κανβ ηΐ6 ίοΓ Ιιίδ -νν'ίί'β — 

Η 18 δΐ3,ν6 ίη ηιίηβ ο\νη 1ιυδΙ)αηά'8 πιυΓ(ΐ6ΐ•6Γ8* 

Ιιαίΐδ ! 660 

Ιί ίΐΌηι ηαίηε ΙιεαΗ Ι ΐΙίΓυδί ηι^ 1ον6_, ηιίηβ ΗεοίοΓ, 
Αηά ίο ΐΚίδ η6\ν 1ογ(1 ορ6 Ιΐΐ6 (ΙοοΓδ ΐ1ΐ6Γ6θί_, 
Ι δΐιαίΐ 1)6 ΐΓ3.ίΐΓ6δδ ίο ΐ1ΐ6 άβαά : 1)πΐ ίί 
Ι 1θ3.ΐ1ΐ6 ΐΗίδ ρΓίηο6, δΐιαίΐ Λνίη ιηγ πιαδΐ6Γδ' 1ΐΗί6. 
Αη(1 γβϊ οηε ηί^ΐιΐ;^ δ&γ ΐΐιεγ^ υηΐ^ηίΐδ ΐ1ΐ6 Ινηοΐ; 
Οί λνοιτιαη'δ Ιΐίΐΐε οί αηγ 1ιαδ1)αη(1'δ οοιιοΐι Ι 
Ι δοοι*η Ιΐΐ6 Λνίίε \ν1ιο βίη^δ 1ι6γ δοηΐ6ΐίπΐ6 1ογ(1 
Α\ναγ, αηά οη α η6\ν οουοΗ Ιονβδ αηοΐΙιεΓ ! 

Νΰί 6ν6η ΐ1ΐ6 8166(1, ίΓΟΠΙ 1ΐ6Γ δΐ&ΙΙ-ηΐίΐίε 6ίδ}Όΐν6<1, 

\νί11 Λνίΐΐι Ά ΛνίΠίη^ δρίηΐ (1ΐ'£ΐ\ν ίΐια )Όΐί6 ; 670 

ΥεΙ δρ^ίοΗ ηοΓ ιιηιΐ6ΓδΐΕηί1ίη<>• ίη ί1ΐ6 1)ηιί6 

409 ΤΡΩΙΑΔΕ2 

ξυΐ'έσβί τ' άγ^ρηστον ττ] φύσει τ€ Χείττβταί. 
σ€ ο , ω ψίλ ϊΐ,κτορ, €ίχ^ον ανορ αρκουντα μοι 
ζυνίσει, Ύβνβί, ττΧούτφ τ€ κάνΒρεία με^αν 
άκήρατον δε μ €Κ ττατρο^ Χαβών Βομων 
ττρώτος το Ίταρθενευον βζβνξω Χ€χ^ο<ζ. 
καΐ νυν 6\ω\α<; μεν συ, ναυσθΧοΰμαι δ' βγω 
7Γρό? Έλλαδ' αΙ'χμάΧωτος 669 ΒονΧον ζν^όν. 
αρ* ουκ εΧάσσω των βμών η'^εΐ κακών 
080 ΤίοΧυζενη^ οΧεθρον, ην καταστενεις ; 

εμοί '^αρ ούδ' δ ττάσι ΧεΙττεται βροτοΐς 
ξυνεστιν βλττι^, ούΒε κΧετττομαί φρενα<ζ 
ττράξειν η κεΕνόν ήΒύ δ' εστί καΐ Βοκεΐν, 

ΧΟΡ02 
εΙς ταύτον ηκεΐ'ζ συμφορα^' θρηνούσα δε 
το σον ΒίΒάσκεις μ ένθα ττημάτων κυρώ. 

ΕΚΑΒΗ 

αύτη μεν οΰττω ναός είσεβην σκάφος, 
^ραφτ] δ' ΙΒούσα καΐ κΧύουσ^ εττίσταμαί. 
ναύταις ^αρ ην μεν μέτριος ^ γειμων φερειν, 
ττροθυμίαν ε'χουσι σωθήναι ττόνων, 

690 ό μλν τταρ^ οΓα^', ο δ' εττΐ Χαίφεσιν βεβώς, 

6 δ' άντΧον εΐρ^ων ναος' ην δ' ύττερβάΧτ) 
ΊΓοΧύς ταραγ^θείς ττόντος, ενΒόντες τύχη 
ΊταρεΙσαν αυτούς κυμάτων Βρομημασιν, 
ούτω δε κά^ώ ττολ/ν' έχουσα ττι^ματα 
αφθο^^ος εΙμι και τταρεΐσ' εώ στόμα• 
νίκα ι^/αρ ουκ θεών με Βύστηνος κΧύΒων. 
αλλ', ώ φίΧη ΊταΙ, τας μεν'^Έκτορος τύχας 
εασον ού 'γαρ Βάκρυα νιν σώσει τα σά• 
τίμα δε τον τταρόντα Βεσττοτην σεθεν, 

700 φίΧον ΒιΒούσα ΒεΧεαρ άνΒρΙ σών τρόττων. 

καν Βρας τάΒ\ εΙς το κοινον ευφράνεις φίΧους 

410 Ι ΤΗΕ ΒΑυθΗ1ΈΚ8 ΟΓ ΤΚΟΥ 

Ιδ ίοι1η^1, ννΐιοδβ παίπι-ε Ια^δ Ι^εΐιΐηίΐ Ιΐιβ ιπίΐη. 

Τΐιοιι, Ο 1111116 ΗβϋΙΟΓ^ \νίΐδ1: τηγ ήΐϋηο• ιιια1:ϋ 

Ι II Ι^ΐιΐΐι ίΐπΛ Λνίδ(1οηι, ηιί^ΐιΐγ ίη ΛνεαΗΙι αικί ν&ΙοιίΓ. 

ΗίαΐηΐΘδδ ίΊ•οιιι ηΐ}' δίΓβ'δ Ιιαίΐδ Ιΐιοιι ΐοοίίβδί: ιηβ, 

Αηά βΐ'δΐ: άΐάδΐ }'θ]ν6 Λνΐΐΐι ΐΐιΐηε ιη^ ιηαϊίΐβη οοιιοΐι. 

ΝοΛν Ιιαδί ΐΐιοιι ρεήδΐιεά : δ€ίΐ-1)οι•ιΐ6 Ι δΐιαίΐ 1)6, 

8ρ6αΓ-Λνοη^ ίο Η6ΐ1&δ, ιιηΐο ΐΗΐ'ίΐΙάοΐΏ'δ γο1ν6. 

ΙΙίΐί;1ι ηοΐ Ιΐΐ6 άοοιη ΐ1ΐ6η οί" Ρο1^χ6ηίΐ_, 

ννΐιοηι ΐΐιοα 1απΐ6η1:6δΙ, ΐ6δδ6Γ ίΠδ Ιΐΐ3η ιπίηβ ? 630 

\ν'ί1:1ι ιη6 ηοί βνεη ϊδ Ιιορε, Λνΐιίοΐι 1ίη^6Γδ Ιίΐδί 

\νΐ11ι &11 ; ηοΓ Λνϊΐΐι ί&Γ νίδίοη οί §οοά Ι οΐιεαΐ 

Μ 1116 1ΐ6ίΐΓΐ;, ΐΐιοιι^ΐι δ\ν66ί 1:1ΐ6Γ6θί Ιΐΐ6 άΆγ-άνααηι 

\ν6Γ6. 

ΟΗΟκυδ 

Εν6η Εδ ηιΐηβ ίδ Ιΐιγ οαΐαηιΐΐγ : 

Τ1ι^ ΛνΕΪΐ (Ιοΐΐι Ιϋϋοΐι ιη6 α11 ιη^ άερίΐι οί Λνοεδ. 

ΗΕΟυΒΑ 

ΤΙιου^Η ηενει* γβϊ Ι δΙερρεά Β.\)0Άγά ά δΐιΐρ, 

ΡΐΌΐη })ί6ΐυι•6δ δβεη αηά Ιιεαί'δαγ 1ίηο\ν Ι Ιΐιίδ, 

Τΐιαΐ, ΐί 11ΐ6Γ6 1ί6 α δίοηη ηοΐ ρ&δδϊηο^ §Γ6βΙ 

Οη ηΐΑΓίηεΓδ, ίοΐ' (Ιεΐϊνεΐ'αηοβ &11 1)68ϋι• ΐ1ΐ6ΐη : 

Τΐιίδ δΐϋπάβΐΐι ογ ΐ1ΐ6 Ιιείπι^ Ιΐι&ΐ Ιογ 1:1ί6 δαϊΐ ; 690 

ΤΙιαΙ 1)ίΐΐ6ΐ1ι δΐιϊρ : 1)υΐ ϊί ΐΐιβ δβα'δ ίπΠ ί1οο(1 

Ιη ΐιιηηοΐΐ ονεΓΛνΚεΙηι Ιΐιεηι, οοΛνεά 1)γ ίαΐβ 

Το ΐ1ΐ6 λνεινβδ' άηνίη§ ΐΐιε^ οοπιιηίΐ ΐ;1ΐ6ΐηδ6ΐν63. 

δο Ι λνΐΐΙίΕΐ^ Ιΐιοπβΐι ιπαπγ α \νο6 ίδ ηιίηε, 

Ατη (ΙυηιΙ)^ &ηά Ι τείΓαΐη ηιγ ϋρδ ίΐ'οιη δρ66θ1ι, 

ΚοΓ Ιΐΐ6 Οοάδ' ιηίδ6Γγ-δυΐ'§6 ο'βιτηα.δΙβΓβΐΙι ηιβ. 

ΒηΙ, άε&Γ ηιγ άΕΐι§1ιΐ6Γ, ΙβΙ 1)6 ΗεοΐοΓδ ίίΐΐε, 

866ΐιισ ηο ΐ6&Γδ οί ΐΐιίηε δΐιαίΐ ταηδοπι Ιιΐιη ; 

Βαΐ ΙιοηοπΓ Ιιΐηι ΐΐια,ί; ίδ Ιο-ά&ν ΐΐιγ 1ογ(1, 

Τεηάεηη^ ΐΗε δλνεεί 1ιιγ6 οί ΐΐιγ Λνίηδοηικηεδδ. 700 

Ιί Ιΐιχ8 ΐΐιοα ^1ο, ί;1ι^ ίι-ίοιιύδ δΐιαίΐ 5ΐΐϋΐ•6 Ιΐΐ)^ '^ογ, 

4.1 1 ΤΡΩΙΑΔΕ2 

καΐ τταϊΒα τόι^δε 7ΓαίΒ6<; βκθρβψβίας αν 
Ύροία μί')'ίστον ώφ€Χημ\ ΐν οί^ ττοτβ 
€Κ σου ^€νόμ€νοι, ττα^δβ^ νστβρον τταλιν 
κατοίκίσβίαν, καΐ ττόΧις '^/ενοίτ' βτί. 
άΧΧ' €Κ \ό^ου '^αρ ά\\ο<; βκβαίνβί \ο^ος, 
τίν αϊ) ΒέΒορκα τόν^' Ά-χ^αϊκον Χάτρίν 
στ^ίχοντα καινών ά^γ^έλον βουΧβνμάτων ; 

ΤΑΛΘΤΒΙ02 
Φρυ>^ών άριστον ιτρίν ττοθ' '^Έκτορος Βάμαρ, 
710 μη 'μ^ στυ'^ηστ)<ζ' ούχ €κων ^αρ ά'γ'^βΧώ 

Ααναών τ€ κοινά, ΐΐΕΧοττιΒών τ ά^'γέΧματα. 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 

τί δ' βστιν ; ώς μοι φροιμιων ίψχ€ΐ κακών, 

ΤΑΑΘΤΒΙ02 

έδο^€ τόνΒε τταΐ^α — ττώς βϊττω Χό'^ον ; 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 

μών ου τον αυτόν Ββσττότην ήμΐν ^'χβιν ; 

ΤΑΛΘΤΒΙ02 

ούδβις Άχ^αιών τουδβ Βεσττόσει ττοτβ» 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 

ί/λλ' ενθάΒ' αύτον Χεί-^ανον Φρυ<γών Χίττβΐν ; 

ΤΑΛΘΤΒΙ02 

ουκ οΙΒ' 07Γω9 σοι ραόίω^ εϊττω κακά. 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 

€ΐτ^]ν€σ αΙΒώ, ττΧην εάν λεγτ/ς καΧά. 

ΤΑΛΘΤΒΙ02 

κτενουσι σον τταΐδ', ώ9 Ίτύθι\ κακόν με<^α. 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 

720 οΐ,μοί, ^άμων τόδ' ώ9 κΧύω μείζον κακόν» ^ οΊ ΤάΙβγ ; Μδ8. «ί ; Μιιγγλ^ ϊν'— «Ϊ ίγοτ€ — , 412 ΊΉΕ ΟΑϋΟΗΤΕΚδ ΟΓ ΤΚΟΥ 

Α 11(1 Ιΐιίδ τίΐγ 80ΐι'δ δοη δΐΐίΐΐΐ Ιΐιου γολγ Ιο πΐίΐη, 
Το Τγο^ ε ΐΏΪρ^ΙιΙγ ίΐίά^ ΐΗίΐΙ οΙιϋοίΓοη ΙίΟΓη 
Οί Ιΐΐ66 ΙιοΓβίαίΙβΓ τη&γ ΐη (Ια^δ Ιο οοηιβ 
]3αί1(1 1ΐ€Γ, αηά γβΐ ά^άϊϊι οιιγ οϋγ Π56. 
ΒαΙ — ίοΓ Ά ηοΛν ΐαίο ίοΐΐοννεΐΐι οη Ιΐιβ οΜ — 
λνΐιαΐ δεΓΥίαπΐ ο£ ίΐιβ Αοΐιαεαηδ δεβ Ι δΐπάο 
Ηί11ιβι•\νίΐΓά, ΙιοΓαΙά οί Ιΐιεΐι• πεΛν ι•68ο1ν6? 

Ε7ΐ{6Γ ΤΑΙ,ΤΗΥΒίυδ. 

ΤΛΙ,ΤΗΥΒίυδ 
ο Λνΐίο οί Η60Ϊ01% ΡΙΐΓ^^ία'δ ΓπίίσΗίίεδΙ οποθ^ 
ΑΙ)1ιοι• ηοΐ ηΐ6 : δΟΓΟ Ιοίΐι δΐιαίΐ Ι αηηοιιηοβ 710 

Τΐιο Όαηαίΐηδ' Ιιβδΐ;, Ιΐιε \νοι•(1 οί Ρβίορδ' δοηδ. 

ΑΝΟΚΟΜΑΓΗΕ 

\νΐιαί ηολν ? — ΛνίΐΗ "ννΐιαΐ: ί11 ρΓβίαοε άοδί 1)6§ΐη ! 

ΤΑΙ,ΤΗΥΒίυδ 

Τΐιίδ οΐιΐΐά, Ιιανο ΐΐιεγ άεοΐΈβά — ΗοΛν οαη Ι δη^ ϋ ? 

ΑΝΟίΙθΜΑ€ΗΕ 

ΝοΙ — ί;1ιαΐ 1ΐ€ δΐι&ΐΐ ηοΐ Ιιανε οηο 1ογ(1 Λνίΐΐι ιηε ? 

ΤΑΙ,ΤΗΥΒίυδ 

Νοηε οί ΑοΗαεαηδ ε'βΓ δΐιειίΐ 1)ε Ιιίδ Ιοί'ά. 

ΑΝΟΚΟΜΑΟΗΕ 

Ηο\ν ? — ΗβΓε^ α Ρΐιΐ'^^ΐαη ΓεπιηαηΙ, δΐι&ΐΐ Ηβ 1>ΐ(1ο ? 

ΤΑΙ,ΤΗΥΒίυδ 

Ι ΙνίιοΛν ηοΐ §61111^ ΙιΟΛν Ιο 1)ΓεΕΐί δ&ά Ιϊάίη^δ Ι 

ΑΝΟΙΙΟΜΑ€ΗΕ 

ΊΊιαηΙνδ £θΓ 1:1ΐ}^δ1ΐΓίη1ίίη§^ δανέ ΐΗοιι 1)Γίη§ §1αά ίίάίη^δ. 

ΤΑΙ,ΤΗΥΒίυδ 

Τ1ΐ}^ δοη ιηυδΐ άϊε— δΐηεε ΐΐιοα ηυδί ΗεβΓ ΐΐιε Ιιογγογ. 

ΑΝΟΚ0ΜΑ€ΗΕ 

Α1ι ιηε ! — α \νοΓδε ΐ11 ΐΗίδ Ιΐιαη Ιΐιι-αΐάοηι'δ εουοΗ 1 720 413 ΤΡΩΙΑΔΕ2 

ΤΑΛΘΥΒΙ02 

νικα δ' 'Οδι^σσβυ^ €ν ΪΙανεΧλησιν Χέ'γων — 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 

αίαΐ μάΧ\ ου '^αρ μέτρια ττάσ^ομβν κακά. 

ΤΑΑΘΤΒΙ02 

Χ€ξα<ί αρίστου τταίΒα μη τρίφειν πατρός, 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 

τοιαύτα νίκησβίζ των αυτού ττίρι» 

ΤΑΛΘΤΒΙ02 

ρΐψαι δε ττυρ^ων Βεΐν σφε Ύρωικων άττο. 
άλλ' 0)9 '^βνεσθω, καΐ σοφωτίρα φανεί• 
μητ άντί-χου τοΟδ', βύ'^βνώ'ξ δ' αλγεί, κακοί^, 
μήτβ σθβνουσα μη^βν ίσχ^υειν Βοκ€ί. 
βχ^βις <γαρ άΧκην ούΒαμτ}- σκοττβΐν δε χρή' 
730 ιτόΧίς τ ολωλε καΐ ττόσις, κρατεί δε συ, 

ημίν δε 7Γώ9 ηυναΐκα μάρνασθαι μίαν ^ 
Οίον τε ; τούτων είνεκ ου μάγΊ]^^ εραν 
ουο αισγρον ουόεν ουο ετηφυονον σε οραν, 
ουδ' αύ σ Ά-χ^αίοΐς βουΧομαυ ρυτττειν αράς. 
εΐ 7«/5 "ί"^ Χεξεί<; ω χοΧωσεται στρατός, 
ούτ αν ταφειη τταΐς οδ' οΰτ' οϊκτου τύγοι. 
σί'^ωσα δ' ευ τε ταϊς τύγαις κε-χρημενγ] 
τον τού8ε νεκρον ουκ άθατττον αν Χυττοις, 
αυτί] τ ^ Κ,γαιων π ρευ μενεστερων τύχ^οις. 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 

74:0 ώ φίΧτατ, ω ττερισσα τιμηθείς τεκνον, 

θαυεί ττρος εγθρών μητερ άθΧίαν Χίττών. 

ή τού ττατρος δε σ' εύγενει άττώΧεσεν, 

η τοίσιν άΧλοις ηί^νεται σωτηρία, 

το δ' εσθΧον ουκ εΙς καιρόν ήΧθε σοι 'ττατμη'^. 

^ Ναηοΐί'δ οηιβηοΐαϋοη ίοΓ τ\μ<ίΙ% τ€ πρ>)5 . . . ο[ο[ τβ. 
414 ΤΗΕ ΟΛυθΗΤΕΕ8 ΟΡ ΤΚΟΥ 

ΤΑΙ.ΤΗΥΒίυδ 

Ο^γδδΘΐΐδ' δρββοΐι Ιο ίΐδδοιιιΌΙοοΙ Οΐ'βεΐίδ ρ^^να^1^^ι— 

ΑΝΌΚΟΜΑ€ΗΕ 

Ο Οοά ! ο Οο(1 ! Λνΐΐίΐΐ ιηβαδαΓοΙοδδ ίΐΐ ίδ ηιΐιιβ ! 

ΤΑΙ,ΤΗΥΒίυδ 

\\'£ΐπιΐη§ ΐΗβιη ηοΐ Ιο ιέλγ α Ιιεί'ο'δ 8θη. 

ΑΝΠηΟΜΑΟΗΕ 

Μο,γ Ιΐΐίβ Γβάβ άοοπιίη^ δοηδ ο£ Ιιΐδ ρΓοναίΙ Ι 

ΤΑΙ,ΤΗΥΒίυδ 

Ηε ηιυδΐ 1)6 1ιιιι•ΐ6ί1 ίι•οηι Ι^αΐΐίειτιεηΐδ οί" Τγο^. 
Νίΐ}', Ιεί ΐΗΐδ 1)β, 80 Λνϊδβι• δΙίίΐΗ ΐΐιοιι δΐιολν, 
ΝοΓ ο1ίη§ Ιο ΙιίπΊ^ Ι^πί (^υεεηΐΐΐ^β \)&άυ 1\\γ ραΐη, 
Νου, 1)6ΐη^ δΐΓεη^η^ΐΙιΙβδδ^ (1ι•6ίΐηι ΐΐιαΐ Ιΐιοα άιΊ δΙίΌπ^. 
ΡοΓ ηοΛνΐΊ6Γ6 1ια8ΐ ΐΐιοιι Ιιείρ : ηεεάδ ηιιΐδΐ Ιΐιου 

ΠΙίΙΓίί — 

Οϋγ αηά 1ογ(1 3.γ6 ^οηβ ; ΐΐιοα αι•1 ΙιεΜ ίη ΐΙίΓαΙ] ; 730 

Ηο\ν οαη οηβ Λνοηι&η ίί^ΐιΐ α^αΐηδΐ ουι* Ιιοδΐ ? 

ννΐΊθΓβίΌΐ'β Ι Λνοαίά ηοί δβε Ιΐιεο 861 οη δΐηίε, 

ΝοΓ (1οίη|5 3.ιι§1ιΐ δΐιουΐά 1)Γ66ά Ιΐΐ66 δΐιαιηε ογ δρίΐε, 

ΝοΓ οη ΐ1ΐ6 Αο1ι&6αηδ 1ιιιι•1ίη^ ηιαϋδοηδ. 

ΓοΓ, [{ Ιο Λνι•&11ι ϊΐιγ Μ'οΐ'άδ δΐιαίΐ τοπδβ ΐ1ΐ6 1ιυ5ι, 

ΤΗίδ οΐιίΐά δΐι&ΐΐ βηά ηο Ι3υή£ΐ1_, ηο^ ηοΓ ηιΐΐι. 

Χίϊ}^, 1ιο1(1 ϊΗγ ρ6αο6^ 8.11(1 πΊθεΙνΙ}- 1)0Λν ίο ίβ,Ιε ; 

δο ηοΐ ιιηΙ)ΐιη6(1 δΙι&Η ΐΐιοιι Ιοανο Ιιΐδ οοΓδθ^ 

Αηά ΙνίηάΙΐοΓ ΐΐιβ Λοίιαεαηδ δΐιαίΐ Ιΐιοιι ήηά. 

ΑΝΟΚΟΜΑΟΗΕ 

ο άαιΉη^ οΐιΐΐά, Ο ρΐ'ΐζεά ίΐΙ)ον6 αΐΐ ρΓίοε, 740 

ΊΊιοα ιηιΐδΐ Ιεανε Ιΐι^ ροοΓ ιηοΐΐιεί',, άϊε Ι3γ ίοεδ ' 
ΤΗν ίΛΐ;]ΐ6Γ'8 Ιιεί'οΐδηι ηιίηεΐΗ Ιΐΐ66, 
\νΐΐ]ο1ι υηΐο οΐΐιεί'δ \ν3.δ άεΐίνεπιηαβ. 
ΙΙΙ-Ιΐηιεά ΐΐιγ ίαΐΐιει-'δ ρΓΟΛνεδδ \να8 ίοΓ Ιΐΐ66 ' ΤΡΩΙΑΔΕ2 

ω Χεκτρα τάμα όυστυχί] τ€ καΐ ^άμοί, 
0*9 ηλθον 669 μ€\αθρορ"ΈίΚτορό<ζ ττοτβ, 
ου σφά^ίον νίον ΑαναϊΒαις τεζουσ €μόν, 
άλλ' ώ9 τύραννον Άσί«δθ9 ττοΧυσττόρου. 
ώ τταΐ, Βακρν€ί<; ; αίσθάνβί κακών σεθεν ; 

750 τί μου ΒέΒραζαί χ^ρσί καντβ-χεί ττβττΧων, 

ν€οσσ6<ζ ώσβΐ ιττερν^α'; βίσττίτνων εμά^ ; 
ουκ εΙσίν^ΈιΚτωρ κΧβίνον άρττάσας 86ρυ, 
>γής εξανβλθών, σοϊ φέρων σωτηρίαν, 
ου συηηενεια ττατρος, ουκ Ισγ^ύ^ Φρυ'^ών 
Χυ'γρον Βε ττηΒημ' 6ί-9 τραγΎ^Χον ύψοθεν 
πτεσων ανοικτών, ττνεΰμ άιτορρήζεΐ'^ σεθεν 
ώ νέον υττ α'^ κάΧισ μα μητρι φυΧτατον, 
ώ 'χρωτος ήΒύ ττνεΰμα' Βία κενής άρα 
εν ατταρΎανας σε μαστός εξεθρεΛί^' οΒε, 

760 μάτην δ' εμογθουν καΐ κατεζάνΘην ττόνοίς, 

νυν, οΰιτοτ αύθις, μητερ άσττάζου σεθεν, 
ττρόστΓίτνε την τεκοΰσαν, άμφΐ δ' ώΧενσ.ς 
ελίσσ εμοΐς νώτοισι καΐ στο μ άρμοσον. 
Ο) βάρβαρ εξευρόντες'ΈΧΧηνες κακά, 
τί τόνΒε ΊταίΒα κτεινετ ουΒεν αϊτιον ; 
ω 1 υνόαρείον ερνος, ουττοτ ευ ίΐίος, 
ΤΓοΧΧών Βε Ίτατερων φημι σ εκπεφυκεναι, 
ΆΧάστορος μεν ττρώτον, είτα Βε Φθόνου, 
Φοίβου τ€ &ανάτου θ', οσα τε ^ή τρέφει, κακά. 

770 ου 'γάρ ττοτ' αύχ^ώ Ζήνά γ' εκφΰσαί σ εηώ, 

ΤΓοΧΧοΐσί κήρα βαρβάροις' ΈΧΧησί τε. 
οΧοίΟ• καΧΧιστων ηαρ ομμάτων αττο 
αισγ^ρώς τα κΧεινα ττεΒι άττωΧεσας Φρνγώΐ'. 
άΧΧ' ά'^ετε, φέρετε, ρίτττετ, ει ρίπτειν Βοκεΐ' 
Βαίνυσθε τουΒε σάρκας, εκ τε <^αρ θεών 
ΒίοΧΧύμεσθα, τταιΒί τ ου Βυναίμεθ' αν 

4ΐ6 ΤΗΡ: ΟΑυθΗΤΕΚ8 ΟΓ ΤΚΟΥ 

ο 1)η'(1;\1 ιηίηβ αηά υηίοη ενίΐ-δΐίΐιτείΐ, 

νν ΊιεΓβΙ)}^ Ι οαηΐ6^ ΐίπιε Λναβ, ίο Ηβοίοι-'δ Ιιαίΐ, 

ΝοΙ: ;ΐδ Ιο 1)6&ι• α 1)ίΐΙ)0 ίοΓ Οΐ'ΘθΙ^δ ίο δίαγ, 

Ναν, Ιίΐιΐ Λ Ινίη^ ίοΓ Αδία'δ ίΥαϋίαΙ Ιαηά Ι 

Οΐιϋά, άοδΐ Ιΐιοιι Λνεβρ ? — ϋοδΐ οοηιρί'βΐιβηά ί1ΐ)^ 

(ϋοοπΊ ? 
ννΐιγ λνΐΐΐι ΐΗΐηβ Ιιαικίδ οΐιιΐοΐι, οΐϊη^ΐη^ ίο ηι^' γοΙχϊ, 750 
ί.ϊΙν6 ί1(:ί(1<ΓΗπ^ ίΐοοϊπί^ Ιο η€δΐ1θ 'ΐΊθίΐΐΙι ηιγ Λνΐιι^δ ? 
Νο ΗεοΐοΓ, ί^ΙοΓίουδ δρεαι* ϊη ^'ίρ, δΐιαίΐ ηδβ 
Γγοιπ βαΐ'ΐΐι^ αηά 1)Γίηίί;ΐη§ ΐΐιεε άεϋνβΓΛποβ οοιηε^ 
Νο Ιίίηδηΐίΐη οΓ Ιΐιγ δίΓΘ^ ηο ηιΐ^ΐιΐ οί" Ρ1ΐΓ}'^ϊαηδ ; 
ΒηΙ, ία11ϊη§ ίΐΌηι οη 1ιΐ§1ι \νί1:1ι ΐΊοη•ΐ])ΐ6 ])1υη§6, 
υηρΐΐΐεά δΐιαίΐ ΐΗοιι άαδίι ΒΛΥαγ ϊϊιγ 1)Γ6&11ι. 
Ο ΙβικΙεΓ ηυΓδΙΐηί^, δλνβεΐ Ιο πιοΐ1ΐ(ίΐ% δΛνεεΐ ! 
Ο 1)α1ιη^ 1)Γ6α1;1ι ! — ΐη νίΐΐη αιιά η11 ίη ν&ίη 
Τΐιΐδ ΐ3Γ6αδ1: ίη δΛναάάΙΐη^-Ι^ίΐηοΙδ Ιιαίΐι ηιη-ίυΓεά ΐΗοβ. 
Υαΐηΐ^ Ι ΐΓανίΐίΙεά αηά Λναδ δρεηΐ λνΐΐΐι ΐοΐΐδ ! 760 

ΝοΛν^ αηά ηο ηΐ0Γ6 ίοτ βν^ΐ', Ινΐδδ ΐΐιγ ηιοίΙιβΓ, 
ΓΗη§ ΐΗεε οη Ιιεί' ίΐιαΐ ΙίαΓβ ΐ1ΐ66_, ΐλνίηβ ΐΐιΐηβ αητίδ 
ΑΙίοαί ΠΊ}^ λναϊδΐ:^ αη(1 Ιαγ ί1ι^ Ηρδ ίο ηιίηε. 

Ο Οΐ'ββίνδ Λνΐιο Ιιανβ ίοπηά οαΐ ΟΓυεΙΐΐβδ υη-Οΐ'βεΙί, 
ννΐιγ δία}^ ΐΐιίδ οΐιΐΐίΐ \ν1ιο ΐδ ^αΐΐΐΐεδδ λυΙιοΙΙ^ οί 

ΛΥΓΟηΐ^ ? 

Ο Τ^ηάαι-εαδ' οΙιίΜ^ ηο οΐιίΐά οί Ζοιίδ αΓΐ ΐΐιοιι ! 

Ναν, 1)ΐιΙ οί ηιαηγ δΪΓ6δ Ι ηαηιβ ΐΐιεε 1)θΓη : 

Οΐιίΐά οί ΐ1ΐ6 ΗααηΙίηί^ Οαΐ'δβ, οί Εηνγ οΐιΐΐίΐ^ 

Οί Μυΐ'άβΓ^ ϋεαΐΐι, οί α11 εαι-ΐΙι-ηιΐΓΐιινεά ρΐα^αβδ ! 

Τΐιεε ηβνεΐ' Ζειίδ Ι^εοαΐ. Ι άαΐ'ο ανοααΐι, 770 

Α οαΓδβ ίο πιαη^ α ΟΓεεΙ^^ Ι^αιΊ^αΓίαηδ ηιαηγ ! 

ΝοΛν ηιϊη δεΐζε ΐΐιεβ, Λνΐιο Ι)^• ΐΐιγ Ι)η§1ι1: βγβδ 

Ρουΐΐ}^ ΙιαδΙ λναδίεά Ρ1ΐΓ}'ο•ία'δ ^Ιοποπδ ρΐαϊηδ ! 

Ταΐ^ε Ιιϊηι — 1)6αΐ' Ηεηοθ, αηά ΙιιιγΙ^ ΐί ΗιιγΙ ^6 \\"ΐ11 ; — 

ΤΗεη οη Ιιίδ ίίεδίι ίεαδΐ ! Γογ λνε ρεηδΗ ηο\ν 

Β^ ΙΚθ Οοάδ' άοοπι, αηά οαηηοϊ δΐιίεΐά οηε οΐιίΐά 

417 

νοίν. Ι. κ Ε ΤΡί2ΙΑΔΕ2 

θάνατον άρήξαι. κρντττΕΤ άθΧιον Ββμα*; 
και ρίτΓτβτ 669 νανν βττΐ καΧυν ^αρ βρχ^ομαί 
νμύναίον, άττοΧβσασα τονμαντΡ]^; τεκνον. 

Χ0Ρ02 

7δΟ τάΧαινα Τροία, μνρίονς άττωλβσας 

μιας >γυναικ6<ζ καΐ Χβχ^ους στν^νοΰ γ^άριν, 

ΤΑΛΘΤΒΙ02 

αγβ τταΐ, φίΧιον ττρόσίΓτν/μα μεθβίζ 
μητρο<ζ μο^βράζ, βαϊνβ ττατρωων 
Ίτνρηων βττ' άκρα<; στ€φάνα<;, οθί σοι 
ιτνευμα μβθβίναί ψΡ]φο^ βκράνθη. 
Χαμβάνετ αυτόν, τα Ββ τοιάΒβ γ^ρη 
κηρυκεύβίν, 6στί<; άνοίκτος 
και άναώβία τή<ζ ημ€Τ€ρα<ί 
<γνώμ7]ς μαλΧον φίΧος εστίν. 

ΕΚΑΒΗ 

790 ώ τεκνον, ώ τταΐ τταίδος μο^ερον, 
συΧώμεθα σην -^νχ^ι^ν αόικω'ς 
μήτηρ κά^ω. τί τταθω ; τι σ βγω, 
ονσμορε, Βράσω ; τάδε σοι ΒιΒομεν 
ΊτΧ.ή'^ματα κράτος στέρνων τε κόιτου^* 
τώΐ'Βε ^αρ άρχ^ομεν οί 'γω 7ΓοXεο^<;, 
οϊμοί δε σεθεν τι ηαρ ουκ εγομεν ; 
τίνο<; ενΒεομεν μη ου ττανσυΒια 
•χωρείν οΧεθρου Βια 7Γαντ6<ί ; 

Χ0Ρ02 

στρ. α 
μεΧίσσοτρόφου 'ϊ,αΧαμΐνος, ω βασιΧεύ ΎεΧαμών, 
800 νάσου ττερικύμονος οικησα<^ εΒραν 

4ΐδ ΤΗΕ ΌΛϋΟΗΤΕΚδ ΟΡ ΤΚΟΥ 

ΡΐΌΠΊ άβίΐΐΐι. Ο Ιιίάε Ιΐιίδ ΛνΓοΙοΙιοίΙ 1)ος1γ οί ηιίηβ, 
ΥαΆ, οακί ΐηΐο α δΐιΐρ. Το α Ιίπίΐαΐ ίίΐίΐ' 
Ηίΐνβ Ι αΙίΗΐηοά — 1, ΛνΗο Ιιανε ΙοδΙ ιη^ 5οη ! 

ειιοΗϋδ 
Ο Ιιαρίοδδ ΤΐΌ}^, ΛνΗο ΙιαδΙ ΙοδΙ ιιηηαηι1)0Γ6ά δοπδ 780 

ΑΠ ίοΓ οηο Λνοηΐίΐιι'δ δαίνο^ οηο οουόΊι αΙ)1ιοιΤ6(1 ! 

ΤΑΙ,ΤΙΙΥΒίυδ 

ΟοηΐΘ, αΐήΐίΐ, ίΐΌΐη Ιΐιγ Λνοείιιΐ ιηοΙΙιβΓ'δ οΐίΐδρ 
ΒΐΈαΙί Ά\ναγ : ίο Ιΐιε Ιιεί^ΐιΐ ο£ Ιΐιβ οοΓοηαΙ £»γ6 

Οί ϊ\\γ Ιο\ν'6Γδ αηο6δΐΓΕΐ ; ίοΓ Ιΐιγ ΙαδΙ ^ίΤίΐδρ, 

Αδ Ιΐΐ6 άοοιη Ιιαΐΐι ά^ογ^αά, ηιυδί 1)6 ΓβικΙβΓβά 

11ί6Γ6. 

Ι^αγ ΙίοΜ οη Ηίιη : — Ιιΐδ δΙιουΜ δΐιοΐι ΙιεΓαΙάίη^^ 1)6 
\\Ίιο ΐδ ιηαάε Λνίΐΐιοιιΐ: ρίΐχ, Λνΐιοδβ 1)ΐ•εαδ1: (Ιοίίι ΗοαΓ 
Α δρίΐ'ίΐ ηΐ0Γ6 ηιΐΐιΐβδδ^ ΐιιαΐ Ιΐίΐΐβΐΐι ίο δραΐ'β, 

ΜθΓ6 ΐΐιαη Ιΐΐθ δρΐηΐ Ιΐι&ΐ άλνεΙΙ^ίΗ ίη ηιβ Ι 

\Εχ6ΐαΐΙ ΑΝϋΚΟΜΑΟΗΕ^ ωΐά ΤΑΙ,ΤΗΥΒίυδ 
η'ΐΐΐί ΑδΤΥΑΝΑΧ. 
ΗΓΧυΒΑ 

ο οΐιίΐίΐ, ο δοη οί" ιηίηβ ίΐΐ-δΐαιτεά δοη, 790 

υηη^ΐιΐοοιίδΐ^ γοΛ ΐΐΐ}^ Ηίο ίδ ^ί^οηο 

Ργοιιί ϊΗ}^ ηιοΙΙιοΓ αηά ιηβ ! \νΐιαΐ ΙιΤε δΐιαίΐ Ι Ιίνε ? 
λνΐιαΐ: άο ίΌι* ΐΐιεβ, Ιιαρίβδδ οηο ? ΑΠ λνβ οαπ φνε 
Αγο δηιίΐίη^δ ο£ Ηεαάδ^ αηά οιι 1>ι•6αδ1δ 1)1θΛνδ ταίηοί! : 
Τΐΐθδβ οηΐγ Ηε ουί'δ ' λΥοε'δ πιο ίοΓ ουί' ΐολνπ 
Αη(1 £υΓ Ιΐΐ66 ! λΥΙιαΙ: 503.ΐ1ΐ6 ίδ ο£ υδ αηίΐΐ1:Ηίη6(1 ? 
\νΐΐίΐΙ Ιααΐν Λνβ ίο Ιιοΐά αδ ίΐ'οηι ίεΠ άβδίΓυοΐίοη'δ 
ηβΐΐιεηηοδί ΗεΠ — 

ΡΐΌΐη 1116 δΛνΐίΐ ρ1υη§6 άοΛνη ? 

6Ηθκυδ 

Ο Τείαπιοη, 1οη§ οί" Ιΐΐ6 Ιϋΐκΐ Λν1ΐ6Γ6 ϊΗε Λνΐη§ οί" Ιΐΐ6 

1)66 ίΐϋδ 3-76 ΓΟΙΙΠίΙ δ&ΙαίΉΐδ' δ1ιοι•6, — (βίτ. 1) 

\\\\ο άΐίΐδΐ ηια1ν6 ΐΗ66 3. Ιιοηιε ΐη ϊ1ί6 ΐδΙε Λνίΐΐι Ιΐιο ίοαηι 

θ£ Ιΐΐ6 863 Γίΐ1§6(1 ΓΟαπά 311(1 ΐ1ΐ6 δυΐ'^βδ' Γ03Γ, 800 

419 

Ε Ε 2 ΤΡΩΙΑΔΕ2 

τά<; €7Γΐκ€κ\ίμ€νας οχ^θοις ιεροΐς, ϊν 1\αια^ 
ττρώτον €^€1^6 κΧάΒον <γ\αυκα<ζ Άθάνα, 
ουράνιον στεφανον Χιτταραΐσί τ€ κοσμον Αθήναις, 
ββα'^ τω τοζοφορω συναρι- 
στ6υων αμ' Ά\κμήνα<=; '^όνω 
ΥΧίον "ΐΧων €Κ7Γ€ρσων ττόΧίν άμβτβραι 
το ττάροίθβν γότ €βα<; άφ' Έλλαδθ9, άντ. α οθ' Έλλαδθ9 αγαγε ττρώτον άνθο<ζ άτνζόμζνο^ 
810 ΊτώΧων, '^ιμόεντί δ' €7γ' βνρβίτα ττΧάταν 

βσ'χασβ ττοντοττόρον καΐ ναύΒβτ άνή•ψατο ττρνμνάν 

καΧ χ€ρο<; ευστογίαν βξβΐΧβ ναών, 

ΑαομΙΒοντί φόνον ' κανόνων δε τυκίσματα Φοίβου 

Ίτυρο<ζ φοινίκι ττνοα καθεΧών 

Ύροίας ειτόρθησβ 'χθόνα, 

δις δε Βνοΐν ττίτύΧοίν τειγι^ ττερί ΑαρΒανία^ 

φονία κατεΧνσεν αίχμσ. 420 ι ΤΗΕ ΌΑυΟΗΤΕΚδ ΟΡ ΤΚΟΥ 

ν\Ίιίο1ι ονοι• Ιΐιο Ιΐάβ Ιοοί^οΐΐι ιιρ ίο Ιΐιο ρηοΐβ οί" Ιΐιβ 
ΙΐΕΐΙολνέά 1ΐ6ί§1ιΐ5 \ν1ΐ056 η(1οο βι-^Ι: 1)οι•6, 

Αι Αΐΐιβηα'δ 1ΐ68ΐ_, ίη Ιΐιε 1οι•(ΐ8ΐιίρ-ΐ68Ϊ, Ιΐιο 
οΐίνε ^νο^γ, 
Α 0Γθ\ντι 1ΐ68.ν€η-Ηΐ§1ι, Λνΐιοδβ ι-αάίαηογ 1)η§1ιΐ Αΐΐιβπδ 

Ιο Ι3ίπ(1 1ΐ€ΐ• 1)Γ0\ν5 Ιιαΐΐι Ι&'βη, — 
Βι•ο11ΐ6ΐ•-€ΐιϊβ£ Γΐί(1δΙ ΐΐιοα §ο Λνΐΐΐι Ιΐιο Ιοί'ά οί" ΐΐιβ 1)0Λν, 

λνΐΐΐι ΙΙΐΘ δοη ο£ Αίοηιβηα^ ονεΐ' Ιΐιβ ηιαιη^ 
ϋπίο ΙΗαηι 1)θπη(3, ίο ι•αζ6 Ιο ΐΐιβ ^ΐ'οιιικί οιιγ οίΐγ, 
άβνίδίηο- οιΐΓ Ιΐΐιπη'δ Ιί&ηβ^ 

\νΐΐ6η ή'οηι ΗβΠαδ άϊάτ ΐΐιου άιάδΐ \ν6ηά ΐο Ιΐιβ 
ΛΥΕΓ ϊη ί;1ιο οΐάβη άαγ, 

{ΑηΙ. 1) 
\νΐΐ6η Ιΐΐ6 βοΛνεΐ' οί" ΐΐιβ Ιαηά ίΊ'οιη Ηβΐΐη,δ' δΐΓίΐιΐ(1 Ιιο 

\^ά, Λνΐιοδβ Λντίΐΐΐι \ναδ θπΐίΐηάΐβά δονβ 
ΓοΓ Ιΐΐ6 δΐ66(1δ Γΐϋηίβίΐ ; ίΐηά Ιιβ δΐα^εά 1)6δίίΐ6 ίίΐΪΓ- 

ΐΊρρ1ϊπ<^ δίηιοϊδ' ΗοοοΙ Ιΐιβ οίΐι• 810 

ΤΙπΌΐΐΓ^Ιι Ιΐιβ ραΐΐΐδ ΐΐΐίΐΐ \\άΑ ρ1ίΐδ1ΐ6(1 οί Ιΐιβ δβα^ αηίΐ 

ΙαδΗεά ΐ1ΐ6 §ΐ'6?ι1: δΙβΓη-ΙιαΛνδβΓδ Ιο εαιΊΐι'δ βηΐΊ 

ίΙοοΓ, [υηβιτϊηο- Άγ&, 

Αηά 133,Γ6 ίΓοηι Ιΐιβ δΐιίρ Ιΐιβ ΐ3θ\ν ΐη Ιιίδ ^τίρ 

Α (Ιβίΐάΐγ ΐΐιίηο• Ιο ΐΚβ Ιι•&ίΙοΓ 1νίη§ ; ίΐηά ΐΐιβ ΛνίΐΠδ 

ρΐιιηιηιεΐ-ΐβνεΐΐβά οί" Ρΐιοεί^ιΐδ ΐη ναίη 

\νϊ1;1ΐ ΐΙΐΟ ίΪ6Γ€6 Γ6(1 Ηίΐδΐ: οί" Ιΐΐ6 ίΐΓΘ 1ΐ6 Οίΐδΐ Ιο β&ΐ'ΐΐΐ^ 

ίΐηά 1ΐ6 Ιΐίΐιτΐεά ίΐιβ ΤΓθ]^η ρΐαίη : 
Υθίΐ^ Ιννίοβ άΐά ίΐ ίαΐΐ 1\\άΙ ΐΐιβ οοΓοηαΙ οί ΌαΓάίΐηπδ' 

ΙΟΛνβΓδ, Ι)}^ δρ6ί1Γ-δΪΓθ1ί6δ ΙλΥίΐίη [1^7• 

δΙιαΐΐθΓβά αηά ΐ'βηΐ^ 3.11 1)1οοά-1)6δρΐ'6ηΙ ίη ταΐη 

^ Ζβυβ §ανΘ Ιο Ιιαοιηβάοη, ίαΙΙιβΓ οί Οίΐη^τηβί^β, £ΐ 
ίβίΐηι ο£ ίηιηιοΓί,αΙ ^11η,^^ο1:-δί6ΰ^I8. \ν]ιβη ΐΐιο 1αη(1 "νναδ 
\να8ΐ:θ(1 Ι)^ α άΓα§οη, ίΐιβ 1ίϊη§ ρΐΌΐηϊδβά ϋΐθββ Ιιογροβ ίο 
Η6ΓΓ;ΐι1β3, ΐί Ιιβ Λνοιι1(1 κΐαγ ϋ, Βυΐ αϋ6Γ\ν£ΐΓ^5 \νϋ1ι1ιβ1(1 Ιΐιβ 
Γβ\ναι•(1. 8ο ΗοΐΌΐιΙβδ δα,ίίθοί ει^αΐηδΐ; Ύνογ Λνϊί-ΐι 9, ΗβΙίΘηβ 
Ηθ8ί ίΐη(1 (1β8ΐΐΌ}'β<1 ϋ, 

421 ΤΡΩΤΛΔΕ2 

820 μάταν άρ , ω γ^ρυσεαί^ί στρ. β 

Ιν οίνο'χόαί'ί άβρα βαίνων^ 

Ααομ€^όντί€ τταΐ, 

Ζανο<; βχ6ί-9 κυλίκων 

ττληρωμα, καΧλίσταν Χατρβίαν 

ά δε σε '^βίταμΑνα ττνρΐ Βαίβταΐ' 

ηίον€<; ο αΚίαί 

ιαγονσ • οίον ο νιτερ ^ 
830 οίωνο^ τ€κεων βοα, 

αϊ μεν εύνάς, αΐ δε 7ΓαΐΒα<ζ, 

αΐ δε ματερα'ζ <γ6ραίά<;. 

τα δε σα Βροσόεντα \ουτρα 

γυμνασίων τε Βρόμοι 

βεβασί' συ δε ττρόσωττα νεα- 
ρά -χ^άρισί Ίταρα Α/ο9 θρόνοι<; 

κάΧΧί'^αΚανα τρέφεις• 

ΐίριάμοιο δε ^αΐαν 

'ΈίΧλαζ ωλεσ' αΐ'χ^μα. 

840 Έρω? Έρως, 09 τα Ααρ- άντ. β 

δάνεια μεΚαθρά ίτοτ ηΧθες 

ούρανΙΒαίσί μελών 

ώ? τότε μεν με'^/άΧως 

Ύροίαν ειτύρηωσα'^, θεοίσιν 

κή^ο<ζ ανα'^άμενο'ζ. το μεν ουν ΑίΟ'ζ 

ούκετ ονειΒος ερώ' 

το τα9 δε Χευκοτττερον 

Άμερας ψίΧων βροτοΐς 
850 φε^^οζ οΧοον είδε ^αΐαν, 

είδε ττερ'γάμων οΧεθρον, ^ ϋΐηίΙοΓί : £θΓ ίαχον οϊοΐ' οίωΐ'})$ ύττίρ θ£ Μ88. 422 ΤΗΕ ΟΑϋΟΗΤΕΚδ ΟΡ ΤΚΟΥ 

Ιη ναΐη, Ο Ιΐιοα \ν1ιο αΗ ραοίη§ ηοΛν Λνΐί;1ι οΐβϋοαίε 

ίεβΐ \ν1ΐ€Γ6 Ιΐΐ6 ο1ια1ίθ6δ δΐιίηβ (άΥη 2) 820 

Α11-ί»Όΐ(ΐ6η, Ο Ι-.αοηΐ6(1οη'δ Ιι^ιγ, 
Ι8 Ιΐΐ6 οίϋθ6 Ιΐιίηβ ίο 1)ηηι Λνίΐΐι ΐΐιβ Λνίηβ 
Τ1ΐ6 ^οΐίΐκΐδ οι Ζοπδ, 3. δ6Γνϊθ6 ϊάιυ, — 
Αηά Ιΐΐ6 Ιαηά οί" Ιΐιγ 1)ϊγ11ι ΐη οίενουηη^ Ηίΐηιο ίδ 
Γοΐΐείΐ ' 
Γγοπί ΙΐΰΓ 1)ηη6-ά&δ1ΐ6ά 1)6αο1ΐ6δ α €Γ}πη<Γ ίδ 1ι6&γ(1^ 
\\ 1κ•Γ6 \ναϊ1 1ΐ€ΐ• (Ιο,ιι^ΙιΙβΓδ, — αδ δΐιΐ'ίβΐίεΐ:!! Ιΐιβ 1>ΪΓά 

Ο'βΓ Ιΐΐ6 ηβδΐ οί 1ΐ6Γ 1)Γ00(1 Ι^ΐΐ οο\ά, — 830 

ΡοΓ ί1ΐ6ΪΓ ΙοδΙ ΙοΓίΙδ δοιηβ, ίοΓ ΐΐιοίΐ' οΐιϋίΐι-οη'δ 
άοοηι 
Τΐιβδβ, ΐΐιοδβ ίοΓ ΐΙιβίΓ ηιοίΙΐθΓδ οΜ. 
Ουηβ &Γβ Ιΐΐ6 οοοΐ 1)ίΐ1:ΐΊδ (ΙβΛνν-ρΙαδΙιίηρ;, 
Αιΐ(ί ΐ1ΐ6 οουΐ'δοδ Λνΐιβι-β ΓίΐοϋΛ ί\\γ ίε-βί λνΐιίίε-ίΐαδίιίηε^: — 
Βυΐ ΐΐιου, Λνϊ1:1ι Ιΐιγ γοαη^^ ίίΐ06 ο;1οΓ^-Ιΐ1:1:6η 

\νΐ11ι Ιΐιβ 1)εαα1γ οί ρεαοο, ])γ Ιΐιβ ΐΙίΓυηβ οίοί^ΐ 
δΐαιίίΐ 
ΟίΖευδ, — απίΐΐΐιβ Ηεΐΐεη© δροαι* Ιιαΐΐι δπιίΙΙοη 
ΡΓΪίΐηι'δ Ιίΐηίΐ Ι 

(Αηί. 2) 
Ο Σ,ονβ, Ο Γ,ον6_, \ν1ιο Λιάδΐ: 1)ΐΌ0ί1 αΙ)θν6 ΌίΐιχΙηιιΐίΐη 

Ιιαίΐδ ίη τ1ΐ6 οΐάοη άα}'δ^ 840 

Τ1ιι•ί11ΐη<τ ίΐιε ΚεαΓΐδ οί ίΐΙ)ΐοΐ6ΐ•δ ίη Ιιεανβη, 
Όηΐο \ν1ιαΙ 1ιΐ§1ι ρΐίΐοβ άίάδΐ ΐΐιου ΐΐιοη ιιρι-ίΐίδθ 
Ττογ, Λνΐιβη Ιο 1ΐ6ΐ• \ν£ΐδ αίϋηϊΐ^ ί^ΐνεη 
ννίΐΐι ΐΐιβ Οοάδ 1)^ Ιΐΐ6θ 1 — ΒυΙ ΐΙΐ6 (16λ1ϊιί«;5 οί Ζειίδ 

δΐιαίΐ ηΐ}^ ΐοη^ιιβ 
ΑίΐΕΪηΙ ηο πιογθ \\'ίΐ1ι Ιΐιβ ΙίΓεαΙΙι οί Ι3ΐαηιβ : 
Βαί Ιΐιβ Ιΐ^ΐιΐ οί ΑυΐΌΓα, Ιΐΐ6 λνΙιΐΙε-Λνΐπ^βίΙ Ηαηιβ 

Ηεΐά άβαΓ 3,11 ηιοΓΐαΙδ αιτιοη^, 
ννίΐΐι Ι33ΐθίιι1 1)6ΛΓη (ϋά οη Τ1Ό^1^ιπ^I ^Ιβαιτι^ 850 

Αηά 1ΐ6ΐ• Ιολνεΐ'δ 8α\ν ΓαΐηλνανοΙ Ηιπίί^, 423 ΤΡΩΙΑΔΕ2 

τ€κνο7Γοών €^ουσα τάσΒε 
'γά<; ττοσιν €ΐ> θαΧάμοί•^, 
ον άστβρων τεθριτττΓος βΧα- 
ββ 'χ^ρνσ€ο<; οχ^ος άναρ7Γάσα<ζ, 
βλττίδα <γα ττατρία 
μβ^άΧαν τα θβών δβ 
φίΧτρα φρούδα Τροία. 

ΜΕΝΕΛΑ05 

860 ω καXX^φ€^^€ζ ήΧίον σ€λα9 τόδε, 

€ν φ 8άμαρτα την ίμην γβιρώσομαί 
'ΚΧβνην 6 ^αρ Βί] ΤΓοΧΧα μογ^θήσα^ ίγώ 
Μβζ'ελαοΫ βίμι καϊ στράτευμ ^ Κγ^αϊκόν. 
ηΧθον δβ Ύροίαν ούγ^ όσον Βοκοϋσί μβ 
^υναίκος βινβκ , αλλ εττ αΐ'ορ 09 6^ €μο)ν 
^όμων Βάμαρτα ξβναττάτης ελ>;'σ«.το. 
κβΐνος μεν ουν έδω/ίβ συν θβοΐ^ Βίκην 
αντό<ζ Τ6 καϊ γ/} ΒορΙ ττεσοΰσ' ΚΧΧηνικω. 
ήκω δε την τάΧαιναν, ου ^αρ ?;δεω? 

870 όνομα Βάμαρτο<ζ η ττοτ ην βμη λέγω, 

άξων Βόμοίζ ^/αρ τοΐσΚ βν αΐ'χμαΧωτίκοΐ^ 
κ,ατηριθμηταυ ΎρίύάΒων άΧΧων μετά. 
οΐτΓβρ <^/αρ αντην βξεμόχθησαν Βορί, 
κτανβΐν εμοί νιν βΒοσαν, εΓτε μη κτανων 
θεΧοιμ άηεσβαι ττάΧιν ε'? \\ρ^€ίων 'χθόνα. 
εμοί ο εοοξε τον μεν εν Ιροια μορον 
ΈΧεν7]ς εάσαί, ναυττόρω δ' α'^ειν ττΧάττ) 
'ΈιΧΧηνίΒ^ εΐζ Ύην κατ εκεί Βονναι κτανεΐν, 
ΤΓΟίνας όσων τεθνασ^ εν ^ΐΧκρ φ'ιΚοι. 

880 αΧΧ' εΐα ^ωρείτ εΙ<ζ Βομονς, οττάονες, 

κομίζετ αυτήν, της μιαίφονωτάτης 
κόμης ετΓίστΓίΐσαντες' οϋριοί δ' όταν 
ττνοαΐ μόΧωσι, ττβμψομεν νιν Ελλάδα. 

424 


ΤΗΕ ΟΛυΟΗΊΈΚδ ΟΡ ΤΚΟΥ 

Λ11)€ϋ ΐη 1)Πί1α1 1)0Λν6Γ δΐιβ οΗοΓΪί,ΙΐθίΙ 
Α 5011 οί ΐΐιο Ιίΐηίΐ ίη 1ι6γ 8Ϊ£^1ιί ίΐιαί Ιι.ιΐΐι })6η8ΐιβ(1, 
Α δροιίδβ Λνΐιοηι α οΐιαί'ίοί οί' ^ο\ά 5ΐ£ΐι•-5ρΐ6ΐΐ(1ί(1 
Κίΐνίδΐιοά ίΊ-οπι βΗΓίΙι, Ιΐιαΐ ΐΐιίδ Ιαηά ιηίο,ΐιΐ ]ον 
Ιη Ιιορο — ηιιγ, λΠ Ιονΐηοΐνίικίπβδδ ίδ εηάβΛ 
Οί Οϋοΐδ ί"οΓ Τγογ ' 

ΕιιίβΓ ΜΕΝΕΐ,Αυδ ινΐίΐι αίΙοιάαηί8. 

ΜΕΝΈΙ,Αυδ 

ΗηϊΙ, ΐΐιοα ί^ιϊι•-δ1ιίηίη§ δρΙβικΙουΓ οί }^οη δΐιη, 800 

\\Ίΐ6Γ£ΐ)^ Ι δΐιαίΐ ηιαίνε οαρΐαΓβ οί ηιγ Λνΐίβ 

Ηβίειι,— ίοΓ 1 £ΐιη Ιιε ΐΐιαΐ ΐι•α.νίΐΐΐ€(1 δΟΓβ, 

ι Μριιρίαιίδ^ Λνΐΐΐι Ιΐΐ6 Αοΐιαβαη ΙιοδΙ. 

ΝοΓ δο ιηποΐι οαηιε Ι, αδ ηιεη άοεηι, Ιο Ύγογ 

ΚοΓ 1ΐ6ΐ% 1)αΙ Ιο ανεη^β ηιε οη ίΐιε ιπαη, 

ΙΊιβ ΐΓίΐίΙοΓ οΓΐιβδΙ: Λνΐιο δΐοίε ηιγ λνίίβ ίΐΌΐιι πιε. 

Ηβ 1)^ ΗβΛνεη'δ Ιιβΐ]) Ιιαίΐι ρ.ιΐίΐ ΐΐιβ ροπηίΐγ^ 

Η 6 απά Ιιίδ Ιαηά, 1)γ Ηΰΐίβηο δρε&Γδ 1α^^1 Ιο^ν. 

1 001116 ίο Ιΐίΐΐε Ιΐιβ ίΐοοιιΐ'δέά, — Ιοίΐι αηι Ι 

Το ιΐίΐηΐ6 1ΐ€Γ λνίίθ, Λνΐιο ΐη άα,^δ ραδϊ Λναδ ηιΐηβ ; — 870 

ΡοΓ ίη Ιΐιβδβ ιηαηδίοηδ οί οαρΐϊνΐΐγ 

ΝιιηιΙ^βΐ'βά δ1ΐ6 ίδ Λνίΐΐι οίΙιβΓδ^ Τ^ο^^.η άαιιιοδ. 

ΓοΓ ύι&γ, \ίγ ΐΓ&ν&ίΙ οί Ιΐΐ6 δρβ&Γ Λνΐιο Λνοη^ 

Οανβ 1ΐ6Γ Ιο ηΐ6^ ίο δία^, ογ, απ Ι Λνοπίά^ 

Το δίαγ ηοΐ^ ΐ3ΐιΐ ίο ΐα1ν6 Ιο ΑΓ^οδ 1)ειο1ν. 

Αη(1 Ι Λ\^3,δ ηιίηίΐβά Ιο Γβρηβνε ίΐ'οιη άοοηι 

ΙΊεΙβη ίη Τγου, Ιίΐιΐ Λνίΐΐι Ινεβί-δρεβάΐη^• οίΐΓ 

Το 1)6^1• ίο Ογ6€06, Ιο γΐβΐ^ ΙιβΓ ΐ1ΐ6Γ6 ίο άεαΐΐι, 

Ανβη^ίη^ ίΐΐΐ ηιγ ίηβηάδ ίη Ιΐίπηι δίαίη. 

Οη, ηΐίίΓοΙι Ιο ΐΐιβ ρπ.νί11οιΐδ, ΙιβηοΙιηιβη ηιίηβ ; 8^50 

Βγϊιιο' 1ι6γ^ αηά \>γ Ιι6γ ηιυΐ'ίΙοΓ-ΐΈεΙ^ίη^ Ιιαίι* 

Ηίΐΐβ ίοΓΐΙι ίο ιηβ : ΐΐιβη, δοοη αδ ίανοανΐηο• Λνίικίδ 

81ίλ11 1)1θΛν, ίο Ηθΐΐαδ \νί11 \ν6 δρεεά 1ι6γ οη. 

\Εχ6ΐΐ7ΐί αΙΐ6ηάαηΐ8. 
425 ΤΡΩΙΑΔΕ2 ΕΚΑΒΗ ο^ γ/} 9 6χ_)]μα καττί ^ή<: βχ^ο^ν εΖραν, 
οστ^9 ΤΓΟτ' εΖ συ, 8νστο7Γαστο<; βιΒεναί, 
Ζεύί, βΓτ' άνά'^κη φύσβος βϊτβ νοΰ'^ β ρότων, 
ττροσηνξάμηρ σβ' ττάντα ^αρ δ^' άψόφον 
βαίνων κεΧεύθου κατά ^ίκην τα θνητ α'^βί<^. 

ΜΕΝΕΛΑ02 

τι δ' βστίν ; εύχ^ας ώ<ί βκαίνισας θεών. 

ΕΚΑΒΗ 

890 αΙνώ σε, '^1ενέ\α\ ευ κτενεΐς Βάμαρτα σήν. 

ορών δε τήν^ε, φεΰ^/ε, μη σ εΧτ) ττύθω. 
αίρει <γαρ άνορών ομματ , εξαίρει ττοΧει^ί, 
ττίμττρησι δ' οΐκον<;• 6!)δ' ε^ε^ κηΧηματα, 
ε^ώ νίν οίΒα καϊ συ 'χοί ττεττονθότε^;, 

ΕΛΕΝΗ 

Μεζ^εΧαε, φροίμιον μεν άζίον φόβου 
τόδ' εστίν εν >γαρ χερσί ττροσττόΧων σεΟεν 
βία ττρο τώνΖε δωμάτων εκττεμττομαι, 
άτάρ σχ^ε^ον μεν οΐΒά σου στυ<^ουμενη, 
όμως δ' ερεσθαί βούΧομαί ^νώμαί τίνε<; 
900 "ΕΧΧ7]σί καϊ σοΙ της εμής ψνχ^ής ττερί. 

ΜΕΝΕΛΑ05 

ουκ εΙς ακριβές ηΧθες, αλλ' άττας στρατός 
κτανεΐν εμοί σ' εΒωκεν, ονττερ 7]Βίκείς. 

ΕΛΕΝΗ 

εζεστιν ουν ττρος ταύτ άμείψασθαί λόγω, 
ώς ου Βίκαίως, ην θ άνω, θανούμεθα ; 

ΜΕΝΕΛΑ02 

ουκ εις Χόλους εΧ7}Χυθ\ άΧΧά σε κτενών. 

ΕΚΑΒΗ 

άκουσον αυτής, μη θάνη τουδ' ενΒεης, 
Μεζ'ε'λαε, καΐ δο9 τοι;9 εναντίους λόγοι>9 

426 ΤΗΕ ΟΑϋΟΗΤΕΚδ ΟΡ ΤΚΟΥ 

ΗΕΟϋΒΛ 

Ο ΕαΓΐ1ι'8 1]ρΙ)βαΐ'&γ, Ιΐιοιι Λνΐιοδβ ΐΙίΓοηε 18 Εαι-ΐΐι^ 
νν'Ιιοβ'οΓ Ιΐιου 1)6, Ο ρΗ8ΐ οιιγ βικϋη^ ουί, 
Ζβυδ, 1)6 Ιΐιου ΝίΐΙιίΓο'δ Εε\\', ογ Μίηοΐ οι Μαη, 
ΤΙΐ66 Ι ίηνοΐνβ ; ίοι-, ΙιΤ(ΐ(1ΐηο• 80ΐιη(1ΐ6δ8 ραΐΐΐδ, 
Το ^υδί;^^6' βοαΐ ΐΐιοιι 1)πιιο•'δί α11 ιηοιΊαΙ ΐΐιίπ^δ 

Μ ΕΝ Ε Ι. Α υδ 
ΗοΛν ηοΛν ? — \ν1ΐ3,1 δΐΐ'ίΐηο'θ ρι-α,^ει* Ιΐιίδ υηΐο ίΗο Οο(1δ ? 

ΙΙΕΟυΒΑ 

ΤΙίΕπΙίδ,, Μεηβίαυδ,, ίί" ΐΐιου δία}^ ΐΐιγ ν/ΐίε ! 890 

Υβί, 8661110•^ 1)6\ναΓ6 ΙιβΓ 8θΐι1-6ηΐ1ιπι11ίη^• δροΐΐδ. 
δ1ΐ6 δΠίΐΓβΙΙι ΐΏβη'δ β^βδ, δΐιε άβδΙίΌ^βΐΙι Ιολνπδ, 
51ΐ6 1)ΐιι•η6ΐ;1ι Ιιοηιβδ, δυοίι 1ι6Γ βηοΐι.υιίηκ'πΐδ αι•β. 
Ι ίΐηοΐ ΐΐιου 1^ηο\ν Ιιβι* — α11 \ν1ιο Ιΐίΐνβ δΐιίίεΓεά Ινηοχν. 

ΕηΙβΓ ΗΕΐ-ΕΝ, ΙιαΙεά /ονϋι Ιη) αΐίβιιάαηίε. 

ΗΕΙ.ΕΝ 

ο Μβηβΐίΐυδ, Ϊ€ΐτοΓ-ίι•;ιιΐί^1ιΙ Ιο ηΐθ 
ΤΙιίδ ρΐ'εΙυάΘ ΐδ ; ίοι- \)γ \\\γ δβΐ'ν&ηίδ' Ιι.ιτκΐδ 
ΡογΙΙι οί ΙΙιβδΘ ΐεηΐδ \νΐ11ι νΐοίβηοβ αηι Ι Ιΐίαΐεθ. 
Βαΐ, ΐΗουί^Ιι \ν6ΐ1-ηί§1ι Ι Ι^ηοΛν ιηβ &1)1ιοη•6(1 οί Ιΐιεβ, 
Ρίΐίη λνοιιΐά Ι αδίί Λνΐιαΐ Ιΐΐ6 άβοϊδίοη ΐδ, 

»Τουο1ιΐη§ ηιγ Ιίίθ, ο£ ίΐιββ αηά οί* Ιΐιβ Οΐ'εβίίδ 900 

ΜΕΝΕΙ,Λϋδ 

Νο ηίθ6ΐγ-ΐ3ίΐ1αηο6(1 νοΐβ — Λνίΐΐι οηβ β,οοοι-ά 
Τ1ΐ66 Ιΐιβ ΙιοδΙ ^ανβ Ιο ιηβ, ΐ1ΐ6 \νΓοη§6ί1, Ιο δία^. 

ΗΕΙ.ΕΝ 

Μ^γ Ι Ιΐιβη ρΐ63,ά ίη αιΐδΛνεΐ' Ιιεί'ευηίο, 
Τΐΐέΐΐ:, ίί Ι άίβ, υη]α8ΐΐ7 Ι δΐι&ΐΐ άίε ? 

ΜΕΝΕΙ,Λυδ 

ΝοΙ ίοΓ ίΐ6ΐ)ίΐΐ6, ίοΓ δία^ΐηο' αηι Ι οοιώθ. 

ΗΕΟϋΒΑ 

ΗθίΐΓ 1ΐ6Γ, Ιΐιαΐ Ιαοΐ^ίη^ ηοΐ ΐΐιΐδ 1)οοιι δΐιβ (Ιίο, 
Μοηείηιΐδ ; αικί Ιο ηηε νοιιοΐΐδαίε ίο ρΐεαοί 

4*7 Ι ΤΡΩΙΑΔΕ2 

ημίν κευτ αύτή<;' των <^αρ βν Ύρουα κακών 
ούΒεν κάτοισθα. συντεθεί^; δ' ο τταί λόγοί 
910 κτενεΐ νιν όντως ώστε μη^αμω<ζ φυγείν. 

ΜΕΝΕΛΑ02 

σ'χοΧής το Βώρον εΐ δε βουΚεταυ Χε'^ειν, 
εξεστί. των σων δ' εΐνεχ^, ώ<; μάθτ], Χό^ων 
δώσω τόδ' αύτ^, τήσΒε δ' ου δώσω γ^άρ^ν. 

ΕΛΕΝΗ 

ίσω9 με, καν ευ καν κακώς δο^ω \ε<^είν, 
ουκ ανταμείψει ττοΧεμίαν ιΥ/ονμενος. 
βγω ο , α σ οιμ.αι οια Κο^/ων ίοντ εμού 
κατη'^/ορήσειν, άντιθεΐσ άμειψομαι 
τοις σοΐσι τάμα και τα σ αυτίαματα. 
ττρώτον μεν άρχ^ας ετεκεν ή8ε των κακών 

920 Ώάριν τεκοΰσα- Βεύτερον δ' αττώλβσβ 

Ύροίαν τε καμ ο ττρεσβνς ου κτανων βρέφος, 
δαλου τΓίκρον μίμημ, \\\εξαν8ρόν ττοτε. 
ενθεν^ε τάττίΧοιττ άκουσον ώς εχεί. 
έκρινε τρισσον ζεΰ^ος οδβ τριών θεών 
καΐ Παλλάδος μεν ην ^ΑΧεξάνΒρω Βόσις 
ΦρυξΙ στρατψ/οΰνθ^ Έλλάδ' εζανιστάναι, 
"Η/3α δ' υιτεσγετ Άσί.<χδ' Έύρώττης θ* ορούς 
τυραννία* εζειν, εϊ σφε κρίνειεν Ύίάρις' 
Κ^ύττρίς δε τούμον εΙΒος εκττα'γΧουμενη 

930 8ώσειν υττεσχετ , εΐ θέας ύττερΒράμοι 

κάλΧει. τον ενθενΒ^ ώς έχει σκεψαι Χό'γον 

νικά Ίίύττρις θεά, καΐ τοσονΒ' ούμοΙ ^άμοι 

ώνησαν Έλλάδ', ου κρατεΐσθ εκ βαρβάρων, 

ούτ εΙς δόρυ σταθεντες, ου τυραννίΒι. 

α δ' ηύτύχησεν Έλλ«9, ώΧομην εγώ 

εύμορφία ττραθεΐσα, κώνειΒίζομαι 

εξ ών εχρην με στεφανον εττΐ κάρα Χαβε'ίν, 

428 ΤΙΙΕ ΟΑυΟΗΤΕΚδ ΟΡ ΤΚΟΥ 

Αί]^Λίη8ί 1ΐ6Γ. Οί" ΙΐΟΓ 6νΐΙ Λνονίν 111 ΤΐΌν 

Νοιι^ΙιΙ ΙίποΛν'δΙ ίΐκηι : Ιΐιο Λνΐιοίε Ιαίε, δοΐ ίοΓΐΗ Ι) ν ιηβ^ 
δΐιαίΐ ίο ίΐβίΐΐΐι (Ιοοηι Ηει-, ραδΐ α11 Ηορβ Ιο βδοαρο. 910 

ΜΕΝΕΙ,Αυδ 

ΊΊιϊδ αδίίδ άεΐίΐγ : γ^^ϊ, ΐί" δ1ΐ6 ίαΰι Λνοιιΐά δρε;ι1ν, 

1.6Ϊ 1ΐ6Γ. ΡΟΓ ΐΐΐγ Λνθ1'(1δ' δίΐΐνβ Ι §Γαιιΐ 1ΐ€ΐ• ΙΙιΐδ, 

Βαΐ ηοΐ ίοι* Ιιβι* δαί^ε, ΙβΙ Ιιθγ 1)6 αδδαΐ'βά. 

ΗΕΙ>ΕΝ 

ΡοΓοΙιαηοβ, ογ δρβπΐν Ι λνεΐΐ, ογ δρβαΐί Ι ΐ11, 

Τΐιυα λνΐΐΐ: ηοΐ ΛΐΐδΛνοΓ^ οοαηΐΐη^ ηΐ6 ά ίυο. 

Υβΐ \νΐ11 Ι ηΐ66ΐ δΐιοΐι οΗαΐ'^οδ α,δ Ι άεκηι, 

Ι£ Ιΐιοα Λνοιιΐάδΐ τεαδοη Λνίΐΐι πιο, ΐΐιου ΛνοαΙάδΙ 

Αηά Λνϊΐΐ οοηίΐΌπΙ Λνίΐΐι Ιΐιίηβ ίικϋοΐπιβηί; ηιΐιιβ. 

ΡίΓδΙ^ δ1ΐ6 1)Γου§1^ΐ £οιΊ:1ι Ιΐιε δοιίΓΟΟ οί" άΜ Ιΐιβδβ ϊΠδ, 

\νΐιο 1)ΐΌΐι§1ιΙ ίοι^ΐι Ραι-ίδ : 1}\βη, 1)οί1ι Τΐ'ογ αη(1 ηΐ6 920 

Τ1ΐ6 ο1(1 Ινΐπί^ ι•υίη6(1_, δίανΐηο- ηοΐ ΐΗο })•.ύ)6, 

ΑΙβχΕίκΙει^ Ι^ίΐΙβίΊιΙ δβηιΐίΐαηοβ οί α, ϊογοΙί. 

Τ1ΐ6Γ6;ιΓΐ6Γ_, ΙιοΛν Ιίοίεΐΐ ίΐΐθ δος[ΐΐ(;1^ Ηοαι* : — 

^ιι^1§^ 1ΐ6 Ι^οο^ιηε οί" ΐΐιοδο ΐΙίΓοε Ουάάβδδθδ. 

Τΐιΐδ §α6Γάοη ΡαΙΙαδ οίΤοΓβά ιιηΐο Ιιίηι — 

"ΤΓογ'δ Ηοδΐδ Ιο ναηί^υΐδίι Ηεΐΐαδ δΐιαίΐ: ΐΐιοιι Ιεαά." 

ί,ΟΓάδΙιΐρ ο'βΓ Αδΐίΐ, ατιά ο'βΓ ΕιίΓορε'δ 1)ουη(1δ, 

Ιί Ραπδ ^ϋ(1§^(^ Ιιεί' ίαπ'εδί^ Ηει-β. ρι•οίί6Γ6(1. 

0}'ρΓΪδ^ Λνίΐΐι Γ&2:)ΙυΓοαδ ρΓίΐΐδίη^ οί ηιγ \)€Ά\ιΙγ, 

Οΐ'ϊβά, " Τΐιίπβ δ1ΐ€ δΐΐίΐΐΐ 136 ίί Ι δίαηά ριχ-ίί-η-^ά 930 

Αδ ίαΪΓΟδΙ." Μαΐ'ΐί Λνΐι&ί ίοΙΙοΛνεΐΚ ΐΙΐϋΓοίΓοηι : — - 

0}'ρηδ ρΐ'εναΐΐδ : ΐΐιϊδ 1)οοη ιή^ Ι^ηάίΐΐ Ι^Γου^Ιιί 

Το Ογ6606 ^6 &Γ6 ΠΟί ΐο ίοΓβί^Ι ίθ€δ βηΐΙίΓαΙΙβίΙ, 

ΝοΓ 1)αΐΙΐ6-€Γΐΐδ1ΐ€(1^ ηοΓ 'ηεαίΐι α άϋδροΐ 1)ο\ν6(1. 

Βαΐ Ι 13}' ΗβΠαδ' §οοά-1ιαρ Λναδ υηάοηε, 

δοΐά ίοΓ ιηγ Ι^εααΙγ ; απά Ι αιη ΓβρίΌΗοΙιεά 

ΡοΓ ίΐιαΐ ίοΓ Λνΐιΐαΐι Ι δΚοαΙά Ηανβ βείΓηοά α οΓΟΛνη ! 

429 ΤΡΩΙΑΛΕ2 

οΰττω μ€ φήσβις αυτά τάν ττοσιν Χβ^βιν, 
οττω^ άφωρμησ €Κ Βομων των σων Χάβρα. 

940 η\θ^ ούγΐ μικράν θβον βχο^ν αυτοΰ μβτα 

6 ττ^σδ' ύΧάστωρ, βΐ'τ' \\.Χ6ξανΒρον θέΧβα 
ονόματι ιτροσφωνβΐν νυν βϊτε καϊ ΐΐάριν 
6ν, ω κάκιστε, σοίσιν εν Βομοΐζ Χιττων 
Χττάρτης άττήρας νηΐ }ίρησίαν γβόνα. 
ύεν. 

ου σ , αλλ' εμαυτην τούττΐ τωδ' ερησομαΐ' 
τι Βη φρονησασ 6Κ Βόμων άμ εσττόμην 
ζενω, ττροΒοΰσα ττατρίΒα καϊ Βομους βμου^ ; 
την θβον κόΧαζβ καϊ Αώς κρβίσσων <^6νοΰ, 
09 των μεν άΧΧων Βαιμονων ε'χεί κράτος, 

950 κείνης Βε ΒούΧο^ εστί' συηηνώμΊ] δ' εμοί. 

ενυεν ο 6%οί.9 αν 669 εμ ευττρεττη λο^ον 
εττεί θανών ηη'ζ ηΧθ" ^ΑΧεξανΒρος μυγού';, 
χρήν μ, ηνίκ ουκ ην θεοιτόνητά μου Χεγ^ι, 
ΧίΤΓοϋσαν οϊκους ναύ<ζ εττ Αρχείων μοΧεΐν. 
εσττευΒον αύτο τουτο' μάρτυρε<; Βε μοι 
7Γύρ<γο)ν ττυΧωροΙ κάττο τεί'χεων σκοττοι, 
οί τΓοΧΧάκίς μ εφηυρον εξ ειτάΧξεων 
ττΧεκταΐσίν €69 ^ήν σώμα κΧετττουσαν τόΒε. 
βία δ' 6 καινόζ μ οντο<; άρττάσας ττοσι^ 

960 ί\ηίφοβος άΧο-χ^ον είχεν ακόντων Φρυ^ών. 

ττώς ουν ετ αν θνησκοιμ αν ενΒίκως, ττοσι, 
7Γρ09 σοΟΊ* Βίκαίως, ην ό μεν βία ηαμεί, 
τά δ' οίκοθεν κείν άντΙ νικητήριων 
7Γΐκρώ<; εΒούΧευσ' ; ει Βε των θεών κρατεΐν 
βούΧει, το χρίίζειν άμαθε<ζ εστί σοι τόΒε. 

Χ0Ρ02 

βασίΧει , άμυνον σοΐς τεκνοισι καϊ ττάτρα, 
ττειθώ Βιαφθείρουσα τησΒ\ εττεΙ Χε^ει 

430 ΤΗΕ ϋΛϋΟΓΙΤΕΚδ ΟΡ ΊΊΙΟΥ 

ΒιιΙ;, ΐΗοιι ■ν\'ΐ11 8λ^, Ι δΐιυπ ΐΐιε ίδδΐιε δΐίΐΐ— 

ΓϋΓ Λνΐιαΐ Γίΐιι^ε Ι Ι)}^ δΐοηΐίΐι ίοΓδοοΙν ΐΗίπο Ηοιηβ. 

Η 6 οΛίιιε^ λνΐΐΐι ηο ιηεαη Οοάάβδδ αϊ Ηΐδ δϊάε, 940 

ΤΗίδ Ρΐ60ΐι1)α'δ Ενΐΐ Οοηίυδ, — 1)6 Ιιΐδ ηαηιε 

Ραπδ ΟΓ ΑΙοχαηάβΓ, Λνΐιΐοΐι ΐΐιου Λνίΐΐ, — 

λ\Ίιοηι, Λνίίΐοΐ ΐΚου, Ιΐιοα Ιείΐβδΐ ίη Ιΐιίηε Ιιαίΐδ, 

§ΗΪΗη§ ίΊ'οηι δραιΊα Ιο ΐΗε Οΐ'είηη Ιαικί ! 

Νοί ΐΐιεε, Ι^υΐ; πιίηε οΛνη 1ΐ6ίΐι% Ι ^[ΐιεδϋοη ηεχΐ: — • 

\\ΊΐίΐΙ ίηιρυΐδε δΐϊιτεά ιηβ ίΓοπι ΐΐιϊηε Ηαΐΐδ ίο 

ίοΙΙοΛν 
ΤΗαΐ ο^υεδΐ, ίοΓδίΐΙίΐηο; ίαίΠειΊαπά Άηά Ιιοηιε ? 
ΊΊιηΙ Οϋάάεδδ. Ριιηίδΐι Ιιβί' ! — Ι^ε ιυΐίτΙιίϊεΓ 
ΤΗαη Ζβυδ, Λνΐιο ΓυΙείΗ ηΙΙ ίΐιε Οο(ίδ Ι^εδΐάε, 
ΥεΙ ΐδ ΙιεΓ δΙανε ! — δο, })ίΐΓ(1οη ίδ ηιν άυε. 950 

ΒαΙ_, — δϊηοε ΐΗου ηιϊ^ΐιΐεδί ΙιεΓε βηά δρεοΐουδ 

ρΐεα^ — 
ννΐιεη ΑΙεχαηάεΓ άεαά ίο Ηαάεδ ρ&δδεά, 
Ι, οί Λνΐιοδε οουοίι Ιΐιε Οοάδ Λνεΐ'ε οαΐ'είεδδ ηοΛν, 
Οα§1ιΙ ίΓοιη Ιιΐδ Ιΐίΐΐΐδ ίο Ιιανε θεά Ιο Ιΐιε ΑΓ^ίνε 

δΐιϊρδ. 
Ενεη Ιΐιΐδ άΐά Ι εδδα^ : ^η^ ΛνίΙηεδδεδ 
Οίΐΐε-ΛναΓ(1ει•δ αΐ'ε, &ηά Λναΐοΐιηιεη ο£ Ιΐιε λναΐΐδ, 
λΥΙιο ίουηά ηιε οίΐΐίηιεδ ίΓοιη ΐΐιε ί)&ΐΐ1ειηεη1δ 
Β}' οοΐ'άδ ίο εαιΊ:Ιι άθΛνη-ε1ϊηιΙ)ΐη^ ρηνΐΐγ. 
ΥοΆ, πιγ η6\ν Ιοί'ά — ^οη εοΐ'ρδε Όεϊρ1ιοΐ)αδ, — 
Κερί ίη Ιΐιε ΡΙίΓν^^ϊΗ,ηδ' άεδρίΐε Ιιΐδ 1)ηάε. 960 

ΗοΛν ίΐιεη, Ο Ιιιΐδΐ^ίΐηά^ δΙιοιιΜ Ι 3πδ1:1^ άίε 
Βν ΐΐιΐηε Ιιαικί, δΐηοε Ι)}" ίοΓοε 1ιε Λνεάάεά ΐΉε, 
χ\η(1 ιηγ ϋίε ίΐιεί'ε ηο νΐοΐοι-'δ ΐΐ'ϊαηιρίι λναδ, 
Βιιΐ ΙίΐΐΙεΓ ΐΙΐΓίΐΙΙ ? Ιί Ιΐιου \νοιι1άδΙ ονεΓΐ)είΐΓ 
Οοάδ, Ιΐιΐδ ϊ\\γ λνίδΐι ίδ ίοΐΐ^ υηΐο Ιΐιεε. 

εΗοκϋδ 
δίαηά ιιρ ίοΓ οΐιίΐάΐ'εη Άΐιά ΐογ οοιιηΐΐ'γ, ^ι16εη 
δίκιϋει• Ιιεί' δρεείουδ ρ1είΐ(1ίη§ ; Γογ ΙιεΓ \νοΓ(1δ 

43Ϊ ΤΡΩΙΑΔΕ2 

Λ:αλω? κακουρ'γο<; ουσα' Βεινον οΰν τοδβ. 

ΕΚΑΒΗ 

τα6? θβαΐσί ττρώτα σύμμαχ^ος 'γβνησομαί 
970 και την^β δβ/^ω μη \β^/ουσαν βνΒι,κα. 

εγώ 'γαρ' Ηραν ιταρθίνον τβ Παλλάδα 
ουκ €69 τοσούτον άμαθυας εΧθβΐν 8οκω, 
ο)σθ η μίν "Αρ^ος βαρβάροις άττημττόΧα, 
Παλλά9 δ' 'Α^/;ζ^α9 ΦρνζΙ ΒούΧβύβίν ττοτέ, 
αΐ ΊταιΒίαΐσί και %λί-δ?7 μορφή'; ττέρι 
■ηΧυϋον €7Γ ιοην. του ηαρ βινβκ αν υβα 
Η/οα τοσούτον βσχ' έρωτα καΧλονής ; 
ΤΓοτερον άμβινον ώ^ \άβθί Αίο<; ττοσιν, 
ή <^άμον \\.θάνα θβών Τίνο<; θηρωμενη, 
9δ0 ?) τταρθβνείαν 7Γατρο<; βξτιτησατο 

φεύ^ουσα \εκτρα ; μη άμαθβΐ'^ ττοίευ θέας 
το σον κακόν κοσμουσα' μη ου 7Γ€ίσΊ]<; σοφού^ζ. 
Κνττρίν δ' ελ€^α9, ταύτα ^αρ γελω9 ττοΧύ^, . 
εΚ,θεΙν Ιμω ξυν τταιΒΙ ΛΙβζ-'ελβω Εόμους. 
ουκ αν μβνουσ' αν ησυ-χ^ος σ εν ούρανω 
αύταΐς ^ Αμύκ\αί<; η'γα'γεν ττρος "ΐΧίον ; 
ην ούμο<ζ υ/09 κάΧλος εκττρετΓεστατος, 
6 σο9 δ' 18ών νιν νους Ιιτουηθη ΐίύ7Γρί<ζ' 
τα μώρα ^άρ ττάντ εστίν ^ ΑφροΒίτη βροτοίς, 
990 καΐ τοΰνομ ορθώς αφροσύνης αρ'χει θεάς. 

ον εΙσιΒοϋσα βαρβάροις εσθημασυ 
'χ^ρυσώ τε Χαμττρον εξεμαρ'^/ώθης φρενας. 
εν μεν >γαρ "Αργβί, μίκρ^ εγουσ άνεστρεφου, 
Ί^Ίτάρτης δ' αιτάΧΚα^θεΙσα την Φρυηών ττοΚιν 
γ^ρυσω ρεουσαν ηΚιησας κατακΧύσειν 
Βαττάναίσον ουδ' ην Ικανά σοι τά ^ΙενεΚεω 
μέλαθρα ταΐς σαΐς ε^καθυβρίζευν τρυφαΐς. 
εΐβν, βία <γάρ τταίΒα φης σ αηειν εμόν 

432 ΤΗΕ ϋΛϋΟΗΊΈΚδ ΟΡ ΤΚΟΥ 
Κΐΐ)§ Γαΐι- — α λναηΐοιι'δ λ\όγ(]5 ; ίοαΐ δΐιαηιε ίδ ΐΠίβ, 

ΙΙΕΟϋΒΑ 

ΚίΓδΙ;, οΐιαιηρϊοη λνίΐΐ Ι 1)6 οί" Οο(1(ΐ6δδ6δ, 

Αηά λνίΐΐ οοηνΐοί Ηογ οΓ •λ δΙαπίΙοΓουδ ίοιι^ταβ. 970 

Νενει•^ Ι ννεεη, Λνυιιΐά ΗθΓα^ ογ ΐΐιε Μαί(1, 

Ραΐΐαδ, Ιιανε δΐοορείΐ ιιηΐο δΐιοΗ ίΌΙΙγ'δ άβρΐΐι, 

Ύ\\άΙ ΗβΓΛ ΛνοιιΜ Ιο αΐίεηδ Αΐ'^οδ δείΐ, 

Ογ ΡαΙΙίΐδ 1)ο\ν 'ηεαΐΐι ΡΗΐ'γ^ί&ιΐδ ΑΐΗεπδ' ιιεοΐί. 

ΓοΓ δροΓΐ: Ιΐιεγ ο&ηιο ίΐηά ιϊιϊγϊΙι ίη Ι^οαιιΐγ'δ δίπίο 

Το Ιίΐίΐ. λ\ 1ιγ δΐιοαίιΐ Οοοίάοδδ ΗβΓα }^€αΓη 

8ο Ιιοΐΐ^ ίοΓ ί1ΐ6 ρΐ'ϊζο οί ΙονΘίΐηβδδ ? 

ΤΙιαΙ: δ1ΐ6 ιηί^ΐιΐ: λνίη 3, πιΐ§1ιΐΪ6Γ Ιοί'ά Ιΐι&η Ζουδ ? 

Οι• δου^ΐιΐ Αΐΐιοηα ηιϊά Ιΐΐ6 Οοάδ 3, δρουδβ, 

ννΐιο οί Ηθγ δΪΓ6, ίοΓ 1ιαΐ6 οί ηιαΓΓίΕί^θ^ οΓ,ανείΙ ^^^ 

Μαίθεηΐιοοά ? Οΐιαί'^ε ηοΐ Οοάάβδδβδ Λνϊΐΐι ΐο\\γ, 

Το §1οζ6 Ιΐιγ δίη : Ιΐιοιι οοζεηβδί: ηοΐ ΐΐιβ Λνίδβ. 

Αηά ΟγρΓίδ^ δΕ^'δΐ Ιΐιοα — λυΙιο Ι^υΐ Ιέΐυ^ΐΐδ Ιο 1ι6εγ ? — 

0Μηΐ6 \νΐΐΙι Γϊΐγ δοη ίο Μεηβίαιίδ' Ιιαίΐδ ! 

ΗοΛν ? οουΐά δΐιβ ηοί ίη ρεαοο Πάνε δία^βά ίη 

ΙίΘανεη, 
Απίΐ Ιΐιεβ — Αιηγοίαε ΐοο — Ιο ΙΙίιΠΏ 1)Γοιψ1ιΐ ? 
Ναγ, τηγ δοη'δ ρεβΓίβδδ Ιίεαιιΐγ (ΙίάδΙ Ιΐιοπ δββ, 
Αηά ΐΗΐηβ ο^νη Ιυδΐ Λνο,δ ιηεκίβ ΐΐιγ ΟγρΓίαπ ^α^^η ! 
Εν6Γ πιεη'δ ίοΐΐγ ίδ Ιΐιβίΐ' ΑρΙίΓοάίΙβ : 

8αΐ8ΐιαΙ — 86η86ΐ688 — οοηδοηαηΐ ΐΐιεγ Γίη§ ! ^"^ 

ΗίΐΉ ίη ΐ33Γΐ3αΓίο 1)ΐ•ίΐν6Γ^ δαλνβδί ΐΐιοιι 
ΟοΙά-^Ηΐΐεηη^, αηά \\ϊγ δβηδεδ \ν6Γ6 άίδΐΓαυ^ΙιΙ;, 
ΓοΓ Λνΐΐΐι δοαηΐ δΐαΐο ίη Αΐ'ο^οδ άίάδί: Ιΐιοιι (1\ν6ΐ1 ; 
Βιιΐ, δραι-ΐβ, Ιείί άϊάυ, ίΐιβ ΡΙΐΓ^^ίαηδ' ΐοΛνη, 
ΤΙιαΙ δ66ηΐ6ά α ήνοΓ οί ^ο\ά, Ιΐιοπ ΐΗοιι^ΙιΙ'δΙ Ιο 

«οοά 
λνίΐΗ ΐοιτβηΐ -νναδίβ : Μβηβίαυδ' Ιιαίΐδ δΐιίίιοεά 
Νοΐ Ιΐΐ€6 ίοΓ α11 Ιΐήηε ίηδοΐεηοβ οί ροηιρ. 
Αηά ηΐ}^ δοη, δα^'δΐ Ιΐιου, Ιιαίβά Ιΐιβε Ιΐιοηοε \)γ ίοΓοε ! 

433 

νοί.. Ι. Γ Γ ΤΡί2ΙΑΔΕ2 

τί'ζ ^τταρτίατων Ύ}σθ€τ, η ττοίαν βοην 

1000 άνωΧολ,υξα'^, Κάστορος νβανίου 

του σνζν-γον τ €τ 6ντο<; ου κατ άστρα ττω ; 

€7Γ€ί ό€ Ιροίαν 7;λί7€9 Αρ'^βίΟί τ€ σου 

κατ ϊ'χΐ'ος, ην δε 8ορί7Γ€τη<ζ αγωνία, 

€6 μ€ν τα τοΰΒβ κρβίσσον ά^^ΕΧλοιτό σοΰ, 

^Ιβνβλ,αον Ύ)νει<ζ, 7Γαΐ<; οττως ΧυττοΙτ €μο<; 

β'χ^ων 6/)ωτο9 άντα^γωνίστην /χεγαι/• 

€ί Ο βυτυγοίβν ιρο)€ς, ουοβν ην οοβ. 

€69 την τύ^ην δ' ορώσα τοΰτ ησκ€ί<ί οττως 

€7Γ0ί- αμ αυττ}, ταρβτη ο ουκ ?;ί76Λ69. 

1010 κάτΓβίτα ττΧβκταΐς σώμα σον κΧίτττβίν 뀕γ6ί.9 

ττυρηων καθιβίσ ώ<ζ μίνουσ άκουσίω<ζ ; 
ΤΓοΰ 8ήτ €\ήφθ7]ς η βρόγχους άρτωμένη 
η φάσ'γανον θη^ουσ , α γενναία <^υνη 
Βράσβίβν αν ττοθοΰσα τον 7Γάρο<ζ ττόσιν ; 
καίτοι γ' ^νουθετούν σε ττοΧλα ττοΧλάκι^' 
ω ϋυ'^ατερ, εξεΚυ , οι ο εμοι τταιοε^; ^αμου^ί 
αΧλους ιγαμοΰσί, σε δ' εττΐ ναΰ'ζ ^Α'χ^αϊκάς 
ττεμψω συνεκκΧεψασα, καΐ τταΰσον μάχ?;9 
' Έ^\Xηνα<; ημα<; τ . αλΧα σοΙ το8^ ην ττίκρόν. 

1020 εν τοις ^ΑΧεξάνΒρου ^αρ ύβριζες Βόμοις 

καΐ τΓροσκυνεΙσθαι βαρβάρων ΰττ ηθεΧες. 
με^άΧα ^αρ ην σοι. κάττΐ τοΐσΒε σον 8εμας 
βξήΧθες άσκησασα κάβΧεψας ττόσει 
τον αυτόν αΙθερ\ ώ κατάτττυστον κάρα• 
ην χρήν ταττεινην εν τΓεττλων ερειττίοις 
φρΊκΎ] τρεμουσαν κρατ άττεσκυθισμενην 
εΧΘεΐν, το σώφρον της άναιΒείας ττΧεον 
έλουσαν εττΐ τοις ττρόσθεν ημαρτημενοις, 
^ϊενεΧα , ϊν ε18τ}ς οΐ τεΧευτήσω Χό^ον, 

1030 στεφάνωσον Έλλαδ', άξίως τήν8ε κτανών 

434 ΤΗΕ ΟΑυΟΗΊΈίΙδ ΟΓ ΊΈΟΥ 

ννΐΐίΐΐ 8οη ο£ 8ραΓΐίΐ Ικ'αΓά ? \\ΊηιΙ ι•θ8οιΐ6-οι•γ 

1)ί€ΐί3ΐ: Ιΐιοιι ιιρπιίδθ, Ιΐιυυςίι ϋαδΐοΓ, γ€ϊ α γοιιίΐι, 1000 

ί,ίνο(1^ ,αηοΐ 1ιΪ8 1)γο11ιθι% δΐαίΛναι-ά ταρί ηοΐ γοΧ, ? 

Λιΐ(1 Λνΐιοη Ιο Τγο}^ Ιΐιοιι οαηι'δί, αηοΐ οη Ιΐιγ ί;ι•Λο1< 

Τΐιο ΑΓ§ΐν€δ, αηά ΐΐιβ δίΐ'ΐΓο οί" Γίΐΐιιίη^^ δρο&Γδ^ 

Ιί' Ιΐοΐίη^δ οί Ιιίδ ρΐ'Ολνοδδ οίΐηιβ Ιο Ιΐιεβ^ 

Μεηβίαυδ λ^^οι11(^δΐ ΐΐιου ιοΓΛΪδβ^ ίο νεχ ιη^ δοη 

\νΊιο ίη Ηίδ Ιονε δποΐι 1111(51117 ηναί Ιιαά : 

Βιιΐ^ ίί" ΐΙΐΘ Τ^ο^αη8 ρΓθδροΓθ(1, ηαυ^ΐιΐ: Λναδ Ιιο. 

δΐΐΐΐ \νΛΪο1ιίη§ ίοΓίαηϋ'δ Ηί^ΐιΐ, ΊΛν€α8 αγβ Ιΐι^ \νοιιΙ 

Το ίοΙΙοΛν 1ΐ6Γ — ηοΐ νίΓΐυε'δ ραίΚ ίοΐ' Ιΐΐ€6 ! 

Αηά ΐΗου ίοΓδοοΐΙι Λνοιιΐάδΐ δΐϋβ,Ι Ιΐΐ7 1ίΙ)€ΐ•ΐγ, 1010 

Βγ οοΓ(1δ ΙεΙ (ΙοΛνη ίΊ'οιη ΙοΛνεΐ'δ^ αδ Ιοΐΐι ίο δίαγ ! 

\νΐΐ6ΐ•β -νν^ίΐδΐ Ιΐιοη ίοιιικί ^νίίΐι ηοοδβ ίΐΙ)οιιΙ Ιΐιγ 

ηεοΐί, 
Οΐ' Λνΐιβίΐΐιι^ δΐ66ΐ^ αδ α Ιΐ'υβ-ΙιβηΓίβίΙ ΛνίίΌ 
ΗαοΙ άοιιε ίοΐ' ^είΐΓπϊπίτ ίοΓ 1ί€γ δ})ουδ6 οί οΐίΐ ? 
ΥεΙ ηΐίΐη^ α ΐΐηιβ αποί οίΐ Ι οοιπίδβΐΐβά Ιΐιεβ : — 
" Όαιι^ΐιΐβι•^ §ο ίοΐ'ΐΐι ίι•οηι Τΐ'Ο}^ : ιηγ δοηδ δΐιαίΐ \νε(1 
ΝβΛν Ι^ηάεδ ; αηά Ιΐΐ66 ίο ΐΐιβ Αοΐιαοαη δΐιΐρδ 
\νΐ11 Ι δεηά δεαΓβίΙ}^ : δο δΐαγ Ιΐιβ λναΐ' 
'ΤΛνίχΙ Ογ6606 αηά υδ." ΒιιΙ ΐΐιίδ Λναδ §&11 Ιο Ιΐΐ66. 

ΡοΓ Ιΐιοιι άιάδΐ ΗαιιηΙ ίη ΑΙβχ&ηάθΓ'δ Ιιαίΐδ^ 1020 

Οϊάδΐ οονεΐ Αδΐα'δ ΐ'ενβΓβηΐ οοιίΓίθδίεδ — 

ΡγοικΙ δίαΐβ ίοΓ Ιΐιεβ ! Αηά ^βΐ ΙιαδΙ ίΐιου οοιηθ 

ίοΓίΗ 
Οοδίΐγ απ'α^εά^ Ιοοί^εά οη Ιΐιβ δβΐίδίΐηιε δΐ^:^ 
Αδ Ιΐιγ ΛνΓοη^βίΙ δροιίδβ. Ο Λνίΐηίοη αΙΙ-ηΙ^Ηοιτοά, 
\νΐιο οιι^ΐιΐεδί, άΚ^^οΙ, αηά "ννϊΐΐι £>;η•ηΐ(ίΐιΐ;δ Γβηΐ, 
^υίι1ν^η§ Λνϋΐι ίβαΐ'^ Λνϋΐι δΐιανοη Ιιεείίΐ Ιο Ιια,νβ οοηιβ, 
Ηανίη^ ΓβίΤΛΓά Ιο ιηοάοδίγ, ίΐΙ)ον6 
ΒοΙά δΙιαίΉϋΙεδδΐιεδδ, ίοΓ Ιΐι^ ΐΓαιίδ^ΓΟδδΐοηδ ραδί ! 
Μβηείαυδ, — δο Ιο δυηι ηι^ ηιίηβ ηΓ^ιιιηεηΙ^ — 
Γι-ολν-η Οι•6606, 1>γ δία^ΐη^, αδ 1)6δ€€ΐη6ΐ1ι ΐΚβε, 1030 ΓΓ 2 435 τρωιλλε:^ 

σαντου, νόμον δε τόνΒβ ταΐ'ζ άΧλαίσι θε^ 
'γυναι,ξί, θνΎ]σκ€ίν ήτις αν ττρο^ω Ίτόσιν. 

Χ0Ρ02 

Μβι-'βλαβ, Ίτροηόνων άξίως 86μων τ£ σων 
τΐσαι Βάμαρτα, καφέΚου ττρο^; Έλλαδθ9 
ψό^ον το θήΧύ τ, €ύ^6νη<; εγθρόΐ'^ φαν€ί<ζ, 

ΜΕΝΕΛΑ02 

€μοΙ συ σνμττβτΓτωκας βίς ταύτον Χο^ον, 
€.κουσίω<^ τηνΚ €Κ Βομων βΧθβΐν €μών 
ξζΐ'ας €9 βύνάς, γτ) Κ-νιτρί*; κομττου χάριν 
λόγοί9 βνβΐται. βαίνε Χευστηρων 7Γ€\α<ζ 
1040 'πόνονς τ ^Αχαιών άττόΒοζ ζν μικρω μακρον<ζ 

θανουσ , ϊν €ΐΒ7}ς μη καταισγυνειν εμβ. 

ΕΛΕΝΗ 

μη, ττρό'ζ σε <γονάτων, την νοσον την των θέων 
ττροσθείς εμοί κτάνη'; με, σνη<^ιηνωσκε δβ. 

ΕΚΑΒΗ 

μη^^ ο£)9 άιτεκτειν ήΒε συμμάχους ττροΒω^' 
εγώ ττρο κείνων καΐ τέκνων σε Χίσσομαί. 

ΜΕΝΕΑΑ02 

τταΰσαί, <^εραιά' τήσΒε δ' ουκ εφρόντισα. 
λέγω δε ιτροσττοΧοισϋ ττρος 7Γρύμνα<ζ νέων 
τήνΒ^ εκκομίζευν, ένθα ναυστοΧησεται. 

ΕΚΑΒΗ 

μη νυν νεως σοΙ ταύτον είσβητω σκάφο'^, 

ΜΕΝΕΛΑ02 

1050 τί δ' εστι ; μείζον βρΐθος ή ττάροιθ' εχευ ; 

ΕΚΑΒΗ 

ουκ εστ εραστής όστις ουκ αεί φίΧεΐ. 

ΜΕΝΕΑΑ02 

οττως αν εκβη των ερωμένων ο νους. 

εσταί, δ' α βουΚεΐ' ναΰν <^αρ ουκ είσβησεται 

436 ΤΗΕ ϋΛυθΗΤΕΙ18 ΟΡ ΤΚΟΥ 

Υοη Λνοπιαη : δο οιχίαίπ ίο ίχΐΐ Ιιθγ δίδΙοΓδ 
ΊΊιίδ Ιαλν — ΐΗβ ίηηΙ?'68χ ίο Ηεν ΙοηΙ &•/ιαΙί άϊβ. 

ΟΗοηυδ 
Ρι•ίηοβ, ΛνοΓϊΗΐΙγ οί Ιΐι^ ίαΐΐιεί'δ αηά Ιΐιίηβ Ιιουδο 
Ριπήδΐι 1ΐ6Γ : δΙιΟΛν Ιΐιοβ υηΐο ίοΰδ ιιιιίίίηοΐιϊη^. 
δο δριιηι Ιΐΐ6 βϊΐ^β οΓ Οΐ'6606 Ιΐιαΐ οα,ΙΙδ Ιΐιεο ινυνιαπ. 

ΜΕΝΕΙ,Αυδ 

Η 61*6111 ίδ ΐΐιγ οοηοΐιΐδΐοη οηβ Λνίΐΐι ΠΊΪηβ, 

ΤΙιλΙ ΛνίΙΗη^Ι^ δΐιβ ΛνειιΙ ίοΓίΙι ή'οιη 1111116 Ιιπίΐδ 

ΡοΓ α δίΓίΐιι^β οουοίι ; αικί Ο^ρπδ £οι• ναίη δ1ιο\ν 

Ρϋΐδ οιιΐ 1ΐ6ΐ• ρΐεα. Τΐιοιι^ ίο Ιΐιο δΙοηβΓδ Ιιεηοβ ! 

ΤΙΐ6 Αοΐιαβίΐπδ' 1οιι§ Ιοίΐδ ίη αη Ιιοπγ Γ6(|υΐΐ6 1040 

Όγΐη^ : δο ΐ6αηι ίο ριιΐ ιιΐ6 ηοΐ Ιο δΐΐίΐηιε. 

ΗΕΙ>ΕΝ 

01ι, 1)7 Ιΐιγ 1νη66δ, ίηιριιΐ6 ηοΐ ιιηΐο ιιΐ6 
Η6αν6η'δ νίδίίαΐΐοη ! δίαγ ηΐ6 ηοί, 1)ϋΐ; ραΐ'άοη Ι 

ΗΕΟυΒΑ 

Τ1ιϊπ6 αΐΐίβδ \ν1ιοηι δ1ΐ6 δΐ6\ν 1)6ΐΓαγ ηοΐ ΐΐιου : 
ΡοΓ Ιΐΐ6ΐιι Ι ρΓα7 Ιΐΐ66, αηά Ιΐιοίι• οΙιίΙιΐΓβη'δ δαίίβ. 

ΜΕΝΕΙ,Αυδ 

Εηου^ΐι^ §1*^7 (][υ66η : Ι §ίν6 ηο Ιιβεά ίο 1ΐ6ΐ• ; 
Βιιΐ 1)1(1 ηιίηβ 1ΐ6ηο1ιηΐ6η ίο Ιΐιε ^ίΐΐΐβγ δΐοηΐδ 
Ε6ίΐ(1 1ΐ6Γ_, \ν1ΐ6Γ6Ϊη 1ΐ6Γ νογα]^ίιι§ δΐιαίΐ 1)6. 

ΗΕΟυΒΑ 

01ι ηοΐ Ιΐΐ6 δίΐηΐ6 (36€ΐ^ ΐ6ΐ: 1ι6γ ΐΓ6αά λνίΐΐι Ιΐιεβ . 

ΜΕΝΕί,Αυδ 

Ηο\ν'^ δΙιοιιΜ δΙΐ6 δίηΐί ίΐ — 1ΐ6ανΐ6ΐ• Ιΐιαη ο£ ο1(1 ? 1050 

ΗΕΟϋΒΑ 

ΕονβΓ ίδ ηοη6 1)υΙ 1ον6ΐ1ι 6ν6Γηΐ0Γ6. 

ΜΕΝΕΙ^Αϋδ 

Ναγ, Ιονβ 1)αΐ 1ΐν6δ λνΐιΐΐε 11ιοδ6 \ν6 Ιονβ αΓ6 ΐΓυβ. 
Υεΐ αδ ΐΗοιι \νΐ1ΐ ΐΐ δΐιαίΐ 1)6 : οη οηε δΐιίρ 

437 ΤΡί2ΙΑΔΕ5 

€ί9 ηντΓβρ ήμ€Ϊ<;' καΐ 'γαρ ου κακώ<ί λ€γ6ί9' 
εΚθοΰσα δ' "Αρ^ος ωσττερ άζία κακώ<; 
κακή θανεΐται και <γνναίξί σωφρονεΐν 
ττάσαισί θήσβί. ροί^ιον μεν ου τόδβ* 
όμως δ' ό τ?}σδ' οΧεθρος €^9 φόβον βαΧβΐ 
το μώρον αυτών, καν έ'τ' ώσ' αίσγίονβ'^, 

Χ0Ρ02 

1060 οΰτω Ζη τον €ν Ίλ^ω στρ, α 

ναον και θυόβντα βω- 

μον ττρούΒωκας 'ΑχαίοΓ9, 

ώ Ζβν, καΐ ττέλάνων φ'λό'γα 

σμύρνη<ζ αίθερίας Τ€ κα- 

Ίτνον κ αϊ ΐίβρ^αμον Ιραν 

Ίδαΐά τ ^ΙΒαΐα κισσοφόρα νάττη 

χιόνι κατάρυτα ττοταμία 

τβρμονά τβ ττρωτόβοΧον άΧίω 
1070 ταν καταΧαμττομάναν ζαθέαν θβράττναν. 

φροΰΒαί σοι θυσίαι χορών τ άντ» α 

εύφημοι κβλαΒοι κατ 6ρ- 
φναν τ€ τταννυχίΒβς θεών, 
χρυσεων τε ξοάνων τύττοι 
Φρυ^γών τε ζάθεοι σεΧα- 
ναι συνΒώΒεκα ττΧηθει. 
μεΧει μεΧει μοι τά8^ ει φρονεΐ<ζ, άναζ, 
ουράνιον εΒρανον εττιβεβώς 
αιθέρα τ εμάς ττοΧεο^; οΧομενας, 
1080 αν ττυρο'ζ αίθομενα κατεΧυσεν ορμά» 

ώ φίΧο(; ώ ττόσι μοι, στρ, β 

συ μεν φθίμενο<^ άΧαίνεις 43δ ΤΗΕ ΟΑϋΟΗΤΕΚδ ΟΓ ΤΗΟΥ 

λνϋΐι Γηο δΐιβ δΐιαίΐ ηοΐ δίβρ : Ιΐιοα οουηδοΠοδί; \ν(ί11, 

Αηά, \ν1ΐ6η δΐιβ \νίηδ Ιο ΑΓ^οδ, ίη ίοιιΐ δοιΊ 

Τΐιβ ίοϋΐ δΗαΙΙ άίβ, αδ ιηεεί ΐδ, αηά δΐιαίΐ ΐοαοΐι 

ΑΠ -ννοπΊθη οΗίΐδΙΐΐ^ : — ηοί β&δγ ΐΐιίδ ; 

ΥβΙ 1ΐ6ΐ• άβδΐηιοΐίοη δΐιαίΐ Λνΐΐΐι ΙβπΌΓ δΐηίΐβ 

Τΐιβίΐ' ίοΠ^, νΐΐ6Γ ΐΐιου^ΐι ΐΐιβγ 1)6 ΐΐΐίΐη δΐιβ. 

[Εχίί ΜΕΝΕΙ^Αϋδ 7νίί/ΐ ΗΕΙ.ΕΝ. 

ΟΗοκυδ 
δο ΐΗεη ΐΗγ Ιβιηρίβ ίη Τι*ο^ ίαΪΓ-^Ιεαηιίη^, (Λ7λ 1) 1060 
Αηά Ιΐιίηβ αΙΙίΐΓ οί ΐηοβηδβ 1ΐ6Εν6η\ν&Γά δίεαηιΐη^ 

ίΐ&δΐ ΐΐιοιι Γ€ηά6Γϋ(1 υρ Ιο οιιγ ίοβδ Αοΐιαεαη, 
Ο Ζειίδ, αηά ΐΐιε Ηαηιβ ο£ οιιγ δαοηβοΐη^, 
Αηά 1]ΐ6 Ηοΐγ Βυι•^ \νίΐ1ι ίΐδ ηιρτ1ι-δηιο1ν6 τίδΐη^, 

Αηά ΐΐιβ ίν^-ηιαηΐΐβά ι^Ι^ηδ Ιάαεαη 
ΟνθΓδΐΓβαηιεά Λνϊΐΐι Ιΐΐ6 \ναη δηοΛν ΐ'ΐνβΓΛναΓά-ηίδΙιίη^^, 
Αηά Ιΐιε ΙιαπηΙεά 1)0'\νθΓδ οίΐΐιβ λΥοί'Ιά'δ νΥαΙΙ/ Ηα.δΐιΐη^^ 

\νϋΙι ΐΐιβ βΐ'δΐ δΐιαίΐδ Ηαδίιοά ΙΙίΓου^Ιι ίΚβ εηιργΓϋαη ! 1070 

(Αηί. 1) 
Τΐήηε αΐίαι-δ αΐΈ οοΐά ; αηά Ιΐιε 1)1ί11ΐ6δοηΐ6 οα11ίη<^- 
Οί Ιΐΐ6 άαηθ6Γδ ίδ Ιιιΐδΐιεά ; ηοΓ αΐ 1\νϊ1ΐ§1ιΐ'8 ίαΙΗη^ 

Το Ιΐΐ6 ηίοΐιΐΐοηβ- νϊ^ϋδ οί" Οοάδ οοηιείΐι λναΐ^ίη^. 
ΤΗβγ αΓ6 ναηίδΐιεά^ Ιΐιγ οαΓνεη ίιχια^βδ ^οΐάβη^ 
Αηά Ιΐιβ ΐ\ν6ΐν6 ηιοοη-ίεαδΐδ οί ΐΐιβ Ρ1ΐΓγ§ίαηδ Ιιοΐάοη. 
1^ ΌοδΙ ΐΐιοπ οαΓ6, Ο Κίη^^ Ι ηιυδβ, 1ΐ6αΓΐ-αο1ιίη§, — 
Τΐιοα Λνΐιο δΐΙΙβδΙ οη Ιιί^ΐι ίη Ιΐιβ ίαι* 1)1 ιΐ6 Ιιοανεη 
ΕηΐΙίΓοηεά, — ΐΐιαΐ ηιγ οϋγ ίο ταΐη ίδ ^ίνεη, 

ϊΐιαί Λθ 1)αηάδ ο£1ι6γ δΪΓοη^ΙιΐδΙΙιε βΓ6-1)1αδΙ Ι3ΐ•6α1ί- 

ίη^ ? 1080 

(ΛΥγ. 2) 
Ο τηγ Ι^βίονέά, Ο ΙιιΐδΙ)αηά ηιίη6, 

ΤΗοα 3ΤΪ άοαά, αηά αηΐΰαι-ίοά ΐΗοη •νναηά6ΐ•6δί; 
)^οηά6ΐ•, 

^ ΤΗβ Γαη§β οί ΜοιιηΙ ΙάΛ, ίϊιβ βηρροδβά 1)θΐιη(ΐ3.Γ7 οί ίΥιβ 
νίοήά οο ί-ΐιβ αο,ΒΧ, (Ρίΐΐβ}^). 

439 ΤΡΩΙΑΔΕ2 

αθαπτο<; ανυΒρο'ζ, βμβ δέ ττόντίον σκάφο<ί 
άίσσον τττΕροΐσί ττορεύσβι 
ίΊΓττόβοτον "Α/)γο9, ίνα τβί'χ^βα 
Χαίνα ϊ\.νκΧ(ύ7Γί ουράνια νβμονταί. 
τέκνων Ββ 7Γλήθο<ζ βν ττύΧαι^; 
1090 Βάκρυσι κατάορα στίνεί, βοα βοα, 

μάτ€ρ, ωμοί, μοναν 8ή μ Άχαί-οΙ κομί- 

ζονσί σβθεν άττ ομμάτων 

κνανεαν βττί ναύν 

€ίνα\ίαίσί 7Γ\άταί<ζ 

η 2,α\αμίν ιβραν 

ή ΒίτΓορον κορυφάν 

"Ισθμίον, 6νθα ττύΧαζ 

ΣΙέΧοτΓΟζ ε-χουσιν βΖραι. 1100 βΓ^' ακάτου Μβζ^ελα αντ. β' 

μίσον 7Γ6λαγο9 ίούσα<;, 

ΒίτταΧτον Ιερον άνα μέσον ττΧατάν ττεσοί 

Αΐ'^αίου κβραυνοφαε^ ττύρ, 

^ΐΧίόθεν 09 με ττοΧύΒακρυν 

ΈλΧαδί- Χάτρευμα <^αθεν εξορίζει• 

'χρύσεα δ' ενοτττρα, τταρθενων 

'χ^άρίτα'ζ, ε'χουσα τυηγάνει Αίο<ί κόρα• 
1110 μηΒε <γαΐάν ττοτ εΧθοί Κάκαιναν ιτατρω- 

6ν τε θάΧαμον εστία<ζ, 

μηΒε ιτόΧίν ΤΙίτάνα'ζ 

'χ^αΧκοττυΧον τε θεάν, 

Βύσ^γαμον αϊσ'χος εΧών 

'ΈΧΧάΒί τα με'γάΧα 

καΐ ^ίμοεντιάσιν 

μεΧεα ττάθη ροαίσιν, 

440 ΤΗΕ ΟΑυΟΗΊΈΚδ ΟΡ ΤΚΟΥ 

υπΛνίΐδΙιεη ' — 1)υ1; ηΐ6 8ΐια11 ΐΐιε 1ν6β1 ΙΙίγο' Ιΐιε Ι3ηη6 
νΥαίΐ, οηΛ\'αι•(1 δρεά Ι)}^ ίΐδ ρίιιίοηδ οί" ρΐηε. 

Το Ιΐΐ6 ΙιΟΓδο-Ιαηά ΑΓ^Οδ^ ΛνΙιβΓβ ίΐιαΐ δίοηε -ννοικΙοΓ 
Οί Ογοίορ Λναΐΐδ οίεανβδ οίουάδ αδαικίβι*. 
Αη(1 ουί' 1)αί)εδ αϊ ΐΐιβ §αΐ6δ^ ϊη α 1οη§, 1οη§ Ηηβ, 
ΟΗηο• ΐ;ο ΐΙιβΪΓ ιηοίΐιεί'δ Λνΐΐΐι \ναί1 ίΐηά Λνίΐΐι λνεερΐη^ 1090 

ΐΗίΐΐ οαπηοΐ αναίΐ — [ΐΗβ Αοΐΐίαοαηδ ΙΐΗ,Ιβ 

"Ο πιοΐΙιΟΓ," Ιΐΐ67 ηιοαη^ " αίοηβ, αίοπε, Λνοϋ'δ ηιβ 1 
Μβ ίι-οπι ΐΐιγ δΐί^ΐιΐ — ίΓοηι Ιΐιίπβ — 
Το Ιΐΐθ (3αι•1<: δΐιίρ, δοοη ο'βΓ Ιΐιε δΐΐΓ§6 Ιο 1)β Π(3ΐη§, 
Το δαίίΐηιίδ §1ΐ(ϋη§, 
Το Ιΐιβ ΙΐίίΠοΛν'βοΙ δΐΓ&ηά^ 
Ογ ί:1ΐ6 Ιδΐΐηιιΐαη ΙιίΙΙ '1\νΐχΐ ΐ1ΐ6 ΐΛνο δβαδ δΛνέΊΙίπσ^ 
\νΐΐ6ΐ•6 ΐΐιβ ^&ί6δ οί Ιΐΐ6 άλνεΠΐπσ 
Οί Ροίορδ δΐαηά ! " 

{Α?ιί. 2) 
01ι ύιαί, \ν1ιβη, ίαΓ ο'βΓ ΐΐιε ιηΐίΐ-δβα δρεά, 1100 

Μθπβίαυδ' ι^'ϋΐΐβ^ ίδ οιΐΛν&ιχ1 δ^ΐΠηο^, [θι-βαοί 

Οη ΐ1ΐ6 ηιΐίΐδΐ οί Ιιθγ ο&Γ5 ηιϊ^ΐιΐ: ίΐιβ 1;1ιπη(ΐ6Γΐ3θ]|; 
Οι-αδίι άοΛνη, ίΐιβ Αθο-ε&η'δ ΛνίΙάίΐΓβ ν^ά, 

δίηο6 ίΓοηι Ιΐΐυιη ηιε λνΐΐΐι Λνβθρΐη^ &ηά \ν&ί1ίπ^ 
υηΐο ίΙΐΓίΐΜοηι ίη Ηοΐΐίΐδ Ιιβηοβ ίδ 1ΐ6 Ιιαίΐηο• ; 
λνΐιΐΐε Ηείεη^ Ιίΐιε δοηιβ ρυΐ'6 ηΐίΐίίΐ πηννεά, 
Ηϋΐΐι ]ον οί 1ΐ6ΐ' ηιίΓΓΟΓδ οί §ο1(1^ Άϊΐά 1ΐ6Γ δίαΐβ αδ οί 

ΓΪ^Ιιί ^οΐΗ δΐιβ Ιιοΐά ! 
Νε νβΓηιοΓε ηια^' 1ιε εοιηε Ιο Εαοοπία, Ιιοηιε οί Ιιίδ δΪΓεδ : 1110 
1)6 Ιιίδ Ιιεαί'ΐΐι &}'ε εοΐίΐ ! 

ΝενεΓ Ρίΐ&ηε'δ δΐΐ'εεΐδ ηιαγ Ιιε ϊγ^αά, 
ΝοΓ Ιΐιβ Οοάάεδδ'δ ΐεηιρίε \>ΥΆζ&Ώ.-§ΆΪ€ά, 
\νί11ι ΐΐιε ελϋ-ίέΐΐεά 
Γοΐ' Ιιίδ ρηζε^ %νΐΊθ ίοΓ δΐιαιηε 
ΙΙηΐο α11 Λνΐάε Ηεΐΐείδ' δοηδ αικί (Ιίΐυ^ΗΐβΓδ, 
Αηά ίοΓ Λνοε ίο ΐΗε Λναίεΐ'δ 
Οί δίιαοϊδ^ 03.ΠΙ6 ' 

441 ΤΡΩΙΑΔΕ2 


καίναϊ καινών μβταβάΧλουσαι 
γθονϊ συντνγίαί. Χβνσσβτβ Ύρώων 
1120 τόι^δ' * Κστυάνακτ αΧογου μεΧβαί 

νβκρον, ον ττυρ'^ων ^ισκημα ττίκρον 
Ααναοί κτ€ίναντ€<ζ β'χουσι,ν 

ΤΑΛΘΤΒΙ02 

'Κκάβη, ν€ω<; μεν ττιτυΧος €ΐ<ζ Χέλβι,μμβνο^ί 
Χάφυρα τάιτίΧου'π ^Α'χιΧΧβιον τόκου 
μβΧΧβί ττροζ άκτα'ζ ναυστοΧζΐν ΦθίώτίΒα<ί• 
αύτ6<; δ' άνηκται ^βοτττοΧεμο'^, καινά<ζ τίνα<ζ 
ΤΙηΧβως άκουσας συμφοράς, ώ? νιν γθονος 
"Ακαστος εκβεβΧηκβν 6 ΤίεΧίου ^όνος. 
ου θάσσον βϊνεκ ή χάριν μονής βχων, 
φροΰΒος, μ€τ αυτού δ' ^ Ανδρομάχη, ττοΧΧών 

1130 ^μοί ^ 

Βακρύων άγωγο9, ηνίκ εζωρμα χθονος 
ττάτραν τ άναστενουσα καϊ τον'ΈίΚτορος 
τύμβον ΊτροσεννετΓουσα. και σφ 'ρτησατο 
θάψαι νεκρόν τόνΒ\ ος ττεσων εκ τευ-χεων 
Λ^υχην αφή κεν"ΈιΚτ ορός του σου 'γονος, 
φόβον τ * Αχαιών, χαΧκονωτον άσττιΒα 
τήνΒ\ ην ττατήρ τοΰ8^ άμφΐ ττΧεύρ εβάΧΧετο, 
μη νιν τΓορεΰσαι ΤΙηΧεως εφ^ εστίαν, 
μηΒ^ εΙς τον αυτόν θάΧαμον, ου νυμφευσεται 

1140 Η'ί'^ΙΡ νεκροί) τονΒ^ ^ Ανδρομάχη, Χύττας 6ράν, 

άλλ' άντΙ κεΒρου ττεριβόΧων τε Χαίνων 
εν τήΒε θάψαι τταΐΒα' σας δ' €? ώΧενας 
Βοΰναι, ΊτεττΧοισιν ώς ττεριστειΧ-^ς νεκρον 
στεφάνοις θ\ οση σοι Βύναμις, ώς έχει τα σά, 
εττεί βεβηκε και το Βεσττότου τάχος 
άφείΧετ αυτήν τταΐΒα μη Βοϋναι τάφψ• 

442 ΤΗΕ ΟΑϋΟΗΤΕΚδ ΟΡ ΤΚΟΥ 

λΥοο'δ ιηβ, \νο6'8 ιηβ ! 
Λίϊΐίοΐίοιίδ ηβΛν, 6Γ6 ΐ1ΐ6 ο1(1 ί)ο ραδί^ 
Οη οαι• Ιαπά αΐ'β ίαΙΗπ^ ! ΒβΙιοΜ &ηά 86β, 

Υβ Λνίνεδ οί Ιΐΐ6 Τ^ο^αηδ^ ΙιοιτοΓ-ϋ^ΙΐΗδΐ, 1120 

ΌαΆά ΑδΙ} αηαχ, 1)γ ΐΐιε ΟαπΕϋηδ οαδΐ 
Ρΐ'οηι Ιΐιβ ΙοΛνβΓδ, δίαΐη ρίΐϊΐεδδίγ. 

ΕηίβΓ ΤΑί,ΤΗΥΒίυδ ινΐΐΗ αΐίβηάαηίβ Ιβαήη^ αοτραβ ο/ 
Α8ΤΥΑΝΑΧ οη ιΐΕοτοκ'δ ^/ήβΐά. 

ΤΑί,ΤΗΥΒίυδ 

Οηο ^αΐΐβγ'δ οαΓδ γ^Ι 1ίη§6Γ_, Η6ουΙ)3,, 

Κβίαάγ Ιο λναίΐ υηΐο Ιΐιβ ΡΙιΐΗίαη δΚοΓβδ 

Τΐιβ Γβπιηαηΐ: οί" Ιΐιβ δροίΐ οί" Αοΐιΐΐΐβδ' δοη. 

Βιιί; Νεορίοίειηυδ' δβΐί Ιιαίΐι δαίΐοίΐ^ Λνΐιο Ιιβαΐ'ά 

Τΐί1ΐη§δ οί" \νΓοησ Ιο Ρείεαδ^ 1ιο\ν ΐΐιβ δ6€(1 

Οί ΡοΙίΆΒ, ενεη Αοαδΐυδ^ βχΐΐβδ Ιιίηι. 

\νΐΐ6Γ€ΓοΓ6, ίοο ΙΐΕδΙ^ Ιο γουοΙίδΕίβ άεΐίΐ^, 

Ηε "ννοηΐ, ΑηάΓοιηαοΚβ Λνίΐΐι Ηίιη, \ν1ιο ίιαίΐι άΐ'ίίΛνη 1130 

Αϊ: 1ΐ6Γ ^βραΓίίησ ηιαη^ α ΐβίΐΓ ίτοιη ηΐθ^ 

\ν3,ίΗη§ 1ΐ6Γ οουηΐΓ)^, 0Γ}^ίη§ 1ΐ6ΐ' ίίΐΓβΛνβΙΙ 

Το ΗβοΙοΓ'δ ίοιηΐ). Αηά δΐιβ 1)€δοα§1ιΙ ίΐιε ρηηοε 

Το §ι•αηΐ Ιιίδ οοΐ'ρδβ α §ι•αν6 "ννΐιο ίΓοιη ΐΐιβ \να11δ 

ΗαιΊεά άοΛνη, Ιΐιίηε ΗεοΐοΓ'δ οΐιΐΐά, §αν6 υρ 1;1ιβ 

^Ιιοδΐ. 
Αηά ΐΐιε Αοΐιαεαηδ' άγ&Άά, ΐΐιΐδ 1)ΐ'αδ8-1αρρ6(1 δΐιίεΐά, 
λ\Ίΐ6Γ6Λνΐ11ι Ηΐδ ία11ΐ6Γ ίεηοεά Ιιίδ ]3θάγ Γοιιηά, 
δ1ΐ6 ρι•α^6(1 Ιιίηι ηοί ίο Ρείευδ' 1ΐ63.ι•ΐ1ι Ιο ΙΰβαΓ,• 
ΝοΓ ίο ΑηάΐΌΐηαοΙιε'δ πβΛν Ι^ηάαΐ 1)θΛν6Γ, 

Α σπεί" ΐο δ66 ίοΓ Ιΐ6Γ Ιΐΐ3,ΐ Ι^ΕΓβ ΐΐιβ άβίκΐ ; 1140 

ΒαΙ ΐΗαΙ^ ΐηδίεαοί οί* οεάίΐΓ οΐιεδΐ οι* δΐοηβ, 
ΤΚίδ ιπί^Κΐ εηΐοπιΐ) Ηογ οΙιίΜ^ υηΐο Ιΐιΐηε αιτηδ 
Οϊνβη, ϋΐΆΪ Ιΐιοη ιηΐ§1ιΙδΙ δΐιΐ'οαίΐ Ιΐιβ οοι-ρδε, 3.ηά ογολυπ 
νν^ΐΐΐι \νι•6αΐ1ΐδ^ αδ 1)6δ1: Ιΐιοα οαηδΐ οί ίΙιβδΘ ϊ\\γ ιηβαηδ, 
δϊηο6 δ1ΐ6 Ηαΐΐι δ^οηε, εαιά δίηοβ 1ι6γ ιηαδΙθΓ'δ Ιιαδίε 
\νί1:Ιι1ιε1(1 ΙιεΓβεΙί ίτοιη 1)ΐΐΓ)^ίη§ ΗεΓ οΙιΐΜ. 

443 ΤΡΩΙΑΛΕ2 

7]μ€Ϊ<ζ μα' ουν, όταν συ κοσμήσ)]<ζ νβκυν, 
'^?]ν τάδ' €7Γαμ7Γΐσχ^οντ€<ζ άρονμβν Βόρν 
συ δ' ώ9 τάχιστα ττράσσβ τάιτ^στάΧμ^να, 
1150 61^09 μεν ουν μόγθου σ άτταΧΧά^ας βχω• 

^καμανΒρίους 'γάρ τασδβ ΒιατΓβρών ροάς 
βΚουσα νβκρον κάττενιψα τραύματα. 
«λλ' είμ ορυκτον τώδ' άναρρήζων τάφον, 
&)? σύντομ ήμΐν τάττ βμού τε κάττο σου 
669 €ν ξυνέλθόντ οϊκαΒ^ όρμηστ) ττΧάτην. 

ΕΚΑΒΗ 

θεσθ' άμφίτορνον άσ7τ'ώ'"'Έ,κ:τορο^ ττβΒω, 
Χυττρον Θίαμ.α κού φ'ίΧον Χβύσσειν εμοΐ. 
ώ μείζον ο^κον 8ορο<ζ έχοντες η φρενών, 
τί τόνΒ\ \\.χαιοί, τταΐΒα Βείσαντες φόνον 

1160 καινον Βιειρ^άσασθε ; μη Ύροίαν ττοτε 

Ίτεσουσαν ορθώσειεν ; ούΒεν ητ άρα, 
οθ^'Έ^κτορος μεν εϋτυχούντο<; εΙς Βόρυ 
ΒιοΧΧύμεσθα μυρίαζ τ άΧΧηζ χερός' 
ττόΧεως δ' άΧούσης καΐ Φρυ^ών εφθ άρμενων 
βρέφος τοσόνΚ εΒείσατ. ουκ αΙνώ φόβον, 
όστις φοβείται μη ΒιεξεΧθων Xο^ω. 
ώ φίΧταθ\ ως σοι θάνατος 7]Χθε Βυστυχ7]ς. 
€1 μεν ^αρ εθανες ττρο ττοΧεως, ήβης τυχών 
<γάμων τε κα\ της Ισοθεου τυραννίΒος, 

1170 μακάριος ησθ* αν, εϊ τι τώνΒε μακάιριον. 

νυν δ' αΰτ ΙΒων μεν 'γνους τε στ} '^νχτ], τεκνον, 

ουκ ο1σθ\ εχρήσω δ' ούΒεν εν Βομοις έχων. 

Βύστηνε, κράτος ώς σ εκειρεν άθΧίως 

τείχη ττατρωα, Αοξίου ττυρ'^ώματα., 

ον ττόλλ' εκήττευσ η τεκουσα βοστρύχου 

φιΧημασίν τ εΒωκεν, ένθεν εκ^εΧα 

οστέων ρα^εντων φόνος, 'ίν αισχρά μη λέγω. 

444 ΤΗΕ ΌΛυαΗΊΈΙ18 ΟΡ ΓΚΟΥ 

Ι ΐΙιβΓβίΌΐΌ, \ν1ιοη Ιΐιου Ιι.ηβΙ ίΐιτΛΑΟίΙ Ιΐιο οοΐ'ρίίβ, 

\νϊ11 Ιιοαρ Ιπ8 ηιουικί, αηά «βΐ ΐΙιοΓεοη α δρβΛΓ. 

ΊΊιοιι Ιΐκη Λνίΐΐι δρεοίΐ ])€ΓΓθΓηι ΐΐιε Ια^ΐν ίΐ58ΐίίηε<3. 

δοοίΐι, Ι Ηίΐνε Ιΐ^ΐιΐοηίίίΐ οίοηβ Ιοϊΐ ΐΐιίηε 1ΐ{ΐηά8 ; 1150 

ΓοΓ^ {18 Ι ραδ86(1 ο'βΓ ^οη δοαπιαικίοι-'δ 8ΪΓ€ίΐηΐ8, 

1 Ιίίΐΐΐιβά ΐ1ΐ6 οοΓρδο^ αικί ο1οαιΐ86θΙ ΐΐΐϋ Λνοαηίΐδ ΐΙιβΓοοΓ. 

ΝοΛν λνίΐΐ Ι ^ο, αηά (1ΐ^ ίοΓ Ιπηι ά ρ^ηινβ, 

ΤΙιαΙ, δΙιΟΓΪβηεά δο, Ιΐι^ λνοΐ'ΐί αποί ηιίηο Λνϋΐιαΐ, 

Το ΟΠΟ 6η(1 ΛνΐΌΐΐβΙιί, ηια^ ΗοπιεΛναΓοΙ δρβεά ΐΐιε οίΐΓ. 

[Εχϊί ΤΑΙ,ΤΗΥΒίυδ. 
ΗΕΟυΒΑ 

δβΐ: ΗεοΙοΓδ δΐιϊεΐίΐ ίαίΓ-ΐΌΐιη(ΐ6(1 οη Ιΐιβ εαΗΗ, 

Α ΛνοείυΙ δΐ§1ιΙ υηδ\ν'€€ΐ ίοΓ ιηβ ίο δββ. 

Ο γβ Λνΐιο ηιοΓβ ΐη δρεαί'δ Ιΐιαη Λνίδύοηι 1)οαδί;^ 

Γοίΐη'η^ ΐΐιίδ οΐιίΐοΐ^ Αοΐι&εαιίδ^ "^^1^7 Ιιανε γο ΛνΓου^Ηί; 

ΜιΐΓ(ΐ€Γ υη1ΐ6αΓ(1-οί'? — Ιοδΐ Ιιε ΐ'αΐδβ &§αΐη [ηαιίίτΐΊΐ; 1160 

ΟιΐΓ ίαΐΐεη Τΐ'ογ ? ΗοΛν ? Λναδ }'θΐιΐ' δίΓεηι^Ιι Ι^ιιΐ; 

λνΐιοη Λνε άίεά οΙλϊΙΥ:, ενεη Λνΐιΐΐε ΗεοΐοΓ'δ δρβίΐΓ 

Τπαηιρίιβοί, ?ιηά Λνΐιίΐβ Ιίεδίάε Ιιίηι ίΐιοιίδίΐηάδ ίοιι^ΐιΐ;; 

Βαΐ ηοΛν, Τΐ'ογ 1:;ι1\:€η_, &11 ίΐιε ΡΙίΓΥ^ΐίΐηδ δίαίη^ 

Υβ (ΐΓείΐ(1 ΐΐιΐδ Ηίΐΐε οΐιίΐά ? Οιιΐ οη ΐΐιβ ίβεΐΓ 

λΥΗΐοΙι ίβ&ΓεΐΙι, Ιιανΐη^ ηενετ Γερ^δοπεά Λνΐι^ Ι 

ΑΗ ^1ίι^1^η§, Λνΐιαΐ ί11 άε;ι11ι ίδ οοιηε οη ΐΐιεβ Ι [1<;ηοΛνη 

Ηλ(18ϊ ΐΐιοιι ίοΐ' Τγου Ι36€η δίαίη^ Λνΐιεη Ιΐιοα Ιιαάδΐ 

Υουΐΐι, Λνεάΐοοίι'δ Ηίδδ^ αηά §οά1ΐ^ΐ:6 δονβΓεΐ^ιΐγ, 

ΒΙεδΙ Λνεΐ'ΐ ΐΐιοη — ί£ Ιιεί'εΐη ηΐ3.γ 3,ιι§1ιΐ 1)6 1)1ε8ΐ. 1170 

βπί ηοΛ\^^ οηο6 δοεη αηά δϊρρεά 1)^ ίΐΐ}^ ο1ιί1(1-δθΐι1, 

ΤΗΐηε ΐΊοηΐ6-1)1ίδδ ΗεεΙδ ίοΓ^οΐΙεη^ υηεη^Ό}'εά ! 

ΡοοΓ ο1ιί1(1, ΙιΟΛν δ&άΐγ ΐΐιίηε αηοεδίΓ&Ι \να11δ^ 

υρΐ'εαΓεοΙ Βγ Γ,οχίαδ^ Γγοπι ΐΐιίηε Ιιεαά Ιιανε δΐιοΐ'η 

Τϋε οαιΊδ ΐΐιαΐ οίΐ Ιΐιγ ηιοΐΐιεί' δοΓίΙγ δπιοοΐΐιεά 

[ Αη (1 Ινίδδεά, ΛνΙιεΓείΓοιη ΐ1ιΐΌυ§1ι δΐιαΐίειεά Ιίοηεδ ίοΐ'ίΗ 

1 ^ΐ'ίηδ 

Μαΐ'άεΓ — α βΐυίδΐΐίηεδδ Ι οαηηοί: δρεαίί ! 

445 ΤΡΩΙΑΔΕ2 

ω 'χ^βΐρες, ώς βίκους μεν ηΒ€ία<; ττατρος 
κέκτησΘ\ €ν άρθροις δ' βκΧυτοι ττρόκασθβ νυν, 

1180 ω τΓοΧλα κομττου<^ βκβαΧον φίΧον στόμα, 

6\ω\α<;, β-ψεύσω μ\ 6τ βίσιτίτττων \ί'χο<ζ, 
ώ μητβρ, ην^α<ζ, η ττολύν σοι βοστρυχ^ων 
ττλόκαμον κβροΰμαί 7Γ/)09 τάφον θ' ομηΧίκων 
κώμονς βΊτάζω, φίλα 8ίΒον<ζ ττροσφθέ'γματα. 
συ ο ουκ βμ , αλλ €γω σβ τον νεωτερον 
'^/ραΰς, άτΓοΧίς, άτβκνος, άθΧίον θάτττω νεκρον. 
οϊμοί, τα ΤΓοΧλ άσιτάσμαθ αι τ εμαϊ τροφαϊ 
ΰττνοί τ' εκείνου ^ φρουρά μοι. τι καυ ττοτε 
ιγράλΙτειεν αν σω μουσο7Γθίο<; εν τάφω ; 

1190 τον τταΐΒα τόι^δ' εκτειναν ^Κρ<^εΙοί ττοτε 

Βείσαντες ; αίσ'χρον τούττί'γραμμά γ' Έλλαδ*. 
αΧΧ' ουν ιτατρωων ου Χαγων, εζει<ζ όμως 
εν τι ταφησει γ^αΧκόνωτον Ιτεαν. 
ω καΧΧίιτηγυν'Έ,κτορος βραχίονα 
σωζουσ , άριστον φυΧακ άττώΧεσας σεθεν. 
ώ<ζ ?}δυ9 εν ττορττακι σω κείται τύττος 
ίτυός τ εν εύτόρνοίσυ Ίτερώρόμοις ΙΒρώς, 
ον εκ μετώίΓου ττοΧΧάκις ττόνους εγων 
εσταζεν" Κκτωρ ττροστίθείς ^ενείά^ι. 

1200 φέρετε, κομίζετ άθΧίω κόσμον νεκρω 

εκ των τταροντων ου <γαρ εις κάΧΧος τύγας 

αιμων οιοωσιν ων ο ε'χω, λήγει ταοε. 
θνητών δε μώρος όστις ευ ττράσσειν Βοκών 
βέβαια γ^αίρεί' τοΐς τρόττοις <γαρ αι τύγαι, 
εμιτΧηκτος ως άνθρωττος, άΧΧοτ άΧΧοσε 
ττηΒώσι, κούΒεΙς αυτός εύτυ-χεί ττοτε. 

^ 8ο 11ΐ6 Μ88. Νίΐιιοΐί Γβαάδ -πόνοι : Τ^ίτοΙΙ άύηνοΊ τβ 
κΧίναι. Ρίΐΐβ^' 8υ§§β3ΐ3 ΰττνοι τ'&ϋπνοι. 

446 ΤΗΕ ΟΑυθΗΤΕΚ8 ΟΡ ΤΚΟΥ 

Ο ΙΐΛίκΙδ,, ΙιοΛν δΛνεβΙ ΐΐιε Ιΐΐνβηεδδ Ιο ^ουΓ 8ΪΓβ 

Υβ Ιί,οορ Ι — Ηηιρ ΐη γουτ δοοίίβίδ ηοΛν γβ Ιίο. 

ΟοαΓ Ηρδ^ ΐΐιαί; 1)α1Λΐ6(1 ηΐΛη}Γ α €ΐιί1(1-1)0£ΐδΙ οηοε, 1180 

Υβ αΓ6 €ΐ6Ε(1 ! 'Τλναδ ίαΐδβ^ ΛνΊιεη, Ι^ουικίΐΐί^^ ίο Γη)Γ 

" ΜοίΗβΓ/' ΐΗου δαίάδΐ^ " £υ11 ηι&ηγ α ουΗ ΓΙΙ δΗεαΓ 

ΡοΓ ΐ1ΐ€6, απίΐ ΐΓΟορδ οί' ίπεικίδ ηηΐο ΐΐιγ ΐοιπί) 

\νΐ11 λ^ΐίά, ίο οΐ'γ Ιΐιβ Ιονίη^ ΙαδΙ £&Γ€\ν6ΐ1." 

Νοί Ι οί Ιΐΐ€6^ ΐ>αΐ Ιΐιου, Ιΐΐ6 γουη^, οί ιηβ^ — 

0\ά, Ιιοηιείβδδ, οΗίΙάΙβδδ,, — ΛΥΓεΙοΙιεά οοΓρδβ^ άΛ 1)ΐΐΓί€ά. 

ΑΚ ιηβ, ΐΐιβ Ινΐδδβδ^ ίΐηά ηιγ ηυΓδίη§-οαΓ6δ, 

Τΐιγ Ιονε-Λνειίοΐιεά δ1υιηΙ)6Γδ, — §οη6 ! λΥΙιαΙ \\όγ(1, &1ι 

81^13,11 1)αΓ(1 ΐηδοηΙ)6 ο£ ΐΗεβ υροη ΐΐιγ ΙοηιΙ) ? 

" Τΐιίδ οΙίϊΜ ΐΗβ ΑΓ^ΐνβδ ιηιΐΓάοΓεά ΐη ΐίιηε ραδί, 1190 

θΓ6£ΐ(ϋη§ Ιιϊηι " — αη ΐηδοηρίίοη δΐιαιηΐη^ Οΐ'οεοβ ! 

Υεί 11ιοπ_, οί" Ιΐιγ δΪΓβ'δ Λνεαίΐΐι ΐ1ιου§1ι ηου^ΐιΐ Ιΐιοα Ιι&δί, 

δΙι&Η ΐη ΙΪ!)^ 1)ΐιι•ϊ&1 Ηανβ Ηίδ ΐ3Γ3Ζ6η \λυ^&. 

ΑΚ δΐιίεΐά ΐΗαΙ Ι^βρΙβδΙ ΗεοΐοΓ'δ ^οοάΐγ απη 
δαίβ, ΐΗίηβ ΗβΓοίο Λναΐ'άεΓ Ιιαδΐ ΐΚου ΙοδΙ ! 
ΗοΛν (ΙβΕΓ Ιιΐδ ίηιρΓΐηΐ οη ΐΐιΐηβ Ιιαηάΐβ Ιίβδ ! 
ϋβίΐι• δίαίηδ οί" δΛνβ&ΐ υροη ΐΐιγ δΐιαρεί}^ ήηι^ 
λνΐιίοΐι οΐΐ πιίά Ι^αίΐΐβ'δ ΐοϊΐ ΛνουΜ ΗεοΙΟΓ οΐπρ 

ΟοΛνη ίΐΌΠΙ Ιιΐδ ΐ3Γ0\ν, Εδ ΐΟ Ιΐϊδ 1)€&Γά 1ί6 ρΓ€δδ€(1 Ιΐΐ€6 Ι 

Οοηΐ6_, 1)Γίη§ γο, αάοΐ'ηϊη^ £ογ ΐΐιβ Ιΐίΐρίεδδ οοΓδβ 1200 

0£ \\\β\, γ& Ιιανε : οαΐ' ίοΓΐαηβ §ΐν6δ ηο ρΐαοε 
ΕοΓ ηοΚ ΆΐΎΆγ : ηιίηβ α11 δΐιαίΐ ΐΐιοιι ΐ'Θοεΐνβ. 
Α ίοοΐ ίδ λλα, \\Λ\ο, ΐη ρΓΟδρεηΙγ 

86€υΐ'6, Γ€]θΪ€€δ Ι £θΓΐιιη6, ΐη 1ΐ€Γ ηιοοίΐδ^ 

Εΐΐίβ δοηιβ \ν•ΐ1(1 πι&ηΐαο^ Ιιΐΐΐιει• ηο\ν, ηο\ν ΙΙιϊΙΙιθγ, 

ΕοΕρδ, αηά ηοηβ ρΓΟδρενδ ενβΓ Λνΐΐΐιουΐ οΐιαηββ. 447 ΤΡΩΙΑΔΕ2 

Χ0Ρ02 

καΐ μην ττρο 'χ^^ιρών αΓδβ σοι σκύΧευμάτων 
Φρυ<^/ίων φβρονσί κόσμον ζξάτττβίν νεκρω. 

ΕΚΑΒΗ 

ώ τ6κνον, ούγ^ 'ίττττοισι, νικήσαντα σ€ 
1210 ουδ' ήΧίκας τόξοισίν, ού'ς Φρύ^β^; νόμονς 

ημωσιν, ουκ €69 ττΧησμονας θηρώμβνοί, 
μήτηρ ττατρο'ζ σοι ιτροστίθησ αηόΧματα 
των σων ττοτ όντων, νυν δε σ' ?; θβοστυ'^η<; 
άφευΧβθ^ 'ΈΧβνη, ττρο'ζ δε καΐ ψυ-χ^ην σβθεν 
€κτ€ίν€ καΐ ττάντ οίκον ε'^αττώλεσεζ^. 

Χ0Ρ02 
€ 6, φρένων 

ε^ίγε9 εθι^βς• ω μ6^α<; εμού ττοτ ων 
άνάκτωρ ττόΧεως. 

ΕΚΑΒΗ 

α δ' €ν ^άμοίς βχρήν σβ ττροσθβσθαι χροί 
1220 Ασιατικών '^ημαντα την υπτερτάτην, 

Φρυγία ΤΓβττλων ά^άΧματ εξάτττω 'χροος. 
συ τ' ώ ΤΓΟτ' οΰσα καΧΧίνικβ μυρίων 
μήτερ τροτταίων, '^Έκτορος φίΧον σάκος, 
στεφανοΰ' θανεΐ '^αρ ου θανούσα συν νεκρω* 
εττεί σε ττοΧΧω μάΧΧον η τα του σοφον 
κακού τ '0Βυσσέω<ζ άξιον τιμάν οττΧα. 

Χ0Ρ02 

αίαΐ αίαΐ, 

ττίκρον οΒυρμα ^αΐά σ, ω 
τέκνον, Χέζεται, 
στεναξον, μάτερ, ΕΚΑΒΗ 

> Λ 

αίαϋ. 448 ΤΗΕ ΟΑυΓτΗΤΕΕδ ΟΡ' ΤΙΙΟΥ 

ΟΗοηυδ 
Εο^ Γβαάν Ιο ΐΗϊηε Ηαποί, ίΐ'οηι «ροϋδ ο£ Γΐ'ο^, 
Τΐιε)^ 1)ηη§ αίίοπιΐη^δ οη ΙΙιθ άείΐά Ιο \Άγ. 

ΗΕΟϋΒΛ 
Οΐΐΐίΐ;, ηοΐ ίοΓ νΐοίΟΓγ λνϊΐΐΐ 8ΐ6€(1δ ΟΓ 1)0\ν 

ΟνΡΓ ϊΗ^ ίθΠολνδ^ — €ΐΐ8Ϊοιη5 \ν1ιΐο1ι ίΐι ^ ίοΐΐί 1210 

Η 0110111% γ^^ ηοΐ ιιηΐο εχοεδδ ριΐΓ5α€_, — 

Τ1ΐ6 ηιο11ΐ6ΐ' οί Ιΐιγ δΪΓβ 3.άθΓη€ΐ;1ι Ιΐιεε 

ννΊίΙι §αιΐ(1δ ίΐΌΐη ΛνβαΗΙι οηο6 ΐΐιίηβ, ηοΛν γ^ίϊ ίγοϊη 

Ιΐΐ6θ 

Β}^ Η^ίθη §ο(1-3ϋ€ΐΐΓδΙ : δΗβ Ηαΐΐι δίαίη ΛνίΐΗίΐΙ 
Τΐΐ}^ Ιίίε^ αηά 1)Γου§1ιί; ίο Γυΐη 3,11 ΐΐιίηε Ηοιίδβ. 

οΗοκυβ 
Αΐίΐδ αη(1 αίαδ ! Μΐηε ΙιεαιΊ άοδί Ιΐιοα Λνΐ'ίη^^ άοδί ΐΗου 

ΗευΐοΓ, ίη άα^δ ονεΐ'ραδί; ΤΓθ}Γ'δ ιηί§1ιΙ^ 1^ίη§ ! 

ΗΕΟυΒΛ 

Ιη Ιΐΐίΐΐ ΛνΙιεΓείη ΐΗοα δΙιοπΜδΐ Ηανε οΐίΐά ίϊ\γ ί'οπη 

ΡοΓ πΐίΐιτϊα§6, \ν6{1(ϋη§ Αδία'δ Ιονεΐίβδΐ;^ 1220 

δρίεηάοαί' οί ΡΙίΓγ^ΐαη ΓοΒεδ, Ι δ\ναΐ1ΐθ ΐΗβε ηονν. 

Απίΐ ΐΚου, Λνΐιο λναδΐ ΐΚο §Ιοηοιΐδ ιηοΙΗβΓ οηοε 

Οί* οοιιηΐΐβδδ ΙηυηιρΗδ, ΗεοΙοΓδ δΐιϊεΐίΐ Ι^βίονεοί, 

Κεοείνβ Ιΐιγ ΛνΓ€3ΐ1ι : Ιΐιοα \νί11ι ίΐιο άεθ,ά δΗαΙΙ 

οΐίε 
υη(1}'ΐη§, \\όγ1:Η)^ οί ΗοηοαΓ^ ίαν Ι^ε^οιιά 
ΤΗε αΓπΐδ 0(1}^δδ6υδ, οΥΆίΐγ νΐΠ^ίη^ \νοη. 

εΗοκυδ 
Αίαδ £θΓ Ιΐΐ66 ! 
Ο οΐιίΐά^ οιΐΓ δοιτοΛν^ Ιΐιε 68ΐ•1;1ι δΐιαίΐ ηο\ν 
Κεοβΐνβ Ιΐΐ66 Ιο Γ6δΐ ! — \ναί1^ ιηοΐΗβΓ, Ιΐιου * 

ΗΕΟϋΒΑ 

ο ιηίδ€Γ^ Ι 

449 
▼οι., ι. ο ο ΤΡΩΙΑΔΕ2 

ΧΟΡ02 

νεκρών ίακ'χον. 

ΕΚΑΒΗ 
1230 οίμοί μοί. 

Χ0Ρ02 
οϊμοί ζήτα σων άΧάστων κακών. 

ΕΚΑΒΗ 

τέΧαμώσιν €\κ7] τα μεν εγω σ Ιάσομαι, 
τΧήμων ιατροί, ονομ βχ^ουσα, τάρ'^α δ' ον 
τα δ' εν νβκροΐσί φροντιεΐ ττατηρ σβθβν. 

Χ0Ρ02 
αρασσ αρασσε κράτα 
ΤΓίτνΧονς ΒίΒονσα -χ^ειρος, Ιω μοί μοί, 

ΕΚΑΒΗ 

ώ φίΧταται γυναίκες. 

Χ0Ρ02 
•|• * * * εννεττε, τίνα θροεΐς αν^άν, 

ΕΚΑΒΗ 

1240 ουκ ην άρ εν θεοΐσι ττΧην εμοί ττονοί 

Τροία τε ΐΓοΧεων εκκριτον μίσονμεντ], 
μάτην δ' εβουθντονμεν. Ί" εΐ δβ μη θεός ^ 
έστρεψε τάνω ττεριβαΧων κάτω 'χθονός, 
αφανείς αν οντες ουκ αν υμνηθημεν αν 
μούσαυς άοιΒάς Βόντες ύστέροις βροτών. 
γ^ωρείτε, θάτττετ άθΧίω τύμβω νεκρόν 
εγ^εί γαρ οΙα δβί γβ νερτερων στεφη. 
Βοκω δε τοις θανοΰσι Βίαφερειν βρα•χυ, 
εΐ ΊτΚουσιων τις τενζεται κτερισμάτων 

1250 κενόν δε ηανρωμ εστί των ζώντων τόδε. 

^ δίβρίιαηιΐδ' (ιιηδαΙίΒίαοίοΓ^) οοη]'βο1;ιΐΓ3,1 Γβαάΐη^ ίοΓ εί δ' 
η^α$ οί Μ88. ΟΓΪ^ιηαΙ Ιιορβίβδδΐ^ 1ο8ΐ). 

450 ΤΗΕ ΟΑυΘΗΤΕΚ8 ΟΡ ΤΚΟΥ 

ΟΗΟΚϋδ 

νΥαΐΙ ίΐιβ 1<6€η ίοΓ Ιΐιβ άβ3.ά ' 

ΗΕΟϋΒΑ 

ΑΗ τη&, άΗ ηΐ6 ! 1230 

αΗοκυκ 

ΗΕΟυΒΑ 

5οηΐ6 οί Ιΐι γ Λνουικίδ Λνϋΐι Ηηεη 1)ίΐΐ)(ΐ8 Ι 1)ίικ1_, — 
1>6€α1ι ΙίυΙ ΐη ηΕΐη6_, Ι Ι^ΐικί, \)\ιΙ οίΐηηοΐ Ιιο»!^ — 
8οηΐ6 δΐΐίΐΐΐ Ιΐιγ ίαΐΗβΓ ΐεηά αηιοη^δΐ ΐΗβ ά^αά. 

ΟΗΟΗϋδ 

διηίΐο Ιΐιοιι^ Ο δΐηίίε ! Γ,οΐ Ιΐιίηβ Ιιαπίΐ 
Κίΐίη^ Γαίη ίΗβ 1)1ο\νδ οη Ιΐιίηβ Ηβαά — αΐίΐδ ! 

ΗΕΟυΒΑ 

Ο (ΐΗΐι^ΗΐβΓδ Βοΐονεά οί ιτη^ Ιίΐηοΐ — 

ΟΉΟΕϋδ 

8ρ6Ηΐ< Ιΐΐ6 Λνοΐ'ά ίΙίΓοιι^Ιι Ιΐιγ Ιίρδ Ιΐιαΐ ίδ ραηΐΐη^ Ιο ρίΐδδ. 

ΗΕ€υΒΑ 

Νϋΐι^ΐιί νναδ ίη Ηεανεη'δ άβδΐ^ηδ^ δίΐνβ \νϋ6δ ίο ηΐ6 1240 

Αηά ΤΐΌ}^^ 3ΐ3ον6 αΐΐ οΐίΐβδ Ιο&ΐΐιεά οί ΐΐιβηι. 

Ιη ναΐη Λνβ δ&οηβοεά ! Υαϊ, Ιιαά ηοΐ Οοοΐ 

Ο'ειΊΐίΓΟΛνη ιΐδ δο^ αηά λνΐιβίιηεά Ι^εηβαΐΐι ΐΐιε εαι•11ι, 

λν'ε Ιι&ά ίαάεά ίαιηείεδδ,, ηενει* Ιιαά Ι^εεη Ηγηιηεά 

Ιη Ια^δ^ ηοΓ ^ϊνεη δοη^-ΐΐιεηιβδ Ιο ΙΙίθ αίΙεΓ-ΐΐηιε. 

Ραδδ οη^ Ιαγ }^β ίη α Λ^τεΐαίιεά ΙοηιΙ) ΐΐιε οουρδε ; 

ΓοΓ ηολν ϋ: ΙιαΐΗ ΐΐιε ^αιΊΗηάδ^ άιιεδ οί' άε&ΐίι. 

Υεΐ Ιΐΐΐΐε ρΓοήΙ Ιιανε ΐΐιε ά^αά, Ι ΐΓ0\ν', 

ΤΙιαΙ §&ΐη ηι&§ηΐίιοεηοε οί οΙ)5ε(][υίεδ. 

'Τίδ 1)υΙ Ιΐιε 1ΐνϊη§ ίηεηάδ' ναίη^ΐοηοπδηεδδ. 1250 

[Τ/ΐ6 €0Γρ86 18 οαττίβά Ιο Ι)ΐιήαΙ. 451 
οο 2 ΤΡΩΙΑΔΕ2 

Χ0Ρ02 1 \ ί / μβΧβα μήτ7]ρ, η τα? μ€^ά\α<; 
€Χ7Γί8α<ζ €ν σοΙ κατβκαμψζ ^ βίου. 
μ^'^α δ' οΧβίσθβι^ ώ<ζ βκ ττατερων 
ά'^αθων Εβένου, 
^€ΐνώ θανάτω δίόλωλα9. 


τίνας ΊΧίάσίν ταΐσΒ' €ν κορνφαί<; 
Χεύσσω φ\ο'^/€α<; Βαλοΐσί 'χερας 
^ί€ρεσσοντα<; ; μβΧλβί Ύροια 
καινον τί κακόν ττροσίσβσθαι. 

ΤΑΛΘΤΒΙ02 

1260 αυ^ω Χοχ^α'^/οΐς, οΐ τέτα'χθ' βμττιμτΓράναι 

Τίριάμου τοΒ' άστυ, μηκετ' άρ'^ούσαν ψΧό^α 
βν χ^ρσί (Τίρζβιΐ', άΧλα ττυρ βνιεναί, 
ώς αν κατασκά'ψαντβ'ζ Ιλίου ττοΧιν 
στεΧΧώμεθ' οΐκαΒ' άσμβνοί Ύροία^ άττο. 
νμ€ί<; δ', ΐν αύτο? Χο^ος β-χΐ] μορφας δύο, 
γωρβΐτβ, Ύρώων τταίδβς, ορθίαν όταν 
σάΧΐΓί'^^Ο'^ ηχίο Βώσιν άρ•χ7]γοΙ στρατού, 
7Γ/309 ναν^ Αχαιών, ως άττοστβΧΧησθβ ^γής. 
συ τ', ώ ηβραια Βυστυχβστάτη ηνναι, 

1270 €7Γον. μβθηκουσίν σ Όδυσσ€ω9 ττάρα 

οΓδ', ω σε ^ούΧην κΧηρος ίκττίμτΓεί χθονός. 

ΕΚΑΒΗ 

Οί '7ω τάΧαίνα- τοντο 8η το Χοισθίον 
καΐ τέρμα ττάντων των βμών ήΒη κακών 
β^βιμί ττατρώος, ττοΧις υφατττεταί ττυρι. 
άλλ', ώ '^βραιε ττούς, εττίσιτενσον μόΧις, 

^ ΒιΐΓ^βδ : £θΓ κατίκναφί ο£ Μ8δ. — *' ίη \\τα^1^ ιιηιΐοηθ 
Αΐ'β δΙιαΙΙβΓβά Ιιθγ ρΓΟίιά " βίο. 

452 ΤΗΕ ΟΑϋΟΗΤΕΚδ ΟΡ ΤΚΟΥ 

ΟΗΟΗυδ 

Α1ι ΓΊπβ ! αΐτ ιηβ ! 
Α1ι Ιι&ρίβδδ ηιο11ΐ6ΐ', \ν1ΐ3,1 ^οαΐ 8ΐΐ6 ΙιαίΗ λνοη 
Οί αΐΐ Ιΐΐ6 ρΐ'οπά 1ιορ68 ΙίΐιΐΙάβίΙ οη Ιΐιεβ ! 
Ο ΐΗου \ν1ιο ΛνβΓΐ ΙίΟΓΠ Ιο εχοεεάίη^' Ιίΐίδδ, 

Τΐιου 1ι6ιό'8 5οη, 
ννΐιαΐ αλνήιΐ άβαΐΐι ίον ΐΗγ άγίη^ Λναδ Ιΐιίδ ! 

\νΐιαΙ 1ιο ! \ν1ιαΐ Ιιο ! 
\νΐιοηΊ 566 Ι οη Ιΐίαιη'δ ΐο\ν6ΐ•-θΓθ\νη€ί1 λναΐΐ, 
Αηά Ιΐΐ6 Ιοδδίη^ Ιογο1ί68 ίιβηΐγ §1ο\\' 
Ιη Ιΐιε Ιιαηοΐδ οίΐΐιεηι ?^ — 8οηΐ6 ηβΛν βνϊ1_, Ι Ιγολυ, 

8Η3.11 οη Τι•θ5^-1;οΛνη ί&ΙΙ. 

Ε}}ί€κ ΤΑΐ,ΤΗΛ'Βΐυδ αϊ)ον6, ινίίΐι 8θΙάίβΓ8 })€αήη^ ίοιτΙιβΞ. 

ΤΑΙ,ΤΗΥΒίυδ 

ΟαρίΕΪηδ, Ιο Λνΐιοηι Ιΐιε οΐΊαΓ§6 ίδ ^νβη ίο ίΐΐ'β 1260 

Τΐιΐδ οϋγ ο£ ΡΓίαπι^ ίάΐ6 ίη γουΓ Ιι&ηάδ 

Κεερ ^6 ΐΗβ Ηαηιβ ηο ηιοΐ'β : Ιΐιΐ'υδί; ΐη Ιΐΐ6 ίονοΗ^ 

ΤΗαϊ, Ηανιησ 1ο\ν ίη άα8ΐ: 1αϊ(1 Ιΐίυηι'δ ΐθ"νν6Γδ^ 

\ν6 ηιαγ λνϊίΐι ^Ιαάηβδδ 1ιοηΐ6λν^αΓ(1 δρεβά ίΊ'οηι Τιό^. 

Υε — 1\νο£ο1(1 ΕδρεοΙ ΐΐιίδ οηβ 1ΐ68ΐ 8ΐια11 Ι^εαι* — 

Οη1(ΐΓ6η οί Ύγογ, ίοΓΐΙι, δοοη αδ Ιοιιά αηΛ οΐβαι* 

ΤΙΐ6 οΗίείΐαίηδ οί" 11ί6 ΚοδΙ Ιΐιε ΐηιηιρεί δοιιηά. 

Το γοη Ογ661^ δΐιίρδ^ £ογ νογα^ε ίΐΌηι ΐΗβ 1αη(1. 

Αηά ΐΐιοα^ Ο §ι•6γ-1ιαίΐ'6(1 άαΐΉβ ηιοδί 6νί1-δί;3,ΓΓ6€ΐ, 

Γοΐίολν. Τ1ΐ6δ6 ή'οηι Οά^δδεπδ οοηιε ίοι* Ιΐιεε ; 1270 

Γοΐ' ΐΐιε Ιοί 86η(1δ ΐΐιεε ίοΓίΙι Ιΐιε Ιαηά^ Ιιΐδ δίανβ. 

ΗΕΟυΒΑ 

Α1ι λνΓεΐοΙιβά Ι ! — Ιΐΐ6 ιιΐΐεηηοδΐ ϊδ ίΐιίδ, 
ΤΗθ άεερεδί άερΐΐι οί" &11 ηι^ ηιΐδεηεδ ; 
Ι Ιεανε ηιν Ιαηά ; ΐΏγ ^\^γ ίδ αβαιτιε ! 
Ο Ε^βά ίοοΐ, δθΐ•6-δΐΓίνίη^ ρΐ'6δ3 ΐΐιου οη, 453 ΤΡΩΙΑΔΕ2 

ώ<ζ άσττάσωμαί την τάλαίττωρον ττοΧίν. 
ώ μβ^άΧα Βήττοτ βμττνβονσ ίν βαρβάροις 
Ύροία, το κλεινόν ονομ άφαίρησβί τά'χ^α. 
ΊΓίμττράσί σ\ ημάς δ' βζά'^ουσ η^η 'χθονο<ς 
1280 8ού\α<;' Ιω θεοί. καί τι τους θ€ον<ζ καλώ ; 

καί ττρίν <γαρ ουκ ηκονσαν ανακαλούμενοι, 
φερ €69 ττυραν ^ράμωμεν, ώ9 κάλλιστα μοί 
συν τΐ}^ε ττατρίΒί κατθανεΐν ττυρουμεντ). 

ΤΑΛΘΤ3Ι02 

ενθουσιάς, Σύστηνε, τοις σαυτης κακοΐς' 
ίίλλ' α<γετε, μη φείΒεσθ^' ΌΒυσσεως δέ )(ρη 
εΙς χείρα Βοϋναί τήνΒε καΐ Ίτεμττειν ^/ερας. 

ΕΚΑΒΗ 

οτοτοτοτοτοΐ. στρ. α 

Υ^ρόνιε, Ίτρύτανί Φρύ'^ιε, ^ενετα 
ττάτερ, ανάξια τάς ύίαρΒάνου 
1290 <γονάς ταδ' οϊα ττάσχομεν ΒεΒορκας ; 

Χ0Ρ02 

ΒεΒορκεν, ά Βε με^αλόττολις 
ατΓολις ολωλεν ουο βτ εστί ιροια. 

ΕΚΑΒΗ 

οτοτοτοτοτοΐ. άντ. ά 

λελαμττεν "Ιλίο?, Πβρ- 

ηάμων τε ττυρί καταίθεται τεραμνα 

και τΓολις άκρα τε τειγεων, 

Χ0Ρ02 
ΤΓτερυ'γι Βε καττνος ώς τις ου- 
ράνια ττεσοΰσα ΒορΙ καταφθίνει (γα, 
1300 μαλερά μελαθρα ττυρί κατάΒρομα μεσωΒ, 

Βαίω τε λό^χα. 454 Ι ! ΤΗΕ ΌΑυΟΗΤΕΚδ ΟΡ ΤΚΟΥ 

ΤΙιλΙ 1 ιπαγ \)ίά ηιΐηβ 1ΐΛρ1β88 ίο\νη ίίΐΓθλνβΙΙ. 

Ο Τι•ο}', ηιίάδΐ 1)ΐΐΓ§5 Ιιαι-Βαπο 6Γ51: 5θ ρι-οιιά, 

δοοη ο{ ϊΪΛγ ^Ιοηουδ ηαηιβ δΗαΙΐ ΐΐιοα 1)6 5ροϊΐ6(1. 

Τΐιβγ ίΐΓ6 11ΐ66^ αη(1 ΐΗεγ Ιιαίβ υδ ίοιΊΐι ΐΐιβ 1{ΐιΐ€ΐ, 

ΤΙΐΓίΐΠδ ! Ο 76 Οοάδ ! — λνΐιγ οαΐΐ Ι οη ΐΐιβ Οοάδ ? 1280 

ΡοΓ ΟΕΐΙβά οη 1ί6Γ61:ο£οι•6 ΐΐιβγ ΙιβαιΊίβηείΙ ηοΐ. 

Οοηιβ, ηΐδΐι Λνβ οη 1ι6γ ργΐ'ε, ίοι* ^Ιοηοιίδΐγ 

8ο Λνΐΐΐι πΐ}' Βίαζίη^ οοαηΐΐ'γ δΐιοιιΐά Ι άΪΘ. 

ΤΑΙ,ΤΗΥΒίυδ 

Ηαρίθδδ^ άΐδΙί'ίΐιι^Ηΐ; αιΊ ΐΐιου οί ίΐιΐηβ ίΐίίΐίοίίοηδ ! 
Ηβηοε Ιιαίε Ηθγ — δραΓβ ηοΐ. Το Οάγδδβυδ' Ιιαηά 
Ηεΐ' ηιυδί; ^6 §ΐν6, &ηά Ιεαά Ιο Ιιίιη Ιιίδ ρπζβ. 

ΗΕΟυΒΑ 

\\'^06 ίδ Π16 ! ε1ι ίον ΐΐιε λνοβδ ΐ1ΐ3,ΐ 1)6 πιίηβ ! (.57;•. 1) 
ΟΐΌηίοη, Ο Ρΐιΐ'γ^'ϊ&η Γ,οι-οΐ, ουν ΐ36^6ΐ;Ϊ6Γ_, οπγ ίίΐΐΙΐϋΓ, 
ϋοδί ίΐιοα δ66 ΐΊ0\ν οαΐαηιΐΐ^'δ ΐεηιρεδΐδ αΐΌΠπά υδ 
§α11ΐ6Γ^ 

ϋηηιεΓϋβά άοοπι οί Όαιτίαηυδ' Ιΐηε ? 1290 

ΟΗοκυδ 
Η 6 Ιιαΐΐι δβεη : γεΐ ίδ Τγου^ ΐΐιε δΐαΐεΐγ ^ϋγ, 
Α οϋγ ηο ηιοι•6^ άοδΐΐ'ογεά λνϋΐιουΐ ρίΐγ. 

ΗΕΟυΒΑ 

\νο6 ίδ ηΐθ, Λνο6^ 3,η(1 α ΙΙΐΓβείΌΙά λνοε ! (Αηί. 1) 
ΙΗοδ ίδ Ι^ίαζίη^^ ΐΐιε Γαηιρ&νΐδ οί ΡοΓ^απηίδ οι•&δ1ιίη§ 
Οο\νη-, \νϋ1ι 1\\& Ιιοηιεδ οί οπγ οϋγ, τηίά ίΐαηιεδ ίαΓ- 
ίΐαδίιιησ 

Ονοι• ϊΙίθϊγ Γυίηδ^ α ίιίΓηαοβ-^ΙοΛν ' 

ΟΗοκυδ 
ννίΐΐι ίΐδ Λνί(ΐ6-\νί秀(1 Μίΐοΐίηβδδ Ιΐιε Ιιβανβη'δ ίαοθ 
οονεηη^, [Ιιονβηησ. 

Ο'ει* ουΓ δρε&Γ-δΙηοΙίεη Ιαηίΐ ίδ ΐΐιε δηιοΐνο-οΐοαά 1300 

(^Μβ£0(ΐ6.) 

Ι η ηΐίΐάηθδδ οί Γυίη-ηίδΐι βαιΊΐίλναιχΙ Ιΐιβ^ Γββΐ, 
ΟαΓ Ιΐϋΐΐδ^ 'ηβαΐΐι Ιΐιβ ίΐΓ6 αηά Ιΐιε ίοβηιεη'δ δΐεεί. 

455 ΤΡΩΙΑΔΕ2 

ΕΚΑΒΗ 

ώ τβκνα, κΧύβτβ, μάθβτβ ματρ6<; αύ^άν, στρ. β 

Χ0Ρ02 
Ιάλξμω τον<ζ θανόνταζ άττύβα. 

ΕΚΑΒΗ 

<γ€ραίά τ 669 ΊΤβΖον Τίθβΐσα μβλβα, 
και χ€ρσΙ ^/αΐαν κτνττοΰσα Βισσαΐς. 

Χ0Ρ02 
ΒίάΒο'χ^ά σοί ηόνυ τίθημί ηαία 
τού<; €μούζ καλούσα νβρθεν 
άθ\ίου<ζ άκοίτα<ζ, 

ΕΚΑΒΗ 

ά^όμβθα φβρόμεθ' — 

Χ0Ρ02 

1310 αΧ^ος αλγο? βοα,'ζ, 

ΕΚΑΒΗ 

ΒονΧβίον ντΓο μβλαθρον εκ ττάτρα^; γ' εμάς. 

Τίρίαμε ΐΐρίαμε, συ μεν 6\όμενο<; 
άταφο<;, άφιλος, 
άτας εμά<; άίστο^; εΐ, 

Χ0Ρ02 
με\α<; <^αρ οσσε κατεκαΧυψε 
θό.νατο^ οσίον άνοσίαΐζ σφα^/αΐσίν, 

ΕίΙΑΒΗ 

^ώ θέων μεΧαθρα καΐ ττόΧίς φίΧα. 

Χ0Ρ02 
€ 6. 

45^ ίήρ: ΟΑυοΗΤΕΚδ ορ τκου 

ΗΕΟυΒΑ 

(.9^Γ. 2) 
ΗβΆΥ, οΐιϋάΐ'βη^ Ο ΙιεαΓίνβη ^οαηηοΙΙιβΓ'δ ογγίη^ ' 

ΟΗοκυδ 
Το Ιΐΐ6 ά^Βίά άοϋί ΐΗου Λναίΐ — οαη Ιΐΐ6^ Ιιοηγ Ιΐηπβ 
€η1:Γ6αΐϊη§ ? 

ΗΕΓυηΛ 

Ινθ\ν οη Ιΐιβ §ΐΌΐιηο1 αΐ'6 ιτιίηε οΐίΐ 1ϊηΊΐ38 Ι^ίη^, 
Αηά ηιίηβ Ηαιίίΐδ^ αηά πιίη6 Ιιαηοΐδ οη ΐΐιβ 
εαΓίΙι αΐ'6 Ι36αΐίπ§ ! 

ΟΗΟΗυβ 

ΕαιΙΙηναΓά ηιγ Ι^^ηββ, 3.3 Ι ίυΐίολν Ιΐιεε^ Ι^ΟΛνδ, 
Αδ Ι €γγ ίο Ιΐΐ6 άλνεΐΐεΐ' ίη Ηίκίεδ' Ηοιίδε^ 
Το ηιίηβ Ιιαρίβδδ δρουδβ. 

ΗΕευΒΑ 

Ι αηι Ιιαίεά — Ι β,ϊϊι 1)0ΐ•η6 — 

ΟΗΟκυδ 

δοιτο\ν ΓΪη^δ ΐη ΐΐι^ ονγ ! 1310 

ΗΕΟυΒΑ 

Ρι•οηι ηιγ Ιίΐηά πηίο ηιαηδίοηδ ο£ δΙανβΓ}^. 
Ο Ηαρίβδδ Ι ! 
Ο Ρΐ'ΐαηι, Ο Ρι-ίαπι^ δίαΐη \νί11ιοηΐ ΙοηιΒ, 
ν\''ΐΐ1ιοιιΐ ίΐ'ίεηίΐ^ ηοα^ΐιΐ^ ηοπ§1ιΙ άοδί Ιΐιοα Ι^ηονν οι 
η\γ ίΐοοηι ' 

ΟΗΟΗυδ 

Κ ΡοΓ ΐ1ΐ6 Μίΐεΐνηβδδ οί" άεαίΐι Ιιαΐΐι δΐη-οικίεά Ιΐιε 6)'ηβ 
Οί" ΐΐιε η^ΐιΐεουδ^ Ι3γ Ιιαηά οί" ΐΐιε ίηιρϊοιίδ δίαΐη. 

Ι ΗΕΟυΒΑ 

Ο ίϊαηεδ οί Ιΐιε Οοάδ^ άεαί' οϋγ ηιίηε ! ΟΗΟΗυδ 

\\'^οε Ι — Λναϋ Ιΐιε ΓείΊ'ϋίιι ' 457 ΤΡΩΙΑΔΕ2 

ΕΚΑΒΗ 

ταν φονίον ^%€Τ6 φλυ^α Βορος τε Χο'^γ^αν. άντ. β' 

Χ0Ρ02 
τάχ^ €ΐ<ζ φίΧαν <γάν ττβσβΐσθ' ανώνυμοι, 

ΕΚΑΒΗ 

1320 κόνις δ' ϊσα καττνω τττερν^ί 7Γρο<ζ αίθερ 
αιστον οϊκων €μών μβ θήσβί. 

Χ0Ρ02 
όνομα ύ€ γα? αφαν€<ζ βισιν αΧλα ο 
αΧλο φρουοον, ουο ετ βστιν 
α τάλαίνα Ύροια. 

ΕΚΑΒΗ 

έμάθβτ, €κ\ύ€Τ€ ; 

Χ0Ρ02 
ΐίβρ^άμων κτύτΓον, 

ΕΚΑΒΗ 

€νοσί<; άττασαν βνοσις ΙττίκΧυσει ττοΧίν. 
ιω ιω, 

τρομερά τρομβρα μβΧβα, φβρετ 6- 
μον ίγνο<^. ίτ εττί- 
1330 ΒούΧβίον άμβραν βίου. 

Χ0Ρ02 

Ιώ τάλαίνα ττολίζ' όμως δε 

ττρόφερβ ττόΒα σον ε'ττΐ ττΧαταζ ^Αχ^αιων. 

ΕΚΑΒΗ 
ίώ γα τρόφιμε των εμών τέκνων.^ 

Χ0Ρ02 

ε ε. * Ρ^Ιβ^'Έ αΓΓ&η«εηιβηΙ αίίορίβά. 
458 ι ΤΗΕ ΟΑυΟΗΤΕΚδ ΟΡ ΤΚΟΥ 

ΗΕΟυΒΑ 

Τ1ί6 άεαίΐι-ίΐίΐιηί*, Ιΐιε δρεαι-, ΐη ^οαΐ' ηήίΐδΐ Ιι&νβ 
άοπΊίηίοιι^ — (^Αηί. 2) 

εΗοκυδ 
5\νίί*1;-ία11ίη§ ίο εαΐ'ΐΐι γουΓ ηιεΓηοΓΪαΙ δΗαΙΙ ναηίδΐΊ, — 

ΗΕΟυΒΑ 

Αηθ ΐΐιβ άϋδί;, ο'^γ ϊΐιε -«^βΐΐίίη λνί^θ-ΒίνοΙοΙιίη^ ϋδ 1320 
ρϊηΐοη, [1)&ηϊδ1ι. 

Μίη6 εγβδ ίΓοιη Ιΐιε Ιιοιηε οί ηιγ ^εαηπη^ δΐιαίΐ 

^Ήοκυ8 
Αικί Ιΐιβ ηαιηε οί* ηι^ Ι&ικΙ δΐιαίΐ 1)θ ΙιεαΓίΙ ηοί, 
αηΛ ^ν^^16 [αΐ^ίάβ 

δ1ι&11 1ΐ6Γ οΙιϋάΓοη 1)θ δοπΐΐθΓβά ; ηο ιηοΓβ οίοίΐι 
Τ^ο^'8 Λνοβίυΐ ρηάο. 

ΗΕΟϋΒΛ 

Βίίΐ γ€: ϊϊΐΆΥΐί — άίά γε 1ι6εγ ? 

οΗοιιυδ 

0Γαδ1ΐ€ί1 ΡβΓ^ίΐηιυδ άολνη ! 

ΗΕΟϋΒΛ 

Τ1ΐ6 ε&ΐ'ΐΐκ^ιιαίνβ ΐΠεΓεοί δΐιαίΐ εη^ιιΐί ΐ1ΐ€ ΐοΛν η ! — - 

Ο δΟΓΓΟΛν'δ ΟΓΟΛνη ! 

Ο ΙοΙΙθπη^, ΐοΐΐεήη^ 1ΐηιΙ)5, ιιρΙ)6αΓ 

Μγ δίερδ ; Ιο ίΗε Ιϊίε ο£ Ι^οηάα^Έ ίαγβ. 1330 

ΟΗΟΕίυδ 

Ο 1ΐίΐ})ΐ6δ8 Τγο}^ ! — Υεΐ; άοΛντι ΐο ΐΐιβ δίΓαηά 

Αηά ΐΐιε ^αΐΐε^δ Αοΐιαβαη Ιΐι^ ί<;€;1:ιηιΐ5ΐ 8ΐι•&ϊη. 

ΗΕΟυΒΑ 

Ο Ιαηά — οί" ιηγ οΙιίΙάΓβη ΐΗε ηυΐ'δΐη^-Ι&ηά ! 

εΉοκυδ 
ννο6 ! — Λναϋ ί1ΐ6 Γβίι-ίΐίη ! 

[Εχβαηί ΟΜΝΕ3. 459 ΗΕΙ,ΕΝ Ι 1 ΑΚΟϋΜΕΝΤ 

Ιτ ϊί> ΙοΙ(Ι Ιΐιαί οηβ ο/' ίΐιβ οΐά ί)αΓ(ί,\, ηαηιεβ ^^Ιεήν/ιοηι.^, 
τνΐιο Ιίνβά ήχ §ση6ί'αίΐυ?ιχ Αβ/ό/τ Εηήριάβ};, (ϋά ϊη α 
οενίαιη ροοΊΠ νενίΐε ΗβΙεη, {οΐ' Ιΐιαΐ Ηβΐ' είη η'αχ ίΐιβ ναυ^β 
ο/' νη^βη/ /() ΗαΙ/αχ αηά Ιο Ττθ'ΐ)> ΤΙιετβιιροη ινα8 Ιιβ 
}>{ηΐ€ΐί 1)ΙίηίΙ /ον ηάΐίησ ο?ι Ιϊ6?' ?νΙιο Ιιαά αββί' άεαίΐι 
1)6€0?η€ α ξοάάβαα. Βιιί ίΐιβ νιατι νερεηίεά ο/ /»* ρνε- 
χηνιρΗοη, αηά τηαάβ α 7ΐ6?ν .^οη§ ιιΦβΓβ'ηι Ηβ ηηΞαιά αΙΙ 
ύιβ ενΐί }ΐ6 Ιιαά Χ2ΐ?ι§ ο/ ^η^^η ΗβΙβη, αηά τνονβ ίηΐο Μχ 
Ιαι/ αη αηάβηί Ιε^βηά, ΙεΙί'ιησ Ηοτό ύιαί ηοί βΗε, Βιιί Ηεν 
τνταΐΐΗ οηΐΐ/, Ιιαά ρα886ά Ιο Ττοιι, τνΜΙβ βΐιβ τναχ ϋοηιβ 
Ιηι ΐΗβ Οοάχ ίο ΐΗβ Ιαηά ο/' Ε§^ρί, αηά ίΐιβι-ε νειηαίηεά 
νηΐϊΐ ίΗε άατι^ ινίιεη Ηετ Ιονά, Ιηνηιησ αβϊάε οη ΐΗε Ιιοτηε- 
ινατά νοΊ/α§ε, 6•Ιιοι/Ιά/ίηά Ιιετ ίΐιεί'ε. 

ΐνΐιεη Ιιε Ιιαά άοηε ΐΚΐΒ, }ιΐ8 8Ϊφ.ί 7να8 8ΐ?'αίσ/άη'αί/ 
τε8ΐοΐ'εά ίο Ιύηι, 

Ιη ί/ιΪ8 ρίαι/ Ϊ8 ΗεΙεηχ χΐυΐ'ΐ/ ίοΐά αοεονάπι^ ίο ίΐιε 
" ΚβεαηΙαίίοη ο/ 8ίε87€Ηθ7Ίί8." ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤ02 ΠΡ0:ΕΩΠΑ 

ΕΛΕΝΗ 

ΤΕΤΚΡ02 

Χ0ΡΟ2 

ΜΕΝΕΛΑ02 

ΓΡΑΓ2 

ΑΓΓΕΛ02 

ΘΕΟΝΟΗ 

ΘΕΟΚΛΤΜΕΝΟ^ 

ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ 0ΚΑΜΑΤΙ8 ΡΕΚ80ΝΑΕ 

Ηει,εν, υ:ί/& ο/ ΜεηεΙαη^. 

ΤΕϋΟΕΚ, α ΟνεεΤί Ιιενο, χυηο/οηφί αϊ Τγοι/. 

ΜΕΝΚΐ^Αυδ, 1:ίη{ΐ ο/ 8ρανέα. 

ΡοκτκΕδδ, ο/ ΐΚε ραΐαββ ο/ ΤΙιεοβΙί/ηιβηηβ. 

ΜΕδδΕΝΟΕΚ (βΐ'δΐ:), α 8αϊΙοτ ο/ ΜεηεΙαιίΒ' οπυ). 

Τηεονοε, α ρνίβδίεβδ, δίϊΐβν ο/ ΤΚεοοΙ^ιηεηιΐδ. 

ΤΗΕ001.ΥΜΕΝϋδ, Πηί] ο/ Ε()γρΙ. 

Μκ63ΕΝθΕΚ (δβοοηά), α βενναηί ο/ ΤΙιεο€ΐι/7ηεηιΐ8. 

Τηε Τνυιν Βκετηκεκ, ΰαβίοτ αηά ΡοΙΙηχ. 

Οκοκϋδ, οοηΒίβΙίη^ ο/ οαιιίίνε Οτεβίο τπίΐΐάεηδ αίίεηάαηί οη 

ΗεΙεη. 
Οηατάδ, αίίετιάαηΐΒ, Ιιηηίβηιεη, αηά ίβιηρΐβ-ηιαίάεηδ. 

δοΕΝΕ : ΒβίοΓΘ Ιΐιβ ραΐαοβ ο£ ί,Ηβ Κΐη§ οί Ε^νρί- Ι^ν ΐΐιβ 
τηοιιΙ^Η ο£ 1:Ηβ Νϋβ. 1η ΙΗθ ίοΓβ^Γουηά βί/ίΐηάδ ϋιβ 1:οιώ1> 
ο£ Ριοίβνΐδ, ίαϋιβΓ οί Τΐιβοοί^'πιβηαδ. νοί.. 1. Η Η ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΝΗ 

Νείλου μίν αΖδε καΧλατάρθβνοί ροαί, 
09 άντΙ Βίας ψακάΒος Αΐ'γύτηου ττεόον 
\€νκή<; τακ€ίσ7]ς 'χίόνο<ζ ν^ραίνβί <^ύα<^. 
ΤΙρωτευ^ δ' 6τ βζη τήσΒε γης τύρανί'ος ην, 
Φάρον μβν οίκων νήσον, ΑΙγντττου δ' άναξ, 
δ? των κατ οϊ8μα τταρθίνων μίαν γαμβΐ, 
"Ψαμάθην, βττβώη Χβκτρ άφήκβν ΑΙακον, 
τίκτ€ί δε τέκνα Βισσα τοΐσΒβ Βώμασι, 
^βοκΧνμβνον άρσβν , Ί* οτί Βη θ€ον<ζ σεβων 

10 βίον Βίήνβγκ, βύγενή τ€ ιταρθίνον 

ίοω, το μητρός αγΚαισμ , οτ ην ρρεφος' 
βττεί δ' 69 ήβην ήΧθβν ωραίων γάμων, 
καΧονσιν αντην @€ονόην' τα θβία γαρ 
τά τ οντά καΐ μεΧλ,οντα ιτάντ ηττιστατο, 
ττρογόνον Χαβονσα Ί^ϊηρβως τιμάς ττάρα. 
ημίν δε γη μβν ττατρίς ουκ ανώνυμος 
Ζτταρτη, ττατηρ οε Ιυνοαρεως- βστίν οε οη 
Χόγος τις ώς Ζβύς μητίρ βιττατ βίς Ιμην 
ΑήΒαν κύκνου μορφωματ όρνιθος Χαβών, 

20 09 Βολίον βϋνην έξεττραξ^ ύττ αΐβτοϋ 466 ΗΕΕΕΝ 

Ηει.εν (ΙϊχαονβΓεά ΰο/νβίΐ 1?ι ρι•αι/η' αϊ Ιί/ε Ιονώ ο/' ΡκοΙει*.^ 
8]ιβ ηα€8 α?ιά αάναηοοε Ιο Ιίιβ^ΐΌηί οίΐΗβ 8ΐαβ€. 

ΗΕ1.ΕΝ 

Τηε8Ε 1)6 ΐΗε Νίΐβ'δ ίαΪΓ-βθΛ\ ίιι^ νΪΓ^ϊη-8ΐΓ63ηΐ5, 
\νΐιο_, ίεοί Λνΐΐΐι λνΐιϊΐε εηοΛν ιπείΐϊη^, ηοΐ Λνϋΐι Γαΐιι 
ΡΐΌηι 1ΐ€ίΐνβη^ Λν^ΐεΓδ Ε§}'ρ1'5 Ιολνίαικί β^Μδ. 
ίοΐ'ά ο£ ΙΐΊΐδ Ιίΐηά Λν&δ ΡΓοΐεαδ, \ν1ιίΐ6 Ιιε Ιίνεθ, 
ΟλνεΙΙβΓ ίη ΡΙιαί'Οδ' ίδΙε, άπα Ε^^ρΙ'δ Ι^ίη^, 
ννΐιο οί Ιΐΐ6 Μαίίΐδ δεΕί-ΙιαυηΙίη^ \\'€(ίΙ(Ϊ6{1 οηε^ 
Ρδ&ηιαΐΐιβ^ ΛνΐΛολνεά Λνίίβ οί Αβαουδ : 
Αηά Ιο Ιΐιίδ Ηοιίδβ δΐιβ Βΐ'ου^ΐιί; ίοιΊΐι οΠΐΜι-οπ 

Α δοη^ ΤΗ€θο1}7τη6ηαδ; — Γογ ΙΗεΙ Ηοηουηη^ 

Τ1ΐ6 Οοάδ Ηίδ ίαΙΙΐθΓ Ιΐνεά,, — α ηοΜε όειυ^ΙιΙβΓ, 10 

Νίΐηιεά Είάο, '' ηιοΙΙιβΓ'δ ρηάε/' \\^1ιΐΐ6 γβΐ α 1)3ΐ)6 ; 

ΒιιΙ^ δίηο6 δ1ΐ6 §Γ6\ν Ιο Μοοιη οί δρουδ&Ι-Ιίάε,, 

Τ1ΐ€οηο€ ^ ί1ΐΐ67 οαΐΐεά 1ι6γ^ ίοΓ δ1ΐ6 ΙίπβΛν 

Ηεανεη'δ ΛνΐΠ ίοΓ ΐ1ιΐη§δ ΐΐιαΐ αΐ'β αηά Ιΐιίη^δ Ιο 1)6, 

ΙηΗ6ΓίΙϊη§ ίΐΌΐη 1ι6γ ^ΓαηάδίΓε Ν6ΐ'6υδ ίΗΐδ. 

Γογ ιηε, ηοΐ ίαιηείεδδ ίδ ηιν ίαίΙιειΊαηά 

δραΗα : πΐ}' δΪΓ6 \νεΐδ Τγηάαι-υδ. Τ1ΐ6 ΐπΐε 

Τ6ΐΐ6ΐ1ι ίΙΐ3.1 ίο ιηγ ΐΉοΐΚει* Εεάα ίΐ6\ν 

Ζ6ΐΐδ^ \νΗο 1ΐίΐ(1 δίοΐη 1;1ί6 1ΐ1ν6η6δ8 οί ά δλνπη, 

Αηά, ίΐ66ΐη§ ίΐΌηι α οΙίΕδΐη^ 6?ι§ΐ6, ΛνΓου^ΙιΙ 20 

* ι. β. Τΐιβ ραΓρο36 ο£ βοιί. 

467 

ΗΗ 2 ΕΛΕΝΗ 

Βίω<γμα φβν'γων, βΐ σαφη<; ούτος λογο9. 
'ΈίΚβνΐ] δ' €κ\ήθην• α δε Ίτεττόνθαμ^ν κακά 
Χβ'-γοίμ αρ. ηΧθον τρβΐ'ς θεαΐ κάΧλους ττύρο 
^ΙΒαΐον 669 κευθμων ^ΑλβξανΒρον ττάρα, 
"Ηρα ΚντΓρος τε Βίο'γβνής τβ τταρθένος, 
μορφής θέΧονσαί ΒιαΊτβράνασθαί κρίσιν, 
τονμον δε κάΧλος, βΐ καλόν το Βυστνχές, 
ίίύττρίς ττροτβίνασ^ ως ^ΑΧβξανΒρος <γαμ€Ϊ, 
νικά- Χίττων δε βονσταθμ ^ΙΒαΐος Τίάρις 

30 '^ττάρτην άφίκβθ^ ό^ς βμον σ'χι'ισων Χεχος. 

"Η/Οίΐ δε μΕμφθβΙσ οννεκ ου νίκα Θεάς, 
€ζ7μ•6μωσ€ ταμ ^ ΑΧεξάνΒρφ Χβχ^η, 

ίοωσι ο ουκ €μ , αλλ ομοιωσασ €μοι 
€ΪΒωΧον βμττνουν ουρανοί) ζυνθβϊσ άττο, 
ΐίριάμου τυράννου τταώί' καΐ Βοκ6Ϊ μ εχ^βιν 
κβνην Βοκ7]σίν, ουκ εχωζ/. τα δ αΰ Δ,ιος 
βουΧεύματ άΧΧα τοίσδε συμβαίνει κακοΐς- 
ΊτόΧεμον <γαρ είσηνε'^κεν 'ΈΧΧηνων 'χ^θονί 
καΐ ΦρυξΙ Βυστηνοισιν, ώς 6'χλου βροτών 

40 ττΧηθους τε κουφίσειε μητέρα 'χθονα, 

ηνωτόν τε θείτ) τον κράτιστον 'ΈίλΧάΒος. 
Φρυ^ό)ν δ' ε9 αλκην ττρούτεθην ε'γώ μεν ου, 
το δ' όνομα τούμόν, αθΧον"ΈΧΧ7]σιν ^ορός. 
Χαβών δε μ ^Έ^ρμής εν τττυ'χαΐσιν αΙθερος 
νεφελτ] καΧύψας, ου ^αρ ημεΧησε μου 
Τιεύς, τόνΚ ες οίκον Τίρωτεως ίΒρύσατο, 
ττάντων ττροκρίνας σωφρονεστατον βροτών, 
άκεραιον ώς σώσαιμι Μει^ελεω Χέ^ος. 
Αταγω μεν ενυαο ειμ , ο ο ασλιος ττοσις 

50 στράτευμ άθροίσας τας εμάς άναρτταηας 

θήρα τΓορενθεΙς ΊΧιου •πυρ'^/ωματα. 
ψυ^αΐ δε ττοΧΧαΙ Βι εμ εττΐ ΧκαμανΒρίοις 

468 ΗΕΙ.ΕΝ 

Βγ §υϊ1β Ιιίδ ρΙεαβαΓβ, — ίί Ιΐιβ ίαΐβ 1)β Ιηιβ. 

Ηείεη ιηγ ηαιηβ, αηά ΐΐιβδβ ηΐ}^ δυτίβΓίηοδ : 

Ιη δΐηίβ ίον 1)6αυΐγ οαιηε 11ιγ6Θ Οο(1ά65δ6δ 

Το Ραπδ ΐη α άεβρ Ιάαεαη άβΙΙ — 

Η^Γα^ αη(1 ^^ρ^^δ^ αηά Ζβυδ' οΐιίΐά^ Ιΐιβ Μίΐίίΐ^ 

Γαΐη Ιο ΐ3Γίη§ 1)€ίΐιιΙ^'δ ]ιΐ€ΐ§ηιβη1: ιιηΐο ΐδδΐιβ. 

Αηά Ο^ρΐ'ίδ ΙθΐΉρΙίη^ Ραηδ — 1ΐ6 δΐΊθΐι1(1 Λν^ά 

Μ}^ ίαίηιβδδ^ ΐ£ ΓΩΐδίοΓΐιιηε οαη 1)6 {άϊυ, — 

Ρι-βγαΐΐεά : Μαεαη Ραηδ Ιείί Ιΐΐ6 ΗβΓοΙδ, 

Αηά ΓοΓ Ιιίδ 1)ηοΙβ^ ίοι• ιηβ^ ίο δραιΊα οαηιε. 30 

ΒαΙ ΗβΓίΐ, \ντοΐ1ι ΐΐιαΐ δΐιβ δίιοιιΐΓΐ ηοΐ ρι-βνίΐίΐ, 

Τυηιεά ίηΐο αϊι• ΑΙθχβ,ηάβΓ'δ ^ο^ οί ιηβ ; 

Οανβ Ιιϊηι ηοΐ ιηβ, Ι3υΐ ίβδίιίοηβά Η]ί6 Ιο ηΐ6 

Α ΐ3Γ6&ΐ1ιΐη§ ρΗ&ηΐοηι^ ουί οι οίουάΐαηά \νΓθΐιρ^1ιΐ;, 

Ροΐ' Ρπαιη'δ ρηηοεί^ δοη : 1ΐ6 άεειιΐθά ηιο Ιιίδ, 

ννΗο \ναδ ηοΐ^ α ν&ϊη ρΐιαηΐαδγ. \νίΐ1ΐίΐ1 

Ζβυδ' οοαηδθΐδ ίο Ιΐΐ6δ6 6νί1δ αάάεά ηιθΓ6 ; 

ΡοΓ \ν;ΐΓ 1ΐ6 ΐ3ΐΌυ^1ι{; υροη Ιΐιβ ΗβΠβηβδ' Ιαιιά 

Απ(1 Ιι&ρίβδδ ΡΙΐΓ^β'ίέΐηδ, Ιο άίδΐ^πΐ'άβη δο 

ΕαιΊΐι-ιηοΙΙιβΓ οί" Ιιβί' δίΓαΐΐεπεά ΐΙίΓοη^δ οί παβη, 40 

Απα ίο ηΐΕΐν6 Ηβΐΐαδ' ηιί^ΐιΐϊβδί δοη ι•6ηο\\αιβά. 

Ι Ιαγ 'Ιλνίχΐ ΡΙΐΓ^^^ΐαηδ' ρΐΌ\ν6δδ — γβΐ ηοί; Ι^ 

Μ^ ηαιηε ^Ιοηβ — αηά Ηβΐΐεηβ δρε&Γδ;, Ιΐιβ ρηζ6. 

Μβ Ηεηηεδ οαυ^Ηΐ α^αγ ίη ίοΜδ οί" &ίγ, 

Αηά νείΐεά ίη ο1ουά_, — ίοι* Ζβυδ ίοΓ^αΐ ηΐ6 ηοί^ — 

Αηά ίη ΐ1ΐ6δ6 Ηαΐΐδ οί Ρΐ'οΙβυδ δβΐ ηιβ άοΛνη, 

Οί ίΐΠ ηιβη }ιο1άί秕 Ιιίηι ηιοδί οοηΐίηβηΐ, 

Τΐιαΐ Ι ηιί^ΐιΐ Ιίοβρ ιή6 ριΐΓβ ίοι• Μεηείίΐαδ. 

8ο αηι Ι Ιιβί'β : πιίηε Ιιρ,ρίβδδ Ιοι-ά ΐΐιβ λνΐιίΐβ 

0&11ΐ6Γ6ά α 1ΐ0δ1;_, δβΐ ίοΓίΙι ίοΓ Ιΐίυιη'δ ΐο\ν6Γδ, 50 

Οιΐ€δΐίη§ Ιΐΐ6 ΐΐ'ίΐοΐ^ οί ηιβ Ιιίδ Γανίδΐιβά Ι^ήάβ. 

Αηά ηΐΗη^ α Ιίίβ Ιίβδίάε δοίΐηΐίΐηάεΓ'δ δίΐ'εαηΐδ 

469 ΕΛΕΝΗ 

ροαΐσιν βθανον η δβ ττάντα τ\ασ βγω 
κατάρατό<ζ βίμι καϊ Βοκώ ττροΒονσ εμον 
ττόσιν σννάψαί ττοΧβμον' ΈίΧλησίν μέ^αν. 
η οητ 6Τί ζω ; υβου τοο βισήκουσ €7γο9 
'Έρμον, το κλεινόν μ! βτι κατοικησειν ττεΒον 
^7Γάρτ7]ς συν άνΒρί, Ύνόντος ώζ €9 'ΊΧιον 
ουκ ηΧθον, Ινα μη \εκτρ ύττοστρώσω τινί. 
(Ό βω9 μεν ουν φώζ ήΧίου τόδ' εβΧεττε 

Τ1ρωτεύ<ζ, ασνΧος ην <^/άμων' εττεί Βε γϊ}9 
σκότω κεκρυτΓταί, τταΐς ο τον τεθνηκότος 
θήρα ηαμείν με. τον ττάΧαυ δ' εμον Ίτόσιν 
Τίμώσα ΐίρωτεως μνήμα ττροσττίτνω τόΒε 
Ικετί<ζ, Χν άν^ρΐ τάμα Βιασώση Χεχ^], 
0)9, 66 καθ' ΈΧΧαδ* όνομα ΒνσκΧεε<ζ φέρω, 
μη μοί το σώμα γ' ενθίώ^ αίσ-χύνην οφΧτ), 

ΤΕΤΚΡ02 

τις τώι^δ' ερυμνών Βωμάτων εχεί κράτο<; ; 
Πλούτου '^αρ οΙκο<=; άζίος ιτροσείκάσαι 
70 βασίΧευά τ άμφίβΧηματ εΰθρί'γκοί θ* εΒραι, 
εα' 

ω Όεοί, τιν ειοον ογιν ; εχ^υίστ7]ν ορω 
<γυναίκο<ζ είκω φονιον, η μ! άττώΧεσε 
ττάντα'ζ τ Άχ<χίοι;9. θεοί σ , όσον μίμημ εχ^εις 
*ΈΧενη<ζ, άτΓοτΓτύσείαν. εΐ δβ μη 'ΐ' ζεντ) 
'^αία ττόδ' εΐγ^ον, τωδ' αν εύστό'χω τττερω 
άττόΧαυσιν είκοϋς έβανες αν Αώς κόρης. 

ΕΛΕΝΗ 

τι δ' ; ω ταΧαΙττωρ", όστις ων μ^ άττ εστράφης, 
καϊ ταΐς εκείνης σνμφοραΐς εμε στν^είς ; 

ΤΕΥΚΡ02 
80 ήμαρτον όρ-^/τ) δ' εΐξα μάΧΧον ή μ εγρήν 

470 ] ΗΕΙ.ΕΝ 

Ρεπδΐιεά ίον ηιβ. Ι, ί;1ια1 εηάαΓεά ηΐΐ ίΐιίδ, 

ΥβΙ πηι οιίΓδΟίΙ Ιοο^ Ιιείά Ιΐ'αίίΓβδδ ίο ιηγ 1ογ(1, 

ΕηΙίίηάΙβΓ οί' α ιηΐ^ΐιΐγ \ναι• ίοι* Οι•66ΐνδ. 

\νΐι^ Ιΐΐ6η 1ίν6 οη ? ΤΙιίδ ρΓορΗεο^ ο£ Ηειτηβδ — • 

\νΐιο 1νη€\ν Ιΐιαΐ ηβ'βΓ ίο Τγο^ Ι ραδδ6(1 — Ι Ιιεαι-ά, 

ΤΙΐϋΙ Λνΐΐΐι ηι^ 1θΓ(1 ίη δραιΊ:3,'δ ρΐαΐη ΓβιιΟΛνηβίΙ 

Ι 76ΐ δΐιουΐά (1\νβ11^ ηοι* δβΐ'νβ ^η αϋεπ οοιιοΐι. 

ννΐιίΐε ΡΓοΙεπδ }'6ΐ Ι^βΙΐΘΐά γοη Ηο^ΙιΙ οί άαγ, 60 

Ιηνίοΐαίθ Ι ία1:)οά6 : 1)αΐ Ηβ ίδ νβίΐβίΐ 

ΝοΛν ίη βαιΊΐι'δ άαιΊίηβδδ ; αηά ΐΐιβ ά^αά Ιίΐη^'δ δοη 

Ραΐ'δυβδ ηΐθ. Ηοηοιιηη§ ηιΟΓβ ιηίηθ αηοίβηΐ δροιίδβ. 

Αϊ ΡΐΌΐευδ' ΐοιηΐ^ Ι οαδί ιτιβ, δυρρΗαηΐ 

Τΐιαΐ 1ΐ6 χηαγ Ιίβερ ηΐ6 ιιηδαΐΐΐβά ίοι• ιηγ Ιοί'ά, 

Τΐιαΐ, Ιΐιου^'ΐι ΐΙίΓου^Ιι ΗβΠ&δ ενίΐ ίίΐιηβ Ι 1)6ίΐΐ', 

Μίη6 Ιιοηουι* ΙιβΓβ ιτια^ Ιαΐνβ ηο δΐ&ίη οί δΐιαηιβ. 

Ε?ΐΐ67' ΤΕυΟΕΚ. 

ΤΕυΟΕΚ 

\νΐιο ΗεΙΙι Ιΐΐ6 Ιοί'άδΐιίρ οί" ΐΐιβδβ οαδίΐε-ΐΐίΐΐΐδ ? 

Το Ρΐαΐυδ' ραΐαοβ ηιί^ΐιΐ: οηε Ιίΐνβη ΐΚεηι — 

ΓαΪΓ Ι^αΐΐΐεηιοηΐδ αηά γογολ ΗίΐηΙ^ΐη^-ΐοΛνΘΓδ ! 70 

Ηα! 

Υβ Οοάδ^ \ν1ΐ3.ΐ δί^ΐιί; ! — Ιΐιβ 1θ3,11ΐ6(1 δΐηιίΐίίικίβ 

Οί 1ΐ6Γ, ΐΐιε ιηιΐΓάεΐ'Οδδ, \ν1ιο Γΐιίηοοΐ ηιβ 

Αηά α11 ΐΐιβ Οι-εβίνδ ! Νο\ν ΐ1ΐ6 Οοάδ δρυε Ιΐιοε ουί — 

8ο 1ί1ί6 ΐΐιοιι άυΙ Ιο Ηβίεη ! δΐοοά Ι ηοΐ 

Οη Εΐίεη δοϋ, \)γ Ιΐιΐδ υηβιτίη^ δΐι&ίΐ 

Τΐιοιι ΙΐίΐάδΙ (116(1 — ίϊιγ ιτιεβά ίοΓ ϋΐίεηβδδ Ιο Ζβυδ* 

(1ί111οΐΊΪ61•. 

ΗΕΙ.ΕΝ 

υηΐιαρργ, \ν1ΐ06'6Γ Ιΐιοα \)β, \ν\\γ Ιυνη ίΐΌηι ηΐ6, 
Αηά Ιοαίΐιβ ηΐ6 ίοι* ίΐίΉίοΐίοπδ 1)0Γη οί Ιιθγ ? 

ΤΕυΟΕΗ. 

Ι 6ΓΓβ(1^ ίο \νΓίΐΐ1ι ηΐ0Γ6 ^ίεΜβίΙ ϊΥι&η \\'αδ ηι^θΐ. 80 

471 ΕΛΕΝΗ 

μισβΐ 'γαρ ΈΧΧας ττασα την Δ^ος• κορην. 
σνηηναίθι δ' ημίν τοΐ<; ΧεΧβ^μάνοις, <γύναι. 

ΕΛΕΝΗ 

τις δ' €6 ; ττόθβν ^ής τήσΒ^ βττβστράφης ττ^Βον ; 

ΤΕΤΚΡ02 

669 των ^ Χ^αιων, ώ ηνναι, των άθ\ιων. 

ΕΛΕΝΗ 

οΰ τάρα σ 'Έ,Χενην εΐ στνγβΐς θανμαστβον. 
άταρ τις €Ϊ ττόθβν ; τίνος δ' αύΒάν σ€ 'χ^ρή ; 

ΤΕΤΚΡ02 

όνομα μεν ήμΐν Ύενκρος, ο δε φύσας ττατηρ 
ΎβΧαμών, ^αΧαμΙς δβ ττατρίς ι) θρβψασά με. 

ΕΛΕΝΗ 

τι Βήτα Νβιλου τούσΒ* βτηστρβφει 'γύας ; 

ΤΕΤΚΡ02 

90 φν^/ας ττατρωας έξέληΧαμαι χ^θονός. 

ΕΛΕΝΗ 

τΧήμων αν βϊης' τις Ββ σ βκβάΧλβι, ττάτρας ; 

ΤΕΥΚΡ02 

ΎβΧαμων 6 φύσας. τίν αν βχοις μαΧλ,ον φίΧον ; 

ΕΛΕΝΗ 

€Κ του ; το ^άρ τοι ττρα^^μα συμφοραν εγει. 

ΤΕΥΚΡ02 
Κϊας μ! άΒβΧφος ώΧβσ ίν Τροία θανών. 

ΕΛΕΝΗ 

ττώς ; οΰ τί ττον σω φασ^άνω βίον στερείς ; 

ΤΕΥΚΡ02 
Οίκειον αντον ωΚεσ αλμ εττί ξίφος. 

ΕΛΕΝΗ 

μανεντ ; εττεί τίς σωφρόνων τΧαίη ταδ' αν ; 
472 ΗΕΙ.ΕΝ 

ΑΠ Ηεΐΐαδ ΙΐΕΐείΗ 1ΐ6ΐ% ΐΐιε οΗίΜ οί Ζεαδ. 
ΒιιΙ ίοΓ \νοΓά8 δροΐνεη^ ^^^γ, ραΓάοη ιηο. 

ΗΕΙ.ΕΝ 

\νΐιο ΆΥΪ ΐΗου, αηθ λνΐιεηοβ οοιη'δΐ Ιΐιοα ίο ΐΗΐδ Ιαικί ? 

ΤΕϋΟΕΚ 

Οηε^ \Άάγ, οί Ιΐιβ Αο1ΐ£ΐ6Εη8 ενϋ-δΐαιτεά. 

ΗΕΙνΕΝ 

Νο Γπ^Γν^Ι Ιΐιβη ίί" Ηβίεη ΐΗου £ΐΙ)1ιοι•. 

Βϋί 1•1ιοιι^ Λνΐιο ΆΐΊ ύιοη ? — λνΐιβηοβ^ αηά λνΐιο ΐ1ι^ δίΓε ? 

ΤΕυΟΕΚ 

ΤθυοβΓ ηι^ η&ιηβ ίδ, Τβίαιηοη ηιγ δίΓβ, 
Αηά 8&1αιηίδ Ιΐΐ6 Ιαπά Ιΐιαΐ ίΌδΐβΐ'βίΙ ηΐ6. 

ΗΕΙ.ΕΝ 

\νΐιγ (ΙοδΙ ίΐιοιι νίδΐΐ; Ιΐιβη ΐΚβδβ β^Μδ οί Νΐΐβ ? 

ΤΕυΟΕΙΙ 

Απ βχΐΐβ αηι Ι άΓΪνβη Γγοιώ ία11ΐ6ΓΐΗΐιά. 90 

ΗΕΕΕΝ 

ϋηΐιαρρ^ Ιΐιοα ! \νΐιο 1)£ΐηίδ1ΐ6(1 ΐ1ΐ6β Ιΐιϊηε Ιιοιηβ ? 

ΤΕυΟΕΚ 

Μ^ ίίΐΙΙΐΘΓ Τ€ΐΕπιοη. \νΐιο δΐιουΐά Ιονβ πΐ6 τηοΐ'ε ? 

ΗΕΙ.ΕΝ 

\νΐΐ6ΐ•ί;Γοι•6 ? 8ιιο1ι ά&βά ίπΊροΓίδ άΐδ&δίΓουδ οηιΐδβ. 
Μγ ΐ3ΐΌΐ1ΐ6Γ'δ άβαΐΐι αΐ Τγο)- 1117 ταΐη \να3. 

ΗΕΙ.ΕΝ 

ΗοΛν ? Νοί— Ο ηοΐ: 1>ν ΐΐΐ}^ 1)1ίΐ(ΐ6 ι-είΐ οί* Ηίβ ? 

ΤΕϋΟΕΚ 

ΗιιιΊίηο• Ηίιη οη Ηίδ ο\νιι δ\\ΌΓά Αίίΐδ (ϋβθ. 

ΗΕΙ.ΕΝ 

ΟΪ8ΐι•&ιισΗί; ? — ίοΓ \ν1ιο υηοΓαζβά λνουΐίΐ άανβ Ιΐιβ (Ιβθίΐ ? 

473 ΕΛΕΝΗ 

ΤΕΥΚΡ02 

τον Ώ-ηΧεως τιν οίσθ^ 'Α^ίλΧβα '^όνον ; 

ΕΛΕΝΗ 

μνηστηρ ιτοθ^ Έλ€ΐ^7;9 ηΧθβν, ώ9 άκούομβρ. 

ΤΕΤΚΡ02 

100 θανών οδ' οττλων βρίν βθηκβ σνμμά'χοι<;. 

ΕΛΕΝΗ 

καΐ Βη τι τοΰτ Κϊαντί ηΐ'^ν^ται κακόν ; 

ΤΕΤΚΡ02 
ά\\ου Χαβόντος οττλ' άιτηΧΚά'χθη βίου. 

ΕΛΕΝΗ 

συ τοις €Κ€ίνου Βήτα ιτημασιν νοσεΐ'^ ; 

ΤΕΎΚΡ02 

όθούνεκ αύτω γ' ου ξυνωΧόμην ομού. 

ΕΛΕΝΗ 

ηΧθβς ^άρ, ώ ζίν , ^ΙΧίου κΧεινην ττόΧιν; 

ΤΕΤΚΡ02 

καϊ ζύν <^€ τΓβρσας αύτο<=; άνταττωΧο μην. 

ΕΛΕΝΗ 

ήΒ7] <γαρ ητΓται καϊ κατείρ^ασταί ττυρί ; 

ΤΕΤΚΡ02 

ώστ' ούδ' ϊγνο<; γ^ τ€ί•χ€ων βΐναί σαψβ^;. 

ΕΛΕΝΗ 

ώ τΧήμον 'ΈΧβνΐ], Βία σ άττοΧΧυνταί Φρύ'^ες, 

ΤΕΤΚΡ02 
110 καΐ ττρός γ' ^ Α,γ^αίοί' μζηυΧα δ' ςΊρηασται κακά. 

ΕΛΕΝΗ 

•ποσόν 'χ^ρόνον ^αρ Βιαττζίτόρθηταί ττόΧις ; 

ΤΕΥΚΡ02 

67Γτα σγεΒόν τι καρττίμους €τών κύκΧους. 

ΕΛΕΝΗ 

'χρόνον δ' βμβίνατ άΧΧον έν Τροία ττόσον ; 
474 ΗΕΙ.ΕΝ 

τευοΕίι 
Οί Ρείειίδ* 8οη ΑοΗίΠκδ Ιίηονν'δΐ ΐΐιου £ΐιι<^1ιί;? 

ΗΕίΕΝ 

Ηε οαιηβ α \νοο6ΐ• ο£ Ηείβη, αδ Ι Ηεαί'ά. 

ΤΕυΟΕΗ 

Ηβ ίϋο(3 : Ιιϊδ οοΐϊΐΓϋάβδ ίοι• Ιιίδ Είτηουι• δΐΐ'ονβ. 100 

ΗΕ1.ΕΝ 

Αηά ΙιΟΛν θϊά Ιΐιίδ ΐ1ιίη§ ίαΐ'η ίο Αίίΐδ' ΐ3Ληο ? 

ΤΕυΟΕΚ 

ΑηοίΗθΓ Λνοη Ιΐιβ αητηδ : 1ΐ6 ραδδβά ίΓΟίη ΙίΓθ. 

ΗΕΙ.ΕΝ 

ΑγΙ Ιΐιου ίη Ηΐδ αίϊϋοΐίοη ΐΐιεη αίϊΐίοίεά ? 

ΤΕυΟΕΗ 

Ενβη δο, 1)60&υ86 Ι ρβπδΚεά ηοΐ ^ν^ι]1 Ιιϊιώ. 

ΗΕΙ.ΕΝ 

Τΐιου Λνεηΐθδΐ: ΐ1ΐ6ΐι Ιο ΤΐΌ^-ΐοΛνη ίίΐΓ-ΓοηοΛνηθά ? 

ΤΕυεΕΚ 
Υβ&, Ιιβίρβά Ιο δΐηϋβ Ηβι* — Άηά ηι^δθΐί" Λναδ δίΓίοΙν^η. 

ΗΕΙ.ΕΝ 

Ιδ δ1ΐ€ 61*6 Ιΐιίδ αίΐαηιβ ? — οοηδυηιεά \\'ΐ11ι βΐ'β ? 

ΤΕυΟΕΙΙ 

Υεα^ ο£ Ιιβι* νναΐΐδ ηο ίι-αοΘ πιαγ \>β άΐδοβί'η^ά. 

ΗΕΙ.ΕΝ 

Ηβίβη ϊ11-δΙαη•6θί, £οι• Ιΐιβε ΐ1ΐ6 ΡΙΐΓ^^ίαηδ άΐβά ! 

ΤΕυΟΕΚ. 

Υ^Ά, Άηά Αοΐιαεαηδ : 1)ί1ΐβΐ' 1)αΐ6 δΐιβ Ιιαίΐι λνΐΌΐΐβΙιΙ. 110 

ΗΕΙ.ΕΝ 

Ηο\ν Ιοη^ Ιίηιε δίηοβ \νίΐδ Ιΐίιητη (ΙβδίΓο^βά ? 

ΤΕυΟΕΙΙ 

ννβΠ-ηί^Ιι δενβη δυιηηΐ6ΐ•δ' οΐιτίβδ Ιι&Γνβδί-ΟΓΟΛνηβά. 

ΙΙΕΙ.ΕΝ 
Ηθ\ν Ιοη]^ 61*6 ΐΙΐΘΠ (Ιΐίΐ ^β 1)6ΐ69^α€Γ ΤΐΌ^' ? 

475 ΕΛΕΝΗ 

ΤΕΥΚΡ02 

7ΓϋλλΛ9 σβΧηνας, δε/^α ΒίβΧθ ούσας βτη. 

ΕΛΕΝΗ 

-7 καϊ ηυναΐκα ^τταρηάτι,ν εΓλβτε ; 

ΤΕΤΚΡ02 

Μβζ^ίλαοί αύτην η'Ϋ βΤΓίσττάσας κόμης. 

ΕΛΕΝΗ 
εΖδβί συ την Ζύστηνον ; ή κΧύων λβγβίς ; 

ΤΕΤΚΡ05 

ωσ7Γ€ρ σε γ , ονΒεν ησσον, οφθαΧμοΐς ορώ. 

ΕΛΕΝΗ 

σκοττείτβ μη Ζόκησιν εΓχβτ' €Κ θεών. 

ΤΕΥΚΡ02 
120 αΧλον \6<γου μ€μνησο, μη κείνης €τι. 

ΕΛΕΝΗ 

οΰτω Βοκ€Ϊτ€ την Ζοκησιν άσφαΧή ; 

ΤΕΤΚΡ02 

αυτός <^/αρ οσσοις εΙΒον, εΐ και νυν σ ορώ} 

ΕΛΕΝΗ 

ιβη δ* εν οίκοις συν Βάμαρτι ^ίβνβΧεως ; 

ΤΕΤΚΡ02 

οΰκουν εν "Αρ^ει γ' ούδ' βττ' Ευρώτα ροαΐς. 

ΕΛΕΝΗ 

αίαΐ' κακόν τόδ' είττας οίς κακόν Χέζεις. 

ΤΕΤΚΡ02 

ως κείνος αφανής συν ^άμαρτι κΧ7]ζεται. 

ΕΛΕΝΗ 

ού ττάσι ττορθμος αυτός ^ Κρ^είοισίν ην ; 
* ϋο1)Γθβ «.πά ΟΙαί'Ιί : ίοΓ Ιΐιβ Μ88. ΤθαΛΐη^ €Ϊ8όμην κα\ νον$ 

476 ι ΗΚΙ.ΕΝ 

ΤΕυΟΕΚ 

\νΐιΐ1ε ηι&π)- πιοοιίδ ΙΙίΓου^Ιι Ιεη γβπΓδ γλιι ΙΗ^ϊγ οοιίΓδβ. 

ΗΕΙ.ΕΝ 

Αιιά οίΐρϋνβ άίά }'β Ιαΐνβ ΐΗε δρίΐΓΐΗΐι άπηιε ? 

ΤΕϋΟΈΚ 

Υεα ; Μεηείααδ ΗπΙεά Ηει* Ι^^ ΐΗε Ηαπ•. 

ΗΕΙ.ΕΝ 

8£ΐ\\'5ΐ Ιΐιοϋ ΐΐι,ιΐ \\τ6ΐο1ι ? — ΟΓ δρεαίνβίίί Γγοπι ιεροί*!; ? 

τευοΕίι 
Ενεη 35 Ι δεβ Ιΐιεε \νϊ1:Η ιηίηε ε}^ε5 ; ηο Ιεδδ. 

ΗΕΙ>ΕΝ 

λνΐιπί ΐ£ }'ε ηιιΐ'5ε(1 α Ηε^νεπ-δεπΙ ρΙΐΗηί&δ^ ? 

ΤΕυΧΈΚ 

ΟΓ ϋΐΗεΓ Ιΐιεηιε 1)εί1ιΐη1ί Ιΐιεε ; οί' Ιιεί' ηο ιηοΓε. 120 

ΗΕΙ.ΕΝ 

δο δυΐ'ε αΐ'ε γ& οί ίΗΐδ γουΓ ίατιογδ ϊγχιύι ? 

ΊΈυΟΕΚ 

Ι δ^Λν ΙιεΓ λνΐΐΐι ηιϊηε ε^^εδ — ίί Ι δεε ΐΗεε. 

ΗΕΙ.ΕΝ 

Ηαΐΐι Μεηείααδ Λνϋ;1ι Ηΐδ Λνϊίε λνοη Ιιοιηε ? 

ΤΕυεΕΚ 
Νβ}'^ ηοΓ Ιο ΑΓ^οδ^ ηοΓ Εαΐ'οΙαδ' δΐΐ'εαιηδ. 

ΗΕΙ.ΕΝ 

ννοε ! 111 ηε^νδ Ιΐιίδ Ιο Λνΐιοιη ϊ\\γ Ιαίε ίδ ί11. 

ΤΕυΟΕΚ 

Εοδί^ \ν'ΐ11ι Ηίδ Λνΐίε^ ίΓοιη δί^Ηΐ : δο Γαιηοαί' Γυιΐδ. 

ΗΕΙ.ΕΝ 

δίΐϊΐείΐ ηοΐ Ιο^εΐΗεί' αΐΐ Ιΐιε ΑΓ^ΐνεδ Ιιοιηε ? 477 ΕΛΕΝΗ 

ΤΕΤΚΡ02 
ην, αλλά 'χ^ειμων αΧΧοσ άΧλον ώρισβν. 

ΕΛΕΝΗ 

ΊΓοίοισιν βν νωτοισί ιτοντια^ άλθ9 ; 

ΤΕΤΚΡ02 

130 μίσον ττ€ρ6)σι ττελαγο^ Αιγαίον ττόρου. 

ΕΛΕΝΗ 

κάκ τοΰΒβ Μει^ελαζ/ οΰης βίδ' άφΓ/μβνον ; 

ΤΕΥΚΡ02 

ούΒείις' θανών δέ κΧ^ζβται καθ* Ελλάδα. 

ΕΛΕΝΗ 

άττωΧόμεσθα' Θβστ^άς δ' βστιν κόρη ; 

ΤΕΤΚΡ02 

ΑήΒαν €λ€^α? ; οϊγβταί θανούσα δ>;. 

ΕΛΕΝΗ 

ον ττού ρον 'Είλάνης αίσγ^ρόν ώΧβσβν κΧεο'ς ; 

ΤΕΥΚΡ02 

φασίν, βρόχ^ω γ' αψασαν βν^ενή Ββρην. 

ΕΛΕΝΗ 

οι Ύυν^άρβιοί δ' βίσΐν ή ουκ βίσΐν κόροι ; 

ΤΕΤΚΡ02 

τβθνάσί κον τβθνάσΐ' δυο δ' βατον λόγω. 

ΕΛΕΝΗ 

7ΓΟτ6/>09 ό κρβίσσων ; ω ταλαιν εγώ κακών. 

ΤΕΤΚΡ02 

140 άστροί<; σφ' όμοίωθεντβ φάσ ύναι θεω. 

ΕΛΕΝΗ 

κα\ώ<ζ 6\€ξα<; τοντο• θάτερον Βε τι ; 

47δ ΗΕΙ,ΕΝ 

ΤΕυίΈΚ 

Υθίΐ ; 1)ΐιΙ Ά δΙοΓπι άϊδρεΓδεά ΐΗεηι ϊάυ &ιι(1 Λνΐάε. 

ΗΕΙ.ΕΝ 

Οη \νΗίΐί δυΐ'ί-ηίΐ^εδ οί" ΐΗβ ουίδεβ, 1)πη6 ? 

ΤΕϋΟΕΗ 

1η Ιΐιβ ηιίά-ραδδ3§6 οίίΐιε Αε^εαπ δβ». 130 

ΗΕΙ.ΕΝ 

ΗίΐΐΗ ηοη€ δΐηοε ίΐιεη δ€€ΐι Μοηείαϋδ οοηιε ? 

ΤΕϋΟΈΚ 

Νοηε : 1)υΙ ίΙίΓου^Η Ηεΐΐπδ ι-αΐΏουι• δρε&ΐΐδ Ιιίιτι (1€η(1. 

ΗΕΙ>ΕΝ 

(^Αήάβ) ϋικίοηε — υηάοηε ! ΐΛνεδ ΤΙιβδίΪΒδ' άπιι^ΙιΐεΓ 

ΤΕυΟΕΚ 

ν,^άά ΐϊΐθβη'δΐ ΐΗου ? ΌεΗ(1 ίδ δΐιε, ρίΐδδεά Γγοιίι €ηγ11ι. 

ΗΕΙ.ΕΝ 

ο δαγ ηοΐ Ηείοη'δ δΙΐίΐιιΐ€ Λναδ (Ιεαίΐι Ιο 1ΐ6ΐ• 

ΤΕϋΟΕΚ 

Τΐιβ}^ δΗ^ ίΐ. δ1ΐ6 οοΐΐβά ΐ1ΐ6 ηοοδθ 3,1)οαΐ; Ηει* ηεοΐί. 

ΗΕΙ.ΕΝ 

Αηά Τ}'η(1ίΐΓΐΐ5' δοηδ^ Ιίνε ΐ1ΐ6}'_, ογ Ιίνε ΐΗβγ ηοΐ ? 

ΤΕϋΟΕΚ 

Τΐιβγ αΓ6 θε&ά — 3η(1 ει•6 ηοΐ άεπά : ίννοΓοΜ Ιΐιο Ιαΐε. 

ρ. ΗΕϋΕΝ 

\νΐιίο•1ι Ιαΐβ ρΓβν&ίΙεΙΙι ? {ίΐβΐάβ) λΥοε £ογ πιίηβ αίίίίο- 
Ιίοηδ Ι 

1 ΤΕϋΟΕΚ 

Ιη ΓέΐδΙιίοη ιπαοΐβ αδ δίαι-δ ηιεη ηαιηε ΐΗειη Οοάδ. 140 

ΗΕΙ.ΕΝ 

Ρβιγ ΐΐάίη^δ Ιΐΐ6δ6 ' ΒιιΙ \ν1ιαΙ ΐΗε οΐΐιεί' Ιαΐβ ? 

479 ΕΛΕΝΗ 

ΤΕΤΚΡ02 

σφα^αΐ'ζ άΒβΧφής βϊνεκ βκιτνβύσαί βίον. 
αλις δέ μύθων ου ΒίττΧά γ^ρΎ]ζω στενειν. 
ων δ' βϊνεκ ηΚθον τονσ^β βασίλβίονς δόμους, 
την θβστηωΒον ^βονόην γ^τ^ζων ΙΒβΐν, 
συ ττροξενησον, ώ<; τύχω μαντβυμάτων 
οττΎ) νεως στβίΧαιμ αν ούρων ιττερον 
6^9 '^ην βνάλίαν ίίύτΓρον, ου μ έθβστησεν 
οίκεΐν Άττόλλωζ', όνομα νησιωτικον 
150 ^αΧαμΐνα θβμβνον της εκεί χάριν 7Γάτρα<ζ. 

ΕΛΕΝΗ 

ττΧούς, ω ξεν, αύτος σημανεΐ' συ δ' εκΧίττων 
'γήν τηνΒε φβΟγβ ττρίν σε τταΐΒα ΐΙρωτεω<; 
ΙΒεΐν, 09 άρχει τήσΒε ^ή<ί' άιτεστι δε 
κυσίν ττετΓοιθως εν φοναΐ<ζ θηροκτονοίς• 
κτείνει <γαρ"ΚΧλην οντιν αν \άβη ξένον 
ότου δ' εκατί, μήτε συ ζήτει μαθεΐν 
ε^ώ τε σι^ώ' τί ^άρ αν ώφεΧοΐμί σβ ; 

ΤΕΤΚΡ02 

καΧώζ εΧεξας, ώ <γύναί' θεοί 8ε σον 
εσθΧών άμοίβα<; άντιΒωρησαιατο. 
160 ^ΕίΧενη δ' όμοίον σώμ εχουσ ου τας φρενας 
εχεί<ζ όμοιας, άΧΧα Βιαφόρους ττοΧύ. 
κακώς δ' οΧοίτο μηΒ^ εττ Ευρώτα ροας 
εΧθοί' συ δ' εϊης ευτυχής αεί, ηύναι. 

ΕΛΕΝΗ 

ω με^άΧων αχεων καταβαΧΧομενα μληαν οίκτον, 
τΓοΐον άμίΧΧαθώ ^οον ; η τίνα μούσαν εττεΧθω, 
ακρυσιν η υρηνοις η ττενσεσιν ; ε ε. 

48ο ΗΕΙ.ΕΝ 

δεΙί-δίΗΐ'η ΐΗθ}' ρειϊδΙιβΛ ίοΓ α 8ί8ΐ;€ΐ•'ί5 δΙίΒτηβ. 

δυίϊιοβ 1:1ΐ€56 8ΐοπ65 : 1\νΐθ€ 1 Λνοιιΐά ηοΐ ^ΓΟίΐη. 

ΒιιΙ ίοΓ ΐΗΐδ €&ϋ56 Ι δουιοΐιΐ ί;1ΐ€δ6 γο^λΙ Ιι&ΙΙδ, 

Β(;ΐη§ ί'αίη Ιο δββ ΊΉεοηοε Ιΐΐ6 8661*. 

ΤΗου Ηεΐρ ηΐ6 Ιο 1ί€γ, ΙΗηΙ; Ι ηι&γ 1)6 Ιοίίΐ 

ννΗβΓεΙ)^ ίο δίεει• γπ^ ^ίίΠε^^'δ ρΓΟδρ^Γουδ Λνίη§ 

Το δ€α-§ΪΓΐ Ογρί'αδ^ λν1ΐ6Γ6 Αροΐΐο \:>Άά^ 

ΎΥΐΆΐ Ι δΗουΙά οίλνβΐΐ, Άπά, ίοΓ Ιΐιβ Ηοπιείέίικί'δ δαί^,ε, 

Οίνε ΐΐ ΐΐιε ίδίαικί-ηίϋηβ οί δαίαηιΐδ. Ιού 

ΗΕΙ.ΕΝ 

ΤΗοα οαηδΐ ηοΐ ηιΐδδ ΐΗβ οοιίΓδβ^ £ι•ΐ€ηε1 : 1)ΐιί; ΐΚίδ 1αη(3 

Εθίΐνβ ίΐιου^ Εη^1 ί\&β, 6Γ€ Ρΐ'οΙβαδ' δοη, \νΙιο ταΐβδ 

Τΐιίδ Ιαπά, Ιίεΐιοΐά ΐΗεβ ; — ηοΛν ίδ Ιιβ αΪΆΥ, 

ΡοΙΙοΛνίη^ ΐΗε Ιιοαηάδ Ιο δίαγ ΐΗε λνίΜλνοοά 1)6αδ1δ; — 

Ροΐ' λνΐΐίΐίδο Οϊ'εείί 1ί6 βηάεΐίι άοΐΗ Ηε Ι^ίΠ : 

ΒαΙ £οΓ \ν1ιβΐ οΕΐΐδβ — ηοΓ δεείί Ιΐιου Ιΐιίδ Ιο Ιε^ΓΠ, 

Νοί' ΐΏ8γ Ι Ιεΐΐ : Ιιολυ δΐιοιιΐά Ι ρΓοίΐί Ιΐιεε ? 

ΤΕυεΕκ, 
ΟΓίΐοίοαδ ΐ1ΐ}' δρεβοΗ ϊδ^ Ι^^γ '• Ηεϋνεη νουοΗδ&ίε 
Το ΐΗεε ίοι* ΐΐιγ ίπΐΓ άεε(1δ Γε(^υΐχ&1 Γβϊγ. 
Α ίοηη ΙιαδΙ Ιΐιοα Ιΐΐνε Ηείεη'δ, 1)πΙ Ιΐιοιι Η&δΙ 160 

Νο ΙιεαιΊ: Ιΐΐίε Ηεΐ'δ, ηαγ, (ϋνεΐ'δε αΐΐειΊ^. 
Καίη 1)6 ΙιεΓδ ! Νε'εΐ' ίο Εαΐ'οίείδ' δΐΓεΗΠίδ 
Οοιηε δΐιε ! ΒιιΙ Όε Ιΐιοιι^ ^'-^^γ, ονεΓ 1)1εδΙ. [ΕχΐΙ. 

ΗΕΙ.ΕΝ 

ΡοΓ ηιίηε αη^υίδΗ Ι ταίδε αη εχοεεάϊη^ §ι•6αί: Άηά 

Ιΰΐΐίεΐ' ονγ ! 
ΗοΛν δΐιαίΐ Ι α§οηΐζε ίοΓΐΙι ιη^ ΙαπιεπίΡ — Ιο ΛνΙι&Ι Μαδβ 
άΓΕ\ν ηί^ΐι 
λνΐΐΐι ΙεαΓδ^ ΛνΐΐΙι άε&ΐΗ-(ϋΓ§6δ^ ογ ιηοαηΐη^δ οί 
ιπίδεΓ}^ ? 

^οε'δ 1116^ Λνοε'δ πιβ ! 

4δι 
νοί. Ι. II ΕΛΕΝΗ 

7ΓΤ€ροφ6ροί νβάνιΒβς, στρ. α 

τταρθύνοί Χ^0Ζ''0? κόραι 
^€ίρήν€<ζ, βϊθ' βμοΐζ ^όοίς 
170 μοΧουτ 'Ιχουσαι τον Αίβυν 

Χωτον ή σύρΐ'γ'γα';, αΙ\ίι>θί<; κακοΐ<ζ 
τοΐ<; βμοίσι σύνογα δάκρυα, 
ττάθβσι ττάθεα, μέΧεσι /Μ\€α• 
μουσεία θρηνήμασί ξυρωΒα 
ΤΓβμψειβ Φερσβφασσα 
φονυα, 'χάρίτα'ζ ιν ειτί Βάκρυσι 
τταρ βμβθεν υττο μεΧαθρα νυ-χια τταίάνα'ζ 
νεκνσιν οΧομενοίς Χάβΐ]. 

Χ0Ρ02 

κυανοβώες άμφ" νΒωρ άντ. α 

180 ετυγον βλίκά τ ανά 'χΧόαν 

φοίνίκα<ζ άΧίου τΓβττΧονς 

αύ'^αΐσίν εν ταΐ^ 'χ^ρνσεαίς 

άμφίθάΧτΓονσ εν τε Β6να/€ος ερνεσιν 

ένθεν οίκτρον ομαΒον εκΧυον, 

άΧνρον εΧε^ον, 6 τι ττοτ εΧακεν 

_ _ „ _ αΐά^μασί στένονσα, 

1>ίνμφα τίζ οία Ναις 

ορεσί φν^/άΒα νόμον ιεΐσα 

^οερόν, ντΓο δε ττετρινα <γναΧα κΧα'^ηαΙσιν 
190 Υίανο<ζ άναβοα γάμους. 

ΕΛΕΝΗ 

ιω υω' στρ. ρ 

θήραμα βαρβάρου ττΧάτα^, 

'ΈιΧΧανίΒε^ κοραί, 

ναύτας \\.γ^αιων 

τί,9 εμοΧεν εμοΧε δάκρυα Βάκρυσί μοί φέρων, 

^ΐΧίου κατασκαφαν 4δ2 Ι ΗΕΙ.ΕΝ 

δίΐ'εηδ, Ιο ηΐ6 άι-αλν ηί^ΐι, 

Τ1ΐ3,1; }'υυΓ ίίαΙ(38 ίίικί γοιη* ρίρβδ ηΐίΐγ δί^ΐι 170 
Ιη αοοοΓά λνϋΐι ιηγ Λναίΐίη^δ, ηιΐ(1 ^γγ 
Το ηιγ δοιτοΛΥ'δ οοηδοηαηΐ-ηιι^ΐπί!^ 
\\Ίί,1ι ΐοαί'δ^ ΙίΐηιειιΙαχίοπδ^ ίΐηά \νο('δ. 
01ι \ν'οα1(1 Ιίΐιί; Ρεί'δερίιοηο 1(;ηά 
ΡεΙΙογν-ηιουπιεΓδ ίΓοπι Ηίκΐβδ^ Ιο Μβηθ 
θ€'αΙΙι-ο1ίΓ§6δ Λνϋΐι ιιιϊηβ Ι Ι λνοαίίΐ δεικϋ 
ΤΗίΐη]ν-οίί"οηη§ οί \ν66ρίη§ ^ηά δίη§;ΐη^ 
Οί οΐιαηΐδ Ιο Ηει* άθΛίΙ, ιιηΐο Ιΐιοδο 

Οη Λνΐιοΐϊΐ Νΐο'ΐιΐ'δ ^ταΐβδ οίοδε. 

ΚηΙο• ΓΗΟΗϋδ 

ΟΗοκυδ {ΑηΙ. 1) 

Ι \ν&5 δρνοαιϋη^, Λν1ΐ6ΐ•6 §Γ&5δ (Ιΐ'οορδ ΐΓ?ιΐ1ίη§ 

Ιη ϊ1ί6 πνβΓ-ίΙοοά'δ άίΐΓίνΗη^ σΐο^ιπ^ Ι^^Ο 

Ραΐ'ρίε-άγβά ΐΌΐ)6δ ΊΐίίίΐΐΗ ΐΐιο 1)1αζ6 
Οί ΐ1ΐ6 δΐιη^ απίΐ Ιιΐδ «^οΜοη ΐ'ίΐ}'δ, 
Ονεΐ'άπιρΐη^ ΐΐιβ 1)ΐιΐΓΐΐδ1ι-5ρΓίΐ^δ ; — 
ΤΗβη Ηείΐΐ'ά 1 β, ρϊΐίίαΐ Λναΐΐΐη^ ; 
Μουηιίαΐ αηά \νί1(1 άίά ίΐ: δβοιτι 

Αδ ΐ;1ΐ6 δΐιτίεΐί οί ά Ναί&ά'δ άβδρίΐίι• 
ΡίΐΓ-1)οηΐ6 οη ΐΐιβ ηιοιιηίαΐη αΪΓ, 
\\Ίΐ6η δ1ΐ6 ηιοαηδ ί&ίηΐ-Ηεβϊπ^• 11ί6 δπ^Γε, 
ννΊιεη ίΐιε ηιι^Ηΐ οί Ραη ΐδ ρι-εναίΐΐη^, 

Αηά Ιΐιε §0Γ§6δ λνΐιεί'ε οαΙίΐΓ&οΙδ δίΓεαιη 190 

Κίη§ ίο Ιΐ6Γ δΟΓεαηι. 

ΗΕΙ.ΕΝ 

ο Ηεΐΐαδ' άαυ^ΙιίβΓδ, γο. (8ίΓ. 2) 

Β ν δίΓ&η§6 03,Γδ 1)0Γη6 ο' 61*563, 

Οηβ ίΐ'οηι Αοΐιαβα ίίΐηη^, 
Τεαί'δ αηΐο ηιγ ΙοαΓδ Ι^β&ηη^, 
ΤεΙΙδ Ιΐϊπηι'δ ονεΓίΗΓΟλν 

483 
II 2 ΕΛΕΝΗ 

ιτυρϊ μΑΧουσαν Βαΐ(ρ 
δ/' €μ6 ταν ττοΧυκτόνον, 
δί-' €μ6ν ΟΡΟ μα ττοΧύττονον. 
200 ΑήΒα δ' €ν ά^χ^όΐ'αις 

θάνατον βΧαββν 
αΙσγύνα<ζ βμάς υιτ άΧ^βων. 
6 δ' €μ6<ζ εν άΧΪ ιτοΧυττΧανη'ζ 
ΤΓοσίς οΧομβνος θίγεται, 
Κ«στορο9 Τ6 συηηόνου τ€ 
ΒιΒνμογβνβζ ά'^/αΧμα ττατρίΒος 
αφάνες αφάνες ΙτΓττόκροτα ΧεΧοίττε δαττβδα 
«γυμνάσια τε Βονακόεντος 
Ευρώτα, νεανιάν ττόνον. 

Χ0Ρ02 
210 αίαΐ αιαΐ' άντ. β 

ώ Βαίμονος ττοΧυστόνου 

μοίρας τε σας, «γύναι. 

αΙων Βυσαίων 

τις εΧαγεν εΧα-χεν, οτε σ ετεκετο ματρόθεν 

Ζευς ττρεττων Βι αιθέρος 

γιονο-χρως κύκνου τττερω' 

τί- ^άρ άττεστί σοι κακών ; 

τίνα Βε βίοτον ουκ ετΧας ; 

μάτηρ μεν θίγεται, 
220 ΒίΒυμά τε Δί.ό? 

ουκ εύΒαιμονεΙ τεκεα φίΧα, 

γθονα Βε ττάτριον ούγ όρας, 

Βια Βε ττόΧεας εργετσι 

βάξις, α σε βαρβαροισι 

Χεγεσι, ττότνια, τταραΒίΒωσιν, 

ο Βε σος εν άΧΐ κύμασί τε ΧεΧοιττε βίοτον, 

ούΒε 7Γ0Τ ετί ττάτρια μεΧαθρα 

και ταν ΙίαΧκίοίκον οΧβιεΐς. 

4δ4 ΗΕΙ.ΕΝ 

νΥραρΙ ΐη 1:116 γ€(1 Ηαιηβ'δ ]^1ο\ν, 

Τ1ΐΓου§1ι ηιαι•(ΐ€Γ658 ηιε Ιαΐά ΙοΛν — 

Τΐιίδ 1)αΐ€ίυ1 ηαηιε οί ιηε ! 
Οί Σ,βάα Ιιαίΐι Ιιβ ΐοΜ^ δβΐί-δίαίη 200 

Βγ Ιΐιε άείΐΐΐι-ηοοδβ'δ δΪΓ3.η^1ίη§ δΐΐ'Λίη, 

Ηαγ ΙιεαιΊ ίοι* ηιγ δΐιαηιβ απ^αίδΐι-ηνβη : — 

ΤβΠδ οί" ηιγ ΙοΓίΙ^ — ο'εΓ ίαι• δοαδ ύι-ίνεη 
Νο\ν 1ΐ3.ΐ1ι 1ΐ6 ναηίδΐιβά Ιβπιρεδΐ-ΐοδΐ ; — 
Οί ΟαδΙοΓ αη(1 Ιήδ 1)ι•ο11ι6γ Ιοδΐ 
Ρι-ύΐη εαΓίΙι, ΐΗβίΐ' οοιιηΐΓ^'δ 1:λνίιι-1)θΓη 1)θίΐδ1: : 

ννΈεΐ'β Ιιοοίδ Ιι.ανβ ΙΙιιιικΙβΓέ'ίΙ^ πΐΐιίεΐεδ δΐΓίνε-π, 
ΕιίΓοΐΗδ' Γβθίΐδ ίΐηά Γαοβοοιιι-δε-ρΐίΐίη 
^^ίαϋ ί;1ΐ€δθ ίη νίΐΐη. €Η0Ηυ8 

(Αηί. 2) 
\νο6 ίοΓ 1:1ΐ}' ηιΐδθΓγ^ 210 

ΤΗβ Λν€ίΐ"(1 οΓοΙϋΐιΐϋΛ ίΌι* Ιΐίθε, 
ΡοΓβάοοιηβά ίο άα^δ ο{ Λνεερίη^ 
5ίπο•ο Ζβπδ ΐΙίΓουί^Ιι οίοικίδ άολνη-δλν^ερίπίτ, 
Α δΛΥίΐη Λνΐίΐι Λνίη^δ οί δηο\ν, 
Βε^ιιϋβά ίΗγ ιήοϊΙιθγ δο ! 
\\Ίιε1: Ι^ηοΛν'δΙ ΐΐιοπ ηοΐ οί \νο6 ? 
Γγογπ Λνΐιαΐ: ίΠδ ανί ΐΐιου ίΓ€6 ? 
Ιη (Ιβαΐΐι ΐΐι^ ιηοΐΐιβι• Ιιίάβδ ΙιβΓ ραίη : 
Ζβιΐδ' δοπδ^ ίιΐδ Λν€ΐ1-1)6ΐον6(1 ΐλναίπ, 220 

Το άαγδ οί 1)1ίδδ 110 ιηοΓβ ηιαγ \\^α1ν6ΐΊ : 
Τΐιΐηε Ιιοηιβίαηθ Ιιανε ίΐιίηβ 6}"€δ ίοι-δαΐνβη ; 
Αηά δΙαικΙθΓ, ίΙιΐΌΐι^Ιι 1ΐ6ΐ• οϊΐΐβδ γίΐ&, 
Αδδΐ^ιΐδ Ιΐΐ66 αη &οοιΐΓδ6(1 Ηίε, 
Ρΐ'οοίίΐΐιηδ ΐ1ΐ66 νοη Ιι.αΓΐ)απ&η'δ λνίίβ : 

Ό^ΆΪΪΛ Άτηΐά δΐοηιι Ιΐηγ 1ογ(1 Ιυιΐΐι ΐαΐνρπ : 
Τΐιου ^ΙίΐίΜί'ποδΙ ηο δίΓβ'δ Ιιαίΐδ α^ίΐίη, 
ΝοΓ Βυάζ&τχ Ραηβ. 

485 ΕΛΕΝΗ 

ΕΛΕΝΗ 

φβΰ, τίζ ην Φρνγών, τις ην ^ στρ. 7 

230 ταν ^ακρνόβσσαν 'ίλίω τβ πτβύκαν 

Ί" 09 €Τ€μ€ τοις θ' 'ΚΧλανία<; άττο 'χθονυς ; 

βνθεν ολομβνον σκ(ΐφο<ζ 

6 Τ1ρίαμίΒα<; συναρμοσας 

βττΧευσβ βαρβάρω ττΧάτα 

ταν €μαν βφ' βστίαν, 

6771 το Βνστυχ^βς 

κάΧλος, ώς €Χοί ^άμον €μόν, 

α τβ δόλίος ά ττοΧυκτόνος Κύττρις 

Αανα'ίΒαί'^; α^ονσα θάνατον ΥΙρίαμίόαις τβ. 
240 ώ τάΧαίνα συμφορά^;. 

ά δε γ^ρυσβοίς θρόνοΐζ άντ. ^' 

Αίος ύττα^κάΧισμα σβμνον Ηρα 
τον ώκύτΓονν βτΓβμΛίτβ Μαίαδοί ^υνον, 
6ς μβ 'χΧοβρά ^ρβττομβναν βσω ττβττΧων 
ρό^βα τΓβταΧα, 'χ^αΧκίοικον ώ<ί Άθάναν 
μόΧοίμ , άναρττάσα<^ 8ί αίθβρος 
τάν^β ηαίαν €69 ανοΧβον 
βριν βρίν τάΧαίναν βθβτο 
ΥΙρίαμΙΒαίσιν ΈΧΧαδος. 
£50 το δ' βμον όνομα τταρα 'ΖιμουντίΟίς ροαΐσι 

μαψιΒίον βγβί φάτιν. 

Χ0Ρ02 
€χ^βί<ζ μβν άΧ'γβίν, οίΒα• συμφορον δε του 
ως ραστα τάναηκ,αΐα τον βίου φβρβυν. 

^ Ρα1β3', Ιΐιβ ο1(1 Μ8. Γϋίκΐϊη^ Ιιεϊη^ " άββϋίαΐβ ίΐΗΙίβ οί 
5-61186 αηά ηΐ6ΐΓ6," 

486 ΗΕΙ.ΕΝ 

ΗΕΙ,ΕΝ 

Α1ι, Λνΐιο οί Ιΐΐ6 ΡΗι-γ^ίαηδ (Ιαι-εά ΐΗαΙ ίβΐΐίηο- (,9/η 3) 

Οί ί1ΐ6 ρίη68_, ίοΓ ϊ1ί6 ΓηουΓπΐη^ οί Ιΐΐιιιη ίίΐίεά, 230 

Αηά ίοΓ ίβΕΓδ υηΐο Ιΐιειη ΐΐι&ΐίη Ηθΐΐαδ Λν€Γ6 (ΐΛνεΙΠη^, 

Οί λνΐιοδβ Ιίβαηΐδ \να5 ΐΐιβ ^ΆΪΐ&γ, \νϋ:1ι ενΐΐ ίΓβίβΙιΐοά, 

βυΐΜβίΙ οί ΡΓίαιη'δ οίΓδρΓΪη§, ΐΐιβ ΙιαΙεά, 
ννΉοΐΉ οίΐΓδ 1)ΕΓΐ)ίΐνίο δρεά ονβΓ Ιΐιβ ϋάβ, 
Τίΐΐ 1ΐ€ οαιηο ίο ΐ1ΐ6 ΙιθεγΙΙι οί ιτιγ δραιΊαπ ραΐαοβ 

Γη 0[υ6δΙ: οί ηιγ 1:)6Λΐιί;^, ίοΓβάοοηιεά Ιΐιβ οοο&δίοη 
Οί ηιϊδοΐιΐεί : 1)6δί(ΐ6 Ιιϊηι ίη ΐΓ6αο1ΐ6Γουδ ηιαϋοε 

Οαπιβ ΟγρΓΪδ^ Ιΐιβ ί)πησ6Γ οί (ίβ^ίΐι'δ ά^δοΐαΐίοη 

υηίο ϋίΐηαιίδ' δοηδ, υηΐο Ρι-ίίΐιη'δ η&ίίοπ, 

λΥοε'δ Γηε ίοι• πιγ Ιοΐ^ Λνΐιο αιη ηιΐδ€ΐ*)^'8 Ι^η'άε 240 

(Α?ίί. 3) 
ΡΐΌΐη Ιΐΐ6 ^ο\ά οί Ιΐιβ ΙΙιΐΌΐιβ οί 1ι6γ §'1ογ^ Ι^επάΐηο•^ 

ϋΐ'Οίΐά α^ΥΆ, Ζεπδ' Ιίήάβ ]€α1οιΐδγ-§1ο\νΐη§, 
δρβά ΐΐιβ ίΐββΐίοοΐ δοΐοη οί Μαία άβδοεηάϊπί^, 

\\Ίιο ΟΆΏΛβ οη ΙΠΘ ρΐαοΐίΐη^ Ιΐιβ ΓΟδΟδ, ίΐηά ίΙίΓΟΛνίη^ 
Ιηίο ιηγ §0Λνη-1ίΐΌ ίΙιεΪΓ ΐ3ΐιάδ ίΐ'βδ1ι-1)1θΛνίπ^, 
Το 1)63.1* ίο ί1ΐ6 Βι•&ζ6η Ραηε ΐΐιβίι• ρηοΐβ. 
Αηά 1ΐ6 δθίΐΓ6(1 "\νΐ11ι Ιιίδ ρΐ'βγ ίΙίΓου^Ιι ΐΐιβ οίουάδ οί 
ίίείΐνεη, 
Απά Ιο ΐΗϊδ \&ηά α11 υηΐ^ΐεδΐ Ηε 1)ΐΌΐι§Ηΐ ΙιεΓ, 
Αηά 1ιε ιηαάε Ηει* α δΐηίε, ίοΐ' οαΙ&ΠΊίΙγ δίηνεη, 
ΓοΓ ΗεΙΙ^δ, οί Ρη'αιη'δ ρεορίε λνΐιο δοιι^ΐιί Ιιει*. 
ΒυΙ Ηείεη, 137 δίΐΏοϊδ' οηηίδοηεά Λναΐει^ 250 

λΥαδ α 1)ΓεαΐΐΊ^ \ν3,8 α ΙΰίΐΙΙΙε-οΐΎ — ηοπ^ΐιΐ Ι3εδΐ(ΐ6. 

ΟΗΟκυδ 
8θΓΓθ\νδ ίΐΓ6 Ιίιΐηε;, Ι Ι^ηοΛν : γεΐ ίδ ίΐ ΒεδΙ 
Γ.ί^1ιί1^ αδ ιηαγ Ιύε ίο εηθανε Ιΐίε'δ ΐΠδ. Ρ' 4^7 ΕΛΕΝΗ 

ΕΛΕΝΗ 

φίλαί 'γνναΐκβς, τίνι ττάτμω σννβζύ'γην ; 
αρ' ή τ6κοΰσά μ βτβκβν άνθρώττοίς τβρα^ ; 
<^υνη 'γαρ οϋθ' Έλλ7;ϊ/1? οΰτβ βάρβαρος 
τβνχ^ος νεοσσών Χβυκον βκΚ,ογβυεταί, 
εν ω με ΑήΒαν φασιν 6Κ Δί09 τεκεΐν. 

260 τέρας <γαρ 6 βίος καΐ τα ττρά'^ματ εστί μοί, 

τα μεν οί ήραν, τα οε το κάλλος αίτιον, 
ειθ' εζαΧειφθεΙσ ώς ά^αΧμ αύθις ττάΧιν 
αϊσ^ίον εΐΒος ελαβον άντΙ τον καΧυΰ, 
καΐ τάς τύχας μεν τας κακας ας νυν εγω 
"ΕιΧληνες εττελάθοντο, τας δβ μη κακας 
εσωζον ώσττερ τας κακας σωζουσΐ μου. 
όστις μεν ουν εις μίαν άττοβΧεττων τύ-χΊ)ν 
ττρος θεών κακοϋται, βαρν μεν, οίστεον δ' όμως* 
ημείς δε ιτοΧΧαΐς σνμφοραΐς ε'γκείμεθα. 

270 7Γ ρώτον μεν ουκ ουσ άΒικος, είμΙ ΒυσκΧεής• 

καΐ τοΰτο μείζον της αλήθειας κακόν, 
όστις τα μη ττροσοντα κέκτηται κακά. 
εττειτα ττατρί^ος θεοί μ άφιΒρύσαντο ^ής 
εις βάρβαρ ηθη, και φίΧων τητωμενη 
ΒούΧη καθεστηκ ουσ ελευθέρων αττο' 
τα βαρβάρων γα/3 δοΟλα ττάντα ττΧην ενός, 
ά'γκυρα δ' ή μου τας τύχ^ας ωχ^ει μόνη, 
Ύτόσιν τΓοθ' ήζειν καί μ άτταΧΧάζειν κακών, 
ούτος τεθνηκεν, ούτος ούκετ εστί Βη. 

280 μητηρ δ' οΧωΧε, καΐ φονεύς αυτής βγώ, 

αδίκως μεν, άΧΧα τάΒικον τοΰτ' εστ εμον. 
δ δ' άηΧαίσμα Βωμάτων εμού τ εφυ, 
θυ^άτηρ άνανδρος ττοΧια τταρθενεύεταΐ' 488 ΗΕΙ.ΕΝ 

ΗΕΙ.ΕΝ 

ΡΓί€η(ΐ8, 'ηβαίΐι Ιΐιε γο\ίβ ο£ λνΐΐίΐΐ: ίΐοοηα άϊϊϊ Ι 

ΙίΟλνεά ? 
Βοΐ'6 ηοί ηιγ ηιοΐΙιΟΓ α ροιΐβηΐ υηΐο ιηεη ? 
ΡοΓ ηβνεΐ' Ηεΐΐθπβ ηοΐ' ΐ3αΓΐ3<ΐΓΪ3.η ο1;ιπΐ6 
Βγοπ^ΙιΙ £ογ1:1ι λνΐιϋβ νίαΐ οί α, ίΐβίΐβΐίησ 1)ιόο(1/ 
\νΐΐ6Γ6ίη ίο Ζ6118 ηιβη 8αγ Ιΐΐίΐΐ ί,εάα 1);ιΐ'6 ηΐθ. 
Α ροΓΐεηΙ ίΐΓβ ηι^ Ιΐίε αηά α11 τηγ ίοΐ'ΐιιηβδ, 260 

Ιη ραΐ'Ι; ΐΙίΓοιιοΙι Η^ι-α^ ΐΙίΓου^Ιι γπ^ 1360.111}^ ϊη ραΓί. 
01ι ϋοαΜ Ι^ Ιΐίίβ α ρίοΐιπ'β ΜοΙΙβά οιιΐ, 
Ηαν6 οΐιαηδ^εά ΙϊλάΙ 1:)6&ιιΙ:γ ίοΓ ιιηοοηΐ6ΐΐιΐ€88 ! 
01ι ιηί^ΙιΙ Ιΐΐ6 Ογ661^8 £ο镧'6ΐ Ιΐιε Ιοί ίΐοοιπ•8ΐ 
ΤΙιαΙ ηο\ν ίδ ιηίηε, αηά Ιΐ'βαδίΐΓβ ιηεηιΟΓΐβδ 
Οί ΙιουϋΐΐΓ Ιουοίήη^ ιτιβ^ αδ ηο\ν οί δΐιαηιβ ! 
\νΐιθ8θ^ οη οηε οΐΐίΐηοβ οεπΐππ^^ α11 Ιιίδ Ιιορβδ, 
Ιδ δΐΓΪο1<:€η οί Οοά, Ιιανά ίΙιου^Η ϊΐ; \}β, νηαγ 

1)6ίΐι• ίΐ ; 
ΒυΙ Ι — Ι αιη λνΐιείιηβά ίη ιηαηγ ιηϊδβηεδ : 
ΡίΓδΙ, αη ί11 ηα,ηιβ, ΐ1ιου§1ι Ι άώι οίεαη οί" δίη ; 270 

Αηά ΛνοΓδβ ίδ Ιΐιίδ ΐΐιαη δΐιίίεηη^ ίοΓ ^ιιδι οαιίδβ, 
Το 1)6αΓ ΐ^χ6 ΙίΠΓάεη οί δίηδ ίΐιαΐ αΓ6 ηοΐ ουί'δ. 
ΤΗβη, ίΐΌΠΊ ιη^ Ιιοιηεί&ηά Ιΐιε Οοάδ 1)ίΐηίί:}ιε(] ηιε 
Το ίΐΐΐεη οιΐδίοιπδ^ Άηά, Ι^εΐ'είΙ: οί ίι-ΐεπάδ, 
Α δΙανε αηι Ι, Ιΐιε άαυ^ΚίεΓ οί ίΓεε δΐτεδ ; 
ΓοΓ ηιΐάδΐ 1>αΓΐ)ίΐπ3,ηδ δίανεδ αΐ'ε α11 δανέ οηε, 
Αηά — ΐΐιε οηε αηοΙιοΓ ΐΐιαΐ δίίίγεά πρ η1^ ίοΓίιιηεδ, 
ΤΙιαΙ γαΐ τηγ \ογά \νοιι1(1 οοηιε^ αηά εηά ηι^ Λνοεδ — 
Η ε ΙιεΙΙι (ϋεά : λνΐιο Λναδ ηιίηε αηοΐιοι- ίδ ηο ιηοι-ε. 
ΠεΕ(3 ίδ η1^ ηιοΐίιεΓ, αηά ΗεΓ πηΐΓάεΓεΓ Ι, — 280 

Ιηηοοεηΐΐν, γεΐ οίεανεδ Ιΐιε ννΓοη^ Ιο ηιε. 
Αηά δΐιε, εΐ'εΛνΙιίΙε ηιίηε Ιιοιίδε'δ ρΓΪάε αηά ηιίηε, 
Μ^ οΗίΜ, ίδ §Γ0Λνΐη§ §1*^7^ ^ δροπδείεδδ πΊίΐίά ; 

^ Α11α(1ίη^ ίο Ιΐιβ 1\νο ⧧8 ο{ Ι,βίΐα, ίΐΌπι οηβ οί \\1ιΐο1ι 
ίδδΐΐΘίΙ ΟεΐΗίοΓ 3,11(1 ΡοΠιιχ, ίΐΌΐη ίΐιβ οΙΙιβΓ Ηβίβη. 

4δ9 ΕΛΕΝΗ 

τω τον Δίος• δβ Χβ^ομβνω Αιοσκόρω 
ουκ βστόν. άΧλα ττάντ' 6'χουσα ^νστνχτ) 
τοί? ττρά'γμασίν τβθνηκα, τοις δ' βρ'γοίσίν ου. 
το δ' εσ'χ^ατον τοντ, βΐ μοΧοιμβν εΙς ττάτραν, 
κΧρθροίς αν εϊρ^οιβν μβ, την ίιττ' 'ΙΧιω 
8οκοΰντ€<; 'ΕΧζνην Μεζ^'βΧβώ μ βΚθεΙν μβτα. 

290 ζΐ μβν <γαρ βζη ττοσις, άνβ'^νώσθημζν αν 

€ί-9 ξυμρολ βλσονσ α φανερ αν μονοις αν 7]ν. 
νυν δ' οΰτ€ τοΰτ βστ' οΰτ6 μη σωθη ττοτβ. 
τί δ>}τ' 6Τί ζω ; τίν υίΓοΧβίιτομαι τύχ^ην ; 
αγάμους βΧομβνη των κακών ύτταΧλα^άς, 
μβτ άνΒρος οίκεΐν βαρβάρου ττρος ττλονσίαν 
τράττεζαν ΐζουσ' ; άΧλ' όταν ττόσις ττίκρο^ζ 
ζυντ) '^υναίκί, και το σωμ εστίν ττίκρόν. 
θανεΐν κράτίστον ττώς• θάνουμ αν οΰν κα\ως ; 
άσ'χήμονες μεν άη"χρναι μετάρσιοι, 

300 καν τοίσί ΒούΧοις 8υσ7Γρε7Γε<; νομίζεται" 

σφα^αΐ δ' βχ^ουσιν εύ^ενε<; τι και κα\όν, 
"Ι" σμικρός δ' 6 καιρός σάρκ άτταΧλάξαι βίου, 
εις 'γαρ τοσούτον ήΧθομεν βάθος κακών 
αΐ μεν <^αρ άΧΧαι Βια το κάΧΧος εύτυ-χείς 
γυναίκες, ημάς δ' αύτο τοΰτ άττώΧεσεν. 

Χ0Ρ02 

'ΈΛ,ενη, τον εΧθόνθ', όστις εστίν 6 ξένος, 
μη ττάντ' άΧηθή ^οξάσης ειρηκεναί, 

ΕΛΕΝΗ 

καΐ μην σαφώς εΧεξ' οΧωΧεναι ττόσιν. 

Χ0Ρ02 
τΓοΧΧ' αν γένοιτο και Βία ΛίτευΒών εττη» 
490 ΗΕΙ.ΕΝ 

Αικί ίΐιβ Τ\νίη Βι•6ΐ}ΐΓ6η_, ηαιηοοΐ Ιΐΐ6 δοηδ οί 

Αγ6 ηοΐ. ΒηΙ, Ιΐιουβίι Ι Ιιανβ ηοιι^ΐιΐ Ι^υΙ ηαίδθΓ^, 

Με 1ια1;1ι ί11-ίαηη^, ηοΐ ί11-άοίη^^ δίαίη. 

Αηά, \\ΌΓ8ΐ: οί ίΐΐΐ^ ΐί" Ι δΐιοαίά τεαοΐι ιηίηβ Ιιογπο, 

Μεη Λνουΐά ίη άυπσοοη οΐιαίη γη&, 3,8 Ιΐΐ6 Ηείεη 

ΓοΓ ΛνΙιοΐΉ ίο ΙΗιιηι Μβηβίαυδ Λνβηί;. 

¥ογ, ΐί" 1111116 1ιιΐ5ΐ)απί1 Ιίνεά, 1>γ Ιοί^οηδ 1ίΐιον/η 290 

Το ηοηβ 1)ϋδί(ΐ€_, ηιΐ§1ιΐ Γβοοο-ηϊΐΐοη 1>€. 

ΊΊιίδ οαηηοΐ ηο\\' Ιιβ : ιιο, 1ΐ6 οαηηοΐ 'δΟίΐρο. 

ννΐΐ}^ ίΐιοη άο Ι Ιίνβ οη ? — Λνΐιαΐ ίοΓίιιικί λναϋδ ηιβ ? 

δΗηΙΙ ί οΐιοοδβ ηιαιτία^β ίοΓ εδοαρβ ίΐ'οΐΐΐ ϊΐΐδ, 

0\νβ11 λνί1:1ι α ΙογοΙ ΙιαιΊ^απαιι, άΙ Ιιίδ ΙιθίΐΓ(1 

δβαίεά ιηίίΐ ροηιρ ? Ναγ, ΐί α Ιιυδίι&ικί Ιοίΐΐΐΐθίΐ 

ΌΛνβΙΙ \νίΐ]ι Ε \νοΓηίΐη^ }ι6Γ ο\νη εβίί δΐιβ Ιοαίΐιβδ. 

Το άΐ6 \ν6Γ6 1)6δΙ. Ηο\ν ΐΐιβη \νΐΐ1ι Ιιοηοιιι• άϊβ ? 

υηδ66ηι1γ ίδ ΐΐιβ ηοοδβ 'ΐ\νίχ1: επί'ΐΐι ηιι(1 Ιίθανοιι : 

Ενεη ο£ ίΙίΓαΙΙδ 'ΐίδ Ιιείά & οίοπΐΐι οί δ1ΐίΐιιΐ6. 300 

ΝοΜβ Ιΐΐ6 άα^^α' ΐδ αηά ΙιοηοπΓαΙ^Ιε^ 

Αη(1 0116 δΗοΐ'Ι: ίπδΐαηΐ ηάδ ΐΚβ βεδίι οί Ιίίε. 

Υεα, Ιο δυοίι άερΐΐι οί 6νί1 &πι Ι οοηΐ6 ! 

ΡοΓ οΐΙιεΓ \νοηΐ6η αΓ6 \:>γ Ιΰοαπΐγ ηια(ΐ6 

ΒΙρδΙ — ηΐ6 ΐ1ΐ6 δ6ΐίδαηΐ6 §ίίΐ Ιο ηιΐιι ΙίΓουοΙιΙ:. 

ΓΗΟΚυδ 

Ηείεη, Ιιείίενο ηοΐ γοιΐ(ΐ6Γ δΙίΈπ^ει• δραΐίβ 
ΤηιΐΙι οηΐγ, 1)6 1ΐ6 \ν1ιο 1ΐ6 ιηα^ Ιΐι&ΐ οαιιιβ, 

ΗΕΙ.ΕΝ 

Ναγ, 1)υ1: 1ΐ6 ρΐαίπΐγ δαίά ηι^• Ιοι-ά Ιΐίΐά ίΐίεοΐ. 

0Η0Ηυ8 

Ιη ηιαίϋΐαοΐδ οί ΛνοΓοΙδ ΐ1ΐ6ΐ•6 \ναη1: ηοΐ 1ί68. 

491 ΕΛΕΝΗ 

ΕΛΕΝΗ 

310 και ταμτΓαλίν γ^ τωνΒ' αλήθευα σαφΡ).^ 

ΧΟΡ02 

€ί<ζ ^υμφοραν ^αρ άντΙ ταηαθου φερβί. 

ΕΛΕΝΗ 

φόβος ^αρ 619 το ζβΐμα ττβριβαΧών μ αγβι. 

ΧΟΡ02 
πώς δ' βύμβνβίας τοισίΒ' βρ Βόμοις ε'χβις ; 

ΕΛΕΝΗ 
ττάντβς φίΧοί μοί ττΧην ο θηρβνων γάμους. 

Χ0Ρ02 
οίσθ' ονν ο Βρασον ; μνήματος Χιττουσ εΒραν — 

ΕΛΕΝΗ 

€ίς ττοΐον βρτΓβίς μνθον η τταραίνεσιν ; 

Χ0Ρ02 
^Χθούσ Ις οίκους, ή τα ττάντ Ιττίσταται, 
της τΓοντίας Χ?7/3/}δο? βκ'γόνον κόρης, 
ττυθον ττόσιν σον θεονόης, βίτ' έ'στ' βτί 
320 €Ϊτ εκΧβΧοίττβ φε'^'^ος' βκμαθουσα δ' ευ 

ττρος τάς τύγας το γάρμα τους ^όους τ' βχ^ε. 
ττρίν δ' ούΒεν ορθώς είΒεναι, τι σοι ττΧεον 
Χυττουμεντ) ^ενοιτ άν ; αλλ' εμοί ττιθοϋ' 
τάφον ΧίΤΓοΰσα τόνΒε σύμμίξον κόρτ), 
οθενττερ εϊσει ττάντα' τάΧηθη φράσαι 
ε'χ^ονσ εν οϊκοίς τήνΖε, τί βΧετΓεις ττρόσω ; 
θέλω δε κά^ω σο\ συνεισεΧθεΙν Βομους 
και συμττυθέσθαί τταρθένου θεσττίσματα' 
γυναίκα 'γάρ Βί] συμττονεΐν ^υναίκΐ χρη. 

^ Ραΐβν ΓβαΓίδ αλ•ηθ(ία$, ΐΓ&ηδροδβδ ίττ-η Άπά σαφή, αηά ία1ίθ3 
Ιμτταλιν τώνδ^ Ιο ηιεαη " οοηίταΓγ ίο ίΐιβδθ (Ιίθβ) " : — 

ΟΗ. Β}' 1ίβ8 ηΊ35' ηιαηγ α, ί&ΐθ δβθΐη αΐΐ Ιοο οΙβαΓ, 
ΙΙεΙ. Να^, ίαΐδβΐιοοά Γΐη§8 ηοί, \\'ΐ1;1ι Ιΐιβ ηοίβ οί ΙηιίΙι. 

492 ΗΕΙ.ΕΝ 

ΗΕΙ-ΕΝ 

Νη^' ι•ίΐ11ΐ€ΐ\, })Ιαϊη ίΓυΐΗ ιπη^ α ρΐίΐίη ίπΐε 1)6. 310 

ΟΗΟκυδ 
Ν;ΐ}'^ Ίϊδ ΐΗοϋ ΙίίΗπεδΙ ιηοΓβ Ιο ^πιΓ ΙΙιλιι ^ο}^ 

ΗΕΙ.ΕΝ 

ΡΰίΐΓ ίοΜδ ηιο ΐΌΐιηά^ ίΐπίΐ άι•£ΐ§5 ηΐ6 Ιο η\^ (ΙΐΈίκΙ. 

ΓΗΟΚϋδ 

Ηο\ν δίαηίΐδ Ιο Ιΐιεε αίίεοΐεά ^οηθει• ΗουδοΗοΜ ? 

ΗΕΙ.ΕΝ 

Γπβικίδ α11, δίΐνε Ηίηι \νΗο ΙιιιηΙδ ιηε ίοΐ' Ηίδ 1)Π(ΐ6. 

€ΗΟΙΐυ3 

Κηολν'δΙ ΐΗβη ΐΗγ ρείΓΐ ? Γιόπί 56δδίοη αϊ ΐΗβ ίοηιΐ) — 

ΗΕΙ,ΕΝ 

Ύο μΛλάΙ δροεοΐι ογ \νΗαΙ οουηδβΐ (ΐΓαΛνβδΙ ΐΗου ? 

ΟΗοκυδ 
Ρίΐδδ Ιο Ιΐΐ6 }ιου56 : οί" 1ι6γ "ννΚο Ι^ηοΛνβΙΙι ίΐΐΐ, 
ΤΗε ααα^ΐιΐϋΐ' οί Ιΐιβ 56α-ΐ30ΐ•η Νειτΐά ηιαϊά, 
Τ1ΐ€οηο6^ αδίν ϊί γί^ϊ ΐΐιίηε ΗιΐδΙ^ίπκΙ Ηνβ, 
Ογ Ηίΐΐΐι Ιίίίΐ Ιΐ^ΐιΐ: ; αηά^ 1)6ίη§ 0€Γΐ:ΐίΪ€(1, 320 

Α€0θΓ(1ίη§ Ιο ΐΐιγ ίοι-ίαπΘδ ]ογ ογ ηιουΐ'η. 
Βυί;, 6Γ6 ΐΐιου Ινίιολν αυ§1ιΙ ίηιΐγ, \\Ίιε1; αν&ίΐδ 
ΊΊι?ιΙ Ιΐιοα δΐιοιιΐίΐδΐ ^νΐβνε ? Ναν^ ΗεαΓίίβη ιπιΐο 

ηΐ6: — 
ί.ί•ίΐν6 ΐΐιου Ιΐιίδ ΐοηιΐ)^ ειικί ν/ΐΐΚ Ιΐιο πίΛΐά οοιηηιιιηβ, 
Οί ΛνΙιοΐΎΐ δ1ΐ8,11: Ιΐιοιι Ιβαπι αΐΐ. λΜιεη Ιΐιοα Ιΐίΐδί Ηενε 
Ο)ΐο Ιο Γεδοΐνβ ΐΐιο (ΙοιιΙ)!^ Λνΐυιΐ ΛνοιιΜ^ΐ ΐΗου ιιιογοΡ 

1 ΐΟΟ ννίΐΐΐ Ιΐΐ66 ΛνΐΙΙ ρΕ53 ΐπίο ΐ1ΐ6 ΙίΟΙΙδβ^ 

λνϊΐΐι ΐΐιεβ ΐη(^ιπΓ6 Ιΐιε ηιαΐάεη'δ ΟΓ&οΙεδ. 
Τΐιαί "ννοιηαιι Λνοιηαη'δ 1)ΐΐΓίΐ6η δΐιαιο, ΐδ ηιοεί:. 493 ΕΛΕΝΗ 

ΕΛΕΝΗ 
330 φίΧαι, \ο^ου<; βΒβζάμαρ• στρ. 

βάτ€ βάτε δ' εΙ<ζ Βόμους, 
αγώνας 6ντο<ζ οϊκων ω^ 
ττύθησθε τους 6μού<ς. 

ΧΟΡ02 
θέΧουσαν ου μόΧι<; καλ€Ϊ<;, 

ΕΛΕΝΗ 

^'ώ μελβος άμερα. 

τίν άρα ταλαινα τίνα ^ακρνο- 

€ρτα Χϋ^/ον άκουσομαί ; 

ΧΟΡ02 
μη ΤΓρόμ,αντί^ άΧ^βων 
ττροΧάμβαν, ώ φίΧα, ^οονς, 

ΕΛΕΝΗ 

340 τί μοί τΓοσις μ€Χ€ο<ζ έ'τλα ; αιτ. 

ττότβρα Βερκεταί φάο^ 
τβθρίττττά θ' άΧίου 
κβΧενθά τ άστβρων, 

Χ0Ρ02 

ΕΛΕΝΗ 

******* 

ή '?' νβκνσί κατά χ^θον6<; 
ταν -χθόνίον εγευ τυγαν ; 

Χ0Ρ02 

€69 το φερτερον τιθει 

το μεΧΧον, 6 τι '^ενήσεται. 

ΕΛΕΝΗ 

σε <^αρ εκαΧεσα, σε οε κατομοσα, 
τον νΒρόεντα Βόνακι γΧωρον 

^ Τ\νο Ιΐηβδ ιηΐδδϊη^, οοΓΓββροηάϊη^ 1:ο ίΐιοδβ ΐη ί,Ηβ ΞΐνσρΚε. 

494 ΗΕ1.ΕΝ 

ΗΕίΕΝ 

Ι ΙΐΗΐΙ, Μειιάδ, Ιΐΐ6 Λνοι-ά γα Ιιανο δροΐιοη. (ι^/γ.) 330 

Ρϋδδ ΐη, ραδδ γο ίηΐο Ιΐιβ \\ά]], 
Το ^ΐν6 βίΐΓ ιιηΐο ρΐΌ})1ΐ6ον'δ Ιοίνοη 

Ηο\ν Ιΐΐ6 €11(1 οί ηΐ}' Ιοΐΐδ δΙϋΐΠ Ι36ία11. 

€Η0Κυ8 

'ΓΙιοα ο'αΐΐϋδΐ; οη Ηβι* Ιΐιαΐ Ιιεαί'δ £α11 ίαίη. 

ΗΕΙ.ΕΝ 

\νο6 1οι• Ιΐιϊδ άβ-γ \νί11ι ϋδ 1)αΐ'(ΐ6η οί ρπΐπ ! 
\\Ίιαΐ ΛνοΓίΙ Λναίΐεΐΐι^ ΛνΙια,Ι άβδοΐαΐϊοη 
Οί Ι^ίΐΓδ ραδί ΓθΙΐεί ? 

€ΗΟΙΐυδ 

Να^, ίοΓΰδΐαΙΙ ηοΐ, Ο ή'ίεηά^ ΙαηιεηΙίΐϋοη 
ΡΓορ1ΐ6ΐΐο οί" ^ΓΙβί. 

ΗΕΙ.ΕΝ 

(ΑηΙ.) 
Το Λνΐι^ΐ ςΙυοίΉ Ιιαΐΐι ηιίηβ Ιιιΐδΐύίΐηά 1)€€η ^ΐνοη ? 340 

Ουίΐι 1ΐΰ γοΐ δοβ Ιΐΐ6 1ί<^ΐΊΐ ο£ Ιΐιε ά^γ, 
δείί ΐΐιε διιη'δ Λνΐιβεΐδ ίΐ&δΐι ΙΙίΓου^Ιι Ιΐιβ Ιιεϋνοη, 

δ66 Ιΐΐ6 §1(ί3,ηΐδ οί ΐ1ΐ6 δΪ3.Γ-ΙΐΌ(1ά6η λ\Άγ ? Οι* Ιο Ιπηι Ιΐίΐνβ ΐΗβ ά&αά άοηε οΐ^εΐδ&ηοε ? 
Βυΐΐι Ιΐιε ηβΙΙιβΓ §1οοηι Ηΐάε ? 

€ΗΟΚυδ 

Νίΐ^^ Ιοοίν ίοΓ α ίίΐΐ6 οί ίειίι• ρΓβδβηοβ, 
λνΐιαΙδΟθ'βΓ δΐιαίΐ ββΐίάβ. 

ΗΕΙ.ΕΝ 

Τ1ΐ€6 Ι ίηνοΐίβ, Ι δΛνε&Γ 1>γ Ι[\γ ηαιηε^ 

Ο Γΐν6ΐ• Λνΐΐΐι ηρρΙο-ΛναδΙιοά τεβά-ΐ^εοΐδ ^νεεη, 495 ΕΛΕΝΗ 

350 Έ,υρωταν, θανόι>τος €1 β(ίζί<; 

€τυμος άνΒρ6<ζ αδβ μοί — 

Χ0Ρ02 
Τί τάδ' άσύΐ'βτα ; 

ΕΛΕΝΗ 

φόΐ'ίον αΙώρημα 

Βία Βάρης ορέξομαι, 

η ξίφοκτοΊ'ον Βίω'^/μα 

Χαιμορύτον σφαλάς 

αύτοσίΒαρον βσω ιταΧάσω Βια σαρκός αμιΧλαν, 

θύμα τρυζύ'^οίς θβαίσι 

\ τω Τ€ συρί'^/^/ων άοιΒαν σββί- 

ζοντί ΊΙριαμίΒα ττοτ αμφΐ βονστάθμους, 

Χ0Ρ02 
360 αλλοσ' άττοτροττα κακών 

Ύβνοίτο, το δέ σον βύτυχες, 

ΕΛΕΝΗ 

ΙΙύ Ύροία τάλαινα, 

ι €/37 (ΐν^ρΎ οΚΚυσαί μαλ,βα τ ετΧας' 
τα ο βμα οωρα Κνττρίοος 6Τ€Κ€ 
7Γθ\ύ μβν αίμα, ττοΧν δε Βάκρυον, αγεά τ αχ^βσί, 
Ί* Βάκρυα Βάκρνσιν βΧαββ ττάθεα, 
ματάρβς Τ€ τταΐΒας ώΧβσαν, 
άτΓο δβ τταρθενοί κόμας 
βθβντο σΰηηονοι νεκρών Έ,καμάνΒριον 
άμφΐ Φρν^/ίον οίΒμα. 
370 βοάν βοαν δ' Έλλά9 

κβΧάΒησβ κάνωτότνξεν, 
€7γΙ Ββ κρατί χέρας εθηκεν, 
δννχο δ' άτταΧόχροα ηενυν 
εΒενσε φοινίαισί ιτΧα^/αΐς. 

496 ΗΡΧΕΝ 

ΕαιυΙαδ ! — ίί ΐΓϋ6 λναδ Ιΐΐ6 \νοι•ά \}\άϊ οϋΐηε 350 

Πιπί ηιγ Ιοί'ά οιι ΐΐιβ εαΐ'ΐΐι Ϊ8 ηο ηιοΐ'β δβεη, — ■ 

ΟΗΟκυδ 
νν'^ΐΜ λνοΐ'άδ ίΐηά ΛνΙπΓΐίη§ — αΐι^ λνΐΐίΐΐ δΙιοαΜ Ιΐιβ}^ 
ιηβαη ? 

ΗΕΙ.ΕΝ 

Τΐιβ (ΙβαΐΗ-οΙβαΙίιι^ οοΐ'ά 

Κουηά ιηγ ηεοΐί \νϊ11 Ι 1\νίη6^ 
Ογ ΐΐΊβ ΙΙιίΓδΙ: οί ΐΗβ δΛνοΓοΙ 
Ιη Ιΐιίδ Ιιβα,Γΐ'δ Ηοοά οί ηιΐηβ 
81ΐ3ΐ1 1)6 ίμιεπϋΗβίΙ, ΐ1ιΐΌΐ駕1ι Ιΐιβ Ηβδίι οί ηι^ ηεοΐί λ3 1 
Ρ1αη§6 ίΐ ϊο Ιίίβ'δ άοερ δΙίΓΪηβ, 

ΡοΓ α δίΐοΓΪβοο Ιο ί1ΐ6 Οοάάβδδθδ 11ίι'66, 
Αηά Ιο Ρϋήδ^ Λνΐιοδβ ρΐρε'δ Λ\'ΐΜ ιη^ΐοοίγ 
ΡΙοίΐΙβά αίαΓ ονβΓ Ιάίΐ, απά ΐ'οιιηοΐ δΐίΐΐ δίεαοΐΐη^δ οί Ινίηβ. 

ΟΗΟΗυδ 

ΡίΐΓ Ηβηοθ ανεΐ'ΐβά ηιαγ ιηΐδοΐιΐβί ήαβ, 360 

Αικί ίοΓΐυηβ ίαΐΓ αΙ)ΐ(ΐ6 αροη ΐΐιββ ' 

ΗΕΙ.ΕΝ 

\νο6, Ιι&ρίθδδ ΤΐΌγ^ ίοΓ Ιΐιεε, Λνοβ ! 
ΊΊιου Ηαδΐ ρεήδΐιεά ίοΓ δΐηδ ηοΐ ΐΐιΐηβ ΟΛνη, υηάεΓ 

ιηΐδβΓγ'δ Ιοαά 1)Γου§1ιΐ ΙοΛν ! 
Αηά ί1ΐ6 §ίίΐδ οί ϋγρηδ ΐοιηβ ίοΓ ΐΙιείΓ ίΐ'πΐΐ Ιιανε Ι^οπιε 
ΚίνβΓδ οί ΐ3ΐοοά ίΐηά οί Ι6αι•δ_, Επά ίο Ιΐιειη ΐ1ι;ιΙ ηιοιίΓΠ 
Αη^υίδΐι ΐδ αάάεά, αηά §ΓΪ€ί Ιο Ιΐιβ ^τϊεί-ίοιΊοΓπ. 
Τ1ί6Γ6 αΐ'θ ιηο11ΐ€Γδ ίοι- ά^αά δοηδ Λνβερΐη^ ; 

Τ1ί6Γ6 3,γ6 ηιαιάδ ΐΐιαΐ Ιιανβ οά8ϊ δΙιΟΓπ ΙιαίΓ 
λνΐΐ€Γ6 δ63,\νεΐΓά 8θ3,πιαη(ΐ6Γ οη-δΛνββρΐη^ 

Τ1ΐ€ 1ίηΐΐ3δ οί ΙΗ^ΪΓ 1)ΓθΐΐΊ61•δ 1)3.Γ6. 

Αηά ίΐΌΐη Ηεΐΐαδ α ογγ, α ατγ, 370 

Κίη^βΐΐι 1ΐ6αν6ΐι\ν&Γ(3 λνίΐά αηά Ηϊ§1ι, 

Αηά Λνίΐΐι ίΐ'βηζίεοί Ιιαηάδ οη Ηεΐ' ΐΊβαά 

δ1ΐ6 δπιίΐβΐΐι : 1ιβι• βη§6Γδ αΐ'6 Γβά 
ΡΐΌπι Ιΐΐθ οΐιεβίΐδ Ιΐιαί ΐΗθ 1)1οοά-ίαΓΓο\νδ θνβ. 

497 
νυι.. Ι. κ κ ΕΛΕΝΗ 

ώ μάκαρ ^ Αρκαδία ίτοτΙ τταρθενε ΚαΧλιστοΐ, 

Αίος 
α ΧΕχβων εττ^ίβας τβτραβάμοσι ^υιοίς, 
ώς ΤΓολν ματρος €μά<; έλαβες• ιτΚβον, 
ά μορφα θηρών λαχνο^νίων 
όμματί Χάβρω σχ^ήμα Βιαυνει.^ ^ 
380 βξαλΧάζασ άχ^θβα λυτΓ);^• 

αν τβ τΓοτ' "Α/οτβ/ζίΫ βξβχ^ορξυσατο 
•χ^ρνσοκβρατ βΧαφον Λίεροττος ΎιτανίΒα κούραν 
καΧλοσννας βνεκεν το δ' βμον Βεμα^ 
ώλεσβί' ώλβσβ ιτερ'^/αμα Α.αρ8ανίας 
ολομ€νον<ζ τ Άχα60 1^9. 

ΜΕΝΕΛΑ02 

ώ τάς τβθρίτΓΤΓους ΟΙνομάω ΥίΙσαν κάτα 
ΐΙβΧοψ άμίΧΧας εξαμιΧληθείς ττοτβ, 
€Ϊθ^ ώφβλ€9 τ6θ\ ηνίκ ίρανον €69 Θβου<ζ 
Ί" 7Γ€ίσέ?6ί9 ^ 67Γ0ΐ€ί9, ^ν θεοί^; ΧίΤΓβΐν βίον, 

390 ττρίν τον βμον "Άτρία ττατερα '^βννησαί 7γοτ€, 
09 βξεφνσβν Άβρόττί^ς Χίκτρων άττο 
^ Ατ/αμεμνον εμέ τε ^ΙενεΚεων, κΧεινον ζυ^ον 
ιτΚεΙστον ^αρ οΐμαι, καϊ τοΒ^ ου κομττω λβγω, 
στράτευμα κωτττ} Βιορισαί Ύροίαν εττι, 
τύραννος ον^εν ττρος βίαν στρατη\ατ6η>, 
εκουσί δ' άρζα<ζ Έλλάδθ9 νεανίαίς. 
καϊ τούζ μεν ούκετ οντάς άρίθμησαυ ττάρα, 
τοίις δ' εκ θαΧάσσης ασμένως ττεφευ^οτας, 
νεκρών φέροντας ονόματ εΙς οίκους τταλιν. 

400 βγω δ' 67γ' οΐΒμα ττοντίον ^Χαυκής άΧος 

1 ΗθΓπΐίΐηη αηιΐ ΒΙικΙογΓ : ίοΐ" Μ88. \ξαΙΐ'η$. 

2 ϊΐιο ΓβίθΓβηοβ Ιο ΐΐιβ Ιθ^θηά οί Γβίορδ 1»βΐη§ δβΓνβά αρ Ιο 
Ι,ΐιβ Οοάδ Λΐ 3. ίβαδί; Ι)^ ΤαηΙ&Ινίδ Γ60[ηίΓ©8 Βοηιβ βηοΐι ννοΓά α 3 

498 ΗΕΙ.ΕΝ 

Α1ι, ιπίΐΐάεη οί* Αιτίκΐγ^ Ιΐίΐρρ^, ΟαΙΗδίο,^ ίΐι•1 ΐΗοιι, 

ϋ ίοιίΓίοοΙ-ρΗοϊιι^ Ιΐιΐη^ Λνΐιο ΛναδΙ Ζβυ^' 1)Π(1ο^ 

ΒεΐΐβΓ 1>γ {αν ΙΙιλπ ηιγ πιο11ΐ6Γ'δ 18 Ιΐιγ Ιοί ιιο\ν, 

\νΐιο ΙΐίΐδΙ οαδί Ιΐκ; 1)ϋΐ•(ΐ6η ο£ Ιιιιιιιαιι δοιτοΛν Αδΐίΐο, 

ΑπγΙ οηΐγ ηοΛν ίοΐ' Ιΐΐ6 δ1ΐίΐ<Γ^γ 1ίιηΙ> 

ϋί ίΐιο 1)ΓαΙο Λνΐΐΐι ΐβΕΓδ αΐ'ΰ ίΐιγ βεΐ'οε €^€•δ (Ιίηι. 380 

Υβα, ΙΐίίρρίβΓ δΐιε \ν]ΐϋηι ΑιΊεηιίδ (Ιΐ'ίΐνε ίι-οπι Ηογ οίτοίι-, 

Α δίησ §ο1(1-αιι1ΐ6ΐ•€(Ι, ιΜ€ΐ•ο])δ' Τϋπηίαιι (Ιίΐιι^ΗΐβΓ, 

Β€θίΐυδ<ί οΓ ΙΐίίΓ 1)6Ηυί7 ; 1)ΐιϊ ιηίηε Λ\'ϋ:1ι Ιΐιε Ι^ΓίίικΙδ υί 

ίΙθδΪΓε 
ΗηΙΙι ειιΐνΐικίΐοά ΌίιΓάίΐηϊίΐη Ρει-^θοιιΐδ' ^ιι^η-ρ^^^, 

Αηιΐ Ιιαίΐι ^ϊνεπ Ιΐιε ΑοΗβείΐηδ Ιο δΙίΐυο,ΗίβΓ. 

[Τ/ΐα/ ρα88 ίηίο Ιΐιε ραΐαοβ. 

ΕηίβΓ ΜΕΝΓΧΑυδ. 

Μ ΕΝ ΕΙ, Α ϋδ 

ΑΙι^ Ρϋίορδ, ΐΗοιι ΆΪ Ρίδο, νΐοίοι* οποβ 

Ονχτ Οοηοηιαιίδ ΐη οΙΐίΐΐ'ΐοΐ-δίΓΪίε,, 

ΟΙί \\\άΙ, \ν1ιαΙ ίίΐΏβ ΐΐιου ηΐίκΐ'δΐ Ιΐιβ Οοίΐδ 3. ϊ^ά^ϊ, 

ΊΊιοιι }1£ι^1δ1: Ιείΐ ίπ ρΓβδβηοβ οί Ιΐΐ6 Οοςίδ 1\\γ Ηίο, 

Εΐ'β ΐΐιοιι 1)6§ίΐ1;ΐ6δΙ ΑΐΓβαδ^ δΐΐ'β ίο τη^, 390 

ΗίΐΗ Ιο λνΐιοιη ΑβΓορε 1)&ι•6 Ασαιηεηιηοη, 

Αηά ιηε^ Μβηείαυδ; οΙίΕΓίοΐ-Ιεαηι ΓβηοΛν'ηεθ. 

Τ1ΐ6 ΠΊΐ^ΙιίίεδΙ; Ιιοδΐ οη ε&ιΊΐι — ηο ιπΘΓβ νίΐαηΐ Ιΐιίδ — 

Οίά Ι δρεεά ονβΐ'δβαδ ίο Τΐ'ον, ίΙιεΐΓ οΐιϊβί" ; 

ΝοΓ 1)ν οοηιρπίδΐοη ο&ρίαϊηείΐ ΐΐιοιιι ίο λ\'ΆΥ, 

ΒιιΙ Ιεά \νί11ι Ηεΐΐ&δ' Ιιεί'οεδ' ^1^(1 οοηδεηΐ. 

8οηιε ΐΏΐΐδΙ Λνε οουηΐ ηιΐά Ιΐιεηι Ιΐΐίΐΐ αΐ'ε ηο ηιοΓε ; 

Ο1&ο11}' Ιΐίΐνε οίΗει• δοηιε εδοαρεά Ιΐιε δεα^, 

Αιιά 1>Γίη§ ΐ3αο1ί: Ιιοιηε ΐΚε ηαηιεδ οί" ιηεη άεειηείΐ (Ιείκΐ. 

ΒαΙ Ι ίαΐ' ο'θγ Ιΐιε ^ΐ'εγ δεα'δ δΚοΓεΙεδδ δυ镧ε 400 ^ Οηβ οί Ζβιΐ3'8 νίοϋιηδ, ο1ΐ£ΐη^'6ά ίηίο 3, 1)6αΓ. 

499 
κκ 2 ΕΛΕΝΗ 

τΧήμων άΧωμαι χρόνον οσονττβρ ΊΧυον 
ιτύρ^ου^ βττβρσα, ΐίβΐ^ ττάτραν 'χ^ρ•>]ζων μοΧβΐν, 
ουκ άζιονμαι τοΰΒε ττ/^ός θεών τνχείν. 
Αιβύη<; τ έρημους άξενους τ εττώρομας 
ττεττΧευκα ττάσας• γωταν εηηυς ώ ττάτρας, 
ττάΧιν μ άττωθεΐ ττνεύμα, κοΰττοτ οΰριον 
εΙσηΧθε Χαΐφος ώστε μ εΙς ττάτραν μοΧεΙν. 
και νυν τάΧας νανα'^ος άττοΧεσας φίΧους 
εζεττεσον εΙς ^γήν την^ε- ναΰς Βε ττρος ττετρας 

410 τΓοΧΧούς αριθμούς ά^νυται ναυαγίων. 

τροτης δ' εΧείφθη ττοίΚίΧων άρμυσμάτων, 
εφ' ης εσώθην μόΧις άνεΧττίστω τνγτ] 
'Έ^Xενη τε, Τροίας ην άτΓοσττάσας εγω, 
όνομα δε γ^ώρας ήτις ηΒε και Χεως 
ουκ οΐΒ^• ο-χΧον 'γαρ είσττεσείν γΙσ')(υνόμην 
ίόσ-θ' Ιστορήσαί, της εμής Βυσ'χΧαίνίας 
κρύτΓτων ύτΓ αΙΒους τας τύ'χ^ας. όταν δ' άνηρ 
Ίτράξτ} κακώς ϋψηΧός, εΙς άηθίαν 
ιτίτττει κακίω του ττάΧαι ΒυσΒαίμονος. 

420 χΡ^ί(^ δε τείρει μ' οντε ^αρ σίτος ττάρα 

ουτ αμψι χρο)τ εσυητες' αυτά ο εικασαι 
ττάρεστί ναός εκβοΧ' οίς άμτησχομαί. 
ττεττΧους δε τους ττρίν Χαμττρά τ άμ.φιβΧήματα 
'χΧίΒάς τε ττυντος ήρττασ' εν δ' άντρου μυχοίς 
κρύψας γυναίκα την κακών ττάντων εμοί 
άρζασαν ήκω, τους τε ττεριΧεΧείμμενους 
φίΧων φυΧάσσειν ταμ άνα^κάσας Χεχη. 
μόνος Βε νοστώ, τοις εκεί ζητών φίΧοις 
τα ττρόσφορ ην ττως εξερευνήσας Χάβω. 

430 ΙΒών Βε Βώμα ττεριφερες θρί<^κοΙς τόΒε 

ττύΧας τε σεμνας άνΒρος οΧβίου τινός, 
ιτροσηΧθον εΧιτίς δ' εκ γε ττΧουσίων Βομων 

500 ΗΕΕΕΝ 

νναηάβι* ίη ραίη, 1οη§ &8 ί;1ΐ6 Ιβ&^ιιβΓ-γβΕΓδ 

Οί" ΤΐΌ}^ ; &ηά ΐΚοα^Ιι Ι γεαηι Ιο τεαοΐι ιτιγ Ιαικί, 

Οί Ιΐιΐδ Ι αιη ηοΐ Η^Μ Λνοΐ'ΐΐιγ 13^ ίΐιε Οοά8^ 

ΒιιΙ Ιο ε11 Ι^ίΙ^^α'δ 1)€&οΗ6δ Ιοηβ αηά λνΐΐά 

Ηανβ δίΐϊΐβά : γεα^ Λνΐιεηδο Ι απι ηί^ΐι ηιγ 1ίΐη(1^ 

Β&οΐν ΐ1ΐ6 1)1ίΐδΙ άηνβδ ιηβ ; ηενβΓ ίοΠοΛνΐη^ ί)ΐ•66Ζ6 

Ηϋΐΐι ΞΛνβΙΙβά 111^ δαΐΐ ίο Λν;ι£ΐ; ιηε ίο ηιΐηε Ιιοιηβ. 

ΑπίΙ ηο\ν^ α δΙιΐρΛνΓβοΙίβά \νΓ6ίο1ι^ ηιγ οοΐΉΓ&(ΐ6δ Ιοί^Ι^ 

Οη ΐΐιίδ ΙαικΙ αηι Ι Οίΐδΐ : αοαίηδΐ ΐΐιβ τοοίνδ 

Μ^ δΐιίρ ίδ δΙιαΐΐβΓθά α11 ΐη οοιιηΐΐβδδ δΐιαηίδ. 410 

νν'^Γβηοίιβά ίΐΌΐη ΐΐδ οαηηίη^ ίαδίβηίιΐβδ \νίΐδ Ιΐιε Ινβεΐ, 

ννΐΐθΐ'θοη ρ&δΐ Ιιορε Β,ηά \\ΆΥά\γ Λναδ Ι δανεΛ 

λνίΐΐι Ηείεη, λνΐιοηι Ι Ιιαά δΐιαΐοΐιεά ίΐ'οηι Ιΐίιπη'δ 

Λνΐ'εοΐί. 
ΒυΙ Ιΐιίδ ΙαικΓδ η8,ιη6_, ο,ικί Λνΐιο ΙιβΓ ρβορίε 1)6, 
Ι ]<ηοΛν ηοΐ, Ιίβίπ^ αΐ^&δΐιεά ίο γοπάβΓ ΙΙιΐΌπ^δ 
Το ίοίη ηΐθ, 1:1ι6Γ6 Ιο αδίί : ίη ηιίηβ ΐ11 ρΗ^ΙιΙ 
Ι Ιιϊοΐβ ίοΓ δΐι^ηιε ηιγ ηιίδβΓγ ; ίοΓ & ηΐίΐη 
ί,ολν'-ίαΐΐεη ίΐΌπι Ιιί^^ΐι βδίαΐε ηιοΓβ δ1ι&ι•ρ1^ ίϋεΐδ 
Τ1ί€ δίΓΗπο'βηεδδ ο£ ΐΐ Ιΐί&η Ιΐΐ6 1οη§ ιιηΐιίεδΐ. 
νναηΐ λναδΐβΐΚ ηιβ ; ίοΓ ιιεΐΐΚει* ίοοά Ιιανβ Ι 420 

ΝοΓ Γ&ΐΐΊΐεηΐ ίοΓ γπγ 1>οάγ, — ^ικ1^^ 1)}' Ιΐιβδβ 
Τΐιαΐ ^ΪΓά 1116, Γα§δ Λνβ,δΐιβά δ1ΐ0Γ€ΛναΓά ίΐΌπι Ιΐΐ6 

δΐιίρ. 
Τ1ΐ6 ι•οΐ36δ οηοε ιηίηε^ 1)η^]ι1: νβδί Εΐιά \>γείν^γγ, 
Τ1ΐ6 δΘίΐ Ηαΐΐι δΛναΙΙοΛνείΙ. Ιη α οανε'δ (Ιεερ οίείί 
Μγ ννίί'ε Ι ίύά, ίιΐ'δΐ οαιίδβ οί" α11 ηιγ \νΌεδ, 
Αηά 1ιϊΐ1ΐ6ΐ• εοηιε, £οι• Ι Ιιανβ δίι•αΐ11γ οΐιαί'^εά 
Μγ ί'ΓΪθηάδ γ&1 Ιίνίη^ Ιο \να1:οΐΊ ονβΓ 1ι6γ. 
ΑΙοηβ Ι οοιπΘ, δβεΐνίη^ ίοι* Ιονεά οηεδ 11ι6Γ6 
ννΐιαΐ δΐιαίΐ αναίΐ ΐΙιβίΓ ηεεά, ΐί" δΟίίΓοΙι ιηαγ ί\ηά. 
Αηά, ηιαΓίίίη]^ γοηάθΓ ηιαηδΐοη ΙΐίΐΙιΙΙθηιεηΐ-οίΓΐ, 
Αηά δΐίΐΐβΐγ ρονΐίΐΐδ οί α ρΓΟδρβΓοιιε ηι&η, 
Ι άι•ε\ν ηίσΐι : {γοιη α νν^οαΗΙιγ Ιιοϋδε ίδ Ιιορε 

5<^ι ΕΛΕΝΗ 

ΧαββΙν Τί νανταίς• εκ δέ μη γοντων βίον, 
ούδ' €6 θελοίβν, ώφέΧεΐν βγοίβν αν. 
ώ}]- τί<ζ αν ττυΧωρος €κ Βομων μόΧοί, 
6στί<ζ δίαγγβιλβίβ ταμ €Ϊσω κακά ; 

ΓΡΑΤ2 
τις 7Γ/0Ο9 ττΰΧαισιν ; ουκ άτταΧΚάζβί όόμο)ν 
και μη ττροζ ανΧβίοοσιν εστηκως ττυλακ 
οχΧον τταρβξβίς ^εσττόταίς ; ή κατθανεΐ 
440 Έ^^Κ.ην ττεφνκώς, οίσιν ουκ ετηστροφαί. 

ΜΕΝΕΛΑ02 

ώ '^ιραΐα, ταύτα ττάντ εττη καΧώς Χβ'^/εις. 
εξεστί• ττείσομαί ηάρ' ί'ίλΧ' ανες γόΧον, 

ΓΡΑΤ5 
αττεΧθ^• εμοί '^/αρ τούτο ττρόσκείται, ξένε, 
μηΒενα ττεΧάζειν τοισ'ώ^ 'ΈαΧΧηνων ^όμοις. 

ΜΕΝΕΛΑ02 

ά' μη ΊτροσείΧει χείρα μη8' ώθει βία. 

ΓΡΑΤ2 

ητείθει ^αρ ούΒεν ών λβγω• συ δ' αΐτιος. 

ΜΕΝΕΑΑ02 

άγγβίΧοζ^ βΓσω Βεσττοταισί τοίσι σοΐς. 

ΓΡΑΥ2 

ΤΓίκρώς αν οίμαυ γ' ά'γ^εΧεΐν τους σους Χο-^/ους, 

ΜΕΝΕΛΑ02 

ναυαγός ήκω ^ενος, άσύΧητον ^ενος. 

ΓΡΑΥ2 

450 οίκον ττρος άΧΧον νυν τιν άντΙ τούΒ' ϊθι. 

ΜΕΝΕΛΑ02 

ουκ, άΧΧ! εσω ττάρειμι- καΐ συ μοί ττιθοΰ. 

ΓΡΑΥ2 
οχΧηρος ισσ ων και τ αχ ωσυησεί βία. 

502 ΗΕ1.ΕΝ 

Οί δοηΐ6Λν1ΐ{ΐΙ ίοΓ ϊηγ 0Γ€\ν ; 1)ΐι1: ίΐΌΐη 1)3.Γβ λναΐΐδ 
Νου4>•Ηΐ: οοιιΐά ηιβη ίΐίίΐ υ^^ ΙιΟΛνδΟβ'εΐ' Ιΐιβγ ^νοιιΐά. 

[Κ7ΐθ€/ΐ8 αϊ §αίβ. 
Ηο ! \νΙιαΐ §'α1;6-\ναΓά6ΐ• ΐογϊΗ ΐίιβ Ιιαίΐδ Λνΐΐΐ οοηιε 
Το Ιεΐΐ λνΐΐΐιίη οί" τηγ οα1αηιΐΐΪ65 ? 
ϋοοκ ο/^ραΐααβ ορ6η8. ροριτκε88 αρρβαη οη ίΙιτβ8]ιοΙά. 

ΡΟΙΙΤΗΕδ8 

ννΊιο ΙοΐΙεΓβΙΙι αϊ Ιΐιβ (1οογ5 ? — Λνϋί Ιΐιοα ηοί Ιιοηοβ ? 

Α^Λ'Άγ^ δίίΐπίΐ ηοί ΙίβίοΓβ ΐΐιε οοπΓΐ^&ΓίΙ §ϋΐ6 

ΤγοιιΙ)1ϊπ§ ηΐ}^ ΙοΓάδ ; θΐδβ δΐιαίΐ: ΐΐιοιι ά\&, \\Λ\ο άυΙ 

Α Οΐ'εείί : Λνο Ιιανβ ηο άοαίΐη^δ \νΗΐι ΐΐιε Οΐ'εείίδ. 440 

ΜΕΝΕΙ^Αϋδ 

Ογ€)γ ιηοΐ1ΐ6ΐ% αΐΐ Ιΐιβδβ Λνοΐ'άδ ΐΐιου δ&νβδί: λνβΐΐ : — ■ 
Ενεη 8θ — Ι Λνίΐΐ οΙ)6γ — Γβίΐ'αίη \\\γ ν/ΥΆ\]\ — 

ΡΟΚΤΕΕδδ 

Ββ^οηβ ' ΤΗίδ ο1ΐΕΓ§6 ΐδ Ιαίά υροη ιηβ^ δίΓαη^ΘΓ, 
ΤΗαΙ 110116 οί Ηβΐΐεηβδ ίο Ιΐΐ6δ6 Ιιαίΐδ (Ιι-αΛν ηΐ§1ι. 

ΜΕΝΕΙ,Αυδ 

Α1ι_, ΙΙίΓαδΙ: ηοΐ ίοΓΐΙι^ ηοΓ (ΐΓίνβ ηΐ6 Ηεηοβ Ι)}^ Γοΐ'οβ ! 

ΡΟΚΤΚΕδδ 

ΤΙιοιι Λνίΐί: ηοΐ 1ΐ66(1 ιιιγ Λνοι-άδ ? — οη ΐΐιίηβ Ιιβαά 1)6 ίί. 

ΜΕΝΕΙ,Λυδ 

Ββαν ιηϊηβ αρρ6Εΐ υηΐο ΐΐιγ Ιοί'άδ \νΐΐ1ιίη. 

ΡΟΚΤΠΕδδ 

ΤΗίηε ! — ]3ΐΐΐ6ΐ• δΙιοιιΜ ιην 1)6£ΐηη§; 1)6, Ι λνοί ! 

ΜΕΝΕΙ,Αυδ 

Α δ1ιίρλνι•6α1ν6ά δ1ι*αη§6Γ Ι : ηοηβ νΐοΐαΐε δυοίι. 

ΡΟΚΤΚΕδδ 

Το αηοί;1ΐ6ΐ• Ιιοιίδε ραδδ οη ίηδΐεαίΐ οί Ιΐιΐδ. 450 

ΜΕΝΕΙ,Αϋδ 

Νε^, Ι^αΐ Ι ννίΐΐ Λνίΐΐιΐη ! — ^^61^1 ΐΐιοιι Ιο ηιβ ! 

ΡΟΚΤΚΕδδ 

Τΐιοα ηι&ΐί'δΐ α €θΐ1 ; 1)ΐι1:ίοΐ'06 δΐιαίΐ 1;1ιΐΊΐδί;ΐΗ66ΐΐ6ηοβ. ΕΛΕΝΗ 

ΜΕΝΕΛΑ02 

αίαί' τα κΧβίνα ττοΰ 'στ/ μοί στρατεύματα ; 

ΓΡΑΤ2 

ουκουν βκεΐ ττον σβμνο<; ησθ\ ουκ βνθάΒβ. 

ΜΕΝΕ^νΑ.02 
ώ Βαΐμον, ώ<ζ άνάζί ήτιμωμβθα, 

ΓΡΑΥ2 

Τι βΧίφαρα Τ€776ί9 Βάκρνσι ; ττρο^ τι δ' 
οίκτροζ 6ί ; 

ΜΕΝΕΛΑ02 
ττρος τας ττάροιθεν συμφοράς εύΒαίμονας. 

ΓΡΑΤ2 

ουκουν άττεΧθων Βάκρυα σοΐζ υώσείς φί\οι.<ζ ; 

ΜΕΝΕΛΑ02 

τις δ' ηΒε χό^ρα ; του Βε βασίΧειου Βόμου ; 

ΓΡΑΥ2 
160 ΤΙρωτευς τάΒ^ οΙκεΐ Βώματ, Αι^υιττος Βε γη. 

ΜΕΝΕΑΑ02 

ΑΓγυ7Γτο? ; ώ Βύστηνος, οΐ ττεττΧευκ άρα. 

ΓΡΑΤ2 

τι Βη το Ι^είΧου μεμτττόν εστί σοι γάνος ; 

ΜΕΝΕΛΑ02 
ού τουτ εμεμφθην τας εμάς στενω τύχας. 

ΓΡΑΤ2 
ΤΓοΧΚοΙ κακώς ττράσσουσίν, ού συ Βη μόνος. 

ΜΕΝΈΛΑ02 

εστ ουν εν οϊκοις οντιν ονομάζεις άναζ ; 

ΓΡΑΤ2 
τόΒ^ εστίν αύτοΰ μνήμα, τταΐς δ' άρχει χθονός. 

ΜΕΝΕΛΑ02 

ΤΓου Βήτ αν εϊη ; ττοτερον έκτος η V Βόμοις ; 
5^4 ΗΕΙ.ΕΝ 

ΜΕΝΕΙ.Αυδ 

Α1ι ιηβ ! — \ν1ΐ6Γ€ ηολν ηιγ ^1θΓίου8 λνΆΐ'-ΆΥΤΆγ ? 

ΡΟΚΤΚΕ88 

5οιη6 §Γ6α1: οηε Ηαρίγ 11ι6Γ6 -νναδί Ιΐιου, ηοΐ; 1ι6Γ€. 

ΜΕΝΕΙ,Αυδ 

ΑΗ ίοιΊ;ιιη6, Ιιολυ υηηιοηΐεά Ιΐιΐ8 8ΐί§1ι1; ! 

ΡΟΚΤΚΕ88 

\\Ίΐ}' ΒίΓβαηι ΐΐιίηε ε^βδ νΐ'ΐΐΐι Ιβίαΐ'δ ? ννΐι^ ηιαί^ε δυοΗ 
ηιοΛΠ ? 

ΜΕΝΕΙ,Αυδ 

ΓοΓ Ιΐιοδβ ηιγ 1ΐίΐρρ7 ίοΓΐυηβδ ονβΓραδΐ. 

ΡΟΚ.ΤΚΕ88 

Α\\αγ ίΐιβη : οη Ιΐιγ ίπεικίδ 1)6δΐο\ν ϊΙί}^ Ιβαΐ'δ. 

ΜΕΝΕΙ,Αυδ 

ν\Ίι&1 1αη(1 Ϊ8 Ιΐιίδ, αηά \ν1ιοδ6 Ιΐιβδβ ιό^ηΙ Ιιιιΐΐδ ? 

ΡΟΚΤΠΕδδ 

'Τΐδ ΡΐΌίβυδ' ραίποβ. Ε^γρΐ ΐδ Ιΐιβ Ιαπά. 400 

ΜΕΝΕΙ,Αυδ 

Ε^^ρΙ ' — λΥοε'δ ιηβ^ Ιο Ιιευθ δαΐΐεύ Ιο δΐιοΐι λ Ιίίικί ! 

ΡΟΙΙΤΚΕ88 

\ν}ΐ6ΐ•βίοΓ6 ιτιίδρηδβ ΐΐιε ^Ιοί'γ ο£ Ιΐιε Νίΐε ? 

ΜΕΝΕΙ,Αυδ 

Ι 1)1&ηΐ6 α ηοΐ : ιηίηε ονι^η ΙΐΆτά ΙοΙ Ι ιηο&ιι. 

ΡΟΚΤΚΕδδ 

ΜΆϊΐγ 1)6 ίοΓίυηε-οΐΌδΙ:, ηοΐ Ιΐιου αίοηβ. 

ΜΕΝΕΙ^Αϋδ 

Ιδ 1ΐ6 ννϊίΐιίη Ιΐιοη^ \ν1ιοηΊ ΐΐιοη ηίΐιηβδί Ιίΐπ^ ? 

ΡΟΚΤΚΕδδ 

Τΐιΐδ ίδ Ιιίδ ΙοηιΙ) : Ιιίδ δοη ταΐβδ ο'βι• Ιΐΐ6 Ιαικί. 

ΜΕΝΕΙ,Αυδ 

ννΊΐ€Γ€ ΐ1ΐ€η ϊδ 1ΐ6 ? \\^ΐί1ιίη, λνίΐΗοιιί ίΐιε Ιι&ΙΙδ ? 

505 ΕΛΕΝΗ 

ΓΡΑΤ2 
ουκ βνΒον "ΈιΧΧησιν δε ττοΧβμίωτατο^ζ, 

ΜΕΝΕΛΑ02 

τίν αΐτ'ιαν σγων ης βιτηυρόμην β'^/ώ ; 

ΓΡΑΥ2 
470 Έλβϊ^τ; κατ οϊκονς βατί τούσ^^ ή του Δίός•. 

ΜΕΝΕΛΑ02 

ττώς (/)?/9 ; τίν €Ϊ7Γα<ζ μνθον ; αύθις μυι φράσον. 

ΓΡΑΤ2 

η Ύνΐ'ΒαρΙς τταΐς, ή- κατά ^ττάρτην ττοτ ην. 

ΜΕΝΕΛΑ02 

ττόθβν μοΧοΰσα ; τίνα το ιτραημ! '^χ^ί \6'^/ον ; 

ΓΡΑΥ2 
ΑακβΕαίμονος ^ής Ββΰρο νοστησασ άττο. 

ΜΕΝΕΑΑ02 

ττότ ; ου τί ττου ΧεΧιίσμβθ' εζ άντρων Χεχος ; 

ΓΡΑΤ2 

ητρίν τους Άχαίούς, ώ ζεν , εΙς Ύρουαν μοΧβΐν. 
άΧΧ' β/οττ' άτΓ οίκων βστί ηάρ τις εν Βόμοίς 
τύχη, τύραννος 17 ταράσσεται Βόμος. 
καιρόν <^αρ ούΒεν ηΧθες' ην Βε Βεσττότης 
480 Χάβτ} σε, θάνατος ξένια σοι ^ενήσεται. 

εύνους ηάρ ειμ"ΈΧΧησιν, ούχ όσον ττικρούς 
χόλους εΒωκα Βεσττότην φοβούμενη. 

ΜΕΝΕΛΑ02 
τί φώ ; τί Χεξω ; συμφοράς ^αρ άθΧίας 
εκ των ιτάροιθεν τάς τταρεστώσας κΧύω, 
ει την μεν αίρεθεΐσαν εκ Ύροίας ά^ων 
ηκω Βάμαρτα καΐ κατ άντρα σώζεται, 
όνομα δε ταύτον της εμής εχουσά τις 
Βάμαρτος άΧΧη τοισίΒ^ ενναίει Βόμοις. 
Αιος δ' εΧεξε τταΐΒά νιν ττεφυκέναι. 

5ο6 ΗΕΙ.ΕΝ 

ΡΟΚΤΚΕδ8 

Να}'^ ηοΐ \νϋ;}ιίιι. Οπηι ίοβ Ιο Ουοβίίδ ΐδ Ηβ. 

ΜΕΝΕΙ.Αϋδ 

Αηά λυΊι&Ι: ΐΐιε οαυδο, Λν1ΐ€Γ€θ£ Ι ίβεΐ ΐΗβ είΤεοΙδ ? 

ΡΟΚΊΊΙΕδδ 

Ζειίδ' (Ιαυ^ΙιίεΓ Ηβίεη ίδ Λνΐΐΐιΐη ΐΐιοδθ Ιΐίΐΐΐδ. 470 

ΜΕΝΕί.Λυδ 

ΗοΛν δα^^'δΐ Ιΐιου ? — Λνΐιαΐ ΐΐιγ ΐαίο ? — δρβαΐν γβΐ: ίΐο•.•ιΐιι. 

ΡΟΙΙΤΠΕδδ 

Τ^ηίΙαΓαδ' οΙιΐΜ^ Λνΐιο ογβΙ: ίη 8ρ£ΐΓΐα οίλνθίΐ. 

ΜΕΝΕί,Αυδ 

\νΐΐ6ηο6 ^1^^1 δΐιβ οοπιε ? ΛΥΙΐίΐΐ πι&γ ΐΐιίδ ηιαΙΙθΓ ηιβαη ? 

ΡΟΕΤΗΕδδ 

Γΐ'οηι Γ.&οοίΐαβιτιοη ΙιΐΙΙιεΓ ]0ΠΓη6}^6ά δίιβ. 

ΜΕΝΕΙ>Αυδ 

\νΐΐ6η ? ((ΐήάβ) Νβνει• δΐοΐβη Γγοπι Ιΐιο οανο — ηι^ Λνίίθ ! 

ΡΟΚΤΕΕδδ 

Εγ6 Ιΐΐ6 Αοΐιαβαηδ^ δΐΓαηο•6Γ^ ίαΓ6(1 ίο Τΐ'ογ. 

Βαΐ ΐΚου^ Ιίβ^οηε : δοιη6\ν1ι&ΐ Ιΐίΐΐΐι οΐιβ,ιιοβοί λνϊΐΐίΐη 

\ν}ΐ6ΐ•6ΐ)γ ΐ1ΐ6 ρ&ιαοβ ίδ άϊδ(^ιπ6ΐ;6(]. 

Τΐιου αΐ'ΐ οοηΐ€ ίη ενίΐ ΙιουΓ, β-ηά ίί" ιην 1ογ(1 

Γ'ίη^1 ΐΐιββ^ ί1ι^ δΙ;Γ&η§6Γ'δ λνβίοοηιε δΙίίΐΠ })ϋ ιΐεαίΐι. 480 

\νβ11-Λνίδ1ΐ6Γ υηΐο Οΐ'ββίνδ αηι \, &1ΐ;1ιοιιοΊι 

Ηαΐ'δΐι \νοι•(1δ Ι §αν€ ίοΓ ίειτοΓ οί ηΐ}' ΙογοΙ. \Εχ'ύ. 

ΛΙΕΧΕΙ^Αϋδ 

\νΐι&1 δΐιαίΐ Ι ϊΐιίηΐν ?— \ν1ια1: δίΐγ ? — ίοΓ 1ο^ Ι ΗβίΐΓ 

Οί" ίηιηιίηβηΐ ίΐΐδ 1ΐΛΓά-ίο11ο\νίη§ οη Ιΐιβ ολά, 

Ιί Ι Ιιανβ ί)Γ0ΐι^1ιΙ ΐΚο Λνίίβ Ι \\Όη ίΐΌηι Τγο^ 

ΗίΙΙιβΓ^ 3,η(1 δίΐίβ \^•^1;11^η Ιΐιβ ο&νβ δ1ΐ6 1ί6δ_, 

ΥεΙ ίη Ιΐιβδβ Ιιαίΐδ αηοΐΐιβί' Ύνοιιιαη άννεΐΐε 

ννΐιο ΐ36ίΐΓδ Ιΐιε δίΊίδαηιε ηίΐιιιε αδ ηιίηβ Ολνη Λνίίβ. 

Υοη ΛνοΐΏαη ηαηιεά 1ι€γ ΐ30Γη οί Ζεαδ^ Ιιίδ (Ιαυ^ΙιΐβΓ. 

507 ΕΛΕΝΗ 

490 αλλ' η ης βστί Ζηνος ονομ €)(^ων άνηρ 

Νίίλου Ίταρ οχθας ; €69 γαρ δ γβ κατ ούρανόν. 
^ττάρτη δε ττον <γΡ]ς ίση ττΚην Ίνα ροαΐ 
του καΧλίΒονακος είσιν Ευρώτα μόνον ; 
ΒίττΧοΰν ^ δε ΎυνΒάρβίον όνομα κ\Ύ)ζεταί ; 
ΑακβΒαίμονος δε 'γαΐά τις ζυνώνυμος 
Ύροίας τ ; ε'γω μεν ουκ. εγω τι γ^ρη Χβ^εον. 
ΤΓοΧλοΙ γα/Ο, ώς εϊζασιν, εν ττοΧΧτ} γθονί 
ονόματα ταύτ εγουσί καΐ τΓοΧίς ιτοΧει 
ιγυνη <γυναίκί τ'• ούΒεν ουν θαυμαστεον. 

500 ούδ' αυ το Βεινόν ττροσττόΧου φευξούμεθα' 

άνηρ ^αρ ούΒεΙς ώδε βάρβαρος φρενας, 
ος ονομ άκουσας τούμόν ου Ζώσει βοράν. 
κΧεινόν το Τροίας ττυρ εγώ θ" ος ήψά νιν, 
Ι^ΛενεΧαος, ουκ ά<^νωστος εν ττάστ) χθονί. 
Βόμων ανακτά ττροσμενώ' Ζισσάς δε μοι 
έχει φυΧάζεις' ην μεν ώμοφρων τις τ), 
κρύψας εμαυτόν ειμί ττρός ναυάγια• 
ην δ' ενδίδω τι μαΧθακον, τά ττρόσφύρα 
της νυν τταρούσης συμφοράς αΐτησομαι. 

510 κακών μεν ημίν εσχατον τοις άθΧίοις, 

άΧΧους τυράννους αυτόν οντά βασιλέα 
βίον ΊτροσαιτεΙν άΧΧ' άνα'^καίως έχει. 
λόγος• γαρ εστίν ουκ εμός, σοφών δ' εττος, 
δεινής άνά<γκης ούΒεν ισχυειν ττΧεον. 

Χ0Ρ02 
ηκουσα τάς θεσττιωΒοΰ κόρας, 
α χρήζουσ εφανη V τυράννοις 
Βόμοις, ώς ΜενεΧαος οΰττω 
μεΧαμφαες οϊχεται ^ Ναυοίί : ίοΓ απλούν ο{ Μ88. 5οδ ΗΕΙ.ΕΝ 

Οαη αηγ νιαη Ιΐιπί 1)ο;ΐΓδ Ιΐιίδ παιπο οί Ζοιίδ 490 

Βγ Νίΐβ'δ 1)ίΐη1νδ (1\νο11 ? Οηο ίδ ΐΐιενβ, 1ΐ6 ίη Ηεηνεη. 

Αιιά \ν1ΐ6Γ6 Ηαΐΐι εαιΊΐι α 8ρίΐν1ίΐ^ δανβ αίοηβ 

Τ1ΐ€ΐ•ο ΛνΙιεΓΟ ΕιίΓοΐίΐδ' δΐΓ€αηΐδ <αΓ6 ίαίι- λνΐΐΐι Γοκίΐδ ? 

Όο ίλνο ιτιοη 1)6αι• Ιΐΐ6 ιιηιπε ο£ Τ^ικίπηίδ ? 

Ιδ Ιΐΐϋΐ'β ;ι ΙηικΙ 1:^ν^η-η^ι111^^1 ΛνϋΗ Ι>Η06(]?ιθΊΐυπ 

Ογ Τιό}^ ? Ι Κτιολν ηοΐ Λνΐΐίΐΐ ίο δαγ ΗεΐΈοί : 

ΡοΓ 011 ΐΐιο Λνί(1ο βαΐ'ΐΐι ιιιαηγ, ίΐδ ηιειι ^^πιπΐ, 

ΒρίΐΓ Ιίΐνβ πίΐιπεδ, οΐΐγ 1)6ίΐΓίη§ οΐΐγ'δ ηαπίθ^ 

Αηά \νοηι?ιιι "ννοηιαη'δ : ιπαννεΐ ηοηβ ίδ ΙκίΓβ. 

ΝοΓ ίτοιη Ά ΗαηίΙιπΗ,ΐοΓδ ΙβπΌΓδ \νΐ11 Ι ίΐεε ; 500 

ΓοΓ ΙΙίργο ίδ ηοηθ δο 1)ίΐΓΐ>&Γθΐΐδ οί δοιιΐ 

Αδ Ιο άοη^ ηιβ ίοοά, π\γ παιηε οηοε 1ΐ6ίΐΓ(1. 

Ρ8Γη€(1 ίδ Τΐ'ο^^'δ 1)υΓηίηί4 : Ι λυΙίο ΙνίηάΙβά ίΐ, 

ΜεηείΗΐΐδ^ ίΐιτ» ΐ'6ΐΐ0Λνιιβ(1 ίη βνβΐ'^ Ιίΐηοΐ. 

Ι ΛνίΙΙ ίίΛναϋ: ΐΗβ 1ίΐη§ ; αικί ίοι* Ιλνο Ιΐιίποδ 

ΜπδΙ Ι Ιηΐ^ο Ιιεβά : — ίίΊιε 1)6 ηιΐΐιίοδδ-δοιιίεά, 

Τΐιοη \νί11 1 Ηοβ^ αηά Ιιίάβ ηιβ 1)}^ Ιΐιε Λντΰοΐν ; 

Βιιΐ ΐί" 1ΐ6 δΐιολν Γείεηΐίη^^ Ι \νί11 αδίν 

Ηεΐρ £θΓ ιη^ ηβεά ίη Ιΐιίδ ηιίηβ βνίΐ ρΐί^ΐιί. 

Τΐιΐδ ίη πιν ιηίδ€Γ7 ίδ Ιΐΐ6 άεβρβδΐ άερΐΐι^ 510 

Τΐιαΐ Ι. Λνίιο απι ά \ίη\^, δΐιοιιΐά 136§ ηιγ 1)ΐ•6ίΐ(1 

Οί οΙΙιβΓ ρΓίηο6δ : γβΐ ίΐ ηεβάδ ηιπδΐ ^ε. 

ΝοΙ ηιίηβ ΐΐιβ δα^ίη^ ίδ, 1)αΙ '>νίδάοιτι'δ δα\ν — 

" 8ί;ΐΌη§6Γ ίδ ηουσίιί Ιΐιαη (ΐΓβίκΙ Νεοβδδίίγ." 

\Ε6ΐΊι•68 Ιο })αοΙ{ ο/' χίαββ. 
ΕηίβΓ ΟΗΟΗυδ. 

ΟΗοηυδ 

Τ1ΐ6 λνοΓά Λνΐιίοΐι ΐΐιε ρΐΌρΙιεΙβδδ δ{ΐί(1_, 

Ιη ΐ1ΐ6 Μη^'δ 1ΐ£ΐ11δ Ιιβαι-ά Ι ίΐδ δοιιικί — • 
" ΝοΙ: ^6ΐ Μεηβΐίΐαδ ίδ άείκΐ, 
Νοί' ϊο άίΐΓίνηεδδ νίδίΙ)ΐ6 Ηεά 509 ΕΛΕΝΗ 

δ^' βρββος χθονί κρυφθβί^ί, 
520 αλΧ' €Τί κατ οϊΒμ άΧιον 

τρνχ^όμβνος ονττω ΧιμΑνων 
ψαύσ€ί€ν ττατρίας γα9, 
ά\ατ€ία βίότου 
ταλαίφρων, άφιΧο<; φιΧων, 
'παντοΒαιτά^ βττΐ 'γας 
ΊτόΒα γ^ριμτΓΤομβΡΟ^; €ΐναλίΜ 
κώττα ΎρίοάΒος ίκ 'γας, 

ΕΛΕΝΗ 

7]0 αυ ταφον τόνο 6/9 βορα^ βγω τταΧιν 
στβίγω, μαθοΰσα &€ονο7]ς φίλου<; Χόλους, 

530 V τ^ήντ άΧηθώς οίδε* φησί δ' €ν φάβι 

ττόσιν τον άμον ζωντα φβ^^ο^ βίσοράν, 
Ίτορθμονζ δ' άΧάσθαι μύριους ττβττΧβνκότα 
ΕΚβΐσβ κίικύσ ούζ ά^νμναστον ττΧάροίς 
ή^βίΡ, όταν 8η ττημάτων Χάβΐ] τβΧος. 
βν δ' ουκ βΧεζβν, βΐ μοΧων σωθήσεται. 
εγώ δ' άττ^στην τουτ βρωτήσαί σαφώς, 
ησθβίσ εττεί νίν βίττβ μου σεσωσμενον. 
€771/9 δε νίν ΤΓου τήσΒ' βφασκ είναι γ^θονος, 
ναυα^ον βκττεσόντα συ